familiar abstractions michael johansson vigeland-museet the vigeland museum 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "familiar abstractions michael johansson vigeland-museet the vigeland museum 2013"

Transkript

1

2 familiar abstractions michael johansson vigeland-museet the vigeland museum 2013

3 innhold content Vigeland-museet/Bono 2013 ISBN forord trine otte bak nielsen kurator introduction trine otte bak nielsen curator 06 Vigeland-museets skrifter 22 Katalogen er utgitt i forbindelse med utstillingen «Michael Johansson. Familiar Abstractions» i Vigeland-museet, 8. mars mai The catalogue is published in connection with the exhibition «Michael Johansson. Familiar Abstractions» in the Vigeland Museum, 8 March 12 May skulpturens nye steiner vegger, kuber og michael johansson jarle strømodden museumsleder vigeland-museet sculpture s new stones walls, cubes and michael johansson jarle strømodden director the vigeland museum 08 Redakør/Editor: Trine Otte Bak Nielsen Kurator/Curator: Trine Otte Bak Nielsen Omslagsfoto/Cover photo: Michael Johansson Foto/Photo: Erik Christian Nilsen, Michael Johansson Oversettelse norsk-engelsk/translation Norwegian-English: Francesca Nichols Oversettelse svensk-engelsk/translation Swedish-English: den raka linjen mellan cornflakes och funktionalism jörgen svensson kunstner og kurator värmlands museum the straight line between cornflakes and funktionalism jörgen svensson artist and curator värmlands museum 18 Eileen Muller Myrdahl, Amesto Translations. Design: Klipp og Lim Media Trykk/Print: Spectra Offset as Trykt på/printet on 300 gram Algro design (omslag/cover), prosessbilder utstillingen verksliste info kunstner process photos the exhibition list of works info artist gram Munken lynx, 200 gram Multiart matt. Katalogen er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Kulturrådet.

4 forord av trine otte bak nielsen, kurator introduction by trine otte bak nielsen, curator Michael Johanssons separatutstilling Familiar Abstractions i Vigeland-museet våren 2013 er hans første museumsutstilling i Norge. Frittstående skulpturer og steds spesifikke arbeider fyller fire av museets saler, samt en del av museets eksteriør. Johansson utnytter museumsbygningen til fulle i denne utstillingen. Michael Johansson har etablert seg med et distinkt uttrykk. Formmessig har han klare referanser til konseptualismen og amerikansk minimalisme, men hans arbeider er også høyst referensielle, både kulturelt og kunstnerisk ved sin bruk av innsamlede objekter. Han skaper ar beider som er sterkt visuelle, både når det gjelder form og fargebruk. Det mest monumentale arbeidet i utstillingen er innfill-verket Tetris Vigeland-museet, en fem meter høy vegg som Johansson har bygget til utstillingen. I et tetrislignende mønster har han plassert gjenstander slik at de fyller hele åpningen mellom to av museets utstillingssaler. Gjenstandene har han funnet i museet, fra skulptur lageret i kjelleren til Vigelands leilighet i tredje etasje. Veggen er monumental og dekorativ, men også kontemplativ. I tillegg griper den inn i museets ordinære sirkulære bevegelsesmønster gjennom salene, der man nå møter veggen. Det var i forbindelse med Norsk skulpturbiennale 2011 at jeg fikk øynene opp for Johanssons kunstnerskap, der han blant 29 utstillere forholdt seg til temaet «menneske og maskin». Vi diskuterte muligheten for en utstilling i Vigeland-museet som deretter sakte men sikkert har utviklet seg til dagens endelige resultat: Familar Abstractions. Samarbeidet har vært inspirerende og ut - fordrende. Det har vært spennende å se hvordan Johansson systematisk og tålmodig utarbeider og gjennomfører sine prosjekter. Utstillingskatalogen presenterer to ulike innfallsvinkler til Johanssons arbeider. Jörgen Svensson, kunstner og kurator ved Värmland Konstmuseum, har en personlig vinkling der han blant annet skriver om sin tid som professor ved Kunstakademiet i Trondheim hvor han ble kjent Johansson som studerte samme sted. Jarle Strøm odden, museumsleder ved Vigeland-museet, undersøker Johans sons kunstnerskap i et kunsthistorisk perspektiv der han blant annet trekker paralleller til kunstnere som Rachel Whiteread, Jessica Stockholder og Tony Cragg. Jeg håper begge tekstene vil inspirere til nylesninger av Johanssons arbeider. På vegne av Vigeland-museet er jeg stolt av å kunne presentere Michael Johanssons Familiar Abstractions. Utstillingen er ikke bare en videreføring av museets rekke av skiftende utstillinger av samtidskunst de siste årene, men den tar oss et skritt videre ved sin markante intervensjon i museumsbygningen. Trine Otte Bak Nielsen Kurator Vigeland-museet. Michael Johansson s solo exhibition in the Vigeland Museum s Spring 2013 programme entitled Familiar Abstractions is his first exhibition in a Norwegian museum. Freestanding sculptures and site-specific works are mounted in four of the museum s halls. In addition he is using the museum s exterior. Michael Johansson has established himself as an artist with a dis tinctive idiom. When it comes to style his works display clear references to Conceptualism and American Minimalism, yet in his use of accumulated objects Johansson s works have a broader sphere of reference, both culturally and artistically. When it comes to both form and palette, he creates works that are strikingly visual. The most monumental work in the exhibition is entitled Tetris Vigeland Museum, a five metre high wall that Johansson had built specifically for this exhibition. He has arranged objects in a pattern resembling the video puzzle game Tetris so that they fill the entire opening between two of the museum s exhibition halls. Johansson has found all of the objects in the museum itself, from the sculpture storage rooms in the basement to Vigeland s apartment on the second floor. The wall is monumental and decorative, yet also contemplative. In addition, it interferes with the visitor s circulation through the museum, where one now meets the wall. It was in connection with the Norwegian Sculpture Biennial in 2011, where, along with 29 other exhibitors Johansson treated the theme man and machine, that I took notice of his artwork. We discussed the possibility of an exhibition at the Vigeland Museum, and it has since slowly but surely developed into the present exhibition: Familiar Abstractions. Our collaboration has been inspiring and challenging, and it has been exciting to watch the progression as Johansson systematically and perseveringly develops his projects. The exhibition catalogue pre - sents two different approaches to Johansson s works. Jörgen Svensson, artist and curator at Värmland Konstmuseum, provides a personal angle. As an artist he writes about his time as professor at the Trondheim Academy of Fine Art, where he became acquainted with Johansson, who was a student there. Jarle Strømodden, Director of the Vigeland Museum, examines Johanssson s artwork in an art historical perspective, where he among other things draws parallels to artists such as Rachel Whiteread, Jessica Stockholder and Tony Cragg. It is my hope that both essays will inspire new interpretations of Johansson s works. On behalf of the Vigeland Museum I am proud to present Michael Johansson s Familiar Abstractions. The exhibition is not only a continuation of the museum s long line of con temporary art exhibitions in recent years, it also brings us a step further with its striking intervention in the museum s venues. Trine Otte Bak Nielsen Curator The Vigeland Museum. 6 7

5 skulpturens nye steiner vegger, kuber og Michael Johansson av jarle strømodden, museumsleder, vigeland-museet sculpture s new stones walls, cubes and michael johansson by jarle strømodden, director, the vigeland museum Like vakkert som det tilfeldige møtet mellom en symaskin og en paraply på et operasjonsbord (Comte de Lautréaumont) As beautiful as a chance meeting between a sewing machine and an umbrella on an operating table (Comte de Lautréaumont) Dette handler om kuber og vegger som er stringente og stramme, fascinerende både i form og farge, og som til tider beveger seg mot det surrealistiske. Verkene er vakre, men ikke så tilfeldig sammensatt som de kan virke ved første øyekast. Dette handler om skulpturer som befinner seg godt innenfor grensene av skulpturens utvidete felt. Michael Johansson forholder seg til en etablert tradisjon som skulpturen jo er. Men innenfor denne tradisjonen er materialene han benytter fremdeles for nye å regne. Dette til tross, hans arbeider preges mer av evolusjon enn revolusjon. De er særegne og karakteristiske, men med et allment språk. De fremstår ofte som obstruksjoner eller intervensjoner og på denne måten setter de visse betingelser for betrakterens bevegelser. De er gjennomgående bygget opp av kjente og kjære dagligdagse elementer og kan ses som fysiske åndsverk. Form og farge Et gjennomgående og karakteristisk trekk ved Johanssons skulpturale arbeider er den klare strukturen de innehar. De har som oftest en klart definert geometrisk form, enten kubisk eller rektangulær. Formmessig har han klare referanser til konseptualisme og amerikansk mini malisme, men Johanssons arbeider har et vidt referansefelt, både kulturelt og kunstnerisk. Et fargemessig gjennomgående trekk ved hans arbeider er det monokrome. De holder seg som oftest innenfor skalaen, eller nyansene, av hvitt, grønt, rødt, brunt eller blått. Denne konsekvente holdningen gjør arbeidene formmessig definerte og visuelt stille. Det er flere måter å se rommene på. Johansson har en tendens til både å komprimere og å fylle rom. Komprimeringen av rom finner vi i de kubiske formene som kan bestå av ulike deler inventar. Fyllingen ser vi der hvor han, rett og slett, fyller inn tomrom i en bygning. Han forholder seg til ulike rom slik at objektene også uttrykker noe om ulike sfærer. Han griper inn i intimsfæren gjennom en sammentrekning og han griper inn i den offentlige sfæren gjennom en utvidelse og utfylling. Monokromt og mangefasettert Arbeidene til Johansson viser en fin forbindelse mellom variasjon og stringens. Variasjonene ligger i materialvalg og utforming. Han utfører både konkrete romobjekter og stedsspesifikke arbeider i, på eller i tilknytning til bygninger. Det stringente ligger blant annet i materialvalget og koloritten. Med det mener jeg at han gjennomgående benytter seg av fundne objekter (l objet trouvée), for eksempel fra det stedet hvor utstillingen skal finne sted. Videre ser vi den gjennomgående holdningen til koloritten som hele tiden holder seg i det monokrome feltet. Tetris (2007) er et frittstående verk med en dørkarm som ytre ramme. Selve døren er fastmontert og åpnet slik at den danner en monokrom hvit, vertikal flate. Denne står i kontrast til den polykrome døråpningen. Vi ser ulike objekter presset inn innenfor rammen; reisekoffert, verktøykofferter, gjesteseng, madrasser, flyttekasser, tennisracket, hockeyskøyter og piknikkurv, for å nevne noen få ele menter. Objektene danner en slags basis for et menneskes liv og levned, og knyttes slik sett til en intim- og offentlig sfære. Baksiden av verket viser de samme objektene i en This is about cubes and walls that are stringent and taut, fascinating both in form and colour, and which at times lean towards the surreal. The works are beautiful and not as randomly assembled as might appear at first glance. This is about sculptures that exist well within the boundaries of the expanded field of sculpture. Michael Johansson relates to this established tradition, yet the materials he makes use of are still considered new within this tradition. Despite this, his works are characterised more by evolution than by revolution. They are unique and distinctive, yet they speak a common language. They often appear as obstructions or interventions, and thereby establish certain conditions for the viewer s movements. They are constructed out of near and dear everyday components and can be perceived as physical manifestations of creative expression. Form and Colour A consistent and distinctive feature of Johansson s sculptural works is the clear structures they manifest. For the most part they have a clearly defined geometric form, either cubic or rectangular. When it comes to style his works display clear references to Conceptualism and American Minimalism, but Johansson s works have a broader sphere of reference, both culturally and artistically. A monochrome colour scheme is another consistent feature of his works. They are most often held within nuances of white, green, red, brown or blue. This consistent approach provides the works with a well-defined form and visual calm. There are many ways of perceiving the rooms. Johansson has a tendency to both compress and fill space. A compression of space is found in the cubist shapes that consist of various inventory parts. A filling of space can be seen in cases where he actually fills an empty space in a building. He treats the various rooms in a way that allows the objects to express a sense of the different social spheres as well. He intervenes in the intimate sphere via contraction and he intervenes in the public sphere via expansion and filling in. Monochrome and Multifaceted Works by Johansson demonstrate a subtle connection between variation and stringency. The variations are found in the choice of material and design. He executes both concrete spatial objects and site-specific works in, on, or in relationship to buildings. The stringent quality lies among other things in the choice of material and colour scheme. By this I mean that he consistently makes use of found objects (l objet trouvée or ready-mades), for example from the site where the exhibition is to be held. Further, we see the consistent colour scheme, which habitually remains within the monochrome realm. Tetris (2007) is a freestanding work with a doorframe as its outer framework. The door itself is fixed in a stationery open position so that it forms a monochrome white, vertical plane. This creates a contrast to the polychrome contents of the door opening. We see various objects pressed into the frame: a suitcase, tool chests, a guest bed, matrasses, moving boxes, tennis rackets, hockey skates and a picnic basket, to name a few of the components. The objects comprise a kind of inventory over a human being s life, or lifestyle, and are thus linked to both the 8 9

6 kaotisk sammenstilling. Det oppstår en form- og fargemessig kontrast i verket. Forfra ser vi en stramhet og soliditet, mens det samme verket fra siden og bakfra innevarsler en potensiell kollaps. 1,5 m 2 ble utført i et nedlagt butikklokale i Stavanger i Installasjonen består av ulike objekter fra et lager blant annet transportkasse, europall, bukker, diverse planker, malekost og papprør. Disse objektene er presset inn i en dør åpning til noe som ligner et butikk lokale. Døren er på hjørnet av den lave, frittstående bygningen og flankert av to store vinduer. Begge vinduene er til dekket med gråpapir fra innsiden. Dokumentasjonen viser at rommet er tomt innvendig og at det ikke har vært tilgjengelig i utstillingsperioden. Et av hovedverkene til ut stillingen i Vigeland-museet er Fira Hundre Nyanser av Brunt II fra Et massivt stykke arbeid på 12 kubikk som består av brune møbler; skatoll, bord, hylleskap, radio kort sagt elementer fra den hjemlige sfære. Det er den karakteristiske sammensettingen av enkeltelementene som gjør arbeidet. Ved å ta dem ut av sin vante plass og frata dem sin opprinnelige funksjon så oppstår det en fremmedgjøring, både av dem og overfor oss som be traktere. Vi kan se det samme i Ghost fra En kubisk formet skulptur som måler 175 x 175 x 175 cm. Den er satt sammen av blant annet et kombikjøleskap, strykebrett, vaskeservant, barneseng, kjøkkenklokke, skuffeseksjon, bokhyller, krakk, salongbord og tørketrommel. Samlet danner objektene på mange måter basis for et hjem. Disse to sistnevnte arbeidene, sammen med Tetris, synliggjør et typisk trekk ved de fleste av Johanssons prosjekter, nemlig forholdet mellom det som kalles «Heimlich»/ «Unheimlich». Det er en følelse som er vanskelig å beskrive, som oppstår når noe kjent og kjært («Heimlich») opptrer i en annen tilstand («Unheimlich»). Dette trenger ikke nødvendigvis å være en tilfeldig handling fra kunstnerens side, men det er for oss uansett forvirrende. I tillegg til disse tredimensjonale objektene og installasjonene finner vi verk av en mer subtil karakter, kalt Some assembly required (enkelte av dem har andre titler, men prinsippet er det samme). Arbeidene kjennetegnes av at de består av en ytre ramme og inne i den finner vi enkeltdeler, et byggesett. Det ligner i form (men langt fra i størrelse da Johansson arbeider i skala 1:1) det vi finner i byggesett fra fabrikanter som Airfix og Heller. For mange påkaller dette en strøm av minner. Båter, biler, fly og motorsykler kom festet til hverandre innenfor den tykke rammen. Mye av arbeidet besto i å løsne delene og systematisere dem før de ble limt sammen. Johansson har her altså ført dette videre til gressklippere, piknikbord, hårfønere eller små landstedsbåter. Disse arbeidene knytter seg til en gutteromsestetikk vi kjenner fra modellbyggerverdenen. Samtidig ligger det også en minnefunksjon i arbeidene, i den forstand at de for enkelte av oss betraktere fremkaller minner fra en forgangen og uskyldig tid. Intervensjoner I kunsten generelt, og særlig innenfor installasjonskunsten, er inter vensjon et fremtredende moment. Denne formen eller strategien kan vise seg både som inviterende og involverende private and the public space. The reverse side of the work shows the same objects in a chaotic arrangement. In this way a contrast in the work s form and colour scheme arises. From the front we see tautness and solidity, while from the back and the sides, the same work reveals signs of a potential collapse. 1,5 m 2 was executed in Stavanger in 2008 in a shop that was closed for business. The installation consists of various objects from the shop s storage space, among them a moving trunk, transport pallets, vaulting horses, various planks, paintbrushes and cardboard tubes. These objects are pressed into a doorway of what appears to be the interior of a shop. The door is on the corner of the low, freestanding building and flanked by two large windows. Both windows are covered with brown paper from the inside. Documentation of the artwork reveals that the room is empty on the inside and that access to it was not permitted during the exhibition period. One of the main works in the exhibition in the Vigeland Museum is Four Hundred Shades of Brown II from It is an enormous piece, 12 cubic metres in dimension, consisting of brown furniture; bureaus, tables, cabinets, radios in other words, objects from the private sphere. It is the distinctive arrangement of the individual elements that makes the work. By taking them out of their familiar setting and depriving them of their original function, a sense of estrangement arises, with regard to them as well as us as viewers. We can see the same effect in Ghost from 2009, a cubic-shaped sculpture that measures 175 x 175 x 175 cm. It is composed among other things of a refrigerator, ironing board, sink, crib, kitchen clock, a chest of drawers, bookshelves, stools, coffee tables and a tumble dryer. Together the objects more or less make up the major components of a home. These two afore-mentioned works, together with Tetris, illustrate a typical aspect of a majority of Johansson s projects, namely, the dichotomy expressed by the terms Heimlich / Unheimlich. It is difficult to describe the feeling when something near and dear ( Heimlich ) appears in a strange guise ( Unheimlich ). Whether or not the intention is deliberate on the part of the artist, it is confusing for us the viewers. In addition to these three-dimensional objects and installations, we find works of a more subtle character entitled Some assembly required (some of them bear other titles, but the principle is the same). These works are character ised of by a frame, and inside of the frame we find individual parts, i.e. a building sett. In form they resemble scale model sets (though not at all in size, since Johansson works in a scale of 1:1) such as those manufactured by Airfix or Heller. For many they invoke a flood of memories. The prefabricated components of boats, automobiles, airplanes and motorcycles came attached to each other, and to the thick frame that held them together. A major aspect of the task involved detaching the parts and organising them before they were glued together. Johansson has developed this concept further to include lawnmowers, picnic tables, hairdryers or small recreational boats. These works are associated with the aesthetics of the model building that occurs in boy s rooms. At the same time they encompass a memory recall function, in the sense that for some of us viewers they invoke memories of a bygone and innocent times. Interventions Intervention is a predominant element of art on the whole, but especially within the field of installation art. This medium, or strategy, can be seen as having both an inviting and involving character with regard to the viewer, in addition to being massive and at times brutal. An example of 10 11

7 overfor betrakteren, i tillegg til å være massiv og brutal. Et eksempel på det sistnevnte kan vi se i arbeidene til for eksempel Jessica Stockholder (f. 1959). I norsk sammenheng hadde hun en stor utstilling, eller rettere; en massiv installasjon, i Kunstnernes Hus i 1997, kalt Slab of Skinned Water, Cubed Chicken & White Sauce. Hun tok i bruk begge overlyssalene og trappehallen. Blant de mest iøynefallende elementene hun benyttet var Glava isolasjonsmatter, Leca-blokker og plastinnrullede høyballer. Stockholders grep og intervensjoner er mer massive, og kanskje mer maskuline i sin form enn Johanssons, men likheten ligger i å anvende det nære og kjære dette er readymades og så utføre en konstruksjon som gjør at vi betrakter det hele med et nytt blikk. Både Stockholder og Johansson skaper det vi kan kalle en fysisk sekvens der elementer går over i hverandre. Overgangen fra én ting, ett objekt til et annet etablerer en mening. Både installasjonene, eller inngrepene, og skulpturene til Johansson knytter seg til en etablert kunsthistorisk tradisjon. Verket 1,5 m 2 er et interessant eksempel om enn lite i omfang. Jessica Stockholder. Oversiktsbilde fra utstillingen Slab of Skinned Water, Cubed Chicken & White Sauce, Kunstnernes Hus, Foto: Jamie Parslow, Oslo. Jessica Stockholder. Jessica Stockholder. Installation view from the exhibition Slab of Skinned Water, Cubed Chicken & White Sauce, Kunstnernes Hus, Photo: Jamie Parslow, Oslo. Jessica Stockholder. Det vil også en av hans stedsspesifikke installasjoner til ut stil lingen i Vigeland-museet være, der han kom mer til å stenge passasjen mellom to saler. Dette kan i seg selv ses som en beskjeden gest, men med tanke på den daglige bruk så innebærer dette et relativt stort inngrep i vårt daglige bevegelsesmønster. På sett og vis kommer vi til å møte veggen. Begge disse har en forbindelse til Marcel Duchamps installasjon Sixteen Miles of String som ble utført i for bindelse med utstillingen «First Papers of Surrealism» i New York En tråd med totallengde på ca 25 mil ble trukket inn i et rom og dannet et fysisk og visuelt sammensurium og forhindret publikum adgang til rommet. Vi har sett andre eksempler hvor han benytter utstyr verktøytraller eller gardintrapper som en betydelig del av sine installasjoner, eller inngrep, the latter can be seen in the works of Jessica Jessica Stockholder. Stockholder (b. 1959) for example. In Norway Oversiktsbilde fra she mounted a large exhibition, or more accurately a massive installation in Kunstnernes Skinned Water, Cubed utstillingen Slab of Hus in 1997, called Slab of Skinned Water, Chicken & White Sauce, Cubed Chicken & White Sauce. She occupied Kunstnernes Hus, both skylight rooms and the space at the top Foto: Jamie Parslow, of the monumental stairway of Kunstnernes Oslo. Jessica Stockholder. Hus. Among the most conspicuous elements she used were Glava (fibreglass) insulation mats, Leca (clay aggregate) building blocks Jessica Stockholder. and balls of hay wrapped in plastic. Stockholder s technique and interventions are more the exhibition Slab of Installation view from massive, and perhaps even more masculine, Skinned Water, Cubed in form than Johansson s, yet the kinship lies Chicken & White Sauce, in making use of near and dear objects we Kunstnernes Hus, are referring to readymades and then to Photo: Jamie Parslow, build a construction that compels us to view Oslo. Jessica Stockholder. everything in a new light. Both Stockholder and Johansson create what we can call a physical sequence, where the elements overlap. A transition from one thing, or one object, to another establishes meaning. Both the installations or interventions and sculp - tures created by Johansson are associated with an established artistic tradition. Although small in dimension, 1,5 m 2 is an interesting example of this. As is the case with another of his site-specific installations in the exhibition at the Vigeland museum, where he obstructs the passage between two of the rooms. In itself, one might consider this a modest gesture, but when viewed in connection with daily routines, it implies a relatively large interference in our daily patterns of circulating around the museum. We literally encounter a cul-de-sac here. Both these works call to mind Marcel Duchamp s installation Sixteen Miles of String, which was executed in connection with the exhibition First Papers of Surrealism in New York in A string measuring a total of sixteen miles (ca. 26 km) was strung up in an exhibition room thereby creating a physical and visual jumble of matter that impeded the public from entering the room. We have seen other examples of how he makes use of equipment, such as trolleys and stepladders, as major elements in his installations or interventions and something that to a certain degree hinders the institution from conducting its daily tasks in a routine manner. Is this to be interpreted as criticism of institutions? No, I do not think so. I believe it has more to do with a strategy where one makes use of what one finds at hand, and in the process it s not improbable that one might end up poking fun at the institution

8 Rachel Whiteread, Ghost, The National Gallery of Art, Washington, USA. Rachel Whiteread. og noe som til en viss grad hindrer institusjonen å utføre sin daglige dont på daglig manér. Er dette å betrakte som en institusjonskritikk? Nei, jeg vil ikke mene dét. Det handler mer om å anvende det man har for hånden, og så kan det hende at man langs veien ender opp med å spille institusjonen et pek eller to. Forbindelsene Kunsten er full av referanser, og det er selvsagt morsomt for enhver kunsthistoriker å finne dem. Noen er allerede nevnt i forbindelse med det vi kan kalle Johanssons intervensjoner. Men, når jobben skal gjøres så handler det om å peke på de referansene som er relevante. Denne pek ingen er nødvendig for å se kunsten generelt, og i dette tilfellet Michael Johansson spesielt, i et perspektiv og i en sammenheng. I motsetning til hva mange kan forledes til å tro, så er verken kunsten eller kunstneren autonom. Arbeidene til Johansson ligger nær en konseptualisme som er både europeisk og amerikansk. Den kubiske formen peker tilbake på amerikanske minimalister som Donald Judd ( ), Tony Smith ( ) og Larry Bell (f. 1939). Både materialmessig og koloristisk er det nærliggende å tenke på tidlige verk av Tony Cragg (f. 1949). Johanssons bruk av (og besettelse for?) dagligdagse objekter kan også knyttes til Ilya Kabakov (f. 1933) som i Norge er mest kjent for installasjonen Mannen som aldri kastet noe ( ) som er permanent plassert i Museet for samtidskunst i Oslo. Et påfallende trekk ved Johanssons arbeider er systematiseringen og stramheten. Det er en grad av senti mentalitet i arbeidene som nesten umerkelig beveger seg mellom besittelse og besettelse. Besittelsen ligger i det å ha, eie eller å samle på ting for å bruke dem til en installasjon. Besettelsen er det samme, nettopp det å ha, eie eller å samle. Tittelen i Johanssons verk Ghost kan indikere noe forgangent, kanskje et tap, men dette «noe» er likevel høyst nærværende. Formmessig kan dette verket peke tilbake til den engelske kunstneren Rachel Whiteread (f. 1963). I 1990 utførte hun et verk med tittelen Ghost. Det Whiteread gjorde var å lage en avstøpning av et interiør fra et klassisk engelsk rekkehus. Veggene, tak- og gulvlistene og peisen er synlige spor i denne massive, kubiske sementblokken. Det er flere tangeringspunkter mellom Whiteread The Connections Art is full of references and it is obviously great fun for an art historian to uncover them. Some of these have already been mentioned in connection with what we can call Johansson s inter ventions. But, at the end of the day, it is a question of pointing at the relevant references. This act of pointing is necessary in order to view art in general, and in this case, Michael Johansson in particular, in a particular perspective, as well as in a particular context. Contrary to what some might be led to believe, neither the artwork nor the artist is autonomous. When it comes to style, Johansson s works are closely associated with type of conceptual art that is both European and American. The cubist form points to works by American minimalists such as Donald Judd ( ), Tony Smith ( ) and Larry Bell (b. 1939). In the choice of material as well as palette, it is reasonable to recall the early works of Tony Cragg (b. 1949). Johansson s use of (and obsession with?) everyday household objects can also be linked to Ilya Kabakov (b. 1933), who is most famous in Norway for his installation The Garbage Man (The Man who never threw away anything) ( ) which is permanently housed in the National Museum of Contemporary Art in Oslo. A striking feature of Johansson s works is their systematic organisation and taut construction. There is a degree of sentimentality in the works, which almost imperceptibly shifts between connotations of possession and obsession. A definition of possession includes the concept of having, owning or collecting things, in this case in order to use them in an installation. Obsession evokes exactly the same traits: to have, to own or collect. The title of Johansson s piece Ghost may indicate something past, perhaps lost, but this something is nevertheless highly present. When it comes to form, this work calls to mind the British artist Rachel Whiteread (b. 1963). In 1990 she executed a work with the same title, Ghost. What Whiteread did was to make a cast of the in - terior of a traditional English townhouse. The walls, ceiling, floor mouldings and the fireplace are visibly imprinted in the massive, cubic concrete block. There are many points of similarity between Whiteread and Johansson; for one, the cubist and geometrical aspect has already been mentioned. Both are also oriented towards the familiar, what we find in the private sphere. Whereas Whiteread makes casts, Johansson uses everyday functional objects. In addition they have a strong interest in empty space, perhaps it is even a case of horro vacuii, a fear of empty space. In the early 1990s Whiteread created several works that were actually casts of the empty space beneath a chair. They were arranged in a row, like geometrical shapes, a strategy that linked them to the serial aspect of minimalism. Johansson is also pre - occupied with empty space, in particular with filling them with objects that are in some way related to each other. Michael Johansson s Ghost is also reminiscent of works by American artist Tony Smith, who in the early 1960s created the iconic work Die, which measures 6 x 6 x 6 feet the equivalent of the average height of a human being. In an interview Smith was asked why he did not execute the work in a larger scale. He responded by saying that he did not wish to create a monument. He was then asked why he did not execute it in a smaller scale. He responded that he did not wish to create an object. I have mentioned Marcel Duchamp s Sixteen Miles of String in relation to the work 1,5 m 2. One can also point to two projects exhibited in Paris more than 50 years ago. In 1958 the artist Yves Klein mounted an exhibition entitle Le Vide (Emptiness) in Galerie Iris Clert. To create the exhibition he had removed the entire inventory and painted the room white. In 1960 his friend and colleague Arman 14 15

9 og Johansson. Det kubiske og geometriske er nevnt. Begge er også orientert mot det nære, det vi finner i intimsfæren. Whiteread tar avstøpning mens Johansson bruker dagligdagsebruksgjenstander. I tillegg har de en sterk interesse for tomrommet, kanskje er det tale om en «horror vacuii» (frykten for det tomme rom). Whiteread utførte på begynnelsen av 1990-tallet noen arbeider som rett og slett var avstøpninger av tomrommet under en stol. De ble presentert i rekke, som geometriske former, noe som forbandt dem med minimalismens serialitet. Johansson er også opptatt av tomme rom, og i særlig grad fylle dem med gjenstander som kan relateres til hverandre. Michael Johanssons Ghost peker også tilbake til amerikaneren Tony Smith som på begynnelsen av tallet utførte det nå ikoniske verket Die som måler 6 x 6 x 6 fot det samme som gjennomsnittshøyden til et menneske. I et intervju ble Smith spurt om hvorfor han ikke utførte verket i en større skala. Han svarte at han ikke ville lage et monument. Han ble så spurt om hvorfor han ikke utførte det i en mindre skala. Han svarte at han ikke ville lage et objekt. Jeg har nevnt Marcel Duchamps Sixteen Miles of String i tilknytning til verket 1,5 m 2. I tillegg er det refe ranser til to utstillingsprosjekter i Paris for mer enn 50 år siden. I 1958 hadde kunstneren Yves Klein utstillingen «Le Vide» (det tomme) i Galerie Iris Clert. Han hadde til utstillingen fjernet inventaret og malt rommet hvitt. I 1960 tok hans venn og kollega Arman og lagde utstillingen «Le Plein» (det fulle) i det samme gallerirommet der han hadde fylt det opp med ulike ting slik at det var umulig å tre inn. Man skal huske at det nesten ikke er grenser for hva man kan trekke frem når det gjelder referanser innenfor kunsthistorien. Dette gjelder for kunsten generelt og for Johansson spesielt. Men, det er naturlig å se litt nærmere på Tony Cragg i en slik sammenheng og forbindelsen er tydeligst i hans tidligste arbeider, dvs. de fra sent 1970-tall og noen år fremover. Craggs karriere har strukket seg over tre tiår og en høy diversitet med tanke på både materialbruk og formspråk. Cragg hører til den genera sjonen britiske kunstnere sammen med bl.a. Bill Woodrow, Allison Wilding og Richard Deacon hvor hovedstrategien lå i å anvende prefabrikerte og lavt kodede materialer i stedet for det som var håndverks- og kunstpreget. Craggs bruk av plastobjekter som lekespader, bøtter, lekebiler etc., var ikke tenkt som gjenbruk, men mer en måte å definere et nytt råmateriale for skulptur. Dette var skulpturens nye steiner, og det er disse steinene Michael Johansson bygger videre med. Radikal konvensjon Johanssons tredimensjonale arbeider, og installasjoner, er tydelige videreføringer av skulpturens modernisme. De bryter med det klassiske og klassiserende, blant annet gjennom materialkarakter og plassering i rom. Det som en gang var en radikal uttrykksform, er nå blitt en etablert tradisjon, hvilket er en fin ting, og vi har beveget oss fra det revolusjonære til det evolusjonære. Johansson arbeider innenfor et utvidet felt hva skulpturen angår, men han ut - vider ikke skulpturfeltet. Han opererer godt innenfor feltet, men med et særegent språk som med sine ulike nivåer er allment tilgjengelig. Johanssons kunst er utført slik at den er del av vår dagligtale. Dette billedspråket er både visuelt vakkert og intellektuelt utfordrende. Vi kan like det vi ser, og la det bli med det. Men, vi kan også la oss friste til intellektuelle øvelser når vi betrakter arbeidene. Når vi gjør disse øvelsene oppdager vi referansene og tradisjonen han tilhører. Sånn sett legger vi til våre egne nye steiner. responded by mounting the exhibition Le Plein (Fullness) in the same gallery venue, which he filled up with various objects making it impossible to enter it. One must keep in mind that there are hardly any limits to what one can point to when it comes to references from art history. This applies to art in general, and to Johansson in particular. It would seem natural to take a closer look at Tony Cragg in this context. The connection is most obvious in his earlier works, i.e. those from the late 1970s and a few years thereafter. Cragg s career spans over three decades and extreme diversity when it comes to both material use and idiom. Cragg belongs to the gen eration of British artists together with Bill Woodrow, Allison Wilding and Richard Deacon and others whose main strategy was to use pre fabricated, low-status materials instead of those commonly used in handicrafts and art. Cragg s use of plastic objects such as toy shovels, buckets, toy cars, and the like, were not intended as recycled objects but more as a way of defining a new kind of raw material. These were the new stones of sculpture, and it is with these kind of stones that Michael Johansson further develops the tradition. Radical Convention Johansson s three-dimensional works, and installations are clear examples of a development in modernist sculpture. They diverge from the classical tradition, or references to classicism, among other things via the character of the material and their arrangement in space. What was once a radical mode of expression has now become an established tradition, which is a good thing, and we have shifted from the revolutionary to the evolutionary. Johansson works within a broadened sculptural context, but he does not expand the field of sculpture itself. He works well within the norms of the medium, yet with a unique language that, with its multiple levels, is commonly accessible. Johansson s art is executed in such a way as to be part of our daily speech. This idiom is both visually beautiful and intellectually challenging. We may like what we see, and let it go at that. But we can also allow ourselves to be tempted to partake in intellectual exercises when we observe the works. When we perform these exercises we can discover the references and traditions that he belongs to. And by doing so, we begin to build with new stones of our own

10 den raka linjen mellan cornflakes och funktionalism av jörgen svensson, kunstner og kurator, värmlands museum the straight line between cornflakes and funktionalism by jörgen svensson, artist and curator, värmlands museum Att vara konstnär idag är i många avseenden någonting annat än det var igår. Antalet arenor där konst och konstnären synliggörs har mångfaldigats. Det finns idag fler gallerier, konsthallar och museer än någonsin tidigare. Inte minst Internet har skapat ett stort antal platser för konstnärer att verka. Den tekniska utvecklingen har också gjort det avsevärt lättare för konstnärer att producera verk för stor spridning. För den konstnär som lyckas hitta uttrycksätt som är kompatibla finns stora möjligheter. Det som är påtagligt när man studerar Michael Johanssons produktion är hur bra hans verk fungerar i olika sammanhang. De är i hög grad kompatibla. Den konstnärliga metod han har funnit passar lika bra som monumentala verk i offentlig miljö, i gallerimiljö eller varför inte i kontorsmiljö. Jag tror att Michaels energi, för han är produktiv, delvis kommer ur entusiasmen över att ha hittat en nyckel som fungerar till alla lås. Det är få förunnat. I detta kan det naturligtvis finnas en fara, att själva känslan över att hittat rätt innebär en upprepning och stagnation. Å andra sidan kan det leda till oändliga rum som aldrig tar slut och där det finns hur mycket som helst att upptäcka och pröva. Michael Johansson var under en kort tid min student då jag var professor vid Konstakademien i Trondheim. Han hade ett år kvar på sin BFA när jag började undervisa på skolan. Jag kan inte minnas att vi hade så många samtal under året på skolan. Vi fick, så som jag upplevde det, ändå snabbt en bra kontakt. Kanske för att vi båda var svenskar men framför allt för att jag upplevde Michael som en inkännande människa. Det är inte alldeles ovanligt att elever vid de högre lärosätena för konst ser sig som färdiga konstnärer och ibland även som stjärnor. Michael hörde inte till den kategorin. Vad jag kommer ihåg av hans verk från den tiden var installationerna han gjorde i sin studio på skolan. Minns att han hade mycket saker i sin ateljé. Det är möjligt att idén till hur han senare skulle arbeta som konstnär föddes i skedet när han skulle packa ihop ateljén och flytta tillbaka till Sverige. Det händer allt som oftast att genialiska idéer föds i en oförmåga eller ett dilemma, i Michaels fall kanske hur han skulle packa för att få med allt material som fanns i ateljén. Detta vet jag inte, men studerar man Michaels CV så har han rest runt en hel del redan under skoltiden. Kanske har åren av resande och packande ackumulerats i en erfarenhets bank, som vid ett speciellt ögonblick bara fanns där att ta för sig av. Om detta vet jag som sagt inget. Men det där om oförmåga och dilemma vet jag en hel del om, precis som de flesta konstnärer. Det är också något som förenar allt kreativt skapande vare sig det handlar om konst, forskning eller annan verksamhet där det inte finns någon given sanning att utgå ifrån. Oförmåga kan vara en tillgång. Det visste Matisse. Han var jurist och började måla sent. Han fick en målarlåda Michael Johansson, Finn femtio fel, Oversiktsbilde. Michael Johansson, Find Fifty Faults, Installation view. Being an artist today is in many ways something other than what it was in the past. The number of arenas in which art and artists are visible has multiplied. Today, there are more galleries, exhibition spaces and museums than ever. Not least, the Internet has created a great number of spaces in which artists can work. Technical developments have also made it considerably easier for artists to produce work that can be widely disseminated. Artists who succeed in finding compatible forms of expressions have great opportunities. In studying Michael Johansson s work, a notable issue is how well his work functions in different contexts. His work is very flexible. The artistic method he has found functions just as well in monumental works in public spaces, in galleries, and why not? in office environments. I believe that Michael s energy he is very productive is partly founded in his enthusiasm over having found a key that works in any lock. Few manage that. There may of course be a danger in this: that the very sense of having found the right approach leads to repetition and stagnation. However, it can also lead to infinite rooms that never end and in which there is an abundance of things to discover and try. Michael Johansson was briefly my student while I was a Professor at the Trondheim Academy of Fine Art. He had a year left of his BFA when I started teaching at the Academy. I cannot recall having had all that many conversations with him during the year at the Academy. Nevertheless, in my recollection we quickly established a good rapport; perhaps because we were both Swedes, but primarily because I found Michael to be a sympathetic person. It is not at all uncommon for students at institutions of higher learning in the arts to see themselves as mature artists and occasionally even as stars. Michael did not belong in this category. What I recall of his work during that time were the installations he created in his studio at the Academy. I remember that he had a lot of things in his studio. It is possible that the ideas for how he was to later work as an artist emerged at the stage when he was to pack up his studio and move back to Sweden. It happens very often that brilliant ideas are born of limitations or a dilemma; in Michael s case, perhaps the question of how he was to pack up all the materials that were in the studio. I do not know, but by studying Michael s CV we can see that he travelled extensively even while at the Academy. Perhaps the years of travel and packing have accumulated in an experience bank, which at a special moment was just there to use. As I said, I do not know. But I do know a lot about limitations and dilemmas just like most artists. It is also something that unites all creative work, whether it is art, research, or other activities where there is no given truth to work from. Limitations can be access points. Matisse knew this. He was a lawyer and came late to painting. He was given a box of paints while convalescing from an illness. This was mostly to give him something to do. He got interested and signed up for a day school. The 18 19

11 delse i de frågeställningar som handlar om vår livsstil i en global situation. Här fylls verken av politiska reflektioner. Det är nog här jag finner Michael Johanssons konstnärskap som mest intressant. För det är nästan som med den trojanska hästen, som först ger sig ut för att vara en kul grej, och som sedan visar sig vara fylld med politisk sprängkraft. Att han dessutom lyckas anpassa uttrycket till att fungera i de mest skilda miljöer, utan att behöva kompromissa nämnvärt, är imponerande. Ett av de ämnen som hänger samman med vår globala situation är den om Compact Living. Detta är kanske också det första många tänker på när de ser Michaels verk av staplade och/eller hårt stuvade vardagsobjekt. Söker man «Compact Living» på Google får man träffar. Det är således ett begrepp som etablerats i vårt samhälle och medvetande. Men Michael undkommer fällan med att verken skulle stanna vid enbart detta. Ett sätt han gör det på är hur han jobbar med färger. Det handlar alltså inte enbart om att strukturera och paketera. Det handlar också om en estetik. Verken lyfts in i en konsthistorisk kontext, som delvis kan handla om måleriets förhållande till verkligheten. Men de fungerar också som rena skulpturer utan ansvar att behöva vara något annat. I konsten kan färgen ha olika funktioner. Den kan vara ett verktyg för att rent tekniskt skapa djup eller temperatur i en bild. Färgen kan också vara symbolbärande, men kan även användas för under en konvalescens efter en tids sjukdom. Mest för att ha något att göra. Han blev intresserad och anmälde sig till en dagskola. Undervisningen handlade mest om att göra kopior av berömda mästerverk från ett museum. Eleverna bestod till stora delar av flickor och pojkar vars föräldrar var anställda på museet. Matisse förbannade sin oförmåga att inte kunna kopiera lika bra som de andra. Istället för att misströsta och sluta måla vände han sitt måleri och konstnärskap mot något annat. Resten är konsthistoria. Michaels oförmåga har, likt Matisse, varit själva förutsättningen för utvecklingen av ett konstnärskap. Den kan vara sprungen ur dilemmat av att inte veta vart han skulle göra av alla saker, eller hur han smidigast skulle flytta på dem. Det kan emellertid lika gärna vara så att hans arbeten är en konklusion av det han sett och stött på i konstvärlden de senaste åren. Att stapla möbler och objekt i ett rum är inte unikt i konsten. Det Michael tillför är en slags perfektion som liknar ingenjörskonst, och en logistiker skulle kunna jubla över hans förmåga. När man ser ett verk av Michael Johansson gör man det nästan alltid med ett leende på läpparna. Jag tror det handlar om något som vi alla känner igen, nämligen var vi ska göra av allt vi köper och samlar på oss. Vår tids dilemma. I vart fall för den välbärgade delen av världen. Michael tycks ha funnit nyckeln för att även lösa det problemet. Det handlar bara om att klämma in det på ett smart, effektivt och snyggt sätt. Jag tror också att det förlösande leendet beror på den underbara känslan av ordning och reda. Oavsett vilka liv var och en av oss lever, upplever de flesta någon del av tillvaron som kaotisk. Livet är för de flesta fyllt av stress och krav. Därmed stannar inte verken endast vid leendet och vid det humoristiska som finns i nästan alla Michaels verk, vilket jag återkommer till senare. Verken får också en betyteaching was mostly about copying famous masterpieces from a museum. The pupils were mostly girls and boys whose parents worked at the museum. Matisse cursed his inability to copy as well as the others. Instead of despairing and giving up painting, he turned his painting and art practice towards something else. The rest is art history. Like Matisse, Michael s limitations have been the very foundation for the development of an artistic practice. It may have emerged from the dilemma of not knowing where to put everything, or how best to move things. However, it may just as well be that his work is a conclusion of what he has seen and come across in the art world in the past years. Stacking furniture and objects in a room is not unique in art. What Michael adds is a sort of perfection that resembles the art of engineering; a logistician would rejoice over his abilities. Michael Johansson s work is almost always viewed with a smile on the lips. I think this is about something that we all recognise: what to do with everything we buy and collect. It is the dilemma of our age. At least in the affluent parts of the world. Michael seems to have found the key to solving even that problem. It is simply about cramming it in in a smart, efficient and pretty way. I also think that the liberating smile comes from the wonderful sense of orderliness. Regardless of the life each and every one of us lives, most of us find some part of our life chaotic. Most of us have lives filled with stresses and demands. Thus the work does not stop at the smile and the humour that is there in nearly all of Michael s work, and which I return to later. The work also gets meaning from the questions about our lifestyle in a global context. Here, the work is filled with political reflections. This is where I find Michael Johansson s artistic practice the most interesting. It is almost like the Trojan horse, which first appears to be a fun thing, and then later turns out to be filled with political power. It is impressive that he in addition succeeds in adapting the expression so that it works in the most diverse environments without needing to make any significant compromises. Compact Living is one of the topics that relates to our global context. This may be one of the first associations people make when seeing Michael s work of stacked and/or tightly crammed everyday objects. A Google hit for Compact Living gets 42,900,000 hits. In other words, it is a concept that is established in our society and consciousness. However, Michael avoids the trap of having his work stop at just this. The way he works with colour is one of the ways in which he achieves this. In other words, it is not just about organising and packing. It is also about aesthetics. The works are lifted into an art history context, which can partly be about the relationship of painting to reality. But they also work as sculptures without the responsibility of having to be anything else. Colour can have different functions in art. It can be a technical tool to create depth or temperature in a picture. Colour can also be symbolic, and can even be used to place something in a context. In Michael s case, this is a painterly context. There are many works of art that bounce between different meanings, but I want to argue that in this context, Michael Johansson s work differs from many others. A work by Michael Johansson can be seen as something natural, not in the sense that you immediately understand what it is about, but in the sense that it has always been there. One explanation can be that the work often consists of recognisable objects, but it is also because it is an aesthetic that is located near the contemporary. Lines can be drawn between some of Michael Johansson s works and contemporary architecture, which often finds fodder in functionalism. This returns us to the idea about orderliness, structures 20 21

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

Retrospektiv katalog 2009

Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospective catalogue 2009 KOLOFON: Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2010/Published by Hordaland Art Centre, 2010 Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry.

Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry. Mine møbler er til menneskene de er ikke prototyper til industrien. My furniture is for people they are not prototypes for industry. Per Inge Bjørlo Forord Jugendstilsenteret viser i perioden 16. april

Detaljer

FICTION Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 20.mars-16.mai 2010

FICTION Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 20.mars-16.mai 2010 FICTION Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 20.mars-16.mai 2010 INNHOLD CONTENT FORORD/INTRODUCTION...09 Susanne Østby Sæther Friction...10 KUNSTNERE/ARTISTS Vanna Bowles...17 Ole Martin Lund Bø...25 Bjørn-Kowalski

Detaljer

SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011

SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum 2011 Design by Bleed, Oslo Printed in Latvia by InPrint, Riga Paper Amber Graphic 2011 SKMU Sørlandets Kunstmuseum,

Detaljer

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP NOXAS SAXOPHONE QUARTET BLÅ SKYGGE (BLUE SHADOW) FOR ALTO

Detaljer

Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view

Klara Lidén. Klara Lidén. page. Never come back, 2009, installation view Klara Lidén Klara Lidén Never come back, 2009, installation view page 139 Klara Lidén Never come back, 2009, installation view Never come back, 2009, installation view Klara Lidén Klara Lidén f. 1979 i

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

norsk skulpturbiennale enneske Maskin

norsk skulpturbiennale enneske Maskin norsk skulpturbiennale THE NORWEGIAN SCULPTURE BIENNIAL enneske og Maskin n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n n n norsk n n n n n n n n n n n n n n n n n skulpturbiennale n n n n n n n n

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

Internasjonal dokumentar

Internasjonal dokumentar 98 INTERNASJONAL DOKUMENTAR INTERNASJONAL DOKUMENTAR 99 Internasjonal dokumentar BLI BERØRT OG UTFORDRET, OG TA STILLING International Documentaries BE MOVED, GET CHALLENGED, WAKE UP Støttet av: Oslo Dokumentarkino

Detaljer

Forord av kurator Line Halvorsen. Vegring: Intervju med Anders Dahl Monsen. Vegring: Intervju med Elise Storsveen. Vegring: Intervju med Anna Daniell

Forord av kurator Line Halvorsen. Vegring: Intervju med Anders Dahl Monsen. Vegring: Intervju med Elise Storsveen. Vegring: Intervju med Anna Daniell 23.05-10.06 2012 Bachelorutstillingen 2012 Innhold Bachelorutstillingen 2012 5 Forord av kurator Line Halvorsen 6 Vegring: Intervju med Anders Dahl Monsen 8 Vegring: Intervju med Elise Storsveen 10 Vegring:

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability

/ The Spiral and the Square Exercises in Translatability Spiralen og kvadratet Øvelser i oversettbarhet / The Spiral and the Square Exercises in Translatability > 2.06--9.09 2012 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Utgitt i forbindelse med utstillingen/published

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Drama Nettverk. Rapport fra samling på Nesna 20. 23.oktober 2004. Anne Meek Tordis Landvik Kristin Jørgensen Tor Helge Allern. 2005, nr.

Drama Nettverk. Rapport fra samling på Nesna 20. 23.oktober 2004. Anne Meek Tordis Landvik Kristin Jørgensen Tor Helge Allern. 2005, nr. Drama Nettverk Rapport fra samling på Nesna 20. 23.oktober 2004 Anne Meek Tordis Landvik Kristin Jørgensen Tor Helge Allern Pris kr. 95, - ISBN 82-7569-128-1 ISSN 1501-6889 2005, nr. 10 Om Fredrikke Tønder

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past Tegnebiennalen fremtiden former fortiden the future shapes the past tegnerforbundet 10.oktober 2014 23.november kunsthall oslo nasjonalgalleriet qb gallery tegnerforbundet oslo kunstforening anatomibygget

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer