Melding fra fylkesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding fra fylkesstyret"

Transkript

1 1

2 Innhold Innledning... 4 Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper... 5 Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt... 5 Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning... 5 Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt... 6 Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd... 6 Kursprogrammet... 6 Omfang... 7 Økonomi... 7 Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt... 8 Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene... 8 Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark... 9 Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer... 9 Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå... 9 Faktadel om fylkesleddets arbeid Medlemstall Ledelse Frikjøp Bemanning pr Økonomi og regnskap Administrasjon og drift Arbeid i fylkesstyre, utvalg, råd og arbeidsgrupper Verv og oppnevninger Fylkesstyret Møtende varamedlemmer: Ikke møtende varamedlemmer: Arbeidsutvalget Personalnemnd Utvalg for SFO (fra ) Styre for pensjonister

3 Forhandlingsutvalg privat avtaleområde (standard tariffavtaler/opprettelse av avtaler i private virksomheter Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Arbeidsgruppe: Plattform for kommunikasjon og samhandling (fra ) Medlem i arbeidsgruppe for Global Campaign for Dignity (fra ) Arbeidsgruppe: Studietur ( ) Yrkesfaglærerutdanninga (fra ) Arbeidsgruppe: Ungdomstrinnet (fra ) Arbeidsgruppe: Lærerutdanning trinn 8-13 (fra ) Kontaktperson for Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Gnist-partnerskap og arbeidsutvalget UNIO-representant i IA-råd, Råd for samarbeid med arbeidslivet og Råd for arbeidstilsynet indre østland: Agora Hedmark fylkeskommune hovedvernombud Valgkomité Deltakelse på sentrale kurs og samlinger Deltakelse på eksterne kurs og konferansen Medbestemmelses- og utviklingsarbeid i Utdanningsforbundet

4 Melding fra fylkesstyret Innledning Utdanningsforbundet Hedmark er et fylkeslag av Utdanningsforbundet, etablert etter en fusjon mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. Organisasjonen har medlemmer på alle nivå i utdanningssystemet, fra barnehage til høgskoler og universitet. Fylkesstyret vil i det følgende legge frem rapport om sitt arbeid i perioden Fylkesårsmøtet i 2009 vedtok retningslinjer for fylkesstyret. Som en del av retningslinjene gjelder at fylkesstyret skal følge Utdanningsforbundets gjeldende vedtekter og retningslinjer. I tillegg skal fylkesstyret se til landsmøtevedtak og prioriterte områder vedtatt i sentralstyret. Nedenfor er gjengitt del B, som sier mer spesifikt hva fylkesstyret skal jobbe med: B. Fylkesstyrets retningslinjer: 1. Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper. 2. Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt. 3. Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning. 4. Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt. 5. Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd. 6. Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt. 7. Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene. 8. Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark. 9. Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer. 10. Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå. Meldingen fra fylkesstyret vil basere seg på disse vedtatte retningslinjene og delvis bruke disse som overskrifter. Meldingen vil også forholde seg til de andre vedtakene sist årsmøte gjorde. I tillegg vil meldingen gi en oversikt over valg, oppnevninger, kursarrangement, kursdeltakelse o.l. På årsmøtet i 2009 ble valgene foretatt mens vi fremdeles hadde seksjoner 4

5 (eksempelvis «leder seksjon barnehage»). Landsmøtet samme år gjorde om på dette og Hedmark har i perioden gått over til den nye betegnelsen, medlemsgrupper. I meldingen er derfor «medlemsgruppe» brukt konsekvent. Fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper I denne treårs perioden har fylkesstyret hatt fokus på kontakt med medlemmene. I dette ligger det at medlemmer fra både store og små medlemsgrupper skal ha en arena hvor de får kontakt med tillitsvalgte. Konkret kan vi trekke frem at de minste medlemsgruppene som for eksempel FAS og voksenopplæringen har blitt gitt større oppmerksomhet gjennom for eksempel smågruppekurs. Noen lokallag har hatt større utfordringer i forhold til drift og organisering enn andre. Fylkesstyret har i denne perioden vedtatt retningslinjer for arbeidet i lokallagene. Dette har skjedd etter en grundig prosess i organisasjonen, hvor saken har vært oppe på ulike arenaer. Dette er ment som en hjelp til medlemmene slik at de har en større garanti for at organisasjonen lokalt fungerer. Vi anser lokallagsleddet som en viktig arena for å nå medlemmene på grasrotnivå, det være seg klubbmøter og medlemsmøter. Fylkesstyret har deltatt på flere ulike møteplasser. Vi har gjennomført medlemsmøter, deltatt på styremøter, klubbmøter og årsmøter. Vi har også hatt en runde med skolering i regionene med påfølgende åpent medlemsmøte for medlemmene Alle medlemmer skal ha tilgang til tillitsvalgt I utgangspunktet ønsker vi at alle medlemmer har en tillitsvalgt på egen arbeidsplass å forholde seg til. Dette kan av og til være vanskelig å få til (se neste punkt). Fylkesstyret har i hele perioden vært en pådriver for at lokallagene skal ha en aktiv rolle overfor sine medlemmer. Det er og har vært en utfordring å få forståelse for at alle medlemmer trenger en tillitsvalgt. I barnehagesektoren er dette en stor utfordring. Det har i 2011 kommet en kjennelse på SFS Utfallet her bekrefter at alle våre medlemmer i barnehagen er avhengig av en tillitsvalgt som kan være med på å forhandle og utarbeide gode avtaler for det pedagogiske personalet i barnehagen. Fylkesstyret skal arbeide for å styrke medbestemmelsesretten ved at alle arbeidsplasser skal ha tillitsvalgtsordning Fylkesstyrets mål har i hele perioden vært å få til et velfungerende tillitsvalgtapparat i hele organisasjonen. Veldig mange arbeidsplasser har dette på plass, men vi ser at særlig på små arbeidsplasser kan det være vanskelig å få på plass en tillitsvalgt. Det kan være flere grunner til dette og grunnene kan også virke sammen mot at vi får på plass en tillitsvalgt. En av grunnene er at enkelte arbeidsgivere motsetter seg at det skal være tillitsvalgt. En annen kan være at ingen av medlemmene er villige til å ta på seg jobben. Til slutt kan det også være at arbeidsgivers øverste representant på arbeidsplassen motsetter seg å ha en tillitsvalgt å forholde seg til og måtte gi permisjon for møter og kurs til. Arbeidet med å få en fungerende tillitsvalgtordning henger sammen med de to foregående punktene. I arbeidet med å styrke medbestemmelsesretten har fylkesstyret hatt fokus på kompetanseheving av de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Vi ser en tendens til at arbeidsgivere driver overkjøring ved å fatte vedtak uten at de de tillitsvalgte blir tatt med på laget. Tillitsvalgtsrollen i forhold til medbestemmelsesretten har gått mer i retning av å rydde 5

6 opp i saker, i stedet for å ha et gjensidig samarbeid. De tillitsvalgte fungerer da som vaktbikkje og ikke som en gjensidig part. Vi ser blant annet i forsøkene med «ny» SFS 2201 at enkelte arbeidsgivere motsetter seg sterkt å ha tillitsvalgt i den enkelte barnehage og at KS heller ikke synes å ville være med som drahjelp når vi prøver å få på plass dette. Fylkesstyret skal bidra til at forhandlingsansvaret for alle medlemsgrupper blir ivaretatt Fylkesleddet har både direkte og indirekte bidratt til at forbundet har forhandlet der det er mulig. I første rekke gjelder dette lokale tariffoppgjør der vi har hatt tett kontakt med flere lokale forhandlingsdelegasjoner og etter beste evne gitt råd om hvordan disse skal håndtere forhandlingene. Vi har også vært med i enkelte forhandlinger på områder hvor vi har svært få medlemmer. For eksempel har vi forhandlet på statlig avtaleverk både på statens hus og ved fagskolen på Vea. Fylkesstyret har i perioden jobbet med at alle medlemsgrupper og tariffområder skal blir ivaretatt. Dette blir blant annet gjort ved å følge opp enheter med medlemmer som ikke har tariffavtale. Skolering av tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger og ellers fungere som et støttende og informativt organ overfor de tillitsvalgte og medlemmene. Fylkesstyret har veilednings-, skolerings- og støtteansvar for underliggende ledd Utdanningsforbundet er en stor fagorganisasjon. Av totalt medlemmer på landsbasis, er om lag registrert i Hedmark. Å være tillitsvalgt i en så stor organisasjon betinger god kompetanse og kunnskap om lover og avtaler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor en stor utfordring for oss på fylkesnivå å sikre at de tillitsvalgte holdes oppdatert og får tilgang til informasjon som kan komme til nytte i det daglige arbeidet. I protokollen fra årsmøtet i Hedmark i mai 2009 ble retningslinjene for fylkesstyrets arbeid i inneværende periode vedtatt. I vedtaket står det blant annet at «fylkesstyret skal sørge for møteplasser for alle medlemsgrupper (sak 7a.1) og har ansvar for veiledning, skolering og støtter for underliggende ledd.» (sak 7a.4). Vi har, på bakgrunn av disse vedtakene hatt fokus på å skreddersy kurstilbudet til den enkelte tillitsvalgte, og legge opp til skolering og refleksjonsoppgaver som er knyttet til den medlemsgruppen de tilhører. Fylkesstyret har oppnevnt en personalnemd som skal hjelpe medlemmer som får problemer med sitt tilsettingsforhold. Medlemmene i personalnemda har, gjennom hele perioden, hatt mange personalsaker. Dette har medført mye arbeid opp mot arbeidsgivere i samråd med medlemmet det gjelder. I mange saker har vi hatt god hjelp fra Utdanningsforbundets advokater. Personalnemdas medlemmer har også brukt en god del tid på å rådgi og veilede tillitsvalgte lokalt. På denne måten har flere saker blitt løst på lavest mulig nivå. Kursprogrammet Skoleringsutvalget, som består av tillitsvalgte på fylkeskontoret, forsterket med ansatt kurssekretær, har samarbeidet om de kursene som er gjennomført. Nærmere oversikt over hvilke, og i hvor stort omfang, er beskrevet annet sted i meldinga. I tillegg til de kurs vi har gjennomført i egen regi, har fylkesleddet også ansvaret for å gjennomføre et sentralt initiert grunnskoleringsprogram for nye tillitsvalgte. 6

7 Disse kursene er tilrettelagt for ulike tariffområder og gir deltagerne et innblikk i hva som kreves av dem som tillitsvalgte. Kursene tar blant annet for seg avtaleforståelse, konflikthåndtering og medbestemmelse samt annen informasjon det er viktig å ha kunnskap om som tillitsvalgt og som er nødvendig kompetanse i møte med arbeidsgiver. Kurspermene er i tillegg fylt med viktig grunnlagsmateriale og er fine oppslagsverk for videre egenskolering i oppgaven som tillitsvalgt. Vi har også forsøkt å sette sterkere farge på den utdanningspolitiske debatten i denne perioden. Kontaktforum er en viktig arena i så måte, der lokallagsledere, nestledere og kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene har fått mulighet til å bidra med tanker om hvordan de ønsker at barnehage og skole skal se ut framtida. Disse politiske verkstedene er viktige for å kvalitetssikre argumenter slik at vi blir hørt i den offentlige utdanningsdebatten. Lokallagene representerer den direkte kontakten mellom medlemmer og arbeidsgiver, både i forhold til administrasjon og til politisk valgte representanter i formannskap og kommunestyre. I et forvaltningssystem der kommunene har sterk sjølråderett i forhold til tiltak og budsjett blir det derfor viktig å sikre best mulig kompetanse hos lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på kommunenivå. Lokallagssamlingene har vært nyttige møteplasser for samtale og refleksjon. Omfang Utdanningsforbundet Hedmark har gjennomført 100 kurs og samlinger i løpet av perioden fra 1. aug 2009 til 30. april 2012, fordelt på 29 ulike målgrupper. Lokallagslederne er innkalt til 15 samlinger, og har i tillegg vært representert, sammen med andre grupper, på 9 kurs med ulike tema. ATV VGO har vært innkalt til 10 kurs. Det har videre vært gjennomført 8 kontaktforum. Storkursene er vår beste anledning til å treffe tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, og har derfor hatt høy prioritet. Deltagerantallet har variert fra på disse kursene. Vi har også videreført tradisjonen med lederkonferanser fra forrige periode. I inneværende semester, våren 2012, arrangerer vi to lederkonferanser, 1.februar for skoleledere og 24.april for styrere. Totalt vil ca personer ha deltatt på skoleringen i løpet av perioden. Det har vært gjennomført 42 to-dagers-kurs og 58 en-dags-kurs, totalt 142 kursdager. Enkelte samlinger/ studieturer/arrangementer er ikke registrert i skjemaet, og kommer i tillegg. Økonomi Vi baserer vår kursvirksomhet på sentralt tildelte OU-midler (Opplæring/ Utvikling). I tillegg er noe av fylkeslagets driftsmidler også blitt kanalisert til skoleringsarbeidet. Det er kostbart å legge til rette for gode kurs og relevant kursinnhold. For å holde skoleringsbudsjettet har vi stort sett benyttet våre egne fylkestillitsvalgtes kompetanse, men har også hatt glede av å samarbeide med flere eksterne foredragsholdere, både faglige, politiske, samt innspill og foredrag i motivasjons-sammenheng. Vi bruker ca. 1,5 2 millioner kroner til kursvirksomhet hvert år. Dette har vi forsøkt å utnytte maksimalt. I løpet av perioden vil vi ha forvaltet ca.5,87 millioner til ulike skoleringstiltak. Utdanningsforbundet har tradisjon for å legge til rette for kurs for tillitsvalgte i organisasjonen. Dette har vi forsøkt å videreføre og videreutvikle. I tillegg veileder fylkeskontoret lokallag/arbeidsplasstillitsvalgte og enkeltmedlemmer i saker der medlemmer stiller spørsmål i tilknytning til sine arbeidsforhold, eller mangel på sådanne. 7

8 Fylkesstyret skal delta i offentlig debatt Fylkesleder tok i august 2009 kontakt med NRK Hedmark/Oppland med henblikk på å skape et klima for godt samarbeid. Allerede 24. august ble ledelsen (Tone og Frode) invitert til møte på Elverum. I møtet fikk NRK og Utdanningsforbundet presentert seg, sine mål og arbeidsmetoder og en fikk opprettet gode kontaktpunkter. En kan trygt konkludere med at denne innledende kontakt fra en ny fylkesledelse har medvirket til at Utdanningsforbundet har fått opp mange saker i lokalnyhetene. Disse sakene er både saker hvor Utdanningsforbundet blir nevnt og intervjuet, men også saker hvor Utdanningsforbundet har vært informant uten å nevnes eksplisitt i oppslaget. Vi har fått mange saker på både i radio og på TV, direkte og i opptak, og, noen av innslagene har også blitt vist på Norge i dag på NRK, og vi har også hatt sak i aktualitetsmagasinet nyhetsmorgen på P2. Vi gjennomførte også et møte med redaksjonen i Hamar Arbeiderblad. Lokalavisene har med jevne mellomrom fått innspill og saker som vi har ansett som viktige. Det har også vært et arbeid med å få våre stortingspolitikere i tale. Vi har skrevet brev hvor vi har gitt informasjon om ting som rører seg i Hedmark. Dette har vært en utfordrende prosess, som nå ser ut til å gi resultater i form av personlig kontakt. Fylkesleder, leder og nestleder i medlemsgruppe grunnskole og deler av arbeidsgruppa or ungdomstrinnet var i Stortinget og hørte på behandlingen av ungdomstrinnsmeldingen. Her hadde vi også et møte med Thomas Breen og Karin Andersen. I tillegg har vi benyttet Utdanningsforbundet Hedmark sin nettside hvor aktuelle saker har vært lagt ut. For at lokale tillitsvalgte skal være godt rustet i møte med media er det blitt gjennomført mediekurs og en har også hatt fokus på møte med media på flere samlinger. Fylkesstyret skal arbeide med organisasjonspolitiske spørsmål samt behandle saker som angår medlemmene I løpet av denne perioden har det vært mange og til dels spennende saker å arbeide med. Vi kan for eksempel nevne saker som profesjonsetikk, vedtekter, fagforeningsbevissthet, struktur, utdanningspolitikk og arbeidstidsavtaler. I tillegg kommer høringer og særavtaler. Her kan nevnes meldinger som: ungdomsskolemeldinga, førskole- og lærerutdanning, etter og videreutdanningsstrategien. I forkant og etterkant av reforhandlinger av sentrale særavtaler har fylkesstyret langt ned et godt stykke arbeid. I forkant har vi prøvd å legge føringer i de retninger vi mener våre medlemmer har mest nytte og utbytte. I etterkant gjelder det opplæring og praktisk gjennomføring ute i kommunene. Etter at kjennelsen på SFS2201 kom i mai 2011, ble alle lokallagene innkalt til kurs før ferien. I tillegg har fylkesleder og leder medlemsgruppe barnehage vært rundt i kommunene på medlemsmøter. Dette har vært et viktig arbeid i å bevisstgjøre medlemmene våre rundt endringen som kom. Dette punktet anser vi i fylkesstyret som meget viktig. Det legger premissene for vårt arbeid og med det hvilke saker vi skal prioritere. Det har vært viktig å etablere kontakt og samarbeid med andre aktører som arbeider innenfor det utdanningspolitiske feltet eller med områder som har betydning for våre medlemmer på ulikt nivå. Fylkesleder sitter i GNIST-partnerskapet og GNIST arbeidsutvalg. Her har vi forsøkt å belyse viktige områder for lærerrekruttering, vilkår for å beholde lærere, videreutdanning og andre viktige utdanningspolitiske saker. I GNIST arbeidsutvalg har vi sittet med Høgkolen i Hedmark, Fylkesmannen og KS Hedmark og Oppland. Dette arbeidet har også ført til at vi har fått til samarbeid på andre områder. Fylkesleder har deltatt på konferanse til KS i en paneldebatt, vi har hatt felles kurs med KS og høgskolen i forhold til 8

9 veiledning av nyutdannede, nytilsatte førskolelærere, vi har bidratt inn i fagdag for allmennlærerstudenter og vi bidrar i forhold til planlegging av innlandets lærerstevne. Fylkesleder er, på vegne av UNIO, medlem av IA-rådet i Hedmark (rådet for inkluderende arbeidsliv), Råd for arbeidstilsynet Indre Østland og Rådet for samarbeid med arbeidslivet (Høgskolen). Her har vi hatt mulighet til å bringe inn innspill om saker som er viktig for Utdanningsforbundet og våre samarbeidsorganisasjoner i UNIO. Fylkesstyret skal hvert år vedta en politisk handlingsplan i samråd med Kontaktforum Hedmark Kontaktforum er ett av de foraene som når flest av våre tillitsvalgte på lokallagsnivå. Derfor er det viktig at de er med på behandlingen av den politiske handlingsplanen. Den blir vedtatt hvert år for å kunne oppdateres i forhold til de sakene som til enhver tid er i og rundt organisasjonen. Den politiske handlingsplanen tolker vi på mange måter som vår arbeidsinstruks. Fylkesstyret har forholdt seg til landsmøtevedtakene som ble vedtatt i 2009, samt til sentralstyrets prioriterte satsningsområder hvert år. Disse dokumentene har dannet grunnlag for de prioriteringer vi har foretatt oss. I tillegg har det vært viktig for fylkesstyret å bidra i dagsaktuelle saker og på områder og med tematikk som dukker opp. Kontaktforum har således vært et viktig bindeledd for å få råd i saker og for å arbeide helhetlig fra sentralledd til lokallag og motsatt. Fylkesstyret, lokallagsledere og hovedtillitsvalgt fylkeskommune skal utarbeide en plan for samhandling og kommunikasjon. Planen skal ivareta behovet for samarbeid mellom organisasjonstillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte og inkludere medlemsgrupper og arbeidsplasser der vi har medlemmer Planene her kommer som en naturlig følge av planene som er lagt rundt politisk handlingsplan, kursplan og vedtekter vedtatt for Utdanningsforbundet. Fylkesstyret har som tidligere nevn et veilednings-, skolerings og støtteansvar for underliggende ledd. Her legges, med andre ord, mye av prinsippene for det organisasjonsmessige arbeidet i alle ledd. Planen inneholder beskriver kommunikasjonslinjer, utfordringer ved samhandling og kommunikasjon og hvilke forventninger ulike ledd kan/skal/bør ha til hverandre. Fylkesstyret skal overfor Utdanningsforbundet sentralt arbeide for at flest mulig avtaler og føringer fastsettes på sentralt nivå I dette arbeidet har fylkesstyret bort i mot hele medlemsmassen i ryggen. I mange saker jobbes det aktivt i forhold til å få til sentrale avtaler på alle ledd i organisasjonen, uten at vi nødvendigvis når helt frem med dette på det politiske nivået. Utdanningsforbundet mener at det er viktig å ha sentrale føringer fordi forutsetningene ute i fylkeskommuner og kommuner er veldig forskjellige. Sentrale avtaler setter en standard, og er med på å utjevne lokale forskjeller. Utdanningsforbundet Hedmark har gjennom hele perioden jobbet for å få tariffavtaler i private barnehager og skoler. Dette er et langsiktig arbeid som tar mye tid, men som også har gitt resultater. Vi har fått flere tariffavtaler i private barnehager, både standard tariffavtaler og ved at barnehager har meldt seg inn i PBL-a. I tillegg er vi i dialog med flere skoler uten at vi har kommet helt i mål ennå. 9

10 Faktadel om fylkesleddets arbeid Melding fra fylkesstyret Medlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet Hedmark har vært meget stabilt i perioden. Det ble en endring etter landsmøtet ved at seksjon for skoleledere ble nedlagt fra og medlemmene overført til sine respektive medlemsgrupper. For å ha sammenliknbare tall, henter vi starttallene fra : Medlemsgruppe Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Ledere 210 Høgskole og universitet FAS 235 Pensjonister / andre Totalt Kommentarer: Normalt ville vi vist differansen i de forskjellige gruppene ved start og avslutning av perioden. Denne gang er det lite interessant da endringen fra seksjoner til medlemsgrupper har medført følgende: 1. Ledermedlemmene er ikke lenger en egen gruppe. Lederne tilhører nå den medlemsgruppe de har sitt arbeid i. 2. Opprettelse av ny medlemsgruppe FAS. Denne har hovedsakelig rekruttert sine medlemmer fra gamle seksjon grunnskole og andre. En interessant sammenlikning kan vi ta med, økningen av medlemstallet med 122 i perioden. Ledelse Tone Stangnes Gjerstad, Utdanningsforbundet Åmot ble på årsmøtet valgt som fylkesleder med Frode Sørhus, Utdanningsforbundet Kongsvinger som nestleder. De utgjør den politiske ledelsen av organisasjonen. Fylkesstyret består av totalt 13 medlemmer, 3 møtende og 5 ikke møtende varamedlemmer. Fylkesstyret har oppnevnt et arbeidsutvalg på 6 medlemmer og 1 varamedlem. Frikjøp Fylkesleder, nestleder, kontaktperson for medlemsgruppene barnehage, grunnskole og lederrepresentanten har alle 100 % frikjøp. De to hovedtillitsvalgte, som også er fylkesstyremedlemmer har begge 100 % frikjøp, dekket av Hedmark fylkeskommune. I tillegg er det pr frikjøp på 2 fylkesstyremedlemmer fra medlemsgruppe grunnskole (20 % og 40 %) samt at kontaktperson for medlemsgruppe høgskole og universitet har om lag 40 % frikjøp dekket av høgskolen. Medlemsgruppe videregående opplæring har også hatt noe mer frikjøp (20 %) i deler av valgperioden. Bemanning pr Organisasjonssekretær/seniorkonsulent Geir Bjørnar Smebye (100 % stilling), administrasjonskonsulent Marit Gylstrøm (80 % stilling, men i perioder hatt inntil 100 %), 10

11 1. sekretær Grethe S. Lauritzen (70 % stilling), 1. sekretær Berit Dybdal (20 % stilling, i perioden opp til 33,3 % stilling). Økonomi og regnskap Utdanningsforbundet Hedmark fører selv regnskapet med Marit Gylstrøm som hovedansvarlig. Fylkesstyret har valgt Noraudit v/tollef Halvorsen i Hamar som revisor. Administrasjon og drift Fylkesstyret har hele perioden hatt kontor i Kr. Lavransdattersv. 18, 2316 Hamar. Fra sommeren 2010 ble kontoret utvidet med 3 enkeltkontorer, kursrom med plass til ca. 16 personer samt en suite med garderobe og toalett med dusj. Den siste delen er tenkt også som overnattingsfasiliteter for fylkesstyremedlemmer. I forbindelse med kontorutvidelsen ble leiekontrakten reforhandlet og forlenget og løper nå til Arbeid i fylkesstyre, utvalg, råd og arbeidsgrupper Fylkesstyrets møter i perioden : År Antall møter Antall saker (til ) 4 64 Totalt Arbeidsutvalgets møter i perioden : År Antall møter Antall saker (til ) 6 26 Totalt De forskjellige utvalg, råd og arbeidsgrupper har hatt varierende antall møter i perioden etter behov og kapasitet. De fleste møtene er avholdt på fylkeskontoret. 11

12 Verv og oppnevninger Fylkesstyret Tone S. Gjerstad, Åmot, fylkesleder Frode Sørhus, Kongsvinger, nestleder Lise Beathe Hov, Ringsaker, leder medlemsgruppe barnehage Mette Strøm Brenna, Stange, leder medlemsgruppe grunnskole Oddny Andreassen, Åsnes, leder medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole Magne Rydland, Hamar, leder medlemsgruppe HUK (til ) Arild Storberget, Elverum, leder medlemsgruppe HUK (fra ) Tore Fjørtoft, Hamar, leder, medlemsgruppe skoleledere Idun Åsbø Næsheim, Engerdal, nestleder medlemsgruppe barnehage Egil Reinemo, Hamar, nestleder medlemsgruppe grunnskole Jarle Bruun Olsen, Ringsaker Solvår Brustad Lilleeng, Folldal Monica Stadigs, Engerdal Bjørn Engevold, Stange, nestleder medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole Møtende varamedlemmer: 1. varamedlem: Birgitte Røros, Os 2. varamedlem: Roger Hansen, Sør-Odal 3. varamedlem: Kari Haave, Elverum Ikke møtende varamedlemmer: 4. varamedlem: Elin Caplin, Ringsaker 5. varamedlem: Arild Storberget, Elverum (til ) Karin B. Holter, Grue (fra ) 6. varamedlem: Karin B. Holter, Grue (til ) Pål Hjermstad, Hamar (fra ) 7. varamedlem: Pål Hjermstad, Hamar (til ) Leif Fenne, Kongsvinger (fra ) 8. varamedlem: Leif Fenne, Kongsvinger (til ) Bjørg-Karin Ringen, Hamar ( ) Harald Løken, Hamar (fra ) Sekretær: Geir Bjørnar Smebye Arbeidsutvalget Tone Stangnes Gjerstad (leder) Frode Sørhus, nestleder Lise Beathe Hov Mette Strøm Brenna Oddny Andreassen Tore Fjørtoft Møtende varamedlem: Magne Rydland (til ) Arild Storberget (fra ) Sekretær: Geir Bjørnar Smebye 12

13 Personalnemnd Frode Sørhus (leder) Tone Stangnes Gjerstad Tore Fjørtoft Magne Rydland (til ) Mette Strøm Brenna ( og ) Bjørn Engevold (fra ) Geir Bjørnar Smebye (medlem og sekretær) Skoleringsutvalg Tore Fjørtoft (leder) Lise Beate Hov Oddny Andreassen Frode Sørhus Mette Strøm Brenna Egil Reinemo (fra ) Grethe S. Lauritzen (medlem og sekretær) Medlemsgruppe FAS (fra ) Jarle Bruun Olsen (leder) Tor Reinemo, seniorrådgiver fylkesmannen i Hedmark, Hamar Anne Guro Kåsin Vangen, barnehage- og skolefaglig rådgiver Sør-Odal kommune, Sør-Odal Lars Erik Hyllvang, skolefaglig rådgiver Engerdal kommune, Engerdal Heidi Schutt Østby, rådgiver NAV Hamar, Hamar Mari Lundsveen Flagstad, rådgiver PPT Hamar, Hamar (til ) Utvalg for ledere (fra ) / Lederråd (fra ) Tore Fjørtoft (leder) Kari Haave Tord Arnesen, skolesjef Elverum Reidun Johansen, styrer Hempa barnehage, Hamar (kommunal barnehage) Lise Toverud Haga, styrer Tronbøl barnehage Sør-Odal (kommunal barnehage) (til ) Karin B. Holter, styrer Tjura barnehage, Grue (privat PBL-A-barnehage) Morten Midtlien, rektor Romedal ungdomsskole, Stange (til ) Janniche Langseth, avdelingsleder Storhamar videregående skole Rolf Lagergren, avdelingsleder Solør videregående skole Anne Grete Lynum, styrer Søbakken barnehage, Elverum (fra ) Berit Bjørkholen, styrer Klingen naturbarnehage, Åmot (fra ) Tone Strømberg, assisterende skoleleder Mørkved skole, Ringsaker (fra ) Utvalg for SFO (fra ) Mette Strøm Brenna (leder) Egil Reinemo Anne Bakken, daglig leder, SFO Marikollen skole, Kongsvinger Rita Mailand, daglig leder, SFO Mørkved skole, Ringsaker Hilde Simensen, daglig leder, SFO Arstad skole, Stange Elin Torve, 2. pedagog Rollsløkken skole, Hamar Camilla Persson, daglig leder, SFO Storhamar skole, Hamar 13

14 Styre for pensjonister Frode Sørhus (leder) Bjørn Barkbu Berit Slaatten Anne Marie Melby Arvid Hagen Torgeir Skjæret Unni Rustad, Folldal, 1. varamedlem Knut A. Heiberg, Hamar, 2. varamedlem Bjørn Øyan, Os, 3. varamedlem Geir Bjørnar Smebye (sekretær) Melding fra fylkesstyret Forhandlingsutvalg privat avtaleområde (standard tariffavtaler/opprettelse av avtaler i private virksomheter Lise Beathe Hov (leder) Idun Åsbø Næsheim Egil Reinemo Frode Sørhus Forhandlingsutvalg Spekter/KA/HSH/Stat/FUS/PBL-A Magne Rydland (leder til ) Lise Beathe Hov (leder fra ) Jarle Bruun Olsen Arild Storberget (fra ) Geir Bjørnar Smebye Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Bjørn Engevold (leder) Oddny Andreassen Roger Hansen Kari Haave Vangerud og Hals legat: Medlemmer: Advokatfirmaet Raugland v/advokat Andreas Brønner Tone Stangnes Gjerstad Frode Sørhus Arbeidsgruppe: Plattform for kommunikasjon og samhandling (fra ) Tone Stangnes Gjerstad (leder) Bjørn Engevold Idun Åsbø Næsheim Lillian Skjærvik Øyvind Grande Geir Bjørnar Smebye Medlem i arbeidsgruppe for Global Campaign for Dignity (fra ) Harald Berg, Hamar katedralskole 14

15 Arbeidsgruppe: Studietur ( ) Tone Stangnes Gjerstad Egil Reinemo Oddny Andreassen Geir Bjørnar Smebye Lillian Skjærvik Melding fra fylkesstyret Yrkesfaglærerutdanninga (fra ) Oddny Andreassen Grethe Borchgrevink Alu, Storhamar vgs Mia Lysakerrud, Skarnes vgs Jan-Egil Stensli, Ringsaker vgs Kai Adsen, Skarnes vgs Kari Haave, Elverum vgs Arild Storberget, Høgskolen i Hedmark Arbeidsgruppe: Ungdomstrinnet (fra ) Mette Strøm Brenna Oddny Andreassen Egil Reinemo Veronica Øien, Elverum ungdomsskole, Elverum Lars Magne Mauset, Ottestad ungdomsskole, Stange Berit Johnsrud, Trådstad ungdomsskole Arbeidsgruppe: Lærerutdanning trinn 8-13 (fra ) Jarle Bruun Olsen Roger Hansen Lærere fra ungdomstrinnet og videregående opplæring Kontaktperson for Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Tone Stangnes Gjerstad Gnist-partnerskap og arbeidsutvalget Tone Stangnes Gjerstad UNIO-representant i IA-råd, Råd for samarbeid med arbeidslivet og Råd for arbeidstilsynet indre østland: Tone Stangnes Gjerstad Agora Tone Stangnes Gjerstad medlem i styret Frode Sørhus medlem i representantskapet Hedmark fylkeskommune hovedvernombud (utpekt av Utdanningsforbundet Hedmark) Per Martin Pettersen (til ) Tor Ola Slagsvold (fra ) Valgkomité Fra medlemsgruppe barnehage: Mette Ruud, Eidskog 15

16 Gro Andberg, Kongsvinger Fra medlemsgruppe grunnskole: Rein Austdal, Ringsaker Torhild Morgestad, Engerdal Øyvind Grande, Stange Ingjerd Skagen, Tynset Mette Strand, Nord-Odal Fra medlemsgruppe videregående opplæring: Torunn Hjeltnes, Stor-Elvdal Hans-Jørgen Sørensen, Trysil Fra medlemsgruppe HUK: Jon Anders Græsli, Hamar Fra medlemsgruppe skoleledere: Kjersti Støre, Våler Varamedlemmer: Fra medlemsgruppe barnehage: Anne Pedersen, Elverum Fra medlemsgruppe grunnskole: Anne Kari Norstrøm, Elverum Fra medlemsgruppe videregående opplæring: Tor Ola Slagsvold, Hamar Fra medlemsgruppe HUK: Bergljot Østerås, Hamar Fra medlemsgruppe skoleledere: Willy Fengsrud, Våler Deltakelse på sentrale kurs og samlinger Fylkesstyremedlemmer har i perioden deltatt på sentrale kurs. Totalt dreier dette seg om totalt 313 persondøgn. Fylkesleder og nestleder har i tillegg deltatt på en rekke kurs for ledere og nestledere. Temaer har vært dels politiske, dels administrative. Medlemsgruppeledere og i noen tilfeller nestledere/lederrepresentant deltatt i sentrale kontaktforum og nettverksmøter. I tillegg har Tore Fjørtoft vært oppnevnt i sentralt lederråd fra mars Ansatte har deltatt på sentrale kurs i forhold til sine arbeidsoppgaver. Geir Bjørnar Smebye har deltatt på kurs for personalnemnder og IKT-relaterte kurs. Marit Gylstrøm har deltatt på regnskapskurs mens Grethe S. Lauritzen har deltatt på kurs i Public 360/360. Alle ansatte har i tillegg deltatt på det årlige todagerskurset for ansatte i Utdanningsforbundet med arbeidssted utenfor hovedkontoret. 16

17 Deltakelse på eksterne kurs og konferansen Fylkesstyremedlemmer og ansatte har i perioden deltatt på utvalgte kurs og konferanser arrangert av andre enn Utdanningsforbundet. Totalt dreier dette seg om totalt 113 persondøgn. Medbestemmelses- og utviklingsarbeid i Utdanningsforbundet Marit Gylstrøm har i perioden deltatt i et pilotprosjekt i forbindelse med innføring av Agresso regnskapssystem for hele organisasjonen. Hun var også skoleåret en av tre ansatte på fylkesplan som hadde supporttjeneste i Agresso for andre fylkeslag. Geir Bjørnar Smebye har i perioden deltatt i Utdanningsforbundet sentralt i medbestemmelsesmøter og lønnsforhandlinger. Han har i tillegg vært oppnevnt i et partsutvalg for å utvikle et nytt lønnssystem for ansatte i Utdanningsforbundet. 17

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

FYLKESSTYRETS MELDING 2012-2015

FYLKESSTYRETS MELDING 2012-2015 FYLKESSTYRETS MELDING 2012-2015 Utdanningsforbundet Vest-Agder, Skippergata 4, 4611 Kristiansand Telefon: 2313 8430, e-post: vestagder@udf.no www.vestagder.utdanningsforbundet.no Innhold Forord...3 Kap.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag:

Detaljer

FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder

FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder ÅRSMELDI NG UTDANNI NGSFORBUNDET OSLO 1. 8. 201 2-31. 3. 201 5 FORORD Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo legger med dette fram årsmelding for perioden 1.8.2012 1.4.2015. Perioden har blant annet vært

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer