Innledning. Barnehagens samfunnsmandat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Barnehagens samfunnsmandat."

Transkript

1 Innledning. Årsplanen for Breidablikk Kanvas-barnehage er lagt opp slik at vi i første del sier noe om hvordan vi jobber i forhold til Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, samt Kanvas sine strategier og mål. I del to vil vi skissere våre mål for perioden Målene er utarbeidet i forhold til evaluering av målene i årsplan for , samt brukerundersøkelsen for 2013 og medarbeidersamtaler. Vi har i stor grad forsøkt å sette oss konkrete målbare mål for virksomheten. Da blir det lettere både for foreldre og personalet å vurdere om vi når måla våre. Barnehagens samfunnsmandat. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» Som vi ser skal arbeidet i barnehagen foregå i nært samarbeid med barnas hjem. Vi er heldig som har minst to treffpunkt hver dag, når barnet kommer i barnehagen om morgenen og når barnet blir hentet på ettermiddagen. Vi får vite om hva barnet er opptatt av på morgenen og hjemmet får høre om hvordan barnehagedagen har vært når dere går hjem på ettermiddagen. Det som er viktig å få til på disse treffpunktene er å involvere barna i praten, slik at vi gjør barna til subjekter, det vil si at vi aldri prater om barnet, men tar barnet med i det som skal formidles, og når barnet mestrer språket, oppfordres til å fortelle selv. Det er ikke alltid rom for å møte alle i garderoben. Det er slik at det kan være en av personalet på jobb og mange barn, og vi setter gjerne i gang med arbeid og aktiviteter. Da blir det urolig dersom de voksne reiser seg fra aktiviteten og går til garderoben når nye kommer. Da velger vi å være i ro ved aktiviteten, men vi sier hei, og sier en hyggelig kommentar for å markere at vi har sett dere. Søknadsfrist for opptak til barnehageplass er 1. februar. Rett i etterkant tilbyr barnehageplass til søkerne. Etter at søkerne har takket ja til plass og antall barn er på plass, sender vi ut barnehagens vedtekter. I begynnelsen av juni holder vi informasjonsmøte for nye foreldre/foresatte. Rett i etterkant av foreldremøtet har vi besøksdag for de nye barna. Når august kommer og barna begynner i barnehagen, holder vi inntakssamtaler hvor vi ønsker vi å vite mest mulig om barnet ditt. Vi vil vite hva barnet er glad i og liker, hvilke rutiner barnet har i forhold til soving, spising, lek og aktiviteter. I etterkant av samtalene planlegger vi for å gjøre rutiner og vaner slik barnet er vant til fra hjemmet.

2 I september gjennomfører vi foreldremøte for alle foreldre/foresatte i barnehagen. På høstens foreldremøte blir barnehagens årsplan og satsningsområder gjennomgått. I løpet av et barnehageår som går fra august til juli neste år, gir vi tilbud om to foreldresamtaler. Det er selvfølgelig åpent for en samtale når som helst, men de to er planlagt avdelingsvis og gjennomføres slik at hver avdeling setter av en uke på dagtid til gjennomføringen. Barna har sin egen perm i barnehagen som de bruker til å sette inn temaer som de er med på og der vi kan følge det pedagogiske arbeidet og barnas læring. Dette vil komme tydelig frem senere i årsplanen under punktet om vår arbeidsmetode. Vi ønsker å utvikle barnas permer slik at de kan brukes bedre i foreldresamtalene og at de kan fungere som et arbeidsverktøy i det pedagogiske arbeidet. Hvert år i april/mai avholdes foreldreråd. Foreldreråd er alle foreldre/foresatt i barnehagen. Foreldreråd velger et utvalg, en representant fra hver avdeling, personalet velger sine tre representanter. Dette utvalget er Samarbeidsutvalget og har som mandat å støtte opp under et godt samarbeidsklima mellom hjemmet og barnehagen. Samarbeidsutvalget skal også fastsette barnehagens årsplan. Ellers i året inviterer vi til små og store sammenkomster, se også høytider og tradisjoner. Kanvas har nå gjort om på våre hjemmesider, slik at de skal bli mer brukervennlig. Det blir enklere for oss å gå inn og redigere og legge ut informasjon. Vi skal ha disse opp å gå til august Vi vil sende personalet på kurs for å lære å håndtere det greit. Som det kommer frem av den sammenfatningen som vi har gjort av foreldresamarbeidet, har forsøkt å legge til rette for at vi skal ha en god dialog og bli godt kjent med hverandre slik at vi kan arbeide sammen for barna. Kanvas har også utviklet prosedyrer som hjelper oss i arbeidet med å gjøre barnehagen til et sikkert sted i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har gode rutiner i forhold til internkontroll. Både foreldresamarbeid og gode HMS-rutiner, er viktig for oss slik at vi kan gi barna en god og trygg barndom. Mål for foreldresamarbeidet: - Opprettholde den gode daglige kontakten - Få hjemmesiden til å fungere som et nyttig og informativt verktøy - 80% deltagelse i brukerundersøkelsen - Utarbeide gode informasjonsbrosjyrer Barnehagens innhold. I Kanvas` pedagogiske plattform er vårt felles menneskesyn og læringssyn beskrevet. På Kanvas.no finner vi vårt Målhierarki samt i kapittel om Pedagogikk finner vi vår pedagogisk plattform, mål og strategier og pedagogisk dokumentasjon. Dette er grunnlaget for våre valg, når det gjelder barnehagens pedagogiske innhold og planlegging.

3 «Vårt menneske- og læringssyn Menneskesyn Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn Kanvas læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling.» Breidablikk Kanvas-barnehage har de siste tre årene arbeidet inn en modell for planlegging som er temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon. Denne modellen tar utgangspunkt i barnas interesser, foreldrenes ønsker eller personalets ønsker om å fokusere på noe de har observert barna skal lære mer om. Vi mener at denne modellen tar opp i seg det som rammeplanens sier vi skal gjøre i forhold til omsorg og lek, læring og danning. Vi mener også at den dekker det som rammenplanen sier i forhold til barns medvirkning og oppdragelse til demokrati. Vi ønsker å gå grundig igjennom denne modellen, både for å synliggjøre den for foreldre/foresatt og for at årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet. Barnehagens planleggingsmodell. Pedagogisk dokumentasjon skal Synliggjøre barnehagens innhold Synliggjøre de pedagogiske prosessene Synliggjøre barns medvirkning Pedagogisk dokumentasjon er en måte å være på og en måte å lære på. Hva er så de pedagogiske prosessene?

4 Det er veien vi går fra en ide til ny eller endret kunnskap Og pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre det du sier og gjør sammen med barna, og det barna sier og gjør sammen med deg For å synliggjøre barnehagens praksis, kreves det at pedagogisk dokumentasjon blir en naturlig og integrert del av det pedagogiske arbeidet. Dette innebærer en ny måte å tenke på i forhold til pedagogens rolle og holdninger til barn. Det er dette vi i Breidablikk vil fortsatt ha fokus på. Vi vil vise de pedagogiske prosessene gjennom bilder og tekst slik at barna, foreldrene og personalet kan gjenkalle og reflektere over hvordan de lærer. Temaarbeid i barnehagen. Et tema tar utgangspunkt i Barnas interesser Personalets ønske om å gi barna kjennskap til noe Foreldrenes ønsker Hvorfor jobbe med temaer? Jo fordi temaarbeid Er et helhetssyn på det å skaffe seg kunnskap et læringssyn En metode for å organisere og strukturere hverdagen En metode for fordypning, som igjen fører til konsentrasjon Lærer oss å avslutte noe for så å gå over til noe annet, lukke prosesser. Gir rom for å ta i bruk mange ulike språk slik som bilde-, tale-, skrift- og kroppsspråk, bevegelse, musikk, drama, matematikk. Gir rom for fantasi, humor og glede når virkeligheten skal undersøkes. Barna får undre seg og prøve ut sine egne teorier om omverdenen. Barnegruppen er en pedagogisk ressurs som driver prosessen fremover der et barns uttrykk blir et annet barns inntrykk Det å skape ny eller endret kunnskap, blir en rød tråd i barnehagens pedagogikk..og dette fører til At barn får medvirke til sin egen hverdag i barnehagen og at de selv får tiltro til sine egne evner når det gjelder å skape lære velge påvirke ta ansvar

5 Å arbeide med et tema er viktig fordi vi gir barna mulighet til læring Av kunnskap Om forskjellige metoder og materiale Om samarbeid og dialog Om seg selv og andre mennesker Personalet er selv i en lærende situasjon: Får ny viten om barnas måte å tenke og handle på Får ny viten om ens egen mulighet til å skape et lærende miljø Får ny viten om hvor er nå jeg med mine kvalfikasjoner Får viten om manglende ressurser, f.eks manglende materiale- og metodekunnskap Får erfaring om kommunikasjon med barn, medarbeidere, foreldre. Blir mer bevisst om betydningen av å få hjelp/ekspertise fra medarbeidere, foreldre og andre. Gjennomgang av vår metode med temaarbeid. Observasjon Planlegging Idemyldring Tilrettelegging Refleksjon Arbeidsmetoden innehar faste punkt, men de følger ikke en fast rekkefølge. Vi kan når som helst stoppe opp å reflektere for så å planlegge ny retning ut fra observasjoner. Det er viktig å understreke at barna skal delta hele tiden. Observasjon Gjennom aktiv deltagelse i barnas lek og ved å være lyttende til barns kroppslige og verbale uttrykk, finner vi ut hva barna er opptatt av og interessert i.

6 I uformelle og formelle samtaler med foreldrene, finner vi ut om det er opplevelser og hendelser som vi kan bygge videre på i barnehagen Disse observasjonene tar vi med oss til refleksjonsmøter med barna og personalet Planlegging Et planleggingsmøte kan foregå mellom voksne og barn, mellom barn og barn og mellom voksne og voksne. På et planleggingsmøte ser vi på hvilke tema vi har, hva vi kan om disse og hva vi lurer på, hva vi ønsker å finne ut i temaene.vi ser på hvilke tema som fenger flest barn. Voksne gjør et valg om hvilke tema vi skal bygge videre på. Idemyldring Når vi har idemyldring, tar vi utgangspunkt i hvordan vi kan gi barna mest mulig varierte inntrykk. Vi ser på hvordan vi kan belyse temaet på forskjellige måter gjennom musikk, drama, bevegelse, opplevelser, konkreter. Vi er opptatt av at barna skal få førstehåndsopplevelser og dermed bruke sansene sine lukte, smake, ta på, høre, se og kjenne. Vi finner ut om det er steder i nærmiljøet vi kan bruke og i det hele tatt hvordan kan vi gi barna de beste opplevelsene som kan stimulere utforskertrangen og lærelysten. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring Videre planlegger vi hvordan vi skal dokumentere prosessen gjennom bilder, tekst, video, og hvordan vi skal tilrettelegge rommene for lek og læring Refleksjon Hvorfor har vi valgt dette tema Hva vet/tenker barna om temaet? Hva vil vi se, finne ut, lære om Hvorfor er temaet viktig Hvilke relasjoner har temaet til samfunnet, vår tid Hva er målet med temaet Etter refleksjonen formulerer man er målsetning.

7 Hva er det barna skal finne svar på/lære Hva er det jeg vil vite Hva tenker vi om temaet Hva kan hver enkelt bidra med Det skal være en åpen dialog der man stiller spørsmål. Svarene finner barna gjennom temaarbeidet. Valg av dokumentasjonsmetode. Opptak på cd, video, notater, foto, barnas arbeid. Avtale hvem som gjør hva. Det vil si at en ser til at det tekniske er i orden før en starter temaet, at det fungerer under temaet og at det er klart til bruk ved den etterfølgende refleksjonen. Det skal avtales tidspunkt for neste refleksjonsmøte. Det skal avtales hvordan dokumentasjonen skal være i forhold til barna, medarbeidere og foreldre. Materiale-metodevalg. Tegning, maling, leire, ståltråd, tre, drama/teater, film, historier/dikt, musikk/dans. Hvilke metoder, materialer gir mulighet til å nå målet Hvilke metoder velger barna selv Barn uttrykker seg ofte klart gjennom tegning både barna og voksne får et arbeidsredskap gjennom tegningen en kan dokumentere det enkelte barns forestillinger og bruke som grunnlag for den videre prosess. Barna kan ta foto som kan brukes som utgangspunkt. Barna har bruk for mange uttrykksmåter i sin erkjennelsesprosess, derfor skal de ha forskjellige muligheter. Barn kjenner ikke alle materialer, derfor må de få kunnskap om et materiale før de kan utforske og skape med det. Velg fagbøker til barna Finn/lån bøker som legges frem for barna Finn/lån foto, bilder eller annet materiale som kan gi barna kunnskap og skjerpe deres nysgjerrighet. Det er viktig at barna kan bli interessert, nysgjerrig, skaffe seg viten om temaet på egen hånd. Det er også viktig at voksne leser for barna og lytter til deres spørsmål og meninger

8 Søk kunnskap om temaet. Forbered deg faglig rundt temaet, vær klar over hvor du kan få ytterlig informasjon og kunnskap om temaet når barna ønsker å fordype seg i områder som du ikke hadde forberedt. Forbered deg teoretisk om hvordan barn lærer. Vi må ha faglig viten om temaet slik at vi kan stille de relevante spørsmålene til barna. Vi skal være så fortrolig med temaet at vi ikke blokkeres ved baras interesse, da blokkerer vi dem. Vi må ha en teoretisk viten som kan reflektere sammen med den praksis vi ser. Organisering av rommet. Hva skal rommet fortelle? Hvordan kan rommet være veiviser for temaet? I Reggio Emilia sier de at vi har tre pedagoger: 1. Barna 2. Voksne 3. Rommet Rommet er den tredje pedagog, som med møblering og materialer forteller og inspirerer barna i forhold til temaet. Å stille spørsmål. Spørsmålene skal relatere/underbygge formålet hva er det jeg vil? Spørsmålene skal problematisere. Vi skal ta utgangspunt i der vi er akkurat nå: Gjøre det vanskeligere, gjøre det annerledes, gjøre det motsatt. Spør ikke hvorfor, men hva, hvordan si hva du mener! Spørsmålene skal formuleres interessante, nysgjerrige, inspirerende, slik at de vedlikeholder/ setter i gang barnas utforskertrang. Husk at spørsmålene skal stilles slik at du får fram barna som rike, kompetente og aktive subjekter!

9 Refleksjon Vi reflekterer også underveis i temaet. Vi spør Hvor er vi nå Hvordan går det Hva sier og gjør barna Hva kan vi gjøre videre Hvordan er interessen i barnegruppen og enkeltbarn Vi snakker med barna og finner ut hva vi har gjort og hvordan vi kan hente flere inntrykk for å drive prosessen videre. Temaarbeidet blir dokumentert på avdelingene og vi ønsker at foreldrene/de foresatte skal bruke tid sammen med barna til å snakke om det de er med på gjennom å se på bilder og studere tekstene. Hvordan skape god læringsarena i barnehagen. I 2011 startet vi i Kanvas et prosjekt som skal heve kvaliteten i alle ledd. Prosjektet heter «Hvordan skape gode læringsarenaer i gamle barnehager». Dette er i første omgang et stort oppussingsprosjekt med fokus både på inne- og uterommet. Høsten 2012 gjorde vi om på inndelingen av barnegruppen. Vi deler nå barnegruppen inn etter alder og ga avdelingene navn etter hva som generelt kjennetegner leken og aktivitetene på de forskjellige aldersgruppene. Vi har også satt noen overordna mål for hver aldersgruppe. Hermegåsa. Hovedmål: «Jeg i bevegelse» Her går 1-2 åringene. Denne aldersgruppen har den bratteste læringskurven, det er i denne alderen vi mennesker lærer mest! Når barnet begynner i barnehagen og er rundt 1 år, er tilvenning til det nye livet i barnehagen svært viktig å gjøre god. Barnet er ennå svært bundet til sine foreldre og kan ikke holde på bildet av mor eller far når de ikke er der. De forstår at når foreldrene er ute av syne, så er de borte. Derfor kan de oppleve frykt og sorg i adskillelsen. Barnet uttrykker dette ved å gråte, trekke seg tilbake, eller bli sinte, eller annen endring av adferd, kanskje de kan få problemer med søvn. Dette er helt normale reaksjoner. De kan ikke uttrykke seg med ord ennå og vil derfor vise det med følelsesutbrudd. 1-2 åringene lærer også å gå. Det er en kjempestor endring for barnet fra å oppleve verden fra sittende på et sted til å reise seg på to ben og kunne forflytte seg på egen hånd dit det selv vil! Det kreves en balanse uten sidestykke å mestre dette, og tenk for en frihet! Da må vi lage rom for at barna får bruke kroppen sin, komme seg trygt rundt og utforske rommet, seg selv og omgivelsene i balansens kunst. Ved at de beveger seg i rommet, kryper i gjennom hyller, kaster leker for så å ta

10 dem igjen, klatrer, hopper, lærer de å mestre kroppen sin og så er også dette matematikk, forståelse for rommet, høyde, lengde, avstand. Når barnet mestrer det å gå, kommer språket. Ordene er symboler på tingene. Barnet lærer ordene ved at de gjentar det de hører. Vel så viktig er det å gi dem en erkjennelse av ordene slik at de forstår. Derfor trenger de konkreter. Et eksempel er ordet BIL, som er symbolet på en et «motorisert forflytningsverktøy». Når vi voksne tenker eller sier ordet BIL, ser vi bildet på en bil, vi kjenner bevegelsen, lukten, hører lyden osv. Det er dette som er å forstå ordet. Det er disse erkjennelsene som barnet ikke har, men som vi må legge til rette for at barna skal få for at de forstår ordet. Barnet gjør seg kjent med materialet helt naturlig. Hva skjer når vi for eksempel gir barnet en lekebil? Jo barnet vil smake på den, banke den i bordet, snu og vende på den, og på den måten gjøre seg kjent med materialet og bygge opp ordforståelsen. Barna er svært opptatt av hverandre og de er opptatt av «å gjøre sammen». De kommuniserer på en fantastisk måt, med blikk, mimikk og bevegelse. De leker og lærer ved siden av hverandre og imiterer (hermer). Når en begynner en løpelek, har vi ganske raskt hele gruppa i gang med samme leken. Når en tar en lekting, vil snart mange flere ha den samme leken. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter som stimulerer nettopp det å kunne gjøre ting sammen. Barna i denne alderen løser gjerne uenigheter ved å dytte, ta fra, bite, ja litt voldsomme reaksjoner. Vi er nok ofte litt for rask til å gå i mellom og ordne opp, men så lenge det ikke går på helsa løs, må vi la barna forsøke å ordne opp selv, finne sine egne strategier for løsninger, ved å være ved siden av dem og se hvordan de kan finne ut av det selv. Sli kan de øve opp sin egen forhandlingskompetanse og finn egne, gode løsninger. På Hermegåsa skal vi derfor - arbeide for en god tilvenning/adskillelse - lage gode rutiner som gjentar seg hver dag - legge til rette rommet for bevegelse - bruke materiale for å bygge opp begrepsforståelsen - legge til rette for lek der barna kan «gjøre sammen» - være nær barna i forhandlinger Kruttønna. Hovedmål: Jeg bygger identitet og blir selvstendig i fellesskapet. Her går 3-4 åringene. I 2-3 års alderen har barnet fått forståelsen av at det er et selvstendig individ, adskilt fra foreldrene. Barnet er opptatt av å markere dette, vil klare selv, «gjøre selv, jeg kan, jeg vil!» De vil klare selv, og da må det være tid og rom for det, for at de kan kle på seg selv, helle i koppen selv, smøre brødskiva si selv osv. De skal også lære å gå på do, vaske hender og ansikt. Språkutviklingen skyter fart og språket vil bli brukt! De spør mye og tilegner seg flere og flere begreper. De liker gjerne å leke med språket, og det blir viktig med å vise rytmen i språket ved å lese, bruke rim og regler og ikke minst historier om barnet selv og historier de kan identifisere seg med. Nå

11 kan de også bruke språket mer aktivt i leken og forhandle med andre barn. Det er likevel viktig med konkretisering av språket ved å gi barna førstehåndsopplevelser i temaer. Rolleleken begynner å utvikle seg sterkt i denne alderen, det kan være vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet, nå er det «på lat» og nå er det virkelighet. For å signalisere til hverandre at «nå er det på lat», har barna en fantastisk kode! Når de er i rolleleken så snakker de i nåtid, når de går ut av leken og bestemmer neste steg i leken (regien) snakker de i fortid; «og så sa du, og så kom du» Dette er viktig å skjønne for at du skal kunne delta. Og det er vår oppgave å hjelpe de som ikke forstår koden for lek. Derfor bruker vi tid på dette, samt gi de opplevelser gjennom temaer for å gi flere inntrykk slik at leken kan utvikle seg. Det er mange sterke uttrykk på Kruttønna! Og det er stor aktivitet og kreativitet. Det foregår mye samtidig. Det er lett å fange oppmerksomheten og det er vanskelig å holde konsentrasjonen over så veldig lang tid! Det er jo så mye spennende rundt omkring. Barnet kan leke med noe, men så er det noen mer spennende som foregår ved siden av, og da slipper de det de holder på med for å gå videre til det som ser mer interessant ut. Derfor kan for «utenforstående» se litt kaotisk ut på avdelingen, men det er ikke det for de involverte. Det er bare leken som er slik, med små hauger av ting og tang, barn som samler og bærer rundt på diverse. Se for eksempel opp i en dukkevogn: her kan det være klosser, tepper, kopper og kar og noen fargeblyanter som bli fraktet rundt. På Kruttønna skal vi derfor: - Lage gode forhold for selvstendighetstrening - Leke med språket. - Legge til rette for bevegelse i leken - Stimulere rolleleken gjennom temaer Miniversitetet. «Jeg, i en selvstendig hverdag» Her går 4 5 åringene. 4-5 åringene er på en måte «på plass i seg selv». Og de begynner nå å interessere seg for verden utenom. De spør ofte og vil vite for å sette ting inn i en sammenheng. Ord og begrep er på plass og de utvider sin språkforståelse med å sette begrepene inn i kategorier og sortere. De vil gjerne være selvstendig og vet hvor tingene hører hjemme. De løser uenigheter ved å bruke språket og diskutere seg frem til løsninger. Lekekodene er på plass og rolleleken blomstrer, her er det bare å fylle på med gode opplevelser som utvider rolleleken. Vi ser også at det blir laget mange forestillinger i regi av barna selv, og vi blir ofte invitert på teater og da er det ordnet med scene, sitteplasser og billetter. Vi ser også at tegning, maling, konstruksjonslek har stor interesse på Miniversitetet. De vil selv lage bøker og fortelle historier. Forståelsen av at det jeg sier, er det som står skrevet, er en svært viktig erkjennelse for videre lese- og skriveopplæring.

12 Leken bærer preg av at de vil gjøre ting på ordentlig, for de vil lære om verden rundt seg. Vi ser f. eks at dersom de har vært hos tannlegen, så vil der prøve dette ut gjennom leken ved å gjøre slik som de har opplevd det. De leker gjerne mor, far og barn og de vil går på jobb og komme hjem og gjøre slik de tror det er på ordentlig. De begynner å interessere seg for å skrive navnet sitt og utpå våren blir 5 åringene opptatt av at de skal begynne på skolen. De får invitasjon fra skolene og alle rundt dem begynner å spørre om de gleder seg til å begynne på skolen. På Miniversitetet skal vi derfor - Øve på å bli selvstendig og å hjelpe hverandre - Legge til rette for rommet slik at barna kan hente det de trenger - Ha temaer som gir barna en større forståelse av samfunnet - Tilrettelegge for en god overgang til skolen Detaljerte planer om hvordan vi vi vil arbeide mot måla våre gjennom året, vil bli synliggjort gjennom planer, temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon gjennom barnehageåret. Personalkompetanse. Barnehagen skal lage en helhetlig kompetansehevingsplan. Denne skal ta utgangspunkt i utviklingssamtaler og medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres hvert år. Hver enkelt av oss skal sette oss mål for vår egen utvikling og disse målene skal sees i sammenheng med Kanvas` og barnehagens mål. Våre generelle mål er: - Å utvikle temaarbeid og pedagogisk dokumentasjon. - Nærværsfaktor på 96% - Alle får bruke og utvikle sine ressurser til beste for fellesskapet Innenfor de generelle målene, blir det satt individuelle mål.

13 Utvikling av Barnehagen som tydelig læringsarena. Hvert år lager vi handlingsplaner som blir sendt til Kanvas administrasjon. Alle handlingsplanene blir gjennomgått på slutten av kalenderåret og prioriteringer blir foretatt. Vi i Breidablikk har laget en opprustningsplan som går over 4 år. Handlingsplanen har blitt presentert for foreldrene på foreldremøte. Den er tilgjengelig for de som er interessert. Det er stor interesse for dugnader i foreldregruppen. Likevel er det arbeidet som skal gjøres så omfattende at det er leid inn firmaer til å gjøre jobbene og de blir utført når barnehagen er stengt på sommeren. Når arbeidet er ferdig, blir det igjen til for vedlikehold og dugnader. Barnas permer. Barnas permer skal danne grunnlag for refleksjon mellom barn/barn, barn/personale, foreldre/barn og personale/foreldre. Permene skal synliggjøre de pedagogiske prosessene og temaer som vi arbeider med. Permene skal inneholde minner, og læringsprosesser. Den skal synliggjøre barnets utvikling og progresjon gjennom tiden i barnehagen. Vi ble også enige om å samle tegninger, malerier og andre produkt i egne mapper. Disse får barna med seg hjem når barnehageåret er over. Vi har diskutert om vi skal ha permer eller om det er andre måter å samle barnas arbeid på. Vi har kommet frem til at permene er gode arbeidsverktøy, de er konkrete og barna bruker de mye. Permene skal brukes i det pedagogiske arbeidet til refleksjon og evaluering. Et barns uttrykk blir andre barns inntrykk. Innholdet i permene skal brukes til å synliggjøre hva vi har gått igjennom, hva vi har gjort i et tema. Dette er med på å lukke en prosess samtidig som vi kan gjenkalle opplevelser og vi ser dermed at der er en begynnelse og en slutt. Vi lærer da at dersom vi vil finne ut noe så må vi starte et sted for så å innhente nye opplysninger som vi bearbeider på mange forskjellige måter for så å komme frem til ny eller endret forståelse. Barnas permer skal plasseres synlig og lett tilgjengelig for barna, personalet og foreldre. Våre samarbeidspartnere. For å hjelpe barn og familier som trenger ekstra støtte og oppfølging, har vi et nært samarbeid med - Skole- og barnehagekontoret - Pedagogisk psykologisk tjeneste - Helsestasjoner - Barnevern

14 Høytider og tradisjoner. Breidablikk Kanvas-barnehage vil markere følgende høytider og tradisjoner: - FN-dagen - Advent og jul - Id - Fastelaven/Karneval - Påske mai Vi vil selvfølgelig ta hensyn til andre kulturer og tradisjoners markeringer, slik at utvalget vil kunne endre seg. Rammeplanen sier: «Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.» Vi mener at det er viktig at barna er med på å forberede, gjennomføre og avslutte et tema. Markeringen av høytider og tradisjoner er med på å føre tradisjoner videre og å bygge identitet. Faste rytmer og rutiner gjennom året gir gjenkjennelse og er med på å skape trygghet. Når vi arbeider med høytider og tradisjoner, blir arbeidsmetoden slik som den er beskrevet tidligere i årsplanen i forhold til temajobbing og pedagogisk dokumentasjon. Derfor blir høytider og tradisjoner lagt opp som et tema som skal jobbes med over en periode. Temaene vil se forskjellig ut på hver avdeling i og med at vi har forskjellige aldersgrupper og temaene må legges opp med tanke på alder og interesser. Detaljerte planer vil derfor bli utarbeidet og synliggjort før disse periodene. Vi har valgt å markere høytider og tradisjoner som ligger til vår kultur. Markering av disse er med på å skape en rytme og oversikt gjennom året samtidig som det skaper identitet og stolthet. Gjentagelse og gjenkjennelse er med på å skape trygghet. Dersom vi har barn fra andre kulturer, vil vi i samarbeid med hjemmene planlegge og gjennomføre markeringer av disse for å bygge identitet og stolthet for hver enkelt. Breidablikk Kanvas-barnehage har valgt å markere følgende høytider og tradisjoner: FN - dagen. Denne dagen markeres med Nisha-arrangement. I forberedelsene til markeringen den 24. oktober, vil vi rette blikket utover. Vi har valgt å stille spørsmålet: «Kan vi hjelpe noen vi ikke ser?». Vi vil sette særlig fokus på ulikheter som en ressurs. Advent I adventstiden vil vi få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen. Vi har valgt å dele adventstiden inn i fire ulike temaer og med dertil markeringer. Vi ønsker at adventstiden skal være en tid for forventninger og kos. Vi har valgt bort juleverksted og ønsker ikke fokus på den kommersielle delen i adventstiden.

15 Nisser/Nissefest. Nissen har en stor plass i vår kultur. I dette temaet finner vi myter, mystikk, symbolikk, musikk, lek og glede. Den norske fjøsnissen var jo en som man faktisk måtte stelle godt med! Lucia/Luciatog Lucia er en nyere tradisjon i Norge. Det er opprinnelig en katolsk tradisjon fra Scicilia og den har etter hvert blitt en del av den Norske tradisjonen. Lucia ble etter sin død erklært som helgen. Lucia var svært rik og ga pengene sine til de fattige som takk for at hennes mor ble frisk. Temaet her kan være nestekjærlighet, at vi deler med hverandre, og lys i mørkret. Julekrybbe. Vi forteller historien om Jesubarnets fødsel, om gjeterne, gavene. Vi bygger opp et miljø rundt en stall/fjøs. Et tema som gir rom for refleksjon og respekt for ulike måter å tenke og handle på. Hvert år blir barnehagene invitert til Sandar kirke. Da får vi en erfaring med kirkerommet. Lysfrokost Vi markerer at vintersolverv og at solen snur ved at vi inviterer foreldre og søsken til frokost. Temaet denne uken kan være at sola snur, lys i mørkret, fellesskap og det å invitere og forberede mottagelse av gjester. Fastelaven/Karneval. Karneval har blitt en tradisjon i norske barnehager. Karneval er knyttet opp mot fasten og er en feiring som vi har før vi går inn i fasten. Vi vil markere fasten, ved å trekke frem forskjellige historier og tradisjoner, kle seg ut, lage masker og forberede selve karnevalsfesten. Tanken bak fastetiden er å vise solidaritet med de fattige. I barnehagen kan vi ha fokus på å dele med andre og hva er rettferdig og urettferdig. Påske I den kristne tradisjon er påske en viktig markering. Påsken symboliserer nytt liv. Barnehagens tradisjon er å markere dette ved å så frø, forske på alt som spirer og gror og ha øye for det som skjer i naturen. Alt våkner til nytt liv, trekkfuglene kommer, lam blir født, blomstene spirer og barna begynner å snu steiner og finne småkryp. Familiene har en del fri og mange drar på påskeferie. Vi har navn på dager i påsken som heter palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og påskedag. Hvorfor heter de det? Her er det mange emner å filosofere rundt.

16 17. Mai Vi har valgt å markere Norges nasjonaldag. 17. mai er en viktig dag for Norge da vi markerer og feirer demokratiet. Viktige verdier som vi vil legge vekt på i dette temaet er solidaritet, samarbeid, tillit og ansvar. Nærmeste barnehagedagen før 17. mai vil vi markere demokratiet og gjøre barn og barnehagen synlig gjennom å leke at vi går i tog med flagg, musikk.

Innledning. Barnehagens samfunnsmandat.

Innledning. Barnehagens samfunnsmandat. Innledning. Årsplanen for Breidablikk Kanvas-barnehage er lagt opp slik at vi i første del sier noe om hvordan vi jobber i forhold til Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, samt Kanvas sine strategier

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Jåttå barnehage!

Velkommen til foreldremøte i Jåttå barnehage! Velkommen til foreldremøte i Jåttå barnehage! Program: Velkommen og presentasjon Stavangerbarnehagen Barnehageloven og ny rammeplan Jåttåhuset og Trygghetssirkelen Oppstart og tilvenning ved bruk av Jåttåmodellen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer