Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T INNHOLD S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R I T A L L 6 B L O K A V D O S L O H A R F L Y T T E T T I L K A R E N S L Y S T A L L É 9 C M E D E I E R E 7 F A G B R E V I T A L L 7 T R E F F O G A K T I V I T E T E R 8 I N T E R N A S J O N A L T 10 M A R K E D S - F Ø R I N G 10 L Æ R L I N G - R E P R E S E N T A N T E R 12 A K T I V I T E T E R P Å B L O K : Samling for lærlinger, ca. 1 samling pr. mnd. pr. trinn Veiledning i bedrift mellom samlingene Treff for fagansvarlige Internasjonalt samarbeid Åpne kvelder og lokale inspirasjonstreff Samarbeid skole/ næringsliv Tett kontakt med offentlige etater Den største begivenheten for BLOK i 2016 var flytting av hovedkontor i Oslo. Vi har en stund visst at lokalene i Hoffsveien skal rives. I noen år har vi levd med usikkerhet om hvor vi, med våre begrensede økonomiske ressurser, kunne finne egnede lokaler. Med hensyn til tilgjengelighet og miljø var det ønske om fortsatt å være i Skøyen-området. Da utleier på nyåret hadde ledige lokaler med et interiør som kunne passe vår aktivitet og en leie som var akseptabel, var det lettelse å spore både i styre og blant ansatte. Vår erfaring i det halve året som er gått er at trivsel og konsentrasjon både hos ansatte, lærlinger og kursdeltakere er blitt betydelig bedre. Også styremedlemmer, medeiere og andre besøkende har bare hatt lovord å si om de nye lokalene. Ikke minst har søkere til VOL-kursene snakket om den gode atmosfæren når de kommer innom for å få informasjon om kurstilbud. Runi Kristoffersen og Trine Torgerstuen er fra høsten 2016 fast tilknyttet BLOK i fleksible deltidsstillinger. Runi er inspirator og hovedansvarlig for BLOKs nye og spennende kurstilbud for bransjen. Trine bidrar også på disse kursene, samt som veileder og instruktør. Også i 2016 har BLOK-lærlinger oppnådd gode resultater i DM og NM.

2 Side 2 S T Y R E T Styreleder Nestleder Styremedlemmer Varamedlemmer Sekretær Arbeidsgruppen Valgkomiteen Revisor Jorunn Dahlback Sissel C. Hansen Tove Bogan, Marit S. Bergem og Annelise Johnsen Lærlingerepresentant: Tonje F. Hansen Ny representant fra november: Nora Hovland Camilla Tåsåsen og Krestine Larsen Lærlingerepresentant: Pia Knutsen Ny vararepresentant fra november: Josefin Nordman Randi Sandberg Aanes Randi Sandberg Aanes og Jorunn Dahlback Inge Andre Vikanes (leder), Camilla Dversnes og Ann-Magritt Gauteplass Oslo Revisjon AS Hans Hordnes Vea-ambassadør Styreleder Jorunn Dahlback mottok i 2016 Veas ambassadørpris. Prisen deles ut til personer som aktivt jobber med å markedsføre fag, utdanning og utdanningsmuligheter på Vea. S T Y R E T S R O L L E Styret avgjør alle saker som innvirker på BLOKs økonomi, personalsaker, eller saker arbeidsgruppen, de ansatte eller tre av styrets medlemmer ønsker behandlet eller drøftet i styret. S T Y R E T S A K T I V I T E T F R A F O R R I G E Å R S M Ø T E Årsmøtet 2016, med påfølgende middag, ble avholdt 5. april i BLOKs lokaler på Skøyen. Det er avholdt til sammen 6 styremøter i Saker behandlet av styret dette året har spesielt vært knyttet til -nye lokaler, flytteprosess, investeringer og kostnader i denne forbindelse -opplegg, aktiviteter og kostnader i forbindelse med BLOKs 20-årsjubileum -nye aktiviteter/kurstilbud -etablering/godkjenning av BLOK i flere fylker På styremøtene informeres styret om det som skjer på BLOK mellom hvert møte. De fleste infosaker knyttes til økonomi, saker/problemstillinger som kommer opp, og forhold som gjelder ansatte og arbeidsmiljø, medlemsbedrifter, lærlinger og kursdeltakere. Det gjelder både positive tilbakemeldinger og nyheter, eller problemstillinger som må tas opp slik at styret evt kan komme med innspill til gode løsninger. Høsten 2016 fikk BLOK forespørsel fra bedrifter i Rogaland vedr. etablering av et BLOK-tilbud i Stavanger. Styret vedtok at det skulle jobbes videre med dette, og etablering er aktuelt under forutsetning av at avdelingen er selvfinansierende.

3 Side 3 P E R S O N A L E T Daglig ledelse: Randi Sandberg Aanes 100% Daglig ledelse inkl IKT, føring av regnskap, lønn og økonomi. Sekretær for styret. Noe undervisning/veiledning og lærervikar ved sykdom Kontoransvarlig: Wenche Andreassen 65% Kontoransvarlig (tirsdag fredag, kl ) Hjemmesider, Facbook etc, div registrering og utgående informasjon til medeiere, kursdeltakere og lærlinger Kontoransvarlig: Elisabeth Rasmussen 100% Kontoransvarlig Registrering, hovedansvar for lærekontrakter/godkjenning bedrifter /oppmelding til fagprøve, fakturering, utgående informasjon til medeiere, kursdeltakere og lærlinger, veiledning av søkere til kurs Veiledere/lærere: BLOK Oslo Anita Hope 90% Undervisning alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 2. års lærlinger og voksenopplæring heltid, veileder i Buskerud, Asker/ Bærum og Oslo. I stor grad ansvar for deltakelse på møter med utdanningsetatene samt hospitering i ulike fylker. Anne Stine Baumann Frost Eli Kristine Frydenborg 70 % (vår) sluttet (høst) Undervisning alle trinn, med hovedansvar for 1. års lærlinger Veiledning lærlinger i Oslo. Undervisning alle trinn, med hovedansvar for 1. års lærlinger. Pensjonist fra Dessverre ble Eli syk julen 2016, og den siste delen av en lang og fantastisk arbeidskarriere i blomsterdekoratørfaget ble ikke helt som planlagt. Inger-Johanne Arnkværn 70% Veileder i Akershus, Hedmark og Oppland. Ansvarlig for kursopplegg for 1. års lærlinger sammen med Ingunn, og ansvarlig for voksenopplæring deltid. Lene Anine Rydgren 20% Veileder i Østfold og Vestfold. Fleksibel stilling med undervisning på VOL heltid, og evt andre grupper om det er hensiktsmessig Ingunn Endrestøl 60% (vår) 100 % (høst) Veileder for lærlinger i Oslo, ansvar for spes.ped/lærekandidater med særskilte behov. Ansvarlig for kursopplegg for 1. års lærlinger sammen med Inger-Johanne. Koordinator for større arrangementer og prosjekter (BLOKs 20-års jubileum) Trine Torgerstuen 30% (høst) Veileder for lærlinger i Oslo, undervisning på ulike grupper og instruktør på ulike kurs. Sammen med Runi ansvarlig for BLOKs nye kurstilbud for bransjen Runi Kristoffersen 30% (høst) Hovedansvarlig for BLOKs nye kurstilbud og instruktør på ulike kurs. Bidrar som inspirator på ulike områder både for lærlinger og veiledere. Blok Bergen Elin Tysdal 50% Ansvar for undervisning og veiledning av lærlinger i BLOK avd. Bergen, samt timelærer for voksenopplæringselever. Liv Dahl 70% Ansvar for voksenopplæring deltid i BLOK Bergen, samt timelærer og veiledning av lærlinger. Landsdekkende Trine Olafsrud Timebasert/ Veiledning av 1 lærling Aust-Agder (vår) Kjersti Hovland selvst. Veiledning av 1 lærling Sogn og Fjordane (hele året)

4 Side 4 Ø K O N O M I Etter noen år med overskudd hvert år, og en prinsippendring i periodisering av tilskudd, har vi bygget opp noe av egenkapitalen igjen, dog ikke så mye som ønskelig før vi tok fatt på nye kostnadskrevende prosjekter som nye lokaler og et utvidet inspirsjonstreff i forbindelse med vårt 20-års jubileum. Vi har derfor fortsatt å kjøre en stram linje på kostnader også i Da nye lokaler kom på dagsordenen i januar var det et stort spørsmål om vi kunne greie de ekstra kostnadene en flytting ville medføre, samt økte husleie og felleskostnader i forbindelse med større og mer moderne lokaler beliggende i et mer attraktivt område. Utleier kom imidlertid med et tilbud som vi mente kunne være akseptabelt. Den største investeringen i nye lokaler har vært et stort kjølerom og installasjonsarbeid i denne forbindelse. Vi har også måttet anskaffe litt inventar, men alt er kjøpt på bruktmarked. Da tilbud om utvidelse av lokaler kom opp i Bergen måtte vi legge dette på is da det ville være vanskelig å sette i gang aktiviteter som kunne dekke opp denne kostnaden. Vi har imidlertid leid et ekstra lagerlokale. Sammenlignet med tall fra 2015 har inntekter økt med ,-. Dette er hovedsakelig knyttet til voksenopplæringskurs og kurs for praksiskandidater, noe støtte til prosjekter og samlet økning i lærlingtilskudd på kr ,-. Material og kurskostnader er totalt kr ,-, en nedgang på kr ,- Totale personalkostnader har økt med kr ,- Avskrivninger øker som følge av avskrivning på kjølerom og nytt inventar. Økning i kostnader lokaler, kr ,-, er i stor grad knyttet til indeksregulering og innredning/flytting i nye lokaler. Nytt fra 2015 er at mva på felleskostnader først blir spesifisert på avregning etter nyttår. Fremmede tjenester varierer fra år til år alt ettersom dekoratører på inspirasjonstreff er selvstendig næringsdrivende eller mottar lønn/ honorar. Kostnader knyttet til kontor, kurs/oppdatering etc har økt med ,- Det meste av dette er Lærlingarbeid Bergen knyttet til kostnader med innflytting/innredning i nye lokaler. I 2016 har Skatteetaten hatt grundig gjennomgang av opplæringskontorenes krav om mvakompensasjon. Her har regelverket gitt rom for ulike tolkninger mht beregning av fordeling. Enkelte opplæringskontorer fikk krav om å tilbakebetale store beløp. Da mva-kompensasjonen ikke ble utbetalt ved vanlig frist, tok Randi kontakt med Skatteetaten. Det ble opplyst om kontroll og Randi forklarte BLOKs fordelingsmodell og oversendte begrunnelser og dokumentasjon i denne forbindelse. I september fikk vi, uten noen form for tilbake-meldinger eller informasjon fra Skatteetaten, utbetalt det kompensasjonskrav vi hadde lagt inn. Kompensasjonskrav er knyttet til aktiviteter for lærlinger som har rett til utdanning. Skatteetaten regnet en lik fordeling i forhold til antall basis 1 og basis 2. Denne modellen kan være for enkel for opplæringskontorer som har tett oppfølging av og kurs for lærlinger. Bl.a. er det mange basis 1-lærlinger får ekstra oppfølging (særskilte tilskudd). BLOK har også basis 1- lærlinger fra andre opplæringskontorer inne på kurssamlinger. Vi ser det derfor som naturlig at kostnadene fordeles i samsvar med dette. Da trenden i vårt fag er færre unge søkere og flere voksne søkere vil dette påvirke %-vis andel på kompensasjonskrav i forhold til total inngående mva. For øvrig venter vi enda på tilskudd for internasjonale aktiviteter i 2015 og 2016, der siste rapport ble sendt inn i Det er avsatt kr ,- til ekstra kostnader i forbindelse med inspirasjonstreff/jubileum i Regnskapet for 2016 viser da et overskudd på kr ,- som er overført til egenkapital. Egenkapital er nå på 62 %. Styret har uttrykt ønske om egenkapital til ett års drift slik at vi kan ha en styrt avvikling om dette skulle bli aktuelt.

5 Side 5 ÅRSRAPPORT 2016 Rebecca Skagen fra Nygård Blomster Center Rebecca bestod fagprøven i september BLOK takker Bergen Blomsterhandlerforening for tilskudd på kr ,- til markedsføring - og rekrutteringsarbeid i Hordaland. Dette er svært viktig arbeid siden det har vært en endring mht antall skoler som tilbyr utdanning i blomsterdekoratørfaget, og også hvordan de ulike skoler informerer elever om ulike yrkesvalg. I 2017 vil vi sende søknader om midler til flere foreninger da vi ser at markedsføring er viktig for å få inn unge, kvalifiserte søkere til faget. Arbeidet er viktig for hele bransjen og faget, og ikke bare for BLOKs medeiere. Fra Vea-samlingen august 2016

6 Side 6 L Æ R E K O N T R A K T E R O G K U R S D E L T A K E R E V E D Å R S S K I F T E T / Fylke/region Totalt L1 Trinn 1 Trinn 2 og 3 VOL 2016 heltid vår VOL 2016 deltid høst Praksis- kandidater Akershus Buskerud Oslo Østfold Vestfold Hordaland Hedmark/ Oppland Andre fylker/ landsdekkende Sum Sum Da lærlinger nå i større og større grad starter til ulike årstider, og vi har flere voksne lærlinger med ulike lengde på læretiden vil antall lærlinger/kursdeltakere ved årsskiftet variere en del, og oversikten gir ikke alltid et riktig bilde av hvor mange lærlinger som har vært tilknyttet BLOK det aktuelle året. Detalj fra arbeid laget på Vea-samlingen F O R K L A R I N G T I L G R U P P E I N N D E L I N G Gruppe L1: Gruppe Trinn 1: Gruppe Trinn 2: Gruppe 2X: VOL heltid: VOL deltid: Ikke-reformlærlinger/lærekandidater som mangler tverrfaglig Vg2-eksamen og som derfor må ta Vg3- eksamen i blomsterdekoratørfaget i løpet av læretiden. Lærlinger som tegner lærekontrakt direkte i bedrift uten å gå vanlig skoleløp. Lærlinger/lærekandidater som er i sitt første læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2-eksamen Lærlinger/lærekandidater som er i sitt andre læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2-eksamen Ikke-reformlærlinger/lærekandidater som er i sitt tredje eller fjerde læreår 1/2 års komprimert heltidskurs med oppstart i januar, Vg3 praksiskandidat eksamen (juni) 1 års komprimert deltidskurs med oppstart i august, Vg3 praksiskandidat eksamen (juni)

7 Side 7 M E D E I E R E I B L O K - O P P F Ø L G I N G I B E D R I F T BLOK hadde ved årsskiftet 2016/ medeiere, av disse er 75 aktive med lærlinger og 40 passive uten lærling. Det er en liten økning i passive medeiere i forhold til i fjor da vi hadde 108 medeiere (78 aktive og 30 passive). BLOK er godkjent i 12 fylker, og har et landsdekkende tilbud til lærlinger/bedrifter i fylker som ligger langt unna våre lokaler i Oslo eller Bergen. I tillegg har vi lærlinger fra andre fylker/opplæringskontorer som følger samlinger. Vi har også i 2016 jobbet mye med konflikthåndtering i forholdet lærling/bedrift. De fleste konflikter løser seg, men i enkelte tilfeller har det vært den beste løsningen at lærlingen har byttet bedrift. Noen lærlinger har måttet slutte av helsemessige årsaker. Totalt har det i perioden vært 8 brudd på lærekontrakter, mens vi har 10 lærlinger som av ulike årsaker har søkt permisjon i læretiden. Vi ser at det har vært en økning i antall lærlinger med særskilte behov de siste årene, og i 2016 hadde vi 2 lærekandidater som fullførte sin kompetanseprøve med resultatet Bestått. Det anbefales fra fylkene å gå over til opplæringsavtale om vi ser at lærlingen ikke kan nå alle mål i læreplanen. Det nå innskjerpet at lærekandidat ordningen kun gjelder for søkere under 25 år (med ungdomsrett). Dette gjelder også særskilte tilskudd. Skulle lærlingen fylle 25 år i løpet av opplæringstiden faller tilskuddet bort. For øvrig er alle særskilte tilskudd nedkortet med 33,3 % i 2016 da UDIR har fått flere søknader enn bevilgede midler. Dette kan utgjøre et problem både for bedrift og opplæringskontor da midlene blir utbetalt i etterkant, og særskilt veiledning faktisk allerede er gitt. En viktig sak vi satte spesielt fokus på fra 2015 er kvalitetssikring på mottak av lærlinger i bedrift. Det må fortsatt være fokus på dette. Mange konflikter har årsak i at lærlingene har liten erfaring fra arbeidslivet. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er svært viktig at bedriftene har klare og konkrete arbeidsavtaler, samt gir lærlingene god informasjon før arbeidsavtale blir inngått. Vi håper alle bedrifter bruker det skjemaet BLOK har utarbeidet som et tillegg til arbeidsavtalen, eller har egne rutiner for å dokumentere den informasjon som blir gitt ved avtale om arbeidsforhold. De videregående skolene fikk fra høsten 2015 ansvar for å gi alle elever et tilbud etter Vg2, og vi ser at dette har gitt resultater for mange unge lærlinger/lærekandidater som må ha litt hjelp til å få læreplass og tilrettelegging i læretiden. Disse gis blant annet mulighet for praksisplass. Bedriftene blir kjent med lærlingene og får informasjon om ulike støtteordninger. Også i 2016 har BLOK jobbet mot et tettere samarbeid med skolene slik at våre veiledere kan bli bedre kjent med elevene og kan bistå lærer og elev med råd og veiledning når det gjelder yrkesvalg og formidle kontakt med bedrifter som søker lærlinger. Halvårsvurdering og halvårssamtale er gjennomført i alle bedrifter med veileder fra BLOK, lærling og instruktør/faglig leder tilstede. G J E N N O M F Ø R T E F A G P R Ø V ER I løpet av 2016 har 35 BLOK lærlinger gjennomført Fagbrev i løpet av året: Bestått Bestått Ikke 1. gangs fagprøve (samme antall som i fjor). meget godt bestått 5 fikk Bestått meget godt En lærling fikk ikke bestått, men sendte inn klage og fikk medhold. Den ble derfor endret til Bestått 3 fikk Ikke bestått ved 1. gangs fagprøve. 1 av disse har allerede vært opp til ny fagprøve og fått Bestått (se brunt tall), de to andre skal opp til 2.gangs fagprøve i De to siste lærlingene som fikk Ikke bestått i fjor var oppe til 2.gangs prøve i år og fikk Bestått (se grønne tall) Totalt sett er dette et meget godt resultat. Det viser at vi har mange dyktige lærlinger og lærebedrifter som tar opplæring på alvor. Akershus 8 Østfold 2 2 Buskerud 1 Oslo Aust-Agder 1 Hordaland Sør-Trøndelag +1 TOTALT 5 27 (+3) 3

8 Side 8 T R E F F O G A K T I V I T E T E R Alle lærlinger har hatt tilbud om 7 8 obligatoriske samlinger på BLOK pr år (bortsett fra de som deltar på landsdekkende tilbud). Et av høydepunktene for trinn 2- lærlingene har også i år vært samlingen på på VEA i august. De har ikke hatt brudesamlingen på YoU-messa i år da denne er lagt til jubileumssamlingen i I februar hadde vi inspirasjonstreff i Bergen med tema «Sorgbinderi - estetikk og fornyelse». Inspiratorene Ragnhild Irene Sivertsen og Åse Løvik laget mange vakre arbeider. I Oslo var inspirasjonstreffet i mars der det var Kirsten Westergaard og Trine Torgerstuen som inspirerte med sine spennende og vakre arbeider. Temaet her var «Natur for salg». Inspirasjonstreff 2016 på BLOK Oslo Over: Arbeid av Kirsten Westergaard Under: Arbeid og foto av Trine Torgerstuen Det ble i høst gjennomført lokale inspirasjonskvelder i BLOK Bergen, BLOK Oslo og Lier vgs. Temaet var: «Din egen signatur». Treff for fagansvarlige ble gjennomført i januar og august i BLOK Bergen og BLOK Skøyen. Som nevnt har vi satt fokus på mottak av lærlinger i bedrift, gode arbeidsavtaler, lærlinger/lærekandidater med ekstra behov og annet nytt om fagopplæring. Det har de siste 10 årene har det kommet mange forespørsler fra tidligere lærlinger og medeiere om kurs til inspirasjon og faglig videreutvikling. Høsten 2016 jobbet BLOK v/runi med å få i gang et kurstilbud med spennende faglige kurs fra våren To kurs ble kjørt høsten 2016 som en prøve. Dette var begynnerkurs i Hanakubari m/ Yasuko Oki og Godt forberedt til jul m/runi. Spennende kurs for bransje, lærer og andre som kan ha nytte av kursene kjøres vår og høst Se BLOKs kursplan og påmelding på våre hjemmesider

9 Side 9 T A K K T I L E L I O G A N N E S T I N E Eli Frydenborg og Anne Stine Frost sluttet på BLOK i 2016, etter lang og tro tjeneste. Eli og Anne Stine var et godt samarbeidende team med hovedansvar for opplegg og undervisning på trinn 1. Eli har fulgt BLOK siden Med unik fagkunnskap og erfaring, samt genuin interesse og omsorg for det enkelte menneske, var og er hun et forbilde for oss alle. Eli ble pensjonist sommeren Anne Stine har vært tilknyttet BLOK fra Hun har vært en tydelig, strukturert og engasjert lærer og veileder med stor interesse for kunst, arkitektur, design og trender. Hennes bidrag både faglig og pedagogisk har vært verdsatt av kolleger og lærlinger. Anne Stine jobber nå som freelance i eget foretak. Eli er i ferd med å få noe av sin kunnskap ned på papir slik at det ikke skal gå i glemmeboken, og vi har stadig kontakt. Anne Stine stepper gjerne inn som vikar eller instruktør på BLOK om det passer. Inspirasjonstreff 2016 på BLOK Oslo Til venstre: Arbeid og foto av Trine Torgerstuen Til høyre: Arbeid av Kirsten Westergaard L O G G P R I S E N Alle lærlinger må kunne planlegge, dokumentere og vurdere eget arbeid. En viktig del av opplæringen er å dokumentere eget arbeid i læretiden i form av logger. De fleste lærlinger i BLOK bruker det nettbaserte dokumentasjonsverktøyet FIFF. Lærlingene legger inn logger og samler hvert halvår utvalgte logger i en mappe som inngår i halvårsvurderingen. Dokumentasjonen lærlingene gjør er også et viktig verktøy for lærlingen selv, samt for instruktør i bedrift og BLOK -veileder med hensyn til planlegging av opplæring i neste periode. Hvert år deler BLOK ut Loggprisen til de lærlinger som gjennom året har sendt inn logger med godt faglig innhold jevnlig gjennom perioden. Det deles ut en pris på hvert trinn. I 2016 gikk logg-prisen i avd. Oslo til Kristine Trogstad Johnsen og Silje Jie Bjørnø (bilde øverst,) og i avd Bergen til Iselin Bruvik Vedaa og Tine Jeanette Skaar (bilder nederst).

10 Side 10 I N T E R N A S J O N A L A K T I V I T E T Internasjonal aktivitet varierer fra år til år i forhold til disponible midler. BLOK er aktive i det europeiske samarbeidet FLORNET som har over 30 individuelle samarbeidspartnere i Europa. I tillegg bistår vi fylkeskommunene og våre samarbeidspartnere på utveksling som disse organiserer. BLOKs utveksling av lærlinger og lærere er nå basert på bevilgede midler fra EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Vi samarbeider med Norges Grønne Fagskole Vea om søknader, utveksling og rapportering. De fleste BLOK-ansatte overvar EM i Genova i april, der de fikk faglig oppdatering og heiet på Tommy som kom på en meget hederlig 5. plass. Lene Anine og Anita dro videre til San Remo der de deltok på International workshop i regi av Vea, med tema Soft Land Art. Ingunn deltok på Flornets Genralforsamling, også den i San Remo på samme tid som EM, da dette var praktisk for å få samlet flest mulig samarbeidspartnere. Vi har hatt to studenter fra Weihenstephan på utvekslingsopphold i Norge, Disse var utplassert på Kreativ Flora og Shishi. Sammen med Vea har vi søkt om nye Erasmus+ midler og fått godkjent en ny prosjektperiode som gjelder Vår andel er 4 utvekslingopphold for lærlinger. Denne høsten mottok vi 12 søknader fra læringer som ønsker et studieopphold i utlandet. To fikk klarsignal til å reise våren Detalj fra lærlingarbeid, Bergen M A R K E D S F Ø R I N G Fag og Svennebrev utdeling i Oslo Rådhus Elevene på voksenopplæringskurset dekorerte Oslo Rådhus til fag og svennebrev utdeling i mai (heltid) og november (deltid), samt på Thon Hotell i Sandvika for Akershus fylkeskommune. Vi har i løpet av høsten 2016 besøkt eller hatt kontakt med alle videregående skoler som har blomsterdekoratørfag Vg2 i de fylkene vi rekrutterer fra. I tillegg har vi i Oslo og Buskerud hatt et hospiteringssamarbeid med flere av de videregående skolene som har hatt tilbud om Design og håndverk. BLOK avd Oslo deltok på Utdanningstorget på Lillestrøm og på Yrkes- og utdanningsmessa i Oslo Spektrum, der vi fikk snakket med elever og foreldre om utdanningsmuligheter for de som ønsker å bli blomsterdekoratør. I tillegg var vi med på Håndverkets dag, arrangert av Oslo Håndverks- og industriforening. I Bergen er det jobbet aktivt med å kontakte og informere ulike offentlige og private aktører som arbeider med omskolering og ut i arbeid -prosjekter. Vi har vært med på Y-messe i Nordhordland, hatt to prøve på dager for ungdomskoler i Nordhordland og bydelene Åsane/Arna/Osterøy. Elin har hatt deltatt i praktisk yrkesrettet undervisning i Design og håndverks-klassene på Årstad vgs. Det er også gjennomført en info-dag med FAU lærere på DH Hordaland, samt oppsøkt butikker med ufaglærte medarbeidere for å informere om utdanningsmuligheter for voksne som ønsker en formell kompetanse.

11 ÅRSRAPPORT 2016 Side 11 Håndverkets dag På BLOKs stand fikk elever fra ungdomsskolene lage hvert sitt armbånd under veiledning av Trine, Anne-Stine, samt Sigrid og Linn Kristin fra voksenopplæringskurset. Diskusjoner, erfaringsutveksling og oppdatering er viktig. I 2016 la vi inn workshop med formale arbeider på julemøtet for ansatte. Målet er ikke nødvendigvis å lage blomsterarbeider i ren stilform, men å kunne bruke teoretisk kunnskap om kjennetegn ved stilformer for å få et uttrykk som passer til anledning. Det er viktig å kunne beskrive arbeidet og begrunne egne valg. Dette gjelder både i kommunikasjon med kunder og kolleger. Å vise høy faglig kompetanse i kommunikasjon med kunder når det gjelder plantekjennskap, materialvalg og komposisjon kan være avgjørende for god kundekommunikasjon og et vellykket salg.

12 Lærlingene har, ved behov, inntil 1 time til disposisjon på kurssamlingen der de kan ta opp problemstillinger som de har behov for å drøfte uten lærer tilstede. Dette er problemstillinger knyttet til BLOK og samlingene, og ikke til daglig arbeid i bedrift. Disse timene ledes av lærlingerepresentantene, som gir referat til administrasjonen. Vi får mange gode og konstruktive innspill fra lærlingene. Behovene er forskjellige fra år til år, og tilbakemeldingene gir oss muligheten til å gjøre en bedre jobb med hver enkelt gruppe. Lærlingenes representanter til styret ble valgt på møte for lærlingerepresentantene i november. Også her har lærlingene anledning til å gi tilbakemeldinger til ledelsen. Lærlingerepresentanten i styret har stemmerett på lik linje med andre styremedlemmer, noe vi ser som svært verdifullt. L Æ R L I N G R E P R E S E N T A N T E R Karenslyst Allé 9C 0278 OSLO Telefon: E-post: Hjemmeside: Facebook: bloksiden V Å R E N Gruppe 1A: Pia Cathrine Knutsen (Opdahl Blomster) vara i styret, vara: Irmelin Unnerberg (Gjennestad Hagesenter) Gruppe 1B og L1: Ida Elisabeth Daa (Floriss Asker Blomsterhjørne), vara: Helen Solberg (Holtet Blomsterhandel) Gruppe 2A: Tonje F. Hansen (Blomsteroasen Stabekk) representant i styret, vara: Kristine T. Johnsen (Stua-Fjeld Blomster) Gruppe 2B: Helene Jonsmyr (Floriss Byporten), vara: Helene Sæterdal (Blomsterhandelen Trøgstad) BLOK Hordaland: Renate Mæland Alvheim (Blomstermiljø), vara: Iselin Bruvik Vedaa (Ingvilds Blomsteratelier) H Ø S T E N Gruppe 1A: Nora Hovland (Harmonien Hus og Hage) representant i styret, vara: Camilla May Anfinnsen (Finn Schjøll Storgaten) Gruppe 1B og L1: Josefin Nordman (Floriss Paleet) vara i styret, vara: Silje Stenberg (Floriss Gjøvik) Gruppe 2A: Kamil Gierczak (ShiShi Blomster), vara: June Iren S.Gulbrandsen (Vikersund Blomst ) Gruppe 2B: Siri Anette Evensen (Finn Schjøll Blomstergaarden), vara: Sofie Jie Bjørnø (Nufseriet Blomster) BLOK Bergen trinn 1: Oda Vedå (Nygård Blomster Center), vara: Linn Haugland (Finn Schjøll Tårnplass) BLOK Bergen trinn 2: Kjersti Sjursen (Nesttun Blomster), vara: Anna U. Reknes (Ingvilds Blomsteratelier) Inspirasjonstreff 2016 på BLOK Oslo Arbeid Arbeid og foto og av foto Trine av Trine Torgerstuen Torgerstuen

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Foto: Jorunn Dahlback I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I

Detaljer

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Foto: Trond Deetjen I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4

Detaljer

SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette P L A N L E G G I N G A V S O R G A R B E I D T R I N N 2 1 (mandag og tirsdag) 1

Detaljer

OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 7 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette P L A N L E G G I N G A V B R U D T R I N N 2 2 (mandag og tirsdag) 2 (onsdag og torsdag)

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

OSLO. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

OSLO. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 7 Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 32 6-10. august Alle

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

SKØYEN. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

SKØYEN. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette A R B E I D E R I R O M 33 9.-13. august Alle trinn 2 på tvers av fylker (2A,

Detaljer

Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: NB! Da vi er i en oppstartsfase i Rogaland kan det komme endringer på denne planen. Årsplanen viser obligatoriske

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

BERGEN H A L V Å R S P L A N

BERGEN H A L V Å R S P L A N H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 BERGEN A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 33 9.-13. august Alle trinn 2 lærlinger på tvers av fylker (2A, 2B, 2X og Trinn 2 BERGEN) VEA

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

H A L V Å R S P L A N H Ø S T

H A L V Å R S P L A N H Ø S T VOKSENOPPLÆRING DELTID OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 7 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 33 14.-16. august (9.00-15.45 alle

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Selbu kommune Arkivkode: A55 Arkivsaksnr: 2010/535-9 Saksbehandler: Asbjørn Gaasø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Vedlegg:

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 34 17.-19. august (9.00-15.45

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Jorunn Dahlback 28.02.2012 Litt om min bakgrunn Utdannet blomsterdekoratør med fagbrev, mester- og teknikkerutdanning fra Tyskland Arbeidet

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING HELTID

VOKSENOPPLÆRING HELTID VOKSENOPPLÆRING HELTID H A L V Å R S P L A N V Å R 2 0 1 6 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 2 11-15. januar Tid alle dager: kl. 09:00-15:45

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Mai 2014 OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud;,Veiledningstjenesten,Akershus

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Spekter side 1 21. september 2017 Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Lærling i Nettbuss Bussjåfør? Hvorfor? Spekter 21. september 2017 side 2 Utdanningsforløp Spekter 21.

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet pulje 3

Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Læringsmiljøprosjektet pulje 3 08.04.2016 laeringsmiljosenteret.no Veiledere Fire veiledergrupper, hver gruppe ledes av en ansatt ved Læringsmiljøsenteret Eksterne veiledere med lang erfaring og kompetanse

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER 7. MAI 2010 ERNST HOTELL WWW.VAF.NO UTDANNINGSAVDELINGEN, VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE PROGRAM VELKOMMEN OG LITT ORIENTERING. BRUK AV TILTAKSMIDLER KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer