Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 19.01.2015 Tid 15:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 15:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Aurskog-Høland kommune - Gbnr 160/2 - vestre Bunes - riving av låve - klage på kommunens vedtak 2/15 Nannestad kommune - Rutholen sør - Uttalelse til vedtak om varig dispensasjon for parkeringsvirksomhet 3/15 Rammer og føringer for vekst og vern i kollektivknutepunkter og vekstområder - svar på bestilling fra fylkestinget 4/15 Høringsuttalelse til planprogram for regional areal- og transportplan for Buskerud /15 Genbanken for verpehøner - forlengelse av driftsavtale 6/15 Akershusprisen godkjenning av juryens forslag til prisvinner 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 209/14 Fylkesutvalg /15 Fylkesutvalg Aurskog-Høland kommune - Gbnr 160/2 - vestre Bunes - riving av låve - klage på kommunens vedtak Innstilling Administrativ klage på Aurskog-Høland kommunes rammetillatelse for riving av låven på vestre Bunes opprettholdes. Låven er et sentralt element i et viktig kulturmiljø som er vurdert å ha nasjonal og regional verdi. Utvikling og forvaltning av miljøet bør vurderes som del av en reguleringsprosess. Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Administrativ klage på Aurskog-Høland kommunes rammetillatelse for riving av låven på vestre Bunes opprettholdes. Låven er et sentralt element i et viktig kulturmiljø som er vurdert å ha nasjonal og regional verdi. Utvikling og forvaltning av miljøet bør vurderes som del av en reguleringsprosess. Utvalgets behandling: Møteleder Anette Solli (H) foreslo å utsette saken for befaring og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette. Votering: Vedtak: Saken utsettes for befaring. 3

4 Sammendrag Akershus fylkeskommune har sendt en administrativ klage datert på Aurskog- Høland kommunes rammetillatelse datert for riving av låven på vestre Bunes. Bebyggelsen på gårdene vestre og østre Bunes er, i henhold til kulturminneplanen til Aurskog- Høland, et av kommunens viktigste kulturmiljø. I rapporten «Grøntstruktur på Romerike» er vestre og østre Bunes vurdert å være et kulturmiljø av nasjonal og regional verdi. Kulturmiljøet fremstår som helhetlig, er i liten grad endret og er preget av eldre bebyggelse, plassert i et avsondret landskapsrom. I kraft av dette må det vurderes å ha vesentlig verdi i regional sammenheng. Låven på vestre Bunes har en særlig betydning som en del av dette kulturmiljøet. Bygningens størrelse og plassering gjør den til en viktig del av miljøet. Fjernes låven vil tunet delvis bli oppløst og gården miste deler av sitt innhold. I tråd med vurderingen til administrasjonen i Aurskog-Høland kommune bør det nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak jfr. plan- og bygningsloven l3-1. Hensynet til kulturminneverdiene i området, som låven på vestre Bunes inngår i, tilsier at utvikling og forvaltning av miljøet bør vurderes som del av en reguleringsprosess. Gjennom dette kan mulighetene for bevaring av hele eller deler av låvevolumet bli vurdert. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Aurskog-Høland kommune oversendte søknad fra H.R. Astrup Skogforvaltning, Skjatvet Gård om riving av låven på vestre Bunes, gbnr 160/2 for uttalelse. I uttalelse datert anbefalte Akershus fylkeskommune at hele eller deler av låven bør bevares, eventuelt gjenoppbygges som en del av det eldre bygningsmiljøet og kulturlandskapet. Formannskapet i Aurskog-Høland behandlet saken i møter og Kommunen fattet rammetillatelse for riving av låven i vedtak datert Etter forvaltningsloven kap. VI og plan- og bygningsloven 1-9 kan fylkeskommunen påklage enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven dersom vedtaket direkte berører fylkeskommunens saksområde. Fylkeskommunen har i brev datert sendt en administrativ klage på kommunens vedtak. Vedtaket er også påklaget av Fortidsminneforeningen og Setskog Historielag. I brev datert , fra Aurskog-Høland kommune, er det fattet vedtak om utsatt iverksettelse. Det er fylkesutvalget som har myndigheten til å påklage kommunens vedtak, og saken legges derfor frem for behandling i fylkesutvalget, som avgjør om administrasjonens administrative klage skal opprettholdes. Problemstillinger og alternativer Beskrivelse og vurdering av bevaringsverdi Bebyggelsen på gårdene vestre og østre Bunes er del av et område som, i henhold til kulturminneplanen til Aurskog-Høland, er et av kommunens viktigste kulturmiljø. Området inneholder et rikt og variert eldre bygningsmiljø, plassert i et vakkert jordbrukslandskap ved innsjøen Setten. Foruten den eldre gårdsbebyggelsen inneholder området også damanlegg, vannsag og det eldste kirkestedet på Setskog, Åmot. Åmot kirke ble i 1875 flyttet til Kinnestad nordre. Kirketuften og eldre kirkegård ligger omkring hundre meter sørvest for vestre Bunes. Bebyggelsen på vestre Bunes er plassert omkring et åpent firkanttun og består av et eldre 4

5 midtgangshus, en sveitservilla, et stabbur og en låve. Låven og sveitservillaen er preget av forfall og manglende vedlikehold. Stabburet må refundamenteres, men er sammen med våningshuset i akseptabel stand. Kulturmiljøet er i liten grad endret og har beholdt et sammensatt, eldre bygningsmiljø preget av bebyggelse fra de siste hundre til tohundre år. Vestre og østre Bunes ligger skjermet i et landskapsrom avgrenset av et åpent, småkupert jordbrukslandskap på begge sider av elven Setta. Landskapet er avgrenset av skog mot øst og vest og åpent ned mot innsjøen Setten. Kulturmiljøet er preget eldre bebyggelse, plassert i et avsondret landskapsrom. Låven på vestre Bunes er i følge SEFRAK-arkivet bygget like før I 1950 ble fjøset revet og erstattet med nytt. Begge låvebruene ble revet i Bygningen er en typisk vinkellåve oppført i 1 ½ etasje, i reisverk, med laftet stall og murt fjøs. Taket er tekket med krumme, uglasserte teglpanner og veggene er kledd med vertikalt over- og underliggende panel. Deler av låven er i svært dårlig stand. Tak over midtpartiet er i ferd med å rase sammen. Grunnet den åpne og luftige konstruksjonen som preger slike låver, vil slike skader likevel gjerne være mulig å avgrense og utbedre. Låven på vestre Buenes har som enkeltobjekt i stor grad bevart opprinnelig utforming både av den eldste delen fra tidlig 1900-tall og tilbygget oppført omkring Bygningen har verneverdi som enkeltobjekt, men låven har særlig betydning som en del av et kulturmiljø. Bygningens størrelse og plassering gjør den til en viktig del av bygningsmiljøet på vestre Bunes, fjernes låven vil tunet delvis bli oppløst og gården miste deler av sitt innhold. Vurdering av søknad om riving Søker ønsker å rive låven og begrunner søknaden med låvens tilstand og at det vil være forbundet med fare å la låven stå slik den er nå. I uttalelse fra Akershus fylkeskommune til søknad om riving heter det: «Låven på Bunes vestre bør bevares som en del av det eldre bygningsmiljøet og kulturlandskapet. Bygningen har en størrelse som gjør den til en viktig del av helheten og sammenhengen i miljøet og tap av låven vil redusere noe av verdien og innholdet i kulturmiljøet. Akershus fylkeskommune anbefaler at kommunen forsøker å finne løsninger for å bevare hele eller deler av låven. Alternativt at det åpnes for en dokumentasjon og demontering av låven. Slik at eventuelt fremtidig erstatningsbygg kan ta utgangspunkt i den gamle låvens størrelse og utforming.» Utgangspunktet for vår vurdering er låvens betydning som en viktig del av det eldre bygningsmiljøet og kulturlandskapet. Låven er, som søker påpeker, i dårlig stand, men behov for sikring av området kan løses ved inngjerding og avstenging av området. Ut i fra låvens rolle som en vesentlig del av det bevaringsverdige miljøet bør det prøves å finne løsninger for bevaring av hele eller deler av låvevolumet, eventuelt i kombinasjon med gjenoppbygging. Fylkesrådmannens begrunnelse for klagen Eiendommen vestre Bunes er del av et uregulert område, avsatt som LNFR-område i kommuneplanen. I rapporten «Grøntstruktur på Romerike» er vestre og østre Bunes vurdert å være et kulturmiljø av nasjonal og regional verdi. Rapporten ble utarbeidet i 2002 av Akershus fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kommunene på Romerike og frivillige organisasjoner. 5

6 Låven, det meste av øvrig bebyggelse og kulturmiljøet på gårdene vestre og østre Bunes er i kulturminneplanen til Aurskog-Høland vurdert i vernekategori 2. I henhold til kulturminneplanen er området viktig i lokal og regional sammenheng og bør sikres gjennom regulering. Rådmannen i Aurskog-Høland har i forbindelse med vurdering av søknad om riving vektlagt anbefalingene og vurderingene i kulturminneplanen. I saksfremlegg i forbindelse med behandling av saken i formannskapet heter det: «Rådmannen vil vise til at kulturminneplanens intensjon er å benytte reguleringsprosesser som verktøy for å avklare om det skal fastsettes et juridisk vern av de viktigste kulturmiljøene i kommunen. Skal kulturminneplanen ha noen som helst reell funksjon må man kunne ta i bruk dette verktøy når man har å gjøre med et av de aller viktigste kulturmiljøene planen framhever..» ( ) «Det er etter dette rådmannens vurdering at det bør nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak jfr. plan- og bygningsloven l3-l, og at det bør utarbeides en reguleringsplan som avklarer videre vern og bruk av Vestre Bunes. Det er i denne sammenheng viktig for kommunen å presisere at et midlertidig forbud mot tiltak - og en etterfølgende plan, ikke nødvendigvis innebærer at låven ikke kan rives i fremtiden. Et midlertidig forbud mot tiltak og en eventuell reguleringsplan vil gi tid til en helhetlig avklaring av spørsmål om vern og bruk av et av kommunes flotteste kulturmiljøer» Kommunens kulturminneplan har ikke en juridisk bindende arealdel, men planen er politisk vedtatt og vurderinger og anbefalinger bør tillegges vekt i forbindelse med vurderinger av tiltak i områder med særlig høye kulturminneverdier. Fylkesrådmannen støtter vurderingene til administrasjonen i Aurskog-Høland kommune. Riving av låven på vestre Bunes bør ikke behandles før helheten i utvikling og bevaring av området har blitt behandlet som del av et arbeid med en reguleringsplan. Gjennom en reguleringsprosess kan mulighetene for bevaring av hele eller deler av låvevolumet bli vurdert i en helhetlig sammenheng. Fylkesrådmannens anbefalinger Hensynet til kulturminneverdiene i området som låven på vestre Bunes inngår i tilsier at utvikling og forvaltning av miljøet bør vurderes som del av en reguleringsprosess før det gis tillatelse til å rive sentrale bygninger med vesentlig kulturminneverdi. Området er vurdert som et av Aurskog-Høland kommunes viktigste kulturmiljø, som også har verdi i en nasjonal og regional sammenheng. Låven er et viktig element i miljøet og i tråd med anbefalinger i Aurskog-Hølands kulturminneplan bør området reguleres til bevaring. Det anbefales at fylkesutvalget opprettholder fylkesrådmannens administrative klage på Aurskog-Hølands rammetillatelse for riving av låven på vestre Bunes. Saksbehandler: Rune Jensen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 6

7 Vedlegg 1 Aurskog-Høland kommunes oversendelsesbrev Fylkesrådmannens uttalelse Aurskog-Høland kommunes rammetillatelse Fylkesrådmannens administrative klage Aurskog-Høland kommunes vedtak om utsatt iverksettelse

8 Aurskog-Høland kommune Teknisk drift og kultur Forvaltning Akershus fylkeskommune I, PB1200Sentrum 30JUN OSLO Vår ref: KBE 14/ /14 Arkivnr.: GA 160/2 Deres ref: Dato: OVERSENDELSE EoR UTTALELSE - RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 160/2 Det er søkt om riving av låven på gården Vestre Bunes i Aurskog-Høland kommune, gårdsnummer 160, bruksnummer 2. Låven er registrert i kommunens kulturminneplan med bevaringsklasse 2, se vedlagt oversikt over planens bevaringskategorier samt utdrag fra planen, delområde 65, Bunes, Halvorsrud, Åmot, Eidet og Veiby. I tillegg til låven, er også flere andre bygninger og anlegg på gården inntatt i kulturminneplanen. Ansvarlig søker opplyser at låven ikke har vært vedlikeholdt på lang tid, og at den nå er i så dårlig forfatning at det etter søkers oppfatning vil være uforsvarlig å starte restaureringsarbeider på bygget. Søker opplyser at de er klar over at gården Vestre Bunes omtales spesielt i kommunens kulturminneplan, men at de allikevel mener at forfallet på låven har kommet så langt at det vil være direkte farlig å la den bli stående, Se vedlagte bilder og følgebrev. Det bes om Deres uttalelse innen Med hilsen K et Haug r ristiane Berg f I virksomhetsleder forva tning byggesaksbehangler Kopi: H.R Astrup Skogforvaltning, Skjatvet Gård, Hølandsveien 355, 1903 Gan. Hans Rasmus Astrup, Skjatvet Gård, Hølandsveien 355, 1903 Gan Vedlegg: 1. Oversikt over bevaringskategorier og utdrag fra kulturminneplanen. 2. Følgebrev til søknad om riving med bilder. 3. Situasjonskart Adresse Telefon Telefax E-post Foretaksnr Rådhusveien BJØRKELANGEN 8

9 Kulturminnene er inndelt i følgende bevaringskategorier: F: Fredet kulturminne, dvs. automatisk fredet fomminne eldre enn 1537 og hus eldre enn 1650, eller kulturminne som er vedtaksfredet etter kulturminneloven. l: Kulturminne/landskapselement som er viktig íregional og delvis nasjonal sammenheng. Kan være fredningsverdig. 2: Kultunninne/ landskapselement som er viktig i lokal og regional sammenheng. Bevaringsverdi g, bør sikres gjennom regulering. 3: Kulturminne/landskapselement av mer lokal karakter. Har verdi i bevaringssammenheng. 4: Kultunfninne/landskapselement som er endret, men som del av et ellers verdifullt miljø, eller på annen måte har interesse. 9

10 Delområde 65, Bunes, Halvorsrud, Åmot, Eidet og Veiby Lokalisering Området ligger i innsjøen Settens nordende. Kort historikk Den første kirken på Setskog sto på Åmot i I 1656 ble det bygget ny kirke på Bunes vestre. Denne ble i 1846 erstattet av et nytt kirkebygg som allerede 29 år senere ble revet og flyttet til Kinnestad hvor den fremdeles står. Ved Åmot ble det ved århundreskiftet bygget skole og det var også poståpneri der. Registreringer Fornminner: Bunes østre 160/4: To gravhauger ca 550 meter nordøst for tunet. Nyere tids kulturminner: 0 Bunesvestre 160/2: Gammel kirkegård, vannsag med damanlegg og bro, to våningshus, bu, potetkjeller og låve. Bunes østre 160/4: To våningshus, bu, garasje, låve og lite hus ved gårdsveien. Bunes 160/2 og 160/4: Kulturlandskap. Halvorsrud 160/4: Våningshus, bu og låve i et flott kulturlandskap. Åmotskole 161/5:Gammelskolebygning. Åmot søndre 161/23: Gårdsbebyggelse og granhekk. Åmot nordre 161/12: Våningshus, bu, låve og granhekk. Eidet 161/33: Våningshus, to buer, svinestall, skjul og fjøs. Veiby 161/34: Gårdsbebyggelse. Gamleveien. Åmodtfossen: Steinfundamenter etter vannsag, sluser og dammer Vernestatus Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Gravhaugene er automatisk fredet. Begrunnelse for vern Dette er et av de desidert mest interessante, historiske stedene i kommunen med en kombinasjonen av spennende historikk og et vakkert kulturlandskap ved innsjøen Setten. Begge gårdsanleggene på Bunes har flere flotte, vemeverdige bygninger bevart og landskapet virker urørt og sjarrnerende. Den gamle kirkegården bidrar til å trekke verneverdien ekstra opp. Halvorsrud er en godt bevart husmannsplass i et sjarmerende landskap. Plassene Eidet, Settemoen og Veiby er gode eksempler på skogplasser som det i dag er sjelden man finner så komplette som disse. Forslag til forvaltning Den gamle kirkegården, gårdsbebyggelsen og saga på Bunes vestre bør reguleres til spesialområde til bevaring og kulturlandskapet bør fremdeles holdes i hevd ved aktivt bruk. Kommuneadministrasjonen bør søke dialog med grunneierne på Bunes vestre for å hindre ytterligere forfall på gårdsbebyggelsen. Eier av Bunes østre bør også orienteres om de kvalitetene som finnes på eiendommen og oppfordres til å ta vare på bebyggelsen og landskapet også i framtiden. Halvorsrud og Eidet bør sikres gjennom regulering til bevaring. Den gamle skolebygningen bør bevares. 10

11 _\.- _\ fig i G \.. _} æ = :1» Delområde65,, ~ :l M. si-lhfkkljpi' ' Fjifêl' i Si* f/i M," // /7 V! ~ :\ ii;/ 9..'9.vr.)OIV E.HH.r 1 1/ 3'.'= \ g "fr \\'~ p k*». XX». :å Cl n Gadaarua í/ _V u z `= '-1 T r l M 11 - u ÉETEUTTSEF 0 '.\ D 1% l.., /.\=\ _\E L _.1sg:r.1en a.,_`_v.e.. 1 ', - `. i Jr: 'l *r'-.4.'.'r:l srçsfm _ 3 \ :T/ Nr Beskrivelse Vernekalegori 65.1 To gruvhuugcr ea551)m nurclvesl lur lunelpa Buneslnslre- 1611/4 l* 65.2 Gamnlcl kirkcgard pa Bunes veslre ~ 1611/2 I 65.3 Valmsag rueddanlllnlegg ug hm, le vaningsllus.hu. pntcl1 cj.ujlcrnglave pa Hunes ' veslre / To vaningshusog hu pa llunes vlslre~ 1611/ Garasje.laveog lile husvedgardsveipa liunes nslre 16-1/4 3 g I,, `I _. = r l l* kulturlandskap palåunes 2 ;m_i,.. l21* ufíàefflf~~~f \\ 65.7 Vé1ningsl1us.buog lave i llull kulturlandskap l' 1_i_}. f I pa llalvnrsrulla 1611/-1. _ T N 65.8 Gammel skolchygning pa Alnol 161/5 -l 2-wt Å " f 65.9 (lardshehyggelse og granhekk pa Amnl søndre l 63,20» 161/23 4 r 65.11) 'x/ilnlrlgsllus. bu.lave «lggranhekkpilåmot nordre 161/12 3 A,_,9m_m Vanlngsllus.Lnhuer.svineslall.skjulog ljøspa liidcl -~161/ Gardshehyggelsepa Veihy - 161/ Gamleveien Gammcllkirkegardsmrlrade l`ramiddelalderen Åmot Kola - gammel finnehuplass~ resler eller ganlme ogjordkjeller Sella Sporeller lhrsllølningsx'e brukarugllanlanlegg V' (lanmlel ridevei l`raamul sondre via l-iillel og fffk2 Veihymolläjulrkelangen f l*/ 2 65.I8 Sellalblpusl - skansel`ra162()-lallel plassen veddenganllerideveierl 1 p I Nlalmgruver eller'ljllerljernverk 2 /' Ámolsluser 2 I f ix Srlavvker 'l f v. 11

12 SENTRALADMINISTRASJONEN Aurskog-Hølandkommune Rådhusveien3 1940BJØRKELANGEN Att. KristianeBerg Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) RuneJensen / /85200/2014EMNE L42 Telefon Deresdato Deresreferanse Aurskog-Høland - Gbnr 160/2- Bunesvestre- Uttalelsetil søknadom riving av låve Akershusfylkeskommunevisertil innkommetbrevdatert medvedlagtkopi av søknad, situasjonsplan, utskrift fra kulturminnevernplanog fotografier. Beskrivelse GårdenBunesvestreligger nordvestvedinnsjøensetten.bebyggelsener plasserturegelmessigog medforholdsviskort avstandtil bygningenepågårdenbunesøstre.omsøktlåveer enstørre bygningbyggeti vinkel i to etasjer. I følgesefrak-arkivetkandenværeoppførtlike før 1900.I 1950ble fjøset revetogerstattmednytt. Beggelåvebrueneble reveti 1990.Låvener byggeti reisverk,harlaftet stall og fjøs byggeti murstein. Taketer tekketmedkrumme, uglasserte teglpannerog veggeneer kleddmedvertikalt over- og underliggendepanel. Eiendommener del av et områdeavsattsomlnfr-områdei kommuneplanen.låvenhar SEFRAK-nr.: 0221/201/085.Flereav bygningenpåbunesvestreog østreer registrerti Aurskog- Hølandskulturminnevernplan.Låven er vurderti vernekategori2. Kulturminneri vernekategori2 harbevaringsverdii lokal/regionalsammenhengog børregulerestil bevaring. Det er bedtom uttalelsetil søknadom riving av låve. Tiltaketervurdertutfra fylkeskommunensrådgivenderolle somfagmyndighetfor kulturminnevern.vi harfølgendemerknader: Akershus fylkeskommunes vurdering LåvenpåBunesvestreer del avet verdifullt kulturmiljø. I Aurskog-Hølandskulturminnevernplan er områdetomtaltsomet av kommunensfremstehistoriske sted,medenspennendehistorikk og et vakkertkulturlandskap.ifølge kulturminnevernplanenharbeggebunesgårdeneflere flotte verneverdigebygninger. Oversendtfotodokumentasjonviserat låvenharomfattendeskaderknyttet bådetil fundamentering og lekkasjerfra tak. Bildeneviserat deleravtakkonstruksjonener påvei ned.det er enstorfare for at kulturminnetkangåtapt. LåvenpåBunesvestrebørbevaressomendel av deteldrebygningsmiljøetog kulturlandskapet. Bygningenharenstørrelsesomgjør dentil enviktig del av helhetenog sammenhengen i miljøet og tapav låvenvil reduserenoeav verdienog innholdeti kulturmiljøet. Akershusfylkeskommune Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks1200sentrum Schweigaardsgt 4,0185Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 12 -fk.no Pb1160Sentrum,0107Oslo (+47) NO

13 anbefalerat kommunenforsøkerå finne løsningerfor å bevareheleeller delerav låven.alternativt at detåpnesfor endokumentasjonog demonteringav låven.slik at eventueltfremtidig erstatningsbyggkanta utgangspunkti dengamlelåvensstørrelseog utforming.det børogså vurdereslagring/gjenbrukav brukbarebygningsdeler,somf.eks.takstein. Med vennlighilsen Nina EspesethGrønbrekk rådgiver, nyere tids kulturminner RuneJensen rådgiver, nyeretids kulturminner Dokumenteter elektroniskgodkjent. 2 13

14 2Q.1 l/h4105«í Aurskog-Høland kommune Teknisk drift og kultur Forvaltning 2 7UKTlüu H. R. Astrup Skogforvaltning Skjatvet gård, Hølandsveien GAN Vår ref: KHA-14/ Arkivnr.: GA 160/2 Deres ref: Dato: Myndighet: Delegerte saker rådmannen. Saksnr.: 1336/14. Vedtaksdato: RAMMETILLATELSE Søknad om rammetillatelse er mottatt her 24. juni Foreløpig svarbrev datert 26. juni Oversendelse til Setskog historielag og Akershus fylkeskommune den 4. juli Uttalelse fra Setskog historielag datert 8. juli 2014 og Akershus fylkeskommune datert 3. juli Brev fra søker datert 19. august Behandling i Formannskapet den 15. september 2014 og 13. oktober Brev fra Fortidsminneforeningen datert 19. september Gjelder: Riving av låve - søknad om rammetillatelse. Gnr/Bnr. _' I 60/2. Byggested: Bunes Vestre, 1954 SETSKOG. Plangrunnlag: Kommuneplanens' arealdel. Tiltakshaver: Hans Rasmus Astrup. Ansvarsoppgave: Ansvarlig foretak: Ansvarsområde: SØK PRO UTF Uavhengig kontroll H. R. Astrup Skogforvaltning Søker X Tiltaket er nabovarslet i tråd med plan- og bygningsloven Det er ikke innkommet merknader til omsøkt tiltak. Den aktuelle låven og Bunes-området er registrert med særlig høy kulturrninneverdi i kommunens kulturminneplan. Rivningsspørsmålet ble derfor oversendt Setskog Adresse Telefon Telefax E-post Foretaksnr Rådhusveien BJØRKELANGEN 14

15 l i historielag og Akershus fylkeskommune for uttalelse. Begge disse instanser fraråder i sine uttalelser at rivningstillatelse gis. Rivningsspørsmålet ble så forelagt formannskapet, for å avklare politisk vilje til å eventuelt iverksette planarbeid for å avklare videre bruk og vern av området. Det ble gjennomført en befaring på stedet i forkant av formannskapets behandling, hvor formannskapets medlemmer var invitert. Under formannskapets behandling, i to møter den 15. september 2014 og den 13. oktober 2014besluttet formannskapet å ikke motsette seg at rivingstillatelse ble gitt uten forutgående planprosess. Beslutningen ble fattet mot rådmannens innstilling, som anbefalte at det ble nedlagt midlertidig tiltaksforbud i påvent av reguleringsprosess for å avklare videre bruk og vem av området. Bakgrunnen for at det var to behandlinger var at formannskapet i sitt første møte fattet et ugyldig vedtak på grunn av kompetansemangel. I perioden mellom de to behandlingene i formannskapet sendte Fortidsminneforeningen en klage på formannskapets første vedtak. Fortidsminneforeningen viser til at Vestre Bunes er et av Aurskog-Hølands viktigste bevaringsverdige områder og må sikres gjennom regulering. Fortidsminneforeningen ble som svar på denne klagen gjort oppmerksom på at formannskapets første behandling var ugyldig på grunn av kompetansemangel og skal behandles på nytt. Det ble opplyst at Fortidsminneforeningen vil motta kopi av eventuelle nye vedtak i saken. At det var mottatt klage fra Fortidsminneforeningen ble opplyst i saksframstillingen da saken ble behandlet for andre gang den 13. oktober Rådmannen tar til etterretning at det ikke foreligger politisk vilje til å iverksettelse en reguleringsprosess for å avklare videre bruk og vem av området. Det foreligger dermed ingen hjemmel til å nekte omsøkt rivning. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 og 21-2 gis det rammetillatelse for riving av låve. Ved søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes: ø Avfallsplan. o Gjennomføringsplan. o Låven må dokumenteres med målsatte tegninger og innvendige og utvendige fotografier. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan gis etter at fullstendig søknad jfr. plan- og bygningsloven 21-2 femte ledd er innsendt. Faktura på gebyrer vil bli sendt tiltakshaver i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og vedlagt utregning. Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningslov med underliggende regelverk. 15

16 v 0 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtak er fattet. Rådmannen i Aurskog-Høland kommune Etter fullmakt ils Per Ole Rønning kommunalsjef W et l Hauger virksomhetsleder forvaltning Kopi: Akershus fylkeskommune, postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO. Fortidsminneforeningen på Romerike, v/ Bente Amesen, 1900 FETSUND. Hans Rasmus Astrup, Skjatvet gård GAN. Setskog historielag, v/ Tore Ødegaard, Gamle Setskogvei 576, 1954 SETSKOG. Vedlegg: 1. Informasjon om klage 2. Samlet saksfremstilling av formannskapets behandling den , sak nr: 174/ Gebyrutregning. 16

17 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27 tredje ledd) Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om. Klagerett Hvem kan du klage til? Klagefrist Rett til å kreve begrunnelse Innholdet i klagen Utsetting av gjennomføring av vedtaket Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen Du har rett til å klage over vedtaket. Du sender klagen til kommunen. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, sender kommunen klagen videre til klageinstansen som er Fylkesmannen ioslo og Akershus. Klagefristen er tre -3- uker fra den dagen underretningen om vedtaket kom frem til deg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for kommunen om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du fikk melding om vedtaket. Dersom du klager for sent, kan kommunen se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det. Dersom du mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket sitt, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen. Du må presisere: 0 Hvilket vedtak du klager over 0 Årsakentil at du klager 0 Den eller de endringene som du ønsker 0 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Klagen må undertegnes. Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Regleneom dette finnes i forvaltningsloven 18 og 19. Du må itilfelle ta kontakt med kommunen. Du vil da få nærmere veiledning om adgangentil å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntektsog formuegrenser. Klageinstansen eller din advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvisvedtaket blir endret til din fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil orientere deg om retten til å kreve slik dekning. Hvis du mener du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltningens side, kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke endre selve vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. 17

18 Aurskog-Høland kommune Teknisk drift og kultur Forvaltning H. R. Astrup Skogforvaltning Skjatvet Gård Hølandsveien GAN Vår ref: KHA 14/ /14 Arkivnr.: GA 160/2 Deres ref: Dato: OVERSENDELSE AV BEHANDLING I FORMANNSKAPET - RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 160/2 Oversender herved vedtak fra Formannskapet den , sak nr 174/14. Formannskapets vedtak i saken er å betrakte som en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. N f* Je 11Ha ger A Per Ole Røn mg kommunalsjef virksomhetsleder forvaltning Kopi: Hans Rasmus Astrup, Skjatvet Gård, Hølandsveien 355, 1903 Gan. Akershus fylkeskommune, postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO. Fortidsminneforeningen på Romerike v/ Bente Arnesen, 1900 FETSUND. Setskog historielag v/ Tore Ødegaard, Gamle Setskogvei 576, 1954 SETSKOG. Adresse Telefon Telefax E-post Foretaksnr Rådhusveien BJØRKELANGEN 18

19 SENTRALADMINISTRASJONEN Aurskog-Hølandkommune Rådhusveien3 1940BJØRKELANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) RuneJensen / /120662/2014EMNE L42 Telefon Deresdato Deresreferanse 14/ Aurskog-Høland - Gbnr 160/2- Vestre Bunes- Riving av låve - Klage på vedtak Akershusfylkeskommunevisertil oversendelseav rammetillatelsefra Aurskog-Hølandkommune datert Sakener behandletav formannskapet i Aurskog-Hølandkommune og AkershusfylkeskommunefremsettermeddetteklagepåAurskog-Hølandkommunes rammetillatelsefor riving av låvepågbnr160/2,vestrebunes. Begrunnelsenfor klagener at vi vurdererat vedtaketikke er i samsvarmedaurskog-hølandkommuneskommunedelplanfor kulturminnerog kulturmiljøer. Låvener i kulturminneplanengitt lokal og regionalverdi. Det henvisesogsåtil plan- ogbygningslovens 31-1 og til Akershusfylkeskommunestidligere uttalelsedatert Rådmanneni Aurskog-Hølandshari sinvurderingav sakenanbefaltat detblir nedlagtmidlertidig tiltaksforbudi påventeav enreguleringsprosess for å avklarevidere bruk og vernav området.vi slutterosstil dennevurderingenog fraråderatdetblir gitt tillatelsetil riving før kulturmiljøetsomlåveninngåri er gitt enhelhetligvurdering gjennomen reguleringsprosess, herundermulighetenefor å bevarelåvenhelt eller delvis. Akershusfylkeskommuneberom at iverksettelsenav vedtaketutsettesinntil klagener endelig avgjort.denneadministrativeklagenvil bli politisk behandleti fylkesutvalget Fylkesutvalgetvil avgjøreom klagenskalopprettholdes. Med vennlighilsen ChristianHintzeHolm ass.fylkesdirektør,seksjonfor kulturminnevern Dokumenteter elektroniskgodkjent. RuneJensen rådgiver, nyeretidskulturminner Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks1200sentrum Schweigaardsgt 4,0185Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 19 -fk.no Pb1160Sentrum,0107Oslo (+47) NO

20 Aurskog-Høland kommune Teknisk drift og kultur v «--, får P : fi s t. ~.'34. f; s _ U3NOV2011» H. R. Astrup Skogforvaltning 10W/[l Woie'S/ Skjatvet gård Hølandsveien GAN Vår ref: KHA 14/ /14 Arkivnr.: GA 160/2 Deres ref: Dato: Myndighet: Delegerte saker rådmannen Saksnr.: 1404/14 Vedtaksdato: ORIENTERING OM MOTTATT KLAGE PÅ VEDTAK - RIVNING AV LÅVE - EIENDOMMEN 160/2 - VEDTAK OM UTsATT IVERKsETTELsE Dokumenter i saken: 1. Vedtak om rammetillatelse, datert 17. oktober Brev fra Akershus fylkeskommune, datert 28. oktober Klage på vedtak. Saksopplysninger: Aurskog-Høland kommune fattet den 17. oktober 2014, vedtak om å godkjenne søknad om rammetillatelse for rivning av låve på eiendommen gnr. 160, bnr. 2 - Vestre Bunes. Akershus fylkeskommune påklager vedtaket den 28. oktober Fylkeskommunen har klagerett som regional myndighet innen nyere tids kulturminner. Klage er sendt kommunen rettidig og skal behandles. Fylkeskommunen ber Omat det påklagede vedtaket gis utsatt iverksettelse, inntil klagesaken er endelig avgjort. Kommunen må således ta stilling til dette forhold snarest mulig. Kommunen oversender med dette den mottatte klagen til orientering, samt tar stilling til Omutsatt iverksettelse av det påklagede vedtak skal nedlegges. Relevante bestemmelser: Forvaltningsloven 42 angir: Adresse Rådhusveien BJØRKELANGEN Telefon Telefax E-post Foretaksnr

21 «Urzderinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaketprøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til detforeligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har brakt en sak innfor Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål m.m. Det kan settes vilkårfor utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget» Vurderinger: Kulturminner og kulturmiljø er en ikke-fomybar ressurs. Rivning av et kulturminne er et irreversibelt tiltak. Dette er forhold som etter kommunens vurdering tilsier at klagers anmodning om utsatt iverksettelse bør imøtekommes i denne saken. Det påklagede vedtak om rammetillatelse gir ikke gir hjemmel for igangsetting av rivning, før det også søkes om igangsettingstillatelse. Ved å gi vedtak om rammetillatelse utsatt iverksettelse vil det imidlertid ikke være hjemmel til å godkjenne eventuell søknad om igangsettingstillatelse inntil klagesaken er avgjort. Vedtak: Det påklagede vedtak isak med saksnr. 1336/14 og vedtaksdato: I , rammetillatelse for rivning av låve på eiendommen gnr. 160, bnr. 2 - Vestre Bunes, gis utsatt iverksettelse inntil klagesaken er avgjort. Vedtaket er fattet av kommunen som underinstans i klagesaken i medhold av forvaltningslova 42. Klagerett: Underinstansens vedtak om å gi et påklaget vedtak utsatt iverksettelse er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Rådmannen i Aurskog-Høland kommune Etter fullmakt lgjzz erykæ' / f e "I: ~.. l *0UYlr\-'\ i - virksomhetsleder forva ning Marianne e er ui/mvö byggesaksbehandler Kopi: 0 Akershus fylkeskommune, postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO. Adresse Telefon Telefax E-post Foretaksnr Rådhusveien BJØRKELANGEN 21

22 0 Hans Rasmus Astrup, Skjatvet gård, Hølandsveien 355, 1903 GAN. Vedlegg: 0 Kopi av brev fra Akershus fylkeskommune, datert 28. Oktober 2014, Klage på vedtak samt anmodning om utsatt iverksettelse. Adresse Telefon Telefax E-post Foretaksnr Rådhusveien BJØRKELANGEN 22

23 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Fylkesutvalg Nannestad kommune - Rutholen sør - Uttalelse til vedtak om varig dispensasjon for parkeringsvirksomhet Innstilling Fylkesutvalget påklager Nannestad kommunes vedtak om varig dispensasjon for parkeringsvirksomhet på Rutholen sør. Sammendrag Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert av vedtak fattet i Plan- og utviklingsutvalgets møte i Nannestad kommune den Følgende vedtak ble fattet: Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen 3.01 til parkeringsvirksomhet jf. pbl Det gis samtidig tillatelse til parkeringsvirksomhet etter pbl 20-1, i henhold til søknad. Vedtaket innebærer at det gis varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og dermed tillates helårsparkering på området (inntil 900 biler). Det er tidligere gitt flere midlertidige dispensasjoner til parkering med varierende tidsrom. Det er per i dag ikke tillatt med noen form for parkeringsvirksomhet på området. Fylkesrådmannen har i uttalelse sterkt frarådet at det gis dispensasjon ut fra en vurdering av at det strider mot overordnede mål og føringer i forslaget til regional plan for arealog transport i Oslo og Akershus (som for tiden er på høring). Dispensasjonen samsvar ikke med føringene i brev fra Miljøverndepartementet av , som stadfester reguleringsplanen for Oslo lufthavn. I brevet frarådes en økning i antall parkeringsplasser for reisende ved flyplassen før det kan dokumenteres en kollektivandel for flypassasjerer på minimum 75 %. Saken legges nå frem for politisk behandling, slik at fylkesutvalget kan avgjøre om dispensasjonen skal påklages. Bakgrunn og saksopplysninger Det aktuelle området er på 24 dekar og ligger sørvest for Oslo lufthavn, ca. fire km fra terminalen. Eiendommene ligger i et område avsatt til næringsformål innenfor N16 i 23

24 kommuneplanens arealdel og N1 og N2 i reguleringsplanen «Rutholen Sør Gardermoen». I henhold til reguleringsbestemmelsene kan området nyttes til «hotell, konferanse/messehall, restaurant, kontor, lett industri, lager eller lignende. Salgsvirksomhet kan tillates der det er underordnet planens hovedformål. Det tillates midlertid almen parkering i sommermånedene juni august i tre år. Forlengelse kan tillates av det faste utvalget for plansaker etter egen, begrunnet søknad.» En reguleringsendring i 2007 åpnet for midlertidig parkering i perioden juni august i tre år. En søknad om forlengelse ble avvist i august 2011 på bakgrunn av manglende opplysninger. I august 2012 ble det gitt varsel om pålegg om avvikling av parkeringsvirksomheten, som deretter ble avviklet. Fylkeskommunen fikk oversendt søknad fra Nannestad kommune om tillatelse til midlertidig parkeringsvirksomhet i det aktuelle området. Det ble søkt dispensasjon fra reguleringsplanen for Rutholen Sør Gardermoen i fem år for videreføring av etablert parkeringsvirksomhet. Fylkesrådmannen konkluderte den gang med at tiltaket var i strid med reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen og at en eventuell innvilgelse ville kunne skape forventning om likebehandling i tilsvarende saker. Fylkesrådmannen frarådet derfor kommunen å innvilge dispensasjon og varslet at saken ville bli fremmet for fylkesutvalget med forslag om å påklage vedtaket. Dispensasjonen ble innvilget og fylkesrådmannen sendte saken til politisk behandling i fylkesutvalget med forslag om å påklage. Fylkesutvalget fant i møte 11. mars 2013 grunn til å frafalle klagen, jf. FU-sak 44/13. Problemstillinger og alternativer Etter at saken om midlertidig dispensasjon var til behandling i fylkesutvalget i mars 2013, har det kommet nye signaler fra Miljøverndepartementet som fylkesrådmannen ser på som viktige å legge til grunn. Det gjelder brev fra Miljøverndepartementet, datert 24. april 2013, hvor reguleringsplan for Oslo lufthavn stadfestes. Dette brevet fastsetter følgende: Ved en gradvis styrking av kollektivtilbudet, kombinert med en begrensning i antall nye parkeringsplasser og en bevisst bruk av prismekanismer, mener Miljøverndepartementet at det bør være et mål å øke kollektivandelen til 75 prosent. I samråd med statlige og regionale myndigheter bør det løpende vurderes virkemidler for å øke andelen ytterligere. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus nå også sendt på høring. Planarbeidet har som mål å bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem. Planprogrammet, som ble vedtatt juni 2012, fastsetter at hovedutfordringen knyttet til areal- og transportplanlegging er å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster, og øke andel reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. Vedtaket, som innebærer en varig og betydelig økning i parkeringsdekningen for de reisende på flyplassen, bygger ikke opp under dette. Et av planens hovedmål er å øke veksten i kollektivtransporten og det trekkes frem at de fem siste årene har veksten i kollektivtransporten vært høyere enn veksten i biltransporten og befolkningsveksten (fra høringsutkastet). Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere klimagassutslippene innen Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger 24

25 Fylkesrådmannen vurderer at ikke å fremme forslag om klage i dette tilfellet, vil være å overse anbefalingene fra Miljøverndepartementet. I tillegg vurderes ikke dispensasjonen å samsvare med mål og føringer i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. En varig dispensasjon kan gjøre det vanskelig å få en fremtidig utvikling av området i tråd med forslaget til plan. En midlertidig dispensasjon kan trekkes tilbake ved ønske om en annen arealbruk, men dette er vanskelig når dispensasjonen er varig. Vedtaket om å tillate helårsparkering på området vurderes å være i strid med overordnede føringer for klima, areal og transportplanlegging og vil underbygger ikke målsettingen om 75 % kollektivandel til flyplassen. Fylkesrådmannen anbefaler på dette grunnlag fylkesutvalget å påklage vedtaket. Oslo, Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Benedicte Søgnen Bendiksen 25

26 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Fylkesutvalg Rammer og føringer for vekst og vern i kollektivknutepunkter og vekstområder - svar på bestilling fra fylkestinget Innstilling Fylkesutvalget tar saken til orientering. Sammendrag Saken gjør rede for hva lovverket sier om fylkeskommunens ansvar som regional planmyndighet og hvilke rammer og føringer som ligger til grunn for myndighetsutøvelsen. Deretter gjøres det rede for hvilke føringer som ligger til grunn for det regionale planarbeidet. Saksutredning I behandling av sak 48/14 Inntektsrammer og strategier for ØP i møte 16. juni 2014, vedtok fylkestinget å oversende følgende bestilling til administrasjonen: Fylkesrådmannen bes legge fram en sak med en helhetlig framstilling av rammer og føringer for avveiing mellom vekst og vern i kollektivknutepunkter og vekstområder. Dette for å sikre at fylkeskommunens forvaltning er mest mulig effektiv, opp mot de føringer som er gitt i rikspolitiske retningslinjer, arbeidet med samordnet areal- og transportplan og kulturminnevern. Denne saken gjør rede for hvordan fylkesrådmannen samordner forvaltningsansvaret for kulturminnevern, ansvaret som eier av fylkesveiene; og rollen som regional planmyndighet. Nasjonale og regionale føringer for vekst og vern Plan- og bygningslovens kapittel 3 tar for seg oppgaver og myndighet i planleggingen. Lovkommentaren til plan- og bygningsloven sier at: Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen.( ) Regional planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 26

27 Fylkeskommunen har ansvar og oppgaver knyttet til tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling. Til disse oppgavene kreves det at det utarbeides planer som konkretiserer og tydeliggjør fylkeskommunens politiske satsingsområder. Planarbeidet kan deles inn i regionale planer basert på plan- og bygningsloven, og fylkeskommunale styringsdokumenter. De regionale planene utarbeides og følges opp i samarbeid med staten, fylkene og kommunene, og er basert på bestemmelser i plan- og bygningsloven. Regionale myndigheter skal melde fra om sine interesser og eventuelle innvendinger mot en plan som er under utarbeiding så tidlig som mulig i planprosessen slik plan- og bygningsloven forutsetter. De statlige regionale sektormyndighetene skal gi sine uttalelser på varselstadiet og bidra med planveiledning underveis i planprosessen. Denne medvirkningen og veiledningen skjer ofte gjennom regionalt planforum (som ledes av fylkeskommunen), uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, og/eller gjennom direkte dialog med kommunene. Regional planmyndighet Fylkeskommunen er etter bestemmelser i plan- og bygningsloven (2008/71), kulturminneloven (1978/50) og veglova (1963/23) myndighet i saker som berører kulturminnevern og spørsmål om fylkesveinettet i fylket. Fylkeskommunen, som er regional planmyndighet, skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen er høringsinstans og avgir uttalelser til kommuneplaner, reguleringsplaner, og søknader om dispensasjon fra kommuneplanen. Fylkesrådmannen har delegert ansvar for oppfølging av fylkeskommunens ansvar som regional planmyndighet, kulturminnemyndighet og fylkesveieier, for planveiledning til kommunene og gjennomføring og utarbeidelse av de regionale planene. Fylkesrådmannen har delegert myndighet til å uttale seg til varsel om oppstart av planarbeider, offentlig ettersyn av planer, og dispensasjoner. Kommuneplaner og større kommunedelplaner, samt andre planer som strider mot viktige regionale interesser, blir lagt fram til politisk behandling. I Akershus fylkeskommune er det avdeling for plan, næring og miljø, planseksjonen, som har ansvaret for å koordinere og samordne uttalelser fra fylkeskommunen. Dette innebærer at fylkeskommunen i alle sine uttalelser til kommunale planer har veid de ulike interessene som fylkeskommunen har ansvaret for inn i et regionalt helhetsperspektiv. De regionale planene, som er utarbeidet i samarbeid med stat, fylke og kommune, legges til grunn for vurderingene av kommunale planer. Her blir kulturminnemyndigheten og fylkeskommunens rolle som eier av fylkesveiene sett i sammenheng med andre regionale temaområder. Sakene som kommer inn fra kommunene varierer i mangfold og kompleksitet. Plantypene som behandles av fylkesrådmannen er for det meste reguleringsplaner; både oppstartsvarsel og offentlig ettersyn. Reguleringsplaner varierer i størrelse og omfang, fra en enkelt boligtomt til områdereguleringer av større områder; for eksempel Oslo lufthavn eller større sentrumsplaner. Deretter er det dispensasjoner fra gjeldende regulerings- og kommuneplaner som behandles. Kommuneplaner utgjør en betydelig del av sakene som kommer til fylkesutvalget for behandling, men en svært liten del av det totale antallet plansaker som fylkesrådmannen uttaler seg til. Dersom det kommer frem av materialet som er oversendt fra kommunen at saken er i strid med fylkeskommunens interesseområder, kan det varsles innsigelse til planen. Det skal skje på et så tidlig tidspunkt som mulig, jf plan- og bygningslovens 5-4. Planseksjonen koordinerer 27

28 fylkeskommunens interesser og sender samlet uttalelse til kommunene. For å samordne best mulig, har saksbehandlere på seksjon for kulturminnevern, seksjon for samferdsel og seksjon for plan og miljø ukentlig kontakt om plansaker som kommer fra kommunene i Akershus. Den uformelle tverrfaglige kontakten som er mellom saksbehandlerne i tillegg til de faste, ukentlige fellesmøtene er svært viktig for å holde fremdriften i saksbehandlingen så effektiv som mulig. I forhold til antallet plansaker som kommer inn til behandling, vedtar Akershus fylkeskommune svært få innsigelser knyttet til kulturminnevern og samferdsel. Innsigelse varsles imidlertid relativt ofte i forbindelse med oppstart av planarbeider. Tendensen er at motstrid mellom planene, samferdsels- og kulturminnehensynene i stor grad løses gjennom medvirkning og dialog mellom kommunene og fylkeskommunen, slik at behovet for å fremme innsigelsene i stor grad ryddes av veien. Fylkeskommunen har også som oppgave å samarbeide med og veilede kommunene i deres planlegging etter plan- og bygningsloven. Regional plan for areal og transport Byene og tettstedene i Akershus har vokst kraftig de siste årene. Flere steder har utviklet seg fra kollektivknutepunkt med spredt bebyggelse til steder av bymessig størrelse. Denne veksten er forventet å fortsette i lang tid fremover. Regional plan for areal og transport ble lagt ut på høring i november. Planen er utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune, og kommunene i Akershus har vært involvert i prosessen med utarbeidelse av planen. Planen legger føringer for et arealeffektivt utbyggingsmønster i fylket, det vil si mer konsentrasjon og mindre spredt vekst. Planen avklarer hvor byvekst bør gå foran vern, og hvor vern bør gå foran utbygging. Når den er vedtatt, vil regional plan for areal og transport legge tydeligere premisser for plansaksbehandlingen enn det som er tilfelle i dag. Det vil også gi gode forutsetninger for effektiv og forutsigbar plansaksbehandling i fremtiden. Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur Gjeldende fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur er fra Planen har som formål å beskrive hovedtrekkene i tettstedsutvikling, senterstruktur og utvikling av servicetilbud og handelsvirksomhet i Oslo og Akershus. Fylkesdelplanen skisserer hovedtrekkene i senter- og transportstrukturen i Akershus, og legger retningslinjer for den videre utviklingen av senterstrukturen. Planen er for tiden under revisjon og ligger fremdriftsmessig parallelt med regional plan for areal og transport. Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet Som regional kulturvernmyndighet har fylkeskommunen et særlig ansvar for å ivareta de samlede verneinteressene knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. Fylkeskommunen må påse at kulturminner av regional og nasjonal interesse blir ivaretatt på en forsvarlig måte i kommuneplanleggingen, og gi råd til kommunen om hvordan hensyn til kulturminner og kulturmiljøer best kan ivaretas. I rollen som kulturminnemyndighet kan fylkeskommunen fremme innsigelser for å ivareta nasjonale interesser. Fylkesrådmannen viser for øvrig til FT-sak 11/14 om gradering av områder med hensyn til kulturminner. Saken redegjør for roller og ansvar innen kulturminneforvaltningen, hva som finnes pr. i dag av kulturminneregistre og verdivurderinger og hvordan den regionale kulturminneforvaltningen samarbeider med kommunene i dag. Videre skisseres en 28

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10.

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 14.10.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 188/13 Gjerdrum

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027 Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer Nedre Eiker kommune 2015-2027 1 Del I Rammer, mål og innhold...3 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering og finansiering...4 1.3 Målsetting...5

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Overordnet bakgrunn for kartleggingen... 5 1.2 Innledende oppsummering... 5 2 Det

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR. til plandelen av ny plan- og bygningslov

Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR. til plandelen av ny plan- og bygningslov Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR til plandelen av ny plan- og bygningslov 1 INNHOLD: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk): Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29

Sakskartliste: Møteinnkalling side 2 av 29 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer