Ki#rrxoHTsåKT. st dat ldag rluttet sl1lr kontraktl L. OElo konmune eelger hervad rlt tont ne. --! gni" 169 bnr.: åv Dål enebollgfelt oed ldeell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ki#rrxoHTsåKT. st dat ldag rluttet sl1lr kontraktl L. OElo konmune eelger hervad rlt tont ne. --! gni" 169 bnr.: åv Dål enebollgfelt oed ldeell"

Transkript

1 Hallon OSLO XOH!,ltt$g og fldgelrnr " Ki#rrxoHTsåKT st dat ldag rluttet sl1lr kontraktl L. OElo konmune eelger hervad rlt tont ne. --! gni" 169 bnr.: åv Dål enebollgfelt oed ldeell andel I tltltqgende fellesareal f/l{z av gnr. 169 bnr. 28{ t oslo konoune" Totsten bllr oppnålt etter konnunene ogpoå1lngeregler, og ltjgper en dlsslonerer netto tont ti"1 gjerdellrrje- I henhold tli nåltng utgjpr tontens nettoareal ca. n2. 2" Beresning av kl'le trnme_r!_:?oeteaeealet I henhold til nålebrev, tillagt andel av fellesareal legges t l gruna ved fasteettelse av kippegunmen" oslo konmune beregner ea foreltpig kjopeeun aoo btir å justere *pp el.ler ned når-endel.ig oppnåtiag f oreligger. Ved betaling av endelig kjopesun beregnes ikhe renter av 6elgers eventuelt kjoges6 tilgoåehavende, Foreløpiq tomtekoetnad er beregnet til kr ned tiltegg al kr. Eil dehning av kommunena utgifter ned klargj$ring. i alt kr 3- $en beregnede kiøpesun betales slik: a. Kontånt senest ionen 30 dager qqleq _påkqay av beregnet kiøpesuu (jfr. Fkt. 2, hr- b" Ved overskjgting garantere6 tonten fri for pengeheftelser. e. I tillegq ti1 kjopesunmen betåler kjp1reren alle utgifter : forbindelse ned kjgpet, 6orn oppnålingsgebyr, dokumentavgif t, og tinglysingsgebyr :n.v" d. Ved forsinket betaling av enhver avkrevet innbetaling beti les rente etter lov av L7.L2"76 nr. loo, Kommunen har vidr re Eett til å heve kontrakten hvis forainkelsen varer mer enn A uker ved å tilbakebetale deo eventuelle innbetalte del av kjgpesurelaen uten tillegg av renter- 4 - Avqifter " Kjøpere& uå selv rter regninqr betale de til enhver tid gjeldånde tilknytniageavgifter. så som til vann' avløp' elkraft tn'

2 rlds 7 5. Teknlelte anleaq ' Felleeanlegg, offentllge anlegg for'y?f' YalBr-kloatk og prlvat vellyg opparbeldeg srre!- ;;å;;;ti. plan;;. itiersoes oeparbelilee lr.kr dnl0ser r - ran 1ll ;ll$l"ll:3t:i rt llt"liiol'li;inii -{iliilii:li:i*.1$:"1":n.il:*l}it;"", er ror ar 1e t o'tene' "ingspunrrt onkoetotngen ior oggarbelaliij-lv ae-"åi]gg eou her er nevnt' t - iili;å;ii t toutet(ogtnadea' stlkrrrednlnger og_1ednlog:, f or lvrlg og/el'1 I adkonet lnnt1l de enrcelre hus er eålsereo-u'iåaiåininae:. v;eiikåuora' åv stlklsledninser r :1T, ii r- rrovearea,ip"li,*:iil*åt r;;.;.å:ffi:";"ål:? ;i-i'hovedvei, herundel ogl og velene' som betjener' "åå-i"-iåaoingene Lavegentanleggeneibollgfelt tlootattendeelekt'rlsltet' te1ef,on, og fr, bygges son jordlrabelaolegg' Frahovedhabelanleggblirdetf'rtkablerfram.lllrabelskapved eelv besftge utftrt og bels'oste to'tegrenae.-iort"ijtp"r"o-ti gravingoggjentyl1ill.,,*iii"ia_r"u"tg,it'tf5a.1'"lutningspunkter tor -iautlne og fran tif hueel -O"o ' enkelte jlper slral i lc samråd med innstallutlrråi-rli* kabelstliir"attiltg-frem til innraksboks på inneideo "o mot avsif t' ii"'"fi;t:-oi-i;;;;;;-tauår selgef,ea har anlagt radio/tv lcabel-f:*t til tontegrersene' Det ef opp rit kjøperne setv å i""ga privåie-åvtaler ots Eignalleveran'er. Oppsett,ing "".g.i,-rri""oåig iot*ttttt el iklce tillatt' Ve ibe lys ni aqlen -?'"- f : 1 1es. avkl tr s 1er /adkome tve i er gangveier veafiiebol<tee i 5 år av kommuneoog private vedliketrord.;;";"å;;i; senere pål*pende drirt6- -os vgdli!:1:1:"utsifter belaetes enkelte for eiendonatsen' "aro*if,åtttt"t*ot DegrivategaBg-ogkj?:":"ieneovelleveresoPPrettetoggruset' overleverrns ai anlesget yii-ii:å v:9 åvslutnins' tiå;e;;i; påt'"ii"' ""it"ptiå"n" Ljop"r""' De orrentiiiå-"åi""* asf arteres av lcomnunen' det K:operen er bao ikke har adgaag til å bruke :ppnell:o1^l?,tt veier og grrfier sour-oppraiåpil;:-l9i^materialer erler masaer' Det er ikke iiii"ii-a tåoii;e.r"$:.ei;t:;f*åi?ii"nå*lål?',i"1;' det regulert-""i' Ved opparbeidelse av ryllinqel'1er'!ii*ii;qå;i;;;;;-innpåresulertveisrunn' Dersom det under tomte- os bvsg:::b:}l" oppsill skade på vei os tedningsanlegg ogle_ller aånenåanns eienaoål urit skaden å er- 6rarte åv sfååevolderelt.-!aii"tt ekadevolderen er ukjent blir utbedring a bei'aete tontef eltet' ""-ii"å"o

3 6. rlde 3 Ved opparbeidelge åv tonten nå itet lttlce etåblares reduearer fytllnger godlt,ent "fiår-rxiånlngei--"ot vetprof 11..loIåriiå"to- gåt-it iii ""1rsnn uå llcks lessee bratrete enn i-i g. D?t tå-fii"-irern"" Da88e I etablorte nå lkrte rvtrinser.,"i'åniå!-i':l"iiii i;i:-llteonråde o-ppfylleg"ri.i->åprantes-ertxatovee-glkteulvellrryes biir hlndret' Bygningsrådetoålethvert,ttlfellegodkJenneoPPforlng "v-gj"lde, sttttenut B'v' av aamne byggefelt I t i Deo enrcelte "1:T. iy-t:t: :ot,":r:::*:lt'å:tiåå:iult:;;;;;?"å";;"åi'ioiiiix'åt!ll-3., l:^::::: ::.T::å:":fi;tvann og i ;; :" oi' nå- i i ;i ; ;1: -:' :l*l:i?:::::"i1 l;:?ilå ;;";';:;l;'! :g.l:l'lill"?ll ::il-i:å'r,,s",, o " i:;ili:å "i;;:. :ir:i. i:lii::i "!i *. :l:""å1" " : lll : :i lå:'åi;"i3' l:;tffi Eor evrie ;' ; ;. - uig i "'ii"iil'-;i;;dån, "?9 :ind i l;, urir :" :i::: skaden å'å: ; ;'# i.'= "" ".', skade På anoe skadevolder t de tilfeller trvor det 9?t off,entlige ledninger over romten oe r*ri*uå;;.i; piiit"r kj?peien på f,orlansende å avsi erklering tii. -gii rcory1n9l-iåt xorotinen veaeitagsf ri reit tii å ha-iedninsete iigså;qi.p.p:-;;;i tir adsans til xjeperen er eiendon*"o.åt-i;;;;!ijo"-iå-""arll:h:ld' forpriktet.ii iii; å lvgs"-på eller beplante ledning"tr""*åo nernere "å" lyg"ings- nynitighetene besteemer. Kiøpeten er forpllkt::.lil i frantiden å }a komnunen legge og tra risgenåå-åitentlig" råaniog"r over tomten og ferresareal,-i"åi-å-gi [.o*r"""o iett -!i] vedlikehold av aamne. Liker"å!"-"i i?o r"ipiilt:!-:i1 å la tele- os elekrrisit".iiiix"i ta."ii-ti1 tesging av kabler os/el1er ledninger t"ii-""arlkehold av disee' Tilsvarendevedlikeholdsrettgjelilerogsåforfellesanlegg for TV inneniår dette boligfelt' 7. Gierde. Oslo komnune er (Jfr. for ovrig oslo' ) Forsommer for arbeidec for stedsevarig, ifr 8. i et,hvert tilf el}e f r itatt f or gieråeplikt ' nabolov, bygningslov og vedtekter for ";i;;åa'eråia"tt5ra"t ' kan kommunen sørge eierens regning' Gierdeplikten er. S 2 i lov om granneglerde ' Forbebyggelseogutnyttelseavtottrtenogfellesareal gjelder.kårgnunalereguleringsbegtenmetsei6amtspeeielle regulerrngsbestemnefsåi-i;; Dat' utgått fra gnr' 169 bar' '3, 4, 36 n'f1'

4 ",tf elds { 9. Konnunentallntetansvar.onkonnunSo'Senetgakulleendrcr gurer rngagr"n.n'"iii.-"*atarilr'-ioi-orrrdet, r denoe forblndolee forbetrolder Eomnunen 1ag-;;;; ili å foreta endslnger 1 glanene son a$se s tjiir"i-nsavånåi;; ;ii"a l:;;iitgoesstg' os /ellsr bttr rorrans{^ii-iti;;iii;;"ynåigr,eter,os å Juetere to*teko.tnadlene tllsvarende ' tlketedes har lronnunen ved salg av andse tonter lett tl1 å foreta endrlnger'i"e*i"ftutter og 6eetenneleer tor dlsse' uten åt kjoperen kan f renme noen lrrnålgeteer 1 den f orblntlelse' Fglgende betlngelser tinglyses eom heftelee i kjopekontlakt'/- skjote: l.kjoperforpli}cter':gtllåskjøtettlbakeeiendonmennot tilbalrebetåting.n rsqnåit rr"o-dereou ilcke bygeearbeidet et satt I gang 6ene8t z'ri fra kjopetontraktens dato' Eleadomnen årar.vere teraig bebygget i.,t.o t." år f ra kiopekontrakteng dato, og-iåo frvii des ikke r bebygget innen nevote f rist, kreves tilbalref ort tii-osl'o lconmune uot tiluareuetlii;;'."-ijsp"iu**to eksklusiv overdraselsesontrostningene og rued itrr"gg-f,or eventuette påkoetninger som har fårt til uteb Eentetillegg' "*iaiioioååioe KommunenharforkjtpErerrved-gy:r,tt.gelgeavdefprste5 år fra stcjot,ets a"tå-ttåa overdragelse-tii andre enn elctererte, stektninser i r"it-opp- nåå6tiqenåc linie eller søsken, adoptitl"ro eiier "i1.t inåi" eoo fåxtists etår i adoptivbarns stilling' I nangel av enighet ob Pri"9t blir den å fastsette ved rerrstli!i:;il-.rr"i-,rårasitt etter tlnrl' kap ' 32 ettee l(o&nunens valg. Kommunen aårker aile omkostninger ved et eventueltskjpnno,,",",,,"temmendemedekjonnsloveass42og 43.Erarealetuueuyggetfastsettesprisånutfraltjopesunnen ned rillegg?ri eventuelle påkoetninger son har verdifortket eiendomnen' uten rentåtillegg og eksklueiv overd r age 1 ees omkos tningene' Komnunenmåfattevedtat(onbrukavforkjøpsretten6ene6t innen3mndr.etterbottattunderretaingr. 2.KomRunenskalharetttilåanleggeoghaliggendeieller over eiendonnen reåninger for-vaiå, ai]jøp, kunmer og elektrisk 6trøtr m-v- til atkonst får anlegg og tiluyo,rrr*åiiienore. Komnunen "t*i-;;;t har også rett til å 6ette opp etlee ha stående nefiseas jon (transf orrbator) -Hvis e I'ikt antegg;irbeid har-skadet åpparueidet del åv eiendommen, ekal den bringes i tidligeiå stand for kommunens regning' elier betales erstarning ettel overenskomgt ellel ved rettslig skjønn elle. ettee tvnl. kap. 12 ettel kom- Erunens valg ' "oiaqitt

5 r til: 5 llrrcn 911ktgt t åv tl nldvcndlg, ubebygd glunn tll vrlutvtdrlf sabr i"irlålieercrl'iiii;111111e; åvcntuclt ntdvendtg atkoait I;;-niuoto"I-9; n"tt?tlf'oå'itt"nttornator)' Avståelsen 3*iå'"iii - era!;l"i;; -l-å;; iitåireknlns hjrperen 'rke prtkter'å="riii sirnååi-iåa".i"s"iiltt' 1 -::19"1 av enlghetor"ritiinrngål?iiirrelse."t'gji'"tspttsnåletved etterrrleens;";;i;;n'"ir"t-iåiågiit "iili-tvnt' t(åp'?7 ettor Xosnuoens valg TIIsys ued-og repalasj?1-av anleggene nå thlte-hln3:"" eller tper ed vanskel rgsl ol "l-i"å- "i1"1i' "ii;; - ;euvglelsg' ltt Il qår lsans ueå uvege--:1^:;t;iiil';;ii' ;i elendom*in' pllkier ban å de pålegg son konnuned-gr'-ou-uttfiåråån' ""i"rå-ionnul?1;'ii'ta-tette-ieg-"tt"t Dersoå ljåp"t"3l -1tb"låer nodvendiggjrr ooressll! iv-i"anlnger, -p'iiii"e!j'peren å resge ou aisie-;i-iieni-iå*"n"n rrevei det' KioPeren er torplltrtet ;li n*rtåi" bestenm"i""-av vannverlset å Dytt'e og o"iti"-å; "tt"r stixxiec"ing"i-'(vann- og avlgpsledlningert sou-iege"9 :Y l?ffi;;;;:-x:ip"i"n stiktrledlnineene' åie.tlr.eiendogsrerreo og ""åiiiånorasplfi;;;'å'e-åiiu" 3. DetkanikkebYggesovefhoved}edningerellerideresunicldelbare nrerhet ' Innoo det regulerte boll9l*ltet tillates -åt_"i*"ie'1 iagen tilleggsoppfy'liinger tillatelse ;;;;-rrovearåaningene.uten ef, rno"t"i*i f ra van;:-;; avlspsverl<et og oslo LYeverker. vegetasjongliktesfj::1:tuten'vede-rlagideng!etrekning deteenoavenaigfor-te1]ierellelveivåarikehotcl.koununen harretttir"uiånerstat"i;;å'glante-ii*togsettelednins/lyktestol;;-;i;;-pa-iio"iåen "\r gi"tt""tt lanss offenriig"""i, Plass o'1- Kj?e"l:l,::,::Ti::,:;:1":: i:iiål:ii:.:" å'cere medlen av ve lf o E enlng / KjoPereaoggenereeiereplikterå.trolcleeiendommenior' dentlis vedli[";;iå;t-for"p*t' kan kommunen la det utftre "..r,ål"iii, iå-xloeerens regning' Dett,egjelderogså.avkjgrslerstilkytningti}veienesamt de opparueiålaå-veier ioå"i;;;";;; ix-iå r"r overtatt til vedl ikehold ' oslokonnuneeriethverttilfel}efritattforgjerdeptikt.

6 10. 1r. 12. rlde 6 Vedlllrahold oq rnrrvddlnq av frslcr' KJlpereo akal Itrg -!o.. ntdvendr!. ved lkehotrdl 09 rnorydld tn9 9t prtvat vo1. i ;iiihi" roiiu"åo-irnn";-;;i e*1!ye1' nl lsjrpcren 3'rge fot, i.;;i;;inlngene for ved}lkehold o9 3n'- ryddlne "irli.;;i;; pe _våi-ro"-siar-b;t^;l;;liii; vår- t tliten nelloo det tlåspunht u"=ioiirn-,iii1r;; ;ii-iij;påriot ålgpoelejon oe kooil;;; ov rtår velene' UnnlateI6eavå.dekkeregnlng}9rIoIange88oave6entllgnlsl19- hold, 09 berettlger kreve tllbalresltjstlng av to'ten rrer Eaarre regl"i-ii.-i-avsnttt ""rg"ili'tii-a oq gjenrcroperett' Kjpperens rett tll å dtsgonere over tonten trer tomten er ovii"iiår-og-sitrlftlig nerding -dette l lcraft når on er gitt. Det er en foru."åi"iog at-oppgjor for tonted er foretatt og at tlngii"i stsjtte f orellgger ' Kommuneotcani'detenkeltetilfe}letillateatkjoPerenpåbeeynner arbeid på=loiii;-qå ;;-iiårigu.. tiåspunlst' men da utetr ethvertansvarforkomnunen'oguteoatdetdernedskapesnoeb tilsvarende i"tt for andre tontelcjtpete' Selgerenpåtar6egtre}Ierintetån6vagdersomtomtenblirstilt tildisposr'sjonsenere"on_b.regnet.60bf9}geavforho}d6oe ;;ie;;;l- ixtå- iaa holites ansvar lis ror ' Tomten kan kun beoyttes ti1 boliqbygg' 13. Fpr bvssiog i99ns:e!!?"' ptikt?t. kjep":::-1''l:^b""iktiget tomten og gjort såg kjent r"å-å"'iiritiske-o! rettslige forhold 6otr angår denne, Korrnunen har ikke noe "i"t"t for åpenbare eller iiiurte feil eller ulemper' selgerea overtar dog intet ansvar for at kjpperen forholdec seg sombeskrevetovenfor.videreovertarselgerenintetansvarfor evestuelle ekader på tobten6 tret og-gtesibuan,so![ nåtte skie under "ppåru"iåersån iv-veier og leclningsgrofter' SelgerengiotoPPluerksompåatdetunderopparbeidelsenavtonrefelter xåo bii foretatt stgrre erier ninåre terrengjusteringer

7 rlde 7 1{.fel1eeoraan- Felleeareel' sålotllge clere t ptllctlge tl1 å udre ned på å tttfte bollgfeltets velforenlng/feff*"oiiin-8on skal 6! t11 fornå1 å lvareta ueuoeinee int"le8aet ' og senefe v Ete nedlenner åv velforenlngenlfelleeorgan t ' ' l4edleroskap t nedf tf,er pllltt tll å betale de belt9 soo velforening n/fellesorganet fast8etter ett l gyldig vedtalr og ;;i;;; ilrtatlarbeld t11 rorsålet For utnyttelsen av åv tellesarealet gnr' 169 bnr' 284 gjeldler de konmunafe-ieguieiiagsuesteo!1elsenå, sagt de 6Pe61elle reguleringsuesiåunefsei toi Oaf enebollgfelt og de bestemoelser aom f olger I velf oreniogen/tellesorganet' ";-;ldig-veiltax Nerrrcprende kjlpekont rakt åv parteneosro, deo 3olto lqpr ef, utstedt i e eksenplaeer, tt til hver oslo, dea 4(, i'tlrutoøl/f 4qg6 Oslo koomune

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

LekSvik, v"nuikan. Carl Fredrik Hestbek. Prisantydning: kr 1.350.000. Advokat. Innhold: side:

LekSvik, vnuikan. Carl Fredrik Hestbek. Prisantydning: kr 1.350.000. Advokat. Innhold: side: Advokat Carl Fredrik Hestbek LekSvik, v"nuikan Prisantydning: kr 1.350.000 Innhold: Gårdskart Samlet rapport for matrikkelenhet (4 sider) Grunnbok Karl gravhauger ULskrifr ar gammel Grunnbok Verdivurdering

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T Side 1 av 7 K J Ø P E K O N T R A K T er inngått mellom Mathiesen-Atna AS, org. nr. 820 626 052 (heretter kalt: Selger) og, fnr. nr./org. nr... (heretter kalt:..) slik: 1. KJØPEOBJEKT BYGGETOMT Denne avtale

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et nytt boligprosjekt for

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING II 5IIII 1111 1j AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang- Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger og fnr Tlf privat.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer