FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1."

Transkript

1 DATO: FOTO: GÅGATA FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1. Side 1

2 INNLEDNING AMB arkitekter AS har fått i oppdrag fra Trekanten Bygg AS å utarbeide reguleringsplan for Vennesla sentrum. Planarbeidet blir gjennomført som detaljregulering etter plan- og bygningslovens I forkant av planarbeidet skal det vedtas et planprogram (jf. pbl. 12-9), som gjør rede for planens intensjoner og som setter premisser for hvordan planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet skal i tillegg redegjøre for hvilke utredninger som skal gjennomføres og legges til grunn i planprosessen. FOTO: PLANOMRÅDET FRA VENNESLA TORG Side 2

3 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT... S PLANPROSESS... S EIENDOMSFORHOLD... S PLANOMRÅDETS AVGRENSIG... S. 5 2 PLANSTATUS/GJEDENDE PLANER 2.2 PLANSTATUS... S NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... S. 7 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 3.1 KUNNGJØRING... S NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFF.INSTANSER... S INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING... S SAMMENDRAG AV INNSPILL... S FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER... S PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING... S. 13 VEDLEGG: INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Side 3

4 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT Krav om planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens 4-1. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av handlesenter med tilhørende kontor og bolig i planområdet. 1.2 PLANPROSESS Trekanten Bygg AS eier og drifter pr. i dag Trekanten. Med tanke på fremtidig utvikling foretok Trekanten Bygg AS i begynnelsen av år 2013 en gjennomgang av foreliggende statistikker for handelssituasjonen i Vennesla. Statistikkgrunnlag fra institutt for bransjeanalyse og butikkutvikling viser at det foreligger et antatt behov for ca. 9000m2 handlesenter i Vennesla, for å demme opp for påvist handelslekasje. Denne konklusjonen førte til et initiativ fra tiltakshaver om å se på mulighetene for å omregulere gjeldende område med hensikt om å legge til rette for økt utnyttelse til handelsvirksomhet. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den , der grunnleggende premisser og nødvendige utredninger ble diskutert. For å ta høyde for en vurdering av alternative løsninger for optimal trafikkavvikling fra fv. 405 og inn mot Sentrumsvegen ble foreløpig avgrensning for planområdet, etter oppfordring fra Vennesla kommune, utvidet mot nord. Utredninger vil bli gjennomført som integrert del av reguleringsarbeidet basert på fastsatt planprogram. 1.3 EIENDOMSFORHOLD Planområdet omfatter hele eller deler av GNR/BNR: 6/58, 6/77, 6/78, 6/105, 6/106, 6/151, 6/173, 6/181, 6/214, 6/215, 6/226, 6/241, 6/242, 6/516, 6/1285, 6/1429, 6/1476, 6/1479, 6/1484, 6/1485, 6/1917. Side 4

5 1.4 PLANOMRÅDETS FORELØPIGE AVGRENSNING ILLUSTRASJON: PLANENS FORESLÅTTE AVGRENSNING (UTEN MÅLESTOKK) Side 5

6 Utskrift 2 PLANSTATUS/GJELDENDE PLANER 2.1 PLANSTATUS KOMMUNEPLAN FOR VENNESLA Gjeldende kommuneplan for Vennesla skal ligge til grunn for planarbeidet. KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Kommunal trafikksikkerhetsplan er for tiden under utarbeidelse, men skal legges til grunn for planarbeidet når den er vedtatt. REGULERINGSPLAN FOR VENNESLA SENTRUM Gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum skal ligge til grunn for planarbeidet. ILLUSTRASJON: GJELDENDE REGULERING (UTEN MÅLESTOKK) Side 6

7 2.2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER T-1497 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal bidra til at viktige samfunnsmessige utfordringer blir ivaretatt i planprosessen. Planen viser til at planleggingen i kommuner og fylker skal baseres på en vurdering av ulike interesser, og skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, hvor også kostnader og nytte skal avveies. De nasjonale forventningene har som formål å være retningsgivende, men ikke bestemmende, og skal bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Forventningene omfatter temaer som klima og energi, by og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling, natur, kultur og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, samt å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. RPR FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN Disse retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter gjeldende plan- og bygningslov. Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. RPR FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål å fremme en effektiv samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse gjennom planleggingen av arealbruk og transportsystemer, med fokus på miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling for alle typer trafikanter. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. MILJØVERNDEPARTEMENTETS UNIVERSELL UTFORMING I REGULERINGSPLANER Skrivet stadfester at det ved reguleringsplan fremdeles vil være anledning for kommunen å stille krav til universell utforming, og at strategien universell utforming skal legges til grunn for all arealplanlegging etter loven. REGIONPLAN AGDER 2020 Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Planen har som formål å rette fokus på å videreutvikle regionens sterke sider gjennom økt samhandling og helhetstenkning. Planen har fem hovedsatsningsområder; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal planen legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skjer gjennom vedtak av en felles overordnet arealplan for perioden Planen omfatter effektivisering av transportarbeid, effektivisering av arealforbruk, tilrettelegging for sikker og effektiv veitransport, styrking av kollektivtrafikk og gang-/sykkeltransport, tilrettelegging for god folkehelse, samt tilrettelegging for universell utforming og tilgjengelighet for alle. Side 7

8 FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTER I VEST- AGDER Planen er en oppfølging av de rikspolitiske bestemmelsene om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder fra Hensikten er å legge til rette for en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling ved å styrke de eksisterende sentra og hindre økt bilavhengighet, og å fastlegge rammene for en regional lokaliseringspolitikk. FYLKESSTRATEGI FOR ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I VEST-AGDER Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og søker økt tilgjengelighet og universell utforming på alle måter. ENERGIPLAN FOR AGDER Hovedmålet for Energiplanen er å sikre en bærekraftig utvikling av landsdelen gjennom vektlegging på en bredde i energimiksen, en god og robust infrastruktur, forutsigbare rammebetingelser og en økt miljøvennlig energiproduksjon. FOTO: PLANOMRÅDET Side 8

9 3 MEDVIRKNING 3.1 KUNNGJØRING For å innhente innspill så tidlig som mulig ble det i samråd med Vennesla kommune besluttet å varsle oppstart av reguleringsarbeid i forkant av offentlig ettersyn av planprogram. Oppstart av reguleringsarbeid er varslet ved post til naboer, hjemmelshavere og offentlig instanser ( ), samt ved kunngjøring i avis ( Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen). Informasjonsbrev er sendt til følgende hjemmelshavere, naboer og offentlige instanser: 3.2 NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFFENTLIGE INSTANSER HJEMMELSHAVERE OG NABOER: 6/56 Esso Norge AS Postboks Stavanger 6/77 Magnussen, Frank Willy Torsbyvegen 1B 4700 Vennesla 6/105 Kallhovd, Wenche Vardevegen Syd Vennesla 6/226 Fjellestad, Arne Revia 1B 4700 Vennesla 6/248 Larsen, Laila Ingebretsen Revia Vennesla 6/248 Larsen, Willy Revia Vennesla 6/258 Tharaldsen, Inger Randi Revia Vennesla 6/276 Lunden, Sigmund Revia Vennesla 6/307 Reinhartsen, Ivar Nesvegen 3A 4700 Vennesla 6/308 Jozel, Daniel Nesvegen Vennesla 6/310 Linjord, Birger Revia Vennesla 6/312 Lunden, Glenn Revia Vennesla 6/312 Mølland, Eirin Revia Vennesla 6/373 Eivindson Eivind AS Venneslamoen Vennesla 6/494 Skårdal, Jorunn Revia Vennesla 6/494 Skårdal, Steinar Revia Vennesla 6/537 Moseid, Knut Christian Gjelsmoveien Mosby 6/629 Johnsen, Harald Vardevegen Syd Vennesla 6/767 Langseth, Anette Revia Vennesla 6/767 Sandaker, Christian Revia Vennesla 6/1285 Lundevold, Hjørdis Sofie Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Ellen Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Finn O Tambini Nesvegen Vennesla 6/1768 Linjord, Kjell Revia 15B 4700 Vennesla OFFENTLIGE INSTANSER: Statens Vegvensen Region Sør Pb Arendal Fylkesmannen i Vest-Agder Pb Kristiansand Vest-Agder Fylkeskommune Pb Kristiansand Agder Energi Pb Kristiansand NVE Pb Oslo Eldrerådet v/peter Rosendahl Rådet for funksjonshemmede I etterkant av oppstartsvarsling er det blitt registrert nye eiere for gnr./bnr. 6/308. Eiendommen er pr registrert på Ørjan Fidjeland (1/2 andel) og Odd Håvard Bergskås (1/2 andel). Gjeldende adresseliste blir oppdatert, og all fremdtidig informasjon vil bli sendt til nye hjemmelshavere. Side 9

10 3.3 INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Følgende innspill er registrert etter varsling om oppstart av planarbeid: LISTE OVER INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING: 01. Agder Energi Nett Kåre Dale Fylkesmannen i Vest-Agder Statens Vegvesen Larsen Advokatfirma AS Wenche Kallhovd SAMMENDRAG AV INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Agder Energi Nett AS (AEN) informerer om byggeforbudssone på 4 meter ved høyspentkabel i reguleringsområdet. Kabelen må eventuelt legges om. Det antas at senteret vil bli av en slik størrelse at det vil bli behov for nettstasjon inne i bygget. I så tilfelle må det settes av eget rom på minimum 4mx4m grunnflate til dette formålet. Rommet må være i grunnplan, med direkte tilgang til fri luft, og med god tilkomst fra vei/parkeringsplass. Det anbefales at det ikke plasseres kontor/bolig vegg i vegg med nettstasjonen. Videre informerer AEN om mulig omlegging av lavspentkabler innenfor området, og viser til informasjon om elekromagnetiske felt. 02. KÅRE DALE Som beboer i Nesvegen over lengre tid informerer Kåre Dale om at situasjonen ved avkjørsel fra Nevegen mot fv. 405 oppfattes som uoversiktlig for både bilister og fotgjengere. Kåre Dale ønsker at denne situasjonen vurderes i sammenheng med de generelle vurderingene av trafikale forhold knyttet opp mot reguleringsarbeidet. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten mener Dale at det vil være fornuftig å lede Nesvegen i ny trasé bak bilverkstedet med direkte tilknytning til en eventuell rundkjøring. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Fylkesmannen påpeker at i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal planprogrammet sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsvarsling. Det påpekes at i henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, og Fylkesmannen minner om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen, og påpeker særskilt planens miljøvirkninger. Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og barn og unge. Fylkesmannen ber derfor om at Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle, samt Miljøverndepartementets rundskriv T -/2008 om barn og planlegging legges til grunn for planarbeidet, og at fullverdige erstatningsarealer skal skaffes dersom planen fører til omdisponering av arealer som i dag benyttes av barn og unge. Deler av planområdet grenser til FV 405, som medfører til støybelastning fra trafikk, og følgelig skal retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn for planarbeidet. Planområdet omfatter sentrumsområder der det kan forekomme forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføring av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser, og Fylkesmannen ber om at forurensningsforskriften, samt kommunens egne regler for massedisponering etterfølges. I Vennesla kommune har det i løpet av de siste årene forekommet en økt spredning av parkslirekne; en fremmed art som truer det stedegne vegetative økosystemet. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar høyde for å begrense spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport. Fylkesmannen minner om at det i forbindelse med utarbeidelse av planer foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Arealer som blir forbundet med fare skal avmerkes i planen som hensynssoner med bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven 12-6 og Side 10

11 04. STATENS VEGVESEN Ettersom dagens kryss mellom Sentrumsvegen og fv. 405 har en lite heldig utforming ser Statens Vegvesen positivt på at planarbeidet tar høyde for å vurdere alternative løsninger for trafikkavvikling for dette området. Det påpekes at om det skulle bli aktuelt med nytt kryss med fv. 405 sør for gnr. 6, bnr. 58, vil planområdet måtte utvides noe. Statens vegvesen ønsker at det tas hensyn til alle trafikantgrupper, byggegrense mot fylkesvegen og til trafikkstøy. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Marius Larsen v/larsen Advokatfirma AS representerer eier for gnr./bnr. 6/1285 (Hjørdis Sofie Lundevold) og eier for gnr./bnr. 6/1476 (Finn Finnestad). Hjemmelshavere Lundevold og Finnestad bestrider nødvendigheten av at deres eiendommer inkluderes i planområdets avgrensning, og ønsker følgelig at deres eiendommer fjernes fra planområdet. 06. WENCHE KALLHOVD Wenche Kallhovd ønsker at hennes eiendommer (gnr./bnr. 6/105 og 6/106) tas ut av planområdets avgrensning. Kallhovd ytrer bekymring for mulig verditap og begrensninger for eventuell utvikling av egen tomt som følge av omregulering. Videre påpeker Kallhovd at omfattende endringer av veisystemet vil kunne gi økt trafikkstøy nært opp mot hennes bolig, og andre boliger i området, og ønsker følgelig at det søkes løsninger for trafikkavvikling som ikke berører boligeiendommer nord for Trekanten (gnr./bnr. 6/58). FOTO: PLANOMRÅDET Side 11

12 3.5 FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Innspillene fra AEN tas til etterretning, og vil bli tatt hensyn til i det videre planarbeidet. 02. KÅRE DALE Innspillet fra Kåre Dale tas til etterretning og vil vurderes i sammenheng med utarbeidelse av trafikkanalyse. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Det ble i samråd med Vennesla kommune besluttet at varslingsbrev til naboer, hjemmelshavere og offentlige instanser skulle sendes ut i forkant av planprogrammets innsendelse til høring. Det vil være anledning til å komme med innspill også i perioden planprogrammet ligger til offentlig ettersyn. Forslag til planprogram inneholder liste over foreslåtte tema som skal belyses og utredes gjennom planarbeidet. Denne listen vil bli revidert og fastsatt i samråd med kommunen. 04. STATENS VEGVESEN Tiltakshaver er bevisst problemstillingen rundt planområdets størrelse i henhold til mulighet for kryss lengre sør for gnr. 6, bnr 58. Et kryss lokalisert her vil føre til såpass stor endring i foreliggende konsept at det er rimelig å anta at planen likevel vil måtte varsles på nytt. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. 06. WENCHE KALLHOVD Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. Planområdet vi revideres etter avklaring i forhold til trafikksituasjonen. Det vil gjennom reguleringsbestemmelsene sikres at ingen tiltak vil kunne gjennomføres før alle problemstillinger vedrørende eierforhold, erstatning for verdiforringing eller oppkjøp er avklart. Side 12

13 4 PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING TRAFIKKANALYSE I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet en trafikkanalyse. Trafikkanalysen skal vurdere eksisterende trafikale situasjon opp mot prognoser for trafikkøkning forbundet med etablering av nytt handlesenter, belyse problemstillinger, samt fremme alternative løsninger. RISIKO- OG SIKKERHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven skal det i forbindelse med planarbeidet utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. SOL- OG SKYGGEANALYSE Det skal utarbeides en sol- og skyggeanalyse som tydelig illustrerer konsekvenser for skyggevirkninger av ny bebyggelse. OVERVANN Det skal i forbindelse med planarbeidet utarbeides plan for håndtering av overvann. FORURENSEDE MASSER I forbindelse med planarbeidet skal det foretas undersøkelser av grunnforhold. Om det påvises forekomst av forurensede masser skal det utarbeides en detaljert plan for massedisponering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR NÆRMILJØET I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en utredning som kartlegger tiltakets økonomiske konsekvenser for lokalmiljøet. Side 13

14 Printed by: Christian Bratz 8. januar :12:28 Title: Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: Anne Møller Jensen "Skomedal, Thomas" Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum 18. To: Christian Bratz Einar Aakerøy Attachments: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf / Uploaded File (66K) Original melding Fra: "Skomedal, Thomas" 17. desember :10:27 Emne: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Vedlegg: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf Uploaded File 66K Agder Energi Nett AS (AEN)har en høyspentkabel i det regulerte området(rød linje på kartet). Denne må antageligvis legges om ettersom den har en byggeforbudssone på totalt 4 meter. Dette senteret blir trolig av en slik størrelse at det behøves en nettstasjon inne i bygget. Dette betyr at det må settes av et eget rom i bygget til dette formålet som må være minimum 4mx4m i grunnflate. Rommet må ha en dør rett ut i fri luft og som er nær vei/parkeringsplass for tilkomst med lastebil ved eventuelt vedlikehold. Rommet må være ved bakkenivå/1.etg. Det anbefales ikke at det plasseres kontorer eller boliger med umiddelbar nærhet til nettstasjonen, dvs. vegg i vegg. Gjerne konferer med undertegnede hvis det er noen spørsmål angående dette. Angående elektromagnetiske felt, se: Det er etablert en del lavspent 230V blandet nett(blå streker på kartet). Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Se vedlegg for orientering. Med vennlig hilsen Thomas Skomedal Prosjektingeniør Nettutbygging tlf: Agder Energi Nett AS Besøksadresse Kjøita Kristiansand Postboks 794 Stoa 4809 Arendal tlf: God kra(. Godt klima.

15 8 9k" 14 " 6 / / k". «VARDEVEGEN SYD 3 " 6 / 4 6 / k" 6 / k". «6 / k" 10 k" 6 / 77 " 15 " 6 / / / 62 46A 6 / B 6 / «6 / 1476 VARDEVEGEN SYD 6 / / B 9k" 6 / 62 6 / 63 44A 6 / / / 87 46B 50 6 / 56. «3k" 6 / Sk" 6 / k" AURAVEGEN 6 / SENTRUMSVEGEN 63 6 / / / 58. «Î REVIA F TREKANTEN 6 / « / / / 308 8k" 6 / 215 7k" 6 / / k" 4B / / k" 6 / / / 78 6 / / / / 226 1B 6 / / / / / / / A 1A 6 / «6 / 258 1k" 7 2k" 6 / / C 6 / 1485 Î. «6 / / / S 4" S 19 6 / m Î Kartvedlegg N Reguleringsplan Vennesla sentrum Dato: Sign: thosko Målestokk 1:750

16 Printed by: Christian Bratz 8. januar :16:38 Title: Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: To: Anne Møller Jensen "kare.d" Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum Christian Bratz 6. jan :40: Original melding Fra: "kare.d" 4. januar :08:59 Emne: Reguleringsplan Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Hei! Jeg har et innspill i forbindelse med forestående regulering av Vennesla sentrum. Som beboer i Nesvegen gjennom 38 år gjelder dette et trafikalt innspill. Det er i morgen- og ettermiddagsrushet en ganske spennende øvelse å komme seg ut fra Nesvegen med bil uten å bulke. Det er også "spennende" å være fotgjenger og gå over fotgjengerfeltet fra Nesvegen til Trekanten. Selv om det er 40 sone med fartsdump, har det forekommet påkjørsler i fotgjengerfeltet. Dette har jeg dessverre god kjennskap til da jeg jobber på Legevakta i Vennesla. Jeg har således et konkret forslag. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten, vil det for biltrafikken kunne være fornuftig å lede Nesvegen i ny trase bak bilverkstedet og direkte ut i rundkjøringen. Fotgjengere må også få en tryggere løsning enn idag mtp å komme seg over til sentrum/handlesenteret. Mvh Kåre Dale Sendt fra en Samsung Mobil

17 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ellen Synnøve Paust Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2013/6703 Arkivkode: AMB Arkitekter AS Pilestredet OSLO Innspill til melding om oppstart av planarbeid for Vennesla sentrum Vi viser til brev av med melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vennesla sentrum. Formål og planstatus Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av handlesenter og samlokalisere områder for boliger og kontorer. Planområdet som går frem av oppstartsmeldingen omfattes av gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum vedtatt Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til forretning, parkering, frittliggende småhusbebyggelse samt kombinert formål bolig/kontor. Innspill til planarbeidet Generelle innspill Det opplyses i oppstartsmeldingen om at det i forbindelse med planarbeidet også skal utarbeides et planprogram, men at dette skal legges ut til høring etter at fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er gått ut. I denne sammenheng påpeker vi at det er et krav i plan- og bygningsloven at forslag til planprogram skal sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsmelding, jf Miljøvernavdelingen minner videre om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen. Det skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, jf. pbl Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan være en saksbehandlingsfeil. Barn og unge og universell utforming Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og at parkeringsarealer og andre allment tilgjengelige områder som for eksempel lekeplasser og uteoppholdsarealer planlegges i samsvar med prinsippene om tilgjengelighet for alle, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Planprosessen skal også organiseres på en slik måte at ulike grupper av befolkningen som barn og unge og funksjonshemmede gis anledning til å delta. Planen skal sikre trygge, gode og tilgjengelige utearealer for barn i alle aldre, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2008. Vi påpeker spesielt at dersom arealer som i dag benyttes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

18 Side 2 av 3 Forurensning Planområdet ligger i tilknytning til FV 405, noe som medfører at de vestlige delene av planområdet i stor grad er påvirket av trafikkstøy. Området som i oppstartsmeldingen omtales som «Trekanten» ligger delvis i rød og delvis i gul støysone. Dette forutsetter at planarbeidet må ta tilstrekkelig hensyn til støy ved planlegging av boliger og andre typer støyfølsom bebyggelse. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for planarbeidet. Vi påpeker i denne sammenheng at tillatte grenseverdier for støy må overholdes og at krav om nødvendig støyskjerming tas inn i reguleringsbestemmelsene. Planområdet omfatter sentrumsarealer der det kan finnes forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføringen av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasse hentes og dumpes. Vi ber om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen. Fremmede arter Spredning av fremmede arter en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. I Vennesla kommune har vi de siste årene sett at særlig forekomstene av parkslirekne (Reynoutria japonica) har økt betydelig. Arten spres kun vegetativt i Norge og spredningen skjer hovedsakelig gjennom dumping av hageavfall og ved at plantedeler flyttes gjennom transport av jordmasser og med grovere redskap og transportmidler. Vi ber derfor om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Risiko og sårbarhet Vi minner om at ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Men det kan også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl og Med hilsen Ole-Johan Eik (e.f.) seniorrådgiver Ellen Synnøve Paust senioringeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Vennesla kommune Postboks Vennesla

19 Side 3 av 3

20

21

22

23

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel.

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. ---------- Videresendt e-post ---------- Fra: Lohne, Gunnar Dato: 2. mai 2014 kl. 12.16 Emne: SV: Oppstart detaljregulering Svanevågen - Borøya, GB 25/2, 25/118 og 302/1 Til: "helge.reisvoll@gmail.com"

Detaljer

Dette er under forutsetning av veien til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletten før innkjøring til felt B17 og B18.

Dette er under forutsetning av veien til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletten før innkjøring til felt B17 og B18. ViaNova Kristiansand AS Postboks 541, 4665 Kristiansand Ang detaljregulering av Vedderheia Nord B22 i Søgne Kommune Vi som er beboere av felt B17 er positive til utbygging av felt B22. Dette er under forutsetning

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen Fra: Anette Nygård Sendt: 13. august 2014 10:40 Til: Post Teknisk Emne: Att: Kathrine Hesthag - Merknad til detaljregulering av Revemyrveien 30 m.fl. Vedlegg: Bekymringsmelding

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 313182 Vår dato: 08.11.2013 Tlf.: 38 17 61 92 Vår ref.: 2013/5362 Arkivkode: 421.4 Multiconsult AS Rigedalen 15 4626 KRISTIANSAND S Markeveien

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDLEGG 6. Oslo, Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser

VEDLEGG 6. Oslo, Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser VEDLEGG 6 Oslo, 9.2.2016 Til naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser Varsling om oppstart av planarbeid for AMFI Finnsnes 2 I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles med

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Multiconsult AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 313061 Sak nr. 2013/2552 / FMAAMFR 28.06.2013 INNSPILL TIL MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Handelspark i Sandnessjøen - Avlastningssenter - Alstahaug

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Handelspark i Sandnessjøen - Avlastningssenter - Alstahaug Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen Saksb.: Cathrine Hoff Mikalsen e-post: fmnocmi@fylkesmannen.no Tlf: 75531622 Vår ref: 2009/2077 Deres ref: Vår dato:10.01.2017 Deres dato: Arkivkode: 421.4

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

MERKNADER OG HØRINGSUTTALELSER TIL FORHÅNDSVARSEL OG PLANPROGRAM

MERKNADER OG HØRINGSUTTALELSER TIL FORHÅNDSVARSEL OG PLANPROGRAM VADSØ KOMMUNE MERKNADER OG HØRINGSUTTALELSER TIL FORHÅNDSVARSEL OG PLANPROGRAM OMRÅDEGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR FOSSEN VEST OFFENTLIGE FORMÅL TO: 02.09.13 Dato: 31.03.14 Plankonsulent: Borealis

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen Asplan Viak AS Østervåg 7 4006 STAVANGER 15.06.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Jan Windsholt Saksnr. 12/10143-2 Direkte innvalg: 51 51 68 53 Løpenr. 36422/12

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer