Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 081/07 Verdensarven Meridianstøtta; istandsetting av området PS 082/07 Vedlikehold av gatelys i Hammerfest kommune PS 083/07 Søknad om utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk på lokaliteten Husfjorden på Sørøya PS 084/07 Søknad om dispensasjon for Brenneriveien 23 PS 085/07 Tildeling av tomter for boligrigger PS 086/07 Etablering av kaianlegg i indre havn PS 087/07 Diverse referatsaker PS 088/07 Godkjenning av protokoll Det vil bli en muntlig orientering om reguleringsplan angående tog to på Melkøya. Orienteringen vil bli gitt av Barlinghaug/Statoil. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Jarle Edvardsen leder

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gerd Hagen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: C55 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 059/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Styret for Miljø og Utvikling Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Detaljplaner for istandsetting av området rundt Meridianstøtta Sak: Verdensarven Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta; istandsetting av området, behov for ekstrabevilgning i 2008 I. Saken gjelder: Som følge av at Struves meridianbue, med endepunktet Meridianstøtta, er innskrevet på UNESCOs liste over verdens kulturarv (juli 2005), har Hammerfest kommune vedtatt å forskjønne området rundt Meridianstøtta i h.h. til tidligere vedtatte skisser. Det er videre vedtatt at planene skulle realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering skulle innarbeides i budsjettet for Detaljprosjektering og kostnadsberegning er utført høst/vår 2006/2007 og har gitt som resultat økte kostnader i forhold til tidligere stipulert. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kommunestyret vedtok i møte følgende vedr. "Forskjønning av området rundt verdensarvobjektet Meridianstøtta, forslag til investering og finansiering.": "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte planer og ber om at planene realiseres i løpet av 2006 og 2007 hvor resterende kostnader og finansiering som foreslått i 2007 innarbeides i budsjettet for dette året." Som kjent ble det en internasjonal markering 17. juni 2006 av hele Struves meridianbue og i Hammerfest var det endepunktet Meridianstøtta som ble markert med kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen i spissen.

3 Til denne markeringen nådde vi å bli ferdig med det arbeid som var planlagt nærmest rundt Meridianstøtta; steinlegging av "globusen", grusing, HC-adkomst, tilsåing og planting av trær mot v.g. skole og oppsett av midlertidig stativ m/informasjonskilt. Videre planer for gjennomføring er bygging av en åpen informasjonskiosk hvor info.skiltene skal plasseres, ny trapp og sti -(målelinje) opp fra parkeringsplassen, forskjønning av veien opp Støttabakken, belysning av området og forskjønning av eksisterende murer mot parkeringsplassen m.m. Hele området er fredet med hjemmel i lov om kulturminner 15 og 19 jf. 22. Derfor gjøres dette arbeidet i nært samarbeid med Riksantikvaren og her siteres en uttalelse av fra Riksantikvaren v/trond Taugbøl: "Jeg synes det var flere gode ideer (bl.a. målelinjene i gangveien) og åpenbart legges det opp til høy kvalitet. Det er viktig at kvalitetsnivået holdes også gjennom anleggsfasen, i utførelsen av arbeidene. Når det gjelder treplantingen antar jeg det er slik at den ikke kommer i veien for noen viktig siktlinje fra støtta (mot Håja for eksempel). Jeg ser fram til å følge denne saken videre!" Stipulerte kostnader pr. mai 2006 (eskl. mva og reserver): Anleggskostnadene, stipulert i h.h. t/skisser kr ,- Landskapsarkitekt kr ,- Nytt bladgull på Meridianstøtta i 2006 kr ,- Gjennomført Arrangementet 17.juni 2006, stipulert til kr ,- Gjennomført Informasjonstavler t/ info.kiosk i 2006 kr ,- Gjennomført Veivisningskilt kommunal vei kr ,- Midlertidig utf. Totale budsjetterte utgifter kr ,- Herav brukt inntil kr ,- i 2006 (spesifisert regnskap er ikke tilgjengelig da det ligger innenfor parkvesenets samlede forbruk for 2006). Kommunestyrets vedtak om å avsette investeringsmidler i 2007 er ikke fulgt opp. I vinter (06 07) har parksjef og kultursjef jobbet videre sammen med landskapsarkitekt Aurora Landskap fra Alta med å videreutvikle skissene til konkrete prosjekteringsplaner for forskjønningen som er av typen anleggsgartnerarbeid. En anleggsgartner har utført det arbeid som til nå er gjort rundt støtta og det er av Riksantikvaren godkjent med god karakter. Anleggsgartneren har videre kostnadsberegnet (anbudspris) gjenstående arbeid til kr ,- inkl. mva og 5 % reserver. Dette er en kostnad som er betydelig høyere enn hva det tidligere (våren 06) er kalkulert med. I tillegg kommer honorar til LARK og kommunal veivisningsskilt. (Det skal inngås et samarbeid med Statens vegvesen om veivisnings- og opplysningsskilt langs riksveiene som de betaler. Skilter vil være på plass i 2008) Finansieringsplan pr Hammerfest kommune kr ,- kr. 0,- (kr ,- i 2006 og kr ,- i 2007) Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- (omsøkt kr ,-)

4 Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott kr ,- > overført (utbetalt til kommunen i 2006) Sum kr ,- kr ,- Gjenstående kostnader for realisering av detaljplanene, utarbeidet av Aurora Landskap, er kr ,- inkl. mva, 5 % reserver, honorar LARK og permanente skilter kommunal vei. Finansiering er for 2007 kr ,-. Manglende finansiering er kr ,-. Justert finansieringsplan blir: Riksantikvaren, bevilget tilskott ( ) kr ,- Oljeselskapet ENI Norge, gitt tilskott, overført til kr ,- Låneopptak kr ,- Sum kr ,- kr ,- Totalt inkl. tilskott kr ,- Årsaken til økte kostnader for gjenværende del av forskjønningsprosjektet er: Skissene som lå til grunn for kommunestyrets vedtak i mai 06 hadde kun en stipulert kostnad basert på de fremlagte skissene. Belysning var ikke tatt med. Det viser seg at mva og reserver ikke var tatt med. Planene er detaljprosjektert, nå også med belysning i kiosk, langs trapp og sti, samt rundt selve Meridianstøtta. Belysning er tatt med bla i h.h. til vedtatt Hammerfest lysplan (april 2007). Anbudspris for belysning inkl. mva og 5 % reserver er kr ,-. I tillegg vet man at kostnadsnivået i Hammerfest generelt er høyt. Som følge av den totale kostnaden på prosjektet må dette prosjektet ut på anbudskonkurranse i h.h. til de offentlige anskaffelsesreglene. Av den grunn, samt manglende finansiering, blir prosjektet forsinket. Utlysning av anbud, kontrahering av entreprenør og utførelse av betongarbeider foreslås utført høsten 2007 med ferdigstillelse av arbeidet våren 2008, før turistsesongen. III. Rådmannens vurdering: Struves meridianbue med endepunktet Meridianstøtta på Fuglenes i Hammerfest har oppnådd den høyeste internasjonale status som er mulig for et kulturminne å oppnå: innskrivning på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Det er kun 7 verdensarvsteder i Norge, hvilket betyr at vi er i et ekslusivt selskap. Hammerfest kan derfor påregne økt besøk og større oppmerksomhet både fra tilreisende turister og internasjonale media. Allerede er det grupper av forskjellige slag som besøker verdensarvstedene generelt og Struves meridianbue (hele målelinja fra Ismail til Hammerfest) spesielt. Hammerfest som vertskommune for endepunktet Meridianstøtta, med den nye verdensarvstatusen, gir en forpliktelse for kommunen å presentere Meridianstøtta med god tilgjengelighet og en høy estetisk kvalitet på selve støtta og området rundt.

5 De planer som nå er ferdig prosjektert vil bidra til å sikre god tilgjengelighet, høy kvalitet og en god opplevelse ev verdensarven. Ved å følge opp Hammerfest Lysplan med belysning rundt Meridianstøtta øker vi tilgjengeligheten og gir muligheten til å oppleve verdensarven også i mørketida som et flott landemerke i byen. Det må allikevel bemerkes at den samlede kostnaden for prosjektet ble i høyeste laget. Det er mulig å gjøre en besparelse ved å ta vekk belysningen, men det vil forringe kvalitet og opplevelsen av Meridianstøtta i mørketiden og kan derfor ikke anbefales. Rådmann tilrår gjennomføring av planene til den kostnad som nå foreligger. Det anbefales også at arbeidet igangsettes høsten 2007, da man har midler gjennom tilskottet fra ENI Norge. Eksterne tilskott og momskompensasjon vil gi et betydelig bidrag til finansieringen. IV. Rådmannens forslag til vedtak: "Hammerfest kommunestyret tiltrer administrasjonens forslag til forskjønning av området rundt Meridianstøtta i h.h. til fremlagte prosjekteringsplaner. Kostnadsrammen settes til kr ,- inkl. mva, 5 % reserver og honorar til arkitekt. Forskjønningsarbeidet finansieres med bruk av eksterne tilskott på kr ,- og med kr ,- i låneopptak for Arbeidene igangsettes høsten 2007 innenfor en budsjettramme som er i h.h. til tilgjengelige midler, les eksterne tilskott. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Alf S Sakshaug Byggeprosjektsjef

6 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jørn Berg Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: T51 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 082/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Ingen. Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen. Sak: Vedlikehold av gatelys i Hammerfest kommune i Hammerfest kommune I. Saken gjelder: Orientering om gatelysvedlikeholdet i kommunen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Styret for miljø og utvikling har i møte i mai bedt om en orientering vedr. gatelysvedlikeholdet i kommunen. Avtale om vedlikehold av gatelys Hammerfest Energi og tidligere Hammerfest Elektrisitetsverk har i alle år foretatt gatelysvedlikeholdet i Hammerfest kommune. Siste avtale gikk ut og som følge av Lov om offentlige innkjøp ble det høsten 2006 gjennomført åpen anbudskonkurranse på vedlikeholdet. Ved anbudsfristens utløp var det bare kun Hammerfest Energi som hadde gitt inn anbud. Det var dermed ingen reell konkurranse og anbudskonkurransen ble derfor avlyst. Det ble gjennomført forhandlinger med Hammerfest Energi og dette endte opp med en midlertidig avtale om at gatelysvedlikeholdet resten av belysningssesongen 2006/2007 skulle utføres på timebasis. Nytt anbud ble utlyst i vår for kommende fireårsperiode og ved anbudsfristens utløp var det fortsatt bare Hammerfest Energi som hadde gitt inn anbud. Denne anbudskonkurransen ble også avlyst på grunn av manglende konkurranse og det pågår nå forhandlinger om ny avtale. Inntil videre utfører Hammerfest Energi vedlikeholdet på timebasis. Vedlikeholdsanbudet omfatter stål- og tremastanlegg med armatur/arm, mast, fundament, kabel fra armatur til og med sikringselement på mateledning og tilførselskabel/ledning med tilkoblingsklemme tilhørende gatelysanlegget. Vedlikeholdets omfang er i anbudet beskrevet som følger: Systematisk lampeskift og rengjøring av armaturskjerm av 1/3 av alle Hq-lamper årlig. Skifte av alle Na-lamper og rengjøring av armaturskjerm etter endt brenntid. Det skal gjennomføres 5 inspeksjoner av gatelysanlegget i belysningssesongen 20. august 20. april. Under inspeksjonene skiftes defekte lamper. Defekte lamper i

7 spesielt trafikkbelastede områder, som ved gangfelt på riksvei, skiftes så snart det er praktisk mulig. Feilretting mellom inspeksjonene, som omfatter feil i en eller flere punkt, skal normalt foretas første virkedag etter at feilen er påvist. Feilretting som omfatter hele lyskretser foretas snarest etter at feilen er påvist, om nødvendig utenom ordinær arbeidstid. De feil som reguleres i denne avtale gjelder feil i armaturer, stål- og tremastanlegg, styringsanlegg samt kabel. Hærverk og skader påført veibelysningsanlegget utbedres av leverandøren. Mindre skader som knuste armaturskjermer inngår i avtalen. Større skader som oppstår for eksempel ved påkjørsel eller trafikkulykke, brøyting eller snøfresing omfattes ikke av avtalen. Før skaden utbedres kontaktes Hammerfest kommune som skal avgjøre om utbedringen skal foretas. Faktura med dokumentasjon sendes snarest mulig etter utbedring. Ved påkjørsel hvor skadevolder er kjent faktureres denne direkte. Det skal gjennomføres opptelling og utarbeides en oversikt over antall armaturer, størrelse og lampetyper. Leverandøren skal utarbeide og ajourføre tekniske kart over gatelysanlegget i kommunen. Kart som utarbeides ansees å være kommunens eiendom i og etter kontraktsperioden. Leverandøren lagerfører nødvendig materiell til vedlikehold av gatelysanlegget. Øvrige reservedeler bestilles etter behov, såfremt de er tilgjengelig på markedet. Nye armaturer skal ha belysning etter veinormalen. Tenning av gatelys vår og høst. Tidligere avtaler hadde også de samme kravene. De årlige kostnadene ved drift og vedlikehold av gatelysanleggene i 2006 var: Vedlikehold kr ,- Elektrisitet kr ,- Sum kr ,- I forhold til det nye tilbudet på vedlikehold av gatelys og på grunn av høyere strømpris vil utgiftene til drift og vedlikehold bli atskillig større i årene fremover. Anslag 2008: Vedlikehold kr ,- Elektrisitet kr ,- Sum kr ,- Anlegg som må skiftes ut Flere av anleggene ute i distriktene er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Dette gjelder disse anleggene: Båtsfjord Anlegget er et tremasteanlegg som er i svært dårlig forfatning. Stolpene er for dårlige til at det kan strekkes isolert kabel og settes opp nye armaturer. Det er heller ikke forsvarlig å

8 klatre i dem for å utføre vedelikehold. Anlegget er ute av drift. Hele anlegget må derfor skiftes ut. Kostnad ved oppsetting av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,- Hellefjord Anlegget er et tremasteanlegg hvor stolpene er i svært dårlig forfatning. Armaturene er av eldre type og de fleste av dem må skiftes ut. Stolpene er tynne og for svake til at det kan strekkes isolert kabel og henges opp nye armaturer i dem. Det er heller ikke forsvarlig å gå i stolpene med stolpesko. Anlegget er ute av drift. Kostnad ved oppsetting av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,-. Kårhamn Anlegget er et tremasteanlegg hvor stolpene er i rimelig bra forfatning. Armaturene er moden for utskifting og i tillegg må den gamle ståltråden skiftes ut og erstattes med isolert kabel. Kostnaden ved utskifting av armaturer og tråd er beregnet til kr ,-. Fiskebukt Anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav og det er mange steder langt mellom stolpene. Strekning hvor det bør bygges nytt anlegg som erstatning for det eksisterende er på 1100 meter. Kostnaden ved bygging av nytt anlegg og riving av det gamle er beregnet til kr ,-. Hammerfest Energi planlegger på sikt å skifte ut sitt anlegg i dette området. Ved å utføre det samtidig og bygge et fellesanlegg vil anlegget bli mye billigere for begge parter. Det anbefales derfor ikke å gjøre noe med dette anlegget før Hammerfest Energi skal oppruste sitt anlegg. Øvrige anlegg I de gamle boligområdene i Hammerfest og Rypefjord og i deler av distriktet er det fortsatt mange tremasteanlegg. Tremastanleggene er i varierende forfatning og planen er å bytte dem ut med stålmastanlegg når Hammerfest Energi har behov for å gjøre noe med sine anlegg i disse områdene. Dette på grunn av den store kostnadsbesparelsen man oppnår ved bygging av fellesanlegg. Hammerfest Energi har årlig en del utskifting av anlegg og det burde vært satt av omkring kr ,- årlig for å kunne skifte ut gatelysene samtidig. Stålmasteanlegg med jordkabel ble satt opp fra begynnelsen av 70-tallet. Disse anleggene er i rimelig god forfatning bortsett fra at det oppstår en del feil på kablene hvor det må foretas graving for å reparere dem. Det totale antall master er 2577 hvorav 1011 er tremaster og 1566 er stålmaster. PCB-utskifting Det meste av PCB-armaturene ble skiftet ut i Det gjenstår 140 armaturer som vil bli skiftet ut i løpet av høsten. IV. Rådmannens forslag til vedtak:

9 Styret for miljø og utvikling tar saken til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Torbjørn Næss Sektorleder

10 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Tom Eirik Ness Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: K60 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 083/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Kopi av søknad til Polarlaks as fra Fiskeridirektoratet region Finnmark Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Søknad om utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk på lokaliteten Husfjorden på Sørøya fra Polarlaks AS I. Saken gjelder: Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk, fra tonn til tonn, på lokaliteten Husfjord (Lok. nr ) på Sørøya i Hammerfest kommune, v/polarlaks AS. Søknaden har vert lagt ut til offentlig innsyn på Servicekontoret i Hammerfest kommune i perioden Hammerfest kommune har ikke mottatt noen innspill/ kommentarer o.l til saken, innen fristens utløp. II. Sakens bakgrunn og fakta: Lokaliteten ligger på Sørøya i Hammerfest kommune, i Husfjorden som munner ut i Sørøysundet. Lokalitetsundersøkelser i Husfjorden utført av Akvaplan-niva sommeren 2000, på oppdrag for Polarlaks as, viser at lokaliteten er meget godt egnet for tradisjonell merdebasert oppdrettvirksomhet av laks.(se vedlagt dokument; Polarlaks AS Lokalitetsundersøkelser i Husfjord, Hammerfest kommune 2000 v/akvaplan-niva). Den omsøkte lokaliteten er avsatt i kommuneplans arealdel - Kystsoneplan som friområde i sjø. III. Rådmannens vurdering: Den omsøkte lokaliteten kommer ikke i konflikt med naturverninteresser (derunder verdifulle landskaps- og sjøområder, sjeldne sårbare eller truede arter osv), reindrift, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Lokaliteten gir heller ingen vesentlig konsekvenser for lokalbefolkningens bruk av området, derunder konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, ferie- og fritidsbebyggelse, friluftslivsinteresser og lignende. Befaringer av div. utvalgte oppdrettslokaliteter i Hammerfest kommune sommeren (Hammerfest kommune) viser at oppdrettsnæringen (i vår region) har hatt problem når det gjelder avfallshåndtering, forsøpling m.m. Oppdrettsnæringen er avhengig av å ha et godt miljørykte i markede og en ev. forsøpling av oppdrettslokaliteten (m/oppdrettsrelatert avfall) kan skade næringens renomme utad, og vil ikke bli akseptert av Hammerfest kommune. (Dette jf. Forurensningslovens 27).

11 IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling har ingen innvendinger til at Polarlaks AS i Hammerfest får utvidet eksisterende tillatelse på oppdrett av laksefisk i Husfjorden på Sørøya, fra tonn til tonn laks. Lokaliteten er meget godt egnet til tradisjonell oppdrettsvirksomhet på laksefisk og søknaden kommer ikke i konflikt med andre nærings- og fritidsinteresser i området. Polarlaks AS i Hammerfest skal holde oppdrettslokaliteten i Husfjorden ryddig for avfall, en ev. forsøpling av lokaliteten (m/oppdrettsrelatert avfall) vil ikke bli akseptert av Hammerfest kommune. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Gunnhild Henriksen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 21 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 084/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Søknad om dispensasjon datert Tegninger og snitt slik det planlegges Gjenpart om nabovarsel Merknad til nabovarsel fra FFK Eiendom Saksdokumenter ikke vedlagt: Reguleringsplan for Stigen Fuglenes med bestemmelser vedtatt Sak: Søknad om dispensasjon for Brenneriveien 23 I. Saken gjelder: Nyboloft Entreprenør AS søker om tillatelse til oppføring av bygning i 3 etasjer med butikklokale i 1. etg, og leiligheter i 2. og 3. etasje i Brenneriveien 23. Dispensasjonssøknaden gjelder leilighetene i 2. og 3. etasje. II. Sakens bakgrunn og fakta: Søkeren begrunner søknaden med at bedriften er i en ekspansiv utvikling, og må søke fagfolk utenfor byen. Boligmarkedet i Hammerfest er av en slik karakter at tilbud om rimelige boliger til ansatte er avgjørende for å trekke til nye arbeidstakere. Bygget ønskes innredet med butikklokale i 1. etasje, samt leiligheter i hhv. 2. og 3. etasje. Leilighetene vil hver bli på ca 70 m 2 og betraktes av søker som gjennomgangsboliger. Næringslokalet i 1. etasje tenkes for utstillinger, kontor og skranke for salg av kjøkken, bad og annet interiør. Dette inkluderer fremvisning av utstilling, tegning, prosjektering og beregning av tilbud. 2. og 3. etasje planlegges med 3. leiligheter i hver etasje. Alle på om lag 70 m 2, inneholdende stue m/ kjøkkenhjørne, bad, bod og 2 soverom Brenneriveien 23 er regulert, i henhold til reguleringsplan for Stigen-Fuglenes, til område F/K/I-1.

13 I henhold til bestemmelsene er området avsatt til kombinerte formål: forretning, kontor og industri. Det vil si at området ikke er regulert til boligformål. Max gesimshøyde kote + 15 moh og bygget skal ha flatt tak. Bygningen planlegges med gesimshøyde , bygningen er prosjektert med flatt tak. Nye bygninger skal oppføres i 3 etasjer. Det er innhentet nabovarsel og følgende merknader er mottatt: Finnmark Fylkeskommune ved FFK Eiendom har påpekt at all trafikk til og fra bygget må holdes utenom atkomstvei til skoleplass, samt stikkvei langs meridiangata 18 mot øst. Arbeidstilsynet har anmodet om dokumentasjon for tilrettelegging av varetransport, innredningsplan for spiserom, samt plan for ventilasjon før de kan samtykke etter AML III Rådmannens vurdering: Som ovenfor nevnt er ikke området regulert til boligformål. En rammetillatelse for bygningen vil derfor måtte behandles som en dispensasjon fra reguleringsplan. Dette er også tilfelle for flere av de øvrige byggene, langs Brenneriveien, hvor det er blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplan for innredning av boliger i 2 og 3. etasje. Av bygninger hvor det ble gitt slik dispensasjon nevnes Kleven Jakt & Fiske AS. Brenneriveien ble gitt dispensasjon til bruksendring for innredning av boliger i 2006, men planlegger innredning til kontorer på grunn av områdets egnethet. Angjeldende område på Fuglenes er regulert til industriområde og ikke egnet for leiligheter. I det nye planarbeidet åpnes det for hybler for elever ved videregående skole. De planlagte leilighetene vurderes som romslige, og ikke som hybler. Det er ikke tilstrekkelig parkeringsplasser for boligformål i området. Det anbefales ikke at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplan for innredning til boliger i 2. etasje og 3 etasje i Brenneriveien 23. Bygningen bør innredes for næring/kontor. Skulle det også i Brenneriveien 23 bli gitt dispensasjon fra reguleringsplanen, vil vi forslå at det må opparbeides utomhusareal for beboerne på baksiden av bygget eventuelt at det også opparbeides en takterrasse. Hva angår utformingen av leilighetene, lysareal og livsløpsstandard, vil vi se nærmere på dette i forbindelse med behandling av byggesøknad.

14 Dette under forutsetning av at det blir opparbeidet utomhusareal for beboerne på baksiden av bygget og eventuelt en takterrasse, samt tilstrekkelig parkeringsareal i henhold til Hammerfest kommunes parkeringsvedtekter. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Miljø og Utvikling vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Stigen Fuglenes, i henhold til Plan og bygningslovens 7, for innredning til boligformål i 2. etasje og 3. etasje i Brenneriveien 23. Det foreligger ikke særlige grunner for dispensasjon. Dette fordi det arealmessig ikke er tilrettelagt for boligformål i området, samt at området er tungt industrielt belastet. Bygningen bør innredes til næringsformål. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Leder Plan og Utvikling

15 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjarne Hammervoll Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: L83 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 085/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Søknad fra Age Nilsen datert Søknad fra Einar Stene AS datert Søknad fra NIDA Entreprenør AS datert Ortofoto Indrefjorddalen Grunnkart Indrfjorddalen Saksdokumenter ikke vedlagt: Delplan for Rypefjord Reguleringsplan for Indrefjorddalen Sak: Tildeling av tomter for boligrigger I. Saken gjelder: Det er fortsatt etterspørsel etter tomter for boligrigger fra etablerte bedrifter og fra bedrifter som er i ferd med å inngå vedlikeholdsavtaler på Melkøya. Derfor fremmes nå denne saken for å få avklart nye områder som kan tildeles til dette formålet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Det er flere bedrifter både fra Hammerfest og utenfra som ønsker tomter for boligrigger. Dette fordi det er stor etterspørsel etter fagfolk som må rekrutteres utenfra. Vi har i dag ingen ledige områder/tomter som er regulert og tilrettelagt for boligrigger. Følgende bedrifter leier nå midlertidige områder/tomter for boligrigger: Svartfjellveien, Fuglenesdalen: Mur & Puss AS, Alta NIDA Entreprenør AS, Hammerfest Fuglenesodden: Hammerfest Entreprenør NCC, Tromsø Leirvikhøyda: Bjørn Bygg AS, Tromsø Åge Nilsen AS, Tromsø Einar Stene AS, Alta Sum 18 boliger 14 boliger 13 boliger 22 boliger 24 boliger 6 boliger 14 boliger 111 boliger

16 Disse boligriggene er som nevnt midlertidige og i løpet av høsten 2007 og sommeren 2008 vil disse tillatelsene utgå. Derfor haster det å få tilrettelagt for nye områder. Vi har sette på flere områder som kan være aktuelle som for eksempel: Kvalfjorden i Forsøl, området nord øst for felt IV i Fuglensdalen og området langs Rossmollgata ut mot Melandet (på øversiden av FFR). Området i Kvalfjorden må avklares med reindriftsnæringen og området i Rossmollgata må oppkjøpes, slik at dette er områder som først må avklares før at det foretas noen avgjørelser. Området nord øst for felt IV er friområde som kan egne seg for en begrenset men det vil kreve en mindre vesentlig ending av reguleringsplanen. I Indrefjorddalen langs veien opp til kikregården og på oversiden av dette området oppe ved elva er det områder som tidligere har vært regulert til industriområder, men som i forbindelse med delplan for Rypefjord er blitt endret til friområder. En begrenset utbygging i dette området er også mulig, men dette vil kreve mindre vesentlig endring av delplan for Rypefjord. I tillegg er det også et område øverst i Indrefjordområdet, langs Laugslettveien, som i henhold til reguleringsplan for Indrefjorddalen er regulert til boligbebyggelse, men som ikke er blitt opparbeidet fordi deler av dette området er skredutsatte områder og derfor må skredsikres før at det kan opparbeides. Det område, som ikke er skredutsatt er på ca m 2. Det vil gi plass for ca 70 boliger og vil dekke behovet som vi ser for oss i løpet av Selv om området er regulert til boligformål vil en eventuell slik utbygging av boligrigger ikke være i tråd med reguleringsplanen og det må derfor her fattes et vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring eller varig eller midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan. III. Rådmannens vurdering: Vi er nå i ferd med å rullere kommuneplanens arealdel, hvor vi blant annet ser på nye områder som kan opparbeides. Det beste ville derfor ha vært at vi avventer denne tildelingen av områder for boligrigger til at vi har fått vedtatt en ny arealdelplan. Vi ville da på en bedre måte kunne ha foretatt utbygging hvor boligriggene blir integrert i boligområdene. Men slik situasjonen er nå så mener vi at det kan vi ikke, fordi det fortsatt er stort boligpress og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Derfor foreslår vi nå at vi gir en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for en begrenset utbygging i den delen av Laugslettveien i Indrefjorddalen hvor det ikke er skredutsatt område.

17 Vi forutsetter her at masseuttaket på sikt vil bli nedlagt. Dette fordi det er til sjenanse for de som bor i Indrefjorddalen. Vi viser her til vedlagt ortofoto og kartutsnitt av området. Vi foreslår en midlertidig dispensasjon i 3 år fra reguleringsplanen for Indrefjorddalen for å ha boligrigger langs en del av Laugslettveien som ikke er skredutsatt. Dette fordi vi i løpet av denne perioden skal høste erfaring fra å ha boligrigger i slike områder og at vi da også har, i forbindelse med kommuneplanens arealdel, oversikt over eventuelle andre områder. Administrasjonen gis fullmakt til å tilordne boligriggene slik at de ikke blir til sjenanse for den øvre del av Indrefjorddalen. Dette hva angår plassering og utforming av riggene. Det forutsettes her at riggene skal oppføres i 2 etasjer Årsaken til at vi nå velger dette området i Laugslett er at det her er fremført vei, vann og avløp og at det derfor ligger til rette for slik utbygging. For utvidelse av dette området foreslår vi at det ses nærmere på området nord øst for felt IV i Fuglensdalen og området i Indrefjorddalen som i henhold til reguleringsplan er regulert til industriformål. Men vi avventer å få klarlagt dette til våren 2008, da området i Laugslettveien ser ut for å være tilstrekkelig for behovet for IV. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan og bygningslovens 7 vedtar det faste utvalg for plansaker at det gis midlertidig dispensasjon fra arealdelplanen for Rypefjord for oppføring av boligrigger i Laugslettveien i henhold til kartutsnitt, datert Midlertidig dispensasjonen er gyldig fram Brakkeriggen skal oppføres i 2 etasje og administrasjonen gis fullmakt til å utforme og plassere riggen innefor det området som ikke er skredutsatt. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan og Utviklingssjef

18 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Maria Wirkola Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: X Ja Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: X Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 086/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Uttalelse fra Hammerfest kommune, Kultur og Idrett datert Søknad fra Havnevesenet datert Brev fra Hammerfest Båtforening datert Situasjonsplan fra Havnevesenets forprosjekt som viser planlagte kaianlegg. Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Findusområdet. Utsnitt av Reguleringsplan for Findusområdet vedtatt Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Etablering av kaianlegg i indre havn I. Saken gjelder: Vurdere etablering av kaianlegg (flytekai for hurtigbåttrafikken) i tilknytning til Finduspromenaden på bakgrunn av søknaden fra Havnevesenet. Saken tas opp til politisk behandling på grunn av sin store betydning for sentrumsutvikling og fordi tiltaket vil etter administrasjonens vurdering stride mot forutsetningene i reguleringsplanen for Findusområdet. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfest Havnevesen har fått utarbeidet et forprosjekt for havneutbygging i Hammerfest som ble presentert på folkemøte 6.mars Forprosjektet som ble utarbeidet av Barlindhaug skisserer 3 tiltak: - liggekai for cruisebåter vis-a-vis Ballastbakken - flytekai for hurtigbåter ca 50 m sørvest for AKS - flytekai for gjestende lystbåter mellom Lavamoloen og torget I etterkant av folkemøte ble det avholdt et møte mellom Havnevesenet og kommunen for å koordinere den planlagte kaibyggingen og planlegging av Finduspromenaden. Møtet avdekket uenighet mellom havnevesenet og kommunen rundt plassering av flytekaia for hurtigbåttrafikken. Dette ble videre diskutert i etterfølgende brevkommunikasjon uten at det har ført til noen konkret løsning. Det ble avholdt et nytt møte og som følge av dette møtet har havnevesenet kommet med formell søknad om etablering av flytekaia. Tiltakshaveren har sendt ut nabovarsel, og det har kommet en uttalelse fra Hammerfest kommune, Kultur og Idrett datert

19 III. Rådmannens vurdering: Flytekai for hurtigbåttrafikken søkes etablert i tilknytning til den fremtidige Finduspromenaden, ca.50 m sørvest for AKS. I henhold til reguleringsplanen for Findusområdet vedtatt er den ytterste delen av det aktuelle området avsatt til kaipromenade/havneområde på land (se vedlagt utsnitt av reguleringsplanen for Findusområdet). For Kaipromenade/ Havneområde på land gjelder reguleringsbestemmelsene i 3.5. og 3.4. (se vedlagt utdrag fra reguleringsbestemmelser for Findusområdet). I tillegg er følgende bestemmelse om forurensning i aktuell for tiltaket: Ethvert tiltak som kan medføre oppvirvling av bunnsedimenter i sjø, skal avklares med Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. Dette gjelder også for bruk av havneområder i sjø. Tilstøtende areal er regulert til Kaipromenade/Offentlig trafikkområde. Her skal trafikken ifølge bestemmelsen i begrenses til nyttekjøring. Denne bestemmelsen vil derfor måtte endres ved eventuell etablering av flytekai. Det kan imidlertid oppstå behov for endringer videre i prosessen etter hvert som detaljplanen for Findusområdet utvikler seg. Vi velger derfor å vente med å gjennomføre eventuelle endringer til detaljplan for Findusområde foreligger. Administrasjonen vurderer saken slik at så fremst bestemmelser i 3.5., 3.4., og planens grenser overholdes, vil det i utgangspunktet ikke være nødvendig med reguleringsendring for å kunne gjennomføre tiltaket. Dette forutsetter blant annet at reguleringsplanens grense mot sjøen overholdes og ikke blir tatt inn ved kaifronten slik Barlindshaugs forprosjekt skisserer. Men selv om tiltaket i utgangspunktet ser ut til å dekkes av reguleringsplanen, var den ikke forutsatt da reguleringsplanen ble utarbeidet og den vil sannsynligvis forringe planens kvaliteter. En av hensiktene med planen var å sikre en trygg og attraktiv strandpromenade for byens befolkning. Dette ble blant annet gjort gjennom å avsette tilstrekkelig areal langs sjølinjen og gjennom å stille krav til begrenset trafikk og utforming av bygningsmassen. Etablering av en flytekai for hurtigbåttrafikk vil medføre høy aktivitet og betydelig biltrafikk på et meget begrenset område avsatt til strandpromenade og dette strider mot planens forutsetninger. I møte kom havnevesenet og FFR med følgende opplysninger om tiltaket: - Statistikk fra 2006: Antall av- og påstigende passasjerer er.ca.1070 per uke. Det er spesielt stor pågang på fredag. Det kan bli opp til 350 passasjerer som skal av og på i løpet av 1 time. Antall anløp ca.30 per uke. - Det forutsettes at kun av og påstigning skal foregå ved flytekaien mens tekniske funksjoner (bunkring, vannforsyning) vil fortsatt håndteres på kaia ved havneterminalen der lokaltrafikken avvikles per i dag. - Den nye flytekaien kan være aktuell å bruke til ambulanse, slik at ambulansen kan kjøre helt ut på kaia og laste av og på. - For at kaien skal fungere tilfredsstillende vil det være behov for betydelig biltrafikk ved henting og bringing av passasjerene, samt lettere av- og pålasting (for eksempel post).

20 Administrasjonen ser på foreslått plassering av flytekaia som svært problematisk, spesielt ut i fra de trafikale følger det får for tilstøtende områder. Korttidsparkering vil være helt nødvendig for å ta hånd om av- og påstigende passasjerer fra en hurtigbåt. Å etablere en større parkeringsplass nede på nivå med Finduspromenaden strider helt imot reguleringsplanens intensjoner. Veien ned forbi AKS og mot Thon Hotellet er i detaljplanen for Finduspromenaden tenkt enveiskjørt med noe langsgående korttidsparkering, men ikke i størrelsesorden som kan takle 350 passasjerer en fredagskveld. Området hurtigbåtkaien er søkt plassert i, er i dag et etablert næringsareal butikker, restauranter og annen kontorvirksomhet dominerer området. Ønsket er at dette næringsarealet kan videreutvikles til et levende og aktivt område som skal være offentlig tilgjengelig. Området ligger forholdsvis lunt og skjermet slik at muligheten for evt. å ha uterestauranter på denne delen er tilstede. Vi foreslår også at dette kan være et Serviceområde for en eventuell Gjestehavn. Her bør etableres dusj- og vaskerom i tillegg til for eksempel Turistinformasjon. Dette er et område der det bør være god plass til gående, her skal man fritt kunne bevege seg mellom butikker, restauranter og andre offentlige tilbud uten å bekymre seg for stor trafikk. Etablering av et slikt tiltak på den angitte plasseringen kan også få negative konsekvenser for AKS i form av stor forbigående trafikk og parkering, slik det fremkommer av uttalelsen fra Kultur og Idrett. De ser derimot mulighet for at AKS sitt kafetilbud kan bli benyttet av hurtigbåtpassasjerene. Skulle det komme en hurtigbåtkai her, vil det bli nødvendig å innskrenke gåarealene betydelig for å tilrettelegge for nok kjøreareal og parkering. Trafikken til og fra kaia vil bli kanalisert ned fra Strandgata i forlengelsen av Nybakken og opp Lavamoloen. Kryssene mellom Nybakken og Strandgata og Lavamoloen og Strandgata er uegnet til å håndtere de bilmengdene som kan komme til og fra kaia, noe som kan føre til dårlig trafikkflyt i Strandgata og trafikkfarlige situasjoner. I sin søknad av skriver havnevesenet at Tiltakets fysiske arealbehov vil kun dreie seg om sjøareal. Tiltaket vil være avhengig av tilretteleggelse for allmennheten i reguleringsområde på land. De konsekvensene tiltaket vil medføre det tilgrensende landarealet og trafikken er ikke belyst i søknaden. Dette er imidlertid en meget viktig side av saken som burde ha vært utredet av søkeren. Konklusjon: Hurtigbåttrafikken er meget viktig for kommunens befolkning og kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for denne funksjonen. Det er også en fordel at en slik funksjon får en sentral plassering. Hurtigbåtkai er imidlertid et tiltak med mange ringvirkninger på land som må tas i betraktning når man bestemmer plassering av kaia. Plasseringen foreslått av Havnevesenet kan få uheldige konsekvenser for både Finduspromenaden og hele Hammerfest sentrum. Hurtigbåtkaia vil sannsynligvis medføre: - økt trafikkmengde forbi AKS og langs Finduspromenaden mellom Nybakken og Lavamoloen

21 - utrygge trafikale forhold i krysset Strandgata/Lavamoloen og langs Finduspromenaden, spesielt ved av- og pålasting til kai. - økt parkeringsbehov på Finduspromenaden som vil gå utover areal for myke trafikanter Det vil være vanskelig å håndtere disse utfordringene på det smale arealet vi har til disposisjon. Hurtigbåtkai med såpass stor trafikk forutsetter god fremkommelighet og trafikkflyt, mens strandpromenaden trenger trygge og rolige forhold for myke trafikanter. Kombinasjon av disse tiltakene kan føre til at ingen av funksjonene vil bli tilstrekkelig tilfredsstilt. Administrasjonen foreslår at arealene innenfor AKS mot Rådhusplassen holdes offentlig tilgjengelig og prioriteres for gående og gjestende småbåter, evt. også for fiskebåter med direktesalg av sjømat. Vedlagt brev fra Hammerfest Båtforening også viser at det er behov for en ordentlig Gjestebrygge for småbåter i Hammerfest, vi anbefaler derfor at dette etableres her fremfor en Hurtigbåtkai. Administrasjonen vil ikke anbefale å etablere flytekai i tilknytning til Finduspromenaden etter søknaden fra havnevesenet og foreslår at havnevesenet vurderer en annen plassering for kaia, eventuelt optimalisering av eksisterende kaianlegg. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Miljø og Utvikling tilrår ikke etablering av flytekai tiltenkt hurtigbåttrafikk i forbindelse med Finduspromenaden slik Havnevesenet foreslår. Dette på grunn av at tiltaket strider mot forutsetninger/bestemmelser for reguleringsplanen for Findusområdet vedtatt og fordi tiltaket vil medføre økt trafikk langs Finduspromenaden og trafikkutfordringer i kryssene Strandgata/Nybakken og Strandgata/Lavamoloen. Havnevesenet anbefales å vurdere en annen plassering for kaia, eller eventuelt optimalisering av eksisterende kaianlegg. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen Plan og Utviklingssjef

22 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 087/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Diverse referatsaker I. Saken gjelder: Godkjenning av protokoll. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann /Sign. RS 005/07 KLagesak til behandling - Nedre Hauen 8

23 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 088/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Protokoll fra møte den Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Godkjenning av protokoll I. Saken gjelder: Godkjenning av protokoll. II. Sakens bakgrunn og fakta: III. Rådmannens vurdering: IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Hammerfest, den Dagny Haga / Sign. Rådmann

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Saksnr Innhold PS 070/04 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg i Skippergata 3. PS 071/04 Tilbygg i Parkgata 23.

Saksnr Innhold PS 070/04 Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg i Skippergata 3. PS 071/04 Tilbygg i Parkgata 23. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 08/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: 17.01.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen.

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag (utsatt fra torsdag ) Tidspunkt: Kl. 12:00 10/06. Formannskapet Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag (utsatt fra torsdag ) Tidspunkt: Kl. 12:00 10/06. Formannskapet Kommunestyresalen Møteinnkalling 10/06 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 29.08.2006 (utsatt fra torsdag 24.08.06) Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.02.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, nestleder Hanne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

EIENDOMMEN I STRANDGATA 2, HAVNETERMINALBYGGET NY SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LEILIGHETER I 1.ETASJEN

EIENDOMMEN I STRANDGATA 2, HAVNETERMINALBYGGET NY SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LEILIGHETER I 1.ETASJEN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt 5 Møtedato: 03.12.2010 Klokkeslett: kl.09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no For varamedlemmenes

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.03.06 Tidspunkt: 12:00 Kommunestyresalen Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.08.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz.

I tillegg vil elever fra Beilia skole orientere om tur med hvite busser til Auschwitz. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Forfall meldes snarest på tlf 78422507

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.01.2012 Tid: 09:00 : 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 23.05.2012 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Liv Mari

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET HÅREKS GT/ TOROLV KVELDULVSONS GATE SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ellen Karin Kolle Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/1120 Arkivnr.: RNR 20120033 SAK: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KROKEN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen.

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen. Møteprotokoll 02/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 21.02.06 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.05.2015 Tid: 11:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SPANNSTEINSUNDET, BALLSTAD

SPANNSTEINSUNDET, BALLSTAD www.reguleringsplan.no Side 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNSTEINSUNDET, BALLSTAD VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 28.1.2010 Sist rev. 14.9.2011 www.reguleringsplan.no Side 2 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer