Abkommen SNO. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abkommen SNO. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und"

Transkript

1 Avskrift j c:; Zwischen dem deutschen Oberkommando in Norwegen, vertreten durch herm Oberst im Generalstabe B u sch e n - hag e n und dem norwegischen Oberkommando, vertreten dureh Herrn Oberstleutnant im Generalstabe, R. Ros c her N i e I sen ist heute naehtstehendes gesehlossen VTorden. Abkommen In 1mbetraeht der tapferen Hal tung der noryllegisehen 6. Division werden ihr f~r die Niederlegung der INaffen naehtstehende ehrenvolle Bedingungen gev~.rt: l. D ie gesammten norwegisehen Streitkrtifte legen die Waffen nieder und werden sie w~hrend der Dauer des gegenwtirtiden, Krieges nieht wieder gegen das Deutsehe Reieh oder dessen Verbfindeten ergreifen. 2. Das norwegisehe Oberkommando nbergibt sogleieh die in seinem Gewahrsam befindliehen deutsehen Kriegsgefangenen sowie eine Liste etwa abtransportierter Verwunc1eten und Gefangeuen. Das deutsehe Oberkommando veranlasst die Niederlegung und auslieferung aller vorhandenen VJaffen, militm.risehen Fahrzeuge zu Lande zu Wasser, der vorhandenen Vorrl:ite an Munition, Ger~t, Brennstoffen in unversehrten Zustand. Bes~glich der vorhandenen Vorr~te die nieht nbergeben terden kannen, wird ein vollst~ndiges Verzeichnis ~bergeben, desgleiehen Uber alle Schiffe fiber 100 Tons. Das deutsche Oberkommando wird ffir die Erntihrung der v~valkerung erforderliehen Fahrzeuge, welche ihm vollz~hlich Und eindeutig auf einer Liste zu bezeichnen sind, freigeben. 4. Das deutsche Oberkommando wird naeh erfolgter Auslieferung der deutschen Kriegsgefangenen sowie der Waffen und wei teren Gegenst~.nde, sie entlassung der nieht beruflich dienenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannsehaften in ihre Heimat bewilli2en. Berufsoldaten haben die Wahl zwisehen AbQ8be ihres Ehrenwortes in diesem Krieg nicht wieder gegen das deutsehe Reieh oder seine VerbtIDdeten die Waffen 2uszunehmen, oo.er ehrenvoller Kriegsgefangensehaft. Den Offizieren verbleiben ihre nersohnliehen Waffen.

2 /,~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014,. 5. Das norwegisehe oberkommando wird dem deutsehen Oberkommando umgehend ein vollstaftdigesverzeiehnis aller angelegten Kamphindernisse, z.b. Land- undseeminen, Sperren, vorbereitete Sprengungen einsehliessliehder von allierten Truppen hergesteliten, mit Lageskizzen sowie eine Skizze der s~rntliehen vorhandenen Nadhriehtenrnittel (Draht, Funk u.sow.) Ubergeben. Das norwegisehe Oberkomrnando wird dem deutsehen Oberkommando alle erforderliehen in seinem Bereieh befindliehen Fahrzeuge und Vleiteren Raummittel zur Beseitigung der im vorigem Absats bezeiehneten Kampfhindernisse zu Lande und zu Wasser, zur Verf~gung stellen. Das norwegisehe Oberkornmando wird fur die alsbaldige ~ 0 Benutzbarkeit der Flugpl~tze Bardufoss und Skaanland Sorge tragen. Das norwegisehe Oberkommando wird sieh sogleieh der Benutzung der vorhandenen Naehniehtenmittel zum Verkehr mit dem Ausland enthalten und Vorkehrungen treffen, dass aueh dureh Zivilbehorden und Privatpersohnen kein Funk- Telefon- und Telegramverkehr mit den gegen das Beutsehe Reieh im Kriege befindliehen Staaten stattfindet. Der Grenzverkehr mit SehVleden xx und Finn-, land bleibt in dem wirtsehaftlieh erforderlichen Umfang aufrecht erhalten.. 6. Das norwegisehe Obe:dnommando wird auf Aufforderung dem deutschen Oberkommando Sehiffsraum unter seekundiger Fllhrung in dem erforderliehen Ausmasse fur WehrmachtstransDorte gegen Verglltung zur VerfUgung stellen. ~~- 7. Die bereits vom norwegisehen Oberkommando eingeleite Demobilmaehung wird auf die in Finmarken stehenden norwegischen Truppen ausgedehnt, die Bestimmungen fiber die Niederlegung und Ablieferung der Waffen, des Gerl1ts u.s.w. treffen auf sie in gleiehem Ausmass zu; ausgenommen sind 2 Bataillone und l Batterie an der Ostfinmarkisehen Grenze. Diese stehen bis zur entg~tigen Regelung des Grenzsehutzes unter dem Befehl des Fylkesmannes von Finmark und unter der Bezeiehnung Grenzschutz-Polizei-Bataillon bsøw. Batterie des Grenzsehutzes, wie bisher. 8. Das norwegisehe Oberkommando wird die zustlindigen Behorden anvreisen, die den Forderungen der deutsehen VJehrrnaeht zum Schutz Norwegens und zur Sicherstellung der Sehiffs- und Luftfahrt in Bezug auf Lotzen - Seezeiehen - und LeuehtfeuervJesen sowie auf den'-'wetterdienst entspreehen.

3 ",r " 0 9. Diest?s, Abkommen tritt mit s6fortiger Wirkung in Kraft. Zur Regelung von Einze1heiten:seiner Durchfilllrung ist der ljerbindungsoffizier der deutschen Wehrmacht beim norwegischen Oberkommando bevol1m~chtigt. DasAbkommen istin f~f deutschen und ffulf norwegischen Ausfertigungenhergestellt. FUr seine Auslegung ist der deutsche'text massgeb1ich., ' Tro n d h>eim, lo~ juni 1940.' F~r. das deutsche OberkoIIimando:.. FUr das' norwegische Oberkommando: B u sch en hag e n (sign).,.0. " ". Oberst im Gen. Stabe...,j' Rett avskrift:...,,,. ',.... ~.'.. H. L. Lovenskio1d( sign~ ~" Kaptein. Bern e r kil l n ge r..,. ". E. Ros c her N l e Ise n (sign). Oberst1 tnt.' im Gen. Stabe.,. c', : '.. l. Ved Kgl. Resolusjon av 18.'mai 1940 ble det opprettet en 'stilling som forsvarssjef, og komme 'general Ruge ble satt inn i den. Overenskomsten av 10. juni er sluttet av represent8nten for den norske Overkommando. 2. Kapitulasjonsdokumentet trenger ikke ratifikasjon, S8 Hagerup:!'Folker9t~ i' Fredstid" s. 273, utgitt av H.R. dommer Boye. 3. Regjeringen erklærer? juni å ville' fore kampen videre utenfor landets grenser. 3 dager senere kapitulerer den norske Overkom ITlcmdo, betingelseslost med forpliktelser til ik..'ke å gripe til våpen igj en i den pågående krig. ' Den forplikter seg o'gså ved kapi tulasjonen til,å utfore oppdrag for den annen part-.av en art som ville ha vært "bistand til fienden", dersom krigen mellom Norge og Tyskland pågikk.' Den god,tar at det fastsettes betingelser :1 0 ::, oyeblikkelig frigivelse av ffi2nnskaper og offiserer mot 2resord. " 4. Kapitul~sjonsdokumentet fordiikter ~orge, den norske stat - d.v.s. territoriet og folket (se Morgenstierne: Statsforfatningsrett, bd. Is. 62, utgave 1926).,"""., "

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ,,. Jfr. strl. 86:" under krig hvori Norge deltar", Kan Norge delta i k~igen når hærledelsen betingelseslost kapitulerer? _ jfr. a) Regjeringsadvokat Krisgen,~ohannesens uttalelser (27/5 og 15/6 19~.o) gjennom Industriforbimdet, hvoretter arbeid for. okkupasjonsmakten 'ef' tillatt på grunnlag av kapitulasjonen. - b)det ble offisielt, igangsattmili tære arbeider for okkupa-, s'jons;naktenrnens krigen pågikk Calts;i for to. juni 1940), ocr senere.- Uridersok: Gjorde ikke Oslo kommune dette m.h.t.o arbeider på Fornebu: Flyplass?.. Ble ikke Oslo Sporveiers busser stillet til disposisjon for' transpor~'av arbeidere? H.R. advokat Harald Holthes artikkel"' "Krig idagsposten 6/ H.R. advokat Holthe ble benyttet av Stortinget som ekspert i Folkerett. ',,, Statsminister Albin Ii:anssonuttal te' 7,.. juni 1940 i en tale i Ludvika: "Viktigast ur vår synspunkt ~r at striderna mellan Tyskland och Norge upphort ll (citer:tetter "Svensk holdning og handling s. 92). ',.. "... Svensk hvitbok, utkommet et terfrigj o'ringen, ' omtalt :i Verdens Gang 26. sept i artikkelen "Transport' av tyske tropper og materiell gj ennom Sverige,,belyst:i svensk hvitbok": "Angåeridepermittent-trafikken,ogtransiteringenav krigsmateriell som Tyskland framsatte krav om:; mente man på 'svensk hold at fullstendig avklaring, v~r,i1l.tltrådt siden,., ":,, nordmennene hadde nedlagt våpnene Og krigen, i Ji9..rge derrne<i i realiteten var slutt"... D~ norsk~' styrker :somgikk over grensen til S'verige, bleinter~ ne~t, og skulde' etter folker-etten bli d'er,til krigen var slutt, jfr. 5. Haagkonv. art. Il. ".,'" " Fra forste norske divisjons offiserer, og muligens andre. ble det gjort henvendels'e gjennom legasjonen i Stockholm til Ny gaardsvolds regjering og bedt om forholdsordre. Resultatet var at de fikk "vite,at det var ikke bruk for dem. De,ble deretter av det noytrale Sverige med tysk godkj emiels'e sendt tilbake til Norge. Aile: krigsfan~erinorge iri?is. Oifiser:ne mot 'æresord,. som., siden er godkjent ved at offlserene er frlfunnet, som senere lkke etterkom Nygaardsvolds,regjerings.or~re om å bryte. æresordet. Il Nordmenn i Skotlandog Canada får militærutdannelse - men ingen norske enheter vites'å være satt inn i krigen som norsk enhet, bare. som frivillige personer. < Tusenvis av norske soldater lå årevis i utdannelsesleire, og Ruge. erklærte at det var etter hans "uttrykkelige' ordre. (?).. ', ' Den engelske ambassador: ta.'kker Kong Haakon l 1946 for nordmenns frivillige innsats i engelske avdelinger., ), På sikkerhetsrådets mote l. febr uttalte utenriksminister Bevin ( se Verdens Gang 5.?19~6) :

5 5,. "Storbri tannia er ikke knyttet til Hellas hverken Kl ennom,politiske,eller okonomiskeforbindelser. Man bor huske at Hellas var det eneste land utenfor, det britiske imperium. som kjempet ved vår side fra 1940 til 1941 til tross for fiendens stormlop.jeg overlater til verden å gjette hva alle andre gjorde!!'.,, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, Ifolge Dagbladet ca. 2().; rnai1946 skal Molotov ha uttalt at norge 'ikke var'krigforende. 15. Art. 10 i 4. Haagkonvensjon sier:!1krigs~anger kan frigis på æresord dersorrideres hjemlands lover tillater det. I såfaller de ved sin personlige ære forpliktet til å oppfylle, såvel overfor sin egen regjering som overfor den regjering som har tatt demtilfange, de forpliktelser som de måtte lia påtatt seg. I sådanne tilfelle-r er deres egen regjering forpliktet til hverken å kreve eller motta av dem,noen tjenester som strider mot, deres ord som,er gitt." 16. I forbindelse med,offisersakene skriververdensgang8~ januar 1946: ",' '" ' ", _ ',",,',,", ',_ " ","Det,ble nemlig,fra regj eringens side gj ort oppmerksom på, at i tilfelle av at den som ble kalt ut, ikke fant å kunne reise, vilde dette ikke få folger for ham. ' Myndighetene har altså funnet detnodvendig, åproverettsgyldigheten av,,sel il slike utsagil:fra den norske,regjering i London". 17. I Haaland$aken har, Hoyesteret t tatt standpunkt til hvorvidt pb.ssi vt medlemsskan i NS er straffbart, eller ikke.', 4 dommere mente at det ikke var-'-straffbart. '. Mente dommerne at krigen pågikk i No:rgei H.B.dommer Schjelderup, som var forstvoterende og som fikk tilslutning av 6 andre dommere, sier i sitt votum bl.a. : "Denne ekstraordinæremjiddighet m3.tte Kongen ha for å kunne" lede Norges, deltakelse i krigen og forberedefrigj oringenit., Det forutsettes her åpenbart at det er, en stat-lig krig under Kon2ens ledelse. Har det vært-det? ~ ~~~d~~, ', 18. På vegne av Administrasjonsrådetsk-rev H.R.advokat J.B. Hjort i juni/juli 1940 at norske krigsdeltake:j:'e skulde ha fortrini?rett til å arbeide for tyskerne. Likeledes ble det fra,mange kommuners side arbeidet energisk for å få snbragt de arbeidsledige i tyskerarbeid. Betrakti~inger,rettsopD~joret vedr. strl. 139 i relasjon til ( avvergerlikten). l. Den 3. desember 1940 sendte Justisdeoartementet ut et cirkulære undertegnet av daværende ekspedisjonssjef Platou p~ vegne av Justisråden, om at det er en frivillig sak for den enkelte (neglig av dommerne) om de vil melde seg inn i NS eller ikke. Cir~{ulæret er sendt fylkesmennene med anmodning om at det rna bli ;:rjort kjendt for dommerne. Hoyesterettsdommerne hadde s:iledes plikt t~ å kjenne dette cirkulære.

6 Den 25. oktober 19.,4.o~ foretar Hoyesterett en skj erpelse aven ~~'dom over ungdom som haddei a.ntastet NS-folk på vei fra et NS-,mote, og uttalte: De rådende forhold stiller strengere krav enn v~nligtil enhver med hensyn til ro og disiplin." I anklagen er det uttalt at fornærmede ikke hadde forskyldt forbrytelsen..., Men berettiget harme eller. lignende som kunne?itt Hayesterett anledning til å frifinne dem etter strl. 250 lretorsjon)omtales'ikke~ ~. '. Det 'foreligger intet kj ent om at H. fl. dommerne l 1940 het1" behandlet sparsmålet om hvorvid t medlem,skap i NS var landsforrederi '. Men både forholdene og de. cirkulærer som ble sendt ut, gjo~,det utrolig at slik.drof'telse ikke har funnet. sted. HayesterEitt tidde - men 4 dommere i en rett på Il dommere mente fremdeles i,1945. at,medlemsskapeti.,seg selv. ikke var straffbart.. Hadde. de.,6vrige en ann,enoppfatning? I, så fall må C1eres nye oppfatning og de tolkninger og 'nye.. rettsregler som, ' flyter av den, gis tilbakevirkende kraft for å kunne nyttes mot tusenvis av mennesker. ~. 0-',."."'-._,,',.,'. '. Ette:rat"regj eringen',had_de,forlat,t. Norge,' og Stor- " tinget, ikke kunne komme sammen, ',var Hoyesterett den eneste gjen. værende statsmakt.,,bortsett fra,at den. fortsatte å virke som :dorastol, utovet' dehi, 1940, også, andre, funksjoner,. oppnevnte >, Administrasjonsrådet,. :utarbeidet P. M.,, for Stortingets presidentskap, ' og var ved sin J usf,i tiarius i sterk politisk virksomhet. Heller ikke hendingen'e 25. september 1940 bragte noen uttalelse fra,hoyestere?tt. '.' """: ".,'., - ", '.,- :".' '>,,": ":,.:" -~l i.-; I ", '. -:\ :.,"."":." ". "'Strl. 139 sier:-:, "Med boter. eller med hefte eller fengsel innt.il lår:- straffes den, somundlater gj ennembetimelig'anmeld~lse for vedkoillmende myndighet eller på annen '. må. te å" sake avverget.. en forbrytelse av noen av denne lovs...,.86, 98"... omhandlet slags eller', sammes falger" skjont han til en.tid da forbrytelsen eller, dens folget' ennu.kunne forebygges,."har.' erh61dt,.påli telig ":, kunnskap om,.at deri. er 'igjære. eller er forovet. It Kjerschow uttaler i sin kommentar til 139 : "Pliktig til handling i nevnte oiemed er forst og fremst den som har en særliq rettsnlikt i så. henseende. Tilsidesettes den forsettlig, kan vedkommende bli å. straffe for medvirkning til den " begåtte forbrytelse.

7 - 7 - AV7ergepJjkien vartt1st,ede_i fo1g~de tilfeller: l. For sorenskriver Harbek som var sjef for Justisdeparetementet til 25/ For Sund som var riksadvokat til oktober 19~O. 3. For Den Norske Dommerforenings styre, som den 30. okt etter henvendelse fra et styremedlem - erklærte : "Styret hverken vil tilrå eller frarå noen dommer å foreta innmeldelse i NS, men vil fremholde at dette må være en helt frivillig sak for den enkelte. 1l 4. Denne erklæring fra Dommerforeningens styre sendtes - som nevnt - ut }. desember 1940 av Justisdepartementet som skriver: tldepartementet har funnet det riktigst å qjore dommerne kjent med disse uttalelser, forat de dommere som m~tte onske å slutte seg til NS, ikke skal la seg hindre i dette av misforståelse med hensyn til det lofte en tilslutning vil kreve av dem Il Nevnte rundskriv berorer også strl. 330, l. ledd (deltakelse i foreninger). Kjerschow s. 799 (utg. 1930) henviser fra 330 også til 94, og denne igjen ( s.296) til"visse forberedende handlinger til utforelse av forbrytelser mot strl. 83, 84, 86 eller 90". - Det er således en direkte forbindelse mellom 330, 94 og 86, og Justisdepartementet uttaler at medlemsskap ikke enganq - rammes av 330. '-' 5. Den 13. desember 1940 uttalte Hovedstyret i Den norske Sakforerforening (Bodtker, Voss, Selmer, Bjorge og Hoyer) at Hovedstyret gjor medlemmene oppmerksom på, at enhver står fullstendig fritt i sporsrnålet om han vil melde seg inn i NS, og dermed i NS-Juristgruppe, eller la være. 6. I rundskriv av 23. oktober 19~.o fr3. Biskop Berggrav (se s. 206 i hans bok ilda kampen kom") heter det bl. 9.. : "En tredje engstelse er kommet fram ved sdorsmålet om å melde seq inn i Nasional Samling. Enhver må her~ folge sin egen overbevisninq. '-' De ovennevnte Dersoner har alle er særlig 2vverge- ~ -' ~ plikt. De har ikke alene ik~avv,?rget eller sokt å avverge noe som de fra 1945 og senere fordommer som grov forbrytelse, men de har også avgitt uttalelser av offentlig eller h::d voffentlig karakter, som på menigmann må virke som en garanti for at NS er et lovlig parti, og medlemskapet uangripelig. H. R. dommer Schj elderup ut t11 te i fo-rbincielse med diskusjonen om "Morgenposten!! (se Verdens Gang 7/12 191;6) :

8 - 8 - "Annet ledds (nemlig l39's) straffefrihetsgrunn kan ikke gjelde tiltale eller fare som det trues med fra fiendens side. " ~stendigvis kan man vel ikke forme kravet slik til annet enn krigsfolk, men krevet man i 19L6 en s~idtgående avvergeplikt av sivilister i en avis under det press de var utsatt for i så må denne avvergeplikt ha vært lys levende og stått fullt klart for de mange fremtredende medlemmer av juriststand~lll~q.~~r nevnt under ovenståehde punkter, og som har tiet eller endog uttalt seg på tvers av denne avyer.gedlikt. I samme stilling står også den norske kirkes primas

9 ':".::. :t avskrift.-:;.;:~t1t 1 Oslo rj I Lf 19bq

Ordlyden av avtalen i tysk og norsk tekst.

Ordlyden av avtalen i tysk og norsk tekst. Don norske kapitulasjon i juni 1940 mm.:m:r:nmm.rnmji'.jllid.d1.ll1irjillij.ly'...mrrltdllllt~ 115349 Ordlyden av avtalen i tysk og norsk tekst. l juni 1940 hadde fire av Norges seks divisjoner i tur og

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE

ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE ØSTFOLD DISTRIKTSHØGSKOLE TILLEGGSSTUDIUM I TYSK (MELLOMFAGSTILLEGG) Språkferdighet Onsdag.. timer Oppgavesettet består av ialt nummererte sider. Hjelpemidler: Ingen. . Übersetzung aus dem Norwegischen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004. vom 24. September 2004

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004. vom 24. September 2004 BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 123/2004 vom 24. September 2004 zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und des Anhangs IV (Energie) des

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III 1. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1998 Ausgegeben am 3. Dezember 1998 Teil III 202. Abkommen zwischen der Republik Österreich

Detaljer

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie bei sich ändernden Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Fachreferat beim 11. DEVAP Bundeskongress am 21.09.2011 in Berlin 1 Gliederung 1) Veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 3. Wahlperiode Drucksache 1591 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 4 53100 2107/60 Bonn, den 5. Februar 1960 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit übersende

Detaljer

: og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. 1 pizza eller 1 : 4 = 4. 1 pizza : 4 = 1 teller brøkstrek 4 nevner

: og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. 1 pizza eller 1 : 4 = 4. 1 pizza : 4 = 1 teller brøkstrek 4 nevner Kapittel BRØK pizza : pizza eller : teller brøkstrek nevner : og betyr det samme. Begge er divisjonstegn. Ofte bruker vi divisjonstegnet : når mange eller mye skal fordeles på et visst antall, og brøkstrek

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 11. Februar 1997 Teil III 10. Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

Aktualisierte Margin-Anforderungen

Aktualisierte Margin-Anforderungen Aktualisierte Margin-Anforderungen Inhaltsverzeichnis 1. Zeitplan... 2 1.1 Wichtige Umstellungstermine... 2 2. Marginanforderungen... 3 2.1 Marginanforderungen für EUR-Konten.... 3 2.2 Marginanforderungen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder.

1. året 1. termin går over ca 18 uker. Terminen deles inn i 3 perioder. Årsplaner Læreverket Weitblick 1 er ment å kunne brukes gjennom hele begynnerkurset i fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram. Timetallet i faget er på 225 klokketimer fordelt over to år (Vg1

Detaljer

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der Verhalten im Brandfall Verhalten im Brandfall Reihenfolge der Maßnahmen: - Alarmieren - Retten - Löschen - Feuerwehr erwarten und informieren Feuerwehr

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/2660 18. Wahlperiode 25.09.2014 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 24. Juni 2013 zur Änderung des Abkommens vom 4. Oktober 1991

Detaljer

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer)

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer) EKSAMEN Emnekode: SFT 20102 Emne: Moderne og eldre språk Dato: 11.12.06 Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 (5 timer) Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Steinar Nybøle Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgaven:

Detaljer

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 10102 Dato: 8.12.2006 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Språk, tekst og situasjon Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit

KEIM Design-Lasur. Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit KEIM Design-Lasur Die Fang Eroberung lyset! der Leichtigkeit transparente Transparent eleganse Eleganz mit med Lasuren laseringsteknikker Faszination Fascinerende lebendiger levende vegger Wände Lasuren

Detaljer

Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 14/4300 14. Wahlperiode 12. 10. 2000 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Zusatzabkommen vom 19. Mai 1999 zum Europipe-Abkommen vom 20. April 1993

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsadministrativ avdeling Til fakultetene Dato, 25. mai 2016 Det tysk-norske studiesenteret i Kiel utlysning av såkornmidler. Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ) lyser

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

SKJEMA OM INNHENTING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER Ansvarlig myndighet

SKJEMA OM INNHENTING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER Ansvarlig myndighet I SKJEMA OM INNHENTING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER Ansvarlig myndighet DUF-nummer Utlendingsdirektoratet Etternavn Fornavn Mellomnavn Fødselsdato Fødested Fødeland Statsborgerskap Sivilstand Om

Detaljer

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER RUNDSKRIV fra RIKSADVOKATEN R. 2988/81 Delnr. 411981. Oslo, 21. desember 1981. Statsadvokaten i Politimesteren i NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER I. Lovendringer og endringenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet I Ny prøve fredag 24.1.1997 9 00

Detaljer

Agder politidistrikt- FKE - familievoldskoordinator VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD

Agder politidistrikt- FKE - familievoldskoordinator VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD VOLD I NÆRE RELASJONER FAMILIEVOLD Leder Eva Marit Gaukstad, tlf. 38136407, mobil 41537265 Politispesialist Anita Kleveland, tlf. 38136214 og mobil 91713430 Politispesialist Brita Hansen, tlf. kontor 381360

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Staates, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding)

MELDESKJEMA BARNEVERN (Bekymringsmelding) Journalstempel: Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, Pb 133, 7501 STJØRDAL Besøksadresse: Rådhuset, Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Skjemaet må skrives ut før utfylling. Skjemaet skal

Detaljer

Verordn ungsbla tt. filr die besetzten norwegischen. Forordningstidend for de besatte norske områder SNO

Verordn ungsbla tt. filr die besetzten norwegischen. Forordningstidend for de besatte norske områder SNO 117 874 Verordn ungsbla tt ftir die besetzten norwegischen Gebiete Forordningstidend for de besatte norske områder Nr. l Tag 24. "April 1940. 26. April 1940. Ausgegeben in Oslo am 6. mal Utgitt i Oslo

Detaljer

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11

Grüne Gemeinde Oslo. Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Grüne Gemeinde Oslo Präsentation auf der Kirchenvorstehertagung der EKD in Hannover 03.-06.02.11 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. 1.

Detaljer

En faglig idé fra tanke til gjennomføring

En faglig idé fra tanke til gjennomføring En faglig idé fra tanke til gjennomføring Hvordan utvikle og tilpasse storgruppeundervisning til norske forhold? Fra Jedem Kind ein Instrument til Hvert barn sitt kunstuttrykk Bakgrunn Jedem Kind ein Instrument"

Detaljer

";,' '~i:'~;l;.:~::":;,<::/;~;e,~~~ruqg~y9r~~g~';i,;',::: ",~,

;,' '~i:'~;l;.:~:::;,<::/;~;e,~~~ruqg~y9r~~g~';i,;',::: ,~, 167 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 18 1: 67:' det,'beilag~n: 'zu,~en ~tenqgt äphischen;protoköllen

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

Regierungsvorlage ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER REICH UND DEM KÖNIGREICH NOR WEGEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT

Regierungsvorlage ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER REICH UND DEM KÖNIGREICH NOR WEGEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT 703 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 29 703 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP Regierungsvorlage ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

Bundesrat Drucksache 364/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Bundesrat Drucksache 364/14. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Bundesrat Drucksache 364/14 08. 08. 14 Fz Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 24. Juni 2013 zur Änderung des Abkommens vom 4. Oktober 1991 zwischen der Bundesrepublik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Detaljer

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache norsk! Zeitschrift für die norwegische Sprache Norwegen-Service, Martin Schmidt www.norwegeninfo.net post@norwegeninfo.net Tel. 0174/3058797 05/Januar/01 2013 Anfänger nyheter fra Norge [Nachrichten aus

Detaljer

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung.

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung. TriCOM XL / L Energie. Ausdauer. Leistung. L und XL - die neue Generation Beispiel-Ladestation mit Ladegeräten TriCOM L / XL Innovative Ladetechnik Die neuen Ladegeräte TriCOM L - XL werden von einer hochmodernen

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 Innhold Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 DEL 1 1940 - samarbeid framfor alt 21 Norge i krig 23 En uforberedt regjering 24 Ro og orden i besatte områder 27 Høyesteretts

Detaljer

Vom 20. November Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 20. November Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 906 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil II Nr. 27, ausgegeben zu Bonn am 26. November 2014 Gesetz zu dem Protokoll vom 24. Juni 2013 zur Änderung des Abkommens vom 4. Oktober 1991 zwischen der Bundesrepublik

Detaljer

Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang

Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang Opplegg 1) Barnets beste o som en rettighet o som et rettsprinsipp og avveiningsnorm o Som saksbehandlingsregel 4) Barns rett

Detaljer

Utbyggingsavtaler hva viser forskningen og hva bør lovgiver gjøre?

Utbyggingsavtaler hva viser forskningen og hva bør lovgiver gjøre? Utbyggingsavtaler hva viser forskningen og hva bør lovgiver gjøre? 30. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse 29. 31. mars 2017 Vestlia Resort Geilo Fredrik Holth 1 EVAPLAN EVAplanundersøker

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Gesetzentwurf. Drucksache 12/4072. Deutscher Bundestag 12. Wahlperiode. der Bundesregierung

Gesetzentwurf. Drucksache 12/4072. Deutscher Bundestag 12. Wahlperiode. der Bundesregierung Deutscher Bundestag 12. Wahlperiode Drucksache 12/4072 06.01.93 Sachgebiet 611 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 4. Oktober 1991 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Detaljer

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 Oslo Deres ref Vår ref Dato ESA/tjv 6549428.1 16/5759 20.10.2016 126113/87285 Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke

Detaljer

Mülltrennung. Kildesortering

Mülltrennung. Kildesortering Mülltrennung In unserer Gemeinde sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Abfälle vor dem Wegwerfen zu sortieren. Dadurch soll ein möglichst großer Teil davon wiederverwertet werden, und auf diese Weise

Detaljer

Modell: Allround. Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten

Modell: Allround. Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten Einkaufspreisliste bestehend aus 8 Seiten Modellbeschreibung: Gestell: Polsterung: Tragende Teile Buchenholz Federkern im Sitz Rückenkissen wahlweise: A B Bodenkissen Spitzkissen Bitte bei jeder Bestellung

Detaljer

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988.

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. Hermansen: Trygve Hansen pensjonist, 75 år, Mo i Rana. Du har opplevd det meste i tiden

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

Installation Instructions /

Installation Instructions / Dok. Nr: M415 V: 1.0 2013-10-22 Installation Instructions 415-004 / 415-005 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Sweden Support: Tel. +46 (0) 11-19 77 57 415 230 V / 120 V 345 W / 324 W 18

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Tyskland, tyske turister i Norge og mat. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge

Tyskland, tyske turister i Norge og mat. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Tyskland, tyske turister i Norge og mat Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Nøkkeltall 2007 Det var mer enn 5,8 millioner ankomster i 2007. Dette er en oppgang på 2,3 prosent i forhold

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk Forsøk Strl. 16: «Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.»

Detaljer

VINMONOPOLET FARMASIDAGENE 4. NOVEMBER 2016

VINMONOPOLET FARMASIDAGENE 4. NOVEMBER 2016 Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Tysk språk I. Dato: Hjelpemiddel: Ingen. Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 11507 Dato: 7.12.2012 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Tysk språk I Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Truls Berggren Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer

Nr 1-2007. Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer informerer Nr 1-2007 Glassmosaikk Mosaikk på netting eller med papirfront? Hva skal brukes i våte arealer Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen Glass og keramikkmosaikk har blitt et populært materiale

Detaljer