NOR/306R T OJ L 283/06, p

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/306R01543.00T OJ L 283/06, p. 27-39"

Transkript

1 NOR/306R T OJ L 283/06, p COMMISSION REGULATION (EC) No 1543/2006 of 12 October 2006 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council and as amended by Regulation (EC) No 910/2006

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1543/2006 av 12. oktober 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF( 1 ) (heretter kalt «grunnforordningen»), særlig artikkel 4, og ut fra følgende betraktninger: 1) Kommisjonen vedtok forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet( 2 ). 2) Kommisjonen vedtok forordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet( 3 ). 3) En medlemsstat har anmodet om ajourføring av fellesskapslisten, i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i grunnforordningen og artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005( 4 ) over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet. 4) Medlemsstatene har i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i grunnforordningen oversendt Kommisjonen alle opplysninger som er relevante i forbindelse med ajourføring av fellesskapslisten. Kommisjonen bør på dette grunnlag, på eget initiativ eller på anmodning fra medlemsstatene, beslutte å ajourføre fellesskapslisten. 5) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 7 i grunnforordningen og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 473/2006, underrettet alle berørte luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom det ikke var praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å pålegge ( 1 ) EUT L 344 av , s. 15. ( 2 ) EUT L 84 av , s. 14. ( 3 ) EUT L 168 av , s. 16. ( 4 ) EUT L 84 av , s. 8.

3 dem driftsforbud i Fellesskapet eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på fellesskapslisten. 2 6) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 7 i grunnforordningen og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 473/2006 gitt luftfartsselskapene mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, framlegge skriftlige kommentarer og innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen( 1 ). 7) Kommisjonen, og i særskilte tilfeller noen medlemsstater, har i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 473/2006 rådspurt myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med de berørte luftfartsselskapene. Dairo Air Services og DAS Air Cargo 8) Det foreligger bevis på at selskapet DAS Air Cargo (DAZ), som er sertifisert i Kenya, er et datterselskap av Dairo Air Services (DSR) som er sertifisert i Uganda. De to luftfartsselskapene driver det samme luftfartøyet. Alle tiltak som fastsettes for DSR, bør derfor også anvendes på DAZ. 9) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos Dairo Air Services. Disse manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken som Nederland, Det forente kongerike, Belgia, Frankrike, Tyskland og Spania har utført innenfor rammen av SAFAprogrammet( 2 ). De tilbakevendende resultatene i disse inspeksjonene tyder på sikkerhetsmangler i systemet. Til tross for samarbeid med medlemsstatene og enkeltstående korrigerende tiltak truffet av de ugandiske myndigheter og av Dairo Air Services tyder de tilbakevendende resultatene på sikkerhetsmangler i systemet. 10) Luftfartsmyndighetene i Det forente kongerike utførte en inspeksjon av Dairo Air Services og Das Air Cargo, som avdekket at luftfartøyer som drives av de to luftfartsselskapene mellom 21. april og 25. juli 2006 ble vedlikeholdt av en vedlikeholdsorganisasjon uten nødvendig godkjenning, hvilket utgjør en alvorlig sikkerhetsmangel. 11) DSR har utvist manglende åpenhet og unnlatt og svare nøyaktig og i rimelig tid på en skriftlig henvendelse fra Nederlands sivile luftfartsmyndighet i forbindelse med sikkerhetsaspektene ved selskapets drift. 12) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Dairo Air Services og DAS Air Cargo ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A. Luftfartsselskaper fra Republikken ( 1 ) Opprettet ved artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart (EFT L 373 av , s. 4). ( 2 ) CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA- NL , CAA-NL , CAA-UK , CAA-UK , CAA-UK , DGAC-E , LBA/D , LBA/D , BCAA , BCAA , DGAC/F

4 13) På invitasjon fra luftfartsmyndigheten i Republikken foretok en europeisk ekspertgruppe en inspeksjonsreise til Republikken september Gruppens rapport viser at s sivile luftfartsmyndighet har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandarder i samsvar med deres forpliktelser i henhold til Chicago-konvensjonen. 14) I tillegg hadde flertallet av de luftfartsselskapene som de europeiske ekspertene besøkte, som hadde godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) utstedt av Republikken, ikke sitt hovedforetak i Republikken, hvilket er i strid med kravene i artikkel 6 i Chicago-konvensjonen. 15) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at ingen av de luftfartsselskapene som er sertifisert i Republikken oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder, og de bør derfor være underlagt driftsforbud og oppføres i vedlegg A. 16) Myndighetene i Republikken har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende to luftfartsselskaper: Phoenix Aviation og Star Jet. Ettersom disse to luftfartsselskapene sertifisert i Republikken følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 3 Luftfartsselskaper fra Den 17) Myndighetene i Den har underrettet Kommisjonen om at de har utstedt et AOC til følgende luftfartsselskaper: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services og Zaabu International. Ettersom disse nye luftfartsselskapene er sertifisert av myndighetene i Den, som har vist manglende evne til å føre tilstrekkelig sikkerhetstilsyn, bør de oppføres i vedlegg A. 18) Myndighetene i Den har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation og Zaire Aero Service (ZAS). Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Den følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. Luftfartsselskaper fra Liberia 19) Myndighetene i Liberia har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services og United Africa Airlines (Liberia). Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Liberia følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A.

5 Luftfartsselskaper fra Sierra Leone 20) Myndighetene i Sierra Leone har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines og West Coast Airways. Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Sierra Leone følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 4 Luftfartsselskaper fra Swaziland 21) Myndighetene i Swaziland har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter og Volga Atlantic Airlines. Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Swaziland følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 22) Myndighetene i Swaziland og Sør-Afrika har framlagt tilstrekkelig bevis på at godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap som den sivile luftfartsmyndigheten i Swaziland har utstedt til African International Airway er tilbakekalt, og at luftfartsselskapet nå har et nytt godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av den sivile luftfartsmyndigheten i Sør-Afrika, som dermed er ansvarlig for sikkerhetstilsynet. På grunnlag av de felles kriterier, og med forbehold om kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom egnede inspeksjoner på bakken, er dermed vurderingen at African International Airways bør fjernes fra vedlegg A. Air Service Comores 23) På forespørsel fra Frankrikes sivile luftfartsmyndighet har Air Service Comores meddelt at det er utarbeidet en handlingsplan for å utbedre sikkerhetsmanglene som er påvist ved inspeksjoner på bakken. Det foreligger imidlertid fortsatt ingen beviser på gjennomføringen av en egnet handlingsplan for alle Air Service Comores flyginger. 24) Myndighetene på Komorene som er ansvarlige for tilsynet med Air Service Comores, har framlagt for Frankrikes sivile luftfartsmyndighet tilstrekkelige opplysninger om driftssikkerheten i forbindelse med det særskilte luftfartøyet LET 410 UVP, med registreringsnummer D6-CAM. 25) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at Air Service Comores oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder bare for flyginger med luftfartøyet LET 410 UVP, med registreringsnummer D6-CAM. Air Service Comores bør derfor være underlagt driftsbegrensninger, og bør flyttes fra vedlegg A til vedlegg B. Ariana Afghan Airlines 26) Ariana Afghan Airlines har anmodet om å bli slettet fra fellesskapslisten, har framlagt dokumentasjon for å styrke anmodningen og har vist stor samarbeidsvilje overfor Kommisjonen og medlemsstatene. Ettersom luftfartsselskapet ennå ikke har fullstendig

6 gjennomført noen egnet handlingsplan for korrigerende tiltak, mener imidlertid Kommisjonen at Ariana Afghan Airlines bør bli stående på fellesskapslisten. 5 27) Ariana Afghan Airlines har framlagt opplysninger som viser at selskapet har innstilt sin virksomhet med luftfartøyet Airbus A-310, som er registrert i Frankrike med registreringsnummer F-GYYY. Luftfartøyet er solgt. 28) De særskilte vilkårene for Ariana Afghan Airlines driftsforbud i Fellesskapet har derfor endret seg. Luftfartsselskapet bør være underlagt et driftsforbud som omfatter all virksomhet og bør derfor fortsatt være oppført i vedlegg A. Air Koryo 29) Air Koryo og de sivile luftfartsmyndighetene i Den folkerepublikk Korea har framlagt dokumentasjon som viser at luftfartsselskapet har igangsatt en handlingsplan for korrigerende tiltak for i god tid å tilpasse seg etter de relevante sikkerhetsstandarder. 30) De sivile luftfartsmyndighetene i Den folkerepublikk Korea har dessuten erklært at Air Koryo ikke har tillatelse til å fly til europeiske bestemmelsessteder med mindre luftfartsselskapet anskaffer nye luftfartøyer som oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder. 31) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Air Koryo ennå ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor fortsatt bør være oppført i vedlegg A. Phuket Air 32) På invitasjon fra luftfartsselskapet foretok en europeisk ekspertgruppe en inspeksjonsreise til Phuket Air i Bangkok i Thailand september Gruppens rapport viser at til tross for at luftfartsselskapet har gjort store framskritt siden det ble oppført på fellesskapslisten, er det fortsatt betydelige sikkerhetsmangler som må utbedres. 33) Luftfartsselskapet har gjort en stor innsats for å oppnå de framskrittene som angis i rapporten, og både luftfartsselskapet og departementet for sivil luftfart i Thailand har vist stor samarbeidsvilje, men det anses fortsatt for tidlig å beslutte å fjerne Phuket Air fra fellesskapslisten, ettersom dokumentasjonen som beviser den fullstendige gjennomføringen av handlingsplanen for korrigerende tiltak som luftfartsselskapet fortsatt er i ferd med å gjennomføre, ennå ikke er mottatt og gjennomgått. 34) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Phuket Air ennå ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor fortsatt bør være oppført i vedlegg A. A Jet Aviation / Helios Airways

7 35) Luftfartsselskapet som tidligere het Helios Airways drives nå under navnet A Jet Aviation. Navnet på Helios Airways' godkjenningssertifikat for luftfartøy er endret til A Jet Aviation( 1 ). 36) En undersøkelse foretatt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) i samsvar med artikkel 45 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002( 2 ) og av de felles luftfartsmyndigheter (JAA) i løpet av tre felles besøk mellom oktober 2005 og august 2006( 3 ) avdekket en rekke sikkerhetsmangler i forbindelse med driften av A Jet Aviation / Helios Airways. 37) Etter samråd med EASA, JAA og Kommisjonen har de sivile luftfartsmyndighetene på Kypros som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap framlagt bevis på at foreløpige tiltak er vedtatt for å utbedre sikkerhetsmanglene som ble avdekket. 38) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at A Jet Aviation / Helios Airways på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Kommisjonen vil med bistand fra EASA og JAA i de kommende månedene grundig overvåke situasjonen til dette luftfartsselskapet samt de sivile luftfartsmyndighetene på Kypros evne til å utøve sitt tilsynsansvar. 6 Johnsons Air 39) Etter at flere medlemsstater har avdekket sikkerhetsmangler, innledet disse medlemsstatene og Kommisjonen samråd med Johnsons Air og de sivile luftfartsmyndighetene i Ghana som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap. 40) Johnsons Air har bevist at det foreligger en handlingsplan for å utbedre de sikkerhetsmangler som er avdekket. Vedkommende myndigheter i Ghana bør dessuten innenfor stramme tidsfrister oversende sitt tilsynsprogram for Johnsons Airs virksomhet utenfor Ghana. 41) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at Johnsons Air på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Med forbehold om ytterligere kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom egnede inspeksjoner på bakken, vil Kommisjonen innen tre måneder gjennomgå situasjonen til ( 1 ) Helios Airways ønsket opprinnelige å etablere et nytt rettssubjekt med navnet A Jet og overføre alle sine aktiva til det nye selskapet. A Jet skulle drives med bruk av de samme framgangsmåtene, luftfartøyene, anleggene, personalet og ledelsesstrukturen som departmententet for sivil luftfart allerede har godkjent for Helios. Hele prosessen for utstedelse av et AOC ble derfor igangsatt. Helios endret allikevel navn til A Jet i selskapsregisteret. Godkjenningssertifikatet for luftfartøy og andre gjeldende godkjenningsdokumenter er endret for å gjenspeile det nye navnet. ( 2 ) EFT L 240 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av , s. 5). ( 3 ) A JAA og EASA foretok et felles standardiseringsbesøk på Kypros i oktober Et første oppfølgingsbesøk ble arrangert mai 2006, for å gjennomgå hvilken virkning tiltakene som ble truffet av de sivile luftfartsmyndighetene hadde på problemene som var avdekket. Siden problemene som ble avdekket under det forrige besøket var så viktige, og ettersom noen av tiltakene ennå ikke var vedtatt eller avsluttet, ble det arrangert et andre oppfølgingsbesøk august For å undersøke de særskilte problemstillingene i forbindelse med driftskrav (JAR-OPS og JAR-FCL) avla JAA et besøk 6. juli Dessuten var vedkommende myndigheter på Kypros med bistand fra luftfartsmyndighetene i Det forente kongerike på et inspeksjonsbesøk september 2006.

8 Johnsons Air på grunnlag av tilsynsprogrammet som de sivile luftfartsmyndighetene i Ghana skal framlegge. 7 Pakistan International Airlines 42) Etter at flere medlemsstater har avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, hvilket tyder på sikkerhetsmangler i systemet, innledet disse medlemsstatene og Kommisjonen samråd med Johnsons Air og de sivile luftfartsmyndighetene i Pakistan som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap. 43) Kommisjonen har bedt Pakistan International Airlines om å framlegge bevis på at det finnes en egnet handlingsplan beregnet på å utbedre selskapets sikkerhetsmangler innenfor stramme tidsfrister. Vedkommende myndigheter i Pakistan har dessuten meddelt at det er utarbeidet en handlingsplan for å styrke overvåkingen av selskapet, som umiddelbart må framlegges for Kommisjonen. 44) I påvente av at ovennevnte planer framlegges innenfor de fastsatte tidsfrister, og at de godkjennes av pakistanske myndigheter, mener Kommisjonen at Pakistan International Airlines på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Hvis det er nødvendig, vil imidlertid Kommisjonen treffe egnede tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 1 i grunnforordningen, dersom ovennevnte planer ikke framlegges i tide eller anses som utilstrekkelige. Medlemsstatene vil dessuten sikre kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom systematiske inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapet. Pulkovo 45) Etter at flere medlemsstater har av avdekket mangler, har Kommisjonen innledet samråd med de myndigheter i Russland som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap og hørt det nevnte luftfartsselskapet. 46) Pulkovo har framlagt bevis på at det finnes en handlingsplan beregnet på å utbedre sikkerhetsmanglene i systemet innenfor fastsatte tidsfrister og for å ytterligere forbedre sin organisasjon med henblikk på effektiv styring av sikkerheten. Handlingsplanen er formelt godkjent av vedkommende myndigheter i Russland. Vedkommende myndighet i Russland har dessuten framlagt en handlingsplan for å styrke overvåkingen av luftfartsselskapet. 47) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at Pulkova på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Med forbehold om ytterligere kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder, herunder gjennom inspeksjoner på bakken, akter Kommisjonen innen tre måneder, med bistand fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå og myndighetene i alle berørte medlemsstater, å gjennomgå situasjonen i Pulkovo eller i det luftfartsselskapet som blir resultatet av den framtidige sammenslåingen med et annet russisk luftfartsselskap samt hos de vedkommende myndigheter som er ansvarlige for tilsynet med dette luftfartsselskapet. Både luftfartsselskapet og vedkommende myndigheter i Russland har godtatt denne framgangsmåten. Alminnelige betraktninger om de andre luftfartsselskapene på listen

9 48) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen har det så langt ikke kommet inn noen bevis på den fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak hos de andre luftfartsselskapene som er oppført på listen som ble ajourført 20. juni 2006 eller hos myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med disse luftfartsselskapene. På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt driftsforbud. 49) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen VEDTATT DENNE FORORDNING: 8 Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 474/2006, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006, gjøres følgende endringer: 1. Vedlegg A til forordningen erstattes med vedlegg A til denne forordning. 2. Vedlegg B til forordningen erstattes med vedlegg B til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 12. oktober For Kommisjonen Jacques BARROT Visepresident

10 VEDLEGG A 9 LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT ET FULLSTENDIG DRIFTSFORBUD I FELLESSKAPET ( 1 ) Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt som angitt i selskapets AOC (samt handelsnavn, dersom det avviker) Nummer på godkjenningssertifikat for luftfartsselskap eller lisens Luftfartsselskapets ICAO-kode Selskapets hjemstat Air Koryo Ukjent KOR Den folkerepublikk Korea Ariana Afghan Airlines 009 AFG Afghanistan BGB Air AK POI Kasakhstan Blue Wing Airlines SRSH-01/2002 BWI Surinam Dairo Air Services 005 DSR Uganda DAS Air Cargo Ukjent DAZ Kenya GST Aero Air Company AK BMK Kasakhstan Phuket Airlines 07/2544 VAP Thailand Silverback Cargo Freighters Ukjent VRB Rwanda Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Den, unntatt Hewa Bora Airways( 1 ), herunder Den Africa One 409/CAB/MIN/TC/017/2005 CFR Den African Company Airlines 409/CAB/MIN/TC/009/2005 FPY Den Aigle Aviation 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den Air Beni 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den ( 1 ) Luftfartsselskaper oppført i vedlegg A kan få tillatelse til å utøve trafikkrettigheter ved å leie et luftfartøy med besetning fra et luftfartsselskap som ikke er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder.

11 Air Boyoma 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den Air Infini 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den Air Kasai 409/CAB/MIN/TC/010/2005 Ukjent Den Air Navette 409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den Air Tropiques SPRL 409/CAB/MIN/TC/007/2005 Ukjent Den Bel Glob Airlines 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Ukjent Den Blue Airlines 409/CAB/MIN/TC/038/2005 BUL Den Bravo Air Congo 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den Business Aviation SPRL 409/CAB/MIN/TC/012/2005 Ukjent Den Butembo Airlines 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den Cargo Bull Aviation 409/CAB/MIN/TC/032/2005 Ukjent Den Central Air Express 409/CAB/MIN/TC/011/2005 CAX Den Cetraca Aviation Service 409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Den CHC Stellavia 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den Comair 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den 10

12 11 Compagnie Africaine d Aviation (CAA) 409/CAB/MIN/TC/016/2005 Ukjent Den CO-ZA Airways 409/CAB/MIN/TC/0053/2006 Ukjent Den Doren Air Congo 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Ukjent Den Enterprise World Airways 409/CAB/MIN/TC/031/2005 EWS Den Filair 409/CAB/MIN/TC/014/2005 Ukjent Den Free Airlines 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den Galaxy Incorporation 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Ukjent Den Global Airways 409/CAB/MIN/TC/029/2005 BSP Den Goma Express 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den Gomair 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 Ukjent Den Great Lake Business Company 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den ITAB International Trans Air Business 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Ukjent Den Katanga Airways 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den Kivu Air 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den Lignes Aériennes Congolaises Ministerens underskrift (forskrift 78/205) LCG Den

13 Malu Aviation 409/CAB/MIN/TC/013/2005 Ukjent Den Malila Airlift 409/CAB/MIN/TC/008/2005 MLC Den Mango Airlines 409/CAB/MIN/TC/0045/2006 Ukjent Den Rwakabika «Bushi Express» 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den Safari Logistics SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den Services Air 409/CAB/MIN/TC/0033/2005 Ukjent Den Sun Air Services 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den Tembo Air Services 409/CAB/MIN/TC/008/2006 Ukjent Den Thom s Airways 409/CAB/MIN/TC/030/2005 Ukjent Den TMK Air Commuter 409/CAB/MIN/TC/020/2005 Ukjent Den Tracep 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Ukjent Den Trans Air Cargo Service 409/CAB/MIN/TC/035/2005 Ukjent Den 12 Transports Aériens Congolais (TRACO) 409/CAB/MIN/TC/034/2005 Ukjent Den Uhuru Airlines 409/CAB/MIN/TC/039/2005 Ukjent Den Virunga Air Charter 409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den

14 Wimbi dira Airways 409/CAB/MIN/TC/005/2005 WDA Den Zaabu International 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Ukjent Den 13 Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Ekvatorial-, herunder Ekvatorial- Air Bas Ukjent RBS Ekvatorial- Air Consul SA Ukjent RCS Ekvatorial- Air Maken Ukjent AKE Ekvatorial- Air Services Ecuatorial Ukjent SVG Ekvatorial- Aviage Ukjent VGG Ekvatorial- Avirex Guinée Équatoriale Ukjent AXG Ekvatorial- Cargo Plus Aviation Ukjent CGP Ekvatorial- Cess Ukjent CSS Ekvatorial- Cet Aviation Ukjent CVN Ekvatorial- COAGE Compagnie Aeree De Guinee Equatorial Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA) Ukjent COG Ekvatorial- Ukjent LAS Ekvatorial- Ducor World Airlines Ukjent DWA Ekvatorial- Ecuato na de Aviacion Ukjent ECV Ekvatorial- Ecuatorial Express Airlines Ukjent EEB Ekvatorial- Ecuatorial Cargo Ukjent EQC Ekvatorial- Equatair Ukjent EQR Ekvatorial-

15 14 Equatorial Airlines SA Ukjent EQT Ekvatorial- Euroguineana de Aviacion Ukjent EUG Ekvatorial- Federal Air GE Airlines Ukjent FGE Ekvatorial- GEASA Ecuatorial Airlines SA GETRA Ecuatorial de Transportes Aereos Ukjent GEA Ekvatorial- Ukjent GET Ekvatorial- Cargo Ukjent GNC Ekvatorial- Jetline Inc. Ukjent JLE Ekvatorial- Kng Transavia Cargo Ukjent VCG Ekvatorial- Litoral Airlines, Compania (Colair) Ukjent CLO Ekvatorial- Lotus International Air Ukjent LUS Ekvatorial- Nagesa, Compania Aerea Ukjent NGS Ekvatorial- Presidencia de la Republica de Ecuatorial Ukjent ONM Ekvatorial- Prompt Air GE SA Ukjent POM Ekvatorial- Skimaster Ecuatorial Ukjent KIM Ekvatorial- Skymasters Ukjent SYM Ekvatorial- Southern Gateway Ukjent SGE Ekvatorial- Space Cargo Inc. Ukjent SGO Ekvatorial- Trans Africa Airways G.E.S.A. Ukjent TFR Ekvatorial- Unifly Ukjent UFL Ekvatorial- UTAGE Union de Transport Ukjent UTG Ekvatorial-

16 Aereo de Ecuatorial 15 Victoria Air Ukjent VIT Ekvatorial- Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Republikken Kirgistan, herunder Republikken Anikay Air 16 AKF Republikken Asia Alpha 31 SAL Republikken Avia Traffic Company 23 AVJ Republikken Bistair-Fez Bishkek 08 BSC Republikken Botir Avia 10 BTR Republikken British Gulf International Airlines Fez 18 BGK Republikken Click Airways 11 CGK Republikken Country International Airlines 19 CIK Republikken Dames 20 DAM Republikken Fab Air 29 FBA Republikken Galaxy Air 12 GAL Republikken Golden Rule Airlines 22 GRS Republikken Intal Avia 27 INL Republikken Itek Air 04 IKA Republikken Kyrgyz Airways 06 KGZ Republikken Kyrgyz General Aviation 24 KGB Republikken Kyrgyz Trans Avia 31 KTC Republikken

17 16 Kyrgyzstan Altyn 03 LYN Republikken Kyrgyzstan Airlines 01 KGA Republikken Max Avia 33 MAI Republikken OHS Avia 09 OSH Republikken Reem Air 07 REK Republikken Sky Gate International Aviation 14 SGD Republikken Sky Way 21 SAB Republikken Sun Light 25 SUH Republikken Tenir Airlines 26 TEB Republikken Trast Aero 05 TSJ Republikken Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Liberia, herunder Liberia Weasua Air Transport Co., Ltd Ukjent WTC Liberia Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Sierra Leone, herunder Sierra Leone Air Rum Ltd Ukjent RUM Sierra Leone Bellview Airlines (S/L) Ltd Ukjent BVU Sierra Leone Destiny Air Services Ltd Ukjent DTY Sierra Leone Heavylift Cargo Ukjent Ukjent Sierra Leone Orange Air Sierra Leone Ltd Ukjent ORJ Sierra Leone Paramount Airlines Ltd Ukjent PRR Sierra Leone Seven Four Eight Air Services Ltd Ukjent SVT Sierra Leone Teebah Airways Ukjent Ukjent Sierra Leone Alle luftfartsselskaper som er Swaziland

18 sertifisert av tilsynsmyndighetene i Swaziland, herunder 17 Aero Africa (Pty) Ltd Ukjent RFC Swaziland Jet Africa Swaziland Ukjent OSW Swaziland Royal Swazi National Airways Corporation Ukjent RSN Swaziland Scan Air Charter Ltd Ukjent Ukjent Swaziland Swazi Express Airways Ukjent SWX Swaziland Swaziland Airlink Ukjent SZL Swaziland (1) Hewa Bora Airways har tillatelse til å bruke det angitte luftfartøyet nevnt i vedlegg B i sin nåværende virksomhet i Det europeiske fellesskap.

19 VEDLEGG B 18 LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT DRIFTSBEGRENSNINGER I FELLESSKAPET ( 1 ) Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt som angitt i selskapets AOC (samt handelsnavn, dersom det avviker) Nummer på godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) Luftfartsselskapets ICAO-kode Selskapets hjemstat Type luftfartøy Registreringsnummer og eventuelt serienummer Registreringsstat Air Bangladesh 17 BGD Bangladesh B B Air Service Comores /TA-15/DGACM KMD Komorene Hele flåten med unntak av: LET 410 UVP Air West Co. Ltd 004/A AWZ Sudan Hele flåten med unntak av: IL-76 S2-ADT Hele flåten med unntak av: D6-CAM (851336) Hele flåten med unntak av: ST-EWX (serienummer ) Bangladesh Komorene Sudan Hewa Bora Airways (HBA)( 1 ) 416/dac/tc/sec/087/2005 ALX Den republikk Kongo Hele flåten med unntak av: L-1011 Hele flåten med unntak av: 9Q-CHC (serienummer 193H-1209) Den (1) Hewa Bora Airways har bare tillatelse til å bruke det angitte luftfartøyet i sin nåværende virksomhet i Det europeiske fellesskap. ( 1 ) Luftfartsselskaper oppført i vedlegg B kan få tillatelse til å utøve trafikkrettigheter ved å leie et luftfartøy med besetning fra et luftfartsselskap som ikke er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder.

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006. av 12.

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006. av 12. Nr. 35/377 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006 2011/EØS/35/58 av 12. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0390.ame OJ L 128 /13, p. 1-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 21. årgang 28.5.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 21. årgang 28.5.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/32/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 21. årgang 28.5.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF. av 8. mars 2007 Nr. 16/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF 2012/EØS/16/31 av 8. mars 2007 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0965.ame OJ L 296/12, p. 1-148 COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005

Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF. av 9. mars 2005 Nr. 35/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/1/EF 2008/EØS/35/20 av 9. mars 2005 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006 Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006 2010/EØS/23/41 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 Commission Regulation (EC) No 1864/2005 of 15 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer