Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal"

Transkript

1 Universell Utforming AS Kongens gate Oslo Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal VERDALSØRA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innhold 1. Prosjekt oversikt 2 Informasjon om prosjektet 2 Sammendrag 3 Bakgrunn 3 2. Vurdering av universell utforming av bygget 5 Eksempler på god utforming 5 Avvik i forhold til TEK 07 5 Registrerte avvik 6 3. Vurdering av universell utforming av utearealet 9 Eksempel på god utforming 9 Avvik i forhold til TEK Vedlegg 12 Bildehefte med kommentarer 12 Evalueringsrapport Verdalsøra 1

3 PROSJEKT OVERSIKT 1. Prosjekt oversikt Informasjon om prosjektet Prosjekt Verdalsøra barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall, svømmehall og utearealet Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS og Verdal kommune Kontaktpersoner: Forfatter(e) Kvalitetssikret av Trine Presterud, tlf Lisbet Elvaker Tittel: Vurdering av universell utforming Dato: Kjell Kvam i HR Prosjekt AS Kari Gregersen Næss Verdal kommune Sammendrag Det ble gjennomført en befaring av bygget med tanke på universell utforming den 7. mars og utearealet den 23. september Helhetsinntrykket av bygget og utearealet var meget bra. Bygget med uteområde ble prosjektert i henhold til krav i gammel forskrift (TEK 07), men tilfredsstiller mange av kravene i gjeldende forskrift (TEK 10). Rapporten beskriver eksempler på god utforming, avvik i forhold til TEK 07, avvik dersom TEK 10 hadde vært gjeldende, samt andre anbefalte forbedrende tiltak og vurderinger. Når det gjelder vurdering av avvik i forhold til TEK 07 i bygget ble det registrert et par dører i kommunikasjonsveiene hvor åpningskraften var over 20 N. Det ble også registrert betjeningsutstyr som var for høyt montert. Akustikkforhold og inneklima er ikke kartlagt og vurdert. Avvik i forhold til TEK 07 i uteområdet var nivåforskjell på over 20 mm i atkomsten til en amfiløsning. Det er laget et eget vedlegg med bilder fra bygget hvor det beskrives løsninger som er gode (merket +) og hva som eventuelt kan forbedres (merket -). Kommentarene er ment som et bidrag til erfaringslæring. Postadresse Universell Utforming AS, Kongens gate 9, 0153 Oslo Evalueringsrapport Verdalsøra 2

4 PROSJEKT OVERSIKT Sammendrag På bakgrunn av at Verdal kommune er en lærende organisasjon og en ressurskommune innen universell utforming er det utført en evalueringsrunde med fokus på universell utforming av Verdalsøra barne- og ungdomsskole, med flerbrukshall og basseng. Både innvendig arealer og uteområder er vurdert. Rapporten beskriver avvik i forhold til krav i byggeteknisk forskrift, forhold hvor det anbefales å utføre forbedrende tiltak og eksempler på god utforming. Bilder med kommentarer er vist i eget vedlegg. Kommentarene inneholder både avvik i forhold til TEK 10 og andre forbedringer som kan bidra til erfaringslæring. Helhetsinntrykket var meget bra og det er mange gode løsninger i forhold til universell utforming. Til grunn for prosjekteringen ligger krav i byggeteknisk forskrift, TEK 07. Bygget har en logisk planløsning som gjør det lett å orientere seg. Det er tydelige kommunikasjonslinjer ut i fra byggets midtpunktet hvor hovedinngang, hovedtrapp, heis og hall/kantine er lokalisert. Det er gjennomgående benyttet gode kontraster og tydelig merking med bruk av fager, symboler og skrift/nummerering. Byggets utforming tilfredsstiller i stor grad kravene i dagens lovverk, dvs. byggeteknisk forskrift TEK 10. Når det gjelder vurdering av avvik i forhold til TEK 07 ble det kun registrert et par dører i kommunikasjonsveiene hvor åpningskraften var større enn kravet på 20 N, samt betjeningsutstyr som var for høyt montert. Tomten bygget står på skaper ikke utfordringer med hensyn til krav om stigningsforhold, men det ble registrert mangelfull skilting, belysning og taktil og visuell leding av adkomstveiene til de ulike inngangsdørene. Utforming av uteoppholdsarealet gir mulighet for ulike typer lek og er tilrettelagt for ulike aldersgrupper. Bruk av småstein som fallunderlag i store arealer ved lekeapparatene og mangel på horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m (krav i TEK 10) hindrer deltakelse og likestilt bruk. Nivåforskjell ved atkomst til amfiet og utforming hindrer også likestilt bruk og er et avvik i forhold til TEK 07. Siden skolen har flere innganger for de ulike klassetrinnene vil det medføre mangel på likestilt inngang for personer som er avhengige av å bruke heis. De vil kunne få en lang omvei fra uteoppholdsareal til klasserom. Det er ikke foretatt kontroll av akustikkforhold og inneklima, samt måling av utvendig belysning og luminanskontraster. Bakgrunn Verdal kommune er ressurskommune innenfor universell utforming. Læring i forbindelse med skoleutbyggingen sto sentralt i søknaden til Miljøverndepartementet for status som ressurskommune innen universell utforming i perioden Et av kommunens Evalueringsrapport Verdalsøra 3

5 PROSJEKT OVERSIKT resultatmål for 2013; Ha evaluert resultat og læringseffekt, samt skrevet rapport vedrørende Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall, basseng og uteområde. Det er derfor gjennomført en evalueringsrunde med fokus på universell utforming. HR Prosjekt AS ved Kjell Kvam har engasjert Universell Utforming AS for å gjennomføre en vurdering av universell utforming av bygningsdelen til Verdalsøra barne- og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. Verdal kommune ved Kari Gregersen Næss var oppdragsgiver for vurdering av uteoppholdsarealene. Til grunn for prosjekteringen ligger krav i byggeteknisk forskrift (TEK 07). Vurderingene i rapporten er gjort på bakgrunn av befaring den 7. mars og 23. september 2013 utført av Trine Presterud i Universell Utforming AS sammen med Kari Gregersen Næss som representant fra Verdal kommune. Rapporten inneholder et eget vedlegg med bilder fra bygget hvor det beskrives løsninger som er gode (merket +) og hva som er avvik eller kan forbedres (merket -). Kommentarene er ment som et bidrag til erfaringslæring. Evalueringsrapport Verdalsøra 4

6 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV BYGGET 2. Vurdering av universell utforming av bygget Eksempler på god utforming - Logisk og ryddig utforming av planløsning, fellesarealer, kommunikasjonsveier, klassetrinn, administrasjon, flerbrukshall og basseng. - Trinnfri atkomster. - Heis og hovedtrapp sentralt plassert. - God støtte til orientering med bruk av fargekoder, tall, symboler og ledende elementer. - Generelt god bruk av tydelig kontraster. - Trapper med doble, sammenhengende håndløpere og kontrastmarkering av inntrinn. - Gjennomgående bruk av glassmarkering. - Bra bruk av fleksible løsninger, med interiør som kan flyttes på og arbeidsbord med hev/senk funksjon. - Bruk av materialer og kunst som bidrar til akustisk demping. - Renholdssone med skifte av utesko. Avvik i forhold til TEK 07 Det ble registrert følgende avvik fra krav i lovverket: - Åpningskraft større enn 20 N på et par dører i kommunikasjonsveiene. - Adgangskontroll på heisen for høyt montert. - Tørkepapirholder på HC-toalett for høyt montert. Evalueringsrapport Verdalsøra 5

7 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV BYGGET Registrerte avvik Tabellen nedenfor viser avvik dersom TEK 10 hadde vært gjeldende ved bestilling av anlegget. Avvik Foto Krav i TEK 10 Trappenesene og håndløperne har ikke tilstrekkelig kontrast (3 b) Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Feil plassering av farefelt ved hovedtrapp og mangel på farefelt og oppmerksomhetsfelt ved øvrige trapper i bygget. Mangler synlig fargekontrast mellom fastmontert utstyr og vegg i bad og toalett (3 c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge (2 a) Gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg. Mangler glassmarkering opp til 1,5 m over gulv. Markeringen går til 1,3 m over gulv (2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Evalueringsrapport Verdalsøra 6

8 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV BYGGET Enkelte av døråpnere er montert for nærme innvendig hjørne. Mangler punktskrift på skilt med viktig informasjon. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt (3 c) Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,1 m over gulv. Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m (2) Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd eller punktskrift. Mangler trinnfri inngang og horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m utenfor dørens slagradius inn til sløyd / formingsbygget og trinnfri nødutgangene ved kantine og svømmehall (2 c) Inngangsparti skal være trinnfritt. (2 d) Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius. Andre anbefalte forbedrende tiltak - Fjerning av terskler der det ikke er nødvendig pga lyd- eller branntekniske krav. I TEK 07 står det at innvendige dører bør være uten terskel, såfremt dette ikke strider mot branntekniske krav eller lydkrav i den tekniske forskriften. I norsk standard står det at terskelfrie døråpninger skal brukes der det er mulig. - Forbedre veifinning / orienterbarheten i bygget, f.eks. med oversiktskilt og visning av vei til informasjonen / administrasjon. I bygg hvor administrasjon / informasjon plasseres i 2 etg er det nødvendig med utforming som sikrer en god veifinning for orienteringshemmende og ukjente personer. Evalueringsrapport Verdalsøra 7

9 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV BYGGET - Etablere mulighet for blending av lys der dette er sjenerende. - Utbedre arbeidsplassene på informasjonskontoret slik at hev/senk arbeidsbord kan fungere. - Innbygging av bibliotek for å redusere støy og forstyrrelser. - Sikring av underside hovedtrapp for å unngå fare for uhell ved høyde lavere enn 2,1 meter. Andre vurderinger knyttet til atkomst og inngangspartier Det er kun krav om en heis i dette bygget. Heisen er sentralt plassert ved hovedinngangen og hovedtrappen i kjernen av bygget. Siden skolen har flere innganger for de ulike klassetrinnene vil det medføre mangel på likestilt inngang for personer som er avhengige av å bruke heis. De vil kunne få en lang omvei fra uteoppholdsareal til klasserom. Det hadde derfor vært en fordel med en heis i hver av klassefløyene i dette bygget. Det er 3 parallelle inngangspartier som fører inn til samme garderoberom for ungdomsskoletrinnene. Dersom det hadde vært valgt løsning med en felles inngang, ville både investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnadene blitt redusert (4 dører med tilhørende døråpningsautomatikk kunne spares inn). Evalueringsrapport Verdalsøra 8

10 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV UTEAREALET 3. Vurdering av universell utforming av utearealet Eksempel på god utforming - Mange ulike aktivitetsmuligheter for forskjellige aldersgrupper. - Tilstrekkelig bredde på atkomstveier til bygget. - Ingen trapper og få nivåforskjeller. - Flere parkeringsmuligheter nær de ulike inngangspartiene. - Sykkelparkering flere steder også tilrettelagt med overbygg. - Avfallssystem med trinnfri atkomst og lav innkasthøyde. - Bruk av farger på lekeapparatene. Avvik I forhold til TEK 07 Det er avvik i forhold til tilgjengelighet til atriumet hvor kant i overgangen fra atkomst er høyere enn 20 mm. Evalueringsrapport Verdalsøra 9

11 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV UTEAREALET Avvik i forhold til TEK 10 Tabellen nedenfor viser avvik dersom TEK 10 hadde vært gjeldende ved bestilling av anlegget. Avvik Foto Krav i TEK 10 Mangler skilting av HC-parkeringsplasser. 8-9 (4 b) Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket. Det mangler visuell og taktil avgrensning både til hovedinngang og inngangspartiene til de ulike klassetrinnene. 8-6 (3 c) Gangatkomst skal ha visuell og taktil avgrensing. Det mangler belysning langs atkomstvei fra bussholdeplass. 8-6 (3 d) Gangatkomst skal ha nødvendig belysning. Bruk av grus / småstein som fallunderlag og dekke av gress og heller ved lekeapparater er til hinder for deltakelse og likestilt bruk 8-4 (5 a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk. Evalueringsrapport Verdalsøra 10

12 VURDERING AV UNIVERSELL UTFORMING AV UTEAREALET Stolpe mangler kontrast til dekket. 8-4 (5 c) Stolper, rekkverk mv. skal ha synlig kontrast til omgivelsene. Det mangler visuell og taktil leding over plassen og mot inngangsdører. Det er enkelte steder manglende eller for smal atkomstvei til ulike lekearealer. 8-5 (2) Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønstre i gategrunn som gir villedende retningsinformasjon skal unngås. 8-7 (a) Gangatkomst til uteoppholdsareal skal ha fri bredde minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m. Tverrfall skal være maksimum 2 % Andre vurderinger - Det kunne med fordel vært avsatt HC-parkeringslass nærmere hovedinngangen. Evalueringsrapport Verdalsøra 11

13 VEDLEGG 4. Vedlegg Bildehefte med kommentarer Bildene er kommentert med + og -. Det som står under kommenterer avvik i forhold til TEK 10, samt andre vurderinger som kan bidra til erfaringslæring. Evalueringsrapport Verdalsøra 12

14 Universell Utforming AS Kongens gate Oslo Heftet inneholder bilder med kommentarer basert på befaring den 7. mars og 23. september 2013 VERDALSØRA

15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innhold Bilde med kommentarer 2 Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 1

16 Bilde med kommentar Bilde 1 Hovedinngangen: + Tydelig merket hovedinngang med god kontrast. - Det mangler taktil og visuell leding mot hovedinngangen. Bilde 2 Inngangsdøren: + Skyvedører som åpnes automatisk, tydelig glassmarkering, gang med renholdssone og hylle for plassering av utesko, ledelinje som fører fra døren til trappen. Bilde 3 Skranke ved hovedinngang: + Skranken har 2 høyder og er i god kontrast både til veggen bak og til gulvet. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 2

17 Bilde 4 Ledelinje mot hovedtrapp: + Ledelinje som er taktil og visuell og fører til oppmerksomhetsfeltet ved trappens start. - Ledelinjen kunne vært ført litt mer til høyre for å lede mot håndløper og informasjonsskilt. Oppmerksomhetsfeltet kan legges med større avstand mellom linjene. Bilde 5 Informasjonsskilt: + Tydelige bokstaver og piler i god kontrast. - Blank skiltflate som gir gjenskinn og kan medføre dårlig lesbarhet. Det mangler taktil skrift eller punktskrift. Bilde 6 Trappemarkering: + Tydelig markering av trappenesene med kontrast og sklisikkert materiale. Det er ikke målt luminanskontrast for å sjekke om kravet I TEK10 er tilfredsstilt. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 3

18 Bilde 7 Håndløper avslutning: + Sammenhengende håndløper i 2 høyder som er ført 0,3 m utover øverste trinn med avrundet avslutning. Håndløperen har rundt tverrsnitt og kontrast til veggen bak. - Har trolig for liten kontrast i forhold til TEK10 krav på 0,8. Bilde 8 Håndløpere / farefelt: + Sammenhengende håndløper i kontrast og med rundt tverrsnitt. - Farefeltet er feilplassert. Det skal ligge med avstand tilsvarende ett trinns dybde før trappen starter iht preaksepterte ytelser i TTEK10. Mulig at håndløper har for liten kontrast i forhold til kravet på 0,8 i TEK10. Bilde 9 Farefelt: + Taktilt og visuelt farefelt. - Farefeltet ligger helt inn mot trappenesen på første trinn. Det skal ligge med avstand tilsvarende ett trinns dybde før trappen starter iht preaksepterte ytelser i TTEK10. Det er ikke kontrollert om luminanskontrasten tilfredsstiller 0,8 som er kravet i TEK10 Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 4

19 Bilde 10 Kantine inngangshall: + Stort sosialt rom/kantine med utsyn gjennom vinduer til naturen ute. - Store vindusflater kan ved sterkt lys være ubehagelig og skape synsnedsettende blending. Bilde 11 Heis: + Visuell og taktil leding til heis og god kontrast mellom dør og vegg. - Betjeningspanel er plassert for høyt (krav i TEK10 er mellom 0,8 og 1,1 meters høyde over gulvet). Bilde 12 Håndløper avslutning: + Sammenhengende håndløper i 2 høyder med avrundet avslutning. Håndløperen har rundt tverrsnitt og kontrast til veggen bak. - Har trolig for liten kontrast i forhold til TEK10 krav på 0,8. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 5

20 Bilde 13 Glassmarkering: + Tydelig glassmarkering. - I forhold til krav i TEK10 skal glassmarkeringen dekke 2 høyder; 90 og 150 cm fra gulv. Her dekker markeringen fra 90 til 130 cm fra gulv. Bilde 14 Fastmontert utstyr: + Fastmontert utstyr med god kontrast til veggen bak. - Tørkepapiret kunne vært montert lavere slik at den kan nåes fra sittende stilling. Bilde 15 Nummerering: + Skilt med god kontrast og tydelige tall, fargekoder gjør orienterbarheten lettere i bygget. - Det er ikke taktile tall eller punktskrift, men behovet må vurderes ut ifra helheten og hvor viktig informasjonen er. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 6

21 Bilde 16 Avfallsstasjon: + God kontrast til veggen bak og merket med både symbol og tekst i god kontrast. - Innkastet er litt høyt for de minste elevene og for personer i rullestol. Bilde 17 Avfallsstasjon og vask: + God kontrast til veggen bak og merket med både symbol og tekst i god kontrast. - Innkastet og vasken er litt høy for de minste elevene og for personer i rullestol. Bilde 18 Dører: + Dørene har god kontrast til omkringliggende vegger og er lette å åpne. Det er benyttet ulike fargekoder på dørene som bidrar til lettere orientering. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 7

22 Bilde 19 Dører: + Dørene har god kontrast til omkringliggende vegger og er lette å åpne. Det er benyttet ulike fargekoder på dørene som bidrar til lettere orientering. Bilde 20 Trapp i amfi: + Kontrastmarkering på trappenesene og nivåforskjellene i amfiet. Doble sammenhengende håndløpere med rundt tverrsnitt. - Kontrastmarkeringen er for svak i forhold til krav i TEK10. Bilde 21 Kontrast på trapp i amfi: + Estetisk pen kontrastmarkering. - Kontrastmarkeringen har for dårlig kontrast i forhold til krav i TEK10 på 0,8 i luminanskontrast. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 8

23 Bilde 22 Korridor: + Lyspunkter på rekke som bidrar til orienterbarhet, søyler i kontrast til omgivelser og plassert utenfor bevegelsesarealet. Kontrast mellom gulv og vegg letter også orienterbarheten. Bilde 23 Toalettskilt: + Skilt med god kontrast og symbolbruk. Bilde 24 Nummerering av ulike innganger: + Bruk av fargekoder og tall ved inngang til de ulike klassetrinnene. Tallet er tyderlig og har god kontrast til veggen bak. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 9

24 Bilde 25 Nummerering av ulike innganger: + Bruk av fargekoder og tall ved inngang til de ulike klassetrinnene. Tydelige tall i god kontrast til veggen bak. Bilde 26 Nummerering av ulike innganger: + Bruk av fargekoder og tall ved inngang til de ulike klassetrinnene. Tydelige tall i god kontrast til bakveggen. Bilde 27 Trinnfri inngang: + Skraperist som oppmerksomhetsfelt og trinnfri inngang, maks 2,5 cm avfaset. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 10

25 Bilde 28 Automatisk døråpner: + Automatisk døråpner på dører hvor åpningskraften er større enn 20N, bra kontrast til veggen. - Plassering inne i hjørnet gjør den vanskelig tilgjengelig. Krav i TEK10: Avstand fra innvendig hjørne skal være minimum 0,5 m. Bilde 29 Automatisk døråpner: Se bilde 28. Bilde 30 Toalett: + Bra kontrast mellom gulv og vegger. - Mangler fargekontrast mellom fastmontert utstyr og vegger som er krav i TEK10. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 11

26 Bilde 31 Solavskjerming: + Fleksibel mulighet for solavskjerming. Bilde 32 Fleksible møbler, med lyddempende effekt: + God kontrast mellom møbel og gulv, flyttbart, lyddempende effekt. Bilde 33 Møblering: + Flyttbare fleksible møbler. - Vanskelig for rullestolbrukere å inkluderes i sittegruppen. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 12

27 Bilde 34 Trappemarkering: + Trappenesene har trappemarkering. - Kontrasten er for lav i forhold til krav i TEK10. Bilde 35 Trapp og håndløper: + Doble, sammenhengende håndløpere i god kontrast til veggen. - Kontrastmarkering på trappeneser har for liten kontrast. Bilde 36 Dørterskel: + Tersklene er utformet med maks høyde 2,5 cm og er avfaset. - Bør tilstrebe terskelfrie løsninger der ikke brannkrav eller lydkrav tilsier at det må være terskel. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 13

28 Bilde 37 Møblering: + Møblering i god kontrast og er flyttbare. - Stolbein kan lage litt skrapende lyd. Bilde 38 Spesialrom: + God plass til toalett, stelleplass og vasking, god belysning. - Noe svak fargekontrast mellom fastmontert utstyr og vegger. Bilde 39 Kommunikasjonsvei: + God kontrast mellom vegg, rekkverk og gulv, håndløper til hjelp for leding. Heis markert med farge letter orienterbarheten. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 14

29 Bilde 40 Bibliotek: + God kontrast mellom reoler, gulv og søyler. - Åpent rom kan medføre forstyrrelser i form av støy og lyder fra kantine/hall og fra de som passerer i kommunikasjons-veien utenfor. Bilde 41 Kunst på veggen: + Kunst med akustisk dempende effekt i det store rommet/ hallen/kantine. Bilde 42 Kantine/hall: + Sentralt plassert møtested, som et knutepunkt i bygget. Møblering i god kontrast til gulvet og fleksible flyttbare løsninger - Stort åpent rom med flere harde flater kan skape dårlig akustisk forhold (ikke kontrollert). Mye lys inn fra store vindusflater kan skape en blendende effekt. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 15

30 Bilde 43 HC toalett: + Kontrast mellom gulv og vegger. - Mangler fargekontrast mellom fastmontert utstyr og veggene. For liten sideplass på den ene siden av toalettet. Bilde 44 HC toalett: + Kontrast mellom gulv og vegger. - Mangler fargekontrast mellom fastmontert utstyr og veggene. Tørkepapirholder er montert for høyt (kravet er mellom 0,8 og 1,1 m høyde). Bilde 45 Fellesareal: + God kontrast mellom møbler og gulv. Lyddempende effekt i veggen til auditoriet. - Manglende kontrast mellom gulv og vegg til auditoriet. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 16

31 Bilde 46 Auditoriet: + Kontrastmarkering på trappeneser og trapp mot veggen. - Mangler håndløper og kontrasten på trinnene er for liten i forhold til krav i TEK10. Bilde 47 Auditoriet: + Plasser for rullestolbrukere integrert i første rekke. Bilde 48 Elevskap: + Kreativt merket med meget god kontras og tydelige tall på de fleste av skapene. Skap i to høyder. - Dårlig kontrast på noen av tallene, kan være vanskelig å lese/tyde tall som står loddrett. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 17

32 Bilde 49 Hylle, sittemøbel: + Fleksibelt møbel med ulike høyder i god kontrast til veggen bak. Enkelt å rengjøre under møbelet. Bilde 50 Spesial inngang: + Inngang markert med god kontrast, er under tak, kjørevei til inngang og nivåfritt. God kontrast på betjening for automatisk døråpner. Bilde 51 Rullestolplassering: + avsatt plass for parkering av uterullestoler inne under tak Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 18

33 Bilde 52 Vask på spesialavdelingen: + God kontrast mellom fastmontert utstyr og veggen bak. - Papirholderen henger for høyt til å være tilgjengelig for alle, det kom fram ønske om å ha hev/senk mulighet på vasken her. Bilde 53 Kjøkken spesialavdeling: + Hev/senk på benk, mulighet for å komme til under benken. Gode kontraster mellom benk og vegg Bilde 54 Sanserom på spesialavdeling: + Utformet sanserom som gir ulike opplevelse for forskjellige elever. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 19

34 Bilde 55: Se bilde 54 Bilde 56 Servering av lunsjmat: + Tilgjengelighet til lunsjmat med passasje på begge sider av bordet Bilde 57 Kontorplass: + Hev/senk arbeidsbord - Møbel som hindrer mulighet for å benytte hev/senk- funksjonen. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 20

35 Bilde 58 Baktrapp: + Sammenhengende håndløpere i to høyder og markering av trappeneser (tydelig fremheving av repos med gul markering) - For dårlig kontrast på trappeneser og håndløper i forhold til TEK10 krav Bilde 59: Se bilde 58 Bilde 60 Dør til garderobe: + Gode kontraster og tydelig skrift, merket både med symbol og tekst og i tillegg bruk av fargekoder. - Ingen taktil merking. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 21

36 Bilde 61 Skilt til garderobe: Se bilde 60 Bilde 62 Garderobe: + Skap og nummerering i gode kontraster og to høyder. Bilde 63 HC toalett: - Mangler fargekontrast mellom vegg og fastmontert utstyr. Tørkepapirholder er montert for høyt. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 22

37 Bilde 64 Garderobedør: + Gode kontraster og bruk av både ledelinje, tekst, farger og symboler for å lede mot riktig garderobe fra svømmehall - Mangler taktil skrift Bilde 65 Svømmehall: + Tydelige kontrastlinjer til hjelp for orientering - Ledelinjen kunne vært stoppet ved hjørnet av bassenget der trappen er og kanten av bassenget kan følges videre. Det virker som om akustikkforholdene kunne vært bedre? Bilde 66 Rampe svømmehall: + Fleksibel bunn hvor høyden i bassenget kan reguleres, rampen tilpasses gulvet og har sklisikkert dekke. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 23

38 Bilde 67 Kunst i basseng: + Kunstverk på veggen i bassengrommet er utformet med akustisk demping? - Dårlig akustikkforhold i rommet? Bilde 68 HC-toalett m/badestol: + Toalett med tilgjengelig badestol til bruk. - Mangler fargekontrast mellom vegger og fastmontert utstyr. Bilde 69 Oppstillingsplass i kantinen: + Benk og oppstillingsstativ for oppvask og mathåndtering innlemmet i vegger med kontrastfarge og plassert utenfor naturlig bevegelsessone Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 24

39 Bilde 70 Fellesareal, søyle: + Søyle i god kontrast til gulv og omkringliggende vegger og plassering utenfor bevegelsesarealet. Bilde 71 Amfi sitteplasser: + Kontrastmarkering av sittenivåene og håndløper langs veggen. - Kunne vært utformet med litt sterkere kontrast. Bilde 72 Skostativ: + Skostativ i god kontrast, skifte av fottøy bidrar til et renere innemiljø - For liten kapasitet og det bør være flere stativer for å skape orden og god fremkommelighet. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 25

40 Bilde 73 Fellesrom / kantine: + Høyt under taket og god kontrast på møblene som er flyttbare. - Akustikkforholdene er ikke sjekket, mulig at de burde vært bedre. I noen tilfeller kan det oppstå uheldige forhold pga sterkt lys inn fra de store vindusflatene. Bilde 74 Skolekjøkken for elever: + En avdeling med hev/senk møblering. Ellers god kontrast på benker/ arbeidsflater. Bilde 75 Heis: + Speil og håndlist med kontrast i heisen. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 26

41 Bilde 76 Heistablå: + Knapper med taktil nummerering. Heisen har tale (ikke så viktig når heisen kun går over to etg.) - Knappene kunne hatt bedre kontrast. Krav i TEK10: Kontrollpanelene skal ha taktil skrift med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge. Bilde 77 Fellesareal og hovedtrapp: + Fellesarealet med hovedtrapp rett innenfor hovedinngang er sentralt plassert i bygget og gir god kontakt mellom etasjene. - Åpen løsning kan føre til forstyrrende lydnivå i enkelte situasjoner. Kan skape uhell ved sammenstøt under trapp. Bilde 78 Lærergarderobe: + Skap og oppheng i god kontrast til veggen. - Mangler knagger i lavere høyde. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 27

42 Bilde 79 Parkering: + Flere plasser er markert med HC symbol. - Mangler skilting av HC-plassene. Litt lang avstand til hovedinngangsdør. Bilde 80 Hovedinngang: + Tydelig markert hovedinngang med oppmerksomhetsfelt foran inngangsdøren. - Mangler visuell og taktil leding helt fram til døren, men kan benytte linje til veggen og veggen videre. Det mangler skilting utenfor skolen og ved atkomstvei. Bilde 81 Atkomstvei fra buss: + Bred, jevn atkomstvei med taktil og visuell avgrensning - Mangler belysning. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 28

43 Bilde 82 Inngangsparti: + Tydelig inngangsdør i fasaden med klassetrinnmarkering i god kontrast til veggen. - Mangler visuell og taktil leding over plassen til inngangsdørene. Bilde 83 Inngangsparti: Se bilde nr 82 Bilde 84 Sykkelparkering: + Sykkelparkering under tak plassert utenfor gangsone Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 29

44 Bilde 85 Amfi /sene: + Atriet er i kontrast til omgivelsene rundt. - Kant hindrer trinnfri tilgang til atriet. Bilde 86 Avfallshåndtering: + Trinnfritt atkomst og tilgjengelig innkasthøyde med god kontrastbruk Bilde 87 Parkering og atkomstvei: + Visuell og taktil avgrensning av atkomstvei med belysning hvor stolpene er plassert utenfor bevegelsesareal. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 30

45 Bilde 88 Søyler: + Søylene har kontrast til bakgrunn. - Søylene kunne hatt bedre kontrast til dekket. Bilde 89 Nødutgang fra kantine: - Mangler glassmarkering og det er ikke trinnfritt. Bilde 90 Atkomst til lekeapparater: + Jevn, sklisikker gangbane med visuell og taktil avgrensning av atkomsten. - Litt smal noen steder. Grus som kommer på gangveien kan være en ulempe. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 31

46 Bilde 91 Lekeområde: + Flere ulike lekeapparater i kontrast til omgivelsene. - Grusdekket hindrer fremkommelighet for alle og det er ikke anlagt atkomst og horisontalt felt med fast dekke ved de ulike installasjonene. Bilde 92 Lekeområde: Se bilde 91. Bilde 93 Lekeområde Se bilde 91. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 32

47 Bilde 94 Lekeområde: Se bilde 91. Bilde 95 Lekeområde: Se bilde 91. Bilde 96 Lekeområde: + Jevnt fast dekke som muliggjør tilgjengelighet for alle bort til klatreveggen. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 33

48 Bilde 97 Inngang sløyd /forming: + Visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt utenfor døren. - Mangler horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m utenfor dørens slagradius. Terskelen er for høy og ikke avfaset. Bilde 98 Atkomst til lekeapparater: + Jevn, sklisikker gangbane med visuell og taktil avgrensning av atkomsten. - Litt smal noen steder. Grus som kommer på gangveien kan være en ulempe. Bilde 99 Inngang til 8,9,10 trinn: + Dører i kontrast og med automatisk døråpner. - Unødvendig å ha 3 parallelle dører inn til samme garderobe? Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 34

49 Bilde 100 Svømmehall: - Nedsenket vannrenne som ikke er markert kan føre til uhell. Manglende bruk av taktil og visuell leding. Bilde 101 Rømning fra svømmehall: - Oppbygd kant er til hinder for trinnfri rømning. Vedlegg til evalueringsrapport Verdalsøra 35

VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL SLUTTRAPPORT PER 12. NOVEMBER 2013

VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL SLUTTRAPPORT PER 12. NOVEMBER 2013 VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL SLUTTRAPPORT PER 12. NOVEMBER 2013 Oppdrag: Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Referanse:

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING 2013 1. Verdal kommune har tatt inn og synliggjort universell utforming i kommunalt planverk. 2. Verdal kommune har

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

VERDAL KOMMUNE - ressurskommune innen universell utforming VERBAL ÅRSRAPPORT 2013

VERDAL KOMMUNE - ressurskommune innen universell utforming VERBAL ÅRSRAPPORT 2013 U VERDAL KOMMUNE - ressurskommune innen universell utforming VERBAL ÅRSRAPPORT 2013 1. INNLEDNING Verdal kommune har vært ressurskommune innen universell utforming under Tiltak Kl i regjeringens handlingsplan

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll Tilstandsregistrering

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Møteprotokoll. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen , Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.11.2016 Møtetid: 13:30 15:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Fra kommunestyret: Fra

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10.

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10. Direktoratet For Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 30.01.2017 Solfrid Løvbrekke Handeland 11/803-46 Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Universell utforming en utfordring?

Universell utforming en utfordring? Universell utforming en utfordring? Et inkluderende samfunn et inkluderende bygg? Eksempler fra praksis. Hvilke krav stiller markedet? Må det nye virkemidler til? Trine Presterud Universell utforming AS

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Planlegging september 2016 220.311 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

TEK 10 og universell u1orming

TEK 10 og universell u1orming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell u1orming PÅL LYNGSTAD 3.12.12 Tromsø kommune Gode bygg for et godt samfunn Likes:lt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere :lgjengelige boliger Flere universelt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Universell utforming av knutepunkter

Universell utforming av knutepunkter Universell utforming av knutepunkter HEFTE 03.09.2012 Region øst Forsiden Bilde av Lillehammer skysstasjon som ble opprustet i 2011. Foto: Randi K. Øverland. Universell utforming Knutepunkt . KNUTEPUNKT

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Ny plan og bygningslov 30.-31 mars. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Ny plan og bygningslov 30.-31 mars. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Ny plan og bygningslov 30.-31 mars Trine Presterud Universell utforming AS 2011 Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring

Detaljer

Universell utforming AS

Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll Tilstandsregistrering

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer