FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1."

Transkript

1 DATO: FOTO: GÅGATA FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1. Side 1

2 INNLEDNING AMB arkitekter AS har fått i oppdrag fra Trekanten Bygg AS å utarbeide reguleringsplan for Vennesla sentrum. Planarbeidet blir gjennomført som detaljregulering etter plan- og bygningslovens I forkant av planarbeidet skal det vedtas et planprogram (jf. pbl. 12-9), som gjør rede for planens intensjoner og som setter premisser for hvordan planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet skal i tillegg redegjøre for hvilke utredninger som skal gjennomføres og legges til grunn i planprosessen. FOTO: PLANOMRÅDET FRA VENNESLA TORG Side 2

3 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT... S PLANPROSESS... S EIENDOMSFORHOLD... S PLANOMRÅDETS AVGRENSIG... S. 5 2 PLANSTATUS/GJEDENDE PLANER 2.2 PLANSTATUS... S NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... S. 7 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 3.1 KUNNGJØRING... S NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFF.INSTANSER... S INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING... S SAMMENDRAG AV INNSPILL... S FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER... S PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING... S. 13 VEDLEGG: INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Side 3

4 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT Krav om planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens 4-1. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av handlesenter med tilhørende kontor og bolig i planområdet. 1.2 PLANPROSESS Trekanten Bygg AS eier og drifter pr. i dag Trekanten. Med tanke på fremtidig utvikling foretok Trekanten Bygg AS i begynnelsen av år 2013 en gjennomgang av foreliggende statistikker for handelssituasjonen i Vennesla. Statistikkgrunnlag fra institutt for bransjeanalyse og butikkutvikling viser at det foreligger et antatt behov for ca. 9000m2 handlesenter i Vennesla, for å demme opp for påvist handelslekasje. Denne konklusjonen førte til et initiativ fra tiltakshaver om å se på mulighetene for å omregulere gjeldende område med hensikt om å legge til rette for økt utnyttelse til handelsvirksomhet. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den , der grunnleggende premisser og nødvendige utredninger ble diskutert. For å ta høyde for en vurdering av alternative løsninger for optimal trafikkavvikling fra fv. 405 og inn mot Sentrumsvegen ble foreløpig avgrensning for planområdet, etter oppfordring fra Vennesla kommune, utvidet mot nord. Utredninger vil bli gjennomført som integrert del av reguleringsarbeidet basert på fastsatt planprogram. 1.3 EIENDOMSFORHOLD Planområdet omfatter hele eller deler av GNR/BNR: 6/58, 6/77, 6/78, 6/105, 6/106, 6/151, 6/173, 6/181, 6/214, 6/215, 6/226, 6/241, 6/242, 6/516, 6/1285, 6/1429, 6/1476, 6/1479, 6/1484, 6/1485, 6/1917. Side 4

5 1.4 PLANOMRÅDETS FORELØPIGE AVGRENSNING ILLUSTRASJON: PLANENS FORESLÅTTE AVGRENSNING (UTEN MÅLESTOKK) Side 5

6 Utskrift 2 PLANSTATUS/GJELDENDE PLANER 2.1 PLANSTATUS KOMMUNEPLAN FOR VENNESLA Gjeldende kommuneplan for Vennesla skal ligge til grunn for planarbeidet. KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Kommunal trafikksikkerhetsplan er for tiden under utarbeidelse, men skal legges til grunn for planarbeidet når den er vedtatt. REGULERINGSPLAN FOR VENNESLA SENTRUM Gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum skal ligge til grunn for planarbeidet. ILLUSTRASJON: GJELDENDE REGULERING (UTEN MÅLESTOKK) Side 6

7 2.2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER T-1497 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal bidra til at viktige samfunnsmessige utfordringer blir ivaretatt i planprosessen. Planen viser til at planleggingen i kommuner og fylker skal baseres på en vurdering av ulike interesser, og skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, hvor også kostnader og nytte skal avveies. De nasjonale forventningene har som formål å være retningsgivende, men ikke bestemmende, og skal bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Forventningene omfatter temaer som klima og energi, by og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling, natur, kultur og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, samt å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. RPR FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN Disse retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter gjeldende plan- og bygningslov. Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. RPR FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål å fremme en effektiv samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse gjennom planleggingen av arealbruk og transportsystemer, med fokus på miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling for alle typer trafikanter. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. MILJØVERNDEPARTEMENTETS UNIVERSELL UTFORMING I REGULERINGSPLANER Skrivet stadfester at det ved reguleringsplan fremdeles vil være anledning for kommunen å stille krav til universell utforming, og at strategien universell utforming skal legges til grunn for all arealplanlegging etter loven. REGIONPLAN AGDER 2020 Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Planen har som formål å rette fokus på å videreutvikle regionens sterke sider gjennom økt samhandling og helhetstenkning. Planen har fem hovedsatsningsområder; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal planen legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skjer gjennom vedtak av en felles overordnet arealplan for perioden Planen omfatter effektivisering av transportarbeid, effektivisering av arealforbruk, tilrettelegging for sikker og effektiv veitransport, styrking av kollektivtrafikk og gang-/sykkeltransport, tilrettelegging for god folkehelse, samt tilrettelegging for universell utforming og tilgjengelighet for alle. Side 7

8 FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTER I VEST- AGDER Planen er en oppfølging av de rikspolitiske bestemmelsene om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder fra Hensikten er å legge til rette for en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling ved å styrke de eksisterende sentra og hindre økt bilavhengighet, og å fastlegge rammene for en regional lokaliseringspolitikk. FYLKESSTRATEGI FOR ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I VEST-AGDER Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og søker økt tilgjengelighet og universell utforming på alle måter. ENERGIPLAN FOR AGDER Hovedmålet for Energiplanen er å sikre en bærekraftig utvikling av landsdelen gjennom vektlegging på en bredde i energimiksen, en god og robust infrastruktur, forutsigbare rammebetingelser og en økt miljøvennlig energiproduksjon. FOTO: PLANOMRÅDET Side 8

9 3 MEDVIRKNING 3.1 KUNNGJØRING For å innhente innspill så tidlig som mulig ble det i samråd med Vennesla kommune besluttet å varsle oppstart av reguleringsarbeid i forkant av offentlig ettersyn av planprogram. Oppstart av reguleringsarbeid er varslet ved post til naboer, hjemmelshavere og offentlig instanser ( ), samt ved kunngjøring i avis ( Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen). Informasjonsbrev er sendt til følgende hjemmelshavere, naboer og offentlige instanser: 3.2 NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFFENTLIGE INSTANSER HJEMMELSHAVERE OG NABOER: 6/56 Esso Norge AS Postboks Stavanger 6/77 Magnussen, Frank Willy Torsbyvegen 1B 4700 Vennesla 6/105 Kallhovd, Wenche Vardevegen Syd Vennesla 6/226 Fjellestad, Arne Revia 1B 4700 Vennesla 6/248 Larsen, Laila Ingebretsen Revia Vennesla 6/248 Larsen, Willy Revia Vennesla 6/258 Tharaldsen, Inger Randi Revia Vennesla 6/276 Lunden, Sigmund Revia Vennesla 6/307 Reinhartsen, Ivar Nesvegen 3A 4700 Vennesla 6/308 Jozel, Daniel Nesvegen Vennesla 6/310 Linjord, Birger Revia Vennesla 6/312 Lunden, Glenn Revia Vennesla 6/312 Mølland, Eirin Revia Vennesla 6/373 Eivindson Eivind AS Venneslamoen Vennesla 6/494 Skårdal, Jorunn Revia Vennesla 6/494 Skårdal, Steinar Revia Vennesla 6/537 Moseid, Knut Christian Gjelsmoveien Mosby 6/629 Johnsen, Harald Vardevegen Syd Vennesla 6/767 Langseth, Anette Revia Vennesla 6/767 Sandaker, Christian Revia Vennesla 6/1285 Lundevold, Hjørdis Sofie Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Ellen Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Finn O Tambini Nesvegen Vennesla 6/1768 Linjord, Kjell Revia 15B 4700 Vennesla OFFENTLIGE INSTANSER: Statens Vegvensen Region Sør Pb Arendal Fylkesmannen i Vest-Agder Pb Kristiansand Vest-Agder Fylkeskommune Pb Kristiansand Agder Energi Pb Kristiansand NVE Pb Oslo Eldrerådet v/peter Rosendahl Rådet for funksjonshemmede I etterkant av oppstartsvarsling er det blitt registrert nye eiere for gnr./bnr. 6/308. Eiendommen er pr registrert på Ørjan Fidjeland (1/2 andel) og Odd Håvard Bergskås (1/2 andel). Gjeldende adresseliste blir oppdatert, og all fremdtidig informasjon vil bli sendt til nye hjemmelshavere. Side 9

10 3.3 INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Følgende innspill er registrert etter varsling om oppstart av planarbeid: LISTE OVER INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING: 01. Agder Energi Nett Kåre Dale Fylkesmannen i Vest-Agder Statens Vegvesen Larsen Advokatfirma AS Wenche Kallhovd SAMMENDRAG AV INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Agder Energi Nett AS (AEN) informerer om byggeforbudssone på 4 meter ved høyspentkabel i reguleringsområdet. Kabelen må eventuelt legges om. Det antas at senteret vil bli av en slik størrelse at det vil bli behov for nettstasjon inne i bygget. I så tilfelle må det settes av eget rom på minimum 4mx4m grunnflate til dette formålet. Rommet må være i grunnplan, med direkte tilgang til fri luft, og med god tilkomst fra vei/parkeringsplass. Det anbefales at det ikke plasseres kontor/bolig vegg i vegg med nettstasjonen. Videre informerer AEN om mulig omlegging av lavspentkabler innenfor området, og viser til informasjon om elekromagnetiske felt. 02. KÅRE DALE Som beboer i Nesvegen over lengre tid informerer Kåre Dale om at situasjonen ved avkjørsel fra Nevegen mot fv. 405 oppfattes som uoversiktlig for både bilister og fotgjengere. Kåre Dale ønsker at denne situasjonen vurderes i sammenheng med de generelle vurderingene av trafikale forhold knyttet opp mot reguleringsarbeidet. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten mener Dale at det vil være fornuftig å lede Nesvegen i ny trasé bak bilverkstedet med direkte tilknytning til en eventuell rundkjøring. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Fylkesmannen påpeker at i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal planprogrammet sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsvarsling. Det påpekes at i henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, og Fylkesmannen minner om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen, og påpeker særskilt planens miljøvirkninger. Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og barn og unge. Fylkesmannen ber derfor om at Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle, samt Miljøverndepartementets rundskriv T -/2008 om barn og planlegging legges til grunn for planarbeidet, og at fullverdige erstatningsarealer skal skaffes dersom planen fører til omdisponering av arealer som i dag benyttes av barn og unge. Deler av planområdet grenser til FV 405, som medfører til støybelastning fra trafikk, og følgelig skal retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn for planarbeidet. Planområdet omfatter sentrumsområder der det kan forekomme forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføring av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser, og Fylkesmannen ber om at forurensningsforskriften, samt kommunens egne regler for massedisponering etterfølges. I Vennesla kommune har det i løpet av de siste årene forekommet en økt spredning av parkslirekne; en fremmed art som truer det stedegne vegetative økosystemet. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar høyde for å begrense spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport. Fylkesmannen minner om at det i forbindelse med utarbeidelse av planer foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Arealer som blir forbundet med fare skal avmerkes i planen som hensynssoner med bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven 12-6 og Side 10

11 04. STATENS VEGVESEN Ettersom dagens kryss mellom Sentrumsvegen og fv. 405 har en lite heldig utforming ser Statens Vegvesen positivt på at planarbeidet tar høyde for å vurdere alternative løsninger for trafikkavvikling for dette området. Det påpekes at om det skulle bli aktuelt med nytt kryss med fv. 405 sør for gnr. 6, bnr. 58, vil planområdet måtte utvides noe. Statens vegvesen ønsker at det tas hensyn til alle trafikantgrupper, byggegrense mot fylkesvegen og til trafikkstøy. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Marius Larsen v/larsen Advokatfirma AS representerer eier for gnr./bnr. 6/1285 (Hjørdis Sofie Lundevold) og eier for gnr./bnr. 6/1476 (Finn Finnestad). Hjemmelshavere Lundevold og Finnestad bestrider nødvendigheten av at deres eiendommer inkluderes i planområdets avgrensning, og ønsker følgelig at deres eiendommer fjernes fra planområdet. 06. WENCHE KALLHOVD Wenche Kallhovd ønsker at hennes eiendommer (gnr./bnr. 6/105 og 6/106) tas ut av planområdets avgrensning. Kallhovd ytrer bekymring for mulig verditap og begrensninger for eventuell utvikling av egen tomt som følge av omregulering. Videre påpeker Kallhovd at omfattende endringer av veisystemet vil kunne gi økt trafikkstøy nært opp mot hennes bolig, og andre boliger i området, og ønsker følgelig at det søkes løsninger for trafikkavvikling som ikke berører boligeiendommer nord for Trekanten (gnr./bnr. 6/58). FOTO: PLANOMRÅDET Side 11

12 3.5 FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Innspillene fra AEN tas til etterretning, og vil bli tatt hensyn til i det videre planarbeidet. 02. KÅRE DALE Innspillet fra Kåre Dale tas til etterretning og vil vurderes i sammenheng med utarbeidelse av trafikkanalyse. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Det ble i samråd med Vennesla kommune besluttet at varslingsbrev til naboer, hjemmelshavere og offentlige instanser skulle sendes ut i forkant av planprogrammets innsendelse til høring. Det vil være anledning til å komme med innspill også i perioden planprogrammet ligger til offentlig ettersyn. Forslag til planprogram inneholder liste over foreslåtte tema som skal belyses og utredes gjennom planarbeidet. Denne listen vil bli revidert og fastsatt i samråd med kommunen. 04. STATENS VEGVESEN Tiltakshaver er bevisst problemstillingen rundt planområdets størrelse i henhold til mulighet for kryss lengre sør for gnr. 6, bnr 58. Et kryss lokalisert her vil føre til såpass stor endring i foreliggende konsept at det er rimelig å anta at planen likevel vil måtte varsles på nytt. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. 06. WENCHE KALLHOVD Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. Planområdet vi revideres etter avklaring i forhold til trafikksituasjonen. Det vil gjennom reguleringsbestemmelsene sikres at ingen tiltak vil kunne gjennomføres før alle problemstillinger vedrørende eierforhold, erstatning for verdiforringing eller oppkjøp er avklart. Side 12

13 4 PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING TRAFIKKANALYSE I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet en trafikkanalyse. Trafikkanalysen skal vurdere eksisterende trafikale situasjon opp mot prognoser for trafikkøkning forbundet med etablering av nytt handlesenter, belyse problemstillinger, samt fremme alternative løsninger. RISIKO- OG SIKKERHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven skal det i forbindelse med planarbeidet utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. SOL- OG SKYGGEANALYSE Det skal utarbeides en sol- og skyggeanalyse som tydelig illustrerer konsekvenser for skyggevirkninger av ny bebyggelse. OVERVANN Det skal i forbindelse med planarbeidet utarbeides plan for håndtering av overvann. FORURENSEDE MASSER I forbindelse med planarbeidet skal det foretas undersøkelser av grunnforhold. Om det påvises forekomst av forurensede masser skal det utarbeides en detaljert plan for massedisponering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR NÆRMILJØET I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en utredning som kartlegger tiltakets økonomiske konsekvenser for lokalmiljøet. Side 13

14 Printed by: Christian Bratz 8. januar :12:28 Title: Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: Anne Møller Jensen "Skomedal, Thomas" Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum 18. To: Christian Bratz Einar Aakerøy Attachments: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf / Uploaded File (66K) Original melding Fra: "Skomedal, Thomas" 17. desember :10:27 Emne: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Vedlegg: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf Uploaded File 66K Agder Energi Nett AS (AEN)har en høyspentkabel i det regulerte området(rød linje på kartet). Denne må antageligvis legges om ettersom den har en byggeforbudssone på totalt 4 meter. Dette senteret blir trolig av en slik størrelse at det behøves en nettstasjon inne i bygget. Dette betyr at det må settes av et eget rom i bygget til dette formålet som må være minimum 4mx4m i grunnflate. Rommet må ha en dør rett ut i fri luft og som er nær vei/parkeringsplass for tilkomst med lastebil ved eventuelt vedlikehold. Rommet må være ved bakkenivå/1.etg. Det anbefales ikke at det plasseres kontorer eller boliger med umiddelbar nærhet til nettstasjonen, dvs. vegg i vegg. Gjerne konferer med undertegnede hvis det er noen spørsmål angående dette. Angående elektromagnetiske felt, se: Det er etablert en del lavspent 230V blandet nett(blå streker på kartet). Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Se vedlegg for orientering. Med vennlig hilsen Thomas Skomedal Prosjektingeniør Nettutbygging tlf: Agder Energi Nett AS Besøksadresse Kjøita Kristiansand Postboks 794 Stoa 4809 Arendal tlf: God kra(. Godt klima.

15 8 9k" 14 " 6 / / k". «VARDEVEGEN SYD 3 " 6 / 4 6 / k" 6 / k". «6 / k" 10 k" 6 / 77 " 15 " 6 / / / 62 46A 6 / B 6 / «6 / 1476 VARDEVEGEN SYD 6 / / B 9k" 6 / 62 6 / 63 44A 6 / / / 87 46B 50 6 / 56. «3k" 6 / Sk" 6 / k" AURAVEGEN 6 / SENTRUMSVEGEN 63 6 / / / 58. «Î REVIA F TREKANTEN 6 / « / / / 308 8k" 6 / 215 7k" 6 / / k" 4B / / k" 6 / / / 78 6 / / / / 226 1B 6 / / / / / / / A 1A 6 / «6 / 258 1k" 7 2k" 6 / / C 6 / 1485 Î. «6 / / / S 4" S 19 6 / m Î Kartvedlegg N Reguleringsplan Vennesla sentrum Dato: Sign: thosko Målestokk 1:750

16 Printed by: Christian Bratz 8. januar :16:38 Title: Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: To: Anne Møller Jensen "kare.d" Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum Christian Bratz 6. jan :40: Original melding Fra: "kare.d" 4. januar :08:59 Emne: Reguleringsplan Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Hei! Jeg har et innspill i forbindelse med forestående regulering av Vennesla sentrum. Som beboer i Nesvegen gjennom 38 år gjelder dette et trafikalt innspill. Det er i morgen- og ettermiddagsrushet en ganske spennende øvelse å komme seg ut fra Nesvegen med bil uten å bulke. Det er også "spennende" å være fotgjenger og gå over fotgjengerfeltet fra Nesvegen til Trekanten. Selv om det er 40 sone med fartsdump, har det forekommet påkjørsler i fotgjengerfeltet. Dette har jeg dessverre god kjennskap til da jeg jobber på Legevakta i Vennesla. Jeg har således et konkret forslag. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten, vil det for biltrafikken kunne være fornuftig å lede Nesvegen i ny trase bak bilverkstedet og direkte ut i rundkjøringen. Fotgjengere må også få en tryggere løsning enn idag mtp å komme seg over til sentrum/handlesenteret. Mvh Kåre Dale Sendt fra en Samsung Mobil

17 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ellen Synnøve Paust Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2013/6703 Arkivkode: AMB Arkitekter AS Pilestredet OSLO Innspill til melding om oppstart av planarbeid for Vennesla sentrum Vi viser til brev av med melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vennesla sentrum. Formål og planstatus Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av handlesenter og samlokalisere områder for boliger og kontorer. Planområdet som går frem av oppstartsmeldingen omfattes av gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum vedtatt Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til forretning, parkering, frittliggende småhusbebyggelse samt kombinert formål bolig/kontor. Innspill til planarbeidet Generelle innspill Det opplyses i oppstartsmeldingen om at det i forbindelse med planarbeidet også skal utarbeides et planprogram, men at dette skal legges ut til høring etter at fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er gått ut. I denne sammenheng påpeker vi at det er et krav i plan- og bygningsloven at forslag til planprogram skal sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsmelding, jf Miljøvernavdelingen minner videre om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen. Det skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, jf. pbl Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan være en saksbehandlingsfeil. Barn og unge og universell utforming Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og at parkeringsarealer og andre allment tilgjengelige områder som for eksempel lekeplasser og uteoppholdsarealer planlegges i samsvar med prinsippene om tilgjengelighet for alle, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Planprosessen skal også organiseres på en slik måte at ulike grupper av befolkningen som barn og unge og funksjonshemmede gis anledning til å delta. Planen skal sikre trygge, gode og tilgjengelige utearealer for barn i alle aldre, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2008. Vi påpeker spesielt at dersom arealer som i dag benyttes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

18 Side 2 av 3 Forurensning Planområdet ligger i tilknytning til FV 405, noe som medfører at de vestlige delene av planområdet i stor grad er påvirket av trafikkstøy. Området som i oppstartsmeldingen omtales som «Trekanten» ligger delvis i rød og delvis i gul støysone. Dette forutsetter at planarbeidet må ta tilstrekkelig hensyn til støy ved planlegging av boliger og andre typer støyfølsom bebyggelse. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for planarbeidet. Vi påpeker i denne sammenheng at tillatte grenseverdier for støy må overholdes og at krav om nødvendig støyskjerming tas inn i reguleringsbestemmelsene. Planområdet omfatter sentrumsarealer der det kan finnes forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføringen av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasse hentes og dumpes. Vi ber om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen. Fremmede arter Spredning av fremmede arter en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. I Vennesla kommune har vi de siste årene sett at særlig forekomstene av parkslirekne (Reynoutria japonica) har økt betydelig. Arten spres kun vegetativt i Norge og spredningen skjer hovedsakelig gjennom dumping av hageavfall og ved at plantedeler flyttes gjennom transport av jordmasser og med grovere redskap og transportmidler. Vi ber derfor om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Risiko og sårbarhet Vi minner om at ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Men det kan også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl og Med hilsen Ole-Johan Eik (e.f.) seniorrådgiver Ellen Synnøve Paust senioringeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Vennesla kommune Postboks Vennesla

19 Side 3 av 3

20

21

22

23

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen Fra: Anette Nygård Sendt: 13. august 2014 10:40 Til: Post Teknisk Emne: Att: Kathrine Hesthag - Merknad til detaljregulering av Revemyrveien 30 m.fl. Vedlegg: Bekymringsmelding

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

VEDLEGG 6. Oslo, Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser

VEDLEGG 6. Oslo, Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser VEDLEGG 6 Oslo, 9.2.2016 Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser Varsling om oppstart av planarbeid for AMFI Finnsnes 2 I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan 2015-2030 Følgende statlige og regionale føringer er lagt til grunn for arbeidet med forslaget til ny kommuneplan: Statlige

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer 430R

Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer 430R Til høringsinstanser og naboer vår dato vår referanse 18.03.2013 2013.125/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer