Melding fra fylkesstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding fra fylkesstyret"

Transkript

1 1

2 Innhold Innledning... 4 Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper... 5 Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt... 5 Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning... 5 Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt... 6 Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd... 6 Kursprogrammet... 6 Omfang... 7 Økonomi... 7 Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt... 8 Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene... 8 Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark... 9 Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer... 9 Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå... 9 Faktadel om fylkesleddets arbeid Medlemstall Ledelse Frikjøp Bemanning pr Økonomi og regnskap Administrasjon og drift Arbeid i fylkesstyre, utvalg, råd og arbeidsgrupper Verv og oppnevninger Fylkesstyret Møtende varamedlemmer: Ikke møtende varamedlemmer: Arbeidsutvalget Personalnemnd Utvalg for SFO (fra ) Styre for pensjonister

3 Forhandlingsutvalg privat avtaleområde (standard tariffavtaler/opprettelse av avtaler i private virksomheter Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Arbeidsgruppe: Plattform for kommunikasjon og samhandling (fra ) Medlem i arbeidsgruppe for Global Campaign for Dignity (fra ) Arbeidsgruppe: Studietur ( ) Yrkesfaglærerutdanninga (fra ) Arbeidsgruppe: Ungdomstrinnet (fra ) Arbeidsgruppe: Lærerutdanning trinn 8-13 (fra ) Kontaktperson for Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Gnist-partnerskap og arbeidsutvalget UNIO-representant i IA-råd, Råd for samarbeid med arbeidslivet og Råd for arbeidstilsynet indre østland: Agora Hedmark fylkeskommune hovedvernombud Valgkomité Deltakelse på sentrale kurs og samlinger Deltakelse på eksterne kurs og konferansen Medbestemmelses- og utviklingsarbeid i Utdanningsforbundet

4 Melding fra fylkesstyret Innledning Utdanningsforbundet Hedmark er et fylkeslag av Utdanningsforbundet, etablert etter en fusjon mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. Organisasjonen har medlemmer på alle nivå i utdanningssystemet, fra barnehage til høgskoler og universitet. Fylkesstyret vil i det følgende legge frem rapport om sitt arbeid i perioden Fylkesårsmøtet i 2009 vedtok retningslinjer for fylkesstyret. Som en del av retningslinjene gjelder at fylkesstyret skal følge Utdanningsforbundets gjeldende vedtekter og retningslinjer. I tillegg skal fylkesstyret se til landsmøtevedtak og prioriterte områder vedtatt i sentralstyret. Nedenfor er gjengitt del B, som sier mer spesifikt hva fylkesstyret skal jobbe med: B. Fylkesstyrets retningslinjer: 1. Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper. 2. Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt. 3. Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning. 4. Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt. 5. Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd. 6. Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt. 7. Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene. 8. Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark. 9. Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer. 10. Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå. Meldingen fra fylkesstyret vil basere seg på disse vedtatte retningslinjene og delvis bruke disse som overskrifter. Meldingen vil også forholde seg til de andre vedtakene sist årsmøte gjorde. I tillegg vil meldingen gi en oversikt over valg, oppnevninger, kursarrangement, kursdeltakelse o.l. På årsmøtet i 2009 ble valgene foretatt mens vi fremdeles hadde seksjoner 4

5 (eksempelvis «leder seksjon barnehage»). Landsmøtet samme år gjorde om på dette og Hedmark har i perioden gått over til den nye betegnelsen, medlemsgrupper. I meldingen er derfor «medlemsgruppe» brukt konsekvent. Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper I denne treårs perioden har fylkesstyret hatt fokus på kontakt med medlemmene. I dette ligger det at medlemmer fra både store og små medlemsgrupper skal ha en arena hvor de får kontakt med tillitsvalgte. Konkret kan vi trekke frem at de minste medlemsgruppene som for eksempel FAS og voksenopplæringen har blitt gitt større oppmerksomhet gjennom for eksempel smågruppekurs. Noen lokallag har hatt større utfordringer i forhold til drift og organisering enn andre. Fylkesstyret har i denne perioden vedtatt retningslinjer for arbeidet i lokallagene. Dette har skjedd etter en grundig prosess i organisasjonen, hvor saken har vært oppe på ulike arenaer. Dette er ment som en hjelp til medlemmene slik at de har en større garanti for at organisasjonen lokalt fungerer. Vi anser lokallagsleddet som en viktig arena for å nå medlemmene på grasrotnivå, det være seg klubbmøter og medlemsmøter. Fylkesstyret har deltatt på flere ulike møteplasser. Vi har gjennomført medlemsmøter, deltatt på styremøter, klubbmøter og årsmøter. Vi har også hatt en runde med skolering i regionene med påfølgende åpent medlemsmøte for medlemmene Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt I utgangspunktet ønsker vi at alle medlemmer har en tillitsvalgt på egen arbeidsplass å forholde seg til. Dette kan av og til være vanskelig å få til (se neste punkt). Fylkesstyret har i hele perioden vært en pådriver for at lokallagene skal ha en aktiv rolle overfor sine medlemmer. Det er og har vært en utfordring å få forståelse for at alle medlemmer trenger en tillitsvalgt. I barnehagesektoren er dette en stor utfordring. Det har i 2011 kommet en kjennelse på SFS Utfallet her bekrefter at alle våre medlemmer i barnehagen er avhengig av en tillitsvalgt som kan være med på å forhandle og utarbeide gode avtaler for det pedagogiske personalet i barnehagen. Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning Fylkesstyrets mål har i hele perioden vært å få til et velfungerende tillitsvalgtapparat i hele organisasjonen. Veldig mange arbeidsplasser har dette på plass, men vi ser at særlig på små arbeidsplasser kan det være vanskelig å få på plass en tillitsvalgt. Det kan være flere grunner til dette og grunnene kan også virke sammen mot at vi får på plass en tillitsvalgt. En av grunnene er at enkelte arbeidsgivere motsetter seg at det skal være tillitsvalgt. En annen kan være at ingen av medlemmene er villige til å ta på seg jobben. Til slutt kan det også være at arbeidsgivers øverste representant på arbeidsplassen motsetter seg å ha en tillitsvalgt å forholde seg til og måtte gi permisjon for møter og kurs til. Arbeidet med å få en fungerende tillitsvalgtordning henger sammen med de to foregående punktene. I arbeidet med å styrke medbestemmelsesretten har fylkesstyret hatt fokus på kompetanseheving av de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Vi ser en tendens til at arbeidsgivere driver overkjøring ved å fatte vedtak uten at de de tillitsvalgte blir tatt med på laget. Tillitsvalgtsrollen i forhold til medbestemmelsesretten har gått mer i retning av å rydde 5

6 opp i saker, i stedet for å ha et gjensidig samarbeid. De tillitsvalgte fungerer da som vaktbikkje og ikke som en gjensidig part. Vi ser blant annet i forsøkene med «ny» SFS 2201 at enkelte arbeidsgivere motsetter seg sterkt å ha tillitsvalgt i den enkelte barnehage og at KS heller ikke synes å ville være med som drahjelp når vi prøver å få på plass dette. Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt Fylkesleddet har både direkte og indirekte bidratt til at forbundet har forhandlet der det er mulig. I første rekke gjelder dette lokale tariffoppgjør der vi har hatt tett kontakt med flere lokale forhandlingsdelegasjoner og etter beste evne gitt råd om hvordan disse skal håndtere forhandlingene. Vi har også vært med i enkelte forhandlinger på områder hvor vi har svært få medlemmer. For eksempel har vi forhandlet på statlig avtaleverk både på statens hus og ved fagskolen på Vea. Fylkesstyret har i perioden jobbet med at alle medlemsgrupper og tariffområder skal blir ivaretatt. Dette blir blant annet gjort ved å følge opp enheter med medlemmer som ikke har tariffavtale. Skolering av tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger og ellers fungere som et støttende og informativt organ overfor de tillitsvalgte og medlemmene. Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd Utdanningsforbundet er en stor fagorganisasjon. Av totalt medlemmer på landsbasis, er om lag registrert i Hedmark. Å være tillitsvalgt i en så stor organisasjon betinger god kompetanse og kunnskap om lover og avtaler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor en stor utfordring for oss på fylkesnivå å sikre at de tillitsvalgte holdes oppdatert og får tilgang til informasjon som kan komme til nytte i det daglige arbeidet. I protokollen fra årsmøtet i Hedmark i mai 2009 ble retningslinjene for fylkesstyrets arbeid i inneværende periode vedtatt. I vedtaket står det blant annet at «fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper (sak 7a.1) og har ansvar for veiledning, skolering og støtter for underliggende ledd.» (sak 7a.4). Vi har, på bakgrunn av disse vedtakene hatt fokus på å skreddersy kurstilbudet til den enkelte tillitsvalgte, og legge opp til skolering og refleksjonsoppgaver som er knyttet til den medlemsgruppen de tilhører. Fylkesstyret har oppnevnt en personalnemd som skal hjelpe medlemmer som får problemer med sitt tilsettingsforhold. Medlemmene i personalnemda har, gjennom hele perioden, hatt mange personalsaker. Dette har medført mye arbeid opp mot arbeidsgivere i samråd med medlemmet det gjelder. I mange saker har vi hatt god hjelp fra Utdanningsforbundets advokater. Personalnemdas medlemmer har også brukt en god del tid på å rådgi og veilede tillitsvalgte lokalt. På denne måten har flere saker blitt løst på lavest mulig nivå. Kursprogrammet Skoleringsutvalget, som består av tillitsvalgte på fylkeskontoret, forsterket med ansatt kurssekretær, har samarbeidet om de kursene som er gjennomført. Nærmere oversikt over hvilke, og i hvor stort omfang, er beskrevet annet sted i meldinga. I tillegg til de kurs vi har gjennomført i egen regi, har fylkesleddet også ansvaret for å gjennomføre et sentralt initiert grunnskoleringsprogram for nye tillitsvalgte. 6

7 Disse kursene er tilrettelagt for ulike tariffområder og gir deltagerne et innblikk i hva som kreves av dem som tillitsvalgte. Kursene tar blant annet for seg avtaleforståelse, konflikthåndtering og medbestemmelse samt annen informasjon det er viktig å ha kunnskap om som tillitsvalgt og som er nødvendig kompetanse i møte med arbeidsgiver. Kurspermene er i tillegg fylt med viktig grunnlagsmateriale og er fine oppslagsverk for videre egenskolering i oppgaven som tillitsvalgt. Vi har også forsøkt å sette sterkere farge på den utdanningspolitiske debatten i denne perioden. Kontaktforum er en viktig arena i så måte, der lokallagsledere, nestledere og kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene har fått mulighet til å bidra med tanker om hvordan de ønsker at barnehage og skole skal se ut framtida. Disse politiske verkstedene er viktige for å kvalitetssikre argumenter slik at vi blir hørt i den offentlige utdanningsdebatten. Lokallagene representerer den direkte kontakten mellom medlemmer og arbeidsgiver, både i forhold til administrasjon og til politisk valgte representanter i formannskap og kommunestyre. I et forvaltningssystem der kommunene har sterk sjølråderett i forhold til tiltak og budsjett blir det derfor viktig å sikre best mulig kompetanse hos lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på kommunenivå. Lokallagssamlingene har vært nyttige møteplasser for samtale og refleksjon. Omfang Utdanningsforbundet Hedmark har gjennomført 100 kurs og samlinger i løpet av perioden fra 1. aug 2009 til 30. april 2012, fordelt på 29 ulike målgrupper. Lokallagslederne er innkalt til 15 samlinger, og har i tillegg vært representert, sammen med andre grupper, på 9 kurs med ulike tema. ATV VGO har vært innkalt til 10 kurs. Det har videre vært gjennomført 8 kontaktforum. Storkursene er vår beste anledning til å treffe tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, og har derfor hatt høy prioritet. Deltagerantallet har variert fra på disse kursene. Vi har også videreført tradisjonen med lederkonferanser fra forrige periode. I inneværende semester, våren 2012, arrangerer vi to lederkonferanser, 1.februar for skoleledere og 24.april for styrere. Totalt vil ca personer ha deltatt på skoleringen i løpet av perioden. Det har vært gjennomført 42 to-dagers-kurs og 58 en-dags-kurs, totalt 142 kursdager. Enkelte samlinger/ studieturer/arrangementer er ikke registrert i skjemaet, og kommer i tillegg. Økonomi Vi baserer vår kursvirksomhet på sentralt tildelte OU-midler (Opplæring/ Utvikling). I tillegg er noe av fylkeslagets driftsmidler også blitt kanalisert til skoleringsarbeidet. Det er kostbart å legge til rette for gode kurs og relevant kursinnhold. For å holde skoleringsbudsjettet har vi stort sett benyttet våre egne fylkestillitsvalgtes kompetanse, men har også hatt glede av å samarbeide med flere eksterne foredragsholdere, både faglige, politiske, samt innspill og foredrag i motivasjons-sammenheng. Vi bruker ca. 1,5 2 millioner kroner til kursvirksomhet hvert år. Dette har vi forsøkt å utnytte maksimalt. I løpet av perioden vil vi ha forvaltet ca.5,87 millioner til ulike skoleringstiltak. Utdanningsforbundet har tradisjon for å legge til rette for kurs for tillitsvalgte i organisasjonen. Dette har vi forsøkt å videreføre og videreutvikle. I tillegg veileder fylkeskontoret lokallag/arbeidsplasstillitsvalgte og enkeltmedlemmer i saker der medlemmer stiller spørsmål i tilknytning til sine arbeidsforhold, eller mangel på sådanne. 7

8 Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt Fylkesleder tok i august 2009 kontakt med NRK Hedmark/Oppland med henblikk på å skape et klima for godt samarbeid. Allerede 24. august ble ledelsen (Tone og Frode) invitert til møte på Elverum. I møtet fikk NRK og Utdanningsforbundet presentert seg, sine mål og arbeidsmetoder og en fikk opprettet gode kontaktpunkter. En kan trygt konkludere med at denne innledende kontakt fra en ny fylkesledelse har medvirket til at Utdanningsforbundet har fått opp mange saker i lokalnyhetene. Disse sakene er både saker hvor Utdanningsforbundet blir nevnt og intervjuet, men også saker hvor Utdanningsforbundet har vært informant uten å nevnes eksplisitt i oppslaget. Vi har fått mange saker på både i radio og på TV, direkte og i opptak, og, noen av innslagene har også blitt vist på Norge i dag på NRK, og vi har også hatt sak i aktualitetsmagasinet nyhetsmorgen på P2. Vi gjennomførte også et møte med redaksjonen i Hamar Arbeiderblad. Lokalavisene har med jevne mellomrom fått innspill og saker som vi har ansett som viktige. Det har også vært et arbeid med å få våre stortingspolitikere i tale. Vi har skrevet brev hvor vi har gitt informasjon om ting som rører seg i Hedmark. Dette har vært en utfordrende prosess, som nå ser ut til å gi resultater i form av personlig kontakt. Fylkesleder, leder og nestleder i medlemsgruppe grunnskole og deler av arbeidsgruppa or ungdomstrinnet var i Stortinget og hørte på behandlingen av ungdomstrinnsmeldingen. Her hadde vi også et møte med Thomas Breen og Karin Andersen. I tillegg har vi benyttet Utdanningsforbundet Hedmark sin nettside hvor aktuelle saker har vært lagt ut. For at lokale tillitsvalgte skal være godt rustet i møte med media er det blitt gjennomført mediekurs og en har også hatt fokus på møte med media på flere samlinger. Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene I løpet av denne perioden har det vært mange og til dels spennende saker å arbeide med. Vi kan for eksempel nevne saker som profesjonsetikk, vedtekter, fagforeningsbevissthet, struktur, utdanningspolitikk og arbeidstidsavtaler. I tillegg kommer høringer og særavtaler. Her kan nevnes meldinger som: ungdomsskolemeldinga, førskole- og lærerutdanning, etter og videreutdanningsstrategien. I forkant og etterkant av reforhandlinger av sentrale særavtaler har fylkesstyret langt ned et godt stykke arbeid. I forkant har vi prøvd å legge føringer i de retninger vi mener våre medlemmer har mest nytte og utbytte. I etterkant gjelder det opplæring og praktisk gjennomføring ute i kommunene. Etter at kjennelsen på SFS2201 kom i mai 2011, ble alle lokallagene innkalt til kurs før ferien. I tillegg har fylkesleder og leder medlemsgruppe barnehage vært rundt i kommunene på medlemsmøter. Dette har vært et viktig arbeid i å bevisstgjøre medlemmene våre rundt endringen som kom. Dette punktet anser vi i fylkesstyret som meget viktig. Det legger premissene for vårt arbeid og med det hvilke saker vi skal prioritere. Det har vært viktig å etablere kontakt og samarbeid med andre aktører som arbeider innenfor det utdanningspolitiske feltet eller med områder som har betydning for våre medlemmer på ulikt nivå. Fylkesleder sitter i GNIST-partnerskapet og GNIST arbeidsutvalg. Her har vi forsøkt å belyse viktige områder for lærerrekruttering, vilkår for å beholde lærere, videreutdanning og andre viktige utdanningspolitiske saker. I GNIST arbeidsutvalg har vi sittet med Høgkolen i Hedmark, Fylkesmannen og KS Hedmark og Oppland. Dette arbeidet har også ført til at vi har fått til samarbeid på andre områder. Fylkesleder har deltatt på konferanse til KS i en paneldebatt, vi har hatt felles kurs med KS og høgskolen i forhold til 8

9 veiledning av nyutdannede, nytilsatte førskolelærere, vi har bidratt inn i fagdag for allmennlærerstudenter og vi bidrar i forhold til planlegging av innlandets lærerstevne. Fylkesleder er, på vegne av UNIO, medlem av IA-rådet i Hedmark (rådet for inkluderende arbeidsliv), Råd for arbeidstilsynet Indre Østland og Rådet for samarbeid med arbeidslivet (Høgskolen). Her har vi hatt mulighet til å bringe inn innspill om saker som er viktig for Utdanningsforbundet og våre samarbeidsorganisasjoner i UNIO. Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark Kontaktforum er ett av de foraene som når flest av våre tillitsvalgte på lokallagsnivå. Derfor er det viktig at de er med på behandlingen av den politiske handlingsplanen. Den blir vedtatt hvert år for å kunne oppdateres i forhold til de sakene som til enhver tid er i og rundt organisasjonen. Den politiske handlingsplanen tolker vi på mange måter som vår arbeidsinstruks. Fylkesstyret har forholdt seg til landsmøtevedtakene som ble vedtatt i 2009, samt til sentralstyrets prioriterte satsningsområder hvert år. Disse dokumentene har dannet grunnlag for de prioriteringer vi har foretatt oss. I tillegg har det vært viktig for fylkesstyret å bidra i dagsaktuelle saker og på områder og med tematikk som dukker opp. Kontaktforum har således vært et viktig bindeledd for å få råd i saker og for å arbeide helhetlig fra sentralledd til lokallag og motsatt. Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer Planene her kommer som en naturlig følge av planene som er lagt rundt politisk handlingsplan, kursplan og vedtekter vedtatt for Utdanningsforbundet. Fylkesstyret har som tidligere nevn et veilednings-, skolerings og støtteansvar for underliggende ledd. Her legges, med andre ord, mye av prinsippene for det organisasjonsmessige arbeidet i alle ledd. Planen inneholder beskriver kommunikasjonslinjer, utfordringer ved samhandling og kommunikasjon og hvilke forventninger ulike ledd kan/skal/bør ha til hverandre. Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå I dette arbeidet har fylkesstyret bort i mot hele medlemsmassen i ryggen. I mange saker jobbes det aktivt i forhold til å få til sentrale avtaler på alle ledd i organisasjonen, uten at vi nødvendigvis når helt frem med dette på det politiske nivået. Utdanningsforbundet mener at det er viktig å ha sentrale føringer fordi forutsetningene ute i fylkeskommuner og kommuner er veldig forskjellige. Sentrale avtaler setter en standard, og er med på å utjevne lokale forskjeller. Utdanningsforbundet Hedmark har gjennom hele perioden jobbet for å få tariffavtaler i private barnehager og skoler. Dette er et langsiktig arbeid som tar mye tid, men som også har gitt resultater. Vi har fått flere tariffavtaler i private barnehager, både standard tariffavtaler og ved at barnehager har meldt seg inn i PBL-a. I tillegg er vi i dialog med flere skoler uten at vi har kommet helt i mål ennå. 9

10 Faktadel om fylkesleddets arbeid Melding fra fylkesstyret Medlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet Hedmark har vært meget stabilt i perioden. Det ble en endring etter landsmøtet ved at seksjon for skoleledere ble nedlagt fra og medlemmene overført til sine respektive medlemsgrupper. For å ha sammenliknbare tall, henter vi starttallene fra : Medlemsgruppe Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Ledere 210 Høgskole og universitet FAS 235 Pensjonister / andre Totalt Kommentarer: Normalt ville vi vist differansen i de forskjellige gruppene ved start og avslutning av perioden. Denne gang er det lite interessant da endringen fra seksjoner til medlemsgrupper har medført følgende: 1. Ledermedlemmene er ikke lenger en egen gruppe. Lederne tilhører nå den medlemsgruppe de har sitt arbeid i. 2. Opprettelse av ny medlemsgruppe FAS. Denne har hovedsakelig rekruttert sine medlemmer fra gamle seksjon grunnskole og andre. En interessant sammenlikning kan vi ta med, økningen av medlemstallet med 122 i perioden. Ledelse Tone Stangnes Gjerstad, Utdanningsforbundet Åmot ble på årsmøtet valgt som fylkesleder med Frode Sørhus, Utdanningsforbundet Kongsvinger som nestleder. De utgjør den politiske ledelsen av organisasjonen. Fylkesstyret består av totalt 13 medlemmer, 3 møtende og 5 ikke møtende varamedlemmer. Fylkesstyret har oppnevnt et arbeidsutvalg på 6 medlemmer og 1 varamedlem. Frikjøp Fylkesleder, nestleder, kontaktperson for medlemsgruppene barnehage, grunnskole og lederrepresentanten har alle 100 % frikjøp. De to hovedtillitsvalgte, som også er fylkesstyremedlemmer har begge 100 % frikjøp, dekket av Hedmark fylkeskommune. I tillegg er det pr frikjøp på 2 fylkesstyremedlemmer fra medlemsgruppe grunnskole (20 % og 40 %) samt at kontaktperson for medlemsgruppe høgskole og universitet har om lag 40 % frikjøp dekket av høgskolen. Medlemsgruppe videregående opplæring har også hatt noe mer frikjøp (20 %) i deler av valgperioden. Bemanning pr Organisasjonssekretær/seniorkonsulent Geir Bjørnar Smebye (100 % stilling), administrasjonskonsulent Marit Gylstrøm (80 % stilling, men i perioder hatt inntil 100 %), 10

11 1. sekretær Grethe S. Lauritzen (70 % stilling), 1. sekretær Berit Dybdal (20 % stilling, i perioden opp til 33,3 % stilling). Økonomi og regnskap Utdanningsforbundet Hedmark fører selv regnskapet med Marit Gylstrøm som hovedansvarlig. Fylkesstyret har valgt Noraudit v/tollef Halvorsen i Hamar som revisor. Administrasjon og drift Fylkesstyret har hele perioden hatt kontor i Kr. Lavransdattersv. 18, 2316 Hamar. Fra sommeren 2010 ble kontoret utvidet med 3 enkeltkontorer, kursrom med plass til ca. 16 personer samt en suite med garderobe og toalett med dusj. Den siste delen er tenkt også som overnattingsfasiliteter for fylkesstyremedlemmer. I forbindelse med kontorutvidelsen ble leiekontrakten reforhandlet og forlenget og løper nå til Arbeid i fylkesstyre, utvalg, råd og arbeidsgrupper Fylkesstyrets møter i perioden : År Antall møter Antall saker (til ) 4 64 Totalt Arbeidsutvalgets møter i perioden : År Antall møter Antall saker (til ) 6 26 Totalt De forskjellige utvalg, råd og arbeidsgrupper har hatt varierende antall møter i perioden etter behov og kapasitet. De fleste møtene er avholdt på fylkeskontoret. 11

12 Verv og oppnevninger Fylkesstyret Tone S. Gjerstad, Åmot, fylkesleder Frode Sørhus, Kongsvinger, nestleder Lise Beathe Hov, Ringsaker, leder medlemsgruppe barnehage Mette Strøm Brenna, Stange, leder medlemsgruppe grunnskole Oddny Andreassen, Åsnes, leder medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole Magne Rydland, Hamar, leder medlemsgruppe HUK (til ) Arild Storberget, Elverum, leder medlemsgruppe HUK (fra ) Tore Fjørtoft, Hamar, leder, medlemsgruppe skoleledere Idun Åsbø Næsheim, Engerdal, nestleder medlemsgruppe barnehage Egil Reinemo, Hamar, nestleder medlemsgruppe grunnskole Jarle Bruun Olsen, Ringsaker Solvår Brustad Lilleeng, Folldal Monica Stadigs, Engerdal Bjørn Engevold, Stange, nestleder medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole Møtende varamedlemmer: 1. varamedlem: Birgitte Røros, Os 2. varamedlem: Roger Hansen, Sør-Odal 3. varamedlem: Kari Haave, Elverum Ikke møtende varamedlemmer: 4. varamedlem: Elin Caplin, Ringsaker 5. varamedlem: Arild Storberget, Elverum (til ) Karin B. Holter, Grue (fra ) 6. varamedlem: Karin B. Holter, Grue (til ) Pål Hjermstad, Hamar (fra ) 7. varamedlem: Pål Hjermstad, Hamar (til ) Leif Fenne, Kongsvinger (fra ) 8. varamedlem: Leif Fenne, Kongsvinger (til ) Bjørg-Karin Ringen, Hamar ( ) Harald Løken, Hamar (fra ) Sekretær: Geir Bjørnar Smebye Arbeidsutvalget Tone Stangnes Gjerstad (leder) Frode Sørhus, nestleder Lise Beathe Hov Mette Strøm Brenna Oddny Andreassen Tore Fjørtoft Møtende varamedlem: Magne Rydland (til ) Arild Storberget (fra ) Sekretær: Geir Bjørnar Smebye 12

13 Personalnemnd Frode Sørhus (leder) Tone Stangnes Gjerstad Tore Fjørtoft Magne Rydland (til ) Mette Strøm Brenna ( og ) Bjørn Engevold (fra ) Geir Bjørnar Smebye (medlem og sekretær) Skoleringsutvalg Tore Fjørtoft (leder) Lise Beate Hov Oddny Andreassen Frode Sørhus Mette Strøm Brenna Egil Reinemo (fra ) Grethe S. Lauritzen (medlem og sekretær) Medlemsgruppe FAS (fra ) Jarle Bruun Olsen (leder) Tor Reinemo, seniorrådgiver fylkesmannen i Hedmark, Hamar Anne Guro Kåsin Vangen, barnehage- og skolefaglig rådgiver Sør-Odal kommune, Sør-Odal Lars Erik Hyllvang, skolefaglig rådgiver Engerdal kommune, Engerdal Heidi Schutt Østby, rådgiver NAV Hamar, Hamar Mari Lundsveen Flagstad, rådgiver PPT Hamar, Hamar (til ) Utvalg for ledere (fra ) / Lederråd (fra ) Tore Fjørtoft (leder) Kari Haave Tord Arnesen, skolesjef Elverum Reidun Johansen, styrer Hempa barnehage, Hamar (kommunal barnehage) Lise Toverud Haga, styrer Tronbøl barnehage Sør-Odal (kommunal barnehage) (til ) Karin B. Holter, styrer Tjura barnehage, Grue (privat PBL-A-barnehage) Morten Midtlien, rektor Romedal ungdomsskole, Stange (til ) Janniche Langseth, avdelingsleder Storhamar videregående skole Rolf Lagergren, avdelingsleder Solør videregående skole Anne Grete Lynum, styrer Søbakken barnehage, Elverum (fra ) Berit Bjørkholen, styrer Klingen naturbarnehage, Åmot (fra ) Tone Strømberg, assisterende skoleleder Mørkved skole, Ringsaker (fra ) Utvalg for SFO (fra ) Mette Strøm Brenna (leder) Egil Reinemo Anne Bakken, daglig leder, SFO Marikollen skole, Kongsvinger Rita Mailand, daglig leder, SFO Mørkved skole, Ringsaker Hilde Simensen, daglig leder, SFO Arstad skole, Stange Elin Torve, 2. pedagog Rollsløkken skole, Hamar Camilla Persson, daglig leder, SFO Storhamar skole, Hamar 13

14 Styre for pensjonister Frode Sørhus (leder) Bjørn Barkbu Berit Slaatten Anne Marie Melby Arvid Hagen Torgeir Skjæret Unni Rustad, Folldal, 1. varamedlem Knut A. Heiberg, Hamar, 2. varamedlem Bjørn Øyan, Os, 3. varamedlem Geir Bjørnar Smebye (sekretær) Melding fra fylkesstyret Forhandlingsutvalg privat avtaleområde (standard tariffavtaler/opprettelse av avtaler i private virksomheter Lise Beathe Hov (leder) Idun Åsbø Næsheim Egil Reinemo Frode Sørhus Forhandlingsutvalg Spekter/KA/HSH/Stat/FUS/PBL-A Magne Rydland (leder til ) Lise Beathe Hov (leder fra ) Jarle Bruun Olsen Arild Storberget (fra ) Geir Bjørnar Smebye Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Bjørn Engevold (leder) Oddny Andreassen Roger Hansen Kari Haave Vangerud og Hals legat: Medlemmer: Advokatfirmaet Raugland v/advokat Andreas Brønner Tone Stangnes Gjerstad Frode Sørhus Arbeidsgruppe: Plattform for kommunikasjon og samhandling (fra ) Tone Stangnes Gjerstad (leder) Bjørn Engevold Idun Åsbø Næsheim Lillian Skjærvik Øyvind Grande Geir Bjørnar Smebye Medlem i arbeidsgruppe for Global Campaign for Dignity (fra ) Harald Berg, Hamar katedralskole 14

15 Arbeidsgruppe: Studietur ( ) Tone Stangnes Gjerstad Egil Reinemo Oddny Andreassen Geir Bjørnar Smebye Lillian Skjærvik Melding fra fylkesstyret Yrkesfaglærerutdanninga (fra ) Oddny Andreassen Grethe Borchgrevink Alu, Storhamar vgs Mia Lysakerrud, Skarnes vgs Jan-Egil Stensli, Ringsaker vgs Kai Adsen, Skarnes vgs Kari Haave, Elverum vgs Arild Storberget, Høgskolen i Hedmark Arbeidsgruppe: Ungdomstrinnet (fra ) Mette Strøm Brenna Oddny Andreassen Egil Reinemo Veronica Øien, Elverum ungdomsskole, Elverum Lars Magne Mauset, Ottestad ungdomsskole, Stange Berit Johnsrud, Trådstad ungdomsskole Arbeidsgruppe: Lærerutdanning trinn 8-13 (fra ) Jarle Bruun Olsen Roger Hansen Lærere fra ungdomstrinnet og videregående opplæring Kontaktperson for Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Tone Stangnes Gjerstad Gnist-partnerskap og arbeidsutvalget Tone Stangnes Gjerstad UNIO-representant i IA-råd, Råd for samarbeid med arbeidslivet og Råd for arbeidstilsynet indre østland: Tone Stangnes Gjerstad Agora Tone Stangnes Gjerstad medlem i styret Frode Sørhus medlem i representantskapet Hedmark fylkeskommune hovedvernombud (utpekt av Utdanningsforbundet Hedmark) Per Martin Pettersen (til ) Tor Ola Slagsvold (fra ) Valgkomité Fra medlemsgruppe barnehage: Mette Ruud, Eidskog 15

16 Gro Andberg, Kongsvinger Fra medlemsgruppe grunnskole: Rein Austdal, Ringsaker Torhild Morgestad, Engerdal Øyvind Grande, Stange Ingjerd Skagen, Tynset Mette Strand, Nord-Odal Fra medlemsgruppe videregående opplæring: Torunn Hjeltnes, Stor-Elvdal Hans-Jørgen Sørensen, Trysil Fra medlemsgruppe HUK: Jon Anders Græsli, Hamar Fra medlemsgruppe skoleledere: Kjersti Støre, Våler Varamedlemmer: Fra medlemsgruppe barnehage: Anne Pedersen, Elverum Fra medlemsgruppe grunnskole: Anne Kari Norstrøm, Elverum Fra medlemsgruppe videregående opplæring: Tor Ola Slagsvold, Hamar Fra medlemsgruppe HUK: Bergljot Østerås, Hamar Fra medlemsgruppe skoleledere: Willy Fengsrud, Våler Deltakelse på sentrale kurs og samlinger Fylkesstyremedlemmer har i perioden deltatt på sentrale kurs. Totalt dreier dette seg om totalt 313 persondøgn. Fylkesleder og nestleder har i tillegg deltatt på en rekke kurs for ledere og nestledere. Temaer har vært dels politiske, dels administrative. Medlemsgruppeledere og i noen tilfeller nestledere/lederrepresentant deltatt i sentrale kontaktforum og nettverksmøter. I tillegg har Tore Fjørtoft vært oppnevnt i sentralt lederråd fra mars Ansatte har deltatt på sentrale kurs i forhold til sine arbeidsoppgaver. Geir Bjørnar Smebye har deltatt på kurs for personalnemnder og IKT-relaterte kurs. Marit Gylstrøm har deltatt på regnskapskurs mens Grethe S. Lauritzen har deltatt på kurs i Public 360/360. Alle ansatte har i tillegg deltatt på det årlige todagerskurset for ansatte i Utdanningsforbundet med arbeidssted utenfor hovedkontoret. 16

17 Deltakelse på eksterne kurs og konferansen Fylkesstyremedlemmer og ansatte har i perioden deltatt på utvalgte kurs og konferanser arrangert av andre enn Utdanningsforbundet. Totalt dreier dette seg om totalt 113 persondøgn. Medbestemmelses- og utviklingsarbeid i Utdanningsforbundet Marit Gylstrøm har i perioden deltatt i et pilotprosjekt i forbindelse med innføring av Agresso regnskapssystem for hele organisasjonen. Hun var også skoleåret en av tre ansatte på fylkesplan som hadde supporttjeneste i Agresso for andre fylkeslag. Geir Bjørnar Smebye har i perioden deltatt i Utdanningsforbundet sentralt i medbestemmelsesmøter og lønnsforhandlinger. Han har i tillegg vært oppnevnt i et partsutvalg for å utvikle et nytt lønnssystem for ansatte i Utdanningsforbundet. 17

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 08.03.2016 16/00005-22 Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Møtedato/tidspunkt: 08.03.2016, 16.00-18.00.-09.03.2016 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Vår dato: Referanse: Tlf: 8.12.2016 16/01240-22 Saksbehandler: Tone E. Stangnes Gjerstad Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 8. desember 2016 09.00-16.00 Fredag, 9. desember

Detaljer

Protokoll FST 08/2016

Protokoll FST 08/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 27.10.2016 16/01239-19 Protokoll FST 08/2016 Møtedato/tidspunkt: 27.10.2016, kl. 09.00-17.30 28.09.2016, kl. 09.00-12.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 29.09.2016 16/01238-17 Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Møtedato/tidspunkt: 29.09.2016, kl. 09.40-17.00 30.09.2016, kl. 09.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016 Vår dato Vår ref eranse Utdanningsf orbundet Hedmark 25.05.2016 16/00008-19 Protokoll Fylkesstyremøte 04/2016 Møtedato/tidspunkt: 26.05.16: 09.30-18.00 27.05.2016: 09.00-16.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 01/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 01/2017 Vår dato Referanse Saksbehandler: 13.01.2017 17/00002-13 Tone E. Stangnes Gjerstad : Arkivkode: Tlf: 032.3 s. 1 av 6 Protokoll fra fylkesstyremøte nr 01/2017 Møtedato/tidspunkt: Stad: Til stede: mandag,

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 21.06.2016 16/00009-21 Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Møtedato/tidspunkt: 21.06.16 kl. 09.30-16.30 22.06.16 kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 02/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 02/2017 Vår dato: Referanse: 27.02.2017 17/00003-22 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 11 Protokoll fra fylkesstyremøte 02/2017 Møtedato/tidspunkt: mandag, 27. februar 2017 10.00-18.00 Tirsdag,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Protokoll Fylkesstyret 06/16

Protokoll Fylkesstyret 06/16 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 05.09.2016 16/01235-14 Protokoll Fylkesstyret 06/16 Møtedato/tidspunkt: 05.09.2016, kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer Innkalte:

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. GENERELLE OPPLYSNINGER VIKTIG UNDERSØKELSE FOR LÆRERYRKETS STATUS OG FREMTID I mars 2011 gjennomfører Utdanningsforbundet Hedmark en utfyllende undersøkelse med fokus på hvordan du som pedagog eller

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 71,7% 1 146 Mann 28,3% 452 answered question 1 598 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 50,3% 803 Ungdomsskole 27,4% 438 Voksenopplæring

Detaljer

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse

2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 2011 UDF Hedmark Arbeidstid Skole Undersøkelse 1. KJØNN Kvinne 72,3% 60 Mann 27,7% 23 answered question 83 skipped question 0 2. ARBEIDSSTED Barneskole 54,2% 45 Ungdomsskole 30,1% 25 Voksenopplæring 8,4%

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon:

OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon: OPPLANDSKURS VÅR 2017 Versjon: 06-12-2016 Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18. november 2016 OK0117 19. jan OK0217 19. jan OK0317 14. - 15. feb OK0417 23.

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt... 10

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2017 Versjon:

OPPLANDSKURS HØSTEN 2017 Versjon: OPPLANDSKURS HØSTEN 2017 Versjon: 2017-06-15 Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 5. mai 2017 OK1417 23. 24. aug Hausmanns gate 17 og Anker hotell, Oslo OK2217 1. sep

Detaljer

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i arbeidsutvalget 29-05-15 OK1315 27. aug Kl. 09.30 14.30 OK1415

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Sak 5 MELDING FRA FYLKESSTYRET 2012-2015

Sak 5 MELDING FRA FYLKESSTYRET 2012-2015 Sak 5 MELDING FRA FYLKESSTYRET 2012-2015 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 OPPFØLGING AV DE VEDTATTE RETNINGSLINJENE... 3 3 PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER... 5 4 «UTDANNINGS-HEDMARK SLIK VI SER DET»... 5 A Barnehage...

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Lokallagsstyret Lederråd Mona Brude (leder), Hilde Kavli Ree

Lokallagsstyret Lederråd Mona Brude (leder), Hilde Kavli Ree Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 11.4.11 26.3.12 Medlemstall per avtaleområde april 08 April 10 april 11 mars 12 Medl. i lokallaget 187 190 191 194 KS bhg/fas 21 21 25 27 KS-skole 120 121 115 118

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 8.-10. mai 2012. Årsmøte ble avholdt 08.05.2012 kl. 09.30 10.05.2012 kl. 15.30 på Rica Hotel Hamar.

Protokoll. Årsmøte 8.-10. mai 2012. Årsmøte ble avholdt 08.05.2012 kl. 09.30 10.05.2012 kl. 15.30 på Rica Hotel Hamar. Årsmøte 8.-10. mai 2012 Protokoll Årsmøte ble avholdt 08.05.2012 kl. 09.30 10.05.2012 kl. 15.30 på Rica Hotel Hamar. Kunstnerisk innslag ved åpningen ble besørget av medlemmer fra vokalgruppen Nordic Blue.

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer