Pensumliste vårsemesteret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2012"

Transkript

1 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Stig Holen Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse, Bergen: Fagbokforl. ISBN , h Ka Bransjekunnskap 3ØR300 Faglærer: Gunnar Alu Høylie, K. (2011). God regnskapsføringsskikk.oslo : Gyldendal akademisk forlag 657 Hø Regnskapsførerloven, LOV (1993). Lokalisert på Forskr. om autorisasjon av regnskapsførere, FOR (1999). Lokalisert på Skatteetaten. (2009). Kontorarbeid og regnskapsføring : tips og råd. Oslo : Skatteetaten. Lokalisert på Aksjeloven - asl., LOV (1997). Kapittel 6. Lokalisert 6. juli 2010 på Lovdata Kredittilsynet. (2011). Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten Oslo : Kredittilsynet Lokaliseres på: _2011.pdf Andre aktuelle lover som: Arbeidsmiljøloven, LOV (2005). Lokaliseres på: Ferieloven, LOV (1988). Lokaliseres på: Likestillingsloven, LOV (1987). Lokaliseres på: Ligningsloven, LOV (1980). Lokaliseres på: Duett Økonomisystem, ASP - installert, 4 månedersleie, kr 1000,- 1

2 Annet utlevert materiale (utdeles på forelesningene evt. legges ut i ClassFronter). Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2010). Driftsregnskap og budsjettering (5.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Hoff, K. (2010). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (5.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2011/2012). Forelesningsnotater og lysbilder til de enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering, Hoff (2009). Tilgjengelig på Fronter. Romstad, H. (2011). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet. Endringsledelse 3SA150 Faglærer: Jan Merok Paulsen/Kjell Brynjulf Hjertø Et utvalg av kapitler og artikler i kompendium Film og fjernsyn 3SP135 Faglærer: Mona Pedersen Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer/TV-serier: Wiene, R. (1920). Dr Caligaris kabinett Curtiz, M. (1942). Casablanca Godard, J. (1960). Til siste åndedrag Pakula, A. (1971). Klute Whedon, J. (2006). Buffy The Vampire Slayer Ball, A. (2006). Six Feet Under Weiner, M. (2008). MadMen 2

3 Simon, D. (2008). The Wire Orman, J (2011) Pan Am Kompendium Film og fjernsyn: 3SP Fi I tillegg kommer artikler delt ut i forelesninger. Finansregnskap med analyse 3ØR150/NØR150 5 stp Faglærer: Gunnar Alu Tofteland, A. (2011). Finansregnskap: vurdering og analyse. Bergen: Fagbokforl. ISBN To Tofteland, A. (2011). Finansregnskap: vurdering og analyse. Oppgavesamling. (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN To Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR452/NØR452 5 stp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Foretaksstrategi 3ØR355 / NØR stp Faglærer: Ellen Hertzberg Roos, G., Roos, J., Boldt-Christmas, L., & Krogh, G. v. (2010). Strategi : en innføring (5.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ro Tilleggslitteratur Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2011). Strategic management and competitive advantage : concepts and cases (4.utg.). Boston: Prentice Hall. ISBN Ba Forretningsplan 3ØI305 5 stp Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fr Forvaltningsøkonomi 3MFØ11 15 sp Forvaltningsøkonomi 3MFØ05 10 sp ( for redusert pensum se overspringsliste ) Faglærer: Bjarne Jensen Busch, T., Johnsen, E., & Vanebo, J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige (4 utg.). Oslo: Universitetsforl Bu Finansdepartementet. (2006). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Lokalisert, på 3

4 ser.pdf Finansdepartementet. (2010). Nasjonalbudsjettet Meld. St. 1 ( ). Lokalisert, på Forvaltningsøkonomi: MPA 5 høsten (2009). Rena: Høgskolen Fo Jensen, B. Betraktinger om makroøkonomisk teori og politikk, finanskrisen og handlingsregelen. (Legges ut i Fronter) Jensen, B. Målsettinger og prinsipper i et kommunalt inntektssystem. (Legges ut i Fronter) Jensen, B. (2005). Kommune-Norge - velferd og finansiering. Oslo: Kommuneforl (Utsolgt, legges som PDF i Fronter) Jensen, B. (2007). Offentlige velferdsgoder: økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : delrapport 1: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. (Finnes også elektronisk) Kommunal og regionaldepartementet (2011). Kommuneproposisjonen [Oslo] Departementet. (Prop.115 S ( ). Lokalisert på: Monsen, N. (2008). Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner. Magma, 11(6). Norell, P. O. (2009). Besparingsteori - kompendium. Vale, P. H. (2010). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? (3 utg.). Oslo: Abstrakt forl. 339 Va Østre, S. Marked og velferd. (Legges i Fronter) Østre, S. Nyttekostnadsanalyser (Legges i Fronter) Østre, S. (2007). Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføringi offentlig forvaltning: delrapport 3: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. (Finnes også elektronisk) Østre, S. (2007). Resultatstyring i offentlig forvaltning: mål og resultatstyring : muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet : delrapport 2: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. ( Finnes også elektronisk) Supplerende litteratur: Ringstad, V. (2011). Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (5 utg.). [Oslo]: Cappelen akademisk forlag. 330 Ri Østre, S. (2008) Forvaltningsbudsjettering: teoretiske betraktninger relatert til kommunesektoren. (Rapport nr ). Elverum: Høgskolen. Lokalisert på: 4

5 Grunnleggende matematikk 3MA120 / NMA120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2010). Matematisk analyse (8. utg.) Oslo : Gyldendal akademisk. Bind 1. ISBN Sy International Marketing 3ØM525 Faglærer: Daniela Lundesgaard Hollensen, S. (2011). Global marketing: a decision-oriented approach (5 utg.). Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN Ho Artikkelsamling Krise, stress og mestring 3SK110 Faglærer: Stig Holen Brun, W., Eid, J., Moldjord, C., Kobbeltvedt, T., & Laberg, J. C. (2007). Liv og lære i operative miljøer : «tøffe menn gråter!» Bergen: Fagbokforl. ISBN Unntatt kapittel 3,4 og Li Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing : hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforl. ISBN Dy Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforl. ISBN Kr Eid, J., & Johnsen, B. H. (2006). Operativ psykologi (2.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Op Anbefalt tilleggslitteratur: Wilson, T. D. (2002). Strangers to ourselves : discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN , Wi Kriseledelse 3SK120 5stp Faglærer: Tore Hafting Høst, Tor (2009): Ledelse en helhetlig modell. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Hø Weisæth, Lars og Ragnar Kjeserud (2007): Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: , h We Løvik, Kjell (2007): Håndbok i informasjonsberedskap. Høyskoleforlaget: Kristiansand. ISBN: Lø Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon. Veileder HR ISBN: sider. Kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 5

6 Ledelse av servicevirksomheter 3SA520/RSA520 Faglærer: Åse Storhaug Hole/Jan Merok Paulsen Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås Artikler og utvalgte kapitler fra bøker i kompendium: Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. s (kapittel 5) i Stamsø, Mary Ann. red (2005). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk (24 s). Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Markedsføring 3ØM100 / NØM100 Faglærer: Bård Tronvoll Kotler, P., & Fredriksen, J. I. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Ko Mikroøkonomi 1 3ØB645 Faglærer: Ole Gustav Narud Riis, C., & Moen, E. R. (2011). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok. Oslo: Gyldendal akademisk Ri 6

7 Mikroøkonomi 1 SØB645 Faglærer: Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforl. ISBN De Microeconomics 2 3ØB276 Faglærer: Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2009). Microeconomics (7th ed). Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall. ISBN Chapters: 5, 10, 11, 12, 13, 14 and Pi Musikk og kulturforståelse II 3MP120 5 stp Faglærer: Odd Skårberg Musikk og markedet 3ØMU30 10 stp Faglærer: Rune Johannessen Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2010). Record label marketing (2.utg.). Amsterdam: Focal Press Elsevier. ISBN Hu Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je Offentlig regnskap 3MFØ15 (masteremne) Faglærer: Norvald Monsen Monsen, N. N. (2011). Offentlig regnskap: forelesningsnotater (inkludert oppgaver). Rena: Høgskolen No Operasjonell serviceledelse og informasjonsteknologi 3SMA stp Faglærer: Daniela Lundesgaard og Tone Vold Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2011) Service Management Operations, Strategy, Information Technology (7th ed.) New York: McGraw Hill/Irwin. ISBN Fi Artikkelsamling Kommer senere Anbefalt litteratur: Slack, N., Champers S., Johnston R. (2010) Operations Management (6th ed.) Essex: Pearson Education Limited. ISBN Sl Johnston R., Clark G. (2008) Service Operations Management (3rd ed.) Essex: Pearson Education Limited. ISBN Jo 7

8 Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Anne K. Johansen Brandzægg Bae, P. et al. (2011). Sosiale medier i all offentlighet: Lytte Dele Delta. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN So Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : Planlegging og tilrettelegging. (4.utg) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Er Richardson, N., Gosney, R., & Carroll, A. (2010). A Quick Start Guide to Social Media Marketing : highimpact, low-cost marketing that works. London: Kogan Page Limited. ISBN Ri Sætre, A. S.. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner : perspektiver og prosesser. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Sæ Organisasjonsteori og strategi 3MSA15 - Masteremne Faglærer: Tore Bakken Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G. og Røvik, K.A.: Organisasjonsteori for offentlig sector. Universitetsforlaget Or March, James G. : Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Forlaget samfundslitteratur Ma Busch, T. og Vanebo, J.O.: Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget 2010, 6 utg Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A.: Organisation och organisering. Liber Er Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl Wh Berg, P. O., & Jonsson, C. (1991). Strategisk ledning på politiska marknader : opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer. Lund: Studentlitteratur Be Busch, T., Johnse, E.,Valstad, S.J. og Vanebo, J.O.: Endringsledelse I et strategisk perspektiv.universitetsforlaget, Bu Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl Rø Strand, T (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget St Yukl, G. A. (2010). Leadership in organizations (7.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall Yu Lödén, H og Norell. PO (red) (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Santerus förlag St Vanebo, J. O., & Busch, T. (2005). Modernisering av offentlig sektor : utfordringer, metoder og dilemmaer. Oslo: Universitetsforl. 351 Mo Kun for 3MSA15 Busch, T., Johnsen, E, Valstad, S.T & Vanebo, J.T (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: 8

9 Universitetsforl Bu Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl Rø Whittington, R. (2002). Hva er strategi: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forlag Wh Artikkelsamling Personalledelse og kompetanseutvikling 3SA832 10stp Faglærer: Elisabeth Rønnevig Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og Kompetanseledelse.(3.utg.). Oslo : Universitetsforl. ISBN Kap 1,8, No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring.(2.utg). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN La Artikler i kompendium: Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? (20 sider) Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget. Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. (25 sider) Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Mikkelsen, Aslaug (2005): Medarbeidersamtalen.(20 sider) Kap 20 i Einarsen og Skogstad (red.)(2005)den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget Personalledelse 3SA785 /SSA785 Faglærer: Stig Holen Nordhaug, Odd (2002). LMR: Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse.(3.utg.). (Kap 1 8, 11) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Personalledelse RSA785 Faglærer: Åse Storhaug Hole Nordhaug, Odd (2002). LMR: Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse.(3.utg.). (Kap 1 8, 11) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Artikkelsamling Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. 9

10 Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? (20 sider) Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget. Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. (25 sider) Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Mikkelsen, Aslaug (2005): Medarbeidersamtalen.(20 sider) Kap 20 i Einarsen og Skogstad (red.)(2005)den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Prosjektadministrasjon og ledelse 3ØID30 10 stp Faglærer: Trygve Stølan Romstad, H., Eriksen, J & Johansen, R (2009) Prosjektarbeid i praksis. Den er under arbeid. Malene ligger på den faglige nettsiden. Westhagen, H., & Faafeng, O. (2008). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN We Powerpoint handouts Prosjektarbeid med metode og veiledning RSA935 Faglærer: Hanne Haave Jacobsen, Dag Ingvar (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. ISBN: Ja Prosjektarbeid med metode og veiledning SSA935 Faglærer: Monica Lervik Johannessen, A.(2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.(4. utg.). Oslo : Abstrakt. ISBN Best 29/11-11 Regnskap og økonomistyring 3ØR120 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2010). ABC for ikke-økonomer.(2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2011). Finansregnskap Vurdering og analyse.(3.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Kristoffersen,T.(2011). Merverdiavgift : lærebok. Bergen : Fagbokforl. 10

11 ISBN Kr Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Asbjørn Nygaard Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2010). Oppgavesamling. (5.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212/NØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9 utg.). Oslo: Cappelen akademisk Ha Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2010). Lov og rett for næringslivet (18. utg.). Oslo: Focus forl. 346 La Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer: Knut Sveen Gulden, B. P. (2010). Revisjon: teori og metode (6 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Den eksterne revisor (7 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg (2 utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag (7 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Revisors håndbok. (2011). Oslo: Den norske revisorforening Re Servicemarkedsføring og forretningslogikk Faglærer: Per Kristensson 3SMA110 11

12 Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 / 3ØJ555 / NØJ555 20stp? Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A. J. (2011). Skatterett for næringsdrivende (34 utg.). (Oslo): Cappelen Damm akademisk. ISBN Br Gjems-Onstad, O. (Red.). Norge Skattelovsamlingen (Oslo): Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2009). Lærebok i merverdiavgift: merverdiavgiftsloven 2009 (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gj Torgrimsen, B., & Husby, M. (2009). Oppgavesamling i skatterett: revisoreksamen (11 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Faglærer: Mona Strand Styrearbeid 3SA320 Faglærer: Inge Hermanrud Huse, Morten (2011). Styret: tante, barbar eller klan? Bergen: Fagbokforlaget ISBN: Bestilt Øyvind, Bøhren (2011). Eierne, styret og ledelsen: corporate governance i Norge. Bergen: Fagbokforlaget ISBN: (Kap 1,4,9.) Bø Aksjeloven av 13. juni 1997, nr. 44. Siste utgave. Finnes på nettet. Teamutvikling og teamledelse 3SA310 / RSA310 Faglærer: Kjell B. Hjertø Hjertø, K. B. (2011). Team. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: (i salg fra april 2012) Kapitler fra kommende bok deles ut av faglærer/forfatter Anbefalt tilleggslitteratur: Hjertø, K. B. & Kuvaas, B. (2009). Development and empirical exploration of an extended model of intragroup conflict. International Journal of Conflict Management, 20(1): 4-30 Hjertø, K. B. & Paulsen, J. M. (2009). Fostering leadership competence in teams from potency, psychological safety, and meaningfulness a multi-level perspective. Konferansepaper presentert på The Academy of Management Conference i Chicago. Hjertø, K. B. & Schei, V. (2010). When understanding your feelings hurts performance: Emotional intelligence in negotiating groups. Konferansepaper presentert på The IACM Conference, Boston. Hjertø, K. B. (2009). Teamledelse. I Perspektiver på ledelse (red. Ø. Martinsen), s Oslo: Gyldendal Fagbokforlaget. Utvikling av kommersiell musikk 3MP stp Faglærer: Hilde Wahl Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN

13 781.Be Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Artikkelsamling: Tilleggslitteratur: Blume, J. Six Steps to Songwriting Success, Revised Edition: The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs, Billboard Books; 2nd ed (2008) Blume, J. This Business of Songwriting, Billboard Books; (2006) Josefs, J. Writing Music For Hit Songs. Schirmer Trade Books; 2. utg. (2000) 262 s. Kachulis, J, The Songwriter's Workshop: Melody Berklee Press (2003) Kachulis, J. The Songwriter's Workshop: Harmony Berklee Press (2004) Luboff, P. 101 Songwriting Wrongs and How to Right Them: How to Craft and Sell Your Songs, Writers Digest Books; 2nd edition (2007) Pattison, P. Songwriting: Essential Guide to Rhyming: A Step-by-Step Guide to Better Rhyming and Lyrics. Berklee Press (1991) 72 s. Pattison, P. Writing Better Lyrics. Writers Digest Books (2001) 192 s. Perricone, J. Melody in Songwriting: Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berklee Press (2000) 182 s. Zollo, P. Songwriters On Songwriting: Revised And Expanded, Da Capo Press; 4 ed. (2003) Videoproduksjon 3SP130 Faglærer: Jarle Leirpoll Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. (2.utg). Sandvika: Vett & viten. ISBN , Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. (4.utg). Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Utdelt materiale fra forelesere Videregående organisasjonsfag 3ØA200 5 stp Faglærer: Elisabeth Rønnevig Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode (masteremne) 3MSA40 Faglærer: Tore Bakken, Erik Mønness m/flere Esaiasson, P. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN I bestilling Gilje, N., & Grimen, H. (1995). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi (2 utg.). Oslo: Universitetsforl. 13

14 Gi Marsh, D., & Stoker, G. (2010). Theory and methods in political science (3 utg.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN Th Skog, O.-J. (2004). Å forklare sosiale fenomener: en regresjonsbasert tilnærming (2 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Sk Samt tekster utdelt på samlinger og/eller FRONTER. Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Kv Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 14

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste høst 2016

Pensumliste høst 2016 Pensumliste høst 2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Hamar Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Rena Årsstudium i organisasjon og ledelse

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Denne listen inneholder pensum for disse studiene: Årsstudium i organisasjon og ledelse (Studiesenteret.no) Årsstudium i bedriftsøkonomi (Studiesenteret.no)

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Grunnleggende Regnskap Oppgaver

Grunnleggende Regnskap Oppgaver Grunnleggende Regnskap Oppgaver [BY] Popular Writer : Grunnleggende Regnskap Oppgaver - PDF Format. Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OPPGAVER GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - PDF - DOCPLAYER Sat, 30 Dec 2017

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 ANALYSE AV FINANSREGNSKAPET GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Lederskap og mestring

Lederskap og mestring Lederskap og mestring Emnekode: E-MBA100_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: UiS EVU: Etter- og videreutdanning, UiS EVU: Etter- og videreutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Grunnleggende Regnskap Oppgaver

Grunnleggende Regnskap Oppgaver Grunnleggende Regnskap Oppgaver [SAVE] Document Grunnleggende Regnskap Oppgaver - Read Now. Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OPPGAVER GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - PDF - DOCPLAYER Sat, 30 Dec 2017 08:27:00

Detaljer

Oppgaver I Grunnleggende Regnskap

Oppgaver I Grunnleggende Regnskap Oppgaver I Grunnleggende Regnskap [GREAT] Library Oppgaver I Grunnleggende Regnskap - PDF Format. Free Download Ebook PDF OPPGAVER I GRUNNLEGGENDE REGNSKAP with premium access GRUNNLEGGENDE REGNSKAP -

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2013

Pensumliste høstsemesteret 2013 Pensumliste høstsemesteret 2013 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/ SORG120/RORG120 7,5 sp /Stig Holen (deltid Rena) Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse (4.

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2

Grunnleggende Regnskap 2 Grunnleggende Regnskap 2 Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 [GREAT] Library Grunnleggende Regnskap 2 - [PDF]. GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng) Studieår 1- Høst 2015 MAVERD 417 Organisasjon, endring og ledelse/ Organisation, change and leadership (10 studiepoeng) Obligatorisk 30 undervisningstimer/ ca 750 sider pensum Pensum: Askeland, Harald

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Last ned Budsjettering - taktisk økonomistyring - Kjell Gunnar Hoff

Last ned Budsjettering - taktisk økonomistyring - Kjell Gunnar Hoff Last ned Budsjettering - taktisk økonomistyring - Kjell Gunnar Hoff Last ned Forfatter: Kjell Gunnar Hoff ISBN: 9788215006352 Antall sider: 161 Format: PDF Filstørrelse:14.26 Mb Oppgavesamling med forklarende

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forskningsmetode Vitenskapsteori og forskningsmetode Emnekode: MSPD110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Pensum for MOLSD90 Master i offentlig ledelse og styring (erfaringsbasert)

Pensum for MOLSD90 Master i offentlig ledelse og styring (erfaringsbasert) Kull:2014 Pensum for MOLSD90 Master i offentlig ledelse og styring (erfaringsbasert) 3MSA50 International Governance Obligatorisk litteratur Bøker: Claes, D.H., Hveem, H. og Tranøy. B.S. (2012): Global

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Treårig yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Ledelse og mestring - undervisningsplan

Ledelse og mestring - undervisningsplan Ledelse og mestring - undervisningsplan Undervisningsplan for 2012 Fagansvarlig: Professor Mikkelsen Forelesere: Professor Mikkelsen Førsteamanuensis Laudal Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid Gjesteforelesere:

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling

Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling Kull:2014 3BED300 Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon: Garmann Johnsen, H. C. & Pålshaugen, Ø. (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2016

Pensumliste vårsemesteret 2016 Pensumliste vårsemesteret 2016 Merk: masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeidsrett

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Pensumliste BA Musikk og helse 2017/18

Pensumliste BA Musikk og helse 2017/18 Pensumliste BA Musikk og helse 2017/18 MUS111 Musikkutøving (20 stp) Musikkteori og hørelære: Djupdal, K.: Musikkteori. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag, 2001. Side 9-154 (145. Johansen, N.E: Hørelære.

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer