Trøgstad kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøgstad kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2014-2026"

Transkript

1 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet Høringsforslag 28. mai 2014

2 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 2 av 33 Innholdsfortegnelse 1. Formål med planen Lovgrunnlag Vegtrafikkloven Vegloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Plan- og bygningsloven Prosess Status Trafikksituasjonen Årsdøgntrafikk Trafikktellingene ved skolene Ulykkessituasjonen Politirapporterte personskadeulykker (PPU) Trafikkulykkesstatistikk for Trøgstad Trafikksikkerhetsarbeidet i dag Planer som gir føringer for Trøgstads trafikksikkerhetsplan Visjon og målsettinger Visjon Mål Utfordringer og aktuelle tiltak Tiltak av organisatorisk karakter Atferdsrettede tiltak Aktuelle fysiske tiltak Handlingsplan Organisatoriske tiltak Atferdsrettede tiltak Fysiske tiltak... 32

3 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 3 av Formål med planen Formålet med å utarbeide en trafikksikkerhetsplan er: Å analysere behovet for tiltak Å målrette ressursbruken til de viktigste prosjektene Å sette fokus på trafikksikkerhet både internt i kommunen, skoler og barnehager og overfor befolkning og øvrige myndigheter å samle flere aktører om samarbeidsprosjekter, og lette oppfølgingen av disse og andre prosjekter nevnt i planen. 2. Lovgrunnlag Kommunen forholder seg til og benytter seg av ulike lover i sitt arbeid med trafikksikkerhet. Dette er: Vegtrafikkloven Vegloven Kommunehelsetjenesteloven Plan- og bygningsloven 2.1. Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven gjelder for all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn. I loven heter det at enhver skal ferdes hensynsfullt og varsomt så det ikke kan oppstå skade eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Loven med tilhørende forskrifter og utfyllende bestemmelser danner grunnlaget for tiltak som skilting, parkering, trafikkontroller, trafikkopplæring, trafikkregler, krav til kjøretøy, personlig verneutstyr, straffebestemmelser osv. Loven slår også fast at fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhet i fylket. Skiltforskriften Skiltforskriften av 2005 hjemler bruk av offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger. Hovedregelen er at regionvegkontoret kan treffe vedtak om å sette opp eller ta ned offentlige trafikkskilt for riksveg, fylkesveg og privat veg. Kommunen har slik myndighet for kommunal veg. Det fins enkelte unntak.

4 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 4 av Vegloven Formålet med loven er å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private veier, slik at trafikken på veiene kan gå på et vis som trafikantene og samfunnet til enhver tid er tjent med. Vegloven omfatter mange generelle forhold som er knyttet til trafikksikkerhet, og gir hjemmel til å fastsette vegnettets standard, både på hovedveier og lokalveier. Loven pålegger bl.a. kommunen å bære utgiftene til planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veier. På kommunale veier er det kommunen som forvalter vegloven, mens fylkeskommunen er forvalter på fylkesveiene. På riksveg er vegdirektoratet sentralmakten, og kan etter nærmere regler fastsatt av departementet delegere myndighet til fylkeskommune, vegkontor og kommune Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester I lovens formålsparagraf står det at kommunen skal forebygge skade Plan- og bygningsloven Loven er viktig i forbindelse med gjennomføring av fysiske tiltak i kommunen. Lovens 3-1 sier at planer skal blant annet legge til rette for gode bomiljøer og oppvekst- og levekår, samt fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge tap av liv og skade på helse. Plan- og bygningsloven legger sterk vekt på barns interesser og muligheten for medvirkning. Kommuneplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven. Plassering av nye boligfelt i kommuneplanens arealdel i forhold til skoler, butikker etc har stor betydning for trafikksikkerheten.

5 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 5 av Prosess Kommunestyret vedtok oppstart av kommunedelplanarbeid for trafikksikkerhet da den kommunale planstrategien ble vedtatt, 18. sept Et planprogram for arbeidet ble vedtatt Planarbeidet ble annonsert i Smaalenenes avis i forbindelse med oppstart (planprogram på høring). Gjennom annonse i oktober 2013 ble det også etterspurt innspill til planarbeidet, med frist 11. november. Det kom to innspill. Følgende har sittet i arbeidsgruppa for trafikksikkerhetsplanen: Organisasjon Representant NMK Trøgstad Ola Frøshaug Terra forsikring Tormod Walseth Gjensidige Fredrik Frøshaug FAU, Skjønhaug skole Hans Lund, deretter Tone Engen FAU, Båstad skole Stein Gunnar Moe, deretter Geir Paulshus FAU, Havnås skole Ole Dahl Ungdomsråd Aksel Lund Kvernenes Skolene Ragnar Buer Virksomhet Teknikk og næring Dag Arne Lier Virksomhet Helse Hege Bakke SLT-koordinator Hans-Petter Ringstad Planlegger Marit Haakaas Kommunen foretatt befaring ved alle skolene for å se hvordan trafikkområdene fungerer, med skoleelever som kommer på sykkel og til fots, foreldrekjøring, lærerparkering og buss- og drosjetransport. FAU har telt antall barn som blir kjørt til barneskolene. Kommunen har vært på befaring ved kunstgressbanen for å se på trafikkavvikling om kvelden i forbindelse med fotballtrening. Det har vært befaring sammen med vegvesenet på trafikkfarlige punkter og strekninger langs riks- og fylkesveier. Forslag til handlingsplan er laget med utgangspunkt i ulykkesstatistikk og trafikktellinger og innspill som har kommet i planperioden eller tidligere. Høring Trafikksikkerhetsplanen sendes på høring med høringsfrist 15. august. Høringen annonseres i Smaalenenes avis og på kommunens nettside. Relevante høringsparter tilskrives direkte. Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om planen i høringsperioden.

6 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 6 av Status 4.1. Trafikksituasjonen Bygda er preget av spredt bosetting, noe som gir et høyt transportbehov. Et relativt lite utbygd kollektivtilbud gjør at bilen er et mye brukt fremkomstmiddel. E18 passerer gjennom kommunene i sør og riksvei 22 går gjennom kommunen i nordsørlig retning. Rv 22 er kommunens viktigste gjennomfartsåre og et viktig bindeledd med Osloregionen. Veien er svingete og har til dels lav standard gjennom kommunen. Fra nord krysser Rv 22 Fet grense, passerer tettstedene Båstad og Skjønhaug før den krysser E18 i sør og fortsetter gjennom Eidsberg kommune mot Rakkestad og Halden. Riksveien ligger gunstig til som forbindelsesåre til Gardermoen hovedflyplass, og vil også kunne benyttes som omkjøringsvei ved alvorlige hendelser på E6 og E18. Mange bruker rv 22 som pendlevei til arbeid i Oslo-regionen. Det er store utfordringer med kø i området Fetsund-Lillestrøm-Oslo om morgenen og ettermiddagen. Mellom Fet og Lillestrøm bygges veien ut til firefelts vei for å øke kapasiteten. Bygging av ny bru over Glomma ved Fetsund står som prosjekt mot siste del av planperioden i nasjonal transportplan Det legges i tillegg opp til å gjennomføre en KVU for rv 22/rv 111 Fetsund Sarpsborg Fredrikstad. Fv 115 krysser Askim kommunegrense i vest, passerer Skjønhaug før den krysser Aurskog-Hølands grense i øst. Rv 22 og Fv 115 møtes i kommunesenteret Skjønhaug. Fv 123 krysser grensen til Eidsberg kommune i sør, passerer tettstedet Havnås før den bøyer østover og krysser grensen mot Aurskog Høland i øst ved Kroksund. Kollektivtilbudet i Trøgstad er bussbasert og er best utbygd for pendlere til Osloområdet og for skoleelever. Nærmeste togtilbud er i Mysen, Askim og Fetsund.

7 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 7 av Årsdøgntrafikk Årsdøgntrafikk forkortes ÅDT og er trafikkmengden i et snitt på veien i et år delt på 365. De siste trafikkmålingene i Trøgstad ble gjort i Trafikkmålinger i Trøgstad Målepunkt og år ÅDT* Snitt fart Tungtrafikk ** Fartssone Skjønhaug sør, rv 22 v Museet, 2013*** Skjønhaug øst, fv 115 v, 2013*** Skjønhaug vest, fv 115 v, 2013*** Skjønhaug nord, rv 22 n for Brannstasjonen, 2013*** Skjønhaug sentrum v kommunehus, rv 22, sept ,3-40 Skoleveien Skjønhaug, sept ,4 - - Langholen, rv 22, Båstad sentrum, rv 22, sept ,2-50 Båstad nord v Folkvang, rv 22, sept ,1-80 Havnås, rv 123, Langseter øst, fv 784, * ÅDT her er beregnet av Vegvesenet ut fra resultatene for trafikktellingen. Kilde: Statens vegvesen **Andel kjøretøy over 16 meter pr døgn i gjennomsnitt mandag til fredag i måleuka ***Tellingene er utført 4 ganger i 2013 Rv 22, Ventakrysset i Båstad

8 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 8 av 33 Tabellene nedenfor viser utviklingen i årsdøgntrafikken fra Riksvei 22. Skjønhaug sør År Årsdøgntrafikk (ÅDT) % tunge kjøretøy 11,6 10,3 9,3 10,6 12,0 10,0 10,9 Riksvei 22. Skjønhaug nord År Årsdøgntrafikk (ÅDT) % tunge kjøretøy 12,0 10,2 12,2 9,0 11,0 10,0 10,2 Fylkesvei 115. Skjønhaug vest År Årsdøgntrafikk (ÅDT) Kilde: Statens vegvesen Variasjoner gjennom uka i ÅDT på rv 22 i Skjønhaug sentrum, hele døgnet.

9 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 9 av 33 Variasjon i ÅDT gjennom døgnet (mandag-søndag) på rv 22 i Skjønhaug sentrum (1=kl 00-01, 2=01-02) Trafikktellingene viser at: Trafikkmengden avtar på rv 22 fra sør til nord i kommunen fra en ÅDT på nesten 5000 sør for Skjønhaug (ved museet) til ca 2200 helt nord i kommunen. ÅDT på fv 115 i retning Askim og Høland er omtrent lik, og ligger godt under halvparten av trafikkmengden på rv 22 nord for Skjønhaug Tungtrafikken utgjør % av den totale trafikkmengden på målepunktene på rv 22 og fv 115 i 2013, med ett unntak. På fylkevei 115 mot Mønster bru er tungtrafikkandelen kun halvparten så stor, noe som må antas å skyldes veien dårlig standard (svinger, bakker). Trafikkøkningen fra på rv 22 har vært på 34 %, mens økningen på fylkesvei 115 mot Askim har vært på hele 65 %. Størstedelen av økningen har kommet etter år Økningen på fylkesvei 115 kom mellom 2000 og 2003, og er antakelig et resultat av veibommen på E18 ved Sekkelsten som ble satt opp i mars Andelen tunge kjøretøy har hatt en svak nedgang i perioden. Trafikkmengden på rv 22 er lavest på lørdag og søndag og noe høyere fredager enn de andre hverdagene. Trafikkmengden i Skjønhaug sentrum har en topp kl og en høyere topp kl

10 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 10 av Trafikktellingene ved skolene Trafikktellingene ble gjennomført av FAU ved barneskolene torsdag 29. august og tirsdag 3. september Det ble telt en halv time før skolene startet. Begge dager var det pent vær. Noen elever var på SFO om morgenen og en del ble kjørt i drosje eller buss til skolene. Resultater: Antall elever totalt Antall som ble kjørt (gjennomsnitt) Skjønhaug skole Båstad skole Havnås skole TUSK Ca 200 Ikke tellet 130 Antall som har fri skyss til skolen, høst 2013 Oppsummert Mellom 25 og 30 % av elevene ved barneskolene blir kjørt til skolen % av elevene på Skjønhaug og Båstad skole har rett til fri skyss, og nærmere 60 % på Havnås. Det er ikke undersøkt hvor mange av elevene som blir kjørt, som har rett til fri skyss, men ved trafikktellingene ble det observert at det er en viss andel. Droppsone ved Havnås skole

11 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 11 av Ulykkessituasjonen Politirapporterte personskadeulykker (PPU) I beskrivelsen av ulykkessituasjonen i kommunen benyttes begrepet politirapporterte personskadeulykker (PPU). Dette er ulykker i trafikken hvor kjøretøy er innblandet og hvor det oppstår ikke-ubetydelig personskade. Denne type ulykker skal uten unntak rapporteres til politiet, som da rykker ut til åstedet og skriver en rapport. PPUene kategoriseres etter tilstanden til den mest skadede personen innblandet i ulykken. Antall ulykker i de ulike kategoriene sier da noe om ulykkestilstanden på veinettet. Den mest skadede personen kan inngå i en av fire kategorier, som drept, som meget alvorlig skadd, som alvorlig skadd eller som lettere skadd. Det kan være en underrapportering av ulykker hvor kun myke trafikanter er innblandet og som har lav alvorlighetsgrad som har lav rapporteringsgrad. Kilde: Nasjonal plan for trafikksikkerhet på vei Noen hovedtrekk i ulykkesbildet nasjonalt (kilde: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ) - Siden 1970 har antall drepte i trafikken i Norge blitt redusert fra 560 til 145 i Møteulykker og utforkjøringer utgjør henholdsvis 30-40% og 30 % av ulykkene der det er drepte/hardt skadde i i perioden % av alle drepte og hardt skadde i var bilførere eller bilpassasjerer. - De ulike trafikantgruppene har svært ulik risiko for å bli drept eller hardt skadd når de ferdes i trafikken. Basert på ulykkesstatistikken og resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009, finner vi at risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr transportert km er om lag tre ganger høyere for syklister,

12 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 12 av 33 om lag fire ganger høyere for fotgjengere og omlag femten ganger høyere for førere av tung MC, sammenliknet med førere og passasjerer i bil. Det presiseres at dette er omtrentlige forholdstall, med betydelig usikkerhet. - Ungdom er spesielt utsatt for å bli innblandet i bilulykker de første årene etter at de har fått førerkort. - 2/3 av alle som blir drept eller hardt skadd i trafikker er menn. Kjønnsforskjellen er størst i aldersgruppa år Trafikkulykkesstatistikk for Trøgstad Figurene bygger på statistikk over politirapporterte personskadeulykker mottatt fra Statens vegvesen Østfold. Antall personskadeulykker, drepte og hardt skadde viser positiv trend i Trøgstad i perioden Reduksjonen i personskadeulykker har vært på 14 % var det 43 personskadeulykker og var det 37 personskadeulykker.

13 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 13 av 33 Det skjer flest personskadeulykker i Trøgstad på fredager, etterfulgt av søndag, torsdag og mandag. Det skjer omtrent dobbelt så mange personskadeulykker i tidsrommet som i andre perioder av døgnet.

14 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 14 av 33 De fleste personskadeulykkene i perioden har skjedd på rv 22 (46 ulykker). 13 ulykker har skjedd på fv 115. Sett i forhold til trafikkmengden på rv 22 og fv 115 er det noe flere ulykker på rv 22, men forskjellen i ulykkesfrekvens jevnes i stor grad ut. 82 % av ulykkene i perioden i Trøgstad har skjedd med bil, mot kun 65 % på landsbasis. (Tallene i kakediagrammet angir antall ulykker)

15 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 15 av 33 Sammenlignet med landet for øvrig, utgjør utforkjøring en mye større andel av ulykkestypene i Trøgstad, mens det er færre møteulykker. Figuren viser ulykker meldt forsikringsselskapene. Kilde: TRAST, Trafikkskadestatistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon. I gjennomsnitt er det meldt 155 ulykker i Trøgstad (med og uten personskade) fra forsikringsselskapene hvert år.

16 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 16 av 33 Antall ulykker, drepte og skadete fordelt på veikategori i Trøgstad Veg Antall ulykker Antall drepte / skadde Antall drepte Antall meget alv skadde Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Fylkesveier Kommunale veier Private veier RV Sum Politirapporterte personskadeulykker ( ) sammenlignet med ÅDT (på rv 22 i Skjønhaug sentrum) gjennom uka (PPU/ÅDT) Personskadeulykker ( ) sammenlignet med ÅDT (på rv 22 i Skjønhaug sentrum) gjennom døgnet i to-timers intervaller.

17 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 17 av 33 Oppsummering: Noen trekk ved ulykkessituasjonen i Trøgstad: Antall personskadeulykker, drepte og hardt skadde har vist en positiv trend og gått ned de siste årene var det langt flere alvorlige ulykker med drepte og meget alvorlig skadde i Trøgstad enn i Norge og Østfold sett i forhold til folketall er Trøgstad og Østfold på samme nivå når det gjelder antall ulykker med drepte og meget alvorlig skadde. Bil er innblandet i en større andel av ulykkene i Trøgstad enn i landet for øvrig. Utforkjøring er den vanligste typene ulykkestypen i Trøgstad. Ulykkesfrekvensen (antall PPU/ÅDT) er flere ganger høyere om, fra kl enn andre tider på døgnet. Det er flest ulykker på fredager og søndager sett i forhold til trafikkmenngden. Det skjer flest ulykker på rv 22, men sett i forhold til trafikkmengden er ikke ulykkesfrekvensen så mye høyere her enn på fylkesvei 123 og 115. E18 ved Laugslet-krysset

18 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 18 av Trafikksikkerhetsarbeidet i dag Trafikksikkerhetsarbeidet drives av mange instanser. Dette er først og fremst Statens vegvesen, politiet, Østfold fylkeskommune og kommunen, men også av ulike foreninger. Statens vegvesen Statens vegvesen Østfold er satt til å forvalte de tilgjengelige ressursene på Europa-, riks- og fylkesvei. Etaten har eget personell som arbeider med trafikksikkerhet sentralt på vegkontoret og ute i distriktene. Staten er eier av riksveiene og Østfold fylkeskommune av fylkesveiene. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) er et fylkeskommunalt politisk organ. Sekretæren for utvalget har kontorplassering ved Statens vegvesen, Østfold. FTU fordeler årlig ca 8 millioner kroner i tilskudd til tiltak som bedrer trafikksikkerheten på skolevegene. Politiet Politiet er synlig i forbindelse med aktivitet rettet mot barnehager og skoler, hvor de har egne tjenestemenn som bedriver adferdsrettede tiltak. I tillegg har politiet ulike kontrollfunksjoner i trafikken, blant annet farts- og promillekontroller. Kommunen Kommunen har ansvar for kommunale veger og trafikksystemene rundt skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner. Kommunen er planmyndighet. Det er kommunen som tildeler fri skoleskyss etter gitte regler. Trøgstad kommune betaler for skoleskyss utover kravet på visse veistrekninger som kommunen har definert som spesielt trafikkfarlige. Skoler og barnehager driver trafikkopplæring og kan oppfordre foreldre til god trafikkholdning i forbindelse med skolekjøring. Helsestasjonen driver holdningsskapende arbeid rundt sikring av små barn i bil. Trafikksikkerhetsarbeidet vil være et ledd i kommunens arbeid med å implementere intensjonene i «Sjumilssteget». «Sjumilssteget» er et satsingsområde initiert av Fylkesmannen, der målet er å sette fokus på barn og unges oppvekstkår basert på FN s barnekonvensjon. Frivillige organisasjoner og Trygg trafikk En del organisasjoner, frivillige lag / foreninger og lignende, driver fra tid til annen med ulike typer forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. NMK Trøgstad er en forening som driver trafikksikkerhetsarbeid blant sine medlemmer.

19 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 19 av 33 For øvrig må det nevnes at mange av barna i alderen fra 3 til 6,5 år i kommunen er medlem av barnas trafikklubb, en klubb som drives av Trygg Trafikk og som gjennom sang, lek og fortelling prøver å påvirke barna til å opptre korrekt og være påpasselig i trafikken. Trygg trafikk har også for læremidler til skolene Planer som gir føringer for Trøgstads trafikksikkerhetsplan Nasjonalt: Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Norsk transportplan Regionalt: Regional transportplan for Østfold Lokalt: Kommuneplan for Trøgstad Skjønhaug torv

20 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 20 av Visjon og målsettinger 5.1. Visjon Nullvisjonen Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet legger Nullvisjonen til grunn for sitt arbeid med trafikksikkerhet. Denne visjonen ligger også til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Trøgstad. Ordet visjon henspiller på at dette er en ideell ønskesituasjon som vi skal arbeide for å nærme oss Mål Det er satt følgende mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Trøgstad: 1. Antall ulykker med drepte og meget alvorlig skadde skal ikke ligge høyere enn gjennomsnittsnivået for Østfold* 2. Antall personskadeulykker skal reduseres med 15 % innen Dette måles gjennom å sammenligne gjennomsnitt for med gjennomsnitt for ** 3. Alle elever skal ha en sikker skolevei. 4. Gode holdninger skal fremme god atferd i trafikken. 5. Alle boligfelt skal være sikre for alle beboere, både små og store. Det bør på sikt etableres fysiske tiltak i alle boligfelt der hastighet på ferdsel ikke har et forsvarlig nivå. *Fram til 2010 har antall ulykker med drepte og meget alvorlig skadde i Trøgstad ligget høyere enn Østfold sett i forhold til folketallet har Trøgstad vært på nivå med Østfold. ** I planen fra 2007 var mål 2: «Antall personskadeulykker skal reduseres med 15 % innen Dette måles i gjennomsnitt i forhold til gjennomsnitt » Statistikken viser at antall personskadeulykker er redusert med 14%, dvs at målet nesten er oppnådd.

21 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 21 av Utfordringer og aktuelle tiltak Aktuelle tiltak fungerer som en idebank for handlingsplanen. Tiltakene bygger blant annet på innspill fra enkeltpersoner, myndigheter og andre, samt trafikksikkerhetsplanen fra Tiltakene er inndelt i 3 ulike hovedgrener, organisatoriske tiltak, atferdsrettede tiltak og tiltak på veinettet Tiltak av organisatorisk karakter Kommunal planstrategi rulleres hvert fjerde år, innen ett år etter at nytt kommunestyre har blitt valgt. Planstrategien forteller hvorvidt trafikksikkerhetsplanen skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode. Handlingsplanen bør rulleres en gang hvert år. Dette bør gjøres i forkant av at kommunen søker Fylkestrafikksikkerhetsutvalget om tilskudd til fysiske tiltak på skoleveg, vanligvis i vårhalvåret. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) har to tilskuddsordninger: 1. Støtte til lokale TS-tiltak. Gjelder støtte til ikke-fysiske tiltak, og aktuelle søkere er barnehager, skoler og foreninger og lag. Tilskuddspotten har vært på ca kr, og det er ingen krav til egenandel. 2. Skolevegtiltak. Gjelder i hovedsak fysiske tiltak på veg for å sikre skoleveger som ellers ikke ville blitt prioritert. Tilskuddspotten er på ca 8 mill kr, og det er krav om egenandel på minst 25 % av totalkostnadene.

22 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 22 av Atferdsrettede tiltak SKOLEVEI Av kommunens 429 elever på barneskolene er det 143 som har innvilget transport med buss eller drosje til skolen. 32 av disse får transport selv om de bor nærmere skolen enn 4 (2) km fordi skoleveien av kommunen er definert som særlig trafikkfarlig. Dvs at 286 elever forventes å gå eller sykle til barneskolen. Vi ser at rundt 135 elever blir kjørt i privatbil til skolen. Dette er overraskende mange. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at mor eller far likevel kjører forbi skolen på vei til jobb, at skoleveien (eller veien til bussholdeplassen) føles utrygg eller skolebussen/drosja går tidlig i forhold til om man kjører med bil. Privatkjøring skaper en utfordring med hensyn til trafikksikkerhet rundt barneskolene. I tillegg er gang/sykling til skolen sett på som en fordel for elevenes konsentrasjon i timene og for elevenes helse. Befaringene og trafikktellingene rundt skolestart har avdekket at alle tre barneskoler har utfordringer når det gjelder trafikkavvikling og trafikksikkerhet i droppsonene. For å sette inn målrettede tiltak, bør kommunen vite mer om hvorfor foreldrene velger å la barna bli kjørt i privatbil. Følgende tiltak foreslås/er aktuelle: Tiltak i droppsonene Kartlegging av og tiltak på skoleveiene Oppfordre til gå- og sykkeltrening på skoleveien ved skolestart, eventuelt å bytte på å følge elevene (gåbuss) Oppfordre flere til å gå eller sykle Reflekskonkurranse slik at skolebarn langs veien blir sett i mørket. Utdeling av refleksvest i 1. klasse. Ta i bruk undervisningsopplegget som Østfold kollektivtrafikk bruker: «Hvordan bli en trygg og sikker bussbruker» Undervisningsplaner for oppnåelse av kompetansemålet trafikk på 4., 7. og 10. trinn Særlig trafikkfarlige skoleveier Trøgstad kommune har definert flere strekninger som særlig trafikkfarlige der skoleelever har rett til skoleskyss selv om de bor nærmere skolen enn 4 km ifølge opplæringslovens 7-1. I vil dette beløpe seg til ca 1 mill kroner. Hittil har veiene blitt definert som særlig trafikkfarlige etter hvert som det har kommet søknad fra foreldre. Etter hvert har det dannet seg et mønster der rv 22 og tidligere riksveier (nå fv 123 og fv 115) er identifisert som særlig trafikkfarlige innenfor 4 km fra skolen, men ikke andre mindre trafikkbelastede fylkesveier. Det foreslås at dette gjøres til en regel, slik at elever langs strekningene beskrevet i punktlista nedenfor, automatisk får innvilget offentlig transport. Hovedregelen vil da være at elever innenfor 4 km fra skolene, som ikke behøver å bruke de særlig trafikkfarlige veiene som skolevei, ikke vil få innvilget transport.

23 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 23 av 33 Følgende veier er av kommunen definert som trafikkfarlige ifølge opplæringslovens 7-1: Rv 22 inntil 4 km nord og sør for Skjønhaug og Båstad skoler og Trøgstad ungdomsskole, der ikke trafikksikkert alternativ finnes. Fv. 115 i en avstand på inntil 4 km fra Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole i østlig og vestlig retning, der ikke trafikksikkert alternativ finnes. Fv. 123 i en avstand på inntil 4 km fra Havnås skole i begge retninger, der ikke trafikksikkert alternativ finnes. Sikring i bil Riktig sikring av barn i bil er viktig. Det gjelder både å ha alderstilpasset utstyr og å kunne bruke det riktig. Helsestasjonen er et viktig treffpunkt for å nå ut med informasjon til de aller fleste familier. Informasjon om barneseter gis i dag og vil få økt fokus for alle alderstrinn 0 6 år. Sykkelmobilisering Tidligere har det blitt arrangert sykkeldager ved alle skolene. Skjønhaug skole har dette fortsatt. Det er et ønske om å gjeninnføre disse ved alle barneskolene for å stimulere til økt sykkelbruk og mindre bilkjøring, til å bedre sykkelferdighetene og påse at sykkelen er i god sikkerhetsmessig stand. Sykkeltesting med reparatør til stede har vært lansert som ide. Det foreslås å fokusere på helseaspektene ved sykling og tenke sykkelferdighet gjennom året, ikke bare på sykkeldagen. Skolesykler til utlån til sykkelturer og god sykkelparkering er andre forslag. Informasjon om trafikksikkerhet og sikkerhetsutstyr Barnehager og skoler er en god arena for å påvirke til gode holdninger i trafikken og bruk av sikkerhetsutstyr. Dette kan være i form av små drypp når elevene skal ut på tur, som konkurranser eller som eget tema i undervisningen. Trafikksikkerhet og trafikkultur bør også tas opp som tema på foreldremøter med det formål å bevisstgjøre foreldrene som rollemodeller og stimulere til at barna blir lært opp i trafikken og ikke alltid kjøres. Det må formidles klare regler til foreldrene for kjøring i droppsonene ved skolene. Aksjon skolestart De siste årene har kampanjen Aksjon skolestart blitt gjennomført ved alle tre barneskoler i kommunen. Hensikten med kampanjen er å gjøre bilførerne oppmerksomme på at 6-åringene kommer som en fersk gruppe fotgjengere ut på veiene. Aksjon skolestart markeres ved at det settes opp ulike skilt, bannere med mer og at politi og foreldre med gule vester er synlige i trafikkbildet. Førsteklassingene får også utdelt en oransje skolesekk. Skolepatrulje på Skjønhaug Skjønhaug skole har i mange år hatt skolepatrulje ved Bunnpris for å sikre kryssingen av rv 22. Det er 7. klasse som er skolepatrulje.

24 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 24 av 33 Reflekskonkurranse Refleksvest er et enkelt og godt sikkerhetstiltak for å bli sett i trafikken. Båstad skole har hatt dette i flere år i vinterhalvåret. De har premie til klassen som er flinkest til å huske refleksvest. Ungdom og holdninger til trafikk Ungdom er den aldersgruppen som har høyest ulykkesrisiko i trafikken. Ungdom er en sammensatt gruppe. Det er viktig å differensiere kommunikasjonen i forhold til målgruppen og bruke ulike arenaer og metoder. Det bør arbeides målrettet mot de gruppene som søker betydelig risiko og har en farlig atferd i trafikken. Skolene er de arenaene der vi treffer de fleste ungdommene. Trygg Trafikk tilbyr undervisningsmateriell. Andre arenaer er skolehelsetjenesten, fritidsklubben og lag og foreninger. Trøgstad ungdomsskole har i flere år hatt kampanjen Ikke tøft å være død! For elever i videregående skole har Trygg trafikk og Statens vegvesen flere tiltak: russestyreseminar, temadag og russebiltreff. Kommunen deltar i den fylkeskommunale ordningen Flexx med bestillingsdrosjer utenfor tettbygde strøk. Dette kan fungere som trafikksikkerhetstiltak dersom ungdom benytter seg av det særlig om kvelden på vei hjem fra fest. FLEXX Kommunen deltar i den fylkeskommunale ordningen FLEXX. Dette er et opplegg med bestillingsdrosje og skal være et tillegg til det ordinære kollektivtilbudet utenom byområdene. Det er viktig at dette tilbudet utvides til å være et godt tilbud for ungdom, slik at de kan komme seg trygt hjem. Stormøte Det er et ønske om å sette fokus på trafikksikkerhet gjennom å få flere skoleelever til å gå og sykle til skolene, og samtidig fremme helse. Ungdom som får førerkort på moped og bil har størst risiko for å komme ut for alvorlige ulykker. Det er derfor forslag om å vie et stormøte for foreldre ved de tre barneskolene og ungdomsskolen til temaene: Trafikksikkerhet, grensesetting og folkehelse.

25 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 25 av 33 Trafikksikker kommune Kommunestyret vedtok da planprogrammet ble sendt på høring, at Trøgstad skal blir en «Trygg Trafikk kommune». Organisasjonen Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som verktøy for at kommunene skal sikre et godt og helhetlig arbeid. Kriteriene dreier seg om forankring i kommuneorganisasjonen, tenke trafikksikkerhet i planarbeid, saksbehandling, skoler og barnehager, ha oversikt over trafikkulykker og prioriteringsliste over behov for fysiske trafikksikkerhetstiltak. Kommunen skal ha et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. Kommunen er en stor arbeidsplass. Mange av de ansatte har ofte eller i blant behov for bil i arbeidstida. Det kan være verdt å vurdere trafikksikkerhet som tema i kommunens arbeid med ny helse-, miljø- og sikkerhetsplan (HMS-plan). Farts- og promillekontroller Politiet driver farts- og promillekontroller. Fartskontroller holdes ofte der der er kjent at farten er høyere enn fartsgrensen tilsier. Slike kontroller har en preventiv virkning på overskridelse av loven. Innføre parkeringsforskrift Kommunen har i dag ikke hjemmel til å utskrive bøter ved feilparkering. Enkelte steder og perioder kan det være behov for dette, blant annet ved uvettig parkering rundt kunstgressbanen. Det bør derfor lages en forskrift som gir kommunen mulighet til bøtelegge trafikkfarlig parkering 6.3. Aktuelle fysiske tiltak Droppsoner trafikkforhold rundt skolene Trafikkområdene ved alle fire skolene har blitt befart av kommunen i forbindelse med planarbeidet. For tiltak på kommunal skolevei er det mulig for kommunen å søke midler fra fylkestrafikksikkerhetsutvalget. Båstad skole og barnehage Droppsonen er for liten og er også gangareal for elevene. Droppsonen utvides med parkering på fotballbanen, noe som hindrer aking og fotballsparking før og etter skoletid. På kort sikt vil det bli gjort enkle tiltak. Barnehagen i Båstad har en vanskelig utkjøring tett ved sving og krysser gang- og sykkelveien til Båstad skole. Det er kun plass til en bil i bredden på veien og oppkjøringen, som er bratt, kan være glatt om vinteren. Dersom det blir bygget ny barnehage, vil det bli utarbeidet en helhetlig plan for trafikkavviklingen for både skole og barnehage. FAU ved Båstad skole har spilt inn at det burde være lavere fartsgrense forbi skolen og at den faktiske farten er altfor høy. Ved utarbeidelse av plan for trafikkavvikling i området bør det også vurderes tiltak som reduserer farten på rv 22. Statens vegvesen er klare på at senking av fartsgrensen kun

26 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 26 av 33 med skilt, neppe vil senke faktisk fart, fordi det er forholdsvis oversiktlig langs veien forbi skolen. Havnås skole og barnehage Droppsone og kryss ved Havnås skole består av store utflytende områder, der det i liten grad er skilt på vei, droppsone og parkering. Selv om trafikkmengden er forholdsvis liten, er det mange elever, barnehagebarn og ansatte som trafikkerer et lite område ved skolestart og -slutt. Det er god gangvei langs fv. 123 og humper og 40-sone vil komme i løpet av nærmeste framtid. Skolen og barnehagen har gjort enklere tiltak for å skille elever fra biltrafikken. Det bør utarbeides en helhetlig plan for området inkludert kryss, parkering og droppsone. Skjønhaug skole Droppsonen ved skolen er plassert slik at sjåførene må rygge over fortau og ut i Skoleveien etter avlevering, noe som er uheldig. Dersom det bygges ny Skjønhaug skole er det viktig å få til en sikker trafikkavvikling der mindre veier i boligområdene belastes i minst mulig grad. Trøgstad ungdomsskole Droppsonen er veldefinert og biler og fotgjengere er atskilt. Skjønhaug sentrum, krysset rv 22/fv 115 mot Bjørkelangen

27 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 27 av 33 Droppsone ved kunstgressbanen Ved kunstgressbanen er det om kvelden stor trafikk av foreldre som kjører barn og ungdom til trening. Mange ønsker å sette av passasjerene nærmest mulig inngangen til banen og å vente i nærheten. Dette resulterer i en del parkering ved og til dels på fortauet, noe reduserer trafikksikkerheten for myke trafikanter. Kommunen har hatt befaring med fotballgruppa, som forsøker å påvirke foreldre til å parkere/slippe av på dertil egnede og planlagte steder. Det er ønskelig med «stopp-forbudt-skilt» langs fortauet. Det er viktig å vurdere trafikkforholdene ved bygging av nytt klubbhus for fotballgruppa. RIKS- OG FYLKESVEIER Blant innspillene til trafikksikkerhetsplanen, var det mange konkrete forslag til forbedringer langs riks- og fylkesveier. Det er Statens vegvesen som er veieier av riksveien og Østfold fylkeskommune av fylkesveiene. Handlingsplanen for de fysiske tiltakene på disse veiene blir derfor for ønsker å regne. Høringen av forslag til trafikksikkerhetsplan blir en del av kommunens kommunikasjon med fylkeskommunen og vegvesenet rundt gjennomføring av tiltakene. Kommunen vil bruke handlingsplanen til å argumentere for tiltak langs disse veiene ved behandling av nasjonal transportplan, regional transportplan og ved andre relevante anledninger. Det er behov for mange tiltak for å bedre trafikksikkerheten, først og fremst langs rv 22. Her må det ideelle veies mot det realistiske. Det er ønsker om gang- og sykkelveier langs både rv 22, fv 115 og fv Gang- og sykkelveier er kostbart og i konkurranse med andre trafikkerte veier i fylket er det ikke realistisk å få mange strekninger med gang- og sykkelvei. I planen er det derfor kun tatt med den strekningen og tiltakene som vurderes som de høyest prioriterte. Trøgstad kommune har tatt til orde for å finne enklere og rimeligere løsninger for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter langs de mest trafikkerte veiene. Manglende veiskulder og autovern gjør det nesten umulig å ferdes til fots eller på sykkel langs særlig rv 22, men også fv. 115 og fv Trafikken langs veiene gjør at den oppvoksende generasjon vender seg av med å forflytte seg til fots, på sykkel og med buss, og ser bilen som eneste framkomstmiddel. Veier og punkter som ble befart av kommunen og vegvesenet 13. november 2013: Rv 22 Betelkrysset Utforkjøringer på jordet nord for krysset. Vegvesenet har gjort forbedringer. Veien er nyasfaltert og dosering forbedret. Dette synes å ha gjort svingen mindre utsatt for utforkjøringer. Rv 22 Tvetensvingene og videre mot Skjønhaug Svinger og uoversiktlig, smal vei. Svært trafikkfarlig for myke trafikanter. Vegvesenet har ingen gode kortsiktige tiltak. Langsiktige tiltak vil være breddeutvidelse/sykkelskulder. Det ligger en omkjøringsvei på kommuneplankartet, men denne er ikke satt opp på vegvesenets handlingsplan (nasjonal transportplan). Etter befaringen med vegvesenet, beboere i området gjort kommunen oppmerksom på at det er dårlig sikt ved utkjøring fra Bratseth/Stensrud.

28 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 28 av 33 Rv 22 Mellom Esso og Festningsveien Ferdsel mellom tettsted og bensinstasjon/verksted. Trafikkfarlig for myke trafikanter. 80-sone. Vegvesenet vurderer om det er riktig å sette ned fartsgrensen til 60 km/t. Kommunen har foreslått gang- og sykkelvei, men vegvesenet har ikke midler til dette. Rv 22 Løkenveien nord for minnelunden Påkjørsel bakfra i nordgående retning. Flere ulykker. Det kan være mulig å gjøre avkjøringen og ventende biler mer synlig ved å fjerne noe av rekkverket og senke høyden på tilvisningsskiltet. Droppsone ved Båstad skole Rv sone sør for Båstad Denne ønsker kommunen å forlenge til Raknerudveien. Krysningspunkt bør forbedres. Skoleelever krysser der gangvei slutter. Vegvesenet mener at forlengelse av 60-sonen i liten grad vil redusere den faktiske hastigheten, siden det er oversiktlig og skog/jorder på begge sider. Rv 22 Sikker kryssing i Båstad sentrum Mye kryssing av rv 22 mellom gangvei og butikk/boligomr vest for rv. Kommunen ønsker å forbedre krysningspunkt (ev 2 punkter), senke hastighet/øke oppmerksomhet for sjåfører. Tiltaket bør ses i sammenheng med innstramming av krysset ved Lunderveien og naturlig gangvei over parkeringsplassen ved butikken. Rv 22 Ventakrysset Kryssing mellom gangvei og boligomr, fotball- og skøytebane nær 80-sone. Mange biler har høy fart gjennom krysset og det er fristende å krysse på skrå over for unge syklister. Det bør vurderes tiltak for å redusere farten og gjøre sikker kryssing mer naturlig.

29 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet, høringsforslag Side 29 av 33 Fv 773 Gjennom gårdstun på Ringstad Bakketopp og høy fart gjennom gårdstun. Flere gårdstun på strekningen. Bør hele strekningen få 60 km? Tiltaket er meldt inn på vegvesenets liste over gårdstun som trenger fartsreduserende tiltak. FV 115 Kryssing ved Mølla Udefinert krysningspunkt fra gangvei til boligfelt Åssiden og Gopperudåsen. Det er ikke tilrettelagt for kryssing over fv. 115 på denne strekningen. Der gangveien til Gopperudåsen krysser Sluppenveien er krysningspunktet vanskelig å oppdage for sjåfører som kommer nordfra på Sluppenveien. Fv 123 Langs fengselet i Havnås fra brua til Faugliavkjøring. Hele området rundt skole/barnehage: På fv. 123 forbi fengselet, skolen og gjennom Havnås vil det komme humper og 40- sone. Droppsone ved Havnås skole er beskrevet over, under droppsoner ved skolene. Fv 123 Kryss fv 123/fv 784 ved Langseter Svært bred avkjøring med muligheter for misforståelser. Mulig at krysset må være så stort pga vogntogtrafikk. Tiltak vil bli vurdert av vegvesenet. --- Autovern ved Skramrudsvingen Det er kommet ønsker om autovern for å skille fortau fra veien i yttersvingen. Siktforhold God sikt i veikryss og avkjøringer er viktig for trafikksikkerheten. Dette er en viktig oppgave på riks- og fylkesveier og kommunale veier. I vegloven 31 står det at trær, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser kan kreves fjernet eller skåret ned i den grad det blir funnet nødvendig av hensyn til ferdsel og vegvedlikehold. Påkjøringsrampe der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 Utkjøring fra rv 22 på Langsrudåsen er vanskelig fordi mange blir stående i en oppoverbakke og har forholdsvis dårlig sikt sørover rv 22. Veien til Langsrudåsen bør heves de siste 6-10 meterne før rv 22, slik at bilene som venter på at det er klart, blir stående vannrett. Dette vil bedre sikten noe og gjøre det enklere å kjøre ut på riksveien.

30 Trøgstad kommune Kommunal Trafikksikkerhetsplan Side 30 av Handlingsplan 7.1. Organisatoriske tiltak Tiltak Beskrivelse Ansvarlig O 01 Handlingsplan rulleres en gang hvert år. Kommunen O 02 Trafikksikkerhetsplanen rulleres i henhold til kommunal planstrategi Kommunen 7.2. Atferdsrettede tiltak Tiltak Beskrivelse Ansvarlig A-01 Fri skyss på særlig trafikkfarlige veier Kommunen A-02 Samtale om sikring av barn i bil før fødsel og ved ulike alderstrinn Helsestasjonen A-03 Sykkelmobilisering: Sykkeldager ved skolene Barneskolene A-04 Trafikkopplæring i barnehagene gjennom turer Barnehagene - A - 05 Aksjon skolevei Statens vegvesen - Ressurskrav utover daglig drift 1 mill kroner (allerede i budsjett) - Søke midler fra FTU. Samarbeid med lokale aktører.

31 Trøgstad kommune Kommunal Trafikksikkerhetsplan Side 31 av 33 Tiltak Beskrivelse Ansvarlig A-06 Informasjon til foreldre om risiko ved foreldrekjøring og riktig bruk av droppsoner. Informasjon om trafikksikkerhet og sikkerhetsutstyr på foreldremøter etc. Arrangere stormøte for alle foreldre. Skolene/FAU - Ressurskrav utover daglig drift A-07 Skolepatrulje på Skjønhaug Skjønhaug skole Søker FTU om midler til premie A-08 Reflekskonkurranse på skolene i vinterhalvåret Barneskolene A-09 Kampanje: «Ikke tøft å være dø» A-10 Trafikksikker kommune A-11 Farts- og promillekontroller Politiet A-12 Flexx Ungdomskolen/Lions club Administrasjonen/Flere virksomheter Østfold fylkeskommune A-13 Innføre parkeringsforskrift Kommunen Kan søke FTU om midler til premie

32 Trøgstad kommune Kommunal Trafikksikkerhetsplan Side 32 av Fysiske tiltak FYSISKE TILTAK Pnr. Prosjekt / Ansvar F-01 F-02 Ansvar Breddeutvidelser langs trafikkerte veier (rv 22, fv 115 og fv. 123) for å øke framkommelighet for myke trafikanter SVØ, ØFK Rv 22 Mansrud Tveten. Framkommelighet for myke trafikanter SVØ F-03 Sikker kryssing over rv 22 i Båstad sentrum Kommune, SVØ, private F-04 F-05 F-06 F-07 F-08 Trafikksikker droppsone ved Båstad skole og utkjøring fra barnehage. Tiltak som senker faktisk fart forbi skolen. Gjennomføres ved eventuell bygging av ny barnehage Kommune/SVØ Trafikksikker løsning av trafikkforhold ved eventuell ny skole på Skjønhaug Kommune Strekning Festningsveien til Esso SVØ (kommune) Ventakrysset, sikker kryssing fra gangvei i retning fotballbane SVØ/kommune Bedre sikt og krysningsforhold for fotgjengere og syklende på fv 115 fra Åssiden og Gopperudåsen forbi Trøgstad Kornsilo og Mølle F-09 Droppsone og kryssfv 123/696 ved Havnås oppvekstsenter bør strammes opp for å unngå trafikkfarlige misforståelser/rygging etc. F-10 RV22: Gang- og sykkelvei fra Skjønhaug til Riserbukken. SVØ Ivareta siktforhold i avkjøringer og kryss langs riksveier og fylkesveier. F-12 Rekkverk/autovern i langs rv 115 Skramrudsvingen SvØ F-13 Påkjøringsrampe der veien fra Langsrudåsen munner ut i rv 22 SvØ F-14 Avkjøring fra rv 22 sørfra til Løkenveien markeres bedre SVØ SVØ/ØFK Kommune/SVØ/ØFK F-15 Stopp-forbudt-skilt v/kunstgressbanen Kommunen SvØ ØFK = Østfold fylkeskommune. SVØ = Statens vegvesen Østfold

33 Trøgstad kommune Kommunal Trafikksikkerhetsplan Høringsfrist 15. august Innspill til planen sendes adressene nedenfor. Trøgstad kommune Pb 34, 1861 Trøgstad Tlf

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2007-2019

Trøgstad kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2007-2019 Trøgstad kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2007-2019 Vedtatt av kommunestyret, sak 53/06, 21.11.06 Handlingsplanen rullert 17.06.08 i kommunestyretsak 49/08. Trøgstad kommune Kommunedelplan for

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER Utvalg: UNGDOMSRÅD Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2013 Tid: 16.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 98 66 99 18 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017-2020 Forslag til planprogram Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Overordnede planer... 2 4 Mandat... 3 5 Medvirkning og informasjon... 3 6 Planprosess...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 06.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer