Innledning. Barnehagens samfunnsmandat.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Barnehagens samfunnsmandat."

Transkript

1 Innledning. Årsplanen for Breidablikk Kanvas-barnehage er lagt opp slik at vi i første del sier noe om hvordan vi jobber i forhold til Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, samt Kanvas sine strategier og mål. I del to vil vi skissere våre mål for perioden Målene er utarbeidet i forhold til evaluering av målene i årsplan for , samt brukerundersøkelsen for 2013 og medarbeidersamtaler. Vi har i stor grad forsøkt å sette oss konkrete målbare mål for virksomheten. Da blir det lettere både for foreldre og personalet å vurdere om vi når måla våre. Barnehagens samfunnsmandat. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» Som vi ser skal arbeidet i barnehagen foregå i nært samarbeid med barnas hjem. Vi er heldig som har minst to treffpunkt hver dag, når barnet kommer i barnehagen om morgenen og når barnet blir hentet på ettermiddagen. Vi får vite om hva barnet er opptatt av på morgenen og hjemmet får høre om hvordan barnehagedagen har vært når dere går hjem på ettermiddagen. Det som er viktig å få til på disse treffpunktene er å involvere barna i praten, slik at vi gjør barna til subjekter, det vil si at vi aldri prater om barnet, men tar barnet med i det som skal formidles, og når barnet mestrer språket, oppfordres til å fortelle selv. Det er ikke alltid rom for å møte alle i garderoben. Det er slik at det kan være en av personalet på jobb og mange barn, og vi setter gjerne i gang med arbeid og aktiviteter. Da blir det urolig dersom de voksne reiser seg fra aktiviteten og går til garderoben når nye kommer. Da velger vi å være i ro ved aktiviteten, men vi sier hei, og sier en hyggelig kommentar for å markere at vi har sett dere. Søknadsfrist for opptak til barnehageplass er 1. februar. Rett i etterkant tilbyr barnehageplass til søkerne. Etter at søkerne har takket ja til plass og antall barn er på plass, sender vi ut barnehagens vedtekter. I begynnelsen av juni holder vi informasjonsmøte for nye foreldre/foresatte. Rett i etterkant av foreldremøtet har vi besøksdag for de nye barna. Når august kommer og barna begynner i barnehagen, holder vi inntakssamtaler hvor vi ønsker vi å vite mest mulig om barnet ditt. Vi vil vite hva barnet er glad i og liker, hvilke rutiner barnet har i forhold til soving, spising, lek og aktiviteter. I etterkant av samtalene planlegger vi for å gjøre rutiner og vaner slik barnet er vant til fra hjemmet.

2 I september gjennomfører vi foreldremøte for alle foreldre/foresatte i barnehagen. På høstens foreldremøte blir barnehagens årsplan og satsningsområder gjennomgått. I løpet av et barnehageår som går fra august til juli neste år, gir vi tilbud om to foreldresamtaler. Det er selvfølgelig åpent for en samtale når som helst, men de to er planlagt avdelingsvis og gjennomføres slik at hver avdeling setter av en uke på dagtid til gjennomføringen. Barna har sin egen perm i barnehagen som de bruker til å sette inn temaer som de er med på og der vi kan følge det pedagogiske arbeidet og barnas læring. Dette vil komme tydelig frem senere i årsplanen under punktet om vår arbeidsmetode. Vi ønsker å utvikle barnas permer slik at de kan brukes bedre i foreldresamtalene og at de kan fungere som et arbeidsverktøy i det pedagogiske arbeidet. Hvert år i april/mai avholdes foreldreråd. Foreldreråd er alle foreldre/foresatt i barnehagen. Foreldreråd velger et utvalg, en representant fra hver avdeling, personalet velger sine tre representanter. Dette utvalget er Samarbeidsutvalget og har som mandat å støtte opp under et godt samarbeidsklima mellom hjemmet og barnehagen. Samarbeidsutvalget skal også fastsette barnehagens årsplan. Ellers i året inviterer vi til små og store sammenkomster, se også høytider og tradisjoner. Kanvas har nå gjort om på våre hjemmesider, slik at de skal bli mer brukervennlig. Det blir enklere for oss å gå inn og redigere og legge ut informasjon. Vi skal ha disse opp å gå til august Vi vil sende personalet på kurs for å lære å håndtere det greit. Som det kommer frem av den sammenfatningen som vi har gjort av foreldresamarbeidet, har forsøkt å legge til rette for at vi skal ha en god dialog og bli godt kjent med hverandre slik at vi kan arbeide sammen for barna. Kanvas har også utviklet prosedyrer som hjelper oss i arbeidet med å gjøre barnehagen til et sikkert sted i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har gode rutiner i forhold til internkontroll. Både foreldresamarbeid og gode HMS-rutiner, er viktig for oss slik at vi kan gi barna en god og trygg barndom. Mål for foreldresamarbeidet: - Opprettholde den gode daglige kontakten - Få hjemmesiden til å fungere som et nyttig og informativt verktøy - 80% deltagelse i brukerundersøkelsen - Utarbeide gode informasjonsbrosjyrer Barnehagens innhold. I Kanvas` pedagogiske plattform er vårt felles menneskesyn og læringssyn beskrevet. På Kanvas.no finner vi vårt Målhierarki samt i kapittel om Pedagogikk finner vi vår pedagogisk plattform, mål og strategier og pedagogisk dokumentasjon. Dette er grunnlaget for våre valg, når det gjelder barnehagens pedagogiske innhold og planlegging.

3 «Vårt menneske- og læringssyn Menneskesyn Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn Kanvas læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling.» Breidablikk Kanvas-barnehage har de siste tre årene arbeidet inn en modell for planlegging som er temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon. Denne modellen tar utgangspunkt i barnas interesser, foreldrenes ønsker eller personalets ønsker om å fokusere på noe de har observert barna skal lære mer om. Vi mener at denne modellen tar opp i seg det som rammeplanens sier vi skal gjøre i forhold til omsorg og lek, læring og danning. Vi mener også at den dekker det som rammenplanen sier i forhold til barns medvirkning og oppdragelse til demokrati. Vi ønsker å gå grundig igjennom denne modellen, både for å synliggjøre den for foreldre/foresatt og for at årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet. Barnehagens planleggingsmodell. Pedagogisk dokumentasjon skal Synliggjøre barnehagens innhold Synliggjøre de pedagogiske prosessene Synliggjøre barns medvirkning Pedagogisk dokumentasjon er en måte å være på og en måte å lære på. Hva er så de pedagogiske prosessene?

4 Det er veien vi går fra en ide til ny eller endret kunnskap Og pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre det du sier og gjør sammen med barna, og det barna sier og gjør sammen med deg For å synliggjøre barnehagens praksis, kreves det at pedagogisk dokumentasjon blir en naturlig og integrert del av det pedagogiske arbeidet. Dette innebærer en ny måte å tenke på i forhold til pedagogens rolle og holdninger til barn. Det er dette vi i Breidablikk vil fortsatt ha fokus på. Vi vil vise de pedagogiske prosessene gjennom bilder og tekst slik at barna, foreldrene og personalet kan gjenkalle og reflektere over hvordan de lærer. Temaarbeid i barnehagen. Et tema tar utgangspunkt i Barnas interesser Personalets ønske om å gi barna kjennskap til noe Foreldrenes ønsker Hvorfor jobbe med temaer? Jo fordi temaarbeid Er et helhetssyn på det å skaffe seg kunnskap et læringssyn En metode for å organisere og strukturere hverdagen En metode for fordypning, som igjen fører til konsentrasjon Lærer oss å avslutte noe for så å gå over til noe annet, lukke prosesser. Gir rom for å ta i bruk mange ulike språk slik som bilde-, tale-, skrift- og kroppsspråk, bevegelse, musikk, drama, matematikk. Gir rom for fantasi, humor og glede når virkeligheten skal undersøkes. Barna får undre seg og prøve ut sine egne teorier om omverdenen. Barnegruppen er en pedagogisk ressurs som driver prosessen fremover der et barns uttrykk blir et annet barns inntrykk Det å skape ny eller endret kunnskap, blir en rød tråd i barnehagens pedagogikk..og dette fører til At barn får medvirke til sin egen hverdag i barnehagen og at de selv får tiltro til sine egne evner når det gjelder å skape lære velge påvirke ta ansvar

5 Å arbeide med et tema er viktig fordi vi gir barna mulighet til læring Av kunnskap Om forskjellige metoder og materiale Om samarbeid og dialog Om seg selv og andre mennesker Personalet er selv i en lærende situasjon: Får ny viten om barnas måte å tenke og handle på Får ny viten om ens egen mulighet til å skape et lærende miljø Får ny viten om hvor er nå jeg med mine kvalfikasjoner Får viten om manglende ressurser, f.eks manglende materiale- og metodekunnskap Får erfaring om kommunikasjon med barn, medarbeidere, foreldre. Blir mer bevisst om betydningen av å få hjelp/ekspertise fra medarbeidere, foreldre og andre. Gjennomgang av vår metode med temaarbeid. Observasjon Planlegging Idemyldring Tilrettelegging Refleksjon Arbeidsmetoden innehar faste punkt, men de følger ikke en fast rekkefølge. Vi kan når som helst stoppe opp å reflektere for så å planlegge ny retning ut fra observasjoner. Det er viktig å understreke at barna skal delta hele tiden. Observasjon Gjennom aktiv deltagelse i barnas lek og ved å være lyttende til barns kroppslige og verbale uttrykk, finner vi ut hva barna er opptatt av og interessert i.

6 I uformelle og formelle samtaler med foreldrene, finner vi ut om det er opplevelser og hendelser som vi kan bygge videre på i barnehagen Disse observasjonene tar vi med oss til refleksjonsmøter med barna og personalet Planlegging Et planleggingsmøte kan foregå mellom voksne og barn, mellom barn og barn og mellom voksne og voksne. På et planleggingsmøte ser vi på hvilke tema vi har, hva vi kan om disse og hva vi lurer på, hva vi ønsker å finne ut i temaene.vi ser på hvilke tema som fenger flest barn. Voksne gjør et valg om hvilke tema vi skal bygge videre på. Idemyldring Når vi har idemyldring, tar vi utgangspunkt i hvordan vi kan gi barna mest mulig varierte inntrykk. Vi ser på hvordan vi kan belyse temaet på forskjellige måter gjennom musikk, drama, bevegelse, opplevelser, konkreter. Vi er opptatt av at barna skal få førstehåndsopplevelser og dermed bruke sansene sine lukte, smake, ta på, høre, se og kjenne. Vi finner ut om det er steder i nærmiljøet vi kan bruke og i det hele tatt hvordan kan vi gi barna de beste opplevelsene som kan stimulere utforskertrangen og lærelysten. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring Videre planlegger vi hvordan vi skal dokumentere prosessen gjennom bilder, tekst, video, og hvordan vi skal tilrettelegge rommene for lek og læring Refleksjon Hvorfor har vi valgt dette tema Hva vet/tenker barna om temaet? Hva vil vi se, finne ut, lære om Hvorfor er temaet viktig Hvilke relasjoner har temaet til samfunnet, vår tid Hva er målet med temaet Etter refleksjonen formulerer man er målsetning.

7 Hva er det barna skal finne svar på/lære Hva er det jeg vil vite Hva tenker vi om temaet Hva kan hver enkelt bidra med Det skal være en åpen dialog der man stiller spørsmål. Svarene finner barna gjennom temaarbeidet. Valg av dokumentasjonsmetode. Opptak på cd, video, notater, foto, barnas arbeid. Avtale hvem som gjør hva. Det vil si at en ser til at det tekniske er i orden før en starter temaet, at det fungerer under temaet og at det er klart til bruk ved den etterfølgende refleksjonen. Det skal avtales tidspunkt for neste refleksjonsmøte. Det skal avtales hvordan dokumentasjonen skal være i forhold til barna, medarbeidere og foreldre. Materiale-metodevalg. Tegning, maling, leire, ståltråd, tre, drama/teater, film, historier/dikt, musikk/dans. Hvilke metoder, materialer gir mulighet til å nå målet Hvilke metoder velger barna selv Barn uttrykker seg ofte klart gjennom tegning både barna og voksne får et arbeidsredskap gjennom tegningen en kan dokumentere det enkelte barns forestillinger og bruke som grunnlag for den videre prosess. Barna kan ta foto som kan brukes som utgangspunkt. Barna har bruk for mange uttrykksmåter i sin erkjennelsesprosess, derfor skal de ha forskjellige muligheter. Barn kjenner ikke alle materialer, derfor må de få kunnskap om et materiale før de kan utforske og skape med det. Velg fagbøker til barna Finn/lån bøker som legges frem for barna Finn/lån foto, bilder eller annet materiale som kan gi barna kunnskap og skjerpe deres nysgjerrighet. Det er viktig at barna kan bli interessert, nysgjerrig, skaffe seg viten om temaet på egen hånd. Det er også viktig at voksne leser for barna og lytter til deres spørsmål og meninger

8 Søk kunnskap om temaet. Forbered deg faglig rundt temaet, vær klar over hvor du kan få ytterlig informasjon og kunnskap om temaet når barna ønsker å fordype seg i områder som du ikke hadde forberedt. Forbered deg teoretisk om hvordan barn lærer. Vi må ha faglig viten om temaet slik at vi kan stille de relevante spørsmålene til barna. Vi skal være så fortrolig med temaet at vi ikke blokkeres ved baras interesse, da blokkerer vi dem. Vi må ha en teoretisk viten som kan reflektere sammen med den praksis vi ser. Organisering av rommet. Hva skal rommet fortelle? Hvordan kan rommet være veiviser for temaet? I Reggio Emilia sier de at vi har tre pedagoger: 1. Barna 2. Voksne 3. Rommet Rommet er den tredje pedagog, som med møblering og materialer forteller og inspirerer barna i forhold til temaet. Å stille spørsmål. Spørsmålene skal relatere/underbygge formålet hva er det jeg vil? Spørsmålene skal problematisere. Vi skal ta utgangspunt i der vi er akkurat nå: Gjøre det vanskeligere, gjøre det annerledes, gjøre det motsatt. Spør ikke hvorfor, men hva, hvordan si hva du mener! Spørsmålene skal formuleres interessante, nysgjerrige, inspirerende, slik at de vedlikeholder/ setter i gang barnas utforskertrang. Husk at spørsmålene skal stilles slik at du får fram barna som rike, kompetente og aktive subjekter!

9 Refleksjon Vi reflekterer også underveis i temaet. Vi spør Hvor er vi nå Hvordan går det Hva sier og gjør barna Hva kan vi gjøre videre Hvordan er interessen i barnegruppen og enkeltbarn Vi snakker med barna og finner ut hva vi har gjort og hvordan vi kan hente flere inntrykk for å drive prosessen videre. Temaarbeidet blir dokumentert på avdelingene og vi ønsker at foreldrene/de foresatte skal bruke tid sammen med barna til å snakke om det de er med på gjennom å se på bilder og studere tekstene. Hvordan skape god læringsarena i barnehagen. I 2011 startet vi i Kanvas et prosjekt som skal heve kvaliteten i alle ledd. Prosjektet heter «Hvordan skape gode læringsarenaer i gamle barnehager». Dette er i første omgang et stort oppussingsprosjekt med fokus både på inne- og uterommet. Høsten 2012 gjorde vi om på inndelingen av barnegruppen. Vi deler nå barnegruppen inn etter alder og ga avdelingene navn etter hva som generelt kjennetegner leken og aktivitetene på de forskjellige aldersgruppene. Vi har også satt noen overordna mål for hver aldersgruppe. Hermegåsa. Hovedmål: «Jeg i bevegelse» Her går 1-2 åringene. Denne aldersgruppen har den bratteste læringskurven, det er i denne alderen vi mennesker lærer mest! Når barnet begynner i barnehagen og er rundt 1 år, er tilvenning til det nye livet i barnehagen svært viktig å gjøre god. Barnet er ennå svært bundet til sine foreldre og kan ikke holde på bildet av mor eller far når de ikke er der. De forstår at når foreldrene er ute av syne, så er de borte. Derfor kan de oppleve frykt og sorg i adskillelsen. Barnet uttrykker dette ved å gråte, trekke seg tilbake, eller bli sinte, eller annen endring av adferd, kanskje de kan få problemer med søvn. Dette er helt normale reaksjoner. De kan ikke uttrykke seg med ord ennå og vil derfor vise det med følelsesutbrudd. 1-2 åringene lærer også å gå. Det er en kjempestor endring for barnet fra å oppleve verden fra sittende på et sted til å reise seg på to ben og kunne forflytte seg på egen hånd dit det selv vil! Det kreves en balanse uten sidestykke å mestre dette, og tenk for en frihet! Da må vi lage rom for at barna får bruke kroppen sin, komme seg trygt rundt og utforske rommet, seg selv og omgivelsene i balansens kunst. Ved at de beveger seg i rommet, kryper i gjennom hyller, kaster leker for så å ta

10 dem igjen, klatrer, hopper, lærer de å mestre kroppen sin og så er også dette matematikk, forståelse for rommet, høyde, lengde, avstand. Når barnet mestrer det å gå, kommer språket. Ordene er symboler på tingene. Barnet lærer ordene ved at de gjentar det de hører. Vel så viktig er det å gi dem en erkjennelse av ordene slik at de forstår. Derfor trenger de konkreter. Et eksempel er ordet BIL, som er symbolet på en et «motorisert forflytningsverktøy». Når vi voksne tenker eller sier ordet BIL, ser vi bildet på en bil, vi kjenner bevegelsen, lukten, hører lyden osv. Det er dette som er å forstå ordet. Det er disse erkjennelsene som barnet ikke har, men som vi må legge til rette for at barna skal få for at de forstår ordet. Barnet gjør seg kjent med materialet helt naturlig. Hva skjer når vi for eksempel gir barnet en lekebil? Jo barnet vil smake på den, banke den i bordet, snu og vende på den, og på den måten gjøre seg kjent med materialet og bygge opp ordforståelsen. Barna er svært opptatt av hverandre og de er opptatt av «å gjøre sammen». De kommuniserer på en fantastisk måt, med blikk, mimikk og bevegelse. De leker og lærer ved siden av hverandre og imiterer (hermer). Når en begynner en løpelek, har vi ganske raskt hele gruppa i gang med samme leken. Når en tar en lekting, vil snart mange flere ha den samme leken. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter som stimulerer nettopp det å kunne gjøre ting sammen. Barna i denne alderen løser gjerne uenigheter ved å dytte, ta fra, bite, ja litt voldsomme reaksjoner. Vi er nok ofte litt for rask til å gå i mellom og ordne opp, men så lenge det ikke går på helsa løs, må vi la barna forsøke å ordne opp selv, finne sine egne strategier for løsninger, ved å være ved siden av dem og se hvordan de kan finne ut av det selv. Sli kan de øve opp sin egen forhandlingskompetanse og finn egne, gode løsninger. På Hermegåsa skal vi derfor - arbeide for en god tilvenning/adskillelse - lage gode rutiner som gjentar seg hver dag - legge til rette rommet for bevegelse - bruke materiale for å bygge opp begrepsforståelsen - legge til rette for lek der barna kan «gjøre sammen» - være nær barna i forhandlinger Kruttønna. Hovedmål: Jeg bygger identitet og blir selvstendig i fellesskapet. Her går 3-4 åringene. I 2-3 års alderen har barnet fått forståelsen av at det er et selvstendig individ, adskilt fra foreldrene. Barnet er opptatt av å markere dette, vil klare selv, «gjøre selv, jeg kan, jeg vil!» De vil klare selv, og da må det være tid og rom for det, for at de kan kle på seg selv, helle i koppen selv, smøre brødskiva si selv osv. De skal også lære å gå på do, vaske hender og ansikt. Språkutviklingen skyter fart og språket vil bli brukt! De spør mye og tilegner seg flere og flere begreper. De liker gjerne å leke med språket, og det blir viktig med å vise rytmen i språket ved å lese, bruke rim og regler og ikke minst historier om barnet selv og historier de kan identifisere seg med. Nå

11 kan de også bruke språket mer aktivt i leken og forhandle med andre barn. Det er likevel viktig med konkretisering av språket ved å gi barna førstehåndsopplevelser i temaer. Rolleleken begynner å utvikle seg sterkt i denne alderen, det kan være vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet, nå er det «på lat» og nå er det virkelighet. For å signalisere til hverandre at «nå er det på lat», har barna en fantastisk kode! Når de er i rolleleken så snakker de i nåtid, når de går ut av leken og bestemmer neste steg i leken (regien) snakker de i fortid; «og så sa du, og så kom du» Dette er viktig å skjønne for at du skal kunne delta. Og det er vår oppgave å hjelpe de som ikke forstår koden for lek. Derfor bruker vi tid på dette, samt gi de opplevelser gjennom temaer for å gi flere inntrykk slik at leken kan utvikle seg. Det er mange sterke uttrykk på Kruttønna! Og det er stor aktivitet og kreativitet. Det foregår mye samtidig. Det er lett å fange oppmerksomheten og det er vanskelig å holde konsentrasjonen over så veldig lang tid! Det er jo så mye spennende rundt omkring. Barnet kan leke med noe, men så er det noen mer spennende som foregår ved siden av, og da slipper de det de holder på med for å gå videre til det som ser mer interessant ut. Derfor kan for «utenforstående» se litt kaotisk ut på avdelingen, men det er ikke det for de involverte. Det er bare leken som er slik, med små hauger av ting og tang, barn som samler og bærer rundt på diverse. Se for eksempel opp i en dukkevogn: her kan det være klosser, tepper, kopper og kar og noen fargeblyanter som bli fraktet rundt. På Kruttønna skal vi derfor: - Lage gode forhold for selvstendighetstrening - Leke med språket. - Legge til rette for bevegelse i leken - Stimulere rolleleken gjennom temaer Miniversitetet. «Jeg, i en selvstendig hverdag» Her går 4 5 åringene. 4-5 åringene er på en måte «på plass i seg selv». Og de begynner nå å interessere seg for verden utenom. De spør ofte og vil vite for å sette ting inn i en sammenheng. Ord og begrep er på plass og de utvider sin språkforståelse med å sette begrepene inn i kategorier og sortere. De vil gjerne være selvstendig og vet hvor tingene hører hjemme. De løser uenigheter ved å bruke språket og diskutere seg frem til løsninger. Lekekodene er på plass og rolleleken blomstrer, her er det bare å fylle på med gode opplevelser som utvider rolleleken. Vi ser også at det blir laget mange forestillinger i regi av barna selv, og vi blir ofte invitert på teater og da er det ordnet med scene, sitteplasser og billetter. Vi ser også at tegning, maling, konstruksjonslek har stor interesse på Miniversitetet. De vil selv lage bøker og fortelle historier. Forståelsen av at det jeg sier, er det som står skrevet, er en svært viktig erkjennelse for videre lese- og skriveopplæring.

12 Leken bærer preg av at de vil gjøre ting på ordentlig, for de vil lære om verden rundt seg. Vi ser f. eks at dersom de har vært hos tannlegen, så vil der prøve dette ut gjennom leken ved å gjøre slik som de har opplevd det. De leker gjerne mor, far og barn og de vil går på jobb og komme hjem og gjøre slik de tror det er på ordentlig. De begynner å interessere seg for å skrive navnet sitt og utpå våren blir 5 åringene opptatt av at de skal begynne på skolen. De får invitasjon fra skolene og alle rundt dem begynner å spørre om de gleder seg til å begynne på skolen. På Miniversitetet skal vi derfor - Øve på å bli selvstendig og å hjelpe hverandre - Legge til rette for rommet slik at barna kan hente det de trenger - Ha temaer som gir barna en større forståelse av samfunnet - Tilrettelegge for en god overgang til skolen Detaljerte planer om hvordan vi vi vil arbeide mot måla våre gjennom året, vil bli synliggjort gjennom planer, temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon gjennom barnehageåret. Personalkompetanse. Barnehagen skal lage en helhetlig kompetansehevingsplan. Denne skal ta utgangspunkt i utviklingssamtaler og medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres hvert år. Hver enkelt av oss skal sette oss mål for vår egen utvikling og disse målene skal sees i sammenheng med Kanvas` og barnehagens mål. Våre generelle mål er: - Å utvikle temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon. - Nærværsfaktor på 96% - Alle får bruke og utvikle sine ressurser til beste for fellesskapet Innenfor de generelle målene, blir det satt individuelle mål.

13 Utvikling av Barnehagen som tydelig læringsarena. Hvert år lager vi handlingsplaner som blir sendt til Kanvas administrasjon. Alle handlingsplanene blir gjennomgått på slutten av kalenderåret og prioriteringer blir foretatt. Vi i Breidablikk har laget en opprustningsplan som går over 4 år. Handlingsplanen har blitt presentert for foreldrene på foreldremøte. Den er tilgjengelig for de som er interessert. Det er stor interesse for dugnader i foreldregruppen. Likevel er det arbeidet som skal gjøres så omfattende at det er leid inn firmaer til å gjøre jobbene og de blir utført når barnehagen er stengt på sommeren. Når arbeidet er ferdig, blir det igjen til for vedlikehold og dugnader. Barnas permer. Barnas permer skal danne grunnlag for refleksjon mellom barn/barn, barn/personale, foreldre/barn og personale/foreldre. Permene skal synliggjøre de pedagogiske prosessene og temaer som vi arbeider med. Permene skal inneholde minner, og læringsprosesser. Den skal synliggjøre barnets utvikling og progresjon gjennom tiden i barnehagen. Vi ble også enige om å samle tegninger, malerier og andre produkt i egne mapper. Disse får barna med seg hjem når barnehageåret er over. Vi har diskutert om vi skal ha permer eller om det er andre måter å samle barnas arbeid på. Vi har kommet frem til at permene er gode arbeidsverktøy, de er konkrete og barna bruker de mye. Permene skal brukes i det pedagogiske arbeidet til refleksjon og evaluering. Et barns uttrykk blir andre barns inntrykk. Innholdet i permene skal brukes til å synliggjøre hva vi har gått igjennom, hva vi har gjort i et tema. Dette er med på å lukke en prosess samtidig som vi kan gjenkalle opplevelser og vi ser dermed at der er en begynnelse og en slutt. Vi lærer da at dersom vi vil finne ut noe så må vi starte et sted for så å innhente nye opplysninger som vi bearbeider på mange forskjellige måter for så å komme frem til ny eller endret forståelse. Barnas permer skal plasseres synlig og lett tilgjengelig for barna, personalet og foreldre. Våre samarbeidspartnere. For å hjelpe barn og familier som trenger ekstra støtte og oppfølging, har vi et nært samarbeid med - Skole- og barnehagekontoret - Pedagogisk psykologisk tjeneste - Helsestasjoner - Barnevern

14 Høytider og tradisjoner. Breidablikk Kanvas-barnehage vil markere følgende høytider og tradisjoner: - FN-dagen - Advent og jul - Id - Fastelaven/Karneval - Påske mai Vi vil selvfølgelig ta hensyn til andre kulturer og tradisjoners markeringer, slik at utvalget vil kunne endre seg. Rammeplanen sier: «Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.» Vi mener at det er viktig at barna er med på å forberede, gjennomføre og avslutte et tema. Markeringen av høytider og tradisjoner er med på å føre tradisjoner videre og å bygge identitet. Faste rytmer og rutiner gjennom året gir gjenkjennelse og er med på å skape trygghet. Når vi arbeider med høytider og tradisjoner, blir arbeidsmetoden slik som den er beskrevet tidligere i årsplanen i forhold til temajobbing og pedagogisk dokumentasjon. Derfor blir høytider og tradisjoner lagt opp som et tema som skal jobbes med over en periode. Temaene vil se forskjellig ut på hver avdeling i og med at vi har forskjellige aldersgrupper og temaene må legges opp med tanke på alder og interesser. Detaljerte planer vil derfor bli utarbeidet og synliggjort før disse periodene. Vi har valgt å markere høytider og tradisjoner som ligger til vår kultur. Markering av disse er med på å skape en rytme og oversikt gjennom året samtidig som det skaper identitet og stolthet. Gjentagelse og gjenkjennelse er med på å skape trygghet. Dersom vi har barn fra andre kulturer, vil vi i samarbeid med hjemmene planlegge og gjennomføre markeringer av disse for å bygge identitet og stolthet for hver enkelt. Breidablikk Kanvas-barnehage har valgt å markere følgende høytider og tradisjoner: FN - dagen. Denne dagen markeres med Nisha-arrangement. I forberedelsene til markeringen den 24. oktober, vil vi rette blikket utover. Vi har valgt å stille spørsmålet: «Kan vi hjelpe noen vi ikke ser?». Vi vil sette særlig fokus på ulikheter som en ressurs. Advent I adventstiden vil vi få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen. Vi har valgt å dele adventstiden inn i fire ulike temaer og med dertil markeringer. Vi ønsker at adventstiden skal være en tid for forventninger og kos. Vi har valgt bort juleverksted og ønsker ikke fokus på den kommersielle delen i adventstiden.

15 Nisser/Nissefest. Nissen har en stor plass i vår kultur. I dette temaet finner vi myter, mystikk, symbolikk, musikk, lek og glede. Den norske fjøsnissen var jo en som man faktisk måtte stelle godt med! Lucia/Luciatog Lucia er en nyere tradisjon i Norge. Det er opprinnelig en katolsk tradisjon fra Scicilia og den har etter hvert blitt en del av den Norske tradisjonen. Lucia ble etter sin død erklært som helgen. Lucia var svært rik og ga pengene sine til de fattige som takk for at hennes mor ble frisk. Temaet her kan være nestekjærlighet, at vi deler med hverandre, og lys i mørkret. Julekrybbe. Vi forteller historien om Jesubarnets fødsel, om gjeterne, gavene. Vi bygger opp et miljø rundt en stall/fjøs. Et tema som gir rom for refleksjon og respekt for ulike måter å tenke og handle på. Hvert år blir barnehagene invitert til Sandar kirke. Da får vi en erfaring med kirkerommet. Lysfrokost Vi markerer at vintersolverv og at solen snur ved at vi inviterer foreldre og søsken til frokost. Temaet denne uken kan være at sola snur, lys i mørkret, fellesskap og det å invitere og forberede mottagelse av gjester. Fastelaven/Karneval. Karneval har blitt en tradisjon i norske barnehager. Karneval er knyttet opp mot fasten og er en feiring som vi har før vi går inn i fasten. Vi vil markere fasten, ved å trekke frem forskjellige historier og tradisjoner, kle seg ut, lage masker og forberede selve karnevalsfesten. Tanken bak fastetiden er å vise solidaritet med de fattige. I barnehagen kan vi ha fokus på å dele med andre og hva er rettferdig og urettferdig. Påske I den kristne tradisjon er påske en viktig markering. Påsken symboliserer nytt liv. Barnehagens tradisjon er å markere dette ved å så frø, forske på alt som spirer og gror og ha øye for det som skjer i naturen. Alt våkner til nytt liv, trekkfuglene kommer, lam blir født, blomstene spirer og barna begynner å snu steiner og finne småkryp. Familiene har en del fri og mange drar på påskeferie. Vi har navn på dager i påsken som heter palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og påskedag. Hvorfor heter de det? Her er det mange emner å filosofere rundt.

16 17. Mai Vi har valgt å markere Norges nasjonaldag. 17. mai er en viktig dag for Norge da vi markerer og feirer demokratiet. Viktige verdier som vi vil legge vekt på i dette temaet er solidaritet, samarbeid, tillit og ansvar. Nærmeste barnehagedagen før 17. mai vil vi markere demokratiet og gjøre barn og barnehagen synlig gjennom å leke at vi går i tog med flagg, musikk.

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2013-2015. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2013-2015. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2013-2015 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no www.haga13.blogspot.no Planen

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 Velkommen! Til foreldre, samarbeidsutvalget og ansatte i Veien studentbarnehage. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår i Veien Studentbarnehage. Årsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen; barnehagens formål, evaluering av fjoråret. side 2-3 * Samarbeid hjem

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE k e r p s g o rig k r e e l j sg og y g N n i r i læ PRESENTASJON AV PERSONALET BYGGEKLOSSEN KNØTTELITEN Pedagogisk leder 100 % stilling Sigrunn Mariell Eggesvik Ferdig utdannet

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2015-2016

Forside. Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2015-2016 Forside Årsplan Kirketjernet og Vestsiden barnehage 2015-2016 GRUNNLAG FOR ÅRETS PLAN 3 DUÅ = DE UTROLIGE ÅRENE 4 VURDERING OG EVALUERING AV FJORÅRETS SATSNINGSOMRÅDER 6 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage

Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Blomsterenga barnehage... 3 2. Barnehagens samfunnsmandat... 3 3. Informasjon... 4 3.1 Fysisk miljø i Lundebyveien... 5

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 IDRETTSPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse: ÅRSPLAN 2015... 1 Innledning... 3 Utviklingsmål... 4 Mål samarbeid med foresatte i barnehagen... 4 Mål dokumentasjon som grunnlag for refleksjon

Detaljer

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3-4 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Rammeplan for

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer