Halvårsrapport Verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2010 - Verdipapirfond"

Transkript

1 c Halvårsrapport Verdipapirfond

2 Innhold Markedsutviklingen første halvår Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie Medical 11 Carnegie Norge Indeks 12 Carnegie Multifond 13 Carnegie Pengemarked 14 Carnegie Likviditet 15 Carnegie Forvaltning 16 Carnegie Obligasjon 17 Praktisk informasjon 18 Tegnings- og innløsningsblankett 20 Opplysninger om forvaltningsselskapet 21 NB! Vi har nye internettsider: og alle ansatte har nye e-post adresser (oversikt finnes på våre internettsider). Ny felles e-post adresse: Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen

3 Første halvår 2010 Markedsutviklingen Gjeldskrisen i Hellas og svakhetene ved vekstoppsvinget i USA ble et gjennomgangstema i finansmarkedene i første halvår. Økende pessimisme overskygget sterke inntjeningsresultater fra bedriftene og stigende globale aktivitetsindekser. Aksjekursene falt når investorer trakk et klart skille mellom høy aktivitet som et resultat av krisepakker og lagerbygging, og de utfordringene global økonomi står overfor på sikt. I etterkant av Den Store Resesjonen har statsgjelden økt kraftig i utviklede land, og handlingsrommet i den økonomiske politikken er svært begrenset. I G7-landene ventes statsgjelden å stige fra omlag 70 % av BNP før krisen til 110 % i løpet av 5 år. Sentralbanker og finansmyndigheter må derfor sørge for en smidig overførsel av etterspørsel fra stat til privat sektor, og fra land med underskudd på driftsbalansen til de med overskudd. Dette er en krevende oppgave ikke minst fordi det krever samarbeid og koordinasjon på tvers av land. I vesten består utfordringen i at privat etterspørsel er svekket samtidig som innstramninger i offentlige utgifter og økte skatter tvinger seg frem. Det er heller ingen enighet om hvor raskt disse innstrammingene optimalt bør skje. Økonomer og land krangler om riktig økonomisk politikk fremover. En gruppe argumenterer for innstramminger for å stoppe den eksplosive gjeldsveksten, de frykter kraftig fall i investeringer som følge av nedgraderinger av statsgjeld og økte kredittspreader. Den andre leiren argumenterer for at veksten nå er det viktigste for å motvirke langtidsledighet og tapt kapasitet og dermed et vedvarende tap i skatteinntekter. Tyskland er den fremste eksponenten for den første gruppen, mens USA representerer den andre gruppen. Finansmarkedene på sin side sliter med å balansere frykt for at nye statlige kriser vil ramme en sårbar banksektor, mot frykt for at påkrevde innstramminger vil utløse en ny resesjon. Institusjonelle og politiske svakheter i Eurosonen bidro sterkt til uroen i finansmarkedene utover i andre kvartal, i den grad at markedene begynte å tvile på euroens fremtid. Den møysommelige og uoversiktlige prosessen før det ble enighet om krisepakken for Hellas, førte til frykt for spredning av krisen til andre land som Spania, Portugal og Italia. Krisepakken klarte heller ikke å berolige markedene. Den innebar kun midlertidig likviditet, uten at behovet for restrukturering av gjelden til Hellas ble adressert. Finansmarkedene venter derfor fortsatt at Hellas blir erklært insolvent og frykter tapene i europeiske banker. Tyske politikere har fått mye av ansvaret for den dårlige krisehåndteringen. Tyskland beskyldes i tillegg, i likhet med Kina, for ikke å gjøre nok for å stimulere privat etterspørsel. I en situasjon der deflasjonsfaren er overhengende, valgte Tyskland å statuere et eksempel gjennom å varsle innstramminger i statsbudsjettet. Dette skaper politisk friksjon når Sør-Europa stagnerer samtidig som en svak euro gir tysk eksportindustri en kraftig vekstimpuls. I andre deler av verden er vekstbildet langt mer positivt. Kina fremstår i økende grad som en autonom vekstmotor i Asia og stabiliserer mindre eksportdrevne asiatiske økonomier og gir håp for fattige land i Afrika. Veksten i Kina er selvfølgelig også beheftet med problemer som bobler i eiendomsmarkedet og tiltakende inflasjon. Dette har ført til at kinesiske myndigheter har sett det som nødvendig å stramme inn. Veksten i Kina var i første kvartal nær 13 %, og svakere vekst som vi nå ser tegn til er en forutsetning snarere enn en trussel for videre vekst. Likevel, i en situasjon med gjeldskrise i Europa og skuffende sysselsetningsvekst i USA, har Asia vært det eneste lyspunktet. Svakere vekst i Kina skaper derfor bekymring og leder raskt til hysteriske overskrifter om kollaps. Mer nøkterne observatører vil imidlertid påpeke at potensialet for langsiktig vekst er stort, statsfinansene er gode og at Kina har vist en imponerende evne til å styre den økonomiske utviklingen de siste 30 årene. Lavere aktivitet i Kina er snarere et uttrykk for at aktiviteten normaliseres etter et svært kraftig oppsving. En indikasjon på dette er at bedriftene rapporterer om lavere aktivitet, men økt sysselsetning. Global vekst (i BNP faste priser, kilde: OECD) Utviklede økonomier Fremvoksende markeder Utviklingen i aksjemarkedene hittil i 2010 (lokal valuta) 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 jan feb mar apr mai jun USA (S&P500 Index) Oslo Børs (OSEBX) Europa (Euro Stoxx 500 Index) Japan (Nikkei Index) Utviklingen i rentemarkedene hittil i 2010 (10 års statsobligasjoner) 4,40 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 jan feb mar apr mai jun jul USA 10 år stat Tyskland 10 år stat Norge 10 år stat 1

4 Fondenes avkastning Aksjefond Fond Indeks Diff. Carnegie Aksje Norge -11,17-12,23 1,06 Carnegie Aksje Norden 3,38 4,96-1,58 Carnegie Aksje Europa 0,65-6,39 7,04 Carnegie WorldWide 2,27 1,87 0,40 Carnegie WorldWide Etisk II 3,11 1,87 1,24 Carnegie Østeuropa 8,73-2,77 11,50 Carnegie Medical 0,13 0,37-0,24 Carnegie Norge Indeks -11,91-11,76-0,15 Carnegie Multifond -6,24-3,67-2,57 Avkastning hittil i år i prosent. Carnegie Aksje Norge falt med 11,2 % i første halvår av 2010, mens referanseindeksen falt med 12,2 %. Det norske aksjemarkedet hadde en positiv utvikling de første månedene i 2010, og nådde en foreløpig årsbestenotering mot slutten av april etter en oppgang på 7,9 %. Den påfølgende perioden ble derimot preget av et svakt sentiment for oljeservice, samt frykt for den globale BNP-veksten som følge av kraftige budsjettkutt, spesielt i Europa. Etter første halvår 2010 var det kun to sektorer som hadde en positiv utvikling på Oslo Børs, stabilt konsum og telekom. Stabilt konsum nyter fortsatt godt av rekordhøye priser på oppdrettslaks etter at chilensk produksjon ble kraftig svekket i 2009, og sektoren var opp med 6,8 %. Vi forventer at prisene vil holde seg høye i lang tid fremover som følge av liten økning i tilbudet både fra Chile og Norge de neste årene. Carnegie Aksje Norge har hatt en betydelig og økende andel av fondets midler investert i stabilt konsum gjennom 2010, og dette har bidratt positivt til avkastningen. Telenor har etter vår mening vært priset lavere enn underliggende verdier som følge av en rekke forhold i de utenlandske mobilselskapene de eier. Den største usikkerheten var knyttet til deleierselskapet i russiske Vimpelcom og ukrainske Kyivstar, som står for rundt 25 % av verdiene i Telenor. Det ble imidlertid en avklaring på uenighetene med de andre eierne i begynnelsen av året og det er noe av forklaringen på den positive utviklingen i første halvår. Oljeprisen har svingt rundt 75 dollar fatet gjennom første halvår og understøtter en økning i lete- og produksjonsbudsjetter fra oljeselskapene. Den positive utviklingen vi så i oljeserviceselskapene frem til mai ble reversert da oljeutslippet i Mexicogulfen førte til et midlertidig drillingsforbud. Til tross for at de norske oljeserviceselskapene kun har begrenset aktivitet i gulfen, har de falt i takt med sektoren i resten av verden. Fondets relativt store investering i energiselskaper har bidratt negativt til avkastningen i første halvår. Carnegie Aksje Norden steg med 3,4 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 5,0 %. Det nordiske aksjemarkedet fikk et relativt svakt første halvår etter at både den norske og finske børsen opplevde kraftige fall i andre kvartal. Norges oljeserviceindustri ble hardt rammet av krisen i Mexicogulfen, mens Finland ble rammet av en skuffende utvikling i Nokia. Fondets viktigste positive bidragsytere var den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk og industriselskapet Assa Abloy. Fondet fikk også et positivt bidrag til avkastningen både ved ikke å være investert i Nordea, som falt i verdi og vekter tungt i indeksen, og norske REC som har hatt et betydelig verdifall. På den annen side var fondet investert i Vestas Wind Systems, Nokia og Yara som alle var blant de viktigste negative bidrags-yterne. Fondet er i dag overvektet i stabile konsumaksjer og industriselskaper, mens de største undervektene er i finans og telekom. Regionalt er fondet overvektet i Danmark og Sverige, og undervektet i Norge og Finland. Fokus i fondet er fortsatt på defensive vekstaksjer og selskaper med høy fri kontantstrøm. Vi venter at 2010 vil være preget av svingende aksjemarkeder inntil det er større visshet om styrken i det økonomiske oppsvinget i Europa og resten av verden. Veksten i Norden vil være positiv men moderat i årene som kommer. Vi antar at investorer med lengre tidshorisont og en mer fundamental tilnærming vil drive kursen på fundamentalt sterke selskaper. Det vil med stor sannsynlighet bli bedre balanse i avkastningen mellom sykliske og defensive sektorer, der mange selskaper fortsatt er attraktivt priset. Carnegie Aksje Europa steg med 0,7 % i første halvår, mens referanseindeksen falt med 6,4 %. Det siste halvåret bød på svingende markeder, men likevel lykkes fondet å skape en betydelig meravkastning. Den høye meravkastningen kan fortsatt tilskrives en rekke av fondets stabile vekstaksjer som Nestlé, Swedish Match og BAT, men også gullgruveselskapet Petropavlovsk, ferrokromprodusenten ENRC og farmasiprodusenten Novo Nordisk har bidratt positivt. Den største skuffelsen første halvår har vært Nokia. De store europeiske landene er nå i gang med å gjennomføre store økonomiske innsparinger som skal rette opp på landenes budsjettunderskudd. Målet for innstrammingene er å unngå samme gjeldskrise som Hellas har havnet i. Det er en voksende bekymring for at disse besparelsene vil føre til at Europa faller tilbake i resesjon, noe som best uttrykkes i eurosvekkelsen. Paradoksalt nok skaffer dette en svært positiv situasjon for Europas eksportvirksomheter, som utgjør kjernen i fondets investeringsfilosofi. Omlag halvparten av fondet består av stabile vekstselskaper i form av store 2

5 multinasjonale selskaper som har en betydelig eksponering mot veksten i fremvoksende økonomier. Disse selskapene har sterke balanser og generer høye og stabile vekststrømmer faktisk er flere av selskapene så velkapitaliserte at de kan låne på nivå eller billigere enn i landene de hører hjemme i. Det er også en god nyhet at lav tiltro til global vekst har ført til at selskapene er svært attraktivt prissatt. Carnegie WorldWide steg med 2,3 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 1,9 %. Det siste halvåret var preget av store svingninger i aksjemarkedene. Bakgrunnen var dels usikkerhet om konjunkturoppgangen i USA, gjeldsproblemer i Europa og bekymring for effektene av de iverksatte innstrammingene i den økonomiske politikken i Kina. Fondets betydelige overvekt i stabile konsumaksjer bidro til å stabilisere avkastningen, men noen få uheldige investeringer bidro lenge til at fondet ikke klarte å holde tritt med referanseindeksen. Frøprodusenten Monsanto falt på sviktende etterspørsel i USA, Google opplevde problemer i Kina, Transocean ble rammet av drillforbud etter oljelekkasjen i Mexicogulfen, mens Nokia støtte på uventede problemer i markedet for smarttelefoner. I juni lykkes det omsider fondet å skape en betydelig meravkastning. Den viktigste positive bidragsyteren det siste halve året ble den indiske boligkredittbanken HDFC. Et indisk kredittmarked i kraftig vekst i et land som i liten grad har blitt berørt av global lavkonjunktur har understøttet verdiutviklingen på aksjen. Andre viktige positive bidragsytere var de stabile konsumaksjene BAT og Nestlé, bil- og trailerprodusenten Daimler og softwareprodusenten Apple. Fondets største overvekt er fremdeles i stabilt konsum, mens fondets viktigste undervekter er i diskresjonært konsum, energi og industri. Vekstutsiktene fremover er fortsatt beheftet med mye usikkerhet, og selv om det verste sannsynligvis er bak oss kan vi ikke utelukke nye tilbakeslag. Gjennom fokus på stabile vekstselskaper med høy fri kontantstrøm har fondet en moderat risikoprofil. Vi tror dagens usikre vekstbilde vil være svært gunstig for fondet fremover, og at bedringen vi har sett i avkastning de siste månedene er en refleksjon av dette. Carnegie WorldWide Etisk II steg med 3,1 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 1,9 %. Fondet er nært beslektet med Carnegie WorldWide, men skiller seg ved å ha en enda strengere etisk profil. I praksis betyr dette at fondet erstatter eventuelle selskaper som produserer tobakk eller alkohol i Carnegie WorldWide med gode alternativer. Også her bidro fondets betydelige overvekt i stabile konsumaksjer til å stabilisere avkastningen, men som i Carnegie WorldWide var det noen få uheldige investeringer som bidro til at fondet ikke klarte å holde tritt med referanseindeksen før i slutten av perioden: Google, Transocean og Nokia. De viktigste positive bidragsyterne var det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk, den indiske boligkredittbanken HDFC, den globale matvareprodusenten Nestlé, den tyske bil- og trailerprodusenten Daimler og den amerikanske softwareprodusenten Apple. Carnegie Østeuropa steg med 8,7 % i første halvår, mens referanseindeksen falt med 2,8 %. Fondets betydelige meravkastning i første halvår skyldes at fondet i svært liten grad er investert i Polen, Ungarn og Tsjekkia, markeder som er mer negativt påvirket av problemene i Vest-Europa. I tillegg har fondet hatt noen svært gode investeringer som eksempelvis det russiske jernbaneselskapet Globaltrans og gullgruveselskapet Anatolia Minerals. Et annet gruveselskap som ga svært høy avkastning var Petropavlovsk som steg på økt gullpris og på forventninger om utvikling av selskapets jernmalmressurser. Den eneste aksjen som ga et signifikant negativt bidrag til avkastningen var Regal Petroleum som falt på produksjonsproblemer. Selskapet er derfor solgt ut av porteføljen. Strukturen i porteføljen kan kort skisseres som eksponering mot innenlandsk etterspørsel i Russland og Tyrkia, råvareetterspørsel fra utviklingsøkonomiene samt investering i gullselskaper. Eksponeringen mot gullselskaper er en forsikring mot fortsatt finansiell ustabilitet. Grunnet tilstedeværelsen av gode selskaper til attraktive priser, fastholdes en høy vekting i Tyrkia og Russland. Den lave eksponeringen mot Sentral- Europa vil opprettholdes en stund til. Det er uklart hvordan resesjonen i Ungarn vil utvikle seg, mens de polske aksjene er svært attraktivt priset. Carnegie Medical steg med 0,1 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 0,4 %. Finansielle problemer, spesielt i Sør-Europa, ledet til at dollaren styrket seg kraftig (avkastningen i euro var således positiv tross fallende aksjemarkeder). Helsesektoren utviklet seg på linje med resten av markedet og ble i tillegg påvirket negativt av statlige priskutt på legemidler i Europa og prispress innen visse deler av det amerikanske medisintekniske markedet. Sektoren er fortsatt attraktivt verdsatt og vekstutsiktene har en betydelig høyere visibilitet enn andre sektorer. De viktigste positive bidragene kom fra Psychiatric Solutions (kjøpt opp av Universal Health Services), Medivir (lyse utsikter etter kapitalmarkedsdagen), Fresenius (rimelig priset, solide nøkkeltall), Carnegie Global Healthcare (vårt fond med små og middelsstore selskaper) og Celgene (nøkkelproduktet deres blir foretrukket i behandlingsveiledning). Negative bidrag kom fra selskaper vi ikke er investert i (Johnson&Johnson, Takeda og Bristol-Myers Squibb), samt investeringene i Baxter (nedjusteringer i estimater og tilbaketrekking av produkter), nyinnkjøpte AthenaHealth (svakt 3

6 Q1-resultat), Alapis (eskalerende uro i Hellas) og bioteknologiselskapet Intercell (forsinkede kliniske tester). Carnegie Norge Indeks falt med 11,9 % i første halvår etter fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonskostnader. Fondets referanseindeks har i samme periode falt med 11,8 %. Fondet har gjennom hele året hatt de samme aksjevektene som OBX-indeksen på Oslo Børs, med unntak av en kontantandel på ca. 1 %. Det er store forskjeller i utvikling på OBX-aksjene etter første halvår. Den beste aksjen i utvalget var oljeselskapet DNO som steg med 41,4 %. Spekulasjoner rundt oppkjøp av selskapet og forventning om en normalisering av oljeeksporten ut fra Irak har bidratt til den positive utviklingen. Aksjen med den svakeste utviklingen var solenergiselskapet REC som falt med 58,4 % etter en rekke operasjonelle utfordringer, i tillegg til ytterligere negative nyheter rundt prisutviklingen i markedet. Carnegie Multifond falt med 6,2 % i første halvår, mens referanseindeks falt med 3,7 %. Carnegie Multifond har hatt en betydelig overvekt av fondets midler investert i aksjer gjennom første halvår av Overvekten slo positivt ut på avkastningen frem til mai, da Oslo Børs hadde en positiv utvikling. De to siste månedene har imdlertid utviklingen i aksjer vært negativ, noe som har bidratt til den svake avkastningen sammenlignet med referanseindeks. Ved utgangen av første halvår har fondet rundt 60 % av midlene i aksjer. Dette reflekterer vårt positive syn på aksjemarkedet fremover. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomitéens anbefaling og bidrar således til differanseavkastningen i forhold til referanseindeks som består av 50 % OSEBX og 50 % ST4X. Rentemarkedet Gjeldskrisen i Hellas førte til økte rentenivåer i land med svake statsfinanser, samtidig som frykt for tap i banksektoren ledet til økte kredittspreader. Samtidig falt rentenivået på statsobligasjoner i land med sterkere statsfinanser, dels som et resultat av flight to quality og dels i takt med et mer pessimistisk syn på vekstutsiktene. I USA endte 10-års statsrenter under 3 % for første gang på ett år, etter å ha falt 0,9 % i første halvår til 2,93 %. Dette i kontrast til greske 10-års statsrenter som var 10,5 % ved utgangen av halvåret, nær toppen på 12,2 % under den verste krisen i mai. Norske statsrenter fulgte tyske og amerikanske renter mot lavere nivåer gjennom halvåret. 10-års statsrente falt i perioden med 0,8 % i Norge og Tyskland, til henholdsvis 3,2 % og 2,6 %. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 % -poeng til 2,0 %, men både behovet og mulighetene for videre rentehevninger avtok utover våren i tråd med svekkede vekstutsikter i Europa. Rentebanen ble derfor nedjustert i juni. I både USA og Europa har sentralbankene klart signalisert at sentralbankrentene vil forbli lave lenge. I USA befinner sentralbankrenten seg fortsatt nær null, mens den i Eurosonen ligger på 1 %. Det er ikke ventet rentehevninger i USA før tidligst i I Eurosonen vil det ta enda lenger tid, og rentekutt er heller ikke lenger utenkelig. Carnegie Pengemarked ga en avkastning på 0,92 % i første halvår, noe som gir en mindreavkastning på 0,15 % -poeng relativt til fondets referanseindeks som steg med 1,07 %. Carnegie Likviditet ga en avkastning på 0,96 % og oppnådde en mindreavkastning på 0,17 % -poeng relativt til fondets referanseindeks som steg med 1,13 %. Carnegie Forvaltning ga en avkastning på 1,13 % og oppnådde en mindreavkastning på 0,08 % -poeng i forhold til fondets referanseindeks som steg med 1,21 %. Pengemarkedsrentene og de korte obligasjonsrentene har økt siden årsskiftet som følge av at Norges Bank satte opp styringsrenten i mai med 0,25 % -poeng til 2 %. Den ettårige obligasjonsrenten, NIBOR, steg med 0,22 % -poeng og endte på 3,14 %. Kredittspreadene for kredittsertifikater og kredittobligasjoner økte gradvis fra årsskiftet, men steg så markant i mai og juni som et resultat av ny uro i finansmarkedene i Europa. Denne gangen var fokus på kredittverdigheten til bankene som følge av utsatte posisjoner mot land med store offentlige budsjettunderskudd og høy statsgjeld. Carnegie Forvaltning har vært riktig posisjonert for renteoppgangen, men har vært eksponert mot investeringer i kredittmarkedet. Fondenes mindreavkastning skyldes at kredittspreadene økte på disse investeringene. Carnegie Obligasjon ga en avkastning på 3,36 % i første halvår av Fondet oppnådde en mindreavkastning på 0,69 % -poeng da fondets referanseindeks økte med 4,05 %. De lange obligasjonsrentene har falt markant siden årsskiftet. Den 3-årige obligasjonsrenten, NIBOR, falt med 0,58 % -poeng og endte på 3,30 %, mens tilsvarende statsobligasjonsrente falt med 0,83 % -poeng til 2,40 %. Samtidig økte kredittspreadene markant i mai og juni etter at det oppstod ny uro i finansmarkedene i Europa. Carnegie Obligasjon var riktig posisjonert for rentenedgangen, men var samtidig investert i kredittobligasjoner dog med lav grad av kredittrisiko. Fondets mindreavkastning skyldes at kredittspreadene økte på disse investeringene. Rentefond Fond Indeks Diff. Carnegie Pengemarked 0,92 1,07-0,15 Carnegie Likviditet 0,96 1,13-0,17 Carnegie Forvaltning 1,13 1,21-0,08 Carnegie Obligasjon 3,36 4,05-0,69 Avkastning hittil i år i prosent. 4

7 Carnegie Aksje Norge Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) Hittil i år -11,2 % -12,2 % 1 år 14,6 % 16,5 % 2 år -29,6 % -29,9 % 3 år -35,2 % -38,6 % 4 år -12,2 % -17,1 % 5 år 19,9 % 10,9 % 10 år 84,9 % 52,6 % Siden start 459,2 % 196,5 % Historisk meravkastning p.a. 4,7 % Standardavvik fond 24,0 % Standardavvik ref. indeks 24,0 % Konsistens 54,2 % Tracking error 6,4 % Information Ratio 0,7 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Verdipapirer Antall Kostpris Markeds- Ureal. % av verdi gev./tap portef. Energi Acergy ,6 % Aker Solutions ,7 % Farstad Shipping ,4 % Fred Olsen Energy ,0 % Frontline ,9 % Petroleum Geo-Services ,3 % Prosafe ,0 % Seadrill ,7 % StatoilHydro ,6 % Subsea ,8 % TGS Nopec Geophysical ,8 % Delsum ,7 % Materialvarer Norsk Hydro ,1 % Norsk Hydro Tegningsretter ,1 % Yara International ,1 % Delsum ,3 % Industri Norwegian Air Shuttle ,5 % Orkla ,8 % Renewable Energy Corporation ,1 % Tomra Systems ,1 % Delsum ,6 % Forbruksvarer BWG Homes ,9 % Ekornes ,5 % Royal Caribbean Cruises ,1 % Schibsted ,8 % Delsum ,3 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ,8 % Lerøy Seafood Group ,0 % Marine Harvest ,5 % Salmar ,5 % Delsum ,8 % Finansielle Tjenester DnB NOR ,9 % Storebrand ,0 % Delsum ,9 % Informasjonsteknologi Atea ,2 % Delsum ,2 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,6 % Telio Holding ,4 % Delsum ,9 % Sum verdipapirer ,7 % Innskudd DnBNOR ,5 % Netto uoppgjorte poster ,8 % Delsum ,3 % Sum ,0 % 5

8 Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividends) Hittil i år 3,4 % 5,0 % 1 år 12,2 % 17,1 % 2 år -12,4 % -7,9 % 3 år -26,5 % -27,9 % 4 år -7,8 % -1,6 % 5 år 12,3 % 20,1 % 10 år -11,1 % -26,8 % Siden start 348,8 % 274,1 % Historisk meravkastning p.a. 1,6 % Standardavvik fond 20,5 % Standardavvik ref. indeks 24,1 % Konsistens 47,4 % Tracking error 8,9 % Information Ratio 0,2 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Nordic Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Nordic Markets, Luxembourg* ,9 % Innskudd DnB NOR ,2 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie Nordic Markets Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Danske aksjer A.P. Moller - Maersk B ,6 % Danske Bank ,4 % DSV ,5 % Flsmidth & Co ,3 % Novo Nordisk B ,3 % Vestas Wind Systems ,0 % Delsum ,1 % Finske aksjer Fortum ,6 % Nokia ,7 % Delsum ,3 % Norske aksjer Acergy ,1 % DnB NOR ,9 % Norsk Hydro ,9 % Statoil ,0 % Yara International ,3 % Delsum ,2 % Svenske aksjer ABB ,9 % Assa Abloy B ,4 % Atlas Copco A ,3 % Ericsson B ,6 % Group 4 Securicor ,3 % Hennes & Mauritz B ,7 % Investor B ,0 % Sandvik ,9 % SCA B ,6 % SKF B ,6 % Svenska Handelsbanken A ,0 % Swedish Match ,3 % Tele2 B ,8 % Volvo B ,1 % Delsum ,5 % Sum aksjer ,1 % Netto kontantbeholding ,9 % Sum totalportefølje ,0 % 6

9 Carnegie Aksje Europa Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Hittil i år 0,6 % -6,4 % 1 år 14,3 % 6,8 % 2 år -16,1 % -11,8 % 3 år -35,0 % -32,4 % 4 år -18,9 % -15,2 % 5 år -1,0 % 0,6 % 10 år -11,0 % -21,0 % Siden start -7,2 % -17,7 % Historisk meravkastning p.a. 1,0 % Standardavvik fond 16,4 % Standardavvik ref. indeks 16,8 % Konsistens 55,6 % Tracking error 6,5 % Information Ratio 0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Europe Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie European Equity, Luxembourg* ,6 % Innskudd DnB NOR ,6 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % *Carnegie European Equity Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Britiske aksjer BG Group ,7 % British American Tobacco (BAT) ,6 % Diageo ,6 % Prudential ,3 % Standard Chartered ,1 % Tullow Oil ,5 % Vodafone Group ,6 % Delsum ,5 % Kontinentaleuropeiske aksjer Allianz (Tyskland) ,5 % Linde (Tyskland) ,0 % Sap (Tyskland) ,7 % Siemens (Tyskland) ,6 % Holcim (Sveits) ,3 % Nestlé (Sveits) ,9 % Roche Holding GS (Sveits) ,5 % Syngenta (Sveits) ,7 % Temenos Group (Sveits) ,6 % Zurich Financial Services (Sveits) ,0 % Delsum ,9 % Søreuropeiske aksjer Ebro Puleva (Spania) ,0 % Jeronimo Martins (Portugal) ,6 % Prysmian (Italia) ,0 % Delsum ,5 % Østeuropeiske aksjer Petropavlovsk (Russland) ,9 % Eurasian Natural Res (Kasakhstan) ,9 % Turkiye Garanti Bankasi (Tyrkia) ,8 % Delsum ,6 % Nordiske aksjer DSV (Danmark) ,3 % Novo Nordisk (Danmark) ,1 % Swedish Match (Sverige) ,1 % Delsum ,5 % Sum aksjer ,9 % Netto kontantbeholding ,1 % Sum totalportefølje ,0 % 7

10 Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide, Luxembourg* ,0 % Innskudd DnB NOR ,1 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net dividends) Hittil i år 2,3 % 1,9 % 1 år 10,5 % 12,0 % 2 år -8,3 % -0,5 % 3 år -20,4 % -23,1 % 4 år -0,1 % -10,1 % 5 år 18,6 % 0,0 % 10 år -17,9 % -31,2 % Siden start 237,6 % 94,5 % Historisk meravkastning p.a. 4,1 % Standardavvik fond 17,1 % Standardavvik ref. indeks 16,1 % Konsistens 55,9 % Tracking error 9,1 % Information Ratio 0,5 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index *Carnegie WorldWide Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple ,2 % Bank Of America ,7 % Cisco Systems ,5 % Google A ,7 % Lorillard ,0 % Monsanto ,8 % Newmont Mining Corp ,4 % Peabody Energy Corp ,0 % Praxair ,1 % Delsum ,4 % Asiatiske aksjer Canon (Japan) ,9 % China Life Insurance H (Kina) ,2 % HDFC (India) ,2 % Ind & Comm Bank Of China H (Kina) ,3 % Japan Tobacco (Japan) ,9 % Samsung Electronics GDR (Korea) ,4 % Sinopec H (Kina) ,5 % Delsum ,4 % Europeiske aksjer ABB Reg. (Sveits) ,8 % Allianz (Tyskland) ,9 % BAT (Storbritannia) ,9 % Daimler (Tyskland) ,8 % Diageo (Storbritannia) ,6 % Holcim Reg. (Sveits) ,8 % Nestlé Reg. (Sveits) ,3 % Roche Holding GS (Sveits) ,1 % Standard Chartered (Storbritannia) ,4 % Vodafone Group (Storbritannia) ,6 % Delsum ,0 % Globale verdipapirfond Carnegie Worldwide Asia ,3 % Carnegie Worldwide Østeuropa ,0 % Delsum ,3 % Sum aksjer ,0 % Netto kontantbeholdning ,0 % Sum totalportefølje ,0 % 8

11 Carnegie WorldWide Etisk II Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen. Verdiutvikling siden oppstart (oktober 2009) Carnegie WorldWide Etisk II MSCI All Country World Index (Net dividends) Hittil i år 3,1 % 1,9 % Siden start 9,4 % 7,7 % Historikken er for kort til å gi meningsfylte data. Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide Ethical, Luxembourg* ,5 % Innskudd DnB NOR ,9 % Netto uoppgjorte poster ,3 % Sum ,0 % *Carnegie WorldWide Etisk II Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple ,0 % Bank of America ,5 % Cisco Systems ,5 % General Mills ,9 % Google A ,1 % Newmont Mining Corp ,3 % Peabody Energy Corp ,1 % Pepsico ,7 % Praxair ,5 % Delsum ,5 % Asiatiske aksjer Canon (Japan) ,0 % China Life Insurance H (Kina) ,9 % HDFC (India) ,6 % Ind & Comm Bank Of China H (Kina) ,1 % Samsung Electronics GDR (Korea) ,0 % Sinopec H (Kina) ,5 % Delsum ,1 % Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index Europeiske aksjer ABB Reg. (Sveits) ,8 % Allianz (Tyskland) ,3 % Danone (Frankrike) ,4 % Holcim Reg. (Sveits) ,9 % Nestlé Reg. (Sveits) ,0 % Novartis Reg. (Sveits) ,0 % Novo Nordisk B (Danmark) ,8 % Roche Holding GS (Sveits) ,9 % Scania B (Sverige) ,7 % Standard Chartered (Storbritannia) ,3 % Syngenta Reg. (Sveits) ,4 % Temenos Group Reg. (Sveits) ,6 % Vodafone Group (Storbritannia) ,4 % Delsum ,6 % Fremvoksende markeder Vale ADR (Brazil) ,8 % Delsum ,8 % Sum aksjer ,0 % Netto kontantbeholdning ,0 % Sum totalportefølje ,0 % 9

12 Carnegie Østeuropa Carnegie Østeuropa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Eastern Europe Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Carnegie Østeuropa er et emerging market aksjefond. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er generelt høyere enn i de etablerte, modne markedene. Fondet investerer i aksjemarkedene i Sentral- og Øst-Europa, som vurderes å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Østeuropa MSCI EasternEurope Index Hittil i år 8,7 % -2,7 % 1 år 29,0 % 23,2 % 2 år -40,1 % -32,7 % 3 år -51,8 % -33,7 % 4 år -31,8 % -18,0 % 5 år -3,0 % 16,1 % 10 år 102,9 % 117,0 % Siden start 112,6 % 152,4 % Historisk meravkastning p.a. -1,8 % Standardavvik fond 28,4 % Standardavvik ref. indeks 30,8 % Konsistens 48,4 % Tracking error 13,2 % Information Ratio -0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Eastern Europe Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie East European, Luxembourg* ,5 % Innskudd DnB NOR ,4 % Netto uoppgjorte poster ,9 % Sum ,0 % *Carnegie East European Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Russiske aksjer EOS Russia ,9 % Gazprom ADR UK ,9 % Globaltrans Invstment GDR ,3 % Lukoil ADR UK ,9 % Magnit GDR ,8 % Mobile Telesystems ADR ,8 % North-West Telecom ADR ,8 % Petropavlovsk ,6 % Sibirtelecom ADR ,8 % Uralkali GDR ,2 % Delsum ,0 % Aksjer fra andre land Anatolia Minerals Dev. (Tyrkia) ,0 % Baltic Property Trust (Baltikum) ,5 % Bank Of Georgia GDR (Georgia) ,3 % Budimex (Polen) ,6 % Dragon Oil (Irland/ Kaspiske Hav) ,3 % Eurasian Natural Res Corp (Kasakhstan) ,8 % Halyk SavinGS Bank GDR (Kasakhstan) ,2 % Kazmunaigas Expl Prod GDR (Kasakhstan) ,8 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz. (Ungarn) ,6 % Reysas Logistics (Tyrkia) ,8 % Sinpas Gayrimenkul Yatiri (Tyrkia) ,4 % Turkiye Garanti Bankasi (Tyrkia) ,8 % Turkiye Sinai Kal Bankasi (Tyrkia) ,7 % Uranium One (Kanada/Kasakhstan) ,5 % Delsum ,3 % Sum aksjer ,3 % Netto kontantbeholdning ,7 % Sum totalportefølje ,0 % 10

13 Carnegie Medical Aksjefondet Carnegie Medical har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI World Healthcare Index. Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Medical MSCI World Health Care Index Hittil i år 0,1 % 0,4 % 1 år 4,0 % 8,1 % 2 år 2,2 % 13,9 % 3 år -19,4 % -11,9 % 4 år -8,0 % -7,8 % 5 år -4,9 % -6,9 % 10 år -20,9 % -33,5 % Siden start 60,7 % -18,1 % Historisk meravkastning p.a. 6,4 % Standardavvik fond 20,2 % Standardavvik ref. indeks 14,8 % Konsistens 55,8 % Tracking error 16,0 % Information Ratio 0,4 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Healthcare Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Medical, Luxembourg* ,9 % Innskudd DnB NOR ,1 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % *Carnegie Medical Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Abbott Laboratories ,9 % Abbott Labs Call ,1 % Aetna ,4 % Alexion Pharmaceuticals ,5 % Allergan ,8 % Athenahealth ,9 % Baxter International ,6 % Becton Dickinson ,3 % Biomarin Pharmaceutical ,7 % C.R. Bard ,6 % Celgene ,0 % Davita ,4 % Genzyme Corporation ,6 % Gilead Sciences ,9 % Insulet Corporation ,7 % Life Technologies Corp ,8 % Medco Health Solutions ,8 % Merck Call ,6 % Merck & Co ,0 % Mylan Laboratories ,9 % Pfizer ,6 % Pfizer Call ,3 % St Jude Medical ,1 % Stryker Corporation ,4 % Teva Ph ADR Call ,5 % Unitedhealth Group ,1 % Universal Health Services ,7 % Delsum ,0 % Europeiske aksjer Alapis Holding Ind & Comm (Hellas) ,6 % AstraZeneca (Storbritannia) ,2 % Bayer (Tyskland) ,3 % Cereal Base Ceba (Sverige) ,9 % Fresenius (Tyskland) ,1 % Fresenius Preferred (Tyskland) ,2 % Getinge B (Sverige) ,9 % Intercell (Østerrike) ,5 % Medivir B (Sverige) ,6 % Mettler-Toledo Internat (Sveits) ,4 % Novartis (Sveits) ,7 % Novo Nordisk B (Danmark) ,7 % Roche Holding (Sveits) ,8 % Delsum ,9 % Andre markeder Teva Pharmaceutical (Israel) ,5 % CSL (Australia) ,3 % Delsum ,8 % Globale verdipapirfond Carnegie Biotechnology ,0 % Carnegie Global Healthc ,9 % Delsum ,9 % Sum aksjer ,6 % Netto kontantbeholdning ,4 % Sum totalportefølje ,0 % 11

14 Carnegie Norge Indeks Carnegie Norge Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer således andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det er vanskelig for forvalter å gjøre det bedre enn markedet over tid. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Norge Indeks OBX Hittil i år -11,9 % -11,8 % 1 år 16,6 % 17,7 % 2 år -28,0 % -27,2 % 3 år -31,4 % -29,8 % 4 år -8,5 % -5,1 % 5 år 20,6 % 25,7 % 10 år 66,2 % 56,8 % Siden start 242,1 % 199,2 % Historisk meravkastning p.a. 0,8 % Standardavvik fond 23,5 % Standardavvik ref. indeks 23,6 % Konsistens 34,6 % Tracking error 2,0 % Information Ratio 0,4 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks OBX Indeks Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Acergy ,5 % Aker Solutions ,2 % DNO International ,9 % Fred Olsen Energy ,1 % Frontline ,0 % Petroleum Geo-Services ,9 % Prosafe ,1 % Questerre Energy Corporation ,3 % Seadrill ,6 % Sevan Marine ,5 % Songa Offshore ,4 % StatoilHydro ,4 % Subsea ,7 % TGS Nopec Geophysical ,4 % Delsum ,1 % Materialvarer Norsk Hydro ,6 % Norsk Hydro Tegningsretter ,1 % Yara International ,3 % Delsum ,0 % Industri Golden Ocean ,4 % Orkla ,2 % Renewable Energy Corporation ,4 % Delsum ,0 % Forbruksvarer Kongsberg Automotive Holding ,2 % Royal Caribbean Cruises ,5 % Delsum ,7 % Konsumentvarer Marine Harvest ,0 % Delsum ,0 % Finansielle tjenester DnB NOR ,2 % Storebrand ,2 % Delsum ,4 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,4 % Delsum ,4 % Sum verdipapirer ,6 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnBNor ,2 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Delsum ,4 % Sum ,0 % 12

15 Carnegie Multifond Kombinasjonsfondet Carnegie Multifond har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i både Norge og utlandet. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomiteens anbefaling som skal gi fondet en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første trinn av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I neste trinn besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Carnegie Multifond egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Multifond 50% ST4X, 50% OSEBX Hittil i år -6,2 % -3,7 % 1 år 10,9 % 11,5 % 2 år -2,2 % -4,1 % 3 år -5,3 % -5,7 % 4 år 12,5 % 10,3 % 5 år 31,4 % 28,1 % 10 år 96,1 % 85,2 % Siden start 331,1 % 382,5 % Historisk meravkastning p.a. -0,6 % Standardavvik fond 11,3 % Standardavvik ref. indeks 11,8 % Konsistens 48,8 % Tracking error 5,6 % Information Ratio -0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks 50 % OSEBX + 50 % ST4X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende/ Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon Antall m/renter gev./tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Sparebanken Øst 4,35 4, ,8 % Sparebanken Hedmark 4,30 4, ,8 % Sparebanken Øst 3,75 2, ,9 % Sparebanken Sør 4,45 2, ,7 % Sparebanken Vest 5,80 2, ,1 % Sparebanken Møre 5,65 2, ,9 % Spb 1 Nord-Norge 7,50 2, ,3 % Skand. Enskilda Banken 5,41 3, ,0 % Bank 1 Oslo 5,60 3, ,9 % Sparebank 1 Gruppen 4,51 3, ,8 % BN-Kreditt 5,00 4, ,8 % Delsum ,0 % Sum rentebærende verdipapirer ,0 % Aksjer og aksjefond Sektor Acergy Energi ,4 % Aker Solutions Energi ,0 % Farstad Shipping Energi ,7 % Fred Olsen Energy Energi ,0 % Frontline Energi ,6 % Petroleum Geo-Services Energi ,9 % Prosafe Energi ,7 % Seadrill Energi ,0 % Statoilhydro Energi ,9 % Subsea 7 Energi ,6 % TGS Nopec Geophysical Energi ,9 % Norsk Hydro Materialer ,3 % Norsk Hydro Tegningsretter Materialer ,1 % Yara International Materialer ,4 % Norwegian Air Shuttle Industri ,4 % Orkla Industri ,4 % Renewable Energy Corporation Industri ,7 % Tomra Systems Industri ,5 % Bwg Homes Forbruksvarer ,6 % Ekornes Forbruksvarer ,2 % Royal Caribbean Cruises Forbruksvarer ,1 % Schibsted Forbruksvarer ,1 % Austevoll Seafood Konsumentvarer ,5 % Lerøy Seafood Group Konsumentvarer ,0 % Marine Harvest Konsumentvarer ,2 % Salmar Konsumentvarer ,4 % DnBNOR Finansielle tjenester ,7 % Storebrand Finansielle tjenester ,4 % Atea Informasjonsteknologi ,5 % Telenor Telekommunikasjon ,9 % Telio Holding Telekommunikasjon ,2 % Delsum ,5 % Aksjefond Carnegie WorldWide ,9 % Carnegie Østeuropa ,6 % Delsum ,5 % Sum aksjer og verdipapirfond ,0 % Sum verdipapirer ,0 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnBNor ,0 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Delsum ,0 % Sum ,0 % 13

16 Carnegie Pengemarked Investeringsmålet til Carnegie Pengemarked er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Pengemarked er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 90 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 120 dager. Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/ FRN) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Pengemarked STIX (dur. 0,25 år) Hittil i år 0,9 % 1,1 % 1 år 2,3 % 1,9 % 2 år 8,7 % 6,7 % 3 år 14,7 % 12,0 % 4 år 18,7 % 15,9 % 5 år 21,3 % 18,6 % 10 år 54,8 % 51,7 % Siden start 163,4 % 177,3 % Durasjon 0,3 Rentefølsomhet 0,3 Standardavvik fond 1,3 % Standardavvik ref. indeks 0,8 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,20 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST1X Verdipapirer Kupong- Løpe- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente dager m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Sparebanken Rogaland 7, ,5 % Sparebanken Rogaland 3, ,9 % Sparebanken Sør 3, ,2 % Nordea Bank Norge 2, ,3 % Storebrand Bank 4, ,4 % Sp.b. 1 Buskerud-Vestfold 2, ,5 % Fokus Bank 2, ,1 % Landkreditt 4, ,9 % DnB NOR 2, ,3 % Sparebanken Hedmark 2, ,8 % DnB NOR 3, ,1 % Spb 1 Telemark 3, ,5 % Sparebanken Sør 3, ,0 % OBOS 3, ,8 % Den Danske Bank 2, ,2 % Sparebank 1 Eiendom 3, ,7 % BN Bank 4, ,8 % Kredittforeningen for Sp.b. 2, ,5 % Svenska Handelsbanken 3, ,2 % Gjensidige Bank 2, ,7 % Sparebank 1 Gruppen 2, ,7 % Storebrand 3, ,2 % Sparebank 1 Gruppen 2, ,2 % Delsum ,5 % Sum obligasjoner ,5 % Sertifikater Bank og kreditt Terra Boligkreditt 2, ,4 % Sparebanken Vest 2, ,2 % Bn Bank 2, ,4 % Bank 1 Oslo 2, ,8 % Bolig- og Næringskreditt 3, ,6 % Delsum ,4 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Hordaland Fylkeskommune 2, ,5 % Delsum ,5 % Sum sertifikater ,0 % Sum verdipapirer ,4 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnBNor ,6 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,6 % Sum ,0 % 14

17 Carnegie Likviditet Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Likviditet er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 180 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 1 år. Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/frn) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Likviditet ST2X (dur. 0,5 år) Hittil i år 1,0 % 1,1 % 1 år 2,3 % 1,9 % 2 år 9,0 % 7,9 % 3 år 14,7 % 13,0 % 4 år 18,4 % 16,9 % 5 år 21,0 % 19,5 % 10 år 55,6 % 54,6 % Siden start 103,0 % 104,2 % Durasjon 0,5 Rentefølsomhet 0,5 Standardavvik fond 0,8 % Standardavvik ref. indeks 0,7 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,30 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST2X Verdipapirer Kupong- Løpe- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente dager m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Norgeskreditt 7, ,6 % Sparebanken Rogaland 7, ,0 % Sparebanken Sør 3, ,8 % Storebrand Bank 4, ,1 % Sp.b. Sogn og Fjordane 3, ,1 % Bolig- og Næringskreditt 4, ,5 % Landkreditt 4, ,8 % Sparebanken Pluss 2, ,7 % DnB NOR 3, ,8 % Sparebanken Vest 5, ,8 % Kredittforeningen for Sp.b. 2, ,6 % Svenska Handelsbanken 3, ,0 % Storebrand 3, ,6 % Sparebank 1 Gruppen 2, ,9 % Delsum ,3 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Vest Agder Fylkeskommune 2, ,8 % Delsum ,8 % Sum obligasjoner ,1 % Sertifikater Bank og Kreditt Terra Boligkreditt 2, ,7 % Gjensidige Bank 3, ,8 % Sparebanken Vest 2, ,3 % BN Bank 2, ,7 % Bank 1 Oslo 2, ,0 % Delsum ,6 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Hordaland Fylkeskommune 2, ,8 % Delsum ,8 % Sum sertifikater ,4 % Sum verdipapirer ,5 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnB NOR ,5 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,5 % Sum ,0 % 15

18 Carnegie Forvaltning Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Forvaltning har moderat renterisiko med en referanseindeks på 1 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 2 år. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrenteobligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Forvaltning Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 (dur. 1 år) Hittil i år 1,1 % 1,2 % 1 år 2,4 % 1,9 % 2 år 11,4 % 9,6 % 3 år 16,2 % 14,1 % 4 år 19,4 % 17,4 % 5 år 21,5 % 19,7 % 10 år 61,8 % 58,8 % Siden start 196,7 % 181,3 % Durasjon 1,1 Rentefølsomhet 1,1 Standardavvik fond 1,9 % Standardavvik ref. indeks 1,4 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST3X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Norgeskreditt 7, ,9 % Sparebanken Hedmark 6, ,3 % DnB NOR 7, ,6 % Sparebanken Møre 3, ,8 % Sparebanken Hedmark 3, ,1 % Sparebanken Midt-Norge 3, ,4 % Bolig- og Næringskreditt 4, ,9 % Kredittforeningen for Sp.b. 4, ,6 % Landkreditt 4, ,9 % Sparebanken Øst 4, ,0 % Sparebanken Pluss 4, ,6 % Sparebanken Rogaland 4, ,9 % Sparebanken Nord-Norge 5, ,9 % Bank 1 Oslo 5, ,9 % Sparebanken Sør 5, ,9 % Storebrand Bank 6, ,0 % Delsum ,7 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Oslo Kommune 3, , ,9 % Trondheim Kommune 3, ,2 % Delsum ,1 % Sum obligasjoner ,7 % Sertifikater Bank og Kreditt Gjensidige Bank 3, ,6 % Sparebanken Vest 2, ,5 % BN Bank 2, ,6 % Delsum ,6 % Sum sertifikater ,6 % Sum verdipapirer ,4 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnB NOR ,6 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,6 % Sum ,0 % 16

19 Carnegie Obligasjon Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet skal gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondets meravkastning oppnås ved å aktivere renterisiko og ikke ved økt kredittrisiko. Carnegie Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-bligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Obligasjon Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 (dur. 3 år) Hittil i år 3,4 % 4,1 % 1 år 5,8 % 5,0 % 2 år 19,7 % 17,8 % 3 år 21,1 % 22,7 % 4 år 21,9 % 23,5 % 5 år 21,7 % 23,5 % 10 år 73,0 % 79,1 % Siden start 253,8 % 328,9 % Durasjon 3,2 Rentefølsomhet 3,1 Standardavvik fond 3,8 % Standardavvik ref. indeks 2,9 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST4X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt DnB NOR 5,01 2, ,2 % Landkreditt Bank 4,90 2, ,4 % Sparebanken Øst 4,35 4, ,9 % Sparebanken Hedmark 4,30 4, ,5 % Sparebanken Vest 5,80 2, ,7 % Sparebanken Pluss 6,00 2, ,6 % Spb 1 Nord-Norge 7,50 2, ,0 % Sparebanken Møre 7,26 2, ,4 % Sparebanken Midt-Norge 6,35 3, ,2 % Skand. Enskilda Banken 5,41 3, ,6 % Bank 1 Oslo 5,60 3, ,9 % Sparebank 1 Gruppen 4,51 3, ,5 % BN-Kreditt 5,00 4, ,5 % Storebrand 5,00 2, ,4 % Delsum ,9 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Oslo Kommune 4,00 2, ,0 % Bergen Kommune 5,15 2, ,9 % Oslo Kommune 4,20 4, ,5 % Trondheim Kommune 3,96 2, ,8 % Delsum ,1 % Sum obligasjoner ,0 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnB NOR ,0 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,0 % Sum ,0 % 17

20 Praktisk informasjon Kjøp av fond Ved kjøp av fond fylles tegnings- og innløsningsblanketten ut og sendes til Carnegie per telefax, e-post eller brev. Ved første gangs tegning må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges. Kopi av legitimasjon kan kun sendes per post eller scannes inn og sendes per e-post. Bekreftelse på at det er rett kopi av legitimasjon kan skaffes hos f. eks. revisor, politi, advokat, post- eller bankkontor. Betaling kan skje ved å krysse av tegningsblanketten for fullmakt til å belaste konto med Engangsfullmakt - Verdipapirhandel, det vil si at Carnegie Kapitalforvaltning AS får fullmakt til å belaste andelseierens bankkonto. Dersom Carnegie har engangsfullmakten i hende før kl skjer normalt kursfastsettelsen dagen etter. Det må være dekning på konto når engangsfullmakten sendes Carnegie. Beløpet kan også betales med bankgiro eller andre typer giroavtaler, telebank eller internettbank. Kursfastsettelsen skjer den dato pengene er valutert fondets konto. Andelene registreres på egen konto i Verdipapirsentralen (VPS). Ved opprettelse av ny konto sender VPS først en endringsmelding som bekrefter kontoopprettelsen. VPS sender også kvittering på at pengene er valutert fondets konto noen dager senere. Vi trenger hele personnummeret eller foretaksnummeret ved opprettelse av VPS-konto. Har man VPS-konto fra før som er opprettet i bank eller meglerselskap, kan denne sannsynligvis benyttes (sjekk at kontonummeret starter med 0 eller 1). Tegningsblanketten inneholder et eget felt der VPS-nummeret kan påføres. Salg av fond For å selge fondsandeler kan blankett for innløsning fylles ut og signeres av andelseier. Blanketten må sendes Carnegie Kapitalforvaltning AS per telefax, brev eller e-post. Melding som er mottatt innen kl får sluttkurs samme dag. Melding som er mottatt etter kl får sluttkurs første påfølgende virkedag. Pengene utbetales normalt 3 virke dager etter kursdagen. Dette skyldes at Carnegie må selge verdipapirer som også har 3 dagers oppgjør i verdipapirmarkedet. Bytte av fond Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges. Blanketten for tegning og innløsning fylles ut og sendes Carnegie per telefax, brev eller e-post. Spareavtale Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle Carnegies aksjefond. Spareavtalen fylles ut for automatisk belastning av bankkonto. Minste månedlig sparebeløp er kr ,- i hvert fond. Spareavtalen må være Carnegie i hende minst 30 dager før første ønskede belastningsdato. VPS sender bekreftelse på at spareavtale er opprettet. Spareavtalen blir registrert av Carnegie og blir sendt til BBS for godkjenning. I forbindelse med spareavtalen blir det opprettet AvtaleGiro mellom andelseieren og andelseierens bank, Carnegie må derfor motta originalen (ikke fax eller e-post) av skjemaet slik at vi kan sende spareavtalen videre til BBS for godkjenning. Kontakt oss for å få tilsendt skjema for spareavtale. for tap Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter kan du lese mer om på våre internettsider: 18

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond c Halvårsrapport 2009 - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 2009 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie Østeuropa 9 Carnegie

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond c Årsrapport 2009 - Verdipapirfond Innhold Første del - Markedskommentarer Nyheter fra Carnegie 1 Bot og bedring, men behov for rebalansering 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 - Carnegie Aksje Norge 6

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Halvårsrapport Verdipapirfond Innhold Markedskommentar første halvår 1 Fondenes avkastning 2 Rentemarkedet 4 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2011 Verdipapirfond Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Christian Løverås/ Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen INNHOLD - INFORMASJON Årsrapport 2011

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Årsrapport 2008 - Verdipapirfond

Årsrapport 2008 - Verdipapirfond Årsrapport 2008 - Verdipapirfond Innhold 2008 - Året som gikk 1 Finanskrise og krisepakker 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer