Motorferdsel i utmark og vassdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motorferdsel i utmark og vassdrag"

Transkript

1 Motorferdsel i utmark og vassdrag Ibestad kommune Gjennomgang av regelverket og kommunens praksis pr august Referanser Listen nedenfor viser de viktigste styrende dokumenter som har betydning for fagfeltet motorferdsel i utmark og vassdrag, nasjonalt og Ibestad kommune: Miljøkommune.no og FM i Finnmark (http://www.fylkesmannen.no/finnmark/miljo-ogklima/motorferdsel/regelverket-for-motorferdsel-i-utmark---presedensarkiv/) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av nr. 82 Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av nr. 356 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av nr. 100 Rundskriv T av : Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag. Rundskriv T av : Motorferdsel i utmark Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 Ot.prp. nr. 60 ( ) av : Om lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Somb (2009 s 401): Kautokeino kommunes dispensasjonspraksis i saker om motorferdsel i utmark. THAFE Dom fra Hammerfest tingrett: Motorferdselloven 3 ferdsel med traktor i utmark og PLBL 93 første ledd bokstav i vesentlige terrenginngrep. Ibestad KOM sak 39/07 og 50/08: Kjøretider for scooter. Delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret sak 30/13. 1 Innledning formål med dokumentet I kommunestyremøte den ble det stilt følgende to spørsmål: Stig Bruvoll Dispensasjon for bruk av snøskuter 1) Hvilke kriterier må ligge til grunn for å få dispensasjon for bruk av skuter til egen hytte? 2) Ang. hytte med flere eiere, vil samtlige eiere få dispensasjon for bruk av snøskuter? 3) Vil man få dispensasjon for bruk av skuter til uttak av ved på en eller flere utmarksteier på samme søknad? Bjørnar Røch Kjøring på barmark 1

2 Hvilken praksis har kommunen når det gjelder kjøring på barmark? R nøch viser blant annet til en sak som var oppe i høst hvor det var søkt om dispensasjon for ATV på barmark, og dette med antall turer pr dag. Rådmannen svarte på spørsmålene og opplyste at det ville bli satt ned et utvalg som skulle utarbeide et skriv/en rapport som vil si noe om kommunens praksis på området, og dette sett i forhold til lovverket. Innledningsvis vil det informeres om at i inneværende kommunestyreperiode er fremmet 162 søknader om dispensasjon. Av disse er 154 ferdig behandle og med unntak av en som er delvis innvilget er samtlige søknader innvilget. Det er med andre ord gitt 0 avslag. På bakgrunn av denne kunnskapen kan det fremmes en påstand om at Ibestad kommune har en svært liberal håndheving av regelverket. Dvs. at formålet med lovgivningen ikke overholdes i Ibestad kommune. I tillegg til at alle søknader innvilges, settes det få regler for kjøringen, noe som blant annet også vil kunne innebære at det på flere områder overlates til den enkelte dispensasjonsinnehaver/førers egen subjektive vurdering om hva dispensasjonen inneholder/hva det er gitt tillatelse til. På bakgrunn av spørsmål fra kommunestyrerepresentantene, svar fra rådmannen, samt fremsatte påstand, er formålet med dette dokumentet i første omgang å gi en innføring i bestemmelser og regler som gjelder for fagfeltet motorferdsel i utmark. Målet er å gi saksbehandlere og politikere en ensartet forståelse av regelverket. Dernest skal dokumentet kunne være et grunnlag for et videre arbeid internt i kommunen for fastsetting av kommunens egne reguleringer for motorferdsel i utmark og vassdrag. Ved å fastsette retningslinjer/bestemmelser vil en også oppnå en mer ensartet behandling av søknader om dispensasjon fra gjeldende regelverk. I tillegg vil dette gi søkeren en oversikt over vår praktisering av gjeldende regelverk, og administrasjonen vil kunne gi en bedre og klarere veiledning overfor søkerne. Det gjøres oppmerksom på at dette dokumentet ikke er uttømmende ved at det ikke er mulig å gjennomgå hele regelverket i et dokument som dette. For å få eventuell ønsket kunnskap på et høyere nivå forutsettes det derfor at leseren på selvstendig grunnlag blant annet setter seg inn i/leser/tar et dypdykk i de referanser som fremgår i kap. 0. Videre gjøres det oppmerksom på at det har vært ulike personer som har behandlet fagfeltet og dette i relativt kort tid ad gangen, og at det dermed kan ha vært utfordrende å opparbeide seg den nødvendige kompetansen og praksisen i fagfeltet. Etter loven 5 tredje ledd, jfr. forskriften 4 kan det bare opprettes snøscooterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms. Ibestad kommune har pr i dag ingen slike snøscooterløyper, og i henhold til gjeldende lovverk er det heller ikke anledning for kommunen å opprette slik(-e). Dette vil derfor ikke bli omhandlet i dette dokumentet. 2

3 2 Virkeområde med innledning og formålet med regelverket I dette kapitlet vil det bli gitt en liten innføring om dette med motorferdsel i utmarka, og hva en søker å oppnå gjennom regelverk. 2.1 Innledning Det fremgår av Ot.prp. nr. 60 følgende: Bakgrunnen for at man i 1977 fikk en egen lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (som gjelder bruk av motorkjøretøyer, motorfartøyer og landing og start med luftfartøyer) var et ønske om å demme opp for en stadig økende motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Erfaringene fra enkelte andre land viste at slik motorisert ferdsel lett kan bli et alvorlig miljøproblem. Motorferdsel i naturen er kjent å kunne medføre en rekke ulemper. Ulempene varierer etter hvilken type motorferdsel det dreier seg om. Landing og start med helikopter eller bruk av motorbåt gir f.eks. ikke slike terrengskader som bruk av terrenggående motorkjøretøyer kan medføre, og kjøring på barmark er mer skadelig for naturgrunnlaget enn kjøring på vinterføre. Støy og annen forurensning er de mest typiske ulempene. Alle typer motorisert fremkomstmidler gir støy. Støynivået for snøscootere er mist like høyt som for biler, og støyen bærer over store avstander i åpent terreng. Forurensning i form av eksos er også en klar belastning. Folk flest søker ut i naturen for å få stillhet og ro. Den økende motorferdselen virker sjenerende og forringer opplevelsesverdiene for folk som søker avkopling i naturen. Motorferdselloven skulle ta sikte på å begrense ferdsel som tjener anerkjente nyttebehov. Det var særlig den fornøyelsespregede ferdsel som skulle begrenses. I Miljødepartementets forslag om endringer i loven (jfr. Ot.prp. nr. 60) ble det vist til at erfaringene har vist at loven ikke har virket som forutsatt. Selv om loven var ment å skulle dempe utviklingen når det gjelder terrengkjøringen, har tallmaterialet vist en sterk vekst når det gjelder terrengkjøretøyer. Det ble også vist til at ved en gjennomgang av den kommunale praksis at det ofte er en svært liberal praksis i regelverkbruket og at tillatelsene ofte er vide. Det var/er ikke alltid samsvar mellom praksis og lovens forutsetninger. Dette har fra myndighetenes side ikke vært ønskelig sett i forhold til lovens forarbeider og intensjoner. Samtidig sies det at det fremkommer at det forekommer en god del kjøring på kanten av regelverket og utenom gitte dispensasjoner. 2.2 Formålet Etter motorferdselloven 1 er formålet med loven:.. ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen, jfr. 1. 3

4 Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet naturmiljø skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Begrepet fremme trivselen innebærer at loven også tar sikte på gode rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. Motorferdselloven 3 setter som utgangspunkt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe. Forbudet gjelder derfor bare dersom ikke annet følger av motorferdselloven eller motorferdselforkriften. 3 Hva sier regelverket I det følgende vil hver enkelt bli gjennomgått mht hva regelverket sier og hvor en i det påfølgende vil en forsøke si noe om praksisen i Ibestad kommune, der vi har dette. Innledningsvis vil noen av begrepene bli omhandlet (kap. 3.1). Det som fremkommer i dette kapitlet baserer seg i stor grad på de skrevne kildene (her; spesielt rundskriv T ). 3.1 Begreper Først litt grunnleggende begrepsavklaring, og i lovens virkeområde 2 omfatter det disse begrepene: a) Motorferdsel: Med motorferdsel omfatter dette bruken av alle slags motordrevne fremkomstmidler: - kjøretøyer (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l., dvs. samme innhold som etter vegtrafikkreglene), - fartøyer (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor som kan føre en person som f.eks. vannscooter, fartøyer drevet med elektrisk kraft, o), og - landing og start med luftfartøyer (fly, helikopter, mikrolette fly, motoriserte hangglidere, o.l.). b) Utmark: Her tas det i utgangspunkt i friluftslovens definisjon av utmark, men med enkelte avvik. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes som utmark også etter motorferdselloven. Hvorvidt et område regnes som innmark eller utmark i forhold til motorferdselloven, må vurderes konkret i det enkelte tilfelle på bakgrunn av stedets beliggenhet og bruk. Som utmark regnes også vei som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, og dette uansett om veien er offentlig eller privat. Eksempelvis faller 4

5 traktorveier inn under loven. Videre faller også vei som ikke er brøytet for kjøring med bil på vinterstid inn som utmark (det finnes unntak fra dette siste). c) Vassdrag: Her menes åpne og islagte elever, bekker og innsjøer. 3.2 Tillatelser med hjemmel direkte i loven og/eller forskrift Motorferdsel er som tidligere nevnt tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel i motorferdselloven 4 og motorferdselforskriften 2 og 3. Kjøring kan da skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. Bestemmelsen i loven 4 omfatter ferdsel både i utmark og vassdrag, både om sommeren og vinteren og med motorkjøretøy, motorfartøy og luftfartøy. Ferdselen som er tillatt på innsjøer gjelder for innsjøer som er 2 km2 eller større, og på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel her bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt. I tillegg har motorferdselforskriften 2 og 3 bestemmelser som åpner for kjøring uten særskilt tillatelse. 2 omfatter ferdsel på bar mark/om sommeren, og 3 på vinterføre/om vinteren. Kjøring på vinterføre er tillatt i større utstrekning enn kjøring på barmark. Bestemmelsene dekker de mest vanlige og allment aksepterte transportbehovene. Felles for kjøring på barmark er at det om mulig skal følge eldre kjørespor, slik at der det er mulig bør eksiterende traktorveger o.l. benyttes. Når det gjelder 3 kan kommunestyret gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b-g, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v. Pr i dag er det her ikke gitt noen bestemmelser om kjøring i Ibestad kommune. Eventuelle bestemmelser her kan også sees i sammenheng med ev. bestemmelser for dispensasjoner som gis etter forskriften 5. Loven 4 og motorferdselforskriften 2 og 3, og de oppgitte nytteformålene blir ikke her omhandlet nærmere. Det henvises derfor til lov, forskrift og rundskriv T for mer informasjon/kunnskap. 3.3 Tillatelser med hjemmel i dispensasjon i loven og/eller forskrift I følge forskriften 5, 5a og 6, og loven 6 har kommunen adgang til å gi dispensasjoner til motorferdsel i utmark og vassdrag. Miljøverndepartementet har i denne sammenhengen i rundskriv T gitt utfyllende kommentarer til forskriften om godkjenning av motorferdsel etter søknad. Nevnte rundskriv er av Sivilombudsmannen (Somb ) omtalt, og skal anses som en klar instruks til 5

6 kommunene om å legge praksis av de skjønnsmessige vurderingene så nært rundskrivet som mulig. I denne sammenhengen informeres det også om at Fylkesmannen i Troms i sitt skriv av til kommunene, skrev følgende: Kommunen har forskjellig praksis når dispensasjoner etter lov om motorferdsel i utmark vedtas. Uklare vedtak og manglende presiseringer i hva dispensasjonen gjelder for og hvor den gjelder, skape blant annet vansker for oppsyn og politimyndighet. Dette kom fram blant annet i en tingrettsdom i Nord-Troms tingrett avsagt Fylkesmannen ba i den sammenheng kommunene om å presisere sin vedtak. Videre har Ibestad kommune i kommunestyret av , sak 30/13 vedtatt Delegasjonsreglementet I dette er det innen fagfeltet motorferdsel i utmark og vassdrag, kap. 33, gjort følgende vedtak: Formannskapet Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. kommuneloven 10 nr Rådmannen Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.1 for så vidt gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 (tillatelser etter søknad) og etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 5 (tillatelse til bruk av snøscooter) og 5a (transport i utmarksnæring), jfr. 7 (vilkår for tillatelse) til rådmannen Leder servicetorget Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 33.2 til Leder servicetorget. Leder servicetorget kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved seksjonen. Dette reglementet/vedtaket vil legge føringer for hvor forvaltningsmyndigheten i de ulike typer dispensasjonssakene er Regelverket tillatelse i angitte tilfeller forskriften 5 og kommunens praksis Forskriften 5 gir en dispensasjonsbestemmelse som bare gjelder for bruk av snøscooter. Bestemmelsen angir en del formål der det er forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av snøscooter for. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen skal vi vurdere behovet 6

7 for transporten oppå mot mulig skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre søknaden. - 5 første ledd bokstav a fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (5a): For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. Ordningen forenkler dessuten saksbehandling og kontroll. Ofte vil det være hensiktsmessig å overlate kjøringen til fastboende som kan gjøre dette i ervervsøyemed, f.eks. folk som av andre grunner har snøscooter i næring. Det er opplyst i rundskrivet at alle kommuner hvor det er et visst behov for ervervskjøring, at kommunen søker å medvirke til etablering av slike ordninger, og at det henvises til leiekjøring når det søkes om transport (særlig transport til private hytter). Ibestad kommunes praksis: Er ikke aktuelt pr i dag idet vi ikke har noen fastboende som driver med leiekjøring. Pr i dag er det ikke fremmet søknad om dette. - 5 første ledd bokstav b funksjonshemmede (5b): Funksjonshemmede varig funksjons-/bevegelseshemmede med et reelt behov for snøscooterkjøring kan søke om dispensasjon. Behovet for transporten må ved behandlingen av søknaden avveies mot de skader eller ulemper den vil føre til, og det kan eventuelt settes vilkår. Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under bestemmelsen (disse må vurderes etter forskriften 6). Denne typen dispensasjoner kan og bør gis for flere år om gangen. Det er for disse søknadene ikke krav om nyttebehov, men en begrenset fornøyelsespreget ferdsel. Miljødepartementet har i skriv av til Porsanger kommune sagt at 1) kjøring for at funksjonshemmede skal komme seg ut på tur skal ikke anses som turkjøring i motorferdsellovens forstand, men 2) det skal likevel ikke være fritt fram for funksjonshemmede å kjøre hvor de vil når de vil, hensynet til natur, dyreliv og andre friluftsutøvere skal også ivaretas. Videre må det 3) stilles vilkår dersom dispensasjon innvilges, og 4) i kommuner med åpne snøskuterløyper som i Finnmark må kommunen konkret vurdere om løypene kan dekke den funksjonshemmedes rekreasjonsbehov, 5) supplert av tillatelse til konkrete steder som den funksjonshemmede har behov for å kjøre til. Fordi det i Finnmark er et godt utbygd nett av snøskuterløyper, er det Fylkesmannens holdning at funksjonshemmedes generelle behov for rekreasjon og å komme seg ut i naturen dekkes fullt ut gjennom kjøring i løypenettet. Fylkesmannen oppfordrer derfor kommunene til å begrense alle dispensasjoner etter 5 b til kjøring med konkret stedstilknytning, det typiske eksemplet er kjøring til familiens hytte, til en leirplass eller til konkrete fiskevann man har særlig tilknytning til. Slik kjøring bør i størst mulig grad skje langs eksisterende åpne løyper der slike fins. Dispensasjon for generell kjøring i hele eller størsteparten av kommunen er uheldig og bør unngås. Dispensasjon for kjøring innenfor mindre avgrensa områder er uproblematisk. 7

8 (Fylkesmannen i Finnmark sin hjemmeside) Direktoratet for naturforvaltning har i skriv av også sagt følgende Når det gjelder varig funksjonshemminger og alvorlige sykdommer av varig karakter, er det ingen automatikk at man faller inn under forskriften 5 første ledd bokstav b. For at man i det hele tatt skal kunne komme inn under bestemmelsen må funksjonshemmingen eller sykdommen føre til redusert mobilitet av et slikt omfang at man kan karakteriseres som funksjonshemmet. I dette ligger det at ikke enhver reduksjon av mobilitet fører til at man faller inn under bestemmelsen. Hvor alvorlig funksjonshemmingen eller lidelsen og følgen av denne skal være før man faller inn under bestemmelsene må vurderes i de enkelte tilfellet. Generelt bør det vurderes om den aktuelle bevegelseshemmingen er forenelig med snøscooterkjøring og hvorvidt dette er tilfelle eller ikke, bør fremgå av legeerklæringen. Ibestad kommunes praksis: Vi har hatt 5 søknader med dette som formål. 3 av søknadene hadde hytte som bestemmelsessted En søknad hadde fritidsbolig i Jektevika som bestemmelsessted. 4 av søkerne søkte også om uttak av ved, jfr. 5e. Det er ikke stilt særlige krav til legeerklæringen og dens vurderinger/innhold, utover at det måtte fremgå varig funksjonshemming av denne. Vi har pr i dag ingen krav eller begrensinger om at det må søkes til nyttekjøring, til et fast bestemmelsessted eller tidsbegrensning i forhold til dager eller tider på døgnet, etc. for denne type søknader. - 5 første ledd bokstav c transport til private hytter (5c): Det kan her gis dispensasjon til hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytten ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og det i området ikke er en mulighet for leiekjøring (se hva som er skrevet i 5a foran). Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier (her; også ektefelle og barn). For andre enn den/de som her regnes som eier og for hytter der det er flere eiere må det søkes om dispensasjon etter forskriften 6. Persontransport tillates ikke, men det fremgår at når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, er det imidlertid også adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen her er at denne persontransporten ikke medfører ekstra kjøring. Er det behov for ren persontransport, f.eks. på grunn av alder eller helse må det søkes om tillatelse etter forskriften 6. Rundskrivet sier også at eventuell tillatelse her ikke bør gis for mer enn en sesong om gangen og begrenses til et fåtall turer. Dette gjelder særlig i områder som er egent for leiekjøring og der slike ordninger må forventes opprettet. Fylkesmannen i Finnmark har i skriv av til Alta kommune sagt følgende: 8

9 Dispensasjon etter 5 c skal altså kun gis til eier av hytta. Kjøringen kan imidlertid også utføres av eiers ektefelle/samboer eller barn, jfr. en Høyesterettsdom (HR RT ) som slår fast at myndighetenes kontrollbehov i slike tilfeller er tilfredsstilt ved at dispensasjonen da skal medbringes under kjøring. 5c skal altså ikke brukes til å gi separate dispensasjoner til ektefelle/samboer eller barn til eier. Direktoratet for naturforvaltning har videre uttalt at en dispensasjon etter 5c også kan omfatte annen slekt i rett oppadgående eller nedadgående retning, dvs. også foreldre, besteforeldre og barnebarn/oldebarn. Fylkesmannen vil anbefale kommunen å oppgi navn på ektefelle/samboer eller andre i rett oppadgående/nedadgående slekt dersom det framgår av søknaden at kjøring også er tenkt utført av disse, men at det altså utstedes kun én dispensasjon per hytte. Navngivelse vil gjøre det lettere å se omfanget av dispensasjonen for både søkere og oppsyn. Det er ikke slik at fordi søknaden evt. knyttes til flere personer, skal dispensasjonen gis for flere turer enn ellers. Etter fylkesmannens syn må også hytter der ektefelle/samboer er medeier omfattes av 5c. Hytter der også barn er medeiere må etter vårt syn behandles etter 6. Det fremgår av hjemmesiden til Fylkesmannen i Finnmark at de har fått følgende spørsmål fra publikum: Er det tillatt å kjøre en ATV med belter på scooterløyper, eller er det kun tradisjonelle snøscootere som kan kjøre der? Henvendelsen ble videresendt til Direktoratet for naturforvaltning, som svarte følgende: Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt dersom annet ikke følger av loven eller vedtak med hjemmel i lov, jf 3. Forskriftshjemmelen i motorferdselloven 5 tredje ledd for opprettelse av løyper i Finnmark og Nord-Troms gjelder for bruk av snøscooter. I henhold til veitrafikklovens regler så er snøscooter en beltemotorsykkel, mens en ATV enten er en firehjuls motorsykkel eller moped. Selv om det monteres belter på en ATV, så gjør ikke dette at kjøretøyet blir en beltemotorsykkel. DN mener derfor at bruk av et slikt kjøretøy også på snødekt mark krever dispensasjon etter nasjonal forskrift 6. Vi viser også til nasjonal forskrift 3 som angir en del nytteformål som har direktehjemmel til kjøring på vinterføre. Denne bestemmelsen er ikke knyttet til snøscooter, men til motorkjøretøy som også omfattes av ATV både med og uten belter. Ibestad kommunes praksis: Vi har gitt dispensasjon til 130 personer (29 til bare 5c, 101 til 5c og 5 e, og 2 til 5b, 5c og 5 e). Vi gir tillatelse for mer enn en sesong, idet vi gir for en kommunestyreperiode. De dispensasjoner som er gitt er i hovedsak gitt med gyldighet frem til

10 (unntaket er for 18 som er gitt gyldighet til ). Følgende vilkår er satt for de dispensasjoner som er gitt: Kjøretrase er vist på kartutsnitt. All motorferdsel i utmark og på islagte vann skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, jfr 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det skal vises aktsomhet med hensyn til nattero. Den som har tillatelse til transport til privat hytte har en plikt til å begrense antall turer til det som er nødvendig for å transportere bagasje og utstyr fram og tilbake. Et betydelig antall turer til å hente småting, bare for å fylle opp bensintank på skuteren og lignende er ikke tillatt. Det vil heller ikke være tillatt å prioritere å få med flere passasjerer fremfor å begrense antall turer med bagasje/utstyr. Når det gjelder kjøring etter kjøretrase får søkeren nesten uten unntak det han/hun har søkt om. Det er også gitt flere dispensasjoner for en og samme hytte (dvs. der ektefelle eller barn har søkt på egne skutere), samt gitt dispensasjon til flere skutere på samme dispensasjon. Sist vinter mottok kommunen en søknad om bruk av belter på en ATV. I ettertid og med kunnskap om ovennevnte ser en at det var feil at det ble gitt dispensasjon etter forskriften 5 første ledd bokstav c. Denne saken skulle etter Direktoratet for naturforvalning sitt svar ha vært behandlet etter forskriften 6. Når det gjelder det å sette vilkår for tillatelser kan det her vises til Harstad kommune som har følgende vilkår for denne typen dispensasjon, vedtatt i kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag av mars 2011: o Maksimalt 10 turer pr år, o kjørelogg utarbeidet av kommunen skal føres, og skal følge som vedlegg ved søknad om ny dispensasjon til samme formål, o snøscooteren skal ha påmontert henger/slede, og det er o ikke tillatt med kjøring til/fra hytter på søn- og hellidager mellom kl 0800 og kl første ledd bokstav d kjøring i utmarksnæring for fastboende (5d): Fastboende kan ha behov for motorisert transport i forbindelse med utmarksnæring. Det må her dreie seg om ren næringsmessig virksomhet, for salg og videreforedling. Kommunen kan eventuelt kreve dette dokumentert ved framleggelse av næringsoppgave. Bestemmelsen vil f.eks. kunne komme til anvendelse der det søkes om bruk av snøscooter i forbindelse med drift av utleiehytter som drives som en del av næringsgrunnlaget for et gårdsbruk, herunder nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. Videre vil nødvendig transport i forbindelse med næringsmessig jakt og fiske kunne tillates, der jakten/fisket drives som attåtnæring av en viss 10

11 inntektsmessig betydning. Begrepet utmarksnæring skal tolkes restriktivt slik at biinntekter, som f.eks. turtransport av turister m.v. ikke vil kunne komme under denne bestemmelsen. Snøscootersafari og liknende tillates ikke etter denne en. Ibestad kommunes praksis: Sist vinter mottok kommunen søknad fra en næringsutøver som søkte om bruk av skuter i forbindelse med sin drift av utleiehytter. Vedkommende ble vurdert til å også å drive med utmarksnæring, og ble gitt tillatelse til bruk av skuter i forbindelse med nødvendig tilsyn med og transport av gjester til hyttene. Det ble gitt dispensasjon til bruk av en stk snøskuter. Det fremkommer også av forskriften 5a andre ledd (som også kommer til vurdering her mht utmarksnæring se kap nedenfor) at første gangs tillatelse kan gis for inntil to år, og dersom den næringsdrivende etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at utmarksnæringen er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen. - 5 første ledd bokstav e transport av ved: Denne omhandler transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriften 3 første ledd bokstav g. Det gjelder her transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Kjøring for å tråkke spor før selve utkjøringen av ved er tillatt (kilde: FM i Finnmark). Ibestad kommunes praksis: Gitte dispensasjoner er gitt med gyldighet lik som for 5c. Det er gitt 113 dispensasjoner med dette som formål (8 stk bare 5e, 2 stk 5b og e, 101 stk 5c og e, og 2 stk 5b, c og e). Der det har vært transport av ved fra andres eiendom har det vært bedt om erklæring fra grunneieren med samtykke om uttaket, samt en tegning om hvor uttaket skal skje og trasevalg. Praksis har også vist at enkelte søker om uttak av ved fra relativt mange teier (eks. 3 5 teier). Følgende vilkår er satt for de dispensasjoner som er gitt: Kjøretrase som vist på kartutsnitt. All motorferdsel i utmark og på islagte vann skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, jfr 1 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det skal vises aktsomhet med hensyn til nattero. Transport skal foregå med kurant utstyr så som vedslede etc og skal utføres effektivt iht sledens lasteevne. Kjøring uten eller med minimal last fra uttakssted er ikke tillatt. 11

12 Eksempelvis har Harstad kommune praksis om følgende vilkår her, vedtatt i kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag av mars 2011: o Dispensasjonen gis for maksimalt for 15 dager pr år i perioden 1. desember til 30. april. Det kan kjøres ubegrenset antall turer pr dag, o kjørelogg utarbeidet av kommunen skal føres, og skal følge som vedlegg ved søknad om ny dispensasjon til samme formål, og o kjøring på søn- og helligdager er ikke tillatt. Harstad kommune har også et unntak fra denne bestemmelsen dersom søker dokumenterer et behov for transport av ved som er større enn normalforbruket av ved for en husstand pr år. - 5 første ledd bokstav f gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede (5f): Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan gis for transport til bestemte turmål og langs næmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike. Ibestad kommunes praksis: Ingen praksis og/eller erfaring her. Ingen søknader fremmet Regelverket tillatelse i forskriften 5a og kommunens praksis Denne bestemmelsen overlapper noe med 5 første ledd bokstav d (kap ). Det er kun transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring som kan tillates. Det innebærer at det ikke er åpning for å gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring som baserer seg på transport av personer. Såkalt snøskutersafari er dermed ikke tillatt. Det skal ikke gis tillatelse til transport av materiell og utstyr dersom transportbehovet er av så lite omfang at det lett kan løss uten motorisert transport. Drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder og turist- og reiselivsnæring, samt leting og undersøkelse av mineralske ressurser, regnes som utmarksnæring. Med næringsmessig høsting av naturgoder menes fiske, jakt, plukking av bær og sop, sanking av lav og mose og lignende. Det er et krav om at virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret, og dette for å minimere og sikre at tillatelse til bruk av motorferdsel i utmarksnæring bare gis til de som er næringsdrivende. Bestemmelsen åpner ikke for at det gis tillatelse til enkeltstående aktiviteter eller tilfeldige oppdag, eller virksomhet som foregår i så liten målestokk eller s sporadisk at det ikke kan anses for å være næringsdrift. En del enkeltmannsforetak faller utenfor registreringsplikten, men de kan søke om frivillig registrering. For at det skal være næringsdrift, må det dreie seg om virksomhet av økonomisk karakter. Aktiviteten må ha et innhold som gjør den egnet til å gi overskudd. 12

13 Fordi det er vanskelig å dokumentere inntjening før virksomheten er startet opp og fordi en aktivitet er tenkt å være innbringende ofte vil gå med tap de første årene, er det lagt opp til at kommunen første gang kun kan gi en midlertidig tillatelse med inntil to års varighet. Det settes krav om en søknad vedlagt en realistisk driftsplan som viser forventet aktivitet og inntjeningsmål i perioden. Tillatelsen kan forlenges dersom den næringsdrivende kan dokumentere at den samlede utmarksnæringen er momspliktig (dvs. momspliktig salg over kr i løpet av en 12 måneders periode). Utøvere som driver utmarksnæring med tillatelse etter forskriften 5 første ledd bokstav d regnes i denne sammenhengen ikke som første gangs søkere, og kan gis fire års tillatelse dersom de oppfyller vilkårene. På bar mark kan det kun gis tillatelse for transport langs traktorvei, dvs. at det er et krav om at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer, og skal være godkjent til landbruksformål og da som traktorvei klasse 7 eller 8 vei for landbruksformål, jfr. forskrift av nr om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål. Ibestad kommunes praksis: Med unntak av en sak som er behandlet etter 5 første ledd bokstav d har vi ingen praksis/erfaring her. Se kap Regelverket tillatelse i forskriften 6 og kommunens praksis Denne paragrafen skal fange opp spesielle tilfeller. Her kan kommunestyret (i Ibestad; Formannskapet) i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til særlig behov og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte. Spesielt restriktiv skal denne dispensasjonsbestemmelsen praktiseres på barmarkskjøring, grunnet den sterke økningen i barmarkskjøring og de store terrengskadene slik kjøring gir. Følgende vilkår/kriterier må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: - søkeren må påvise et særlig behov, - behovet må ikke knytte seg til turkjøring, - behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og - behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Det må her foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering av den enkelte saken. I denne vurderingen skal lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. Videre skal en i vurderingen om det foreligger et særlig behov vurdere om det vil være av betydning om kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring (fornøyelses- eller rekreasjonskjøring). Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenhengen. 13

14 Videre skal behovet for transporten vurderes mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forhold som må tas med i vurderingen er blant annet hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte søknad må også ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader. Gjelder søknaden barmarkskjøring bør kommunen spesielt påse at alternative transportmåter er vurdert og at kjøringen så vidt mulig følger eldre kjørespor. Noen eksempler, jfr. rundskriv T side 26 31: - Jakt, fangst, fiske og bærsanking: Transport av utstyr og utbytte oppfyller som hovedregel ikke kriteriene i forskriften 6, og skal derfor ikke tillates. Dette gjelder også snøscooterkjøring i forbindelse med isfiske og småviltjakt. Dreier det seg om klart dokumentert tilfelle av næring som gir seg utslag på årsinntekten kan det gis tillatelse dersom det er nødvendig med motorisert transport. Det må foretas en vurdering etter de oppsatte kriteriene. - Transport til hytte: Det skal ikke være kurant å få dispensasjon for kjøring til hytte utover det som gis etter forskriften 5 første ledd bokstav c. Persontransport kan det vanligvis ikke gis tillatelse til. Transport av ordinært utstyr, bagasje, proviant o.l. kan det normalt ikke gis tillatelse til der avstanden til hytta er kortere enn 2,5 km. Gjelder det derimot transport av gjenstander som er for tung til å fraktes på annen måte enn med motorkjøretøy, kan det foreligge et særlig behov for transport. Eventuell tillatelse må i tilfelle begrenses til et enkelttilfelle. Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke gis tillatelse til. Slik transport bør bare tillates dersom det kan kjøres på traktorvei e.l., og etter en særlig streng vurdering. Når det gjelder hvem som skal regnes som eiere til hytter med flere eiere har Fylkesmannen i Finnmark i skriv av til Alta kommune sagt følgende: Regelverket med rundskriv gir ingen føringer omkring dette. Fylkesmannen mener derfor at eiere må forstås som reelle eiere, uavhengig av offentlige registre (her er det vist til at det ikke er et krav om tinglysning av sameieravtaler). Ikke tinglyst eierskap bør kommunen kreve dokumentert, med en framlagt avtale om sameie bør gi søker status som eier. 14

15 For hytter med flere eiere må eierne søke dispensasjon iht. 6. Søkerne må skriftlig godtgjøre at man har et særlig behov for transport til hytta som ikke eksempelvis kan dekkes ved at noen av eierne utfører transporten på alles vegne. Kommunen må i tillegg til å vurdere effekten av den omsøkte kjøringa, vurdere presedensvirkningen og den totale effekten av å evt. tillate slik kjøring for alle hytte med flere eiere. Kommunens grep for å begrense en slik utvikling, som åpenbart vil være i strid med motorferdsellovens intensjon og nasjonal forskrift 6, jfr. dennes siste setning, kan etter vårt syn ikke baseres på hvem som er tinglyst som medeier i hytta. Kommunens grep for å minimere kjøring til hytter med flere eiere kan blant annet være: o Krav om at eierne i fellesskap på forhånd samordner transporten, dvs. at man ikke vil innvilge enkeltsøknader uten en samordning i bunnen. Eksempelvis slik at vedkjøring gjøres av kun en eier. Antallet turer til andre eiere reduseres til et minimum. o Retningslinjer som gir maksimalt antall turer til sameiehytter. Antallet kan eks. begrenses per hytte, begrenses pr kjernefamilie som er medeier i hytta eller ut fra andre vurderinger. Fordelingen av transporten kan overlates til eierne seg imellom. o Geografiske skiller, eks. lavere antall turer totalt til hytter i mer sårbare områder. o Det er også et begrenset antall helger på vårvinteren hvor hyttene normalt brukes. Et anslag over antallet her kan gi en ytre begrensning for antall turer totalt. Mange andre ytre momenter kan også tenkes brukt for å forhåndsdeffinere en ramme for styringen av motorferdselen i et område. - Transport av bevegelseshemmede/funksjonshemmede: Bevegelseshemmede/funksjonshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke motorisert fremkomstmidler. De kan således ha et særlig behov for motorferdsel. Om den enkeltes bevegelseshemming er av en slik art at det foreligger et særlig behov, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne forbindelsen kan det være aktuelt å legge vekt på legeerklæring. Slik kjøring kan ikke sies å være turkjøring som ikke kan tillates, og det må legges vekt på graden av funksjonshemming/bevegelseshemming og hva slags kjøring det søkes om. Det kan gis tillatelse til transport til bestemte steder etter en nærmere vurdering, f.eks. hytte eller utfartssted, mens kjøring ut over dette bør man være restriktiv med å tillate. Før det eventuelt gis tillatelse skal søkerens behov for transport vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 15

16 Det bør i tillatelsen presiseres hvilken rute tillatelsen gjelder for og fastsettes et bestemt antall turer. Gjelder søknaden kjøring på barmark vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs vei som regnes for utmark etter lovens 2, etter opparbeidet trase o.l. På den måten vil motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. Ibestad kommunes praksis: Den fattet formannskapet vedtak om å gi to søkere tillatelse til bruk av ATV, og den en søker: o Knut Bertheussen (sak 44/12) for egentransport fra gården Jektevik (fritidshus) og frem til Storelvvannet. o Jan Pedersen (sak 45/12) for egentransport og transport av utstyr fra gården Jektevik (fritidshus) og frem til Storelvvannet, samt fra sjø og til fritidsbolig. o Rigmor Rasmussen (sak 46/12) for egentransport fra parkeringsplass ved utmarksvegen og frem til hytte ved Ibestadvannet. I vedtakene fremgikk det videre: o Kjøringen kan foregå med personbil, pickup eller traktor og følge allerede etablert kjørespor for søker i sak 46/12 og for søkerne i sakene 44/12 og 45/12 foregår kjøringen ved bruk av ATV. o Det må vises særlig aktsomhet ved kjøring slik at terrenget ikke blir nevneverdig forringet. o Tillatelsen gjelder for en tur/retur pr dag o Det må innhentes tillatelse fra grunneiere i området før kjøringen kan finne sted. o Dispensasjon gjelder frem til 31.desember Massemedia: Oppdrag fra presse o.l. kan være et særlig behov som kan gi grunnlag for tillatelse. - Motorsport: Trening- og konkurransekjøring i forbindelse med motorsport (her; motorsport regulert på arealer i etter motorferdselloven) kan det gis tillatelse til dersom det dreier seg om begrensede arrangementer eller kjøring på terrengbane som er godkjent i reguleringsplan. Dette temaet omhandles ikke nærmere her og det vises derfor til rundskrivet som blant sier mer om denne type kjøring. - Bruk av motorkjøretøy til transport og trekkredskap av hangglider o.l.: Skal ikke tillates, og det vises til motorferdsellovens formål om at det er den unødvendige og fornøyelsespregede motorferdsel som loven tar sikte på å forhindre. - Motorferdsel i reiselivssammenheng, snøscootersafari, snørekjøring o.l.: Helikopterskiing og liknende flytransport av personer ut i naturen er forbudt. 16

17 Det må skilles mellom ulike typer kjøring i reiselivssammenheng. Miljødepartementet har lagt til grunn av snørekjøring ikke kan tillates, idet det anses som unødvendig kjøring uten nytteformål og derfor ikke oppfyller kravet om særlig behov som ikke knyter seg til turkjøring. Det næringsmessige formål for transportøren har ikke betydning. Snøscootersafari kan heller ikke tillates av samme grunn som snørekjøring. Eksempler på reiselivsopplegg som innebærer snøscooterkjøring f.eks. snøscooterfrakt av utstyr til villmarksleirer, medfølgende snøscooter som sikkerhetsforanstaltning og snøscooterpreparering av løyper for hundespann kan ikke anses som nødvendig, og kan derfor ikke tillates. Miljøverndepartementet har vurdert at det bør være mulig å satse på alternative reiselivsprodukter i stedet for å legge opp turistarrangementer som forutsetter bruk av snøscooter. Ibestad kommunes praksis: ble det fattet avslag på den del av søknaden som omhandlet snøscootersafari fra Stall Meyer v/knut Børge Meyer: Vi anser søknaden om utvidet bruk av skuter i næring hvor en har et ønske om å kunne tilby turister snøskuterkjøring over lengre distanser å være snøscootersafari og finner derfor å måtte avslå denne delen av søknaden. Meyer hadde i sin søknad søkt om utvidet bruk av skuter i næring med å kunne tilby snøskuterkjøring over en lengre distanse enn det kan kunne tilby til Selsetvatnet. Det ble søkt om tillatelse til å utvide kjørestrekningen til å gjelde Selset Dyrstad Sandvatnet. - Preparering av hundespannløyper: Miljøverndepartementet har lagt til grunn at snøscooterpreparering av turistløyper bare for hundespann/hundesleder ikke er tillatt. Unntak her er at det kan gis tillatelse til oppkjøring av hundespannløyper som brukes i samband med handikapkjøring. Departementet ar også sagt at det vil kunne gis tillatelse til preparering av løyper i samband med hundespannkjøring i idrettslig sammenheng, f.eks. enkeltarrangementer av sportslig karakter Felles regler for tillatelser gitt etter 5, 5a og 6 Motorferdselforskriften 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter 5, 5a og 6. Det fremgår av denne paragrafen at det kan settes vilkår for dispensasjoner, og at det bør settes vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, f.eks. ved bruk av vilkår som kanaliserer motorferdselen til bestemt tid og sted. Dette vil også lette arbeidet for politi/oppsynsmyndigheten i deres arbeid. 17

18 For alle dispensasjoner etter forskriften bør det settes vilkår om at tillatelsen skal gjelde et bestemt tidsrom og som hovedregel bare for en bestemt eller et bestemt antall turer. Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Dispensasjonen bør under ingen omstendighet gjelder for et lengre tidsrom enn fem år. Det bør videre vurderes om det skal fastsettes vilkår som nærmere regulerer tidspunktet for transporten, f.eks. datoer, bestemte ukedager eller tidsrom på dagen. For å unngå interessekonflikter kan det være et virkemiddel å etablere snøscooterfrie helger, eller deler av helger. Likeledes kan kommunen vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke skal være adgang til å kjøre av hensyn til dyre- eller plantelivet. Det kan også settes vilkår om at kjøringen skal følge bestemte løyper eller traseer. Dette bør gjøres for å konsentrere den nyttetransporten som skal aksepteres, slik at den er minst mulig til skade og sjenanse for naturen, miljøet og friluftslivet. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Videre fremgår det av denne paragrafen også bestemmelse om at kommunen skal sende oppgave over dispensasjonssakene (dvs. rapportere) til fylkesmannen to ganger i året, nærmere bestemt 30. juni og 31. desember. Dette vil gi fylkesmannen oversikt over dispensasjonspraksis, og muligheter for å veilede kommunene bedre. Ibestad kommunes praksis: Med unntak av det som fremkommer over er det pr i dag ingen fellesregler som gis for dispensasjoner. I formannskapets sak 169/09 anbefalte rådmannen forslag om begrensning i kjøretider og at det i tidsrommet fra kl 2300 til 0600 ikke skulle være tillat med motorisert ferdsel i utmark når søknad om dispensasjoner til snøscooter tillates. Videre ble det fremmet forslag om at det skulle settes som vilkår at det skulle innhentes tillatelse fra grunneier (grunneierlag) for kjøringen. Vedtak i formannskapet sak 169/09: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt: I medhold av forskrift om motorisert ferdsel i utmark mv. 7 fastsetter Ibestad kommunestyre følgende vilkår ved behandling av søknader for tillatelse til kjøring med snøscooter: Fra kl til er all motorisert ferdsel i utmark forbudt.. Vedtak i kommunestyret sak 39/09: Formannskapets innstilling falt med 11 mot 8 stemmer: Vedtak i kommunestyret sak 50/08 opprettholdes: Driftsutvalgets vedtak i sak 59/97 oppheves. Fremtidige dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark skal gis i samsvar med de nasjonale bestemmelser. 18

19 3.3.5 Regelverket tillatelse i loven 6 og kommunens praksis På mindre vassdrag, herunder innsjøer som er mindre enn 2 km2 og på elvestrekninger som ikke inngår som en del av et farbart vassdrag, gjelder lovens forbud mot motorferdsel. Bruk av motorfartøy på slike vassdrag kan det gis tillatelse til gjennom forskrifter etter lovens 5 første ledd bokstav b eller ved enkelttillatelse etter loven 6. Det skal foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jfr. begrepet særlige grunner. Ved vurderingen av om særlige grunner foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Er kravet til særlige grunner oppfylt, skal det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse eller ikke. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake. Dersom en søknad blir imøtekommet, kan kommunen sette vilkår for tillatelsen. For motorog luftfartøy kan det være aktuelt å sette vilkår om type luftfartøy/motorfartøy eller om begrenset hastighet. Landing og start av luftfartøy i utmark og vassdrag er forbudt. Loven gjelder ikke for selve flygningen, men flygingen kan etter omstendighetskravene være forbudt etter andre bestemmelser (se nedenfor Forhold til annen lovgivning ). Loven rammer heller ikke lavflyging, men for verneområder opprettet etter naturvernloven kan vernebestemmelsene innehold regulering av lavtflyging. Videre er lufttrafikken underlagt regulering ved luftfartsloven med tilhørende forskrifter, både når det gjelder selve flygevirksomheten og når det gjelder bruk av landingsplasser. Det fremgår av forarbeidene til motorferdselloven at begrepet landing og start også omfatter de tilfeller der et helikopter står stille over bakken i den hensikt å laste eller losse. Likeledes vil motorferdselloven ramme rene omgåelsesforsøk, f.eks. de tilfeller hvor det foretas landingsøvelser uten å lande. Når det gjelder heliskiing er dette forbudt i følge forskrift ag 14. mars 1998 om forbud mot heliskiing o.l. Dette innebærer at det ikke er adgang til å legge ut til landingsplasser på fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål. Forskriften inneholder ingen dispensasjonsadgang. Miljøverdepartementet viser i sitt skriv av til fylkesmennene at det har vært reist spørsmål om helikoptertransport ved særskilte sportsarrangementer, som for eksempel "Ekstremsportveko på Voss, rammes av dette forbudet. Så lenge et slikt arrangement er av 19

20 kortvarig karakter med oppvisning/konkurranse for et begrenset antall deltakere som primært innhold, og dermed ikke fremstår som ledd i et turopplegg, jfr. heliskiingforskriften, er departementet av den oppfatning at motorferdselloven 6 åpner en mulighet for tillatelse til helikoptertransport. Ibestad kommunes praksis: Kommunen har hatt noen søknader hvor det er gitt dispensasjoner (en søknad om bruk av motor på båt er under behandling). Saker hvor det er gitt dispensasjon er: Landingstillatelser: Tour De Andørja delvis innvilget, sak 13/00308 Tour De Andørja 12/00319/FOM.-sak 97/12 Tour De Andørja (Andørja Freeride Challenge by Heliteam) 12/00987/FOM-sak 199/12 Fash studio AS innspilling av NRK-serien Oppdrag Nord-Norge - 12/00166/FOM 48/12 NGU kartlegging av fjellskred og ustabile fjellområder - 13/00357 Arvid Mathisen 12/01111 Motor på båt: Svein Helge Berglund elektrisk motor på båt ved Sandvannet 11/01333/FOM 47/ Kommunens adgang til gi forskrift, jfr. lovens 4 tredje ledd og 5 første ledd bokstav b Her; motorfartøy Etter lovens 4 tredje ledd kan kommunen ved forskrift bestemme at ferdsel på større innsjøer m.v. ikke skal være tillatt. Ferdselen kan også begrenses til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid mv.. Det kan f.eks. setts forbud mot bruk av vannscootere. Etter loven 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 km2 når det foreligger særlige grunner. Det kan inntas bestemmelser som begrenser hastighet, motorstørrelse, m.v. Det forutsettes at adgangen til å gjøre unntak fra ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 km2 bare benyttes i spesielle tilfeller, jfr uttrykket særlige grunner. Det er et krav som at de særlige grunner skal angis i forskriften. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at motorferdsel skal være tillatt for nødvendig transport eller når det foreligger særlige grunner. Ibestad kommunes praksis: Ibestad kommune har ingen forskrifter her. 20

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Veiledning og Miljødirektoratets rolle Miljødirektoratet og motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning Klageinstans

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune.no Mål for arbeidet med miljøkommune Kommunene får god oversikt over sin myndighet, plikt og virkemidler. Kommunene får veiledning i å

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Lierne kommune Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt av Lierne kommunestyre 28.4.2011 Innledning Retningslinjene er tilpasset Lierne kommune og skal gi føringer

Detaljer

Kommunale retningslinjer behandling av motorferdselsaker i Steinkjer kommune (gyldig fra )

Kommunale retningslinjer behandling av motorferdselsaker i Steinkjer kommune (gyldig fra ) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag: 1 (formål): "Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet

Detaljer

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke

6. (tillatelser etter søknad). Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke Luftfartøy landing og start med motordrevet luftfartøy (altså ikke flyging, det reguleres av andre lovverk) 5. (generelle tillatelser etter vedtak) Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til: a) landing

Detaljer

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR MELØY KOMMUNE (Med hjemmel i lov av 10.juni 1977 nr. 82,

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra

Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra 01.11.2016 Endret av Lierne kommunestyre 27.10.2016 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Steigen kommune Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Fastsatt av Plan og ressursutvalget 15.10.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag vinterplan. Innledning: Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Formannskapet vedtok i januar

Detaljer

ll 2 MARS 2017 i

ll 2 MARS 2017 i FYLKESMANNEN I TROMS S nr.\ I Adolf Thomassen Finnfjordveien 178 9300 HNNSNES ll 2 MARS 2017 L, @121 i l Trondheim, 23.02.2017 Offl. 5 13 jf. fvl. 5 13 første ledd nr. 1) Deres ref.: Vàr ref. (bes oppgitt

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

M108 2014 KJENNER DU REGLENE?

M108 2014 KJENNER DU REGLENE? M108 2014 KJENNER DU REGLENE? MOTORFERDSEL I UTMARK Stillhet og ro i naturen Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

Fylkesmannen opphever Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing, sak 27/15

Fylkesmannen opphever Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing, sak 27/15 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 08.06.2015 2015/2157-10 444 Deres dato Deres ref. Giæver Eiendom v/ Ola O.K Giæver Kjosveien 9060 Lyngseidet Lyngen kommune

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Kjell Aage Gotvassli Moloveien 7 7714 STEINKJER MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/302-20 Kirsti Jakobsen, 17.08.2017 Søknad om motorferdsel

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Administrativ behandling av søknader, samt dispensasjonsnemndas behandling av søknader tar utgangspunkt i rundskriv T 1/96 fra Miljøverndepartementet;

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Katharina Hevesi Bakke Direkte tlf.: 32 23 26 27 Dato: 23.02.2016 L.nr. 6187/2016 Arkiv: 2016/333

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring.

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring. Giæver Eiendom v/ Ola O.K Giæver Kjosveien 9060 LYNGSEIDET Trondheim, 20.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/6780 Saksbehandler: Elisabeth Mo Berg Vedtak i Lyngen kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - retningslinjer Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende retningslinjer for håndtering av søknader om for bruk av motorisert kjøretøy i utmark og på

Detaljer

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort Advokatfirmet Rekve Pleym & co Postboks 520 9255 TROMSØ Trondheim, 14.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3981 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Klage på Fylkesmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høringsforslag Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Nesset kommune.

Høringsforslag Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Nesset kommune. Høringsforslag Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Nesset kommune. Behandlet av utvalg for teknisk, næring og miljø, møte 05.12.2017, sak 024/2017 Høringsforslag, TNM- sak 024/17. Gjeldene lokale

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 Tilsvarer tidligere rundskriv T-5/92, med visse endringer/suppleringer, bl.a. når det gjelder: Snøscooterkjøring for

Detaljer

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag Motorferdsel i utmark og vassdrag Generelt Ingress Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/213-5 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - fjellredningsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De kommunale retningslinjene gjelder

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Johannes Hatlegjerde Namsosvegen 1305 7730 BEITSTAD MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/302-18 Kirsti Jakobsen, 17.08.2017 Søknad om motorferdsel

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 26.08.2014 ENDRING AV SØKNAD OG KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER Trykte vedlegg: Kart Søknad

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

Motorferdsel og plan- og bygningsloven

Motorferdsel og plan- og bygningsloven Motorferdsel og plan- og bygningsloven Kirkenes, 21. oktober 2015 Margareth W. Sundfør Innhold Endringer i motorferdselloven Bruk av snøskuter på åpent vann Kommunene kan opprette snøskuterløyper Hjemlet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d.

SAKSFREMLEGG. 4. Alta kommune støtter forslaget om å oppheve nasjonal forskrift 5d. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/5056-2 Arkiv: K01 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING ENDRING I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORNING

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2017/2800 Klassering: Saksbehandler: Linn Aasnes KJØRING MED ATV PÅ SOMMER OG VINTERFØRE (2017

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Drift og utvikling Det kongelige miljøverndep Pb 8013 Dep 0030 OSLO Årets barne- og ungdomskommune 2011 Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 09.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 12/17

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 14/17

Detaljer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Loven: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. (formål) Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag

Detaljer

Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/ /2016/LIAA

Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/ /2016/LIAA Høringsparter - Adresseliste vedlagt Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/4161-28353/2016/LIAA 19.07.2016 Høring av forslag til "Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag"

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Arkivsak-dok. 15/09505-2 Saksbehandler Bård Andreas Lassen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 09.03.2016 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR MOTORFERDSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A. Service og informasjon Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 14.05.2008 Klokkeslett: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2015-4 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Knut Dypvik Sildråpeveien 20 B 7048 TRONDHEIM Delegert vedtak Svar på

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 21.04.2017 kl. 08:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Høringsutkast Forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre den. med hjemmel i lov 10.juni 1977 nr. 82, (motorferdselloven),

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: x x x

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: x x x Jon Aage Vollan Haldohaugveien 12 7200 KYRKSÆTERØRA Norge 14/22-4 K01 &18 HK/TEKN/MHA 30.01.2014 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer