NOR/306R T OJ L 283/06, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/306R01543.00T OJ L 283/06, p. 27-39"

Transkript

1 NOR/306R T OJ L 283/06, p COMMISSION REGULATION (EC) No 1543/2006 of 12 October 2006 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council and as amended by Regulation (EC) No 910/2006

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1543/2006 av 12. oktober 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF( 1 ) (heretter kalt «grunnforordningen»), særlig artikkel 4, og ut fra følgende betraktninger: 1) Kommisjonen vedtok forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet( 2 ). 2) Kommisjonen vedtok forordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet( 3 ). 3) En medlemsstat har anmodet om ajourføring av fellesskapslisten, i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i grunnforordningen og artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005( 4 ) over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet. 4) Medlemsstatene har i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i grunnforordningen oversendt Kommisjonen alle opplysninger som er relevante i forbindelse med ajourføring av fellesskapslisten. Kommisjonen bør på dette grunnlag, på eget initiativ eller på anmodning fra medlemsstatene, beslutte å ajourføre fellesskapslisten. 5) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 7 i grunnforordningen og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 473/2006, underrettet alle berørte luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom det ikke var praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å pålegge ( 1 ) EUT L 344 av , s. 15. ( 2 ) EUT L 84 av , s. 14. ( 3 ) EUT L 168 av , s. 16. ( 4 ) EUT L 84 av , s. 8.

3 dem driftsforbud i Fellesskapet eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på fellesskapslisten. 2 6) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 7 i grunnforordningen og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 473/2006 gitt luftfartsselskapene mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, framlegge skriftlige kommentarer og innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen( 1 ). 7) Kommisjonen, og i særskilte tilfeller noen medlemsstater, har i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 473/2006 rådspurt myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med de berørte luftfartsselskapene. Dairo Air Services og DAS Air Cargo 8) Det foreligger bevis på at selskapet DAS Air Cargo (DAZ), som er sertifisert i Kenya, er et datterselskap av Dairo Air Services (DSR) som er sertifisert i Uganda. De to luftfartsselskapene driver det samme luftfartøyet. Alle tiltak som fastsettes for DSR, bør derfor også anvendes på DAZ. 9) Det foreligger bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos Dairo Air Services. Disse manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken som Nederland, Det forente kongerike, Belgia, Frankrike, Tyskland og Spania har utført innenfor rammen av SAFAprogrammet( 2 ). De tilbakevendende resultatene i disse inspeksjonene tyder på sikkerhetsmangler i systemet. Til tross for samarbeid med medlemsstatene og enkeltstående korrigerende tiltak truffet av de ugandiske myndigheter og av Dairo Air Services tyder de tilbakevendende resultatene på sikkerhetsmangler i systemet. 10) Luftfartsmyndighetene i Det forente kongerike utførte en inspeksjon av Dairo Air Services og Das Air Cargo, som avdekket at luftfartøyer som drives av de to luftfartsselskapene mellom 21. april og 25. juli 2006 ble vedlikeholdt av en vedlikeholdsorganisasjon uten nødvendig godkjenning, hvilket utgjør en alvorlig sikkerhetsmangel. 11) DSR har utvist manglende åpenhet og unnlatt og svare nøyaktig og i rimelig tid på en skriftlig henvendelse fra Nederlands sivile luftfartsmyndighet i forbindelse med sikkerhetsaspektene ved selskapets drift. 12) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Dairo Air Services og DAS Air Cargo ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor bør oppføres i vedlegg A. Luftfartsselskaper fra Republikken ( 1 ) Opprettet ved artikkel 12 i rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart (EFT L 373 av , s. 4). ( 2 ) CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA-NL , CAA- NL , CAA-NL , CAA-UK , CAA-UK , CAA-UK , DGAC-E , LBA/D , LBA/D , BCAA , BCAA , DGAC/F

4 13) På invitasjon fra luftfartsmyndigheten i Republikken foretok en europeisk ekspertgruppe en inspeksjonsreise til Republikken september Gruppens rapport viser at s sivile luftfartsmyndighet har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandarder i samsvar med deres forpliktelser i henhold til Chicago-konvensjonen. 14) I tillegg hadde flertallet av de luftfartsselskapene som de europeiske ekspertene besøkte, som hadde godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) utstedt av Republikken, ikke sitt hovedforetak i Republikken, hvilket er i strid med kravene i artikkel 6 i Chicago-konvensjonen. 15) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at ingen av de luftfartsselskapene som er sertifisert i Republikken oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder, og de bør derfor være underlagt driftsforbud og oppføres i vedlegg A. 16) Myndighetene i Republikken har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende to luftfartsselskaper: Phoenix Aviation og Star Jet. Ettersom disse to luftfartsselskapene sertifisert i Republikken følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 3 Luftfartsselskaper fra Den 17) Myndighetene i Den har underrettet Kommisjonen om at de har utstedt et AOC til følgende luftfartsselskaper: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services og Zaabu International. Ettersom disse nye luftfartsselskapene er sertifisert av myndighetene i Den, som har vist manglende evne til å føre tilstrekkelig sikkerhetstilsyn, bør de oppføres i vedlegg A. 18) Myndighetene i Den har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation og Zaire Aero Service (ZAS). Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Den følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. Luftfartsselskaper fra Liberia 19) Myndighetene i Liberia har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services og United Africa Airlines (Liberia). Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Liberia følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A.

5 Luftfartsselskaper fra Sierra Leone 20) Myndighetene i Sierra Leone har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines og West Coast Airways. Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Sierra Leone følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 4 Luftfartsselskaper fra Swaziland 21) Myndighetene i Swaziland har underrettet Kommisjonen om at de har tilbakekalt godkjenningssertifikater for luftfartsselskap for følgende luftfartsselskaper: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter og Volga Atlantic Airlines. Ettersom disse luftfartsselskapene sertifisert i Swaziland følgelig har innstilt sin virksomhet, bør de fjernes fra vedlegg A. 22) Myndighetene i Swaziland og Sør-Afrika har framlagt tilstrekkelig bevis på at godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap som den sivile luftfartsmyndigheten i Swaziland har utstedt til African International Airway er tilbakekalt, og at luftfartsselskapet nå har et nytt godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av den sivile luftfartsmyndigheten i Sør-Afrika, som dermed er ansvarlig for sikkerhetstilsynet. På grunnlag av de felles kriterier, og med forbehold om kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom egnede inspeksjoner på bakken, er dermed vurderingen at African International Airways bør fjernes fra vedlegg A. Air Service Comores 23) På forespørsel fra Frankrikes sivile luftfartsmyndighet har Air Service Comores meddelt at det er utarbeidet en handlingsplan for å utbedre sikkerhetsmanglene som er påvist ved inspeksjoner på bakken. Det foreligger imidlertid fortsatt ingen beviser på gjennomføringen av en egnet handlingsplan for alle Air Service Comores flyginger. 24) Myndighetene på Komorene som er ansvarlige for tilsynet med Air Service Comores, har framlagt for Frankrikes sivile luftfartsmyndighet tilstrekkelige opplysninger om driftssikkerheten i forbindelse med det særskilte luftfartøyet LET 410 UVP, med registreringsnummer D6-CAM. 25) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at Air Service Comores oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder bare for flyginger med luftfartøyet LET 410 UVP, med registreringsnummer D6-CAM. Air Service Comores bør derfor være underlagt driftsbegrensninger, og bør flyttes fra vedlegg A til vedlegg B. Ariana Afghan Airlines 26) Ariana Afghan Airlines har anmodet om å bli slettet fra fellesskapslisten, har framlagt dokumentasjon for å styrke anmodningen og har vist stor samarbeidsvilje overfor Kommisjonen og medlemsstatene. Ettersom luftfartsselskapet ennå ikke har fullstendig

6 gjennomført noen egnet handlingsplan for korrigerende tiltak, mener imidlertid Kommisjonen at Ariana Afghan Airlines bør bli stående på fellesskapslisten. 5 27) Ariana Afghan Airlines har framlagt opplysninger som viser at selskapet har innstilt sin virksomhet med luftfartøyet Airbus A-310, som er registrert i Frankrike med registreringsnummer F-GYYY. Luftfartøyet er solgt. 28) De særskilte vilkårene for Ariana Afghan Airlines driftsforbud i Fellesskapet har derfor endret seg. Luftfartsselskapet bør være underlagt et driftsforbud som omfatter all virksomhet og bør derfor fortsatt være oppført i vedlegg A. Air Koryo 29) Air Koryo og de sivile luftfartsmyndighetene i Den folkerepublikk Korea har framlagt dokumentasjon som viser at luftfartsselskapet har igangsatt en handlingsplan for korrigerende tiltak for i god tid å tilpasse seg etter de relevante sikkerhetsstandarder. 30) De sivile luftfartsmyndighetene i Den folkerepublikk Korea har dessuten erklært at Air Koryo ikke har tillatelse til å fly til europeiske bestemmelsessteder med mindre luftfartsselskapet anskaffer nye luftfartøyer som oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder. 31) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Air Koryo ennå ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor fortsatt bør være oppført i vedlegg A. Phuket Air 32) På invitasjon fra luftfartsselskapet foretok en europeisk ekspertgruppe en inspeksjonsreise til Phuket Air i Bangkok i Thailand september Gruppens rapport viser at til tross for at luftfartsselskapet har gjort store framskritt siden det ble oppført på fellesskapslisten, er det fortsatt betydelige sikkerhetsmangler som må utbedres. 33) Luftfartsselskapet har gjort en stor innsats for å oppnå de framskrittene som angis i rapporten, og både luftfartsselskapet og departementet for sivil luftfart i Thailand har vist stor samarbeidsvilje, men det anses fortsatt for tidlig å beslutte å fjerne Phuket Air fra fellesskapslisten, ettersom dokumentasjonen som beviser den fullstendige gjennomføringen av handlingsplanen for korrigerende tiltak som luftfartsselskapet fortsatt er i ferd med å gjennomføre, ennå ikke er mottatt og gjennomgått. 34) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at Phuket Air ennå ikke oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder og derfor fortsatt bør være oppført i vedlegg A. A Jet Aviation / Helios Airways

7 35) Luftfartsselskapet som tidligere het Helios Airways drives nå under navnet A Jet Aviation. Navnet på Helios Airways' godkjenningssertifikat for luftfartøy er endret til A Jet Aviation( 1 ). 36) En undersøkelse foretatt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) i samsvar med artikkel 45 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002( 2 ) og av de felles luftfartsmyndigheter (JAA) i løpet av tre felles besøk mellom oktober 2005 og august 2006( 3 ) avdekket en rekke sikkerhetsmangler i forbindelse med driften av A Jet Aviation / Helios Airways. 37) Etter samråd med EASA, JAA og Kommisjonen har de sivile luftfartsmyndighetene på Kypros som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap framlagt bevis på at foreløpige tiltak er vedtatt for å utbedre sikkerhetsmanglene som ble avdekket. 38) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at A Jet Aviation / Helios Airways på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Kommisjonen vil med bistand fra EASA og JAA i de kommende månedene grundig overvåke situasjonen til dette luftfartsselskapet samt de sivile luftfartsmyndighetene på Kypros evne til å utøve sitt tilsynsansvar. 6 Johnsons Air 39) Etter at flere medlemsstater har avdekket sikkerhetsmangler, innledet disse medlemsstatene og Kommisjonen samråd med Johnsons Air og de sivile luftfartsmyndighetene i Ghana som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap. 40) Johnsons Air har bevist at det foreligger en handlingsplan for å utbedre de sikkerhetsmangler som er avdekket. Vedkommende myndigheter i Ghana bør dessuten innenfor stramme tidsfrister oversende sitt tilsynsprogram for Johnsons Airs virksomhet utenfor Ghana. 41) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at Johnsons Air på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Med forbehold om ytterligere kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom egnede inspeksjoner på bakken, vil Kommisjonen innen tre måneder gjennomgå situasjonen til ( 1 ) Helios Airways ønsket opprinnelige å etablere et nytt rettssubjekt med navnet A Jet og overføre alle sine aktiva til det nye selskapet. A Jet skulle drives med bruk av de samme framgangsmåtene, luftfartøyene, anleggene, personalet og ledelsesstrukturen som departmententet for sivil luftfart allerede har godkjent for Helios. Hele prosessen for utstedelse av et AOC ble derfor igangsatt. Helios endret allikevel navn til A Jet i selskapsregisteret. Godkjenningssertifikatet for luftfartøy og andre gjeldende godkjenningsdokumenter er endret for å gjenspeile det nye navnet. ( 2 ) EFT L 240 av , s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av , s. 5). ( 3 ) A JAA og EASA foretok et felles standardiseringsbesøk på Kypros i oktober Et første oppfølgingsbesøk ble arrangert mai 2006, for å gjennomgå hvilken virkning tiltakene som ble truffet av de sivile luftfartsmyndighetene hadde på problemene som var avdekket. Siden problemene som ble avdekket under det forrige besøket var så viktige, og ettersom noen av tiltakene ennå ikke var vedtatt eller avsluttet, ble det arrangert et andre oppfølgingsbesøk august For å undersøke de særskilte problemstillingene i forbindelse med driftskrav (JAR-OPS og JAR-FCL) avla JAA et besøk 6. juli Dessuten var vedkommende myndigheter på Kypros med bistand fra luftfartsmyndighetene i Det forente kongerike på et inspeksjonsbesøk september 2006.

8 Johnsons Air på grunnlag av tilsynsprogrammet som de sivile luftfartsmyndighetene i Ghana skal framlegge. 7 Pakistan International Airlines 42) Etter at flere medlemsstater har avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, hvilket tyder på sikkerhetsmangler i systemet, innledet disse medlemsstatene og Kommisjonen samråd med Johnsons Air og de sivile luftfartsmyndighetene i Pakistan som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap. 43) Kommisjonen har bedt Pakistan International Airlines om å framlegge bevis på at det finnes en egnet handlingsplan beregnet på å utbedre selskapets sikkerhetsmangler innenfor stramme tidsfrister. Vedkommende myndigheter i Pakistan har dessuten meddelt at det er utarbeidet en handlingsplan for å styrke overvåkingen av selskapet, som umiddelbart må framlegges for Kommisjonen. 44) I påvente av at ovennevnte planer framlegges innenfor de fastsatte tidsfrister, og at de godkjennes av pakistanske myndigheter, mener Kommisjonen at Pakistan International Airlines på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Hvis det er nødvendig, vil imidlertid Kommisjonen treffe egnede tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 1 i grunnforordningen, dersom ovennevnte planer ikke framlegges i tide eller anses som utilstrekkelige. Medlemsstatene vil dessuten sikre kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder gjennom systematiske inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapet. Pulkovo 45) Etter at flere medlemsstater har av avdekket mangler, har Kommisjonen innledet samråd med de myndigheter i Russland som er ansvarlige for tilsynet med nevnte luftfartsselskap og hørt det nevnte luftfartsselskapet. 46) Pulkovo har framlagt bevis på at det finnes en handlingsplan beregnet på å utbedre sikkerhetsmanglene i systemet innenfor fastsatte tidsfrister og for å ytterligere forbedre sin organisasjon med henblikk på effektiv styring av sikkerheten. Handlingsplanen er formelt godkjent av vedkommende myndigheter i Russland. Vedkommende myndighet i Russland har dessuten framlagt en handlingsplan for å styrke overvåkingen av luftfartsselskapet. 47) På bakgrunn av ovennevnte mener Kommisjonen at Pulkova på nåværende tidspunkt ikke skal oppføres på fellesskapslisten. Med forbehold om ytterligere kontroll av effektiv oppfyllelse av de relevante sikkerhetsstandarder, herunder gjennom inspeksjoner på bakken, akter Kommisjonen innen tre måneder, med bistand fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå og myndighetene i alle berørte medlemsstater, å gjennomgå situasjonen i Pulkovo eller i det luftfartsselskapet som blir resultatet av den framtidige sammenslåingen med et annet russisk luftfartsselskap samt hos de vedkommende myndigheter som er ansvarlige for tilsynet med dette luftfartsselskapet. Både luftfartsselskapet og vedkommende myndigheter i Russland har godtatt denne framgangsmåten. Alminnelige betraktninger om de andre luftfartsselskapene på listen

9 48) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen har det så langt ikke kommet inn noen bevis på den fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak hos de andre luftfartsselskapene som er oppført på listen som ble ajourført 20. juni 2006 eller hos myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med disse luftfartsselskapene. På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt driftsforbud. 49) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen VEDTATT DENNE FORORDNING: 8 Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 474/2006, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006, gjøres følgende endringer: 1. Vedlegg A til forordningen erstattes med vedlegg A til denne forordning. 2. Vedlegg B til forordningen erstattes med vedlegg B til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 12. oktober For Kommisjonen Jacques BARROT Visepresident

10 VEDLEGG A 9 LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT ET FULLSTENDIG DRIFTSFORBUD I FELLESSKAPET ( 1 ) Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt som angitt i selskapets AOC (samt handelsnavn, dersom det avviker) Nummer på godkjenningssertifikat for luftfartsselskap eller lisens Luftfartsselskapets ICAO-kode Selskapets hjemstat Air Koryo Ukjent KOR Den folkerepublikk Korea Ariana Afghan Airlines 009 AFG Afghanistan BGB Air AK POI Kasakhstan Blue Wing Airlines SRSH-01/2002 BWI Surinam Dairo Air Services 005 DSR Uganda DAS Air Cargo Ukjent DAZ Kenya GST Aero Air Company AK BMK Kasakhstan Phuket Airlines 07/2544 VAP Thailand Silverback Cargo Freighters Ukjent VRB Rwanda Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Den, unntatt Hewa Bora Airways( 1 ), herunder Den Africa One 409/CAB/MIN/TC/017/2005 CFR Den African Company Airlines 409/CAB/MIN/TC/009/2005 FPY Den Aigle Aviation 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den Air Beni 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den ( 1 ) Luftfartsselskaper oppført i vedlegg A kan få tillatelse til å utøve trafikkrettigheter ved å leie et luftfartøy med besetning fra et luftfartsselskap som ikke er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder.

11 Air Boyoma 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den Air Infini 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den Air Kasai 409/CAB/MIN/TC/010/2005 Ukjent Den Air Navette 409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den Air Tropiques SPRL 409/CAB/MIN/TC/007/2005 Ukjent Den Bel Glob Airlines 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Ukjent Den Blue Airlines 409/CAB/MIN/TC/038/2005 BUL Den Bravo Air Congo 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den Business Aviation SPRL 409/CAB/MIN/TC/012/2005 Ukjent Den Butembo Airlines 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den Cargo Bull Aviation 409/CAB/MIN/TC/032/2005 Ukjent Den Central Air Express 409/CAB/MIN/TC/011/2005 CAX Den Cetraca Aviation Service 409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Den CHC Stellavia 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den Comair 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den 10

12 11 Compagnie Africaine d Aviation (CAA) 409/CAB/MIN/TC/016/2005 Ukjent Den CO-ZA Airways 409/CAB/MIN/TC/0053/2006 Ukjent Den Doren Air Congo 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Ukjent Den Enterprise World Airways 409/CAB/MIN/TC/031/2005 EWS Den Filair 409/CAB/MIN/TC/014/2005 Ukjent Den Free Airlines 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den Galaxy Incorporation 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Ukjent Den Global Airways 409/CAB/MIN/TC/029/2005 BSP Den Goma Express 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den Gomair 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 Ukjent Den Great Lake Business Company 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den ITAB International Trans Air Business 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Ukjent Den Katanga Airways 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den Kivu Air 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den Lignes Aériennes Congolaises Ministerens underskrift (forskrift 78/205) LCG Den

13 Malu Aviation 409/CAB/MIN/TC/013/2005 Ukjent Den Malila Airlift 409/CAB/MIN/TC/008/2005 MLC Den Mango Airlines 409/CAB/MIN/TC/0045/2006 Ukjent Den Rwakabika «Bushi Express» 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den Safari Logistics SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den Services Air 409/CAB/MIN/TC/0033/2005 Ukjent Den Sun Air Services 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den Tembo Air Services 409/CAB/MIN/TC/008/2006 Ukjent Den Thom s Airways 409/CAB/MIN/TC/030/2005 Ukjent Den TMK Air Commuter 409/CAB/MIN/TC/020/2005 Ukjent Den Tracep 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Ukjent Den Trans Air Cargo Service 409/CAB/MIN/TC/035/2005 Ukjent Den 12 Transports Aériens Congolais (TRACO) 409/CAB/MIN/TC/034/2005 Ukjent Den Uhuru Airlines 409/CAB/MIN/TC/039/2005 Ukjent Den Virunga Air Charter 409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den

14 Wimbi dira Airways 409/CAB/MIN/TC/005/2005 WDA Den Zaabu International 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Ukjent Den 13 Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Ekvatorial-, herunder Ekvatorial- Air Bas Ukjent RBS Ekvatorial- Air Consul SA Ukjent RCS Ekvatorial- Air Maken Ukjent AKE Ekvatorial- Air Services Ecuatorial Ukjent SVG Ekvatorial- Aviage Ukjent VGG Ekvatorial- Avirex Guinée Équatoriale Ukjent AXG Ekvatorial- Cargo Plus Aviation Ukjent CGP Ekvatorial- Cess Ukjent CSS Ekvatorial- Cet Aviation Ukjent CVN Ekvatorial- COAGE Compagnie Aeree De Guinee Equatorial Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA) Ukjent COG Ekvatorial- Ukjent LAS Ekvatorial- Ducor World Airlines Ukjent DWA Ekvatorial- Ecuato na de Aviacion Ukjent ECV Ekvatorial- Ecuatorial Express Airlines Ukjent EEB Ekvatorial- Ecuatorial Cargo Ukjent EQC Ekvatorial- Equatair Ukjent EQR Ekvatorial-

15 14 Equatorial Airlines SA Ukjent EQT Ekvatorial- Euroguineana de Aviacion Ukjent EUG Ekvatorial- Federal Air GE Airlines Ukjent FGE Ekvatorial- GEASA Ecuatorial Airlines SA GETRA Ecuatorial de Transportes Aereos Ukjent GEA Ekvatorial- Ukjent GET Ekvatorial- Cargo Ukjent GNC Ekvatorial- Jetline Inc. Ukjent JLE Ekvatorial- Kng Transavia Cargo Ukjent VCG Ekvatorial- Litoral Airlines, Compania (Colair) Ukjent CLO Ekvatorial- Lotus International Air Ukjent LUS Ekvatorial- Nagesa, Compania Aerea Ukjent NGS Ekvatorial- Presidencia de la Republica de Ecuatorial Ukjent ONM Ekvatorial- Prompt Air GE SA Ukjent POM Ekvatorial- Skimaster Ecuatorial Ukjent KIM Ekvatorial- Skymasters Ukjent SYM Ekvatorial- Southern Gateway Ukjent SGE Ekvatorial- Space Cargo Inc. Ukjent SGO Ekvatorial- Trans Africa Airways G.E.S.A. Ukjent TFR Ekvatorial- Unifly Ukjent UFL Ekvatorial- UTAGE Union de Transport Ukjent UTG Ekvatorial-

16 Aereo de Ecuatorial 15 Victoria Air Ukjent VIT Ekvatorial- Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Republikken Kirgistan, herunder Republikken Anikay Air 16 AKF Republikken Asia Alpha 31 SAL Republikken Avia Traffic Company 23 AVJ Republikken Bistair-Fez Bishkek 08 BSC Republikken Botir Avia 10 BTR Republikken British Gulf International Airlines Fez 18 BGK Republikken Click Airways 11 CGK Republikken Country International Airlines 19 CIK Republikken Dames 20 DAM Republikken Fab Air 29 FBA Republikken Galaxy Air 12 GAL Republikken Golden Rule Airlines 22 GRS Republikken Intal Avia 27 INL Republikken Itek Air 04 IKA Republikken Kyrgyz Airways 06 KGZ Republikken Kyrgyz General Aviation 24 KGB Republikken Kyrgyz Trans Avia 31 KTC Republikken

17 16 Kyrgyzstan Altyn 03 LYN Republikken Kyrgyzstan Airlines 01 KGA Republikken Max Avia 33 MAI Republikken OHS Avia 09 OSH Republikken Reem Air 07 REK Republikken Sky Gate International Aviation 14 SGD Republikken Sky Way 21 SAB Republikken Sun Light 25 SUH Republikken Tenir Airlines 26 TEB Republikken Trast Aero 05 TSJ Republikken Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Liberia, herunder Liberia Weasua Air Transport Co., Ltd Ukjent WTC Liberia Alle luftfartsselskaper som er sertifisert av tilsynsmyndighetene i Sierra Leone, herunder Sierra Leone Air Rum Ltd Ukjent RUM Sierra Leone Bellview Airlines (S/L) Ltd Ukjent BVU Sierra Leone Destiny Air Services Ltd Ukjent DTY Sierra Leone Heavylift Cargo Ukjent Ukjent Sierra Leone Orange Air Sierra Leone Ltd Ukjent ORJ Sierra Leone Paramount Airlines Ltd Ukjent PRR Sierra Leone Seven Four Eight Air Services Ltd Ukjent SVT Sierra Leone Teebah Airways Ukjent Ukjent Sierra Leone Alle luftfartsselskaper som er Swaziland

18 sertifisert av tilsynsmyndighetene i Swaziland, herunder 17 Aero Africa (Pty) Ltd Ukjent RFC Swaziland Jet Africa Swaziland Ukjent OSW Swaziland Royal Swazi National Airways Corporation Ukjent RSN Swaziland Scan Air Charter Ltd Ukjent Ukjent Swaziland Swazi Express Airways Ukjent SWX Swaziland Swaziland Airlink Ukjent SZL Swaziland (1) Hewa Bora Airways har tillatelse til å bruke det angitte luftfartøyet nevnt i vedlegg B i sin nåværende virksomhet i Det europeiske fellesskap.

19 VEDLEGG B 18 LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT DRIFTSBEGRENSNINGER I FELLESSKAPET ( 1 ) Luftfartsselskapets navn som rettssubjekt som angitt i selskapets AOC (samt handelsnavn, dersom det avviker) Nummer på godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) Luftfartsselskapets ICAO-kode Selskapets hjemstat Type luftfartøy Registreringsnummer og eventuelt serienummer Registreringsstat Air Bangladesh 17 BGD Bangladesh B B Air Service Comores /TA-15/DGACM KMD Komorene Hele flåten med unntak av: LET 410 UVP Air West Co. Ltd 004/A AWZ Sudan Hele flåten med unntak av: IL-76 S2-ADT Hele flåten med unntak av: D6-CAM (851336) Hele flåten med unntak av: ST-EWX (serienummer ) Bangladesh Komorene Sudan Hewa Bora Airways (HBA)( 1 ) 416/dac/tc/sec/087/2005 ALX Den republikk Kongo Hele flåten med unntak av: L-1011 Hele flåten med unntak av: 9Q-CHC (serienummer 193H-1209) Den (1) Hewa Bora Airways har bare tillatelse til å bruke det angitte luftfartøyet i sin nåværende virksomhet i Det europeiske fellesskap. ( 1 ) Luftfartsselskaper oppført i vedlegg B kan få tillatelse til å utøve trafikkrettigheter ved å leie et luftfartøy med besetning fra et luftfartsselskap som ikke er underlagt driftsforbud, forutsatt at det oppfyller de relevante sikkerhetsstandarder.

NOR/306R0474.00T OJ L 84/06, p. 14-28

NOR/306R0474.00T OJ L 84/06, p. 14-28 NOR/306R0474.00T OJ L 84/06, p. 14-28 COMMISSION REGULATION (EC) No 474/2006 of 22 March 2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Detaljer

NOR/307R T OJ L 66/07, p. 3-13

NOR/307R T OJ L 66/07, p. 3-13 NOR/307R0235.00T OJ L 66/07, p. 3-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 235/2007 of 5 March 2007 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an

Detaljer

NOR/306R T OJ L 168/06, p

NOR/306R T OJ L 168/06, p NOR/306R0910.00T OJ L 168/06, p. 16-27 COMMISSION REGULATION (EC) No 910/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an

Detaljer

24.10.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 331/2008. av 11. april 2008

24.10.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 331/2008. av 11. april 2008 24.10.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/563 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 331/2008 2013/EØS/59/16 av 11. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av

Detaljer

Nr. 56/1208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 298/2009. av 8. april 2009

Nr. 56/1208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 298/2009. av 8. april 2009 Nr. 56/1208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 298/2009 2014/EØS/56/41 av 8. april 2009 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten

Detaljer

NOR/307R0787.00T OJ L 175/07, p. 10-25

NOR/307R0787.00T OJ L 175/07, p. 10-25 NOR/307R0787.00T OJ L 175/07, p. 10-25 COMMISSION REGULATION (EC) No 787/2007 of 4 July 2007 amending Commission Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1400/2007. av 28. november 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1400/2007. av 28. november 2007 Nr. 35/435 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1400/2007 2012/EØS/35/26 av 28. november 2007 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 984/2009 of 21 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 295/2012. av 3.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 295/2012. av 3. Nr. 64/247 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 295/2012 2016/EØS/64/19 av 3. april 2012 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5 NOR/307R1497.00T OJ L 333/07, p. 4-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 1497/2007 of 18 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003. av 22. august 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2010. av 30. mars 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2010. av 30. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/115 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2010 2015/EØS/37/14 av 30. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

NOR/304R T OJ L 16/04, p

NOR/304R T OJ L 16/04, p NOR/304R0104.00T OJ L 16/04, p. 20-22 Commission Regulation (EF) No 104/2004 of 22 January 2004 laying down rules on the organisation and composition of the Board of Appeal of the European Aviation Safety

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR..../... av [ ] om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1146.irja OJ L 333/12, p. 7-33 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1146/2012 of 3 December 2012 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6 NOR/308R0571.00T OJ L 161/08, p. 4-6 Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency

Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency NOR/305R1905.00T OJ L 304/05, p. 1-9 Council Regulation (EC) No 1905/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/2006, p

NOR/306R T OJ L 320/2006, p NOR/306R1663.00T OJ L 320/2006, p. 11-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 COMMISSION DIRECTIVE 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0176.ohfo OJ L 51/11, p. 2-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 590/2010. av 5. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 590/2010. av 5. juli 2010 17.12.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/903 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 590/2010 2015/EØS/76/108 av 5. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 COMMISSION REGULATION (EC) No 1167/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14

NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14 NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14 COMMISSION REGULATION (EU) No 358/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation

Detaljer

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 Regulation (EC) No. 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer