Skjult krise for OVDS/TFDS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjult krise for OVDS/TFDS"

Transkript

1 Røkkes «feskarbu» til 20 millioner kroner - side 36 Løssalg kr. 40,- Unikt og grundig om transportnæringen i Nord-Norge Skjult krise for NR. 5, 2002 Lønnsøkning på 110% RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ OVDS/TFDS Ofotens Bilruter gikk med 1,7 mill. kr. i underskudd i Adm.dir. Bjørn Bardal fikk imidlertid lønnen satt opp fra kr. til i år En økning på nær 110 prosent. Er dette årets lønnsavtale i nord-norsk næringsliv? Side 17 Bergersens makkverk BØR FORBEREDE EMISJON I: Tor Lægreid BØR FORBEREDE EMISJON II: Tor Strand NOR-CARGO LEVER PÅ BANKENES NÅDE Landets største transportselskap, Nor Cargo, lever på bankenes nåde. Flere av lånebetingelsene til Nor Cargo er brutt. Det kan bety at bankene kan si opp lånene på kort varsel. Konkursspøkelse truer. Side 4, 5, 6 og 7 NHO og Finn Bergersens regnemåter skape et fullstendig falskt bilde av både verdiskapning, beskatning og distriktspolitikk her til lands. De gjør det ved å "stjele" verdiskapning fra distriktene og fordele denne på innbyggerne i Oslo/ Akershus. Side 11 Unn deg et år med læring, kompetanse, erfaringsutveksling, kultur og opplevelse Hovedprogram Lederutviklingsprogram i verdibasert ledelse - Starter 10. februar 2003 Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Opptakene er begynt og pågår fortløpende. Sjøgata 1, 8006 Bodø Telefon: , Fax: Vi er en ideell stiftelse etablert av bedrifter, banker, kommuner, fylkeskommunene, universitet og høgskoler i Nord-Norge.

2 2 JUS Ronald Rindestu: Inhabil? Nylig behandlet fylkesutvalget i Troms en sak om salg av fylkeskommunens aksjer i TFDS. Ola K. Giæver jr. hadde fremsatt et tilbud om kjøp av samtlige aksjer fylkeskommunen besitter. Da saken ble behandlet i fylkesutvalget erklærte ikke fylkesordfører Rindestu seg inhabil og han deltok for fullt på møtet. Han skulle imidlertid erklært seg inhabil og fratrådt. Soleklar lovtekst Nå har Ola K. Giæver jr. klaget på fylkesordførerens delaktighet da fylkesutvlget avviste å selge askjer til ham. Som de fleste kjenner til sitter Ronald Rindestu også som styremedlem i TFDS. Det er denne dobbeltrollen som styremedlem som medfører inhabilitet. Lovteksten er soleklar. I henhold til Forvaltningslovens 6 første ledd, litra e, inntrer inhabilitet når noen er medlem av styret for et selskap som er part i saken og som ikke fullt ut eies av det offentlige. Det kan kanskje stilles spørsmål om TFDS er part i saken vedrørende salg av aksjer. Men hvem som er eiere og hvilke rolle eierne har spilt har med all tydelig kommet frem i fadesen rundt fusjonshavariet mellom TFDS og OVDS. Når det gjelder utfallet av saken der fylkesutvalget vedtok ikke å selge, blir det trolig stående uten noen ny behandling av saken. Vedtaket ble fattet med 10 mot 1 stemme fra Fremskrittspartiets representant og da blir Rindestus stemmegivning uten praktisk betydning. Dette er likevel en alvorlig skrape for fylkesordføreren. NæringsRapport Nr Harstadværing med juridisk spisskompetanse innen havbruk og fiskerinæring. J o h n n y Johansen (33) fra Sandtorg utenfor Harstad er tatt opp som partner i det Oslo baserte advokatfirmaet Haavind Vislie. Han regnes for en av landets fremste jurister innen fiskeri- og oppdrettssaker. Johnny Johansen studerte ved Universitetet i Tromsø og gikk ut som beste kandidat i Etter en periode som dommerfullmektig i Tromsø, ble han som første kandidat fra UiT ansatt hos Regjeringsadvokaten. Johansen har møterett for Høyesterett og vil få en sentral posisjon i Haavind Vislies arbeid innen fiskeri- og oppdrett. Haavind Vislie er med sine ca. 90 advokater et av landets ledende advokatfirma, og dekker alle forretningsjuridiske og offentligrettslige områder. Som eneste advokatfirma har Haavind Vislie også kontor i Longyearbyen på Svalbard. Viktig prinsippsak. Johansen vil i oktober representere Fiskeridepartementet i en viktig og prinsipiell sak for Høyesterett. Saken gjelder forståelsen av oppdrettsloven. Fiskeridepartementet ga i 1995 en forskrift om midlertidig stans i fôring av oppdrettslaks, for å avhjelpe en akutt overproduksjon i næringen. Forskriften bidro til å hindre at EU satte i verk antidumping-tiltak. Tre oppdrettere unnlot å følge fôringsforbudet, og de har nå reist sak mot staten. De hevder at oppdrettsloven ikke gir myndighetene adgang til å begrense produksjonen på eksisterende konsesjoner ut fra markedshensyn. Utfallet av denne saken får stor betydning for videre håndheving av Oppdrettsloven. Dette er kun en de mange juridiske utfordringer, som kommer med vår tids økende aktivitet både i strandsonen, i stille fjorder og på havet.

3 LEDERSIDEN 3 Fusjonshavariet TFDS/OVDS: Ka va de vi sa... Vi er oppgitt. Men vi er dessverre ikke overrasket over at det gikk som det gikk med fusjonen mellom TFDS og OVDS. To selskaper som er 95 prosent like og som begge sliter med store inntjeningsproblemer burde ha de beste forutsetningen for å samordne virksomhetene og fusjonere. Men den gang ei. Amatørmessig håndtering av fusjonen har medført at selskapene har mistet fokus, tid og brukt nærmere 30 millioner kroner penger sårt trengt andre steder. Vi i NæringsRapport var veldig positive til fusjonen mellom TFDS og OVDS. Vi mente og mener fortsatt at en slik fusjon er helt nødvendig for at selskapene skal kunne overleve og Vi håper at behovet for friske penger får nye eiere på banen og at det kommersielle skal ta over losjeaktig samrøre mellom ledelse, styre og eiere. at de skal beholde en nord-norsk eierforankring. Vi var imidlertid meget skremt da vi allerede i januar/februar så hvordan dagens administrasjonsstyrte selskaper håndterte fusjonen noe vi også uttrykte på lederplass den gang. I NæringsRapport nr 2 fra mars i år skrev vi Vi er veldig glade for at fusjonen mellom OVDS og TFDS er i ferd med å bli en realitet. I NæringsRapport nr skrev vi om fusjonen og dens mangelfulle håndtering. Dette er helt nødvendig for at selskapene skal kunne møte fremtiden og en ny konkurransevirkelighet. Men vi er sjokkert over den mangelfulle måten saken er håndtert av selskapenes ledelse og styrende organer. Nå er tiden overmoden for å la administrasjonsstyret vike for en profesjonell ledelse og nye eiere. Det var spesielt følgende forhold som sjokkerte oss. For det første ble det ikke foretatt en profesjonell og uavhengig vurdering av bytteforholdet mellom aksjene i selskapene. En utarbeidet sogar ikke et fusjonsprospekt i tråd med gjeldene lover og regler. Det andre vi reagerte sterkt på LEDERSIDEN 3 Fusjonen mellom TFDS/OVDS: Manglefull håndtering Vi er veldig glade for fusjon mellom OVDS og TFDS er i ferd med å bli en realitet. Dette er helt nødvendig for at selskapene skal kunne møte fremtiden og en ny konkurranse virkelighet. Men vi er sjokkert over den mangelfulle måten saken er håndtert av selskapenes ledelse og styrende organer. Nå er tiden overmoden for å la administrasjonsstyret vike for en profesjonell ledelse og nye eiere. Vi hilser en fusjon mellom OVDS og TFDS velkommen som et viktig skritt for å få et sterkt nordnorsk transport- /reiselivsselskap som har nasjonal størrelse og betydning. Det er nødvendig ettersom konkurransen blir hardere og hardere hele tiden. Eksempelvis er rammevilkårene for kommunale og fylkeskommunale transportoppdrag endret der anbud nå skal være regelen. Dette betyr at selskaper fra andre deler av landet kan konkurrere på oppdrag i Nord- LITE GODT I: Vi er ikke LITE GODT II: Vi er ikke Norge, enten det er ferge eller rutebildrift og omvendt kan imponert over måten Tor imponert over måten Jan nord-norske transport selskaper konkurrere andre steder i Lægereid har håndtert Skaar har håndtert fusjonsprosessen mellom OVDS landet. Hurtigrutedriften opplever også sterk konkurranse fusjonsprosessen mellom og kan neppe regne med at de store statlige overføringene OVDS og TFDS så langt. og TFDS så langt. skal fortsette særlig lenge (Les side 4 & 5 i denne utgaven av NæringsRapport). I Informasjonsdokumentet som er utarbeidet heter det NæringsRapport har tidligere påpekt at selskapene er 95 også at En fusjon vil legge forholdene bedre til rette for nødvendig omstilling med økt markedsorientering og mer kost- svært like. Den finansielle strukturen er imidlertid noe prosent like. Det betyr at virksomheten i de to selskapene er nadseffektive løsninger som resultat. forskjellig. Det er derfor helt på sin plass med en uavhengig Vi er derfor veldig lei oss for den svært amatørmessige vurdering av bytteforholdet mellom aksjene i de to selskapene. måten ledelsen og styret i de to selskapene OVDS og TFDS Selv om selskapene er svært like kan det være forhold som har håndtert fusjonen så langt. Det er spesielt tre forhold vi reagerer på. Fusjonen skal bidra til at virksomheten skal bli mer kostnadseffektiv. Det Mangler uavhengig vurdering av bytteforhold For det første har selskapene laget et informasjonsdokument gjøres ikke ved å sette opp lønnen til i forbindelse med fusjonen som er særdeles mangelfullt. ledelsen. Hvilket signal gir ikke lønnsøkningen når en nå skal forhandle om Selskapenes styrer og ledelse gjemmer seg bak en formulering der det heter Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å utarbeide et prospekt i forbindelse med fusjonsforslaget. Dette organisasjonsendringer og posisjoner informasjonsdokumentet må således ikke oppfattes som et fremover? prospekt utarbeidet i henhold til lovbestemte regler. Her i NæringsRapport har vi store problemer med å forstå at det ikke er utarbeidet et fullgodt fusjonsprospekt. Etter vår medfører at bytteforholdet mellom selskapene er forskjellige. i f j å ik i d ikk fi f kj F k lfi d tkl l i dt kt tiltfds Feil signaler Det andre forholdet vi reagerer på, som gir strykkarakter til ledelsen i OVDS/TFD, er at noe av det første en gjør er å øke lønnen til administrerende direktør Jan Skaar med vel en halv million kroner. Dette gjøres for at hans lønn skal være på linje med lønnen til Tor Lægerid i TFDS. Dette gir helt feil signaler! Fusjonen skal bidra til at virksomheten skal bli mer kostnadseffektiv. Det gjøres ikke ved å sette opp lønnen til ledelsen. Hvilket signal gir ikke lønnsøkningen når en nå skal forhandle om organisasjonsendringer og posisjoner fremover? Videre får Skaar tilnærmet likeverdig status som Lægereid, selv om Lægereid er den på papiret som skal være øverste sjef. To likverdige sjefer har aldri vist seg å falle heldig ut. En profesjonell håndtering hadde vært å si opp alle i toppledelsen i de to selskapene og latt dem søke på de nye posisjonene i det nye selskapet i fri konkurranse med utenforstående. Hva driver de med? Det tredje forholdet som får oss til å kalle ledelsen amatørmessig er at OVDS/TFDS som selv har behov for tilførsel av frisk kapital, er med i refinansieringen av Natech i Narvik. Dette har ingenting med øvrig virksomhet å gjøre. I tillegg til å være feil bruk av kapital tar det ledelsens fokus vekk fra de store utfordringene som ligger foran OVDS/TFDS. Det er synd. Bevaring av Nord-Norsk eierskap/kontroll Tradisjonelt har vedtekter som sterkt begrenser aksjonærenes innflytelse og aksjenes omsettelighet vært en måte for nordnorske selskaper å bevare nord-norsk kontroll. Dette er ikke lenger en god måte å bevare nord-norsk kontroll. Det har gitt administrasjonene i en rekke selskaper for mye kontroll og eierne for lite. Selskapene blir tunge administrativt og lite lønnsomme. Det finnes imidlertid en måte å bevare nord-norsk kontroll som bør tilfredstiller nye krav til markedsorientering og effektivitet. Ved å etablere et nord-norsk investeringsselskap med var at det første en gjorde var å sette opp lønnen til avtroppende direktør Jan Skaar i OVDS. Dette ga helt feil signaler for to fusjonerende selskaper som sliter med dårlig inntjening og der kostnadskutt må være gjennomgangsmelodien. Vi var dessuten sterkt kritisk til at toppledelsen i det fusjonerte selskapet skulle opptre med to likeverdige sjefer. Vi mener at en profesjonell håndtering hadde vært å si opp alle i topp ledelsen i de to selskapene og latt dem søke på posisjonene i det nye selskapet i fri konkurranse med utenforstående. Hovedtrekkene i en ny fusjonert organisasjon må også være på plass før en går i gang med en fusjon. Med banker og fylkeskommuner som eiere og ditto deres representanter i TFDS og OVDS styre, er det ikke å vente annet enn at lokalisering, posisjoner og andre ikke kommersielle forhold får råde og at fusjonen faller i fisk. Nå har selskapene til sammen skuslet bort nærmere 30 millioner kroner penger selskapene trenger sårt andre steder. Det som er verre er at selskapene og selskapenes ledelse samtidig har mistet mye av tilliten. Vi håper at behovet for friske penger får nye eiere på banen og at det kommersielle skal ta over losjeaktig samrøre mellom ledelse, styre og eiere. Dette gjelder spesielt i TFDS der fylkesordfører Ronald Rindestu har hatt roller som vi mener det er verd at Kredittilsynet og Kommunaldepartementet tar en nærmere kikk på. Hvordan er det for eksempel mulig å flytte TFDS aksjer frem å tilbake mellom Troms fylkeskommune og det delvis fylkeskommunalt eide Troms Kraft uten en skikkelig politisk behandling av saken? Hvilke skriftlige avtaler eksisterte da transaksjonene ble gjort, hvis det eksisterte noen skriftelige avtaler i det hele tatt. Her gjelder det å redde det som reddes kan. Vi anbefaler derfor alle som sitter på aksjer i TFDS og OVDS å selge sine aksjer så fort de kan. Det er derfor helt parodisk når ledelsen i de to selskapene uttaler at de arbeider for å øke aksjonærenes verdier. INNHOLD NR : Inhabil Ka va de vi sa Norsk Enron skandale? Forhistorisk filosofi Lever på bankenes nåde Emisjon nødvendig Konkurransen er borte Avis er kultur Bergersens makkverk Endringer tvinger seg fram Industrien dør - leve inflasjonskontroll Resultatet er ikke tilfredsstillende Fylkeskommunen selger hele FFR Kommer best ut Bjørklid bedrer samferdselen Beste mann i klassen Rødlys blinker På bedringens vei Gullklumpen på Helgeland Under omstilling Er forgasseren tett? Juster tenninga! Snodig årsberetning Lykkelig som liten Lønn for strevet Havøygavlen - vindkraft fra 71 nord Tre-doblet overskuddet SND-vedtak juni - august Historisk i Hammerfest Kjell Inge og statens handlekraft Jubler for ny bru Macks KVARTAL Kraftig vekst og fremtidstro Milliardene ruller Røkkebua i Stamsund NæringsRapport Ansvarlig redaktør: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Dag Danielsen, Dag Tørrissen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Knut Ørjasæter, Odd Mikalsen Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende, Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 TRANSPORTMARKEDET Tapsbomben Nor Cargo: Norsk Enron skandale? Andelen i Nor Cargo representerer en like stor virksomhet som resten av virksomhetene for både OVDS og TFDS. Likevel er eierandelen i Nor Cargo regnskapsmessig behandlet etter den såkalte egenkapitalmetoden det er kun andelen av overskudd/underskudd som kommer frem i resultatregnskapet. Tapsbomben Nor Cargo holdes godt skjult. Årsrapporten og regnskapene gir derfor et lite korrekt bilde av samlet virksomhet til de to selskapene og problemene Nor Cargo representerer. Hvor er revisor? Virksomheten til Nor Cargo er tett sammenvevd inn i virksomhetene til spesielt de to eierselskapene OVDS og TFDS. De to eier en tredjedel av Nor Cargo hver. All godstrafikk i tilknytning til Hurtigruta håndteres eksempelvis av Nor Cargo. Terminaler eies delvis av Nor Cargo og delvis av de OVDS og TFDS. Det er anledning til å bruke egenkapitalmetoden i såkalt tilknyttede selskaper, men her er selskapene så tett involvert i hverandre at det hadde vært mer naturlig å konsolidere inn respektive andeler av virksomheten etter den såkalte bruttometoden. Vi finner det derfor sterkt kritikkverdig at ikke de to selskapene OVDS og TFDS har konsolidert inn regnskapstallene SKJULT: Revisor Finn-Arne Hansen og Kent-Helge Holst, hvorfor er ikke aksjonærene i henholdsvis OVDS og TFDS informert om at Nor Cargo har brutt klausuler i låneavtalene? slik at respektive andeler av omsetning, driftskostnader osv. kommer frem slik det er anledning til. Det blir på denne måte lett å skjule de faktiske problemene Nor Cargo representerer. Andelen i Nor Cargo representerer tross alt nær like mye som all annen virksomhet i de respektive selskaper målt etter omsetning. I Enron skandalen var store tap og opplåning skjult i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det var når tapene og regnskapstriksingen til slutt kom frem til overflaten at skandalen ble et faktum. Revisorene har vært sterkt kritisert for mangelfullt arbeid. Nor Cargo har paralleller til Enron. Nor Cargo har brutt klausuler lånegivere har satt i låneavtaler. Dette har ikke revisor Kent-Helge Holst fra Price Waterhouse Coopers som har revidert TFDS, og Finn-Arne Hanssen fra Hålogaland Revisjon som har revidert OVDS, funnet nødvendig å informere aksjonærene om i selskapene de har revidert. Hvor har revisor vært når de har gjort sin revisjon? En tredjedel hver Eierselskapene i Nor Cargo; TFDS, OVDS og Stavangerske Dampskipsselskap eier alle en tredjedel av Nor Cargo hver. Nor Cargo er tett vevd inn i virksomheten til øvrig virksomhet i hvert fall for de to nord-norske selskapene OVDS og TFDS. Knut Ørjasæter Forhistorisk filosofi Bankenes eierskap, kommunalt eierskap og fylkeskommunalt eierskap har lenge vært sett på som en viktig forutsetning for å kunne bevare et nord-norsk eierskap i viktige bedrifter. Denne filosofien er forhistorisk, gir losjeaktig samrøre og bør vike for profesjonelt aktivt eierskap. Videre har nord-norske selskaper ofte hatt vedtekter som også setter sterke begrensninger i aksjonærenes innflytelse og aksjenes omsettelighet. Begge de tradisjonelle måtene for nordnorske selskaper å bevare nordnorsk kontroll er nå forhistorisk og er i dag ødeleggende for utviklingen av de selskap det gjelder. Vi har med all tydelighet sett et eksempel i forbindelse med den havarerte fusjonen mellom TFDS og OVDS. Det havarerte fusjonsforsøket mellom Troms Kraft og Salten Kraftsamband er et annet eksempel. Selskap med banker og offentlige eiere har ofte andre agendaer enn hva som er det beste for utviklingen av et selskap på lang sikt. De etablerer så godt som alltid administrasjonsstyrte selskaper med losjeaktig samrøre med de som representerer eierne. Fylkesordfører Ronald Rindestu er et skrekk eksempel på en slik eierrepresentant og han representerer dessuten en fylkeskommune som kanskje ikke eksisterer om ett eller to år. Problemet er at disse representantene ikke merker på egen lommebok når beslutninger blir tatt. Det er ikke til det beste for selskapene kommersielt. Administrasjonsstyrte selskaper blir nesten uten unntak tunge administrativt og lite lønnsomme. Det finnes imidlertid en måte å bevare nord-norsk kontroll som bør tilfredstille nye krav til markedsorientering og effektivitet. Ved å etablere et nordnorsk investeringsselskap med store tunge investorer som også kan ta posisjoner der en minimum sitter på såkalt negativ kontroll, vil en kunne oppfylle krav til geografisk tilhørlighet og krav til profesjonalitet. Det er i hvert fall langt å foretrekke fremfor kommunalt, fylkeskommunalt og eierskap fra lokale banker. Knut Ørjasæter ETTERLYST: En profesjonell eier som merker på egen lommebok når feilaktige beslutninger fattes. TFDS, OVDS, Troms Kraft trenger alle en Kjell Inge Røkke. NæringsRapport Nr

5 TRANSPORTMARKEDET 5 Nor Cargo konkurstruet: Lever på bankenes nåde Landets største transportselskap, Nor Cargo, lever på bankenes nåde. Flere av lånebetingelsene til Nor Cargo er brutt. Det kan bety at bankene kan si opp lånene på kort varsel. Konkursspøkelse truer. Den økonomiske situasjonen i Nor Cargo har i mange år vært holdt skjult for omverdenen. Gjennom et sinnrikt system med kommandittselskaper har det vært umulig for utenforstående å få innsyn i gruppens økonomiske situasjon. For første gang ble konsernets regnskap konsolidert på vanlig måte for regnskapsåret Regnskapet må komme som et sjokk på selskapets kreditorer. Det har vært godt kjent at Nor Cargo har slitt økonomisk. Men årsrapporten og regnskapet er skremmende lesning selv for de som har fryktet det verste. Har du penger utestående er det all grunn til å se etter muligheter for å sikre pengene. En for alle alle for en I årsmeldingen til Nor Cargo står det skrevet svart på hvitt, riktignok godt gjemt i en av notene: - Enkelte av konsernets låneavtaler inneholder klausuler som i forhold til konsernets resultat og balansetall per ikke er overensstemmende med betingelsene i låneavtalene. I de aller fleste låneavtaler er klausuler som sier at om en låneavtale er brutt, så betyr det også at de andre låneavtalene er brutt. Denne en for alle - alle for en - klausulen betyr igjen at alle lånegivere med slike klausuler i avtalene, kan si opp lånet på kort varsel og lånet må tilbakebetales. Nor Cargo lever på bankenes nåde. Når bankene låner ut penger til store selskaper og konsern stiller de en rekke betingelser til økonomiske nøkkeltall. Normalt pleier banker for eksempel å stille krav om at egenkapitalandelen er høyere enn 20 prosent. Videre pleier bankene å stille krav til forholdet mellom kortsiktig og langsiktig gjeld, kontantstrøm, osv. Det er slike forholdstall som trolig er brutt. Minimal egenkapital Egenkapitalprosenten til Nor Cargo var på beskjedne 6 prosent ved årsskiftet. Pengene har fortsatt å renne ut av selskapet siden. Det er så vidt vi kan bedømme ikke skjulte verdier i selskapet, som lett kan omsettes for å bedre den økonomiske situasjonen, snarere tvert om. Nor Cargo konsernet har bokført good-will som nær tilsvarer bokført egenkapital. Må goodwill nedskrives fordi merverdiene det er tale om i praksis ikke finnes, er egenkapitalen borte og selskapet driver for kreditors regning. Vi spør oss om hvor revisor har vært? Av en omsetning på i overkant av 3,6 milliarder kroner tapte selskapet vel 55 millioner kroner bare på drift. Etter at renter og andre finanskostnader var betalt, ble underskuddet i fjor på 83 millioner kroner. I år ser det ikke ut til å gå særlig bedre. Første halvår ble gjort opp med et underskudd på 25 millioner kroner. Hjelper lite trenger 200 millioner I årsrapporten står det riktignok at selskapet skal utvide aksjekapitalen med 120 millioner kroner. Dette vil bedre situasjonen noe, men det er langt fra nok til å få selskapet over på trygg grunn. Emisjonen på 120 millioner kroner er bare delvis gjennomført. Hittil i år er aksjekapitalen kun økt med 75 millioner kroner ikke 120 som annonsert. Transportgiganten tapte imidlertid 25 millioner kroner første halvår og behovet for friske penger har dermed økt siden årsskiftet. Med de problemene som ligger i Nor Cargo, med den farten pengene renner ut av selskapet og de krav og betingelser vi er kjent med at lånegivere normalt pleier å sette, regner vi med at Nor Cargo trenger å styrke egenkapitalen med mellom 200 og 250 millioner kroner før lånegiverne er fornøyde. Det betyr at hver av de tre eierne må regne med å stille opp med mellom 65 og 85 millioner kroner. Har TFDS slike penger til rådighet? Har OVDS slike penger til rådighet og har Det Stavangerske slike penger til rådighet? Det har gjennom flere år vært arbeidet intenst for å gjøre Nor Cargo lønnsom. Foreløpig lar resultatene vente på seg, i hvert fall om det er regnskapene som legges til grunn. Det har gått fra vondt til verre. En transportgigant Nor-Cargo er landets ledende transport- og logistikksystem med en forventet omsetning i år på vel 4 milliarder kroner. Til sammenlikning har den nest største transportgruppen i Norge, Linjegods en omsetning på vel 2 milliarder kroner. Virksomheten til Nor Cargo omfatter alle former for godsframføring og tilhørende logistikktjeneste av tørrlast og temperaturregulert last, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet utvikler og tilbyr dessuten avanserte IT- og dataløsninger. Konsernet har ca egne ansatte og medregnet ansatte i selskaper tilknyttet gruppen er det over 3000 ansatte. Nor-Cargo er gjennom egne datterselskaper og agenturer/ ekspeditører representert på 70 steder rundt om i Norge. I tillegg har konsernet egne datterselskaper i England, og er representert i Europa gjennom et vel utbygd agentnett. Konsernets administrasjon ligger i Oslo. Knut Ørjasæter NØKKELTALL - 30 datterselskaper - ca konsern ansatte - ca ansatte i systemet - ca. 70 agenter/ekspeditører - ca. 500 vogntog - ca. 600 distribusjonsbiler - 15 godsskip der 6 eies og øvrige leis inn hurtigruteskip (gods) - Norges største flyfraktselskap - Norges største private pakketransportsystem SOVER GODT? Gjensidige Nor er største lånegiver til Nor Cargo med en samlet kreditt og kreditramme på mellom 300 og 400 millioner kroner. På bildet administrerende direktør i Gjensidige Bank, Olav Hytta. Nor Cargo (MNOK) Driftsinntekter Driftsresultat -56,7 22,6 Res. før skatt -82,7 7,4 Egenkapitalprosent 6,4 18,0 NæringsRapport Nr

6 6 En skikkelig arbeidsbil. Større effektivitet og komfort med Transporter Pluss. Ønsker du deg en ekstra attraktiv arbeidsbil? Da har du muligheten nå med vår nye Transporter Pluss modell. Ikke bare har den tatt vare på Volkswagen Transporter sin fremragende komfort, fremkommelighet og sikkerhet. Den har også el.vinduer, el.oppvarmede og justerbare speil, skyvedør på begge sider samt vindu i den høyre. Dette utstyret har normalt en pris på kr ,-, nå betaler du kr 5.900,-. Bilen leveres i kort og lang utgave med 88 eller 102 hk TDI som kassevogn. Et skikkelig godt tilbud. Transporter Pluss fra kr ,-* Begrenset antall! TRANSPORTMARKEDET Nor Cargo: Pengesluk I I fjor etablerte Nor Cargo, Sea Cargo Skips i samarbeid med Seatrans. Selskapet driver med linjefart i Nordsjøen, delvis med egne skip og delvis med innleide skip. I løpet av de fem månedene selskapet var i drift i fjor klarte selskapet å tape over 20 millioner kroner. Det er over 4 millioner kroner i måneden! De dårlige resultatene har medført at aksjekapitalen er tapt. Eierne har vært nødt til å skyte inn friske penger både i form av aksjekapital og i form av aksjonærlån på tilsammen over 23 millioner kroner for å holde selskapet og skipene flytende. Utviklingen hittil i år har heller ikke vært god. I februar i år måtte eierne tilføre selskapet ytterligere 12 millioner kroner i aksjonær lån for å sikre driften. Nor Cargo eier 40 prosent av Sea Cargo Skips as. Hittil har Sea Cargo Skips eventyret kostet Nor Cargo over 17 millioner kroner i direkte utlegg i form av aksjonærlån og aksjekapital. Behovet for ytterligere kapitaltilførsel fra eierne er meget sannsynlig med den farten pengene renner ut. Siden Nor Cargo selv har lite med friske penger på egen bok, er det eierne av Nor Cargo, TFDS, OVDS og Det Stavangerske Dampskipsselskap som må tre støttene til. Det som forundrer oss i Nærings- Rapport er at tapsslukene Sea Cargo Skips as og søster selskapet Sea Cargo as som også er et tapssluk, er bokført til pålydende i regnskapene til morselskapet Nor Cargo as. Nedskriving av verdiene vil trolig være det mest korrekte. Problemet er at det ville gjort de allerede katastrofale tapstallene i Nor Cargo i fjor enda verre. Sea Cargo Skips as Sea Cargo as Driftsinntekter , ,1 Driftsresultat ,2...-0,1 Res. før skatt ,8...-0,4 Egenkapitalprosent ,15...2,2 (NB! Dette er ikke trykkfeil) (MNOK - fem måneders drift) Nor Cargo: Pengesluk II Det største pengesluket i Nor Cargo er sjøtransport virksomheten. Nor Cargo Shipping as i Stavanger er selskapet i gruppen som sitter med produktansvaret for denne virksomheten. Virksomheten omfatter 15 skip som seiler i et omfattende rutenett på norskekysten samt til destinasjoner i Nordsjøen til og fra Baltikum. 6 av skipene i eget rutenett eies av Nor Cargo. I tilegg omfatter virksomhetsområdet godskapasiteten til Hurtigruten. Det er inngått langsiktige avtaler med OVDS og TFDS om dette. Selskapet har tapt all egenkapital ved sist årsskifte og vi er overrasket over at seriøse eiere lar selskapet gå så langt at egenkapitalen er negativ uten at selskapet tilføres ny egenkapital. Tapene i denne virksomheten kommer i tillegg til tapene i Sea Cargo og Sea Cargo Skips. Nor Cargo Shipping as (Tall i MNOK) Driftsinntekter...518, ,0 Driftsresultat , ,3 Res. før ekstra ord. poster , ,4 Egenkapital...- 6, ,6 Egenkapitalprosent...Negativ ,9% Ny egenkapital er nødvendig Nor Cargo: Pengesluk III Transporter leveres med 3 års Norgesgaranti. Leasingtilbud fra kr 1.690,- pr. mnd over 36 mnd/ km. Kontant kr ,-, leveringsomkostninger, etablering, termin-gebyr og årsavgift kommer i tillegg. Alle priser eks. mva. Volkswagen Transporter Først og fremst en skikkelig arbeidsbil ALTA: Alta Motor, tlf: , ANDSELV: Normotor, avd. Bardufoss tlf: , BODØ: Bodø Bil, tlf: , HAMMERFEST: Hammerfest Auto, tlf: , HARSTAD: Arne Johnsens Bilverksted, tlf: , KIRKENES: Kirkenes Bil, tlf: , MO I RANA: Pedersens Auto, tlf: , MOSJØEN: Langseth Bil, tlf: , NARVIK: Svebjørn Auto, tlf: , SANDNESSJØEN: Hansens Bilverksted, tlf: , SORTLAND: Sortland Auto, tlf: , SVOLVÆR: Berg & Co, tlf: , Berg Leknes, tlf: , TROMSØ: Normotor, tlf: , VADSØ: Varanger Auto, tlf: *Prisene er veil. levert importør Harald A. Møller AS. Leveringsomkostninger og frakt og årsavgift kommer i tillegg. Alle Volkswagen Nyttekjøretøyer leveres med 3 års Norgesgaranti. *Leasing gjennom Møller Bilfinans. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. NæringsRapport Nr Nor Cargo er Norges største distributør av pakker i Norge. Det hjelper lite å være størst når inntjeningen uteblir. Det er Nor Cargo Pakke Trans as som er selskapet som har produktansvaret for denne delen av virksomheten. Også i dette selskapet er egenkapitalen negativ og vi er overrasket over at seriøse eiere lar det gå så langt. Nor Cargo er den største transportøren av fersk laks fra Norge. På vei tilbake frakter vogntogene frukt, grønt og blomster. I tillegg frakter også kjøle/fryse bilene matvarer innenlands. Nor Cargo Thermo as sitter med produktansvaret for virksomhetsområdet. Lave laksepriser og svekket eksport har bidratt til å svekke lønnsomheten innen forretningsområdet. Selskapet gikk i motsetning til selskapene ovenfor med et lite overskudd og har fortsatt positiv egenkapital. Inntjeningen er imidlertid langt fra tilfredsstillende. Ønsketenkning av ledelsen? I årsrapporten til Nor Cargo har styret og ledelsen gitt følgende vurdering av fremtidsutsiktene; - For år 2002 forventes en sterk bedring både ved at markedet gradvis bedres, ved større tilpasning av kapasitet på alle områder i driftsselskapene, samt at endringene som er gjennomført forventes å gi kostnadsbesparelser fremover. Med et underskudd på 25 millioner kroner første halvår i år kan det synes som om ledelsen og styret har drevet med ønsketenkning fremfor å ha en riktig virkelighetsoppfatning da årsrapporten ble undertegnet i mars i år. Det lover ikke godt for et selskap i krise hvor reelle virkelighetsoppfatninger samt raske beslutninger er nødvendig. Knut Ørjasæter HULL Å TETTE: Pengene renner fort ut og det er mange hull å tette for Knut Hagen, adm.dir i Nor Cargo ASA. Nor Cargo Pakke-Trans as (Tall i MNOK) Driftsinntekter...147, ,0 Driftsresultat , ,7 Res. før ekstra ord. Poster , ,5 Egenkapital...-4, ,4 Egenkapitalprosent...Negativ ,0% ny egenkapital er nødvendig Nor Cargo Thermo as (Tall i MNOK) Driftsinntekter...697, ,0 Driftsresultat...3, ,5 Res. før ekstra ord. poster...2, ,5 Egenkapital...28, ,1 Egenkapitalprosent...16,5% ,1%

7 TRANSPORTMARKEDET 7 TFDS og OVDS: Emisjon nødvendig Store tap og investeringer i nye hurtigruteskip med ditto økning i gjeld, reduserer egenkapitalprosenten kraftig både i TFDS og OBDS. Vi anslår at egenkapitalen i begge selskaper nå ligger på anslagsvis 16 prosent. Dette er nivåer som er så lave at en emisjon må til for å tilfredstille bankenes lånebetingelser. BØR FORBEREDE EMISJON I: Tor Lægreid Lever i en fantasiverden Inntjeningsproblemene står i kø. Likevel er det nye muligheter det skal satses på i TFDS. Nylig annonserte toppledelsen i selskapet en strategidugnad der TFDS sjefen selv, Tor Lægreid, sier til Dagens Næringsliv; - Ingenting er hellig for oss i jakten på nye muligheter. Vi skal på egenhånd bygge opp et stort nord-norsk reiselivsskonsern. Uttalelsen viser total mangel på reel virkelighetsforståelse. Lægreid & Co må forberede seg på en emisjon som kan fremskaffe nærmere 200 millioner kroner i frisk kapital. Med dagens aksjeverdi betyr det nytegning tilsvarende en tredjedel av eksisterende kapitalisering av selskapet gitt en aksjekurs på 125 kroner som er siste omsetningskurs. Forhåpentligvis vil ikke banker, fylkeskommuner og andre lite profesjonelle eiere kunne være med. Nye eiere må inn og ta de grep som er helt nødvendig for å få TFDS skuta på vei. Et mer profesjonelt eierskap i selskapet er noe vi i NæringsRapport har etterlyst lenge. Vårt regnestykke er som følger. Etter anskaffelse av de siste hurtigruteskipene og innbetaling på skip som skal leveres neste år vil totalkapitalen til TFDS øke med over 700 millioner kroner bare i år. Investeringene skal finansieres gjennom låneopptak og gjelden i TFDS øker dramatisk. Ved siste årsskifte var langsiktig gjeld over 1600 millioner kroner. I år skal det lånes og betales inn over 700 millioner kroner i nye BØR FORBEREDE EMISJON II: Tor Strand hurtigruteskip og ferge. Neste år skal det investeres og lånes ytterligere nærmere 150 millioner kroner. Forholdet mellom egenkapital, gjeld samt egenkapitalandelen svekkes dermed dramatisk. Videre må selskapet fremskaffe kapital til å ta sin andel av egenkapitalinnsprøytningen i Nor Cargo. Den har vi beregnet til mellom 65 og 85 millioner kroner. Tap på virksomheten i år reduserer totalkapitalen, men det reduserer også egenkapitalen. Dette betyr at TFDS vil ha en totalkapital på mellom 3400 og 3600 millioner kroner. Etter tap kan egenkapitalen i dag neppe være høyere enn mellom 550 og 600 millioner kroner. Det gir en egenkapitalprosent på 16 prosent. Skal egenkapitalen være på over 20 prosent blir det nødvendig med en egenkapitalinnsprøytning på mellom 150 og 200 millioner kroner. Et annet alternativ er å selge unna deler av eiendeler som gir gevinst. Bedre inntjening er det som gjelder På sikt er det kun bedre inntjening og overskudd på drift som kan sikre TFDS. Det er dette Tor Lægreid & Co bør konsentrere seg om ikke jakte nye muligheter. Situasjonen er ikke bedre for OVDS. Også dette selskapet trenger frisk kapital i størrelsesorden 150 til 200 millioner kroner for å ha nødvendig handlingsrom for å klare utfordringene som ligger fremfor selskapet ut fra betraktinger om selskapets egenkapital, gjeld, totalkapital og manglende inntjening. Allerede ved halvårsskiftet i år var egenkapitalprosenten til OVDS ned på 16 prosent. TFDS hadde en høyere egenkapitalandel, men lånefinansierte skipskjøp fremover bidrar til at situasjonen i TFDS raskt blir verre enn for OVDS. Som det fremgår av andre artikler i denne utgaven av NæringsRapport, er det spesielt i Nor Cargo TFDS/OVDS har store utfordringer foran seg. Det betyr at det vil være nødvendig med store kapitalinnsprøytninger i transportgiganten. Vi har anslått et kapitalbehov i Nor Cargo på tilsammen mellom 200 og 250 millioner kroner eller på mellom 65 og 85 millioner kroner for hver av eierselskapene TFDS, OVDS og Det Stavangerske Dampsskipsselskap. Knut Ørjasæter Avbrutt skilsmisse i Nor Cargo Intensjonen var at det fusjonerte TFDS/OVDS skulle overta hele Nor Cargo. Da nyvinningen NNDS ble vedtatt etablert i mars i år, ble det samtidig inngått en avtale med Det Stavangerske Dampskipsselskap (DSD) som er den tredje eieren av Nor Cargo, om en rett til å overta samtlige av DSDs aksjer i Nor Cargo. Om det fusjonerte selskapet ikke benyttet sin rett til å overta, fikk DSD på sin side en rett til å overta det fusjonerte selskapets eierandeler i Nor Cargo ASA og Nor Cargo Invest AS. Det er ikke vanskelig å forstå bakgrunnen for denne avtalen. Med en dominerende eier er det langt mindre interessant å være minoritets eier. Avtalen ville sikre at det ble en eier i selskapet noe som er svært fornuftig for å redusere risikoen for at store og ødeleggende konflikter skal oppstå mellom eierne. Som alle vet ble det ikke noe av fusjonen mellom OVDS/TFDS og dermed falt også denne avtalen. Det er fortsatt tre likeverdige eiere i Nor Cargo. Det er trolig en fordel i dagens situasjon. Det må store beløp inn for å redde Nor Cargo fra konkurs. Nå kan kapitalinnsprøytningen deles på tre i stedet for at et fusjonert OVDS/TFDS må ta hele regningen alene. Økt lønnsommhet og konkurransekraft gjennom intrerne strategi- og lederutviklingsprogrammer Vi tilbyr hjelp til interne prosesser: Riktig veivalg Effektivt styrearbeid Rett person på rett plass Medarbeidertilfredshet Kundetilfredshet Kultur- og identitetsbygging Vi benytter metoder og vurderings-/testverktøy som er lett å lære og enkel å praktisere, og har en arbeidsform som skaper trygghet i organisasjonen når endringer gjennomføre. TRE EIERE: Det er fortsatt tre likeverdige eiere i Nor Cargo, OVDS, TFDS og Det Stavangerske Dampskipsselskap. Tromsø tlf.: Karl-Wilhelm Sirkka, Birger Haugland Bodø tlf.: Gunnar Pedersen, Kirsti Kaspersen NæringsRapport Nr

8 8 AVISMARKEDET Konkurransen er borte Mens hele 90-tallet bestod av en beinhard konkurranse mellom A-pressen i nord og Nord-Norge Samkjøringen, Harstad Tidende gruppen, har de to gigantene nå slått seg sammen på annonsesida. Konkurransen er nærmest lagt død. Det nye konsernet Media Nor, består av 12 forskjellige aviser, 8 fra gamle A-pressen mens Nord- Norge Samkjøringen har med 4. Like før årskiftet inngikk A- pressen (ASA) og Harstad Tidende Gruppen en avtale om å inngå et likeverdig samarbeid på annonsesida i landsdelen. Det hele startet med at Bodø sin to aviser Nordlands Framtid og Nordlandsposten slo seg sammen fra 18. februar i år. I kjølvannet av denne sammenslåingen ble eierne A- pressen og HT-gruppen også enige om de skulle være likeverdige eiere i den helt domminerende annonsesamkjøringen i Nord-Norge, Media Nor. Det er ingen tvil om at den knallharde konkurransen mellom de to avisene i Bodø har vært ødeleggende for annonsemarkedet i en årrekke. Dette er også bakgrunnen for at samarbeidet er blitt en realitet mellom A-pressen og HT-gruppen i nord. Nå ønsker de å få en større andel av riksannonsene. Begge vant Dermed gikk det akkurat som NæringsRapport spådde for om lag ett år siden. Da skrev vi at trolig var aviskrigen over. Det er den også i og med at Media Nor tar inn størstedelen av den milliarden det annonseres for i landsdelen. Spenning Spenningen dreier seg mer om hvordan de små selvstendige avisene vil klare seg i framtida. Får de stå på egne ben og unngår å la seg lokke til kirsebærbordet med de store, har de størst sjanse for å leve videre. Alle husker hestehandelen A-pressen og HTgruppen gjennomførte i fjor da Bladet Harstad, (A-pressen) Ofoten Tidende og Ranaposten ( begge HT-gruppen) ble lagt ned på samme klokkeslett samme dag. Forut for nedleggelsen hadde de kjøpt opp avisene i håp om å tjene store penger. Inntjeningen ble ikke stor nok og derfor la de ned avisnene samtidig. A-pressen har signalisert at de ønsker å utvide sin eierandel i nord. Det betinger lønnsomhet. I mottsatt fall er oppkjøp ensbetydende med nedleggelse. Et tiår med kamp om annonsepenger er over og freden har senket seg mellom A-pressen og Harstad Tidendegruppen i nord. Nå tufter de samarbeidet på felles annonsekjøring mellom 12 aviser, 8 fra A-pressen og 4 fra HT-gruppen. Odd Mikalsen Systembygger av aluminiumsprofiler Spesialfirma i utstøping av betong NARVIK Tlf.: HARSTAD Tlf.: TROMSØ Tlf.: Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass. Rombaksveien 47, Postboks 57, 8501 Narvik Tlf.: , Mob.: , Fax: Nordens største flyambulanse operatør! NæringsRapport Nr

9 AVISMARKEDET 9 MEST SOLID I NORD Her er de mest solide avisene i nord målet etter bokført egenkapital i prosent av totalkapitalen. 1. Andøyposten Tromsø Nordlys Rana Blad Finnmark Dagblad Brønnøysund Avis Bladet Vesterålen Troms Folkeblad Assu 46 A-PRESSEN - I NORD-NORGE Nøkkeltall Avis opplag INNTEKTER DRIFTSRESULTAT EGENKAP I mill KR. % Finnmarken, Vadsø 7602 (7650) (26.1) (1.66) (12.5) 64 (39) Finnmark Dagblad, Hammerfest (10015) (39.2 ) (1.4 ) (14,6) 61 (45) Nordlys,Tromsø (30 216) (129.5) (14.08) (61.07) Fremover,Narvik 9805 (9728) (38.2 ) (2.25) (8.4) 43 (28) Lofotposten Svolvær 9162 (9 455) (32.9) (1.87) (4.72) 30 (20) Lofot-Tidende, Leknes 4790 (4571) ( 8.9) (- 1.86) (4.72) Nordlands Framtid Bodø (19 337) (78.4) (0. 265) (4.6 ) 13 (7) Rana Blad Mo i Rana ( ) (46.9) (4.2) (26.08) 61 (46) Helgeland Arbeiderblad, Mosjøen (10 245) (39.7) (1.21) (9.3) 38 ( 37) Totalt ( ) (439.8) (26.935) HT-GRUPPEN Nøkkeltall Avis Netto opplag i 1000 eks Inntekter, mill Driftsresultat Egenkap. i mill kr. % Andøyposten, Andenes 2369 (2 370) (5.6 ) mill (0.135) (4.88) 79 (74) Troms Folkeblad, Finnsnes 7628 (7463) (24.4 ) (1.1 mill) (8.1 ) 48 (31) Harstad Tidende, Harstad (15 068) (55.6) (0.886 ) (20.1) 15 (65) Framtid i Nord, Olderdalen 4546 (4347) (7.2 ) (0.059) ( ) -4 (- 4) Bladet Tromsø (10 618) (44.9) (1.9 ) (17.2) 66 ( 52) Saltenposten, Fauske 2944 (3 103) (6.2 ) ( ) (-1.195) -48 (-30) Nordlandsposten, Bodø ( (54.2 ) (3.44 ) (4.42) 21 ( 9) Sør-Varanger Avis,Kirkenes 4477 (4 033) (10.1 ) ( ) (3.37 ) 61 ( 41) Altaposten, Alta (5 754) (21.4) (1.51) (10.5 ) 53 (47) Nye Troms, Målselv (4 684) (9.6) (0.253) (2.73) 51 (36 Fiskeribladet, Harstad (18 206) (16.7) (-0.366) (0.035) 8 (1) Bladet Vesterålen, Sortland (10 827) (29.8) (1.561 ) (7.8) 50 (34) Vesterålens Avis, Stokmarknes 2879 (2885) (6.2 ) (0.086 ) (0.608) 32 (22) Brønnøysund Avis, Brønnøysund 4775 (4 825) (16.7) ( ) (11.2) 56 (39) Helgelands Blad, Sandnessjøen 6379 (6 445) (15.8) (2.5) (12.6) 65 (63) TOTALT ( ) ( ) ( ) MEST LØNNSOMME I NORD: Her er de mest lønnsomme i nord ( driftsresultat i prosent av omsetningen i Helgelands Blad Lofot-Tidende Helgeland Arbeiderblad Fremover Rana Blad Altaposten Finnmarken Troms Folkeblad Tromsø Nordlys Harstad Tidende MILLIONER AVISER HVER DAG Totalopplaget i Nord-Norge er på omlag aviser. Av dette tallet er A-pressen størst med et opplag på om lag , mens Harstad Tidende Gruppen utgjør De frie og uavhengige aviser utgjør ca Totalt omsetning i det nordnorske avismarkedet er på vel en milliard kroner. Da er både annonse og avissalg med i regnestykket. Bare opplagstall, andre Nordsalten, Innhavet (2 452) Finnmarkposten, Honningsvåg (1 327) Meløyavisa, Ørnes (2 453) Sagat, Lakselv (2379) Østhavet, Vardø (1 572) Østhavet, Vardø (1572) Øksnesavisa, Øksnes (1 704) Bestill et abonnement på NæringsRapport i dag! Telefon Stakkevollveien 31, PB 3604, 9278 Tromsø Tlf.: , Fax: Et sentralt verksted i Tromsø! Ombygginger - Vedlikehold - Reparasjoner Prosjektering - Anbudsberegning Vårt datterselskap i Eidkjosen Slippkapasitet opptil 120 fot. Agentur for: GM og Volvo marinemotorer SLIPP & DOKK A.S Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta, Tlf: , Fax: NæringsRapport Nr

10 10 AVISMARKEDET Leve pressestøtten i Norge: Avis er kultur Pressestøtten har sammen med produksjonstøtten vært et evig diskusjonstema om det bør være eller ikke. Staten har flere ganger truet med å fjerne denne tildelinga til de medier som er ligger konkurranseutsatt til. I fjor pøste den norske stat ut 235 millioner kroner i pressestøtte. Inneværende år er samme tallet 180 millioner. For svært mange avsier betyr disse pengene et være eller ikke være. De holder liv i flere av landsdelens aviser og skulle produksjonsstøtten forsvinne, er det stor sannsynlighet for at aviser som får støtte, vil dø. For de nordnorske avisene slår den slik ut : Andøyposten: Positivt driftsresultat (163.00) med pressestøtte, negativt uten pressestøtte. Får Altaposten: Positivt driftsresultat ( mill_) også uten pressestøtten. Får pressestøtte mill. kroner Ássu: Positivt driftsresultat (50 000) selv med pressestøtten. Får støtte på mill. Bladet Vesterålen: Positivt driftsresultat, ( ) får ikke pressestøtte Brønnøysunds Avis:: Positiv driftsresultat Uten pressestøtte negativ. Får 1 mill. i pressestøtte. Finnmark Dagblad: Positivt driftsresultat, (1.580 mill) får ikke pressestøtte Finnmarken: Positivt driftsresultat, (1.584 mill) får ikke pressestøtte. Framtid i Nord: Positivt driftsresultat, (8000 kr negativt uten pressestøtte. Får kr. Fiskeribladet: Positiv driftsresultat ( kr), får ikke pressestøtte. Fremover: Positivt driftsresultat, (3.048 mill) får ikke pressestøtte. Harstad Tidende: Positivt driftsresultat, (4.169 mill) får ikke pressestøtte Helgeland Arbeiderblad: Positivt driftsresultat, (3.695) får ikke pressestøtte Helgelands Blad: Positivt driftsresultat, (1.806) får ikke pressestøtte Lofotposten: Negativt driftsresultat ( ) Får ikke pressestøtte. Lofot-Tidende: Positivt driftsresultat ( 1.093) med pressestøtten. Får kroner. Nordlands Fratid: Positivt driftsresultat (2.499 mill), får ikke pressestøtte Nordlandsposten: Positivt driftsresultat (3.723).Fikk mill i pressestøtte Nordlys: Positivt driftsresultat, ( mill) får ikke pressestøtte Nye Troms: Negativt driftsresultat, ( kroner) Pressestøtte utgjør Rana Blad: Positivt driftsresultat, (3.619) får ikke pressestøtte Ságat: Negativt driftsresultat, ( ) Støtte på mill. Saltenposten: Negativt driftsresultat ( ) selv med pressestøtte. Får: ) Sør-Varanger Avis: Positiv driftsresultat (27.000) med pressestøtten. Får Troms Folkeblad: Positivt driftsresultat, (1.527 )får ikke pressestøtte. Tromsø: Positivt driftsresultat, ( 2.034) negativt uten pressestøtte. Får mill). Vesteraalens Avis: Negativt driftsresultat, ( ) negativt uten pressestøtte. Får Summering Deler man så avisene i følgende grupper innebærer dette følgende: aviser i nord får ikke pressestøtte. Det er: Finnmarken, Finnmark Dagblad, Nordlys, Troms Folkeblad, Harstad Tidende, Fremover, Nordlands Framtid, Rana Blad, Helgeland, Fiskeribladet, Arbeiderblad, Helgelands Blad, og Rana Blad. 2. Fire aviser får pressestøtte, men har negativ driftsresultat: Det er Saltenposten, Sør- Varanger Avis, Nye Troms og Vesterålens avis aviser får pressestøtte og har positivt Generelt er det slik at pressestøtten betyr enda mer for disse bittesmå avisene enn for de litt større. Avisen Østhavet i Vardø har ikke all verden av kjøpelystne skarer av folk å sko seg på om de mister kroner. Annonsemarkededet er stramt og lite. Slik har andre avsier det også. Framtid At mange aviser vil få problemer dersom pressestøtten forsvinner er hevet over tvil. Så lenge de får stå på egne ben og hindre oppkjøp, har de muligheter til å klare seg bedre enn om gigantene som A-pressen eller Schibsted overtar kontrollen. De store avishusene har et mål, - et såkalt resultatorientert mål, nemlig overskudd. Klarer man ikke å oppnå pene blåe tall, er det bare å hente hammeren og sette kroken på døra. Også konjunkturene er avgjørende. Man må heller ikke se bort fra at papiravisene blir mindre populære nå som alle har internett og folks reiselyst bare øker. Høyhastighet på nettet betyr at man kan laste ned avisen i såkalte pdf-filer raskt og uansett hvor man er i verden. Enkelte aviser har lagt hele sin pairutgave (Harstad Tidende og Tromsø) ut på nettet. Betaler du en tier, får du laste den ned på hjemmepc-en din, eller den bærebare. Men pairutgaven kommer man aldri utenom. Abbonentene som er i flertall, vil ha den. De reisende på fly og buss vil også det. Derfor er det vanskelig å spå hvor sterk papirutgaven står seg i konnkurranse med å HT-GRUPPEN: Konsernsjef i NN, Rolf Erstad. A-PRESSEN: Konsernsjef i NN, Gunn Paulsen driftsresultat, men negativt hvis pressestøtten trekkes fra: Det er: Andøyposten, Framtid i Nord, Nye Troms, Sagat, Bladet Tromsø, Brønnøysund Avis 4. 2 aviser får pressestøtte, men har positivt driftsresultat, selv om pressestøtten trekkes fra. De to er: Nordlandsposten og Altaposten. Ikke med i MAL Mange småaviser er ikke med i MBL. I Nord-Norge gjelder det følgende aviser: Finnmarksposten som får i støtte. Lokalavisa Nordsalten får kroner. Meløyavisa som får kroner i støtte. Øksnesavisa som får kroner i pressestøtte. Østhavet som, får i støtte. Disse avisene er totalt avhengig av pressestøtte. Faller den fra vil avisene blø. laste den ned på nettet. Skulle pressestøtten forsvinne, vil det neppe knekke alle de små avisene med en gang: Da vil vi få en omlegging som mer går ut på at: * Tredagers aviser blir todagers aviser * Færre sider * Dårligere journalistikk (mindre ressurser til slikt) Samlet kan dette medføre en utarming for de enkelte aviser som sender dem inn i en tung økonomisk sirkel. Men ofte har det vist seg at lokalsamfunnet sjøl slår ring om sin egen avis. De vil ha den og kan være et avgjørende bidrag til at de lever videre forutsatt at de store aviseierene holder seg lang unna og helst på flat mark. Odd Mikalsen NæringsRapport Nr

Rutebileieren. Slett ikke bra... Treerbanden. PENGESLØSING PÅ HAVNEUTBYGGING - side 10

Rutebileieren. Slett ikke bra... Treerbanden. PENGESLØSING PÅ HAVNEUTBYGGING - side 10 PENGESLØSING PÅ HAVNEUTBYGGING - side 10 NR. 4, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Rutebileieren Slett ikke bra... Salten Bilruter med Wilhelm Hunstad går med overskudd, men det er bare tilsynelatende. Selskapet

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge

Bitt av. papegøyen. Internasjonale cash managementløsninger. KUN I NÆRINGSRAPPORT Unikt og grundig om transportog samferdsel i HELE Nord-norge FFR: Eventyrlig resultat - betalt av den forrige eieren s. 16 Stig Solheim NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 4, 2005 Bitt av Taper 38 000 kr. pr. båt pr. dag RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø

20. ÅRGANG. Best i klassen. Fornybart Narvik-miljø Nr. 4 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: Fornybar energi: Vindkraft, småkraftverk, havkraft og alternativ energi. Denne utgave av NæringsRapport: Nærgående om kraftmarkedet i Nord Norge Best

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE

Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE Nordnorsk næringsliv på oljemessa i Stavanger. Se bildekavalkade side 31 NæringsRapport NR. 4, 2006 UNIKE OG GRUNDIG OM TRANSPORT OG SAMFERDSEL I HELE NORD-NORGE I godt driv Hammerfest Næringsinvest fikk

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift Denne utgave - unikt og grundig om kraftmarkedet i Nord-Norge NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2005 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

KJEMPET OG VANT SIDE 27

KJEMPET OG VANT SIDE 27 KJEMPET OG VANT SIDE 27 ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2003 06 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 770801 062026 En av verstingene: Wiggo Marthinussen, Simply Upside 2 SIDE TO Foss versus Nordlys Bedriftskompetanse

Detaljer

Havets sølv ga vekst

Havets sølv ga vekst Nr. 5/6 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fiskeri- og oppdrett Havets sølv ga vekst Sildeprodusentene; blant dem Geir Anders Sjøset i Modolv Sjøset Pelagic AS, var blant de

Detaljer

Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006

Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006 Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006 Åtte ganger større på seks år Gunnar H. Johansen Rusånes Fabrikker i Rognan har økt omsetningen fra 10 til 80 millioner på seks år. På bildet

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta

Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta Tor Lægreid, TFDS: En kostbar mann - side 40 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2003 Døråpneren Landsdelssamleren RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Snøhvit Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen, i bladet Nordlys. Mann med

Detaljer

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge

NæringsRapport PENDLER. for millioner. Regnskapets timer. Nær og internasjonal. KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge Regnskapets timer De som bruker oss til det merkantile, får frigitt bå å øre helt andre ting. Ring oss for en prat om alt du kan bli fritatt for. Gjø ør vi. post@merkantilservice.tr.no Tromsø tlf 77 64

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri Gir etter for Skål for Nergård Foredlingsbedriften

Detaljer

NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften

NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Kleppa uten kontroll med bruken av RDA-milliarder side 3 NæringsRapport NR. 6-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Risco

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

For dyr transport. NæringsRapport. Helikoptertransport for Nord-Norge. 20 år

For dyr transport. NæringsRapport. Helikoptertransport for Nord-Norge. 20 år Hurtigruta mot markedet Olav Fjell Side 3 NæringsRapport Nr. 4-2008 Logistikksenter Innen fem år skal Narvik være landsdelens største containerhavn. Havnedirektør Rune J. Arnøy satser på at Narvik havn

Detaljer