Varmare Våtare Villare. Kinooppleving i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Kva gjer du? Kva har du krav på?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmare Våtare Villare. Kinooppleving i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Kva gjer du? Kva har du krav på?"

Transkript

1 Konkurrans 14 Prmikryss 15 Vinn in ipad! NR 2. OKTOBER årgang Kinoopplving i bakstt Når straumn blir bort: Kva gjr du? Kva har du krav på? Varmar Våtar Villar Klimandring md mir rgn og flir stormar aukar kravt til vdlikhald av straumnttt. Du må btal mir for å få straumn fram til budstadn din. Sjå sid 04 Unngå ovrblastning og brann 10 Smart og nrgi ff k t i v t 13 Smart målarar 14 Samsvarsrklæring it vrdipapir 11

2 ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sntrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Ansvarlg rdaktør Tor Gjndm tor. Tlf: Abonnmnt Bård Knutsn Tlf: Produksjon Artko Grafisk Produksjon Kor trygg kan vi bli? Tlf: Dsign Thrs B. Hansn Hg Blix Brnhardsn Kan du tnkj dg it liv utan lktrisk straum? Ni, dt r utnkjlg for di allr flst mnnsk i vår tid. Likvl sviktar straumforsyninga, samfunnt blir lamma, og vi ropar på auka trygglik. Mn kor trygg kan vi bli? Utgivar Enrgi Forlag AS Absolutt trygg kan vi aldri bli; dt må di flst innsjå. På sam måtn som samfunnt ikkj kan sikr sg 100 prosnt mot ulykkr i trafikkn llr i fly. Ei straum forsyning md garanti mot avbrott vill bli svært dyr for samfunnt og mdfør stor miljøinngrp. Dt r hllr ikkj ltt å få til dtt rint tknisk. Straumbrott kan skj. Norg har i særs pålitand straumlvring. Likvl må all vr førbudd på straumbrott og planlggj for dt. Somm dlar av samfunnt r mir avhngig av stabil straum lvring nn andr. Sjukhus, institu sjonar og næringsliv kan vr kritisk avhngig av straum; di må sjå til at di har altrnativ straumkjldr. Trygg vg. På di nst sidn skal vi sjå mir på korlis straumvgn fram til hust vårt kan gjrast så trygg som moglg, kva utfordringar bransjn står ovrfor, og kor viktig straumns livslinj r. foto: pr stål bugjrd/dn Enrgi Forlag AS igd av Europowr AS, som igjn r igd av NHST Mdia Group AS Framsidfoto Frdrik Kvn Til gld og plag Aldri så gal at dt ikkj r godt for noko, sir it gammalt ordtak. Sommarn har for mang rundt omkring i landt bydd på dårlg vêr. Samtidig har di stor nødbørsmngdn i dt mst av landt ført til full kraft magasin. For oss som for brukarar gir dtt lågar kraftprisar til vintrn nn dt vi har hatt di sist par vintran. Likvl r dt knytt spnning til prisutviklinga. Til døms vil vntull bortfall av kjrnkraft i Svrig fort vr nok til at prisan kan stig mykj. I dnn utgåva av Vår Enrgi kan du ls mir om korlis klimandringan, md stadig våtar og villar vêr, st ny krav til distribusjonsnttt som skal sikr samfunnt i stabil og trygg straumforsyning. Stor dlar av straumnttt r bygd på 1960-, og 1980-talt og dimnsjonrt for andr vêr forhold nn dt forskaran no minr vil komm. Dtt byr på stor utfordringar båd i lokal- og rgional nttt, mn også i sntral nttt som Statntt har ansvar for. All nttnivå vil krvj stor invstringar di nst åra. Vintrn vil snart komm md kuld og påkjnning på ditt lktrisk anlgg. Inn i bladt vil du finn råd og tips om brannsikring og også straumsparing. Vi i Vår Enrgi håpr du opplvr innhaldt som nyttig og tar gjrn imot ris og ros. Snd gjrn in post til: God lsing! Tor Gjndm Ansvarlig rdaktør Vår Enrgi har som formål å gi dg informasjon om kraftmarknadn og kva du kan gjr for å påvrk straumrkninga. Magasint innhld blant anna råd og tips om straumsparing og branntrygglik, og vi håpr at innhaldt kan gi btr forståing for korlis kraftmarknadn fungrr. 2

3 Slik får vi in trygg straumvg Nttslskapa har god rutinar for vdlikhald og anna førbyggjand arbid i nttt. Straumn kjm ikkj fram til hust ditt av sg sjølv. Nttslskapa må byggj og hald nttt vd lik, driv førbyggjand arbid, sjå til at krisbrdskapn r høg og at alt blir nøy kontrollrt. Straumnttt som slyngjr sg gjnnom dt langstrkt landt vårt dls i ulndt trrng, gir nttigaran stor utfordringar. Godt vdlikhald r in førstnad, mn di nærast åra vil nttslskapa møt utfordringar md krav til fornying og forbtring. Dt norsk straumnttt r gammalt og i tillgg påført i stadig aukand blastning på grunn av auka straumbruk og ny kraftproduksjon. Må førbyggj. Dt ksistrand nttt må fungr så godt som råd og sikr at straumn kjm fram. Drfor har nttslskapa utarbidd god rutinar for vdlikhald og anna før byggjand arbid. Linjr, transformatorar og andr komponntar som transport av straum r avhngig av, må kontrollrast systmatisk. Dt r viktig å ha god ovrsikt ovr kvalittn i nttt slik at utskiftingan kan komm når dt r bhov for dt. For tidlg r dårlg økonomi, for sint r in katastrof. Inntktn til ntt slskapa r avhngig av pålitand lvring i iga lktrisittsforsyning, så dtt må takast på alvor. Brdskap. Sam kor godt in r førbudd, så kan dt skj uvnta hndingar, slik at straumn blir bort i kortar llr lngr tid, Drfor har nttslskapa god tryggingsrutinar, vakt ordningar og rprasjonsrutinar for å vr førbudd når uhllt r ut. Kraftforsyningns brdskapsorganisasjon, KBO, r in landsomfattand organisasjon som skal li kraftforsyninga i Norg i krig og alarmtilstand. KBO skal også kunn løys oppgåvr i frd vd skad på kraftanlgg på grunn av naturgitt forhold, tknisk svikt, trror- llr sabotasj aksjonar og i samband md rasjonring ttr nrgilova. Tilsyn. Norgs vassdrags- og nrgidirktorat, NVE, har ansvart for å kontrollr at ntt slskapa følgjr it omfattand rglvrk md krav til at anlgg i straumnttt blir haldn i forsvarlg, driftssikkr tilstand. NVE gjnnomførr rglfast rvi sjonar og inspksjonar. Oft i samarbid md Dirktoratt for samfunnstrygglik og brdskap, DSB. foto: monica bjrmland 3

4 Varmar, våtar, villar vansklg Framtida kan by på it varmar klima, mir rgn, fli stormar og størr vanskar md å hald opp kritisk infrastruktur som straumntt. Ei klimandring vil auk kravt til vdlikhald, og in må rkn md vsntlg flir skadar på nttt. Om lag halvpartn av all fil og avbrott i distribusjonsnttt kjm av påkjnningar på grunn av vêrforhold. Lyn r hovudårsaka til avbrotta, mn også vgtasjon, trfall, vind, snø og is kan mdfør straumbrott. Stor dlar av nttt r bygd på 1960-, og 1980-talt og dimnsjonrt for andr vêrforhold nn dt vi kan rkn md når vi lgg til grunn di ndringan mang forskarar minr vil komm. Auka vdlikhald. Oftar skift mllom frysog tinpriodar kan gi størr problm md frostsprnging. Forvitring i btong og stin og 4 rot i trvrk oppstår md mir fukt. Ein lngr vkstssong vil gi auka vgtasjon vd linjn. Også kablar i jord må tol mir når vksland priodar md fukt og tørk skapr rørsl i grunnn. Flir skadar. Vi kan også rkn md at naturn skapr flir ulykkr og skadar på nttt. Mir lyn og torvêr vil før til ndå flir avbrott. Ising og snø kan oppstå i områd dr dtt ikkj har vor vanlg. Linjising r it problm som kan vks sg størr md auka tmpraturar. Varmn får mtall til å utvid sg, linjr strkkjr sg og kan komm i kontakt md vgtasjon vgtasjon som kanskj også vil vks raskar nn tidlgar. Flaumar og skrd på stadr som tidlgar har vor trygg, kan ta md sg stolpar og linjr, og mindr tl i bakkn kan rdusr stabilittn til mastr og tr i stormfull priodar. Mir kraft. Mir kraft kan også gi positiv konskvnsar for kraftbransjn md auka potnsial for vasskraftproduksjon og kraftsal. Mn samtidig vil dt auk blastninga på it straumntt som allri r strkt utstt. Mir kraft vil krvj btr og flir straumntt og kablar til utlandt.

5 På grunn av særlg stor ndbørsmngdr ttrmiddagn 15. august og natt til tysdag 16. august i år stig vasstandn i all vassdrag i Sør-Trøndlag raskt, og lvan gjkk flaumstor i dt mst av fylkt. Dt var også noko som Statkraft fkk mrk langs Na/Nidlv-vassdragt. gar Kva gjr styrsmaktn? I dsmbr 2008 utnmnd rgjringa it utval for å gri ut kor sårbart samfunnt r, og bhovt for tilpassing til konskvnsan av klimandringan. NOU-n «Tilpasning til t klima i ndring» vart ovrrkt miljøstatsråd Erik Solhim to år sinar. Dtt r framlgga utvalt kom md for å styrkj tilpassinga til klimandringan i kraftforsyninga: Styrkj forskinga på all klimaffktar som kan ramm kraftforsyninga. Vurdr bhovt for auka invstringar i ulik dlar av kraftanlgga for å optimalisr potnsialt i auka tilsig. I dnn samanhngn må også bhovt for nttforstrking vurdrast. Styrkj komptansn om klimatilpassing i kraftbransjn. Hr har NVE som brdskapsansvarlg it særskilt ansvar. NVE og DSB må som tilsynsmaktr på kvar sin områd sjå til at bransjn st sg inn i og lvr opp til rglvrkt også rlatrt til konskvnsar av klimandringan. Di må også vurdr bhovt for å innarbid tma som r rlatrt til klimandringar. Dt r allri stt i vrk dnn typn tiltak for bransjn. Dirktoratt for samfunnstrygglik og brdskap. DSB, har skjrpa krava til å dimnsjonr linjr for å tol naturgitt påkjnningar. Kva gjr du når straumn går? Dtt bør du finn ut av når straumn r bort: Kontrollr om jordfilbrytar r kopla ut. Kontrollr om sikringn r gått. Drsom jordfilbrytar og sikring r ok, sjkk om også naboan r utan straum. Drsom dt r tilfllt, må du kontakt nttslskapt på himsida llr på tlfon. Kva har du krav på vd straumbrott? Ei iga forskrift innhld dtaljrt krav til lvringskvalitt for dn lktrisittn som blir lvrt frå nttslskapa til forbrukaran. Dtt har du krav på drsom lvringa har manglar: Drsom straumavbrott llr anna manglfull lvring av straum (til døms straum md for høg llr låg spnning) påførr in kund it dirkt økonomisk tap, kan du krvj at dtt blir rstatta av ntt slskapt. Slskapt har ikkj rstatningsansvar drsom dt kan dokumntr at hndinga skuldast forhold utanfor kontrolln til slskapt. Drsom kundn opplvr straumavbrott llr anna manglfull lvring utan at dtt påførr kundn noko økonomisk tap, kan kundn krvj prisavslag drsom nttslskapt ikkj rttar opp forholdt innan rimlg tid ttr at kundn har sagt frå. NVE har også innført i ordning md dirkt utbtaling til sluttbrukar vd svært langvarig avbrott (mir nn 12 timar). Drsom kundn ikkj r nøgd md lvringskvalittn, skal han først ta opp dtt md nttslskapt og prøv å løys dtt i dialog md slskapt. Drsom dtt ikkj førr fram, skal saka avgjrast av NVE. kjld: nv foto: pr mortn aunmo/statkraft 5

6 Livslinja og m Sntralnttt r sjølv livslinja for dt modrn norsk samfunnt. Ei hovudpulsår som forsynr di mindr ntta som førr straumn vidar til byar, tttstadr og kvar inskild forbrukar. Mn dt r mang utfordringar md miljø og klima. s. to: «Å ta miljøomsyn i nttutbygginga» handla tidlgar om å unngå størr naturinngrp vd bygging av nttanlgg. I dag r fokus mykj mir flytta til klimautfordringa. Dn global klima utfordringa krv mir bruk av fornybar nrgi og drmd størr bhov for forstrkingar i nttt. For å avgrns dn global opp varminga r dt bhov for vsntlg mir ovrføringskapasitt, båd i Norg og mllom Norg og andr land i Nord-Europa. Klimapolitikk og arbidt md å utvikl ny fornybar kraftproduksjon r i viktig drivkraft bak mang av di forstrkingan som r stt i gang, og som r planlagd i dt norsk sntralnttt. std Utfordringan. Statntt ig og driv dt mst av sntralnttt. Di skal sikr it ffktivt, robust og miljøvnnlg kraftsystm, og så må di ta stor utfordringar md å følgj opp i klimapolitikkn. Ovrføringssystmt må utnyttast optimalt, og dt skal vr md på å få fram god marknadsløysingar for Europa slik at dn god vna vasskrafta har til kortsiktig rgulring, kan utnyttast ffktivt. Statntt skal også forstrk nttt når dt r dn bst løysinga, og lggj til rtt for i tnlg lokalisring av ny produksjon og størr forbruksiningar. Mn samtidig må ulmpn avgrnsast så langt dt r økonomisk forsvarlg. Statntt lgg vkt på å finn trasar som gjr miljø ulmpn mindr, og brukr kamuflasjfargar på mastr og anlgg når dt r tnlg. Fortakt lgg også til rtt for sanring av gaml lidningar og samband når dt r fornuftig. 40 milliardar. Statntt planlgg å invstr opp mot 40 milliardar kronr på utbygging og oppgradring av it nytt straumntt i Norg fram mot Dss invstringan r avgjrand for framtidig vrdiskaping i Norg, satsing på fornybar nrgi og for å få bort pris skilnadn på straum, sir konsrnsjf Auk Lont i Statntt. Di invstringan vi har planlagt, vil gi btr forsyningstrygglik og lggj til rtt for satsing på fornybar nrgi og vrdiskaping i hil Norg, sir Auk Lont. foto: ørjan llingvåg, -co og statntt Dn global klimautfordringa krv at vi ndrar in stadig størr dl av kraftproduksjonn i vrda frå fossilt brnsl, som forurinar, til rin fornybar nrgiformr. Sntralnttt blir stadig viktigar som livslinj for framtidig vrdi skaping i Norg, og for ovrføring av rin fornybar kraft. 6

7 g miljøt 7

8 Di først kraftutbyggingan i Norg gjkk høgt ovr forstandn til vanlg folk. Md histo som bakt Md historia som baktpp og kunnskap om korlis lktrisittn har utvikla samfunnt vårt, kan vi tillat oss å l av di mang hndingan og kommntaran frå dn spd barndommn til dn lktrisk krafta. Mang historir som i dag vrkar lattrlg, var skapt av rin og skjær kunnskapsmangl, nokr på grunn av uviss om framtida, av rdsl for in frå før vik kommunal økonomi llr in kombinasjon av dtt. Dn gongn var dtt alvor i dag kan vi spøkj md dt. Forstålsns smal trådr «Ja, dt där lktriska förstår jag, mn hur oljan kan rinn gnom d där smala trådarna Dt förstår jag int!» kjld: svndsn, oddvar t flls god. kraft og samfunn i troms gjnnom hundr år troms kraft. Dss gutan visst i all fall kva som skull til for å byggj kraftvrk. «Bar btydningsfull sakr» Då Bærum kommun i 1901 gjord sitt historisk vdtak som skull gi innbyggjaran lktrisk lys, vart ikkj dtt rfrrt i Askr og Bærums budstikk, «fordi avisa brr rfrrr di sakn som btyr mst». Slik sakr var til døms at kommunstyrt auka honorart til arkitkt og murar vd kommunbygningn. kjld: bakkn, stin arn t al t krafttak for bygdn. nrgiforsyningn i askr og bærum på 1900-tallt. nrgislskapt askr og bærum as. 8

9 ria pp Gabt av forbløfft kjdsomht Stavangr var sint ut md å skaff sg lktrisitt, og dbattn i kommunstyrt før avgjrda vart karaktrisrt blant «d lngst og kraftigst som nognsind har funnt std i dt stavangrsk kommun styr». Visordførr Oddmund Vik talt i fm kvartr til fordl for vannkraftvrk, og Stavangr Aftnblad karaktrisrt taln blant anna slik: «Han talt opad stolpr og ndad væggr om lktrisk dtaljr, om kraftovrføringr «borti Sacramnto» og om alt andt tilbhør, saa at rpræsntantrn og publikum bar gabt af forbløfft kjdsomht». kjld: næshim, gunnar/gjrd, kristin øy nrgisk linjr. stavangr nrgi gjnnom 100 år. stavangr nrgi as, stavangr. Ettr kvart dukka kraftvrka opp i Bygd-Norg og skapt lys til kvardag og fst. Så rnt uhygglig skikklig Kjær hr. stadsingniør! Jg vil nu grip pnnn fatt og tilskriv dig nogl ord. Før var dt gamml, god skikk også hr i Hammrfst at man i juln turt litt, mn d sist år r man blit så rnt uhygglig skikklig, og grundn drtil r hovdsaglig dn at dt lktrisk lys, som nu d allr flst ha i sin hus, slukks klokkn tt. Jg br dig, stadsingniør, om du ikk i juln i all fall kan skaff os lys til klokkn to. Thi hvor glad vi nn r i litt rangl, vil vi dog ikk bgå nogn mørkts gjrning, så når lyst går, må også vi pigg hjm, mn klokkn tt r i juln altfor tidlig. kjld: ivrsn, klaus år md lys og varm. hammrfst lktrisittsvrk hammrfst lktrisittsvrk, hammrfst. foto: ukjnt, arkiv/utlån: fylksfotoarkivt i m&r foto: statntt Hr r it døm på kva di vill planan til ingniøran kunn før til: dt størst kraftvrkt i vrda på Rjukan. Elktrisitt mdstrøms. «Dt r påstått at t mdlm av bystyrt undr dbattn om kraftvrkts plassring, hvdt at dt burd vært plassrt nda høyr opp på Tromsøya, slik at strømmn kunn rnn ndovr bakk.» kjld: svndsn, oddvar t flls god. kraft og samfunn i troms gjnnom hundr år troms kraft. Ingniørar dn størst ulukka I 1917 tilstt Sogn og Fjordan fylk in ovringniør for lktrisittsforsyninga. A. Møllo Christnsn var in driftig mann som gjord dt klart at småkraft ikkj var hans satsingsområd. Han trudd også på «dt stor vidtomspændnd kraftslskap». Mn satsinga ttr tilrådingan til ovringniørn ført til at Sogn og Fjordan kom i alvorlg økonomisk ufør i 1920-åra. Dt ført til strk misnøy md konsulnttnsta til ovringniørn i kraftspørsmål. Strkast kom dtt til uttrykk frå ordførar Drægni i Han hvda at tilstjinga av vassdragsingniør hadd vor «dn størst ulukka». Han hvda vidar at flir fylk var ført inn i «ulukka, fordi dss ingniøran yvrbaud kvarandr md vill planar». kjld: forsund, finn borgn firdakraft. frå vatn til kraft. firdakraft as, sandan. 9

10 r a m i h r k i s God råd for Vr på vakt md komfyrvakt Sjkk varmkjldn når kulda st inn! Om lag 15 prosnt av all bustadbrannar blir bokstavlg talt tilvrka på kjøkknt. Komfyrvaktr kan rdd liv, mn r sltt ikkj nokon garanti mot brann. I priodn 1998 til 2007 omkom 51 prsonar i totalt 240 rgistrrt komfyrbrannar. Dtt r dn størst nkltårsaka til bustadbrannar. Norsk Elktrotknisk Komité innført 1. januar i år it krav om at all ny bustadr skal ha fast installrt komfyrvaktr. lktrisk Når kulda st inn, vil kstra for tt uts bli omnar t ovrmo blastning. Vr på vakt kan ng tni las blastning. Ovrb før til brann. igar Dt r ditt ansvar som hus t gg anl å sjå til at dt lktrisk r tol og n ift skr r i stand ttr for På for. tt uts r dt blastninga ninga på kald dagar aukar blast tadn bus di lktrisk omnan; ast in som ar som har panlomn. tt uts lt si sp r, varmkjld Ingn garanti. Ingn komfyrvakt kan gi nokon absolutt garanti mot brann. Likvl sr vi it stort potnsial for at vi på dnn måtn kan hindr svært mang av komfyrbrannan som oppstår, sir avdlingsliar Bjørn Nyrud i Dirktoratt for samfunnstrygglik og brdskap, DSB. Sintf NBL har undrsøkt korlis sju ulik komfyrvaktr taklar ulik situasjonar. Rsultatt varirr, og dt r tydlg i stor utfordring å lag komfyrvaktr som grir å skilj mllom normal bruk av komfyrar og potnsilt farlg situasjonar. Dt blir utløyst altfor mang alarmar, visr tstan. vl om Ovrblastning. Jam ktrisk l dt n sikringan skal vr før dt kan, dar ska t anlggt mo dig sta t til brann drsom anlgg ør ni fing sj blir ovrblasta, sir tt ora kt Dir i v Jostin Wn Gra og brdfor samfunnstrygglik B. DS skap, g aukar Farn for ovrblastnin og md t gg anl md aldrn til rsom D d. hal lik vd mangland t dt it sikringn går oft, r lastning. rb tydlg tikn på ov r fordl ll kn bru Rdusr straum sar, kur r fli på n varmkjld sir Jostin Wn Grav. rdsamband som isolasjonn rundt straumunngå å bli jojord samband sjølv dr Du kan risikr å bli gd. Dt kan få alvorlg ktrisk apparat blir øydla l r ll gar nin lid førand konskvnsar. n rundt straumførand oppstå drsom isolasjon kan r, stå opp Jordfil kan blant anna fil slik in Når apparat blir øydlagd. i lidningar llr lktrisk ng mot gods, til døms nni sp i får t ara app isk ktr l it har at j til ikk tt før dtt in. Drsom appara fyrn llr i vaskmask takt mtallkokplat på kom snart som du kjm i kon så dt ban blir du jordsam godt nok jordsamband, s i vasskran. md apparatt og til døm i våtrom og utandørs. alt, mn r mst farlg r ov stå opp kan il df Jor som straumn på in kurs dr fil bryt in jordfilbrytar r tall ins å od Jordfilbrytar. Vd jord påb vor å. Ettr 1991 har dt niv lg far it når n rk straumsty i all ny hus. jordfilbrytar på våtrom brannvrnkjldr: dsv vb, norsk ffn forning, l-pro th tk st: bjarn langs foto: frdrik kvn 10

11 Hald fingran frå fatt Drsom du gjrn skull ha gjort noko «nklt» lktrikararbid sjølv for å spar pngar hald fingran frå fatt. Ulovlg lktrisk arbid kan bli båd dyrt og farlg. Ein vanlg dyktig «handyman» vil gjrn gjr mst moglg av oppussingsjobbar og rparasjonsjobbar sjølv. Båd fordi han minr han kan dt, og fordi dt kan vr mykj pngar å spar. Mn somm jobbar bør du ovrlat til profsjonll, ikkj brr fordi dt kan bli svært dyrt drsom du gjr fil, mn også fordi du ikkj har lov til å gjr dt. Ulovlg. Elktrisk anlgg blir rgulrt av i iga lov, og alt lktrisk arbid må utførast av in lktrikar. Grnsa mllom dt du kan gjr sjølv, og dt in lktrikar må gjr, går vd stikkontaktn i vggn. Du har ikkj lov til å montr stikkontaktar llr lamppunkt sjølv. Rglvrkt hr r strngt og bør følgjast. Drsom hust ditt brnn nd fordi du har monrt in stikkontakt fil, får du it stort problm md forsikringa. Ettr alt å dømm vil du sov btr når du vit at dt lktrisk anlggt r montrt riktig. Hald dg unna lktrikararbid som du ikkj r kvalifisrt til å utfør. Kvar trdj. Ei gransking har vist at kvar trdj husstand utførr rparasjonar på lktrisk produkt sjølv, og nstn halvpartn skiftr ut lktrisk lidningar. Dtt r forbod for di som ikkj har formll utdanning i fagt. Om lag halvpartn av all brannar i Norg har lktrisk årsak, så sjå til at hust ditt r brannsikra av fagfolk. Dtt kan du gjr sjølv Skift dksl for koplingsboksr, brytarar og stikkontaktar, mn ikkj dn vggfast dln. Montr og skift varmomnar drsom di har rørlg lidning og støypsl. Kopl til llr montr topola støypsl i rørlg lidning til og md 25 ampr md og utan jording. Kopl til llr skift topola skøytkontaktar, apparatkontaktar og montr lidningsbrytarar. Kopl til lampttar, bordlampar osv md rørlg lidning og montr lidningsbrytarar. Kopl til og skift lampar som hng i takkrok llr liknand, tilkopla md støypsl/stikkontakt, kronklmm llr «sukkrbit», drsom vi ikkj vurrr dt slik at lampan r in dl av dn fast installasjonn. Dt må vr strkkavlastning på sjølv lidninga, slik at tilkoplinga ikkj blir blasta fysisk. foto: ivind. h natvig Samsvarsrklæring it vrdipapir Samsvarsrklæring r in dokumntasjon som lktroinstallatorn uoppfordra skal lggj fram når arbidt på dt lktrisk anlggt i bustadn din r utført. Ei slik rklæring har vor påbodn sidan 1989, og dokumntt skal ovrførast til ny igar når bustadn skal sljast. I forskrift om lktrisk lågspnningsanlgg hitr dt blant anna: «Enhvr som r ansvarlig for prosjktring, utførls llr ndring av anlgg skal utstd rklæring om samsvar md forskriftns krav. Erklæring om samsvar og dokumntasjon skal ovrlvrs ir av anlggt.» Drsom linstallasjonn skal vr lovlg, må installasjonn også vr utført av it rgistrrt firma. Vrdipapir. Samsvarsrklæringa må du sjå på som it vrdipapir. Erklæringa skal takast var på i hil lvtida til dt lktrisk anlggt. Du skal også kunn vis hnn fram drsom Dt lokal ltilsyn kjm for å utfør kontroll på installasjonn i bustadn. 11

12 Vi må invstr dt vi kan i ny kraftlinjr og ny kapasitt for å oppnå i mir miljøvnnlg vrd. Jussråd Forsyningstrygglik på dagsordn Ettr lang tid r forsyningstrygglikn igjn på dagsordn. Dt kjm av at førstnadn i nrgilova om invstringssignal r litt for nkl og av i miljøvnnlg framtid. Enrgilova frå 1990 innført it skilj mllom dt som har md straumnttt å gjr, og dt som gjld sal av straum. Monopol. Straumnttt r it såkalla naturlg monopol, og nrgilova gir styrsmaktn vid fullmaktr til å rgulr nttvrksmda. Rgulringa skjr gjnnom konssjonsvilkår som blant anna st krav til nttslskapa om it ntt som r godt nok dimnsjonrt for å ovrfør di kraftmngdn kundan har bhov for. Nttslskapa r pålagd å byggj ut, hald vd lik og forny nttt slik at straumlvransn til kundan innfrir krava til lvringskvalitt ttr forskriftn. Marknad. Straumsalt skal skj i in marknad. Dt r no dtt blir vansklg, for dt r ikkj moglg å skilj straumn frå nttt rint fysisk. Enrgilova løysr dtt på dn måtn at kundan har rtt til opprtt in straumavtal md dn straumlvrandørn di ønskjr. Først og frmst md dn lvrandørn som gir kundn dn bst prisn. 12 Invstringssignal. Dt r ingn som r pålagd av nrgilova å sjå til at dt r nok straum tilgjnglg. Dt r in førstnad at straumprisn i sluttbrukarmarknadn vil gi invstrings signal til slskap som vil byggj ut ny kraft. Før 1990 vart ny kraft bygd ut ttr prognosar for pårkna kraftbhov i framtida. Dt mdført i konstant ovrutbygging av produksjonskapasitt, noko som var svært kostbart for samfunnt. For nkl. Når forsyningstrygglikn i Norg no kjm på dagsordn, kjm dt blant anna av at førstnadn i nrgilova om at dt vil bli bygd ut ny kapasitt når prisan i sluttbrukarmarknadn gir signal om dt, r litt for nkl. På grunn av konssjonssystmt og dn anlggsvrksmda som må til, vil dt ta frå sks til ti år å få kraft ut på nttt ttr at i invstringsbslutning r tkn. Forsyningstrygglik innbr også at dt må vr linjkapasitt til å få straumn fram dit han skal brukast. Dtt r krvjand, slik vi har stt dt i Midt-Norg og Brgns-rgionn. Miljøkrav. Ovrgangn til i mir miljøvnnlg lktrisittsforsyning i Europa har in prislapp som vi norsk forbrukarar også r md på å btal, blant anna gjnnom høgar prisar på importrt straum. Mn vi dlr jo atmosfærn md rstn av vrda, så rdusrt utslpp kjm også oss til god, Også tsunamin i Japan har stilt forsyningstrygglikn i it nytt lys. Skpsisn til kjrnkraft i Europa førr til ndbygging av dnn nrgiforma og krav om auka miljøvnnlg produksjon. Vår innsats. I Norg flyt dt ovr av miljø vnnlg nrgirssursar. Drfor må vi invstr dt vi kan i ny kraftlinjr og ny kapasitt for å gjr vår innsats for i mir miljøvnnlg vrd. Dtt r ikkj offrvilj dtt r å sjå framovr og sjå kvar vi skal hnt inntktn vår når oljn og gassn r pumpa opp. tkst: advokat ing a. frdriksn, advokatfirmat nordia da foto: statntt

13 Varm stig opp, og drfor startar nstn all nrgisparing md isolring i tak. Vr smart og ffktiv! Vi brukr om lag 130 milliardar kronr kvart år på nybygg og på rhabilitring av ksistrand bygg. Dt r mykj å hnt drsom du r smart og nrgiffktiv. Dt smartast r å bgynn md isolringa. Vd å isolr btr og rdusr varmtapt frå dørr og vindaug, vil du kunn halvr nrgibhovt. sitt igntlg forbruk. Ettrisolring r dt nklast av dt nkl. Nstn all kan ttr isolr sjølv. Ein rulllar ut isolasjonn og skjr han til, sir Kvam. Isolr i tak. Varm stig opp, og drfor startar nstn all nrgisparing md isolring i tak. Bustadr md kald loft har størst potnsial. Mang husigarar tnkjr at di bur i rla tivt modrn hus, og har ikkj tnkt så mykj på ttrisolring, sir marknadssjf Øystin Kvam i Glava til Enrgi. Ein tommlfingrrgl r at in inbustad skal vr så godt isolrt at in grir sg md kilowattimar i årt. Eg trur mang vil bli ovrraska drsom di kontrollrr Skift vindaug. Vindauga i in vanlg bustad utgjr brr 5 10 prosnt av yttrflata til bustadn. Likvl kan varmtapt frå ldr vindaug utgjr mir nn 40 prosnt av varm tapt til bustadn gjnnom di ytr flatn. Ny vindaug kan i tillgg til å rdusr varmtapt frå bustadn gi btr støydmping og r som rgl nklar å hald vd lik. Du vil spar straum, inntmpraturn blir jamnar, og du får i framtidsrtta, nrgi ffktiv løysing. Aukar vrdin. Ettrisolring vil auk vrdin på bustadn din. Dt kan dolumntrast gjnnom nrgiattstn. Frå 1. juli i fjor må all bustadr og yrksbygg som blir sld llr ligd ut, ha in nrgiattst som opplysr om in nrgikaraktr og in oppvarmingskaraktr for bustadn. Når it hus skal få nrgimrk, må dt utarbidast in nrgiattst md in nrgi karaktr og in oppvarmingskaraktr for bustadn. Oppvarmingskaraktrn rangrr bustadn ttr kva oppvarmingssystm som r installrt, og visr kor stor dl av oppvarmings bhovt som kan dkkjast av fornybar nrgi kjldr. Enrgikaraktrn byggjr på pårkna lvrt nrgi. Attstn gir in god indikasjon på kva byggtknisk tilstand bustadn r i. kjldr: nova, glava foto: ptr tn brock /istockphoto Effktiv pærr Når sjølv symbolt på lyspærr 60 watt glødlamp ikkj lngr r lovlg å produsr, så r dt for å få mir nrgiffktiv pærr inn som rstatning. Dn nklast rstattarn r 42 watt halognpærr, som gir nstn sam lysmngd, mn som brukr 20 prosnt mindr nrgi. Vi brukr dss dr krava til lyskvalitt r høg, og dt r nytta dimmarar for lyst. Eit anna og mir nrgiffktivt altrnativ r sparpæra, som kan brukast på stadr dr attgivinga av fargar ikkj r så viktig. Sparpærr på om lag 15 watt kan rstatt lysmngda og lysford linga frå i 60 watt lyspær. Ettr kvart r dt også komm mang lysdiodpærr md bra lys inn på marknadn. Di kan rstatt glødlampar md lågar ffkt. kjld: lyskultur 13

14 Smart målarar på vg I sommar vart dt ndlg avgjort at all straumkundar i Norg skal ha smart målarar i sikringsskapt frå 1. januar Innføring av avansrt målog styringssystm, AMS, vil si at all husstandkundar får in «smart målar» som rgistrrr straumforbrukt på timbasis og sndr automatisk informasjon om forbrukt til nttslskapt. Dtt gir raskar og mir prsis innhnting av mål vrdiar og it btr grunnlag for fakturan og innbr sluttn for iga avlsing av straummålarn md snding til nttslskapt. Konkurrans Tst kunnskapan din når du har ls Vår Enrgi: 1 Kvn har ansvart for å kontrollr at nttslskapa hld straumnttt i forsvarlg stand? 2 Kva tr punkt bør du sjkk når straumn går før du vntult ringjr nttslskapt? Svar: 3 Kva r dn størst nkltårsaka til brann i norsk bustadr? Svar: 4 Kva r i samsvarsrklæring? Svar: 5 Kor stort kan varmtapt frå ldr vindaug vr i prosnt av varmtapt gjnnom ytr flatr i bustadn? Svar: 6 Kvifor r dt no forbod mot å produsr 60 watt glødlampar? Svar: Snd løysing på konkurransn innan 13. januar 2012 til: Vår Enrgi Postboks 1182 Sntrum, 0107 OSLO Mrk konvoluttn «konkurrans 2-11» Namn: Adrss: Postnr/-stad: 14 tkst: bjarn langssth foto: aidon klipp hr Svar: Vi trkkjr in vinnar som får in ipad! Styring. AMS vil si at straumkundar får btr informasjon om kraftforbrukt sitt, mir nøyaktig avrkning og kan få automatisk styring av forbrukt. Md AMS kan straumkundan ta styring md straumbrukt og gjr sitt for i btr fordling av straum brukn og in mir flksiblt kraftmarknad.

15 Enrgi-kryss Snd løysing på prmikryssordt innan 13. januar 2012 til: Vår Enrgi Postboks 1182 Sntrum, 0107 OSLO Mrk konvoluttn «kryssord 2-11» Vi trkkjr in vinnar som får i lktronisk kjøkknvkt i rustfritt stål Namn: Riktig løysing frå nr 1-11: NÅR DU HAR ANLEGG FOR DET ER DU TRYGG Vi gratulrr vinnarn av i lktronisk kjøkknvkt i Vår Enrgi nr 1 i 2011: Grd Lygr, Åmot Adrss: Postnr/-stad: 15

16 Rturadrss: Enrgi Forlag AS Christian Krohgs gat 16 Postboks 1182 Sntrum NO-0107 OSLO Kino i bakstt Kranglinga i bakstt kan fort vr ovr når arvingan får kvar sin 3D-hjlm. IFA-mssa i Brlin i år r nttopp ovr. IFA r dn størst mssa i vrda for forbrukarlktronikk og blir bsøkt av in kvart million mnnsk kvart år. Hil 140 mål md utstillingar dkkjr dt allr mst innan brun- og kvitvarr. Vanlgvis handlar mykj på IFA om di størst og lkrast tv- apparata. Mn i år fkk vi også sjå in gammal scinc fiction-favoritt komm opp til ovrflata igjn. Flir produsntar, md Sony som dn mst kjnd, lansrt prsonlg 3D-opplvingar. På og 1990-talt kalla vi dt virtual rality. frå rommt ut. Og straks har in si iga vsl undrhaldingsbobl. Sonys 3D-hjlm kan in kopl til kva som hlst som støttar hdmi- kabl; dt vil si dvd-splarar, splkonsollar og somm smart På og 1990-tallt kalla vi dt virtual rality Konsptt r nklt. Vi lagar i stor brill md to skjrmar, in framfor kvart aug. Så byggjr vi inn skjrman slik at lys og inntrykk utanfrå vrt stngd ut. På øyrbøylan montrr vi hovudtlfonar som stngjr lydn tlfonar og pc-ar. Di to små skjrman vil gi sam opplvinga som it 750 tommar stort kinolrrt, og di innbygd hovud tlfonan mulrr full surroundlyd. Ein kan vlj om in vil sjå i 2D llr 3D. Di som brukr brillr, vil stj pris på at in kan justr fokus på skjrman individult, slik at opplvinga blir skarp for di flst. Eg har prøvd flir 3D-hjlmar på IFA og konludrr md at tknologin hittil r mir intrssant nn bra. Ein får ikkj dt skarpast biltt, og in får ikkj i total opplving. Eg var hil tida mrksam på at g titta på to små skjrmar nær augn min. Mn dtt vil bli btr til nst år, og om ikkj lng kan in sjå fram til fullkommn ro frå bakstt. Og for di som sit bak: Total frd frå «gamlingan». tkst: magnus idm foto: sony

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU SOS3003 Anvndt statistisk dataanalys i samfunnsvitnskap Forlsingsnotat, vår 2003 Erling Brg Institutt for sosiologi og statsvitnskap NTNU Vår 2004 Erling Brg 2004 Forlsing X Logistisk rgrsjon II Hamilton

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Festivalsommar i Finnøy

Festivalsommar i Finnøy Opningstidr: Mandag: 09.00-18.30 (kassn stngr kl 17.00) Tirsdag - frdag: 09.00-15.30 Nr 27 Frdag 5. juli 2013 Årgang 44 Lokalavis for Finnøy kommun kr 17 Ls også: Fstivalsommar i Finnøy Ikkj nøgd md gravinga

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel Skulstrsgudstnst Anit Instfjord: - Dt må vr rom for likn, klppslvn og smilt. Monic r ny trusopplærr Konfirmntn fortl Ovrsikt ovr tilstt, kontktdrssr og tlfonr: Administrsjon Likngr OG Sogndl kyrkjkontor

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer