FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1."

Transkript

1 DATO: FOTO: GÅGATA FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING VENNESLA SENTRUM Forslag til planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1. Side 1

2 INNLEDNING AMB arkitekter AS har fått i oppdrag fra Trekanten Bygg AS å utarbeide reguleringsplan for Vennesla sentrum. Planarbeidet blir gjennomført som detaljregulering etter plan- og bygningslovens I forkant av planarbeidet skal det vedtas et planprogram (jf. pbl. 12-9), som gjør rede for planens intensjoner og som setter premisser for hvordan planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet skal i tillegg redegjøre for hvilke utredninger som skal gjennomføres og legges til grunn i planprosessen. FOTO: PLANOMRÅDET FRA VENNESLA TORG Side 2

3 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT... S PLANPROSESS... S EIENDOMSFORHOLD... S PLANOMRÅDETS AVGRENSIG... S. 5 2 PLANSTATUS/GJEDENDE PLANER 2.2 PLANSTATUS... S NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... S. 7 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 3.1 KUNNGJØRING... S NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFF.INSTANSER... S INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING... S SAMMENDRAG AV INNSPILL... S FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER... S PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING... S. 13 VEDLEGG: INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Side 3

4 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 PLANARBEIDETS HENSIKT Krav om planprogram er hjemlet i plan- og bygningslovens 4-1. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av handlesenter med tilhørende kontor og bolig i planområdet. 1.2 PLANPROSESS Trekanten Bygg AS eier og drifter pr. i dag Trekanten. Med tanke på fremtidig utvikling foretok Trekanten Bygg AS i begynnelsen av år 2013 en gjennomgang av foreliggende statistikker for handelssituasjonen i Vennesla. Statistikkgrunnlag fra institutt for bransjeanalyse og butikkutvikling viser at det foreligger et antatt behov for ca. 9000m2 handlesenter i Vennesla, for å demme opp for påvist handelslekasje. Denne konklusjonen førte til et initiativ fra tiltakshaver om å se på mulighetene for å omregulere gjeldende område med hensikt om å legge til rette for økt utnyttelse til handelsvirksomhet. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den , der grunnleggende premisser og nødvendige utredninger ble diskutert. For å ta høyde for en vurdering av alternative løsninger for optimal trafikkavvikling fra fv. 405 og inn mot Sentrumsvegen ble foreløpig avgrensning for planområdet, etter oppfordring fra Vennesla kommune, utvidet mot nord. Utredninger vil bli gjennomført som integrert del av reguleringsarbeidet basert på fastsatt planprogram. 1.3 EIENDOMSFORHOLD Planområdet omfatter hele eller deler av GNR/BNR: 6/58, 6/77, 6/78, 6/105, 6/106, 6/151, 6/173, 6/181, 6/214, 6/215, 6/226, 6/241, 6/242, 6/516, 6/1285, 6/1429, 6/1476, 6/1479, 6/1484, 6/1485, 6/1917. Side 4

5 1.4 PLANOMRÅDETS FORELØPIGE AVGRENSNING ILLUSTRASJON: PLANENS FORESLÅTTE AVGRENSNING (UTEN MÅLESTOKK) Side 5

6 Utskrift 2 PLANSTATUS/GJELDENDE PLANER 2.1 PLANSTATUS KOMMUNEPLAN FOR VENNESLA Gjeldende kommuneplan for Vennesla skal ligge til grunn for planarbeidet. KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Kommunal trafikksikkerhetsplan er for tiden under utarbeidelse, men skal legges til grunn for planarbeidet når den er vedtatt. REGULERINGSPLAN FOR VENNESLA SENTRUM Gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum skal ligge til grunn for planarbeidet. ILLUSTRASJON: GJELDENDE REGULERING (UTEN MÅLESTOKK) Side 6

7 2.2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER T-1497 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal bidra til at viktige samfunnsmessige utfordringer blir ivaretatt i planprosessen. Planen viser til at planleggingen i kommuner og fylker skal baseres på en vurdering av ulike interesser, og skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, hvor også kostnader og nytte skal avveies. De nasjonale forventningene har som formål å være retningsgivende, men ikke bestemmende, og skal bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Forventningene omfatter temaer som klima og energi, by og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling, natur, kultur og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE Formålet med disse statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, samt å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. RPR FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN Disse retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter gjeldende plan- og bygningslov. Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. RPR FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål å fremme en effektiv samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse gjennom planleggingen av arealbruk og transportsystemer, med fokus på miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling for alle typer trafikanter. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. MILJØVERNDEPARTEMENTETS UNIVERSELL UTFORMING I REGULERINGSPLANER Skrivet stadfester at det ved reguleringsplan fremdeles vil være anledning for kommunen å stille krav til universell utforming, og at strategien universell utforming skal legges til grunn for all arealplanlegging etter loven. REGIONPLAN AGDER 2020 Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Planen har som formål å rette fokus på å videreutvikle regionens sterke sider gjennom økt samhandling og helhetstenkning. Planen har fem hovedsatsningsområder; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal planen legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Dette skjer gjennom vedtak av en felles overordnet arealplan for perioden Planen omfatter effektivisering av transportarbeid, effektivisering av arealforbruk, tilrettelegging for sikker og effektiv veitransport, styrking av kollektivtrafikk og gang-/sykkeltransport, tilrettelegging for god folkehelse, samt tilrettelegging for universell utforming og tilgjengelighet for alle. Side 7

8 FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTER I VEST- AGDER Planen er en oppfølging av de rikspolitiske bestemmelsene om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder fra Hensikten er å legge til rette for en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling ved å styrke de eksisterende sentra og hindre økt bilavhengighet, og å fastlegge rammene for en regional lokaliseringspolitikk. FYLKESSTRATEGI FOR ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I VEST-AGDER Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og søker økt tilgjengelighet og universell utforming på alle måter. ENERGIPLAN FOR AGDER Hovedmålet for Energiplanen er å sikre en bærekraftig utvikling av landsdelen gjennom vektlegging på en bredde i energimiksen, en god og robust infrastruktur, forutsigbare rammebetingelser og en økt miljøvennlig energiproduksjon. FOTO: PLANOMRÅDET Side 8

9 3 MEDVIRKNING 3.1 KUNNGJØRING For å innhente innspill så tidlig som mulig ble det i samråd med Vennesla kommune besluttet å varsle oppstart av reguleringsarbeid i forkant av offentlig ettersyn av planprogram. Oppstart av reguleringsarbeid er varslet ved post til naboer, hjemmelshavere og offentlig instanser ( ), samt ved kunngjøring i avis ( Vennesla Tidende og Fædrelandsvennen). Informasjonsbrev er sendt til følgende hjemmelshavere, naboer og offentlige instanser: 3.2 NABOER, HJEMMELSHAVERE OG OFFENTLIGE INSTANSER HJEMMELSHAVERE OG NABOER: 6/56 Esso Norge AS Postboks Stavanger 6/77 Magnussen, Frank Willy Torsbyvegen 1B 4700 Vennesla 6/105 Kallhovd, Wenche Vardevegen Syd Vennesla 6/226 Fjellestad, Arne Revia 1B 4700 Vennesla 6/248 Larsen, Laila Ingebretsen Revia Vennesla 6/248 Larsen, Willy Revia Vennesla 6/258 Tharaldsen, Inger Randi Revia Vennesla 6/276 Lunden, Sigmund Revia Vennesla 6/307 Reinhartsen, Ivar Nesvegen 3A 4700 Vennesla 6/308 Jozel, Daniel Nesvegen Vennesla 6/310 Linjord, Birger Revia Vennesla 6/312 Lunden, Glenn Revia Vennesla 6/312 Mølland, Eirin Revia Vennesla 6/373 Eivindson Eivind AS Venneslamoen Vennesla 6/494 Skårdal, Jorunn Revia Vennesla 6/494 Skårdal, Steinar Revia Vennesla 6/537 Moseid, Knut Christian Gjelsmoveien Mosby 6/629 Johnsen, Harald Vardevegen Syd Vennesla 6/767 Langseth, Anette Revia Vennesla 6/767 Sandaker, Christian Revia Vennesla 6/1285 Lundevold, Hjørdis Sofie Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Ellen Nesvegen Vennesla 6/1476 Finnestad, Finn O Tambini Nesvegen Vennesla 6/1768 Linjord, Kjell Revia 15B 4700 Vennesla OFFENTLIGE INSTANSER: Statens Vegvensen Region Sør Pb Arendal Fylkesmannen i Vest-Agder Pb Kristiansand Vest-Agder Fylkeskommune Pb Kristiansand Agder Energi Pb Kristiansand NVE Pb Oslo Eldrerådet v/peter Rosendahl Rådet for funksjonshemmede I etterkant av oppstartsvarsling er det blitt registrert nye eiere for gnr./bnr. 6/308. Eiendommen er pr registrert på Ørjan Fidjeland (1/2 andel) og Odd Håvard Bergskås (1/2 andel). Gjeldende adresseliste blir oppdatert, og all fremdtidig informasjon vil bli sendt til nye hjemmelshavere. Side 9

10 3.3 INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING Følgende innspill er registrert etter varsling om oppstart av planarbeid: LISTE OVER INNSPILL ETTER OPPSTARTSVARSLING: 01. Agder Energi Nett Kåre Dale Fylkesmannen i Vest-Agder Statens Vegvesen Larsen Advokatfirma AS Wenche Kallhovd SAMMENDRAG AV INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Agder Energi Nett AS (AEN) informerer om byggeforbudssone på 4 meter ved høyspentkabel i reguleringsområdet. Kabelen må eventuelt legges om. Det antas at senteret vil bli av en slik størrelse at det vil bli behov for nettstasjon inne i bygget. I så tilfelle må det settes av eget rom på minimum 4mx4m grunnflate til dette formålet. Rommet må være i grunnplan, med direkte tilgang til fri luft, og med god tilkomst fra vei/parkeringsplass. Det anbefales at det ikke plasseres kontor/bolig vegg i vegg med nettstasjonen. Videre informerer AEN om mulig omlegging av lavspentkabler innenfor området, og viser til informasjon om elekromagnetiske felt. 02. KÅRE DALE Som beboer i Nesvegen over lengre tid informerer Kåre Dale om at situasjonen ved avkjørsel fra Nevegen mot fv. 405 oppfattes som uoversiktlig for både bilister og fotgjengere. Kåre Dale ønsker at denne situasjonen vurderes i sammenheng med de generelle vurderingene av trafikale forhold knyttet opp mot reguleringsarbeidet. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten mener Dale at det vil være fornuftig å lede Nesvegen i ny trasé bak bilverkstedet med direkte tilknytning til en eventuell rundkjøring. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Fylkesmannen påpeker at i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 skal planprogrammet sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsvarsling. Det påpekes at i henhold til plan- og bygningslovens 4-2 skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, og Fylkesmannen minner om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen, og påpeker særskilt planens miljøvirkninger. Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og barn og unge. Fylkesmannen ber derfor om at Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle, samt Miljøverndepartementets rundskriv T -/2008 om barn og planlegging legges til grunn for planarbeidet, og at fullverdige erstatningsarealer skal skaffes dersom planen fører til omdisponering av arealer som i dag benyttes av barn og unge. Deler av planområdet grenser til FV 405, som medfører til støybelastning fra trafikk, og følgelig skal retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 legges til grunn for planarbeidet. Planområdet omfatter sentrumsområder der det kan forekomme forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføring av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser, og Fylkesmannen ber om at forurensningsforskriften, samt kommunens egne regler for massedisponering etterfølges. I Vennesla kommune har det i løpet av de siste årene forekommet en økt spredning av parkslirekne; en fremmed art som truer det stedegne vegetative økosystemet. Fylkesmannen ber om at planarbeidet tar høyde for å begrense spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport. Fylkesmannen minner om at det i forbindelse med utarbeidelse av planer foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Arealer som blir forbundet med fare skal avmerkes i planen som hensynssoner med bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven 12-6 og Side 10

11 04. STATENS VEGVESEN Ettersom dagens kryss mellom Sentrumsvegen og fv. 405 har en lite heldig utforming ser Statens Vegvesen positivt på at planarbeidet tar høyde for å vurdere alternative løsninger for trafikkavvikling for dette området. Det påpekes at om det skulle bli aktuelt med nytt kryss med fv. 405 sør for gnr. 6, bnr. 58, vil planområdet måtte utvides noe. Statens vegvesen ønsker at det tas hensyn til alle trafikantgrupper, byggegrense mot fylkesvegen og til trafikkstøy. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Marius Larsen v/larsen Advokatfirma AS representerer eier for gnr./bnr. 6/1285 (Hjørdis Sofie Lundevold) og eier for gnr./bnr. 6/1476 (Finn Finnestad). Hjemmelshavere Lundevold og Finnestad bestrider nødvendigheten av at deres eiendommer inkluderes i planområdets avgrensning, og ønsker følgelig at deres eiendommer fjernes fra planområdet. 06. WENCHE KALLHOVD Wenche Kallhovd ønsker at hennes eiendommer (gnr./bnr. 6/105 og 6/106) tas ut av planområdets avgrensning. Kallhovd ytrer bekymring for mulig verditap og begrensninger for eventuell utvikling av egen tomt som følge av omregulering. Videre påpeker Kallhovd at omfattende endringer av veisystemet vil kunne gi økt trafikkstøy nært opp mot hennes bolig, og andre boliger i området, og ønsker følgelig at det søkes løsninger for trafikkavvikling som ikke berører boligeiendommer nord for Trekanten (gnr./bnr. 6/58). FOTO: PLANOMRÅDET Side 11

12 3.5 FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL INNSPILL: 01. AGDER ENERGI Innspillene fra AEN tas til etterretning, og vil bli tatt hensyn til i det videre planarbeidet. 02. KÅRE DALE Innspillet fra Kåre Dale tas til etterretning og vil vurderes i sammenheng med utarbeidelse av trafikkanalyse. 03. FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Det ble i samråd med Vennesla kommune besluttet at varslingsbrev til naboer, hjemmelshavere og offentlige instanser skulle sendes ut i forkant av planprogrammets innsendelse til høring. Det vil være anledning til å komme med innspill også i perioden planprogrammet ligger til offentlig ettersyn. Forslag til planprogram inneholder liste over foreslåtte tema som skal belyses og utredes gjennom planarbeidet. Denne listen vil bli revidert og fastsatt i samråd med kommunen. 04. STATENS VEGVESEN Tiltakshaver er bevisst problemstillingen rundt planområdets størrelse i henhold til mulighet for kryss lengre sør for gnr. 6, bnr 58. Et kryss lokalisert her vil føre til såpass stor endring i foreliggende konsept at det er rimelig å anta at planen likevel vil måtte varsles på nytt. 05. LARSEN ADVOKATFIRMA AS Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. 06. WENCHE KALLHOVD Innspillet tas til etterretning. Planområdets foreløpige avgrensning er satt i samråd med Vennesla kommune med den hensikt å kunne vurdere flere alternative løsninger for trafikksituasjonen ved avkjørsel fra fv. 405 mot Sentrumsvegen. Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse, og et eventuelt forslag til ny trafikkløsning vil ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering. Planområdet vi revideres etter avklaring i forhold til trafikksituasjonen. Det vil gjennom reguleringsbestemmelsene sikres at ingen tiltak vil kunne gjennomføres før alle problemstillinger vedrørende eierforhold, erstatning for verdiforringing eller oppkjøp er avklart. Side 12

13 4 PROGRAM FOR UTREDNING 4.1 TEMAER TIL UTREDNING TRAFIKKANALYSE I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet en trafikkanalyse. Trafikkanalysen skal vurdere eksisterende trafikale situasjon opp mot prognoser for trafikkøkning forbundet med etablering av nytt handlesenter, belyse problemstillinger, samt fremme alternative løsninger. RISIKO- OG SIKKERHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven skal det i forbindelse med planarbeidet utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. SOL- OG SKYGGEANALYSE Det skal utarbeides en sol- og skyggeanalyse som tydelig illustrerer konsekvenser for skyggevirkninger av ny bebyggelse. OVERVANN Det skal i forbindelse med planarbeidet utarbeides plan for håndtering av overvann. FORURENSEDE MASSER I forbindelse med planarbeidet skal det foretas undersøkelser av grunnforhold. Om det påvises forekomst av forurensede masser skal det utarbeides en detaljert plan for massedisponering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR NÆRMILJØET I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en utredning som kartlegger tiltakets økonomiske konsekvenser for lokalmiljøet. Side 13

14 Printed by: Christian Bratz 8. januar :12:28 Title: Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: Anne Møller Jensen "Skomedal, Thomas" Fwd: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum 18. To: Christian Bratz Einar Aakerøy Attachments: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf / Uploaded File (66K) Original melding Fra: "Skomedal, Thomas" 17. desember :10:27 Emne: Angående reguleringsplan for Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Vedlegg: Reguleringsplan Vennesla sentrum.pdf Uploaded File 66K Agder Energi Nett AS (AEN)har en høyspentkabel i det regulerte området(rød linje på kartet). Denne må antageligvis legges om ettersom den har en byggeforbudssone på totalt 4 meter. Dette senteret blir trolig av en slik størrelse at det behøves en nettstasjon inne i bygget. Dette betyr at det må settes av et eget rom i bygget til dette formålet som må være minimum 4mx4m i grunnflate. Rommet må ha en dør rett ut i fri luft og som er nær vei/parkeringsplass for tilkomst med lastebil ved eventuelt vedlikehold. Rommet må være ved bakkenivå/1.etg. Det anbefales ikke at det plasseres kontorer eller boliger med umiddelbar nærhet til nettstasjonen, dvs. vegg i vegg. Gjerne konferer med undertegnede hvis det er noen spørsmål angående dette. Angående elektromagnetiske felt, se: Det er etablert en del lavspent 230V blandet nett(blå streker på kartet). Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Se vedlegg for orientering. Med vennlig hilsen Thomas Skomedal Prosjektingeniør Nettutbygging tlf: Agder Energi Nett AS Besøksadresse Kjøita Kristiansand Postboks 794 Stoa 4809 Arendal tlf: God kra(. Godt klima.

15 8 9k" 14 " 6 / / k". «VARDEVEGEN SYD 3 " 6 / 4 6 / k" 6 / k". «6 / k" 10 k" 6 / 77 " 15 " 6 / / / 62 46A 6 / B 6 / «6 / 1476 VARDEVEGEN SYD 6 / / B 9k" 6 / 62 6 / 63 44A 6 / / / 87 46B 50 6 / 56. «3k" 6 / Sk" 6 / k" AURAVEGEN 6 / SENTRUMSVEGEN 63 6 / / / 58. «Î REVIA F TREKANTEN 6 / « / / / 308 8k" 6 / 215 7k" 6 / / k" 4B / / k" 6 / / / 78 6 / / / / 226 1B 6 / / / / / / / A 1A 6 / «6 / 258 1k" 7 2k" 6 / / C 6 / 1485 Î. «6 / / / S 4" S 19 6 / m Î Kartvedlegg N Reguleringsplan Vennesla sentrum Dato: Sign: thosko Målestokk 1:750

16 Printed by: Christian Bratz 8. januar :16:38 Title: Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum : Ark.AMB Page 1 of 1 From: Subject: To: Anne Møller Jensen "kare.d" Fwd: Reguleringsplan Vennesla sentrum Christian Bratz 6. jan :40: Original melding Fra: "kare.d" 4. januar :08:59 Emne: Reguleringsplan Vennesla sentrum Til: AMB Firmapost Vis i nettleser Hei! Jeg har et innspill i forbindelse med forestående regulering av Vennesla sentrum. Som beboer i Nesvegen gjennom 38 år gjelder dette et trafikalt innspill. Det er i morgen- og ettermiddagsrushet en ganske spennende øvelse å komme seg ut fra Nesvegen med bil uten å bulke. Det er også "spennende" å være fotgjenger og gå over fotgjengerfeltet fra Nesvegen til Trekanten. Selv om det er 40 sone med fartsdump, har det forekommet påkjørsler i fotgjengerfeltet. Dette har jeg dessverre god kjennskap til da jeg jobber på Legevakta i Vennesla. Jeg har således et konkret forslag. Dersom det anlegges rundkjøring nord for Trekanten, vil det for biltrafikken kunne være fornuftig å lede Nesvegen i ny trase bak bilverkstedet og direkte ut i rundkjøringen. Fotgjengere må også få en tryggere løsning enn idag mtp å komme seg over til sentrum/handlesenteret. Mvh Kåre Dale Sendt fra en Samsung Mobil

17 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ellen Synnøve Paust Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2013/6703 Arkivkode: AMB Arkitekter AS Pilestredet OSLO Innspill til melding om oppstart av planarbeid for Vennesla sentrum Vi viser til brev av med melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vennesla sentrum. Formål og planstatus Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av handlesenter og samlokalisere områder for boliger og kontorer. Planområdet som går frem av oppstartsmeldingen omfattes av gjeldende reguleringsplan for Vennesla sentrum vedtatt Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til forretning, parkering, frittliggende småhusbebyggelse samt kombinert formål bolig/kontor. Innspill til planarbeidet Generelle innspill Det opplyses i oppstartsmeldingen om at det i forbindelse med planarbeidet også skal utarbeides et planprogram, men at dette skal legges ut til høring etter at fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er gått ut. I denne sammenheng påpeker vi at det er et krav i plan- og bygningsloven at forslag til planprogram skal sendes på høring samtidig som det sendes ut oppstartsmelding, jf Miljøvernavdelingen minner videre om at planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn må beskrive virkningene av planen. Det skal utarbeides planbeskrivelse til alle planer når disse legges ut til høring, jf. pbl Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan være en saksbehandlingsfeil. Barn og unge og universell utforming Planarbeidet må også ta hensyn til universell utforming og at parkeringsarealer og andre allment tilgjengelige områder som for eksempel lekeplasser og uteoppholdsarealer planlegges i samsvar med prinsippene om tilgjengelighet for alle, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Planprosessen skal også organiseres på en slik måte at ulike grupper av befolkningen som barn og unge og funksjonshemmede gis anledning til å delta. Planen skal sikre trygge, gode og tilgjengelige utearealer for barn i alle aldre, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2008. Vi påpeker spesielt at dersom arealer som i dag benyttes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

18 Side 2 av 3 Forurensning Planområdet ligger i tilknytning til FV 405, noe som medfører at de vestlige delene av planområdet i stor grad er påvirket av trafikkstøy. Området som i oppstartsmeldingen omtales som «Trekanten» ligger delvis i rød og delvis i gul støysone. Dette forutsetter at planarbeidet må ta tilstrekkelig hensyn til støy ved planlegging av boliger og andre typer støyfølsom bebyggelse. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for planarbeidet. Vi påpeker i denne sammenheng at tillatte grenseverdier for støy må overholdes og at krav om nødvendig støyskjerming tas inn i reguleringsbestemmelsene. Planområdet omfatter sentrumsarealer der det kan finnes forurensede masser. Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplanen og ved gjennomføringen av planen tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasse hentes og dumpes. Vi ber om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen. Fremmede arter Spredning av fremmede arter en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. I Vennesla kommune har vi de siste årene sett at særlig forekomstene av parkslirekne (Reynoutria japonica) har økt betydelig. Arten spres kun vegetativt i Norge og spredningen skjer hovedsakelig gjennom dumping av hageavfall og ved at plantedeler flyttes gjennom transport av jordmasser og med grovere redskap og transportmidler. Vi ber derfor om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter. Risiko og sårbarhet Vi minner om at ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Men det kan også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl og Med hilsen Ole-Johan Eik (e.f.) seniorrådgiver Ellen Synnøve Paust senioringeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Vennesla kommune Postboks Vennesla

19 Side 3 av 3

20

21

22

23

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 0 0 Kundesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo M OTTATT 16 JUN 2008 FMOA Dato: 12.06.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): 200605568-51

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl.

Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/2670-11928/2013 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 04.04.2013 Saksframlegg Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013

ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1. Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 ÅS KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR. 274 REGULERINGSPLAN FOR SOLBERGKRYSSET, GNR 102 /BNR 1 Dato: 27.02.2013 Rev : 24.05.2013 Forlagsstiller: Meinich Arkitekter AS Tiltakshaver: Solbergkrysset Ås AS, v/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer