Abkommen SNO. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abkommen SNO. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und"

Transkript

1 Avskrift j c:; Zwischen dem deutschen Oberkommando in Norwegen, vertreten durch herm Oberst im Generalstabe B u sch e n - hag e n und dem norwegischen Oberkommando, vertreten dureh Herrn Oberstleutnant im Generalstabe, R. Ros c her N i e I sen ist heute naehtstehendes gesehlossen VTorden. Abkommen In 1mbetraeht der tapferen Hal tung der noryllegisehen 6. Division werden ihr f~r die Niederlegung der INaffen naehtstehende ehrenvolle Bedingungen gev~.rt: l. D ie gesammten norwegisehen Streitkrtifte legen die Waffen nieder und werden sie w~hrend der Dauer des gegenwtirtiden, Krieges nieht wieder gegen das Deutsehe Reieh oder dessen Verbfindeten ergreifen. 2. Das norwegisehe Oberkommando nbergibt sogleieh die in seinem Gewahrsam befindliehen deutsehen Kriegsgefangenen sowie eine Liste etwa abtransportierter Verwunc1eten und Gefangeuen. Das deutsehe Oberkommando veranlasst die Niederlegung und auslieferung aller vorhandenen VJaffen, militm.risehen Fahrzeuge zu Lande zu Wasser, der vorhandenen Vorrl:ite an Munition, Ger~t, Brennstoffen in unversehrten Zustand. Bes~glich der vorhandenen Vorr~te die nieht nbergeben terden kannen, wird ein vollst~ndiges Verzeichnis ~bergeben, desgleiehen Uber alle Schiffe fiber 100 Tons. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und eindeutig auf einer Liste zu bezeichnen sind, freigeben. 4. Das deutsche Oberkommando wird naeh erfolgter Auslieferung der deutschen Kriegsgefangenen sowie der Waffen und wei teren Gegenst~.nde, sie entlassung der nieht beruflich dienenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannsehaften in ihre Heimat bewilli2en. Berufsoldaten haben die Wahl zwisehen AbQ8be ihres Ehrenwortes in diesem Krieg nicht wieder gegen das deutsehe Reieh oder seine VerbtIDdeten die Waffen 2uszunehmen, oo.er ehrenvoller Kriegsgefangensehaft. Den Offizieren verbleiben ihre nersohnliehen Waffen.

2 /,~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014,. 5. Das norwegisehe oberkommando wird dem deutsehen Oberkommando umgehend ein vollstaftdigesverzeiehnis aller angelegten Kamphindernisse, z.b. Land- undseeminen, Sperren, vorbereitete Sprengungen einsehliessliehder von allierten Truppen hergesteliten, mit Lageskizzen sowie eine Skizze der s~rntliehen vorhandenen Nadhriehtenrnittel (Draht, Funk u.sow.) Ubergeben. Das norwegisehe Oberkomrnando wird dem deutsehen Oberkommando alle erforderliehen in seinem Bereieh befindliehen Fahrzeuge und Vleiteren Raummittel zur Beseitigung der im vorigem Absats bezeiehneten Kampfhindernisse zu Lande und zu Wasser, zur Verf~gung stellen. Das norwegisehe Oberkornmando wird fur die alsbaldige ~ 0 Benutzbarkeit der Flugpl~tze Bardufoss und Skaanland Sorge tragen. Das norwegisehe Oberkommando wird sieh sogleieh der Benutzung der vorhandenen Naehniehtenmittel zum Verkehr mit dem Ausland enthalten und Vorkehrungen treffen, dass aueh dureh Zivilbehorden und Privatpersohnen kein Funk- Telefon- und Telegramverkehr mit den gegen das Beutsehe Reieh im Kriege befindliehen Staaten stattfindet. Der Grenzverkehr mit SehVleden xx und Finn-, land bleibt in dem wirtsehaftlieh erforderlichen Umfang aufrecht erhalten.. 6. Das norwegisehe Obe:dnommando wird auf Aufforderung dem deutschen Oberkommando Sehiffsraum unter seekundiger Fllhrung in dem erforderliehen Ausmasse fur WehrmachtstransDorte gegen Verglltung zur VerfUgung stellen. ~~- 7. Die bereits vom norwegisehen Oberkommando eingeleite Demobilmaehung wird auf die in Finmarken stehenden norwegischen Truppen ausgedehnt, die Bestimmungen fiber die Niederlegung und Ablieferung der Waffen, des Gerl1ts u.s.w. treffen auf sie in gleiehem Ausmass zu; ausgenommen sind 2 Bataillone und l Batterie an der Ostfinmarkisehen Grenze. Diese stehen bis zur entg~tigen Regelung des Grenzsehutzes unter dem Befehl des Fylkesmannes von Finmark und unter der Bezeiehnung Grenzschutz-Polizei-Bataillon bsøw. Batterie des Grenzsehutzes, wie bisher. 8. Das norwegisehe Oberkommando wird die zustlindigen Behorden anvreisen, die den Forderungen der deutsehen VJehrrnaeht zum Schutz Norwegens und zur Sicherstellung der Sehiffs- und Luftfahrt in Bezug auf Lotzen - Seezeiehen - und LeuehtfeuervJesen sowie auf den'-'wetterdienst entspreehen.

3 ",r " 0 9. Diest?s, Abkommen tritt mit s6fortiger Wirkung in Kraft. Zur Regelung von Einze1heiten:seiner Durchfilllrung ist der ljerbindungsoffizier der deutschen Wehrmacht beim norwegischen Oberkommando bevol1m~chtigt. DasAbkommen istin f~f deutschen und ffulf norwegischen Ausfertigungenhergestellt. FUr seine Auslegung ist der deutsche'text massgeb1ich., ' Tro n d h>eim, lo~ juni 1940.' F~r. das deutsche OberkoIIimando:.. FUr das' norwegische Oberkommando: B u sch en hag e n (sign).,.0. " ". Oberst im Gen. Stabe...,j' Rett avskrift:...,,,. ',.... ~.'.. H. L. Lovenskio1d( sign~ ~" Kaptein. Bern e r kil l n ge r..,. ". E. Ros c her N l e Ise n (sign). Oberst1 tnt.' im Gen. Stabe.,. c', : '.. l. Ved Kgl. Resolusjon av 18.'mai 1940 ble det opprettet en 'stilling som forsvarssjef, og komme 'general Ruge ble satt inn i den. Overenskomsten av 10. juni er sluttet av represent8nten for den norske Overkommando. 2. Kapitulasjonsdokumentet trenger ikke ratifikasjon, S8 Hagerup:!'Folker9t~ i' Fredstid" s. 273, utgitt av H.R. dommer Boye. 3. Regjeringen erklærer? juni å ville' fore kampen videre utenfor landets grenser. 3 dager senere kapitulerer den norske Overkom ITlcmdo, betingelseslost med forpliktelser til ik..'ke å gripe til våpen igj en i den pågående krig. ' Den forplikter seg o'gså ved kapi tulasjonen til,å utfore oppdrag for den annen part-.av en art som ville ha vært "bistand til fienden", dersom krigen mellom Norge og Tyskland pågikk.' Den god,tar at det fastsettes betingelser :1 0 ::, oyeblikkelig frigivelse av ffi2nnskaper og offiserer mot 2resord. " 4. Kapitul~sjonsdokumentet fordiikter ~orge, den norske stat - d.v.s. territoriet og folket (se Morgenstierne: Statsforfatningsrett, bd. Is. 62, utgave 1926).,"""., "

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ,,. Jfr. strl. 86:" under krig hvori Norge deltar", Kan Norge delta i k~igen når hærledelsen betingelseslost kapitulerer? _ jfr. a) Regjeringsadvokat Krisgen,~ohannesens uttalelser (27/5 og 15/6 19~.o) gjennom Industriforbimdet, hvoretter arbeid for. okkupasjonsmakten 'ef' tillatt på grunnlag av kapitulasjonen. - b)det ble offisielt, igangsattmili tære arbeider for okkupa-, s'jons;naktenrnens krigen pågikk Calts;i for to. juni 1940), ocr senere.- Uridersok: Gjorde ikke Oslo kommune dette m.h.t.o arbeider på Fornebu: Flyplass?.. Ble ikke Oslo Sporveiers busser stillet til disposisjon for' transpor~'av arbeidere? H.R. advokat Harald Holthes artikkel"' "Krig idagsposten 6/ H.R. advokat Holthe ble benyttet av Stortinget som ekspert i Folkerett. ',,, Statsminister Albin Ii:anssonuttal te' 7,.. juni 1940 i en tale i Ludvika: "Viktigast ur vår synspunkt ~r at striderna mellan Tyskland och Norge upphort ll (citer:tetter "Svensk holdning og handling s. 92). ',.. "... Svensk hvitbok, utkommet et terfrigj o'ringen, ' omtalt :i Verdens Gang 26. sept i artikkelen "Transport' av tyske tropper og materiell gj ennom Sverige,,belyst:i svensk hvitbok": "Angåeridepermittent-trafikken,ogtransiteringenav krigsmateriell som Tyskland framsatte krav om:; mente man på 'svensk hold at fullstendig avklaring, v~r,i1l.tltrådt siden,., ":,, nordmennene hadde nedlagt våpnene Og krigen, i Ji9..rge derrne<i i realiteten var slutt"... D~ norsk~' styrker :somgikk over grensen til S'verige, bleinter~ ne~t, og skulde' etter folker-etten bli d'er,til krigen var slutt, jfr. 5. Haagkonv. art. Il. ".,'" " Fra forste norske divisjons offiserer, og muligens andre. ble det gjort henvendels'e gjennom legasjonen i Stockholm til Ny gaardsvolds regjering og bedt om forholdsordre. Resultatet var at de fikk "vite,at det var ikke bruk for dem. De,ble deretter av det noytrale Sverige med tysk godkj emiels'e sendt tilbake til Norge. Aile: krigsfan~erinorge iri?is. Oifiser:ne mot 'æresord,. som., siden er godkjent ved at offlserene er frlfunnet, som senere lkke etterkom Nygaardsvolds,regjerings.or~re om å bryte. æresordet. Il Nordmenn i Skotlandog Canada får militærutdannelse - men ingen norske enheter vites'å være satt inn i krigen som norsk enhet, bare. som frivillige personer. < Tusenvis av norske soldater lå årevis i utdannelsesleire, og Ruge. erklærte at det var etter hans "uttrykkelige' ordre. (?).. ', ' Den engelske ambassador: ta.'kker Kong Haakon l 1946 for nordmenns frivillige innsats i engelske avdelinger., ), På sikkerhetsrådets mote l. febr uttalte utenriksminister Bevin ( se Verdens Gang 5.?19~6) :

5 5,. "Storbri tannia er ikke knyttet til Hellas hverken Kl ennom,politiske,eller okonomiskeforbindelser. Man bor huske at Hellas var det eneste land utenfor, det britiske imperium. som kjempet ved vår side fra 1940 til 1941 til tross for fiendens stormlop.jeg overlater til verden å gjette hva alle andre gjorde!!'.,, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, Ifolge Dagbladet ca. 2().; rnai1946 skal Molotov ha uttalt at norge 'ikke var'krigforende. 15. Art. 10 i 4. Haagkonvensjon sier:!1krigs~anger kan frigis på æresord dersorrideres hjemlands lover tillater det. I såfaller de ved sin personlige ære forpliktet til å oppfylle, såvel overfor sin egen regjering som overfor den regjering som har tatt demtilfange, de forpliktelser som de måtte lia påtatt seg. I sådanne tilfelle-r er deres egen regjering forpliktet til hverken å kreve eller motta av dem,noen tjenester som strider mot, deres ord som,er gitt." 16. I forbindelse med,offisersakene skriververdensgang8~ januar 1946: ",' '" ' ", _ ',",,',,", ',_ " ","Det,ble nemlig,fra regj eringens side gj ort oppmerksom på, at i tilfelle av at den som ble kalt ut, ikke fant å kunne reise, vilde dette ikke få folger for ham. ' Myndighetene har altså funnet detnodvendig, åproverettsgyldigheten av,,sel il slike utsagil:fra den norske,regjering i London". 17. I Haaland$aken har, Hoyesteret t tatt standpunkt til hvorvidt pb.ssi vt medlemsskan i NS er straffbart, eller ikke.', 4 dommere mente at det ikke var-'-straffbart. '. Mente dommerne at krigen pågikk i No:rgei H.B.dommer Schjelderup, som var forstvoterende og som fikk tilslutning av 6 andre dommere, sier i sitt votum bl.a. : "Denne ekstraordinæremjiddighet m3.tte Kongen ha for å kunne" lede Norges, deltakelse i krigen og forberedefrigj oringenit., Det forutsettes her åpenbart at det er, en stat-lig krig under Kon2ens ledelse. Har det vært-det? ~ ~~~d~~, ', 18. På vegne av Administrasjonsrådetsk-rev H.R.advokat J.B. Hjort i juni/juli 1940 at norske krigsdeltake:j:'e skulde ha fortrini?rett til å arbeide for tyskerne. Likeledes ble det fra,mange kommuners side arbeidet energisk for å få snbragt de arbeidsledige i tyskerarbeid. Betrakti~inger,rettsopD~joret vedr. strl. 139 i relasjon til ( avvergerlikten). l. Den 3. desember 1940 sendte Justisdeoartementet ut et cirkulære undertegnet av daværende ekspedisjonssjef Platou p~ vegne av Justisråden, om at det er en frivillig sak for den enkelte (neglig av dommerne) om de vil melde seg inn i NS eller ikke. Cir~{ulæret er sendt fylkesmennene med anmodning om at det rna bli ;:rjort kjendt for dommerne. Hoyesterettsdommerne hadde s:iledes plikt t~ å kjenne dette cirkulære.

6 Den 25. oktober 19.,4.o~ foretar Hoyesterett en skj erpelse aven ~~'dom over ungdom som haddei a.ntastet NS-folk på vei fra et NS-,mote, og uttalte: De rådende forhold stiller strengere krav enn v~nligtil enhver med hensyn til ro og disiplin." I anklagen er det uttalt at fornærmede ikke hadde forskyldt forbrytelsen..., Men berettiget harme eller. lignende som kunne?itt Hayesterett anledning til å frifinne dem etter strl. 250 lretorsjon)omtales'ikke~ ~. '. Det 'foreligger intet kj ent om at H. fl. dommerne l 1940 het1" behandlet sparsmålet om hvorvid t medlem,skap i NS var landsforrederi '. Men både forholdene og de. cirkulærer som ble sendt ut, gjo~,det utrolig at slik.drof'telse ikke har funnet. sted. HayesterEitt tidde - men 4 dommere i en rett på Il dommere mente fremdeles i,1945. at,medlemsskapeti.,seg selv. ikke var straffbart.. Hadde. de.,6vrige en ann,enoppfatning? I, så fall må C1eres nye oppfatning og de tolkninger og 'nye.. rettsregler som, ' flyter av den, gis tilbakevirkende kraft for å kunne nyttes mot tusenvis av mennesker. ~. 0-',."."'-._,,',.,'. '. Ette:rat"regj eringen',had_de,forlat,t. Norge,' og Stor- " tinget, ikke kunne komme sammen, ',var Hoyesterett den eneste gjen. værende statsmakt.,,bortsett fra,at den. fortsatte å virke som :dorastol, utovet' dehi, 1940, også, andre, funksjoner,. oppnevnte >, Administrasjonsrådet,. :utarbeidet P. M.,, for Stortingets presidentskap, ' og var ved sin J usf,i tiarius i sterk politisk virksomhet. Heller ikke hendingen'e 25. september 1940 bragte noen uttalelse fra,hoyestere?tt. '.' """: ".,'., - ", '.,- :".' '>,,": ":,.:" -~l i.-; I ", '. -:\ :.,"."":." ". "'Strl. 139 sier:-:, "Med boter. eller med hefte eller fengsel innt.il lår:- straffes den, somundlater gj ennembetimelig'anmeld~lse for vedkoillmende myndighet eller på annen '. må. te å" sake avverget.. en forbrytelse av noen av denne lovs...,.86, 98"... omhandlet slags eller', sammes falger" skjont han til en.tid da forbrytelsen eller, dens folget' ennu.kunne forebygges,."har.' erh61dt,.påli telig ":, kunnskap om,.at deri. er 'igjære. eller er forovet. It Kjerschow uttaler i sin kommentar til 139 : "Pliktig til handling i nevnte oiemed er forst og fremst den som har en særliq rettsnlikt i så. henseende. Tilsidesettes den forsettlig, kan vedkommende bli å. straffe for medvirkning til den " begåtte forbrytelse.

7 - 7 - AV7ergepJjkien vartt1st,ede_i fo1g~de tilfeller: l. For sorenskriver Harbek som var sjef for Justisdeparetementet til 25/ For Sund som var riksadvokat til oktober 19~O. 3. For Den Norske Dommerforenings styre, som den 30. okt etter henvendelse fra et styremedlem - erklærte : "Styret hverken vil tilrå eller frarå noen dommer å foreta innmeldelse i NS, men vil fremholde at dette må være en helt frivillig sak for den enkelte. 1l 4. Denne erklæring fra Dommerforeningens styre sendtes - som nevnt - ut }. desember 1940 av Justisdepartementet som skriver: tldepartementet har funnet det riktigst å qjore dommerne kjent med disse uttalelser, forat de dommere som m~tte onske å slutte seg til NS, ikke skal la seg hindre i dette av misforståelse med hensyn til det lofte en tilslutning vil kreve av dem Il Nevnte rundskriv berorer også strl. 330, l. ledd (deltakelse i foreninger). Kjerschow s. 799 (utg. 1930) henviser fra 330 også til 94, og denne igjen ( s.296) til"visse forberedende handlinger til utforelse av forbrytelser mot strl. 83, 84, 86 eller 90". - Det er således en direkte forbindelse mellom 330, 94 og 86, og Justisdepartementet uttaler at medlemsskap ikke enganq - rammes av 330. '-' 5. Den 13. desember 1940 uttalte Hovedstyret i Den norske Sakforerforening (Bodtker, Voss, Selmer, Bjorge og Hoyer) at Hovedstyret gjor medlemmene oppmerksom på, at enhver står fullstendig fritt i sporsrnålet om han vil melde seg inn i NS, og dermed i NS-Juristgruppe, eller la være. 6. I rundskriv av 23. oktober 19~.o fr3. Biskop Berggrav (se s. 206 i hans bok ilda kampen kom") heter det bl. 9.. : "En tredje engstelse er kommet fram ved sdorsmålet om å melde seq inn i Nasional Samling. Enhver må her~ folge sin egen overbevisninq. '-' De ovennevnte Dersoner har alle er særlig 2vverge- ~ -' ~ plikt. De har ikke alene ik~avv,?rget eller sokt å avverge noe som de fra 1945 og senere fordommer som grov forbrytelse, men de har også avgitt uttalelser av offentlig eller h::d voffentlig karakter, som på menigmann må virke som en garanti for at NS er et lovlig parti, og medlemskapet uangripelig. H. R. dommer Schj elderup ut t11 te i fo-rbincielse med diskusjonen om "Morgenposten!! (se Verdens Gang 7/12 191;6) :

8 - 8 - "Annet ledds (nemlig l39's) straffefrihetsgrunn kan ikke gjelde tiltale eller fare som det trues med fra fiendens side. " ~stendigvis kan man vel ikke forme kravet slik til annet enn krigsfolk, men krevet man i 19L6 en s~idtgående avvergeplikt av sivilister i en avis under det press de var utsatt for i så må denne avvergeplikt ha vært lys levende og stått fullt klart for de mange fremtredende medlemmer av juriststand~lll~q.~~r nevnt under ovenståehde punkter, og som har tiet eller endog uttalt seg på tvers av denne avyer.gedlikt. I samme stilling står også den norske kirkes primas

9 ':".::. :t avskrift.-:;.;:~t1t 1 Oslo rj I Lf 19bq

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

SNO. 1933 eller som er innmeldt i krigens første år, finnes dem som har gjort. -r' o ROR D.

SNO. 1933 eller som er innmeldt i krigens første år, finnes dem som har gjort. -r' o ROR D. ! :..., I -r' o ROR D. ) I en stille stund er det nok mange som med meg har undret seg over hvorledes den djevelske kraft - intoleransen - har kunnet herje blant menn~skene og skapt konflikter, som har

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO .es \ lag 1,1: Redegjørelse fr~ Vidkun_Quisling til siktede fremsatt i Oslo forhørsrett 26. mai 1945 og i tilslutning til de da avgitte bemerkninger, dat: ~~~i~~ (Fra dokumenter i saken mot høyesterettsdommene,

Detaljer

mot en hel del av våre gode landsmenn? SNO

mot en hel del av våre gode landsmenn? SNO Er det begått en sl~ammelig urett 116108 mot en hel del av våre gode landsmenn? Hverken jeg eller noen av mine pårørende har tilhørt noen NS-organisasjen, men ved grundig å undersøke forholdene finner

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

7. juni: Konge og regjering forlater TromsØ. Reisemål England.

7. juni: Konge og regjering forlater TromsØ. Reisemål England. TIDSTABELL 7. juni - 21. november 1940. 7. juni: Konge og regjering forlater TromsØ. Reisemål England. 8. juni: Utenriksminister Koht og general Fl'Eiischer følger etter. Ingen tysk reaksjon på forslaget

Detaljer

SNO. ~ -. -~ ~~ :J! /~'A A,/k4-.1- A~z;, h,,,, ;",~ 4,;/~ 4) J /1'~.r ~ "t ~ tit- ~~':. r- VL. ~4 rfrr ~. A Att ~"-: At,,&,., ~ "'411 trta A-c tldt'

SNO. ~ -. -~ ~~ :J! /~'A A,/k4-.1- A~z;, h,,,, ;,~ 4,;/~ 4) J /1'~.r ~ t ~ tit- ~~':. r- VL. ~4 rfrr ~. A Att ~-: At,,&,., ~ '411 trta A-c tldt' '.r.v. ~ "'411 trta A-c tldt' k ~ ~, 'il "~'k. 114293 4) J /1'~.r ~ "t ~ tit- ~~':. r- VL. ~4 rfrr ~. A Att ~"-: At,,&,., ~ -. -~ ~~ :J! /~'A A,/k4-.1- A~z;, U IIJ-: /{ ;;'''J lil"lj _ h,,,, ;",~ 4,;/~

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. To ((gode}) justisministres samarbeide med tyskerne i Trondheim 1940. Bortsett fra Quisling regjeringstid. foregikk samarbeidet med tyskerne

SNO. To ((gode}) justisministres samarbeide med tyskerne i Trondheim 1940. Bortsett fra Quisling regjeringstid. foregikk samarbeidet med tyskerne ORDEN RETTFERD FRED Desember 1978 Nr. 10-27. årgang Løssalg kr. 3,- HEIL og SÆL vanskelig å utrydde Nystartede «Anti-Nazistisv ner i våre verdifulle kunst- og Front», som står på linje med litteratursamiinger.

Detaljer

SNO --0---- berp,tningens Lys". Skov pointerer, at borgernes plikt va:... d.3'" finert 1 Kongens prokla.ma.s j on em å utvise loyal opptreden m'~.

SNO --0---- berp,tningens Lys. Skov pointerer, at borgernes plikt va:... d.3' finert 1 Kongens prokla.ma.s j on em å utvise loyal opptreden m'~. /..(!'." 'f', \.. v, " }J;i ~ 1,,) Stiftelsen i,~. I norsk I Okkupasjonshistorie, 2014 I 1'. ',/ :'/ (,::. L L Til (Denne åpne meddelelse sendes bl,a o til Kongen, Kronprinseu r Høyeste~ett, Stats- ~g

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

NS-FOLK VAR OG ER DET MOTSATTE AV EKSTREMISTER SNO. - det var holdningen i. sabotasjevirksomhet av folk. som ikke tilhører regulære militære

NS-FOLK VAR OG ER DET MOTSATTE AV EKSTREMISTER SNO. - det var holdningen i. sabotasjevirksomhet av folk. som ikke tilhører regulære militære ORDEN RETTFERD FRED Juni 1979 Nr. 5-28. årgang Løssalg kr. 3,- NS-FOLK VAR OG ER DET MOTSATTE AV EKSTREMISTER Vi er fullt klar over hva mytene sier: At NS-folk for det meste Dette var det moderate standpunkt

Detaljer

8. juni 2007. Forsvarsdepartementet v/ statsråden Postboks 8126 Dep 0032 Oslo. kopi: Forsvarssjefen

8. juni 2007. Forsvarsdepartementet v/ statsråden Postboks 8126 Dep 0032 Oslo. kopi: Forsvarssjefen 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo St Olavs plass 5, 6 etg (Domus Nova) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Tlf.: 22 85 00 70 Fax: 22 85 00 41 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

En av de mest markante skikkelser innenfor

En av de mest markante skikkelser innenfor «De døde skylder man bare sannheten» Et kritisk blikk på Conrad Englert (I) Terje Christensen En av de mest markante skikkelser innenfor antroposofisk bevegelse i Norge, og den som sterkest preget utviklingen

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Høyesterett - Kjennelse.

Høyesterett - Kjennelse. Side 1 av 14 Høyesterett - Kjennelse. INSTANS: Høyesterett - Kjennelse. DATO: 1997-11-28 PUBLISERT: Rt-1997-1821 (495-97) STIKKORD: (Kjuus-kjennelsen) Strafferett. Ytringsfrihet. Personvern. Grunnloven

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Quislin,g for fedrelandssind SNO. av aue 14 års fanger be *"'- 711. FOLK OG LAND c:::: Nr.'2-3. årg. - 1954 Lørdag 16. Januar ::; 1-3 :::: t- ~ (~, fil ';; O co ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Da Paal Berg Quislin,g for fedrelandssind

Detaljer

SNO. Rett til å skrive. Revisjon av historiebøkene. NS-medlemmers ansvarlighet ut fra rettspsykiatriske UAVH

SNO. Rett til å skrive. Revisjon av historiebøkene. NS-medlemmers ansvarlighet ut fra rettspsykiatriske UAVH UAVH Revisjon av historiebøkene Av Olav Steinøygard, Saupstad I omtalen av dei hemmelige tenestene etter krigen uttalte prest og historikar Berge Furre at vår etterkrigshistorie måtte skrivast om. - Enn

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

Storebror ser deg! FRA FORLAGET

Storebror ser deg! FRA FORLAGET Storebror ser deg! FRA FORLAGET For å få kontakt med våre lesere gir vi ut PAX-REVY, en informasjonsbulletin om forlaget og om nye utgivelser. Ved & henvende deg til PAX FORLAG, Postboks 100, Skøyen, Oslo

Detaljer

Offerets stilling i straffeprosessen

Offerets stilling i straffeprosessen Offerets stilling i straffeprosessen 187 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Ingebjørg Roll-Matthiesen Offerets stilling i straffeprosessen 188 Ingebjørg Roll-Matthiesen Innhold Side

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

SNO. 1 er _---~---'..+.~ ... > ~ Johs. Andenæs: Universitetet og samfunnet Jul Låg: Hva har vi i Norge råd til?

SNO. 1 er _---~---'..+.~ ... > ~ Johs. Andenæs: Universitetet og samfunnet Jul Låg: Hva har vi i Norge råd til? Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 INNSINDTI.BOKI.R nrl.vor."'-k F,"", 1 M I.l (i 1:'1 Olav Dalgard: Europei,k drama fd antikkcntil n;ali~nl\.:n (Orion-hokene) { \/IIRS/lFI,\,FORI.I(,11.tan,,\hraham,en:

Detaljer

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS- KONVENSJONEN ved protokoll nr. 11 og 14 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konvensjonsteksten slik den ble

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer