PBL-Forum, Vestlia 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PBL-Forum, Vestlia 2014"

Transkript

1 PBL-Forum, Vestlia 2014 Tema Nytt fra domstolene rettspraksis 2013 til nesten idag Foredragsholder Per P. Hodneland

2 Opplegg 1. Domshenvisninger i disposisjonen (opptrykket av denne pp-presentasjonen). Ikke alt er med (= Ansvarsfraskrivelse). 2. Fremstillingen: For det meste Pang, Pang. Litt dypere i noen. 3. Mitt spørsmål: Skjønner domstolene når plan- og bygningsrettslige spørsmål er relevante i tvister mellom private? 4. Deres spørsmål/kommentarer underveis: Ja, takk. Side 2

3 Søksmålsfristkjennelsen HR U. Rt 2013/1016 Høyesteretts ankeutvalg lar med 2 mot 1 øksen falle og nekter realitetsprøvning av rivningsvedtak fordi et ilagt forelegg etter pbl 36-6 annet ledd for nektelse av å etterkomme rivningspåbud ikke bringes inn for rettslig prøvning innen 30-dagers frist. 30-dagersfristen er da ikke først og fremst for prøving av boten (som økonomisk sett er liten), men for forvaltningsvedtaket om riving (som kan gi huseierne et milliontap). Jurist-juristene seirer igjen! Side 3

4 Mer prosessjus Ankeutvalget: HR U - Rt-2013/1127 Når kan det prøves om kommunen har rett til å stenge en gate som tjener bl.a til adkomst til parkeringsanlegg (Dronning Mauds gate/enga i Oslo)? Usikkerhet om fremtidig regulering ikke nok. Det må først foreligge et vedtak i kommunen. Deretter kan slikt vedtak påklages og domstolbehandles. Side 4

5 Alpinanleggsdommen HR A - Rt-2014/36 Bare friluftslovsdom innmark/utmark? Reguleringsstatus ikke avgjørende for resultatet, men behandlet i dommen (68) Ikke behandlet i dommen: Hvor store investeringer skal være gjort i opparbeidelse og snekanondrift av et alpinanlegg før den gir alpinanleggseieren enerett på kommersiell virksomhet sitt anlegg? Side 5

6 Villaservituttene en gave til advokatstanden HR U - Rt og «hovedsaken» LB Borgarting Ekspropriasjon av "villaklausul". Villaklausul fra 1898 var til hinder for oppføring av to planlagte boligblokker, som for øvrig var i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Kommunens og fylkesmannens ekspropriasjonsvedtak var hverken basert på feilaktige premisser eller mangelfullt begrunnet. Hålogaland lagmannsrett - LH Retten forstår ikke helt hva som var det viktigste formålet med servitutten fra 1918, men opprettholder den. Oslo tingrett ( TVI-OTIR/O5). Årets første dom innen dette emnet (?). Anket, så følg med, følg med. Den går nok til Høyesterett om lagmannsretten følger tingretten Side 6

7 Side 7

8 Tre tomannsboliger og en tremannsbolig, som var i tråd med Småhusplanen. Villaklausul som anga begrensninger i antall etasjer samt at den villamessige bebyggelsen skulle etableres ved eneboliger eller tomannsboliger. Tingrettens tok utgangspunkt i en skjønnsmessig vurdering av geografi, topografi og reguleringsplan. Selv om naboer i dag må tåle større utnyttelse enn det som var tilfellet da servitutten ble stiftet, vil det samlede inntrykket med 9 boenheter fordelt på tre tomannsboliger og en tremannsbolig innebærer en fortetting utover det servitutten tillater og dessuten uttrykksmessig er for dominerende og bastante i forhold til omkringliggende bebyggelse (ene- og tomannsboliger). Avgjørelsen er ikke rettskraftig. Den er mer «nabovennlig» enn mitt inntrykk av rettspraksis opp til nå. Som vanlig diskuteres ikke om en slik servitutt fra en tid uten planlov mer bør ses som datidens reguleringsplan enn et rent privatrettslig forhold Side 8

9 Lovforslaget? Stortinget ba for noen år siden regjeringen om å fremlegge et lovforslag som skulle åpne for at bl.a. villaklausuler ble satt til side som byggehindring dersom reguleringsplan tillot en annen utnyttelse. Utbygger skulle slippe å gå den usikre og lange vei om ekspropriasjon eller av-/omskiping. Det var forutsatt at naboene da skulle tilkjennes erstatning for økonomisk tap ved en utbygging ut over det servitutten tillot. Et slikt lovforslag ble sendt på høring, men ble så «lagt i skuffen» i Miljøverndepartementet. (Lov og Rett 2013 nr 5) Om den nye politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som nå har overtatt dette saksfeltet, vil finne frem lovforslaget fra skuffen igjen, er ikke kjent. Side 9

10 Rammetillatelse og igangsetting Agder lagmannsrett - LA Kragerø kommune pliktet ikke å gi igangsettingstillatelse på grunnlag av en rammesøknad og -tillatelse som var lite presis. Vekt på vitneforklaringer fra bygningsrådspolitikere og saksbehandler i motsetning til i Borgarting lagmannsretts overskjønn (LB ), der retten ikke engang gadd å referere forslagsstillende ordførers vitneforklaring om hva han hadde ment med den reguleringsbestemmelse som ble vedtatt. Side 10

11 Kontroll- og/eller prosjekteringsansvar Agder lagmannsrett - LA Hvilket ansvar kan byggherre gjøre gjeldende overfor ansvarlig kontrollerende ved feil og mangler? Moss tingrett - TMOSS Egentlig en sak mellom fritidsboligbyggherrer og utførende entreprenør, men også spørsmål om evt. ansvarsfordeling mellom prosjekterende arkitekt og utførende (entreprenøren) Oslo tingrett - TOSLO Arkitektjus. Vil du ikke betale din arkitekt fordi du mener at han har påtatt seg kontrollansvaret, må du i hvert fall reklamere i tide. Side 11

12 Kommunens økonomiske ansvar Nord-Gudbrandsdal tingrett - TNOGU Rasfareansvar Borgarting lagmannsrett - LB Reguleringsplanens bestemmelse om flate tak var riktig tolket av Plan- og bygningsetaten i Oslo og saksbehandlingstid på 3 år og 2 måneder fra søknad om rammetillatelse sendes til tillatelse gis var OK. Kommunen tilkjennes saksomkostninger. Man må nok være jurist for å forstå saksbehandlingstids- og saksomkostningsdelen av dommen. Klassejus på sitt beste eller verste. Borgarting - LB Mellbyedalendommen Voldgiftsdom: BPA Nesøya AS mot Asker kommune Nils Erik Lie m.fl Utbyggingsavtale. Kommunen kom i ansvar for for lang saksbehandlingstid for noe av sin plan- og byggesaksbehandling, men utbygger må forstå at ekspropriasjonstillatelse tar mer enn 3 ½ måned. Side 12

13 Fredning Halléngården Oslo tingrett - TOSLO Kulturminnelovens 15 første ledd Hjemmelsspørsmål gyldig fredningsvedtak? Saksbehandling manglende konsekvensutredning betød ikke at saken etter forvl. 17 ikke var godt nok opplyst. EMK P 1-1 og krav til «fair balance» var ikke krenket Erstatning for rådighetsinnskrekning (Grl. 105-analogi) ikke gitt Side 13

14 Betydningen av riktig kart og spørsmål om hjemmel for regulering av fellesareal Oslo tingrett - TOSLO (behandlet på 2013-seminaret?) Det hjelper en grunneier lite om kommunen (Nesodden) roter litt med kart. Helt klart at innregulering av en felles lekeplass ikke er et ekspropriasjonsvedtak som ligger utenfor det bygningsrådet kan vedta etter 1985-pbl Side 14

15 Prøving av skjønnsutøvelsen Frostating lagmannsrett - LF Krav til begrunnelse ved nektelse av byggetillatelse. Den rettslige rammen for skjønnet var vanskelig etterprøvbar fordi begrunnelsen ikke var omfattende nok. Borgarting lagmannsrett - LB Skjønnhetsparagrafen anvendt på Nordstrand i Oslo Side 15

16 Tvangsmulkt Frostating lagmannsrett - LF Fylkesmannen i Sør-Trøndelag må bygge på riktig faktum Side 16

17 Litt strafferett HR A - Rt Takrasdommen. (Behandlet i fjor?). Det er ikke pbl. som kan gi hjemmel for pålegg om fjerning av istapper eller ansvar for det. Dersom bygningen i seg selv er godt vedlikeholdt og med snefangere, er det tilsyns- og sneryddeansvar etter politivedtektene som blir grunnlaget (sammen med straffeloven). Frostating lagmannsrett - LF Tingrettsflertallets frifinnelse for veibygging uten tillatelse pga rettsvillfarelse var en rettsvillfarelse fra tingrettens flertall. Hålogaland lagmannsrett - LH Rettsvillfarelse igjen; her felling av 300 bjerk i verneområde. Enstemmig tingrett i rettsvillfarelse. Dømt i lagmannsretten Side 17

18 Ukommenterte dommer: Plan- og bygningsrett er ikke nødvendigvis sentralt i disse dommene, men plan- og bygningsloven vil være nevnt. Innestår ikke for at søket har gitt fullstendig resultat. Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Bustadoppføringsloven. Beplantning i friareal Agder lagmannsrett - LA Verdi av negativ servitutt (ankegjenstandens verdi) Agder lagmannsrett - LA Borgarting lagmannsrett - LB Hålogaland lagmannsrett - LH Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Side 18

19 Borgarting lagmannsrett - LB Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Sunnhordland tingrett - TSUHO Nordmøre tingrett - TNOMO Kristiansand tingrett - TKISA Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 19

20 Oppsummering ved målgang: Svaret på mitt spørsmål: Ofte nei. Når Høyesterett har tatt feil, har feilen blitt riktig jus. Side 20

DOMSSAMLING PBL-KURS RETTSKILDELÆRE 4. AVD. 2. SEM.

DOMSSAMLING PBL-KURS RETTSKILDELÆRE 4. AVD. 2. SEM. DOMSSAMLING PBL-KURS RETTSKILDELÆRE 4. AVD. 2. SEM. Innhold: Rt. 2008: 362 Strøkservituttdommen s. 3 Rt. 1995: 904 Gjensidigedommen s. 21 Rt. 2002: 145 Borteliddommen s. 27 Rt. 2005: 833 Uskyldspresumsjonskjennelsen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 09.05.2014 i Borgarting lagmannsrett, 13-022154ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Harald G. Nyhus Mette D. Trovik Helga Bjørnestad

Detaljer

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt Eksisterer det et mønster i rettspraksis for når en utbygging i samsvar med reguleringsplan medfører at en negativ servitutt faller bort, og hvordan passer dette mønsteret inn i servituttlovens bestemmelser.

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. HR-2007-02162-A Endresen:

1. HR-2007-02162-A Endresen: 1. HR-2007-02162-A INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-12-21 PUBLISERT: HR-2007-02162-A STIKKORD: Tilbakekall av autorisasjon som lege. Helsepersonelloven 57. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmål

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, (advokat Sven Olav Larsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom, Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/skatt øst (advokat Helge

Detaljer

Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern.

Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern. Side 1 av 6 Høyesterett - Dom. INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-03-31 PUBLISERT: Rt-1993-321 (101-93) STIKKORD: Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern. SAMMENDRAG: Det ble ikke tilkjent

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03...

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03... LG-2009-33154 INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2009-10-28 DOKNR/PUBLISERT: LG-2009-33154 STIKKORD: Kabeleiers rett til å ha ledningsnett vederlagsfritt i kommunal vei. Dekning av flyttekostnader.

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5

KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 KARTLEGGING AV SAMORDNINGSPLIKTEN MED ANDRE MYNDIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 21-5 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Overordnet bakgrunn for kartleggingen... 5 1.2 Innledende oppsummering... 5 2 Det

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen til prøve) mot Tryg Forsikring

Detaljer

Forholdet mellom servitutter og offentlige reguleringsplaner

Forholdet mellom servitutter og offentlige reguleringsplaner Forholdet mellom servitutter og offentlige reguleringsplaner Kan offentlig reguleringsplan i seg selv føre til bortfall av servitutter? Kandidatnummer: 198058 Veileder: Ernst Nordtveit Antall ord: 14 073

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg

PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Ole Ramberg 29-4 regulerer byggverkets plassering på tomta høydeplassering (sokkelhøyden), byggverkets høyde i seg selv (både møne- og

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25

STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Mastergradsoppgave JUS 399 STYRETS MYNDIGHETSMISBRUK SOM INNLØSNINGS- OG UTELUKKELSESGRUNN ETTER AKSJELOVEN 4-24 OG 4-25 Kandidatnr: 181539 Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13533 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00617-A, (sak nr. 2011/1555), sivil sak, anke over kjennelse, Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (advokat Morten Garman) mot

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer