Halvårsrapport Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2010 - Verdipapirfond"

Transkript

1 c Halvårsrapport Verdipapirfond

2 Innhold Markedsutviklingen første halvår Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie Medical 11 Carnegie Norge Indeks 12 Carnegie Multifond 13 Carnegie Pengemarked 14 Carnegie Likviditet 15 Carnegie Forvaltning 16 Carnegie Obligasjon 17 Praktisk informasjon 18 Tegnings- og innløsningsblankett 20 Opplysninger om forvaltningsselskapet 21 NB! Vi har nye internettsider: og alle ansatte har nye e-post adresser (oversikt finnes på våre internettsider). Ny felles e-post adresse: Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen

3 Første halvår 2010 Markedsutviklingen Gjeldskrisen i Hellas og svakhetene ved vekstoppsvinget i USA ble et gjennomgangstema i finansmarkedene i første halvår. Økende pessimisme overskygget sterke inntjeningsresultater fra bedriftene og stigende globale aktivitetsindekser. Aksjekursene falt når investorer trakk et klart skille mellom høy aktivitet som et resultat av krisepakker og lagerbygging, og de utfordringene global økonomi står overfor på sikt. I etterkant av Den Store Resesjonen har statsgjelden økt kraftig i utviklede land, og handlingsrommet i den økonomiske politikken er svært begrenset. I G7-landene ventes statsgjelden å stige fra omlag 70 % av BNP før krisen til 110 % i løpet av 5 år. Sentralbanker og finansmyndigheter må derfor sørge for en smidig overførsel av etterspørsel fra stat til privat sektor, og fra land med underskudd på driftsbalansen til de med overskudd. Dette er en krevende oppgave ikke minst fordi det krever samarbeid og koordinasjon på tvers av land. I vesten består utfordringen i at privat etterspørsel er svekket samtidig som innstramninger i offentlige utgifter og økte skatter tvinger seg frem. Det er heller ingen enighet om hvor raskt disse innstrammingene optimalt bør skje. Økonomer og land krangler om riktig økonomisk politikk fremover. En gruppe argumenterer for innstramminger for å stoppe den eksplosive gjeldsveksten, de frykter kraftig fall i investeringer som følge av nedgraderinger av statsgjeld og økte kredittspreader. Den andre leiren argumenterer for at veksten nå er det viktigste for å motvirke langtidsledighet og tapt kapasitet og dermed et vedvarende tap i skatteinntekter. Tyskland er den fremste eksponenten for den første gruppen, mens USA representerer den andre gruppen. Finansmarkedene på sin side sliter med å balansere frykt for at nye statlige kriser vil ramme en sårbar banksektor, mot frykt for at påkrevde innstramminger vil utløse en ny resesjon. Institusjonelle og politiske svakheter i Eurosonen bidro sterkt til uroen i finansmarkedene utover i andre kvartal, i den grad at markedene begynte å tvile på euroens fremtid. Den møysommelige og uoversiktlige prosessen før det ble enighet om krisepakken for Hellas, førte til frykt for spredning av krisen til andre land som Spania, Portugal og Italia. Krisepakken klarte heller ikke å berolige markedene. Den innebar kun midlertidig likviditet, uten at behovet for restrukturering av gjelden til Hellas ble adressert. Finansmarkedene venter derfor fortsatt at Hellas blir erklært insolvent og frykter tapene i europeiske banker. Tyske politikere har fått mye av ansvaret for den dårlige krisehåndteringen. Tyskland beskyldes i tillegg, i likhet med Kina, for ikke å gjøre nok for å stimulere privat etterspørsel. I en situasjon der deflasjonsfaren er overhengende, valgte Tyskland å statuere et eksempel gjennom å varsle innstramminger i statsbudsjettet. Dette skaper politisk friksjon når Sør-Europa stagnerer samtidig som en svak euro gir tysk eksportindustri en kraftig vekstimpuls. I andre deler av verden er vekstbildet langt mer positivt. Kina fremstår i økende grad som en autonom vekstmotor i Asia og stabiliserer mindre eksportdrevne asiatiske økonomier og gir håp for fattige land i Afrika. Veksten i Kina er selvfølgelig også beheftet med problemer som bobler i eiendomsmarkedet og tiltakende inflasjon. Dette har ført til at kinesiske myndigheter har sett det som nødvendig å stramme inn. Veksten i Kina var i første kvartal nær 13 %, og svakere vekst som vi nå ser tegn til er en forutsetning snarere enn en trussel for videre vekst. Likevel, i en situasjon med gjeldskrise i Europa og skuffende sysselsetningsvekst i USA, har Asia vært det eneste lyspunktet. Svakere vekst i Kina skaper derfor bekymring og leder raskt til hysteriske overskrifter om kollaps. Mer nøkterne observatører vil imidlertid påpeke at potensialet for langsiktig vekst er stort, statsfinansene er gode og at Kina har vist en imponerende evne til å styre den økonomiske utviklingen de siste 30 årene. Lavere aktivitet i Kina er snarere et uttrykk for at aktiviteten normaliseres etter et svært kraftig oppsving. En indikasjon på dette er at bedriftene rapporterer om lavere aktivitet, men økt sysselsetning. Global vekst (i BNP faste priser, kilde: OECD) Utviklede økonomier Fremvoksende markeder Utviklingen i aksjemarkedene hittil i 2010 (lokal valuta) 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 jan feb mar apr mai jun USA (S&P500 Index) Oslo Børs (OSEBX) Europa (Euro Stoxx 500 Index) Japan (Nikkei Index) Utviklingen i rentemarkedene hittil i 2010 (10 års statsobligasjoner) 4,40 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 jan feb mar apr mai jun jul USA 10 år stat Tyskland 10 år stat Norge 10 år stat 1

4 Fondenes avkastning Aksjefond Fond Indeks Diff. Carnegie Aksje Norge -11,17-12,23 1,06 Carnegie Aksje Norden 3,38 4,96-1,58 Carnegie Aksje Europa 0,65-6,39 7,04 Carnegie WorldWide 2,27 1,87 0,40 Carnegie WorldWide Etisk II 3,11 1,87 1,24 Carnegie Østeuropa 8,73-2,77 11,50 Carnegie Medical 0,13 0,37-0,24 Carnegie Norge Indeks -11,91-11,76-0,15 Carnegie Multifond -6,24-3,67-2,57 Avkastning hittil i år i prosent. Carnegie Aksje Norge falt med 11,2 % i første halvår av 2010, mens referanseindeksen falt med 12,2 %. Det norske aksjemarkedet hadde en positiv utvikling de første månedene i 2010, og nådde en foreløpig årsbestenotering mot slutten av april etter en oppgang på 7,9 %. Den påfølgende perioden ble derimot preget av et svakt sentiment for oljeservice, samt frykt for den globale BNP-veksten som følge av kraftige budsjettkutt, spesielt i Europa. Etter første halvår 2010 var det kun to sektorer som hadde en positiv utvikling på Oslo Børs, stabilt konsum og telekom. Stabilt konsum nyter fortsatt godt av rekordhøye priser på oppdrettslaks etter at chilensk produksjon ble kraftig svekket i 2009, og sektoren var opp med 6,8 %. Vi forventer at prisene vil holde seg høye i lang tid fremover som følge av liten økning i tilbudet både fra Chile og Norge de neste årene. Carnegie Aksje Norge har hatt en betydelig og økende andel av fondets midler investert i stabilt konsum gjennom 2010, og dette har bidratt positivt til avkastningen. Telenor har etter vår mening vært priset lavere enn underliggende verdier som følge av en rekke forhold i de utenlandske mobilselskapene de eier. Den største usikkerheten var knyttet til deleierselskapet i russiske Vimpelcom og ukrainske Kyivstar, som står for rundt 25 % av verdiene i Telenor. Det ble imidlertid en avklaring på uenighetene med de andre eierne i begynnelsen av året og det er noe av forklaringen på den positive utviklingen i første halvår. Oljeprisen har svingt rundt 75 dollar fatet gjennom første halvår og understøtter en økning i lete- og produksjonsbudsjetter fra oljeselskapene. Den positive utviklingen vi så i oljeserviceselskapene frem til mai ble reversert da oljeutslippet i Mexicogulfen førte til et midlertidig drillingsforbud. Til tross for at de norske oljeserviceselskapene kun har begrenset aktivitet i gulfen, har de falt i takt med sektoren i resten av verden. Fondets relativt store investering i energiselskaper har bidratt negativt til avkastningen i første halvår. Carnegie Aksje Norden steg med 3,4 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 5,0 %. Det nordiske aksjemarkedet fikk et relativt svakt første halvår etter at både den norske og finske børsen opplevde kraftige fall i andre kvartal. Norges oljeserviceindustri ble hardt rammet av krisen i Mexicogulfen, mens Finland ble rammet av en skuffende utvikling i Nokia. Fondets viktigste positive bidragsytere var den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk og industriselskapet Assa Abloy. Fondet fikk også et positivt bidrag til avkastningen både ved ikke å være investert i Nordea, som falt i verdi og vekter tungt i indeksen, og norske REC som har hatt et betydelig verdifall. På den annen side var fondet investert i Vestas Wind Systems, Nokia og Yara som alle var blant de viktigste negative bidrags-yterne. Fondet er i dag overvektet i stabile konsumaksjer og industriselskaper, mens de største undervektene er i finans og telekom. Regionalt er fondet overvektet i Danmark og Sverige, og undervektet i Norge og Finland. Fokus i fondet er fortsatt på defensive vekstaksjer og selskaper med høy fri kontantstrøm. Vi venter at 2010 vil være preget av svingende aksjemarkeder inntil det er større visshet om styrken i det økonomiske oppsvinget i Europa og resten av verden. Veksten i Norden vil være positiv men moderat i årene som kommer. Vi antar at investorer med lengre tidshorisont og en mer fundamental tilnærming vil drive kursen på fundamentalt sterke selskaper. Det vil med stor sannsynlighet bli bedre balanse i avkastningen mellom sykliske og defensive sektorer, der mange selskaper fortsatt er attraktivt priset. Carnegie Aksje Europa steg med 0,7 % i første halvår, mens referanseindeksen falt med 6,4 %. Det siste halvåret bød på svingende markeder, men likevel lykkes fondet å skape en betydelig meravkastning. Den høye meravkastningen kan fortsatt tilskrives en rekke av fondets stabile vekstaksjer som Nestlé, Swedish Match og BAT, men også gullgruveselskapet Petropavlovsk, ferrokromprodusenten ENRC og farmasiprodusenten Novo Nordisk har bidratt positivt. Den største skuffelsen første halvår har vært Nokia. De store europeiske landene er nå i gang med å gjennomføre store økonomiske innsparinger som skal rette opp på landenes budsjettunderskudd. Målet for innstrammingene er å unngå samme gjeldskrise som Hellas har havnet i. Det er en voksende bekymring for at disse besparelsene vil føre til at Europa faller tilbake i resesjon, noe som best uttrykkes i eurosvekkelsen. Paradoksalt nok skaffer dette en svært positiv situasjon for Europas eksportvirksomheter, som utgjør kjernen i fondets investeringsfilosofi. Omlag halvparten av fondet består av stabile vekstselskaper i form av store 2

5 multinasjonale selskaper som har en betydelig eksponering mot veksten i fremvoksende økonomier. Disse selskapene har sterke balanser og generer høye og stabile vekststrømmer faktisk er flere av selskapene så velkapitaliserte at de kan låne på nivå eller billigere enn i landene de hører hjemme i. Det er også en god nyhet at lav tiltro til global vekst har ført til at selskapene er svært attraktivt prissatt. Carnegie WorldWide steg med 2,3 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 1,9 %. Det siste halvåret var preget av store svingninger i aksjemarkedene. Bakgrunnen var dels usikkerhet om konjunkturoppgangen i USA, gjeldsproblemer i Europa og bekymring for effektene av de iverksatte innstrammingene i den økonomiske politikken i Kina. Fondets betydelige overvekt i stabile konsumaksjer bidro til å stabilisere avkastningen, men noen få uheldige investeringer bidro lenge til at fondet ikke klarte å holde tritt med referanseindeksen. Frøprodusenten Monsanto falt på sviktende etterspørsel i USA, Google opplevde problemer i Kina, Transocean ble rammet av drillforbud etter oljelekkasjen i Mexicogulfen, mens Nokia støtte på uventede problemer i markedet for smarttelefoner. I juni lykkes det omsider fondet å skape en betydelig meravkastning. Den viktigste positive bidragsyteren det siste halve året ble den indiske boligkredittbanken HDFC. Et indisk kredittmarked i kraftig vekst i et land som i liten grad har blitt berørt av global lavkonjunktur har understøttet verdiutviklingen på aksjen. Andre viktige positive bidragsytere var de stabile konsumaksjene BAT og Nestlé, bil- og trailerprodusenten Daimler og softwareprodusenten Apple. Fondets største overvekt er fremdeles i stabilt konsum, mens fondets viktigste undervekter er i diskresjonært konsum, energi og industri. Vekstutsiktene fremover er fortsatt beheftet med mye usikkerhet, og selv om det verste sannsynligvis er bak oss kan vi ikke utelukke nye tilbakeslag. Gjennom fokus på stabile vekstselskaper med høy fri kontantstrøm har fondet en moderat risikoprofil. Vi tror dagens usikre vekstbilde vil være svært gunstig for fondet fremover, og at bedringen vi har sett i avkastning de siste månedene er en refleksjon av dette. Carnegie WorldWide Etisk II steg med 3,1 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 1,9 %. Fondet er nært beslektet med Carnegie WorldWide, men skiller seg ved å ha en enda strengere etisk profil. I praksis betyr dette at fondet erstatter eventuelle selskaper som produserer tobakk eller alkohol i Carnegie WorldWide med gode alternativer. Også her bidro fondets betydelige overvekt i stabile konsumaksjer til å stabilisere avkastningen, men som i Carnegie WorldWide var det noen få uheldige investeringer som bidro til at fondet ikke klarte å holde tritt med referanseindeksen før i slutten av perioden: Google, Transocean og Nokia. De viktigste positive bidragsyterne var det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk, den indiske boligkredittbanken HDFC, den globale matvareprodusenten Nestlé, den tyske bil- og trailerprodusenten Daimler og den amerikanske softwareprodusenten Apple. Carnegie Østeuropa steg med 8,7 % i første halvår, mens referanseindeksen falt med 2,8 %. Fondets betydelige meravkastning i første halvår skyldes at fondet i svært liten grad er investert i Polen, Ungarn og Tsjekkia, markeder som er mer negativt påvirket av problemene i Vest-Europa. I tillegg har fondet hatt noen svært gode investeringer som eksempelvis det russiske jernbaneselskapet Globaltrans og gullgruveselskapet Anatolia Minerals. Et annet gruveselskap som ga svært høy avkastning var Petropavlovsk som steg på økt gullpris og på forventninger om utvikling av selskapets jernmalmressurser. Den eneste aksjen som ga et signifikant negativt bidrag til avkastningen var Regal Petroleum som falt på produksjonsproblemer. Selskapet er derfor solgt ut av porteføljen. Strukturen i porteføljen kan kort skisseres som eksponering mot innenlandsk etterspørsel i Russland og Tyrkia, råvareetterspørsel fra utviklingsøkonomiene samt investering i gullselskaper. Eksponeringen mot gullselskaper er en forsikring mot fortsatt finansiell ustabilitet. Grunnet tilstedeværelsen av gode selskaper til attraktive priser, fastholdes en høy vekting i Tyrkia og Russland. Den lave eksponeringen mot Sentral- Europa vil opprettholdes en stund til. Det er uklart hvordan resesjonen i Ungarn vil utvikle seg, mens de polske aksjene er svært attraktivt priset. Carnegie Medical steg med 0,1 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 0,4 %. Finansielle problemer, spesielt i Sør-Europa, ledet til at dollaren styrket seg kraftig (avkastningen i euro var således positiv tross fallende aksjemarkeder). Helsesektoren utviklet seg på linje med resten av markedet og ble i tillegg påvirket negativt av statlige priskutt på legemidler i Europa og prispress innen visse deler av det amerikanske medisintekniske markedet. Sektoren er fortsatt attraktivt verdsatt og vekstutsiktene har en betydelig høyere visibilitet enn andre sektorer. De viktigste positive bidragene kom fra Psychiatric Solutions (kjøpt opp av Universal Health Services), Medivir (lyse utsikter etter kapitalmarkedsdagen), Fresenius (rimelig priset, solide nøkkeltall), Carnegie Global Healthcare (vårt fond med små og middelsstore selskaper) og Celgene (nøkkelproduktet deres blir foretrukket i behandlingsveiledning). Negative bidrag kom fra selskaper vi ikke er investert i (Johnson&Johnson, Takeda og Bristol-Myers Squibb), samt investeringene i Baxter (nedjusteringer i estimater og tilbaketrekking av produkter), nyinnkjøpte AthenaHealth (svakt 3

6 Q1-resultat), Alapis (eskalerende uro i Hellas) og bioteknologiselskapet Intercell (forsinkede kliniske tester). Carnegie Norge Indeks falt med 11,9 % i første halvår etter fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonskostnader. Fondets referanseindeks har i samme periode falt med 11,8 %. Fondet har gjennom hele året hatt de samme aksjevektene som OBX-indeksen på Oslo Børs, med unntak av en kontantandel på ca. 1 %. Det er store forskjeller i utvikling på OBX-aksjene etter første halvår. Den beste aksjen i utvalget var oljeselskapet DNO som steg med 41,4 %. Spekulasjoner rundt oppkjøp av selskapet og forventning om en normalisering av oljeeksporten ut fra Irak har bidratt til den positive utviklingen. Aksjen med den svakeste utviklingen var solenergiselskapet REC som falt med 58,4 % etter en rekke operasjonelle utfordringer, i tillegg til ytterligere negative nyheter rundt prisutviklingen i markedet. Carnegie Multifond falt med 6,2 % i første halvår, mens referanseindeks falt med 3,7 %. Carnegie Multifond har hatt en betydelig overvekt av fondets midler investert i aksjer gjennom første halvår av Overvekten slo positivt ut på avkastningen frem til mai, da Oslo Børs hadde en positiv utvikling. De to siste månedene har imdlertid utviklingen i aksjer vært negativ, noe som har bidratt til den svake avkastningen sammenlignet med referanseindeks. Ved utgangen av første halvår har fondet rundt 60 % av midlene i aksjer. Dette reflekterer vårt positive syn på aksjemarkedet fremover. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomitéens anbefaling og bidrar således til differanseavkastningen i forhold til referanseindeks som består av 50 % OSEBX og 50 % ST4X. Rentemarkedet Gjeldskrisen i Hellas førte til økte rentenivåer i land med svake statsfinanser, samtidig som frykt for tap i banksektoren ledet til økte kredittspreader. Samtidig falt rentenivået på statsobligasjoner i land med sterkere statsfinanser, dels som et resultat av flight to quality og dels i takt med et mer pessimistisk syn på vekstutsiktene. I USA endte 10-års statsrenter under 3 % for første gang på ett år, etter å ha falt 0,9 % i første halvår til 2,93 %. Dette i kontrast til greske 10-års statsrenter som var 10,5 % ved utgangen av halvåret, nær toppen på 12,2 % under den verste krisen i mai. Norske statsrenter fulgte tyske og amerikanske renter mot lavere nivåer gjennom halvåret. 10-års statsrente falt i perioden med 0,8 % i Norge og Tyskland, til henholdsvis 3,2 % og 2,6 %. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 % -poeng til 2,0 %, men både behovet og mulighetene for videre rentehevninger avtok utover våren i tråd med svekkede vekstutsikter i Europa. Rentebanen ble derfor nedjustert i juni. I både USA og Europa har sentralbankene klart signalisert at sentralbankrentene vil forbli lave lenge. I USA befinner sentralbankrenten seg fortsatt nær null, mens den i Eurosonen ligger på 1 %. Det er ikke ventet rentehevninger i USA før tidligst i I Eurosonen vil det ta enda lenger tid, og rentekutt er heller ikke lenger utenkelig. Carnegie Pengemarked ga en avkastning på 0,92 % i første halvår, noe som gir en mindreavkastning på 0,15 % -poeng relativt til fondets referanseindeks som steg med 1,07 %. Carnegie Likviditet ga en avkastning på 0,96 % og oppnådde en mindreavkastning på 0,17 % -poeng relativt til fondets referanseindeks som steg med 1,13 %. Carnegie Forvaltning ga en avkastning på 1,13 % og oppnådde en mindreavkastning på 0,08 % -poeng i forhold til fondets referanseindeks som steg med 1,21 %. Pengemarkedsrentene og de korte obligasjonsrentene har økt siden årsskiftet som følge av at Norges Bank satte opp styringsrenten i mai med 0,25 % -poeng til 2 %. Den ettårige obligasjonsrenten, NIBOR, steg med 0,22 % -poeng og endte på 3,14 %. Kredittspreadene for kredittsertifikater og kredittobligasjoner økte gradvis fra årsskiftet, men steg så markant i mai og juni som et resultat av ny uro i finansmarkedene i Europa. Denne gangen var fokus på kredittverdigheten til bankene som følge av utsatte posisjoner mot land med store offentlige budsjettunderskudd og høy statsgjeld. Carnegie Forvaltning har vært riktig posisjonert for renteoppgangen, men har vært eksponert mot investeringer i kredittmarkedet. Fondenes mindreavkastning skyldes at kredittspreadene økte på disse investeringene. Carnegie Obligasjon ga en avkastning på 3,36 % i første halvår av Fondet oppnådde en mindreavkastning på 0,69 % -poeng da fondets referanseindeks økte med 4,05 %. De lange obligasjonsrentene har falt markant siden årsskiftet. Den 3-årige obligasjonsrenten, NIBOR, falt med 0,58 % -poeng og endte på 3,30 %, mens tilsvarende statsobligasjonsrente falt med 0,83 % -poeng til 2,40 %. Samtidig økte kredittspreadene markant i mai og juni etter at det oppstod ny uro i finansmarkedene i Europa. Carnegie Obligasjon var riktig posisjonert for rentenedgangen, men var samtidig investert i kredittobligasjoner dog med lav grad av kredittrisiko. Fondets mindreavkastning skyldes at kredittspreadene økte på disse investeringene. Rentefond Fond Indeks Diff. Carnegie Pengemarked 0,92 1,07-0,15 Carnegie Likviditet 0,96 1,13-0,17 Carnegie Forvaltning 1,13 1,21-0,08 Carnegie Obligasjon 3,36 4,05-0,69 Avkastning hittil i år i prosent. 4

7 Carnegie Aksje Norge Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) Hittil i år -11,2 % -12,2 % 1 år 14,6 % 16,5 % 2 år -29,6 % -29,9 % 3 år -35,2 % -38,6 % 4 år -12,2 % -17,1 % 5 år 19,9 % 10,9 % 10 år 84,9 % 52,6 % Siden start 459,2 % 196,5 % Historisk meravkastning p.a. 4,7 % Standardavvik fond 24,0 % Standardavvik ref. indeks 24,0 % Konsistens 54,2 % Tracking error 6,4 % Information Ratio 0,7 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Verdipapirer Antall Kostpris Markeds- Ureal. % av verdi gev./tap portef. Energi Acergy ,6 % Aker Solutions ,7 % Farstad Shipping ,4 % Fred Olsen Energy ,0 % Frontline ,9 % Petroleum Geo-Services ,3 % Prosafe ,0 % Seadrill ,7 % StatoilHydro ,6 % Subsea ,8 % TGS Nopec Geophysical ,8 % Delsum ,7 % Materialvarer Norsk Hydro ,1 % Norsk Hydro Tegningsretter ,1 % Yara International ,1 % Delsum ,3 % Industri Norwegian Air Shuttle ,5 % Orkla ,8 % Renewable Energy Corporation ,1 % Tomra Systems ,1 % Delsum ,6 % Forbruksvarer BWG Homes ,9 % Ekornes ,5 % Royal Caribbean Cruises ,1 % Schibsted ,8 % Delsum ,3 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ,8 % Lerøy Seafood Group ,0 % Marine Harvest ,5 % Salmar ,5 % Delsum ,8 % Finansielle Tjenester DnB NOR ,9 % Storebrand ,0 % Delsum ,9 % Informasjonsteknologi Atea ,2 % Delsum ,2 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,6 % Telio Holding ,4 % Delsum ,9 % Sum verdipapirer ,7 % Innskudd DnBNOR ,5 % Netto uoppgjorte poster ,8 % Delsum ,3 % Sum ,0 % 5

8 Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividends) Hittil i år 3,4 % 5,0 % 1 år 12,2 % 17,1 % 2 år -12,4 % -7,9 % 3 år -26,5 % -27,9 % 4 år -7,8 % -1,6 % 5 år 12,3 % 20,1 % 10 år -11,1 % -26,8 % Siden start 348,8 % 274,1 % Historisk meravkastning p.a. 1,6 % Standardavvik fond 20,5 % Standardavvik ref. indeks 24,1 % Konsistens 47,4 % Tracking error 8,9 % Information Ratio 0,2 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Nordic Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Nordic Markets, Luxembourg* ,9 % Innskudd DnB NOR ,2 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie Nordic Markets Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Danske aksjer A.P. Moller - Maersk B ,6 % Danske Bank ,4 % DSV ,5 % Flsmidth & Co ,3 % Novo Nordisk B ,3 % Vestas Wind Systems ,0 % Delsum ,1 % Finske aksjer Fortum ,6 % Nokia ,7 % Delsum ,3 % Norske aksjer Acergy ,1 % DnB NOR ,9 % Norsk Hydro ,9 % Statoil ,0 % Yara International ,3 % Delsum ,2 % Svenske aksjer ABB ,9 % Assa Abloy B ,4 % Atlas Copco A ,3 % Ericsson B ,6 % Group 4 Securicor ,3 % Hennes & Mauritz B ,7 % Investor B ,0 % Sandvik ,9 % SCA B ,6 % SKF B ,6 % Svenska Handelsbanken A ,0 % Swedish Match ,3 % Tele2 B ,8 % Volvo B ,1 % Delsum ,5 % Sum aksjer ,1 % Netto kontantbeholding ,9 % Sum totalportefølje ,0 % 6

9 Carnegie Aksje Europa Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Hittil i år 0,6 % -6,4 % 1 år 14,3 % 6,8 % 2 år -16,1 % -11,8 % 3 år -35,0 % -32,4 % 4 år -18,9 % -15,2 % 5 år -1,0 % 0,6 % 10 år -11,0 % -21,0 % Siden start -7,2 % -17,7 % Historisk meravkastning p.a. 1,0 % Standardavvik fond 16,4 % Standardavvik ref. indeks 16,8 % Konsistens 55,6 % Tracking error 6,5 % Information Ratio 0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Europe Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie European Equity, Luxembourg* ,6 % Innskudd DnB NOR ,6 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % *Carnegie European Equity Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Britiske aksjer BG Group ,7 % British American Tobacco (BAT) ,6 % Diageo ,6 % Prudential ,3 % Standard Chartered ,1 % Tullow Oil ,5 % Vodafone Group ,6 % Delsum ,5 % Kontinentaleuropeiske aksjer Allianz (Tyskland) ,5 % Linde (Tyskland) ,0 % Sap (Tyskland) ,7 % Siemens (Tyskland) ,6 % Holcim (Sveits) ,3 % Nestlé (Sveits) ,9 % Roche Holding GS (Sveits) ,5 % Syngenta (Sveits) ,7 % Temenos Group (Sveits) ,6 % Zurich Financial Services (Sveits) ,0 % Delsum ,9 % Søreuropeiske aksjer Ebro Puleva (Spania) ,0 % Jeronimo Martins (Portugal) ,6 % Prysmian (Italia) ,0 % Delsum ,5 % Østeuropeiske aksjer Petropavlovsk (Russland) ,9 % Eurasian Natural Res (Kasakhstan) ,9 % Turkiye Garanti Bankasi (Tyrkia) ,8 % Delsum ,6 % Nordiske aksjer DSV (Danmark) ,3 % Novo Nordisk (Danmark) ,1 % Swedish Match (Sverige) ,1 % Delsum ,5 % Sum aksjer ,9 % Netto kontantbeholding ,1 % Sum totalportefølje ,0 % 7

10 Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide, Luxembourg* ,0 % Innskudd DnB NOR ,1 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net dividends) Hittil i år 2,3 % 1,9 % 1 år 10,5 % 12,0 % 2 år -8,3 % -0,5 % 3 år -20,4 % -23,1 % 4 år -0,1 % -10,1 % 5 år 18,6 % 0,0 % 10 år -17,9 % -31,2 % Siden start 237,6 % 94,5 % Historisk meravkastning p.a. 4,1 % Standardavvik fond 17,1 % Standardavvik ref. indeks 16,1 % Konsistens 55,9 % Tracking error 9,1 % Information Ratio 0,5 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index *Carnegie WorldWide Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple ,2 % Bank Of America ,7 % Cisco Systems ,5 % Google A ,7 % Lorillard ,0 % Monsanto ,8 % Newmont Mining Corp ,4 % Peabody Energy Corp ,0 % Praxair ,1 % Delsum ,4 % Asiatiske aksjer Canon (Japan) ,9 % China Life Insurance H (Kina) ,2 % HDFC (India) ,2 % Ind & Comm Bank Of China H (Kina) ,3 % Japan Tobacco (Japan) ,9 % Samsung Electronics GDR (Korea) ,4 % Sinopec H (Kina) ,5 % Delsum ,4 % Europeiske aksjer ABB Reg. (Sveits) ,8 % Allianz (Tyskland) ,9 % BAT (Storbritannia) ,9 % Daimler (Tyskland) ,8 % Diageo (Storbritannia) ,6 % Holcim Reg. (Sveits) ,8 % Nestlé Reg. (Sveits) ,3 % Roche Holding GS (Sveits) ,1 % Standard Chartered (Storbritannia) ,4 % Vodafone Group (Storbritannia) ,6 % Delsum ,0 % Globale verdipapirfond Carnegie Worldwide Asia ,3 % Carnegie Worldwide Østeuropa ,0 % Delsum ,3 % Sum aksjer ,0 % Netto kontantbeholdning ,0 % Sum totalportefølje ,0 % 8

11 Carnegie WorldWide Etisk II Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen. Verdiutvikling siden oppstart (oktober 2009) Carnegie WorldWide Etisk II MSCI All Country World Index (Net dividends) Hittil i år 3,1 % 1,9 % Siden start 9,4 % 7,7 % Historikken er for kort til å gi meningsfylte data. Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide Ethical, Luxembourg* ,5 % Innskudd DnB NOR ,9 % Netto uoppgjorte poster ,3 % Sum ,0 % *Carnegie WorldWide Etisk II Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple ,0 % Bank of America ,5 % Cisco Systems ,5 % General Mills ,9 % Google A ,1 % Newmont Mining Corp ,3 % Peabody Energy Corp ,1 % Pepsico ,7 % Praxair ,5 % Delsum ,5 % Asiatiske aksjer Canon (Japan) ,0 % China Life Insurance H (Kina) ,9 % HDFC (India) ,6 % Ind & Comm Bank Of China H (Kina) ,1 % Samsung Electronics GDR (Korea) ,0 % Sinopec H (Kina) ,5 % Delsum ,1 % Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index Europeiske aksjer ABB Reg. (Sveits) ,8 % Allianz (Tyskland) ,3 % Danone (Frankrike) ,4 % Holcim Reg. (Sveits) ,9 % Nestlé Reg. (Sveits) ,0 % Novartis Reg. (Sveits) ,0 % Novo Nordisk B (Danmark) ,8 % Roche Holding GS (Sveits) ,9 % Scania B (Sverige) ,7 % Standard Chartered (Storbritannia) ,3 % Syngenta Reg. (Sveits) ,4 % Temenos Group Reg. (Sveits) ,6 % Vodafone Group (Storbritannia) ,4 % Delsum ,6 % Fremvoksende markeder Vale ADR (Brazil) ,8 % Delsum ,8 % Sum aksjer ,0 % Netto kontantbeholdning ,0 % Sum totalportefølje ,0 % 9

12 Carnegie Østeuropa Carnegie Østeuropa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Eastern Europe Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Carnegie Østeuropa er et emerging market aksjefond. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er generelt høyere enn i de etablerte, modne markedene. Fondet investerer i aksjemarkedene i Sentral- og Øst-Europa, som vurderes å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Østeuropa MSCI EasternEurope Index Hittil i år 8,7 % -2,7 % 1 år 29,0 % 23,2 % 2 år -40,1 % -32,7 % 3 år -51,8 % -33,7 % 4 år -31,8 % -18,0 % 5 år -3,0 % 16,1 % 10 år 102,9 % 117,0 % Siden start 112,6 % 152,4 % Historisk meravkastning p.a. -1,8 % Standardavvik fond 28,4 % Standardavvik ref. indeks 30,8 % Konsistens 48,4 % Tracking error 13,2 % Information Ratio -0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Eastern Europe Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie East European, Luxembourg* ,5 % Innskudd DnB NOR ,4 % Netto uoppgjorte poster ,9 % Sum ,0 % *Carnegie East European Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Russiske aksjer EOS Russia ,9 % Gazprom ADR UK ,9 % Globaltrans Invstment GDR ,3 % Lukoil ADR UK ,9 % Magnit GDR ,8 % Mobile Telesystems ADR ,8 % North-West Telecom ADR ,8 % Petropavlovsk ,6 % Sibirtelecom ADR ,8 % Uralkali GDR ,2 % Delsum ,0 % Aksjer fra andre land Anatolia Minerals Dev. (Tyrkia) ,0 % Baltic Property Trust (Baltikum) ,5 % Bank Of Georgia GDR (Georgia) ,3 % Budimex (Polen) ,6 % Dragon Oil (Irland/ Kaspiske Hav) ,3 % Eurasian Natural Res Corp (Kasakhstan) ,8 % Halyk SavinGS Bank GDR (Kasakhstan) ,2 % Kazmunaigas Expl Prod GDR (Kasakhstan) ,8 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz. (Ungarn) ,6 % Reysas Logistics (Tyrkia) ,8 % Sinpas Gayrimenkul Yatiri (Tyrkia) ,4 % Turkiye Garanti Bankasi (Tyrkia) ,8 % Turkiye Sinai Kal Bankasi (Tyrkia) ,7 % Uranium One (Kanada/Kasakhstan) ,5 % Delsum ,3 % Sum aksjer ,3 % Netto kontantbeholdning ,7 % Sum totalportefølje ,0 % 10

13 Carnegie Medical Aksjefondet Carnegie Medical har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI World Healthcare Index. Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Medical MSCI World Health Care Index Hittil i år 0,1 % 0,4 % 1 år 4,0 % 8,1 % 2 år 2,2 % 13,9 % 3 år -19,4 % -11,9 % 4 år -8,0 % -7,8 % 5 år -4,9 % -6,9 % 10 år -20,9 % -33,5 % Siden start 60,7 % -18,1 % Historisk meravkastning p.a. 6,4 % Standardavvik fond 20,2 % Standardavvik ref. indeks 14,8 % Konsistens 55,8 % Tracking error 16,0 % Information Ratio 0,4 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Healthcare Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Medical, Luxembourg* ,9 % Innskudd DnB NOR ,1 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Sum ,0 % *Carnegie Medical Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Abbott Laboratories ,9 % Abbott Labs Call ,1 % Aetna ,4 % Alexion Pharmaceuticals ,5 % Allergan ,8 % Athenahealth ,9 % Baxter International ,6 % Becton Dickinson ,3 % Biomarin Pharmaceutical ,7 % C.R. Bard ,6 % Celgene ,0 % Davita ,4 % Genzyme Corporation ,6 % Gilead Sciences ,9 % Insulet Corporation ,7 % Life Technologies Corp ,8 % Medco Health Solutions ,8 % Merck Call ,6 % Merck & Co ,0 % Mylan Laboratories ,9 % Pfizer ,6 % Pfizer Call ,3 % St Jude Medical ,1 % Stryker Corporation ,4 % Teva Ph ADR Call ,5 % Unitedhealth Group ,1 % Universal Health Services ,7 % Delsum ,0 % Europeiske aksjer Alapis Holding Ind & Comm (Hellas) ,6 % AstraZeneca (Storbritannia) ,2 % Bayer (Tyskland) ,3 % Cereal Base Ceba (Sverige) ,9 % Fresenius (Tyskland) ,1 % Fresenius Preferred (Tyskland) ,2 % Getinge B (Sverige) ,9 % Intercell (Østerrike) ,5 % Medivir B (Sverige) ,6 % Mettler-Toledo Internat (Sveits) ,4 % Novartis (Sveits) ,7 % Novo Nordisk B (Danmark) ,7 % Roche Holding (Sveits) ,8 % Delsum ,9 % Andre markeder Teva Pharmaceutical (Israel) ,5 % CSL (Australia) ,3 % Delsum ,8 % Globale verdipapirfond Carnegie Biotechnology ,0 % Carnegie Global Healthc ,9 % Delsum ,9 % Sum aksjer ,6 % Netto kontantbeholdning ,4 % Sum totalportefølje ,0 % 11

14 Carnegie Norge Indeks Carnegie Norge Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer således andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det er vanskelig for forvalter å gjøre det bedre enn markedet over tid. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Norge Indeks OBX Hittil i år -11,9 % -11,8 % 1 år 16,6 % 17,7 % 2 år -28,0 % -27,2 % 3 år -31,4 % -29,8 % 4 år -8,5 % -5,1 % 5 år 20,6 % 25,7 % 10 år 66,2 % 56,8 % Siden start 242,1 % 199,2 % Historisk meravkastning p.a. 0,8 % Standardavvik fond 23,5 % Standardavvik ref. indeks 23,6 % Konsistens 34,6 % Tracking error 2,0 % Information Ratio 0,4 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks OBX Indeks Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Acergy ,5 % Aker Solutions ,2 % DNO International ,9 % Fred Olsen Energy ,1 % Frontline ,0 % Petroleum Geo-Services ,9 % Prosafe ,1 % Questerre Energy Corporation ,3 % Seadrill ,6 % Sevan Marine ,5 % Songa Offshore ,4 % StatoilHydro ,4 % Subsea ,7 % TGS Nopec Geophysical ,4 % Delsum ,1 % Materialvarer Norsk Hydro ,6 % Norsk Hydro Tegningsretter ,1 % Yara International ,3 % Delsum ,0 % Industri Golden Ocean ,4 % Orkla ,2 % Renewable Energy Corporation ,4 % Delsum ,0 % Forbruksvarer Kongsberg Automotive Holding ,2 % Royal Caribbean Cruises ,5 % Delsum ,7 % Konsumentvarer Marine Harvest ,0 % Delsum ,0 % Finansielle tjenester DnB NOR ,2 % Storebrand ,2 % Delsum ,4 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,4 % Delsum ,4 % Sum verdipapirer ,6 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnBNor ,2 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Delsum ,4 % Sum ,0 % 12

15 Carnegie Multifond Kombinasjonsfondet Carnegie Multifond har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i både Norge og utlandet. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomiteens anbefaling som skal gi fondet en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første trinn av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I neste trinn besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Carnegie Multifond egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Multifond 50% ST4X, 50% OSEBX Hittil i år -6,2 % -3,7 % 1 år 10,9 % 11,5 % 2 år -2,2 % -4,1 % 3 år -5,3 % -5,7 % 4 år 12,5 % 10,3 % 5 år 31,4 % 28,1 % 10 år 96,1 % 85,2 % Siden start 331,1 % 382,5 % Historisk meravkastning p.a. -0,6 % Standardavvik fond 11,3 % Standardavvik ref. indeks 11,8 % Konsistens 48,8 % Tracking error 5,6 % Information Ratio -0,1 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks 50 % OSEBX + 50 % ST4X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende/ Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon Antall m/renter gev./tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Sparebanken Øst 4,35 4, ,8 % Sparebanken Hedmark 4,30 4, ,8 % Sparebanken Øst 3,75 2, ,9 % Sparebanken Sør 4,45 2, ,7 % Sparebanken Vest 5,80 2, ,1 % Sparebanken Møre 5,65 2, ,9 % Spb 1 Nord-Norge 7,50 2, ,3 % Skand. Enskilda Banken 5,41 3, ,0 % Bank 1 Oslo 5,60 3, ,9 % Sparebank 1 Gruppen 4,51 3, ,8 % BN-Kreditt 5,00 4, ,8 % Delsum ,0 % Sum rentebærende verdipapirer ,0 % Aksjer og aksjefond Sektor Acergy Energi ,4 % Aker Solutions Energi ,0 % Farstad Shipping Energi ,7 % Fred Olsen Energy Energi ,0 % Frontline Energi ,6 % Petroleum Geo-Services Energi ,9 % Prosafe Energi ,7 % Seadrill Energi ,0 % Statoilhydro Energi ,9 % Subsea 7 Energi ,6 % TGS Nopec Geophysical Energi ,9 % Norsk Hydro Materialer ,3 % Norsk Hydro Tegningsretter Materialer ,1 % Yara International Materialer ,4 % Norwegian Air Shuttle Industri ,4 % Orkla Industri ,4 % Renewable Energy Corporation Industri ,7 % Tomra Systems Industri ,5 % Bwg Homes Forbruksvarer ,6 % Ekornes Forbruksvarer ,2 % Royal Caribbean Cruises Forbruksvarer ,1 % Schibsted Forbruksvarer ,1 % Austevoll Seafood Konsumentvarer ,5 % Lerøy Seafood Group Konsumentvarer ,0 % Marine Harvest Konsumentvarer ,2 % Salmar Konsumentvarer ,4 % DnBNOR Finansielle tjenester ,7 % Storebrand Finansielle tjenester ,4 % Atea Informasjonsteknologi ,5 % Telenor Telekommunikasjon ,9 % Telio Holding Telekommunikasjon ,2 % Delsum ,5 % Aksjefond Carnegie WorldWide ,9 % Carnegie Østeuropa ,6 % Delsum ,5 % Sum aksjer og verdipapirfond ,0 % Sum verdipapirer ,0 % Netto kontantbeholdning Innskudd DnBNor ,0 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Delsum ,0 % Sum ,0 % 13

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Halvårsrapport Verdipapirfond Innhold Markedskommentar første halvår 1 Fondenes avkastning 2 Rentemarkedet 4 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2012 Verdipapirfond Årsrapport 2012 Første del - Markedskommentarer Informasjon- 2013 1 Markedskommentar: Sentralbankene inntar skansene 2 Aksjeforvaltningen

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer