Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 20/12 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 20/12 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport pr til orientering. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med FutureBuilt. Paul Røland daglig leder Rino Pettersen prosjektansvarlig 1

2 Saksutredning 1. Rapportering til styret Nye Frydenhaug skole er et byggeprosjekt med størrelse som forutsetter administrativ rapportering til styret løpende i perioden frem mot vår/sommer 2014, da byggeprosjektet er forutsatt ferdigstilt. Byggestart er planlagt høst Det vises til sak 08/12 på styremøte Statusrapport pr Det vises til vedlagte statusrapport fra HR Prosjekt AS pr , som omfatter perioden januar mars Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse totalentreprise Kunngjøring av åpen anbudskonkurranse for totalentreprise ble foretatt 1. februar 2012, med tilbudsfrist 30. april Reguleringsplanbehandling/byggesøknad Skoletomten til Frydenhaug skole er ikke regulert til skoleformål, og reguleringsplan er utarbeidet og innsendt til behandling. Reguleringsplan ble førstegangsbehandlet av formannskapet , og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Fremdriftsplan nedenfor er forsøkt tilpasset videre behandling av reguleringsplan, men dersom privatpersoner, organisasjoner eller offentlige instanser fremmer klager og/eller innsigelser på reguleringsplan kan dette berøre planlagt fremdrift. Frist for merknader til reguleringsplanforslaget er 16. mars, og styret vil få en oppdatert status på resultatet av offentlig ettersyn på styremøte. Rammesøknad for nybygget er nabovarslet og innsendes til behandling så snart reguleringsplanprosessen tilsier det. 2.3 Fremdriftsplan Det arbeides nå ut fra følgende fremdriftsplan, som har noen mindre korreksjoner i forhold til tidligere rapportering: Januar/Februar 2012: Februar 2012 April 2012: Juni 2012: September/Oktober 2012: September 2012 Mars 2014: Mars Juni 2014: Juli August 2014: Kunngjøring entreprisekonkurranse Gjennomføring anbudskonkurranse Kontrahering entreprenør Byggestart Byggeperiode Prøvedrift, ferdigstillelse utomhusanlegg og start innflytting Overtakelse og bruk til skoleformål 2.4 Økonomi Bystyret har i ØKP avsatt en brutto investeringsramme på 249 mill. kr. inklusiv mva. til byggeprosjektet. Investeringsrammen er korrigert og i tråd med fremlagt budsjett etter skisseprosjekt. 2

3 Investeringsrammen er basert på et nytt skolebygg med et bruttoareal på ca m2. Bruttoarealet er i prosjektutviklingsfasen økt til ca m2, hovedsakelig ved økning av frittstående bodarealer. Arealøkningen vurderes å være innenfor investeringsrammen. Kostnadsbildet vil bli revurdert/kvalitetssikret i forhold til investeringsrammen når tilbud på totalentreprisen foreligger, og totalt ambisjonsnivå (størrelse, løsninger, kvalitet mv.) kan fastsettes sammen med bestiller. 2.5 FutureBuilt I tråd med tidligere signaler er det søkt om deltakelse i FutureBuilt-programmet. Prosjektet har utarbeidet kvalitetsprogram og klimagassregnskap, som oversendes FutureBuilt og danner grunnlag for avtalen med FutureBuilt. Avtaleutkast fra FutureBuilt vedlegges saken. Det anbefales at administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med FutureBuilt, dersom avtalen kan gjennomføres innenfor byggeprosjektets økonomiske rammer og planløsninger mv. /RP Vedlegg: Statusrapport fra HR Prosjekt AS datert Avtaleutkast FutureBuilt 3

4 DRAMMEN EIENDOM KF HR PROSJEKT AS FRYDENHAUG SKOLE 2014 STATUSRAPPORT Laget av: Jan Kjetil Wiese PERIODE JANUAR MARS 2012 Phone E-post Web Org nr Adresse Widerøeveien 5 Postnr 1360 Fornebu

5 DRAMMEN EIENDOM KF FRYDENHAUG SKOLE 2014 Prosjektnummer: XXXX Periode: JANUAR MARS BAKGRUNN INKLUDERT BUDSJETT Frydenhaug skole har behov for utvidet lokaler, eksisterende lokaler einer seg ikke for oppgradering og er besluttet revet. Hovedhuset og drengestua skal bevares. Nye Frydenhaug skole skal etableres på eksiterende tomt, skolen skal bygges som passivhus og får et brutto areal på ca 5400m2. Budsjett er revidert etter avsluttet skisseprosjekt, budsjettet er gjennomgått av HolteByggsafe. Budsjettet er på kr ,- Budsjettet inneholder estimerte kostnader for midlertidige lokaler og flytting. Avsatt i budsjettet 4mill kr. Budsjettet inneholder noe kostnader for tilpassing av Hovedhuset og Drengestua. Avsatt sum 7.5mill kr. 2. PROSJEKTERINGSSTATUS Forprosjekt er avsluttet i November 2011, konkurransegrunnlag er laget på bakgrunn av forprosjekt. Konkurransen er lagt ut på Doffin 1 februar MYNDIGHETER Hva søkes om: Ansvar: Frist: Status/ kommentar: Detaljregulering ARK Offentlig høring, frist 16 mars. Rammesøknad ARK Nabovarsel er sendt frist for innsigelser 7 mars. Ingen innsigelser. Arbeidstilsynets samtykke DEKF Helsetjenesten DEKF Møte av avholdt, søknad sendes samtidig som rammesøknad 4. KONTRAHERING OG KONTRAKTSSTATUS Kontraheringsmåte: Anbudskonkurranse: Åpen Med forhandling: Nei Entrepriseform: Totalentreprise Kontrakts beløp: Forhandlingsmøter: Dato: Antall: Kontraktsmøte: Dato: Tilstede: Eventuelle direkte kjøp: Ja: Nei: X Hvilke direkte kjøp: Anbudsbrev sendt: Dato: Ansvarlig for prosjektet hos DE: Navn: Rino Pettersen Prosjektleder: Firma: HR Prosjekt AS Navn: Jan Kjetil Wiese Byggeleder: Firma: Navn: Arkitekt: Firma: Navn: SHA- koordinator: Firma: Navn: Side 1 av 4

6 5. FREMDRIFT OG PRODUKSJON Milepæler. Anbudsbefaring Anbudsfrist Tilbudsåpning. Uke 18 Utsendelse av tildelingsbrev Uke 23 Kontraktinngåelse Uke 25 Overtagelse Juni 2014 Arbeidene er i rute. 6. SHA / RENTBYGG/ BEMANNING Hva: Antall periode: Antall totalt: Kommentar: RUH 0 0 HMS- avvik 0 0 Vernerunder 0 0 SJA KONTROLLER/ KVALITETSSIKRING Hva: Antall periode: Antall totalt: Kommentar: Avviksvarsler 0 0 Mottatte sjekklister 0 0 Kontroll av spunt MØTER Hva: Antall periode: Antall totalt: Kommentar: Byggherremøter 2 15 Prosjekteringsmøter 0 12 Arkitektmøte 1 8 Byggemøter 0 0 KS-møter 0 0 HMS-møter Særmøter UTFORDRINGER/ RISIKOFORHOLD Hva: Når: Konsekvenser: kr./ tid: Tiltak: 10. ØKONOMISK STATUS/ PROGNOSE Beløp vil bli kontrollert mot Drammen Eiendom KF annenhver måned. Side 2 av 4

7 Samtlige beløp er inkl. mva Totalt i kr. attesterte fakturaer Totalt i kr. attesterte fakturaer kontraktsarbeider Totalt i kr. godkjente endringsmeldinger: 0,- 0 Totalt i kr. antatte kostnader 0,- Status endringsmeldinger/timearbeid bestilt, inkl mva, denne perioden Kostnad Godkjent Fakturert VEDLEGG Det er ingen vedlegg til denne rapporten. Fornebu, Jan Kjetil Wiese HR Prosjekt AS Prosjektleder Side 3 av 4

8 Side 1/4 Oslo, INTENSJONSAVTALE OM FORBILDEPROSJEKT Prosjekt navn Frydenhaug skole Prosjekt eier Drammen Eiendom KF Dato Partene i avtalen Partene i avtalen er programmet FutureBuilt, Drammen kommune v/ Byplan og Drammen Eiendom KF. 2. Bakgrunn for avtalen Ifølge FNs klimapanel må de internasjonale CO2 utslippene reduseres med 85% innen 2050 for å unngå global oppvarming større enn 2-3 C. Byggsektoren står for 1/3 av klimagassutslippene på globalt nivå, og tiltak innenfor byggsektoren er svært kostnadseffektive. Partene i avtalen ønsker å bidra til de nødvendige klimagassreduksjonene gjennom samarbeid i en by- og boligutstilling kalt FutureBuilt. Foreliggende avtale regulerer samarbeidet mellom partene i prosessen fram til gjennomført forprosjekt. FutureBuilt har som strategiske mål å: Stimulere til utvikling av klimanøytrale byområder og arkitektur Realisere forbildeprosjekter lokalisert til kollektivknutepunkter i Oslo og Drammen Være en arena for FOU, innovasjon og leverandørutvikling Være en plattform for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling for byggenæringen, kommunene og virkemiddelapparatet Gi bred profilering av utstillingens resultater, aktører og erfaringer i dagspresse, fagpresse og internasjonale medier 3. Hensikten med avtalen Hensikten med avtalen er å avklare partenes forventninger og forpliktelser knyttet opp til at byggeprosjektet Frydenhaug skole får status som forbildeprosjekt i FutureBuilt. Til grunn for avtalen ligger: Programbeskrivelse, datert (vedlegg 1) Kvalitetskriterier, datert (vedlegg 2) Mal for kvalitetsprogram og -oppfølgingsplaner, datert juli 2011 (vedlegg 3) Kvalitetsprogram for Frydenhaug skole, datert.. 4. Om partene FutureBuilt er et samarbeidsprogram og partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat, Transnova, Norske arkitekters landsforbund og Grønn Byggallianse. Samarbeidet mellom partene er regulert i Partnerskapsavtale FutureBuilt.

9 Side 2/3 Oslo, Noen linjer om Frydenhaug skole 5. FutureBuilts forpliktelser FutureBuilt forplikter seg til å: 1. Tilby kvalitetssikring og rådgivning innenfor temaene: a. kvalitetsoppfølging b. klimagassregnskap c. passivhus og lavenergibyggeri d. klimaeffektiv materialbruk e. transport og mobilitetsplanlegging 2. Gi årlig tilbud om frokostmøter, konferanse og studietur knyttet opp til FutureBuilts mål, kvalitetskriterier og prosesser. 3. Tilrettelegge for å utløse finansiell støtte fra Enovas støtteprogrammer for passivhus. 4. Bistå med å vurdere om det er mulig å utløse andre former for FoU-midler fra FutureBuilts samarbeidspartnere, forskningsmiljøer og andre relevante aktører. 5. Profilere forbildeprosjektet gjennom fagpresse, massemedia, nasjonale og internasjonale fagkonferanser og ulike former for utstillinger og visninger både underveis i byggeprosessen og av ferdige bygg. 6. Legge til rette for smidig saksbehandling i kommunen. 6. Prosjekteiers forpliktelser Prosjekteier forplikter seg til: 1. At byggeprosjektet oppfyller de krav til kvalitet og miljø som er formulert i FutureBuilts kvalitetskriterier (vedlegg 2) og de føringer som følger av kommunens saksbehandling. 2. Å dokumentere at byggeprosjektet oppfyller nevnte kriterier gjennom rapportering til FutureBuilt i henhold til Mal for kvalitetsprogram og oppfølgingsplaner (vedlegg 3) og foreliggende kvalitetsprogram for prosjektet, minimum ved avslutning av forprosjekt før rammesøknad, ved ferdigstillelse og ett år etter ferdigstillelse. Dette innebærer også å utarbeide et klimagassregnskap for prosjektet for: a. Et referansebygg (utarbeides før rammesøknad) b. Prosjektert bygg (utarbeides før rammesøknad) c. As built (uarbeides når bygget står ferdig) d. I drift (utarbeides etter ett års drift) 3. Å gjøre relevant materiell og dokumentasjon tilgjengelig for FutureBuilt. Dette gjelder blant annet i forbindelse med dokumentasjon på nett, prosjektsamlinger, seminarer, konferanser og utstillinger. 4. Å stille bygget vederlagsfritt til disposisjon for visning, i et omfang og tidsrom som avtales særskilt. 5. Delta på jevnlige kontaktmøter, anslagsvis annenhver måned. 6. Å bidra med en årlig deltageravgift til FutureBuilt inntil ett år etter ferdigstillelse. 7. Å profilere FutureBuilt på byggeplassen og på/ved det ferdige bygget i henhold til en felles mal for FutureBuilt prosjektene. Omfang og plassering avtales nærmere.

10 Side 3/3 Oslo, Profilering og markedsføring Avtalen gir Prosjekteier rett til å bruke prosjektets status som FutureBuilt forbildeprosjekt i sin omtale og markedsføring av gjeldende prosjekt så lenge denne avtalen gjelder. Dette gjelder også bruk av FutureBuilts logo i tråd med FutureBuilts designhåndbok. 8. Spesielle forhold som gjelder Frydenhaug skole Frydenhaug skole skal bidra med en deltageravgift til FutureBuilt på kr.. årlig, fra inngåelse av foreliggende avtale og fram til ett år etter ferdigattest. 9. Varighet Foreliggende intensjonsavtale er gyldig frem til den blir erstattet av en avtale om gjennomføring og utstilling ved avslutning av forprosjekt og før rammesøknad. 10. Oppsigelse av avtalen Dersom vesentlige forutsetninger for samarbeidet skulle falle bort kan avtalen sies opp. Oppfyllelse av kvalitetskriteriene er en forutsetning for deltakelse i FutureBuilt programmet, og et prosjekt kan i prinsippet kan utelukkes fra videre deltakelse i programmet dersom kvalitetskriteriene ikke tilfredsstilles. Dersom kvalitetskriteriene ikke oppfylles i forbindelse med rapportering, vil prosjekteier få anledning til å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og utbedret i de kommende prosjektfasene. Prosjektet må sannsynliggjøre at måloppnåelse er mulig og redegjøre for tiltak. Dersom prosjekteier i prosjekterings- og byggeperioden likevel finner at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å realisere et forbildeprosjekt i henhold til kvalitetskriteriene i FutureBuilt, kan avtalen sies opp uten at dette resulterer i erstatningskrav fra FutureBuilt. Innbetalt deltageravgift refunderes ikke. Drammen, For Drammen Eiendom KF Paul Røland Daglig leder For Drammen kommune Bertil Horvli Konstituert byplansjef For FutureBuilt Birgit Rusten programleder Avtalen er utferdiget i tre eksemplarer, hvorav avtalepartene beholder ett hver.

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Bygging av Stokkan ungdomsskole

Bygging av Stokkan ungdomsskole Bygging av Stokkan ungdomsskole Følgerevisjon i byggeperioden Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS Rapportene kan leses på vår hjemmeside

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole Arkivsak 200700237 Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Pål Enersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 12.06.2007 Fylkestinget 19.06.2007 38/07 Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim

Bygging av Sauherad Bygdeheim Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Problemstillinger...5

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT

By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018 FORPROSJEKTRAPPORT Forprosjektrapporten er en prosjektintern rapport som kvitterer ut arbeidet i forprosjektet og beskriver overgangen fra forprosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapport kommunale byggeprosjekt Sørum kommune, rapport pr 31.10.2014. Side 2 av 29 Vedtatte

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer