Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 081/07 Verdensarven Meridianstøtta; istandsetting av området PS 082/07 Vedlikehold av gatelys i Hammerfest kommune PS 083/07 Søknad om utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk på lokaliteten Husfjorden på Sørøya PS 084/07 Søknad om dispensasjon for Brenneriveien 23 PS 085/07 Tildeling av tomter for boligrigger PS 086/07 Etablering av kaianlegg i indre havn PS 087/07 Diverse referatsaker PS 088/07 Godkjenning av protokoll Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Jarle Edvardsen leder

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: C55 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 059/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Styret for Miljø og Utvikling Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Detaljplaner for istandsetting av området rundt Meridianstøtta Sak: Verdensarven Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta; istandsetting av området, behov for ekstrabevilgning i 2008 I. Saken gjelder: Som følge av at Struves meridianbue, med endepunktet Meridianstøtta, er innskrevet på UNESCOs liste over verdens kulturarv (juli 2005), har Hammerfest kommune vedtatt å forskjønne området rundt Meridianstøtta i h.h. til tidligere vedtatte skisser. Det er videre vedtatt at planene skulle realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering skulle innarbeides i budsjettet for Detaljprosjektering og kostnadsberegning er utført høst/vår 2006/2007 og har gitt som resultat økte kostnader i forhold til tidligere stipulert. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kommunestyret vedtok i møte følgende vedr. "Forskjønning av området rundt verdensarvobjektet Meridianstøtta, forslag til investering og finansiering.": "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte planer og ber om at planene realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering som foreslått i 2007 innarbeides i budsjettet for dette året." Som kjent ble det en internasjonal markering 17. juni 2006 av hele Struves meridianbue og i Hammerfest var det endepunktet Meridianstøtta som ble markert med kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen i spissen.

3 Til denne markeringen nådde vi å bli ferdig med det arbeid som var planlagt nærmest rundt Meridianstøtta; steinlegging av "globusen", grusing, HC-adkomst, tilsåing og planting av trær mot v.g. skole og oppsett av midlertidig stativ m/informasjonskilt. Videre planer for gjennomføring er bygging av en åpen informasjonskiosk hvor info.skiltene skal plasseres, ny trapp og sti -(målelinje) opp fra parkeringsplassen, forskjønning av veien opp Støttabakken, belysning av området og forskjønning av eksisterende murer mot parkeringsplassen m.m. Hele området er fredet med hjemmel i lov om kulturminner 15 og 19 jf. 22. Derfor gjøres dette arbeidet i nært samarbeid med Riksantikvaren og her siteres en uttalelse av fra Riksantikvaren v/trond Taugbøl: "Jeg synes det var flere gode ideer (bl.a. målelinjene i gangveien) og åpenbart legges det opp til høy kvalitet. Det er viktig at kvalitetsnivået holdes også gjennom anleggsfasen, i utførelsen av arbeidene. Når det gjelder treplantingen antar jeg det er slik at den ikke kommer i veien for noen viktig siktlinje fra støtta (mot Håja for eksempel). Jeg ser fram til å følge denne saken videre!" Stipulerte kostnader pr. mai 2006 (eskl. mva og reserver): Anleggskostnadene, stipulert i h.h. t/skisser kr ,- Landskapsarkitekt kr ,- Nytt bladgull på Meridianstøtta i 2006 kr ,- Gjennomført Arrangementet 17.juni 2006, stipulert til kr ,- Gjennomført Informasjonstavler t/ info.kiosk i 2006 kr ,- Gjennomført Veivisningskilt kommunal vei kr ,- Midlertidig utf. Totale budsjetterte utgifter kr ,- Herav brukt inntil kr ,- i 2006 (spesifisert regnskap er ikke tilgjengelig da det ligger innenfor parkvesenets samlede forbruk for 2006). Kommunestyrets vedtak om å avsette investeringsmidler i 2007 er ikke fulgt opp. I vinter (06 07) har parksjef og kultursjef jobbet videre sammen med landskapsarkitekt Aurora Landskap fra Alta med å videreutvikle skissene til konkrete prosjekteringsplaner for forskjønningen som er av typen anleggsgartnerarbeid. En anleggsgartner har utført det arbeid som til nå er gjort rundt støtta og det er av Riksantikvaren godkjent med god karakter. Anleggsgartneren har videre kostnadsberegnet (anbudspris) gjenstående arbeid til kr ,- inkl. mva og 5 % reserver. Dette er en kostnad som er betydelig høyere enn hva det tidligere (våren 06) er kalkulert med. I tillegg kommer honorar til LARK og kommunal veivisningsskilt. (Det skal inngås et samarbeid med Statens vegvesen om veivisnings- og opplysningsskilt langs riksveiene som de betaler. Skilter vil være på plass i 2008) Finansieringsplan pr Hammerfest kommune kr ,- kr. 0,- (kr ,- i 2006 og kr ,- i 2007) Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- (omsøkt kr ,-)

4 Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott kr ,- > overført (utbetalt til kommunen i 2006) Sum kr ,- kr ,- Gjenstående kostnader for realisering av detaljplanene, utarbeidet av Aurora Landskap, er kr ,- inkl. mva, 5 % reserver, honorar LARK og permanente skilter kommunal vei. Finansiering er for 2007 kr ,-. Manglende finansiering er kr ,-. Justert finansieringsplan blir: Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott, overført til kr ,- Låneopptak kr ,- Sum kr ,- kr ,- Totalt inkl. tilskott kr ,- Årsaken til økte kostnader for gjenværende del av forskjønningsprosjektet er: Skissene som lå til grunn for kommunestyrets vedtak i mai 06 hadde kun en stipulert kostnad basert på de fremlagte skissene. Belysning var ikke tatt med. Det viser seg at mva og reserver ikke var tatt med. Planene er detaljprosjektert, nå også med belysning i kiosk, langs trapp og sti, samt rundt selve Meridianstøtta. Belysning er tatt med bla i h.h. til vedtatt Hammerfest lysplan (april 2007). Anbudspris for belysning inkl. mva og 5 % reserver er kr ,-. I tillegg vet man at kostnadsnivået i Hammerfest generelt er høyt. Som følge av den totale kostnaden på prosjektet må dette prosjektet ut på anbudskonkurranse i h.h. til de offentlige anskaffelsesreglene. Av den grunn, samt manglende finansiering, blir prosjektet forsinket. Utlysning av anbud, kontrahering av entreprenør og utførelse av betongarbeider foreslås utført høsten 2007 med ferdigstillelse av arbeidet våren 2008, før turistsesongen. III. Rådmannens vurdering: Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta på Fuglenes i Hammerfest har oppnådd den høyeste internasjonale status som er mulig for et kulturminne å oppnå: innskrivning på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Det er kun 7 verdensarvsteder i Norge, hvilket betyr at vi er i et ekslusivt selskap. Hammerfest kan derfor påregne økt besøk og større oppmerksomhet både fra tilreisende turister og internasjonale media. Allerede er det grupper av forskjellige slag som besøker verdensarvstedene generelt og Struves meridianbue (hele målelinja fra Ismail til Hammerfest) spesielt. Hammerfest som vertskommune for endepunktet Meridianstøtta, med den nye verdensarvstatusen, gir en forpliktelse for kommunen å presentere Meridianstøtta med god tilgjengelighet og en høy estetisk kvalitet på selve støtta og området rundt.

5 De planer som nå er ferdig prosjektert vil bidra til å sikre god tilgjengelighet, høy kvalitet og en god opplevelse ev verdensarven. Ved å følge opp Hammerfest Lysplan med belysning rundt Meridianstøtta øker vi tilgjengeligheten og gir muligheten til å oppleve verdensarven også i mørketida som et flott landemerke i byen. Det må allikevel bemerkes at den samlede kostnaden for prosjektet ble i høyeste laget. Det er mulig å gjøre en besparelse ved å ta vekk belysningen, men det vil forringe kvalitet og opplevelsen av Meridianstøtta i mørketiden og kan derfor ikke anbefales. Rådmann tilrår gjennomføring av planene til den kostnad som nå foreligger. Det anbefales også at arbeidet igangsettes høsten 2007, da man har midler gjennom tilskottet fra ENI Norge. Eksterne tilskott og momskompensasjon vil gi et betydelig bidrag til finansieringen. IV. Rådmannens forslag til vedtak: "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning av området rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte prosjekteringsplaner. Kostnadsrammen settes til kr ,- inkl. mva, 5 % reserver og honorar til arkitekt. Forskjønningsarbeidet finansieres med bruk av eksterne tilskott på kr ,- og med kr ,- i låneopptak for Arbeidene igangsettes høsten 2007 innenfor en budsjettramme som er i h.h. til tilgjengelige midler, les eksterne tilskott. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Alf S Sakshaug Byggeprosjektsjef

6 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jørn Berg Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: T51 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 082/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Ingen. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen. Sak: Vedlikehold av gatelys i Hammerfest kommune i Hammerfest kommune I. Saken gjelder: Orientering om gatelysvedlikeholdet i kommunen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Styret for miljø og utvikling har i møte i mai bedt om en orientering vedr. gatelysvedlikeholdet i kommunen. Avtale om vedlikehold av gatelys Hammerfest Energi og tidligere Hammerfest Elektrisitetsverk har i alle år foretatt gatelysvedlikeholdet i Hammerfest kommune. Siste avtale gikk ut og som følge av Lov om offentlige innkjøp ble det høsten 2006 gjennomført åpen anbudskonkurranse på vedlikeholdet. Ved anbudsfristens utløp var det bare kun Hammerfest Energi som hadde gitt inn anbud. Det var dermed ingen reell konkurranse og anbudskonkurransen ble derfor avlyst. Det ble gjennomført forhandlinger med Hammerfest Energi og dette endte opp med en midlertidig avtale om at gatelysvedlikeholdet resten av belysningssesongen 2006/2007 skulle utføres på timebasis. Nytt anbud ble utlyst i vår for kommende fireårsperiode og ved anbudsfristens utløp var det fortsatt bare Hammerfest Energi som hadde gitt inn anbud. Denne anbudskonkurransen ble også avlyst på grunn av manglende konkurranse og det pågår nå forhandlinger om ny avtale. Inntil videre utfører Hammerfest Energi vedlikeholdet på timebasis. Vedlikeholdsanbudet omfatter stål- og tremastanlegg med armatur/arm, mast, fundament, kabel fra armatur til og med sikringselement på mateledning og tilførselskabel/ledning med tilkoblingsklemme tilhørende gatelysanlegget. Vedlikeholdets omfang er i anbudet beskrevet som følger: Systematisk lampeskift og rengjøring av armaturskjerm av 1/3 av alle Hq-lamper årlig. Skifte av alle Na-lamper og rengjøring av armaturskjerm etter endt brenntid. Det skal gjennomføres 5 inspeksjoner av gatelysanlegget i belysningssesongen 20. august 20. april. Under inspeksjonene skiftes defekte lamper. Defekte lamper i

7 spesielt trafikkbelastede områder, som ved gangfelt på riksvei, skiftes så snart det er praktisk mulig. Feilretting mellom inspeksjonene, som omfatter feil i en eller flere punkt, skal normalt foretas første virkedag etter at feilen er påvist. Feilretting som omfatter hele lyskretser foretas snarest etter at feilen er påvist, om nødvendig utenom ordinær arbeidstid. De feil som reguleres i denne avtale gjelder feil i armaturer, stål- og tremastanlegg, styringsanlegg samt kabel. Hærverk og skader påført veibelysningsanlegget utbedres av leverandøren. Mindre skader som knuste armaturskjermer inngår i avtalen. Større skader som oppstår for eksempel ved påkjørsel eller trafikkulykke, brøyting eller snøfresing omfattes ikke av avtalen. Før skaden utbedres kontaktes Hammerfest kommune som skal avgjøre om utbedringen skal foretas. Faktura med dokumentasjon sendes snarest mulig etter utbedring. Ved påkjørsel hvor skadevolder er kjent faktureres denne direkte. Det skal gjennomføres opptelling og utarbeides en oversikt over antall armaturer, størrelse og lampetyper. Leverandøren skal utarbeide og ajourføre tekniske kart over gatelysanlegget i kommunen. Kart som utarbeides ansees å være kommunens eiendom i og etter kontraktsperioden. Leverandøren lagerfører nødvendig materiell til vedlikehold av gatelysanlegget. Øvrige reservedeler bestilles etter behov, såfremt de er tilgjengelig på markedet. Nye armaturer skal ha belysning etter veinormalen. Tenning av gatelys vår og høst. Tidligere avtaler hadde også de samme kravene. De årlige kostnadene ved drift og vedlikehold av gatelysanleggene i 2006 var: Vedlikehold kr ,- Elektrisitet kr ,- Sum kr ,- I forhold til det nye tilbudet på vedlikehold av gatelys og på grunn av høyere strømpris vil utgiftene til drift og vedlikehold bli atskillig større i årene fremover. Anslag 2008: Vedlikehold kr ,- Elektrisitet kr ,- Sum kr ,- Anlegg som må skiftes ut Flere av anleggene ute i distriktene er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Dette gjelder disse anleggene: Båtsfjord Anlegget er et tremasteanlegg som er i svært dårlig forfatning. Stolpene er for dårlige til at det kan strekkes isolert kabel og settes opp nye armaturer. Det er heller ikke forsvarlig å

8 klatre i dem for å utføre vedelikehold. Anlegget er ute av drift. Hele anlegget må derfor skiftes ut. Kostnad ved oppsetting av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,- Hellefjord Anlegget er et tremasteanlegg hvor stolpene er i svært dårlig forfatning. Armaturene er av eldre type og de fleste av dem må skiftes ut. Stolpene er tynne og for svake til at det kan strekkes isolert kabel og henges opp nye armaturer i dem. Det er heller ikke forsvarlig å gå i stolpene med stolpesko. Anlegget er ute av drift. Kostnad ved oppsetting av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,-. Kårhamn Anlegget er et tremasteanlegg hvor stolpene er i rimelig bra forfatning. Armaturene er moden for utskifting og i tillegg må den gamle ståltråden skiftes ut og erstattes med isolert kabel. Kostnaden ved utskifting av armaturer og tråd er beregnet til kr ,-. Fiskebukt Anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav og det er mange steder langt mellom stolpene. Strekning hvor det bør bygges nytt anlegg som erstatning for det eksisterende er på 1100 meter. Kostnaden ved bygging av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,-. Hammerfest Energi planlegger på sikt å skifte ut sitt anlegg i dette området. Ved å utføre det samtidig og bygge et fellesanlegg vil anlegget bli mye billigere for begge parter. Det anbefales derfor ikke å gjøre noe med dette anlegget før Hammerfest Energi skal oppruste sitt anlegg. Øvrige anlegg I de gamle boligområdene i Hammerfest og Rypefjord og i deler av distriktet er det fortsatt mange tremasteanlegg. Tremastanleggene er i varierende forfatning og planen er å bytte dem ut med stålmastanlegg når Hammerfest Energi har behov for å gjøre noe med sine anlegg i disse områdene. Dette på grunn av den store kostnadsbesparelsen man oppnår ved bygging av fellesanlegg. Hammerfest Energi har årlig en del utskifting av anlegg og det burde vært satt av omkring kr ,- årlig for å kunne skifte ut gatelysene samtidig. Stålmasteanlegg med jordkabel ble satt opp fra begynnelsen av 70-tallet. Disse anleggene er i rimelig god forfatning bortsett fra at det oppstår en del feil på kablene hvor det må foretas graving for å reparere dem. Det totale antall master er 2577 hvorav 1011 er tremaster og 1566 er stålmaster. PCB-utskifting Det meste av PCB-armaturene ble skiftet ut i Det gjenstår 140 armaturer som vil bli skiftet ut i løpet av høsten. IV. Rådmannens forslag til vedtak:

9 Styret for miljø og utvikling tar saken til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Torbjørn Næss Sektorleder

10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Tom Eirik Ness Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: K60 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 083/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Kopi av søknad til Polarlaks as fra Fiskeridirektoratet region Finnmark Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Søknad om utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk på lokaliteten Husfjorden på Sørøya fra Polarlaks AS I. Saken gjelder: Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk, fra tonn til tonn, på lokaliteten Husfjord (Lok. nr ) på Sørøya i Hammerfest kommune, v/polarlaks AS. Søknaden har vert lagt ut til offentlig innsyn på Servicekontoret i Hammerfest kommune i perioden Hammerfest kommune har ikke mottatt noen innspill/ kommentarer o.l til saken, innen fristens utløp. II. Sakens bakgrunn og fakta: Lokaliteten ligger på Sørøya i Hammerfest kommune, i Husfjorden som munner ut i Sørøysundet. Lokalitetsundersøkelser i Husfjorden utført av Akvaplan-niva sommeren 2000, på oppdrag for Polarlaks as, viser at lokaliteten er meget godt egnet for tradisjonell merdebasert oppdrettvirksomhet av laks.(se vedlagt dokument; Polarlaks AS Lokalitetsundersøkelser i Husfjord, Hammerfest kommune 2000 v/akvaplan-niva). Den omsøkte lokaliteten er avsatt i kommuneplans arealdel - Kystsoneplan som friområde i sjø. III. Rådmannens vurdering: Den omsøkte lokaliteten kommer ikke i konflikt med naturverninteresser (derunder verdifulle landskaps- og sjøområder, sjeldne sårbare eller truede arter osv), reindrift, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Lokaliteten gir heller ingen vesentlig konsekvenser for lokalbefolkningens bruk av området, derunder konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, ferie- og fritidsbebyggelse, friluftslivsinteresser og lignende. Befaringer av div. utvalgte oppdrettslokaliteter i Hammerfest kommune sommeren (Hammerfest kommune) viser at oppdrettsnæringen (i vår region) har hatt problem når det gjelder avfallshåndtering, forsøpling m.m. Oppdrettsnæringen er avhengig av å ha et godt miljørykte i markede og en ev. forsøpling av oppdrettslokaliteten (m/oppdrettsrelatert avfall) kan skade næringens renomme utad, og vil ikke bli akseptert av Hammerfest kommune. (Dette jf. Forurensningslovens 27).

11 IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling har ingen innvendinger til at Polarlaks AS i Hammerfest får utvidet eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk i Husfjorden på Sørøya, fra tonn til tonn laks. Lokaliteten er meget godt egnet til tradisjonell oppdrettsvirksomhet på laksefisk og søknaden kommer ikke i konflikt med andre nærings- og fritidsinteresser i området. Polarlaks AS i Hammerfest skal holde oppdrettslokaliteten i Husfjorden ryddig for avfall, en ev. forsøpling av lokaliteten (m/oppdrettsrelatert avfall) vil ikke bli akseptert av Hammerfest kommune. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gunnhild Henriksen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 21 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 084/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Søknad om dispensasjon datert Tegninger og snitt slik det planlegges Gjenpart om nabovarsel Merknad til nabovarsel fra FFK Eiendom Saksdokumenter ikke vedlagt: Reguleringsplan for Stigen Fuglenes med bestemmelser vedtatt Sak: Søknad om dispensasjon for Brenneriveien 23 I. Saken gjelder: Nyboloft Entreprenør AS søker om tillatelse til oppføring av bygning i 3 etasjer med butikklokale i 1. etg, og leiligheter i 2. og 3. etasje i Brenneriveien 23. Dispensasjonssøknaden gjelder leilighetene i 2. og 3. etasje. II. Sakens bakgrunn og fakta: Søkeren begrunner søknaden med at bedriften er i en ekspansiv utvikling, og må søke fagfolk utenfor byen. Boligmarkedet i Hammerfest er av en slik karakter at tilbud om rimelige boliger til ansatte er avgjørende for å trekke til nye arbeidstakere. Bygget ønskes innredet med butikklokale i 1. etasje, samt leiligheter i hhv. 2. og 3. etasje. Leilighetene vil hver bli på ca 70 m 2 og betraktes av søker som gjennomgangsboliger. Næringslokalet i 1. etasje tenkes for utstillinger, kontor og skranke for salg av kjøkken, bad og annet interiør. Dette inkluderer fremvisning av utstilling, tegning, prosjektering og beregning av tilbud. 2. og 3. etasje planlegges med 3. leiligheter i hver etasje. Alle på om lag 70 m 2, inneholdende stue m/ kjøkkenhjørne, bad, bod og 2 soverom Brenneriveien 23 er regulert, i henhold til reguleringsplan for Stigen-Fuglenes, til område F/K/I-1.

13 I henhold til bestemmelsene er området avsatt til kombinerte formål: forretning, kontor og industri. Det vil si at området ikke er regulert til boligformål. Max gesimshøyde kote + 15 moh og bygget skal ha flatt tak. Bygningen planlegges med gesimshøyde , bygningen er prosjektert med flatt tak. Nye bygninger skal oppføres i 3 etasjer. Det er innhentet nabovarsel og følgende merknader er mottatt: Finnmark Fylkeskommune ved FFK Eiendom har påpekt at all trafikk til og fra bygget må holdes utenom atkomstvei til skoleplass, samt stikkvei langs meridiangata 18 mot øst. Arbeidstilsynet har anmodet om dokumentasjon for tilrettelegging av varetransport, innredningsplan for spiserom, samt plan for ventilasjon før de kan samtykke etter AML III Rådmannens vurdering: Som ovenfor nevnt er ikke området regulert til boligformål. En rammetillatelse for bygningen vil derfor måtte behandles som en dispensasjon fra reguleringsplan. Dette er også tilfelle for flere av de øvrige byggene, langs Brenneriveien, hvor det er blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplan for innredning av boliger i 2 og 3. etasje. Av bygninger hvor det ble gitt slik dispensasjon nevnes Kleven Jakt & Fiske AS. Brenneriveien ble gitt dispensasjon til bruksendring for innredning av boliger i 2006, men planlegger innredning til kontorer på grunn av områdets egnethet. Angjeldende område på Fuglenes er regulert til industriområde og ikke egnet for leiligheter. I det nye planarbeidet åpnes det for hybler for elever ved videregående skole. De planlagte leilighetene vurderes som romslige, og ikke som hybler. Det er ikke tilstrekkelig parkeringsplasser for boligformål i området. Det anbefales ikke at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplan for innredning til boliger i 2. etasje og 3 etasje i Brenneriveien 23. Bygningen bør innredes for næring/kontor. Skulle det også i Brenneriveien 23 bli gitt dispensasjon fra reguleringsplanen, vil vi forslå at det må opparbeides utomhusareal for beboerne på baksiden av bygget eventuelt at det også opparbeides en takterrasse. Hva angår utformingen av leilighetene, lysareal og livsløpsstandard, vil vi se nærmere på dette i forbindelse med behandling av byggesøknad.

14 Dette under forutsetning av at det blir opparbeidet utomhusareal for beboerne på baksiden av bygget og eventuelt en takterrasse, samt tilstrekkelig parkeringsareal i henhold til Hammerfest kommunes parkeringsvedtekter. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Miljø og Utvikling vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Stigen Fuglenes, i henhold til Plan og bygningslovens 7, for innredning til boligformål i 2. etasje og 3. etasje i Brenneriveien 23. Det foreligger ikke særlige grunner for dispensasjon. Dette fordi det arealmessig ikke er tilrettelagt for boligformål i området, samt at området er tungt industrielt belastet. Bygningen bør innredes til næringsformål. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Leder Plan og Utvikling

15 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjarne Hammervoll Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: L83 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 085/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Age Nilsen datert Søknad fra Einar Stene AS datert Søknad fra NIDA Entreprenør AS datert Ortofoto Indrefjorddalen Grunnkart Indrfjorddalen Saksdokumenter ikke vedlagt: Delplan for Rypefjord Reguleringsplan for Indrefjorddalen Sak: Tildeling av tomter for boligrigger I. Saken gjelder: Det er fortsatt etterspørsel etter tomter for boligrigger fra etablerte bedrifter og fra bedrifter som er i ferd med å inngå vedlikeholdsavtaler på Melkøya. Derfor fremmes nå denne saken for å få avklart nye områder som kan tildeles til dette formålet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Det er flere bedrifter både fra Hammerfest og utenfra som ønsker tomter for boligrigger. Dette fordi det er stor etterspørsel etter fagfolk som må rekrutteres utenfra. Vi har i dag ingen ledige områder/tomter som er regulert og tilrettelagt for boligrigger. Følgende bedrifter leier nå midlertidige områder/tomter for boligrigger: Svartfjellveien, Fuglenesdalen: Mur & Puss AS, Alta NIDA Entreprenør AS, Hammerfest Fuglenesodden: Hammerfest Entreprenør NCC, Tromsø Leirvikhøyda: Bjørn Bygg AS, Tromsø Åge Nilsen AS, Tromsø Einar Stene AS, Alta Sum 18 boliger 14 boliger 13 boliger 22 boliger 24 boliger 6 boliger 14 boliger 111 boliger

16 Disse boligriggene er som nevnt midlertidige og i løpet av høsten 2007 og sommeren 2008 vil disse tillatelsene utgå. Derfor haster det å få tilrettelagt for nye områder. Vi har sette på flere områder som kan være aktuelle som for eksempel: Kvalfjorden i Forsøl, området nord øst for felt IV i Fuglensdalen og området langs Rossmollgata ut mot Melandet (på øversiden av FFR). Området i Kvalfjorden må avklares med reindriftsnæringen og området i Rossmollgata må oppkjøpes, slik at dette er områder som først må avklares før at det foretas noen avgjørelser. Området nord øst for felt IV er friområde som kan egne seg for en begrenset men det vil kreve en mindre vesentlig ending av reguleringsplanen. I Indrefjorddalen langs veien opp til kikregården og på oversiden av dette området oppe ved elva er det områder som tidligere har vært regulert til industriområder, men som i forbindelse med delplan for Rypefjord er blitt endret til friområder. En begrenset utbygging i dette området er også mulig, men dette vil kreve mindre vesentlig endring av delplan for Rypefjord. I tillegg er det også et område øverst i Indrefjordområdet, langs Laugslettveien, som i henhold til reguleringsplan for Indrefjorddalen er regulert til boligbebyggelse, men som ikke er blitt opparbeidet fordi deler av dette området er skredutsatte områder og derfor må skredsikres før at det kan opparbeides. Det område, som ikke er skredutsatt er på ca m 2. Det vil gi plass for ca 70 boliger og vil dekke behovet som vi ser for oss i løpet av Selv om området er regulert til boligformål vil en eventuell slik utbygging av boligrigger ikke være i tråd med reguleringsplanen og det må derfor her fattes et vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring eller varig eller midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan. III. Rådmannens vurdering: Vi er nå i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel, hvor vi blant annet ser på nye områder som kan opparbeides. Det beste ville derfor ha vært at vi avventer denne tildelingen av områder for boligrigger til at vi har fått vedtatt en ny arealdelplan. Vi ville da på en bedre måte kunne ha foretatt utbygging hvor boligriggene blir integrert i boligområdene. Men slik situasjonen er nå så mener vi at det kan vi ikke, fordi det fortsatt er stort boligpress og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Derfor foreslår vi nå at vi gir en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for en begrenset utbygging i den delen av Laugslettveien i Indrefjorddalen hvor det ikke er skredutsatt område.

17 Vi forutsetter her at masseuttaket på sikt vil bli nedlagt. Dette fordi det er til sjenanse for de som bor i Indrefjorddalen. Vi viser her til vedlagt ortofoto og kartutsnitt av området. Vi foreslår en midlertidig dispensasjon i 3 år fra reguleringsplanen for Indrefjorddalen for å ha boligrigger langs en del av Laugslettveien som ikke er skredutsatt. Dette fordi vi i løpet av denne perioden skal høste erfaring fra å ha boligrigger i slike områder og at vi da også har, i forbindelse med kommuneplanens arealdel, oversikt over eventuelle andre områder. Administrasjonen gis fullmakt til å tilordne boligriggene slik at de ikke blir til sjenanse for den øvre del av Indrefjorddalen. Dette hva angår plassering og utforming av riggene. Det forutsettes her at riggene skal oppføres i 2 etasjer Årsaken til at vi nå velger dette området i Laugslett er at det her er fremført vei, vann og avløp og at det derfor ligger til rette for slik utbygging. For utvidelse av dette området foreslår vi at det ses nærmere på området nord øst for felt IV i Fuglensdalen og området i Indrefjorddalen som i henhold til reguleringsplan er regulert til industriformål. Men vi avventer å få klarlagt dette til våren 2008, da området i Laugslettveien ser ut for å være tilstrekkelig for behovet for IV. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan og bygningslovens 7 vedtar det faste utvalg for plansaker at det gis midlertidig dispensasjon fra arealdelplanen for Rypefjord for oppføring av boligrigger i Laugslettveien i henhold til kartutsnitt, datert Midlertidig dispensasjonen er gyldig fram Brakkeriggen skal oppføres i 2 etasje og administrasjonen gis fullmakt til å utforme og plassere riggen innefor det området som ikke er skredutsatt. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan og Utviklingssjef

18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Maria Wirkola Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: X Ja Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: X Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 086/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Uttalelse fra Hammerfest kommune, Kultur og Idrett datert Søknad fra Havnevesenet datert Brev fra Hammerfest Båtforening datert Situasjonsplan fra Havnevesenets forprosjekt som viser planlagte kaianlegg. Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Findusområdet. Utsnitt av Reguleringsplan for Findusområdet vedtatt Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Etablering av kaianlegg i indre havn I. Saken gjelder: Vurdere etablering av kaianlegg (flytekai for hurtigbåttrafikken) i tilknytning til Finduspromenaden på bakgrunn av søknaden fra Havnevesenet. Saken tas opp til politisk behandling på grunn av sin store betydning for sentrumsutvikling og fordi tiltaket vil etter administrasjonens vurdering stride mot forutsetningene i reguleringsplanen for Findusområdet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfest Havnevesen har fått utarbeidet et forprosjekt for havneutbygging i Hammerfest som ble presentert på folkemøte 6.mars Forprosjektet som ble utarbeidet av Barlindhaug skisserer 3 tiltak: - liggekai for cruisebåter vis-a-vis Ballastbakken - flytekai for hurtigbåter ca 50 m sørvest for AKS - flytekai for gjestende lystbåter mellom Lavamoloen og torget I etterkant av folkemøte ble det avholdt et møte mellom Havnevesenet og kommunen for å koordinere den planlagte kaibyggingen og planlegging av Finduspromenaden. Møtet avdekket uenighet mellom havnevesenet og kommunen rundt plassering av flytekaia for hurtigbåttrafikken. Dette ble videre diskutert i etterfølgende brevkommunikasjon uten at det har ført til noen konkret løsning. Det ble avholdt et nytt møte og som følge av dette møtet har havnevesenet kommet med formell søknad om etablering av flytekaia. Tiltakshaveren har sendt ut nabovarsel, og det har kommet en uttalelse fra Hammerfest kommune, Kultur og Idrett datert

19 III. Rådmannens vurdering: Flytekai for hurtigbåttrafikken søkes etablert i tilknytning til den fremtidige Finduspromenaden, ca.50 m sørvest for AKS. I henhold til reguleringsplanen for Findusområdet vedtatt er den ytterste delen av det aktuelle området avsatt til kaipromenade/havneområde på land (se vedlagt utsnitt av reguleringsplanen for Findusområdet). For Kaipromenade/ Havneområde på land gjelder reguleringsbestemmelsene i 3.5. og 3.4. (se vedlagt utdrag fra reguleringsbestemmelser for Findusområdet). I tillegg er følgende bestemmelse om forurensning i aktuell for tiltaket: Ethvert tiltak som kan medføre oppvirvling av bunnsedimenter i sjø, skal avklares med Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. Dette gjelder også for bruk av havneområder i sjø. Tilstøtende areal er regulert til Kaipromenade/Offentlig trafikkområde. Her skal trafikken ifølge bestemmelsen i begrenses til nyttekjøring. Denne bestemmelsen vil derfor måtte endres ved eventuell etablering av flytekai. Det kan imidlertid oppstå behov for endringer videre i prosessen etter hvert som detaljplanen for Findusområdet utvikler seg. Vi velger derfor å vente med å gjennomføre eventuelle endringer til detaljplan for Findusområde foreligger. Administrasjonen vurderer saken slik at så fremst bestemmelser i 3.5., 3.4., og planens grenser overholdes, vil det i utgangspunktet ikke være nødvendig med reguleringsendring for å kunne gjennomføre tiltaket. Dette forutsetter blant annet at reguleringsplanens grense mot sjøen overholdes og ikke blir tatt inn ved kaifronten slik Barlindshaugs forprosjekt skisserer. Men selv om tiltaket i utgangspunktet ser ut til å dekkes av reguleringsplanen, var den ikke forutsatt da reguleringsplanen ble utarbeidet og den vil sannsynligvis forringe planens kvaliteter. En av hensiktene med planen var å sikre en trygg og attraktiv strandpromenade for byens befolkning. Dette ble blant annet gjort gjennom å avsette tilstrekkelig areal langs sjølinjen og gjennom å stille krav til begrenset trafikk og utforming av bygningsmassen. Etablering av en flytekai for hurtigbåttrafikk vil medføre høy aktivitet og betydelig biltrafikk på et meget begrenset område avsatt til strandpromenade og dette strider mot planens forutsetninger. I møte kom havnevesenet og FFR med følgende opplysninger om tiltaket: - Statistikk fra 2006: Antall av- og påstigende passasjerer er.ca.1070 per uke. Det er spesielt stor pågang på fredag. Det kan bli opp til 350 passasjerer som skal av og på i løpet av 1 time. Antall anløp ca.30 per uke. - Det forutsettes at kun av og påstigning skal foregå ved flytekaien mens tekniske funksjoner (bunkring, vannforsyning) vil fortsatt håndteres på kaia ved havneterminalen der lokaltrafikken avvikles per i dag. - Den nye flytekaien kan være aktuell å bruke til ambulanse, slik at ambulansen kan kjøre helt ut på kaia og laste av og på. - For at kaien skal fungere tilfredsstillende vil det være behov for betydelig biltrafikk ved henting og bringing av passasjerene, samt lettere av- og pålasting (for eksempel post).

20 Administrasjonen ser på foreslått plassering av flytekaia som svært problematisk, spesielt ut i fra de trafikale følger det får for tilstøtende områder. Korttidsparkering vil være helt nødvendig for å ta hånd om av- og påstigende passasjerer fra en hurtigbåt. Å etablere en større parkeringsplass nede på nivå med Finduspromenaden strider helt imot reguleringsplanens intensjoner. Veien ned forbi AKS og mot Thon Hotellet er i detaljplanen for Finduspromenaden tenkt enveiskjørt med noe langsgående korttidsparkering, men ikke i størrelsesorden som kan takle 350 passasjerer en fredagskveld. Området hurtigbåtkaien er søkt plassert i, er i dag et etablert næringsareal butikker, restauranter og annen kontorvirksomhet dominerer området. Ønsket er at dette næringsarealet kan videreutvikles til et levende og aktivt område som skal være offentlig tilgjengelig. Området ligger forholdsvis lunt og skjermet slik at muligheten for evt. å ha uterestauranter på denne delen er tilstede. Vi foreslår også at dette kan være et Serviceområde for en eventuell Gjestehavn. Her bør etableres dusj- og vaskerom i tillegg til for eksempel Turistinformasjon. Dette er et område der det bør være god plass til gående, her skal man fritt kunne bevege seg mellom butikker, restauranter og andre offentlige tilbud uten å bekymre seg for stor trafikk. Etablering av et slikt tiltak på den angitte plasseringen kan også få negative konsekvenser for AKS i form av stor forbigående trafikk og parkering, slik det fremkommer av uttalelsen fra Kultur og Idrett. De ser derimot mulighet for at AKS sitt kafetilbud kan bli benyttet av hurtigbåtpassasjerene. Skulle det komme en hurtigbåtkai her, vil det bli nødvendig å innskrenke gåarealene betydelig for å tilrettelegge for nok kjøreareal og parkering. Trafikken til og fra kaia vil bli kanalisert ned fra Strandgata i forlengelsen av Nybakken og opp Lavamoloen. Kryssene mellom Nybakken og Strandgata og Lavamoloen og Strandgata er uegnet til å håndtere de bilmengdene som kan komme til og fra kaia, noe som kan føre til dårlig trafikkflyt i Strandgata og trafikkfarlige situasjoner. I sin søknad av skriver havnevesenet at Tiltakets fysiske arealbehov vil kun dreie seg om sjøareal. Tiltaket vil være avhengig av tilretteleggelse for allmennheten i reguleringsområde på land. De konsekvensene tiltaket vil medføre det tilgrensende landarealet og trafikken er ikke belyst i søknaden. Dette er imidlertid en meget viktig side av saken som burde ha vært utredet av søkeren. Konklusjon: Hurtigbåttrafikken er meget viktig for kommunens befolkning og kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for denne funksjonen. Det er også en fordel at en slik funksjon får en sentral plassering. Hurtigbåtkai er imidlertid et tiltak med mange ringvirkninger på land som må tas i betraktning når man bestemmer plassering av kaia. Plasseringen foreslått av Havnevesenet kan få uheldige konsekvenser for både Finduspromenaden og hele Hammerfest sentrum. Hurtigbåtkaia vil sannsynligvis medføre: - økt trafikkmengde forbi AKS og langs Finduspromenaden mellom Nybakken og Lavamoloen

21 - utrygge trafikale forhold i krysset Strandgata/Lavamoloen og langs Finduspromenaden, spesielt ved av- og pålasting til kai. - økt parkeringsbehov på Finduspromenaden som vil gå utover areal for myke trafikanter Det vil være vanskelig å håndtere disse utfordringene på det smale arealet vi har til disposisjon. Hurtigbåtkai med såpass stor trafikk forutsetter god fremkommelighet og trafikkflyt, mens strandpromenaden trenger trygge og rolige forhold for myke trafikanter. Kombinasjon av disse tiltakene kan føre til at ingen av funksjonene vil bli tilstrekkelig tilfredsstilt. Administrasjonen foreslår at arealene innenfor AKS mot Rådhusplassen holdes offentlig tilgjengelig og prioriteres for gående og gjestende småbåter, evt. også for fiskebåter med direktesalg av sjømat. Vedlagt brev fra Hammerfest Båtforening også viser at det er behov for en ordentlig Gjestebrygge for småbåter i Hammerfest, vi anbefaler derfor at dette etableres her fremfor en Hurtigbåtkai. Administrasjonen vil ikke anbefale å etablere flytekai i tilknytning til Finduspromenaden etter søknaden fra havnevesenet og foreslår at havnevesenet vurderer en annen plassering for kaia, eventuelt optimalisering av eksisterende kaianlegg. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Miljø og Utvikling tilrår ikke etablering av flytekai tiltenkt hurtigbåttrafikk i forbindelse med Finduspromenaden slik Havnevesenet foreslår. Dette på grunn av at tiltaket strider mot forutsetninger/bestemmelser for reguleringsplanen for Findusområdet vedtatt og fordi tiltaket vil medføre økt trafikk langs Finduspromenaden og trafikkutfordringer i kryssene Strandgata/Nybakken og Strandgata/Lavamoloen. Havnevesenet anbefales å vurdere en annen plassering for kaia, eller eventuelt optimalisering av eksisterende kaianlegg. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan og Utviklingssjef

22 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 087/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Diverse referatsaker I. Saken gjelder: Godkjenning av protokoll. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann /Sign. RS 005/07 KLagesak til behandling - Nedre Hauen 8

23 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 088/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Godkjenning av protokoll I. Saken gjelder: Godkjenning av protokoll. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Hammerfest, den Dagny Haga / Sign. Rådmann

I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest.

I starten av møte vil det bli gitt en orientering om reinproblematikken i Hammerfest. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 30.08.2007 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset og Hammerfest bibliotek i tiden 18.01.05 25.01.05. Møtet er åpent for publikum.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset og Hammerfest bibliotek i tiden 18.01.05 25.01.05. Møtet er åpent for publikum. Hammerfest kommune Møteinnkalling Møte 1/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 25.01.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til Sentralbordet,

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/ Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 09:00 obs møtetiden er endret. Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Møteinnkalling 3/06 Utvalg: Møtested: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Kommunestyresalen Dato: Mandag 20.03.06 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 78422507 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 18.01.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 01/07. Formannskapet Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 18.01.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 01/07. Formannskapet Kommunestyresalen Møteinnkalling 01/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 18.01.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på 784 02 502 telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer