Pensumliste vårsemesteret 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2012"

Transkript

1 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Stig Holen Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009) Psykologi i organisasjon og ledelse, Bergen: Fagbokforl. ISBN , h Ka Bransjekunnskap 3ØR300 Faglærer: Gunnar Alu Høylie, K. (2011). God regnskapsføringsskikk.oslo : Gyldendal akademisk forlag 657 Hø Regnskapsførerloven, LOV (1993). Lokalisert på Forskr. om autorisasjon av regnskapsførere, FOR (1999). Lokalisert på Skatteetaten. (2009). Kontorarbeid og regnskapsføring : tips og råd. Oslo : Skatteetaten. Lokalisert på Aksjeloven - asl., LOV (1997). Kapittel 6. Lokalisert 6. juli 2010 på Lovdata Kredittilsynet. (2011). Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten Oslo : Kredittilsynet Lokaliseres på: _2011.pdf Andre aktuelle lover som: Arbeidsmiljøloven, LOV (2005). Lokaliseres på: Ferieloven, LOV (1988). Lokaliseres på: Likestillingsloven, LOV (1987). Lokaliseres på: Ligningsloven, LOV (1980). Lokaliseres på: Duett Økonomisystem, ASP - installert, 4 månedersleie, kr 1000,- 1

2 Annet utlevert materiale (utdeles på forelesningene evt. legges ut i ClassFronter). Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2010). Driftsregnskap og budsjettering (5.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Hoff, K. (2010). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (5.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2011/2012). Forelesningsnotater og lysbilder til de enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering, Hoff (2009). Tilgjengelig på Fronter. Romstad, H. (2011). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet. Endringsledelse 3SA150 Faglærer: Jan Merok Paulsen/Kjell Brynjulf Hjertø Et utvalg av kapitler og artikler i kompendium Film og fjernsyn 3SP135 Faglærer: Mona Pedersen Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4.utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer/TV-serier: Wiene, R. (1920). Dr Caligaris kabinett Curtiz, M. (1942). Casablanca Godard, J. (1960). Til siste åndedrag Pakula, A. (1971). Klute Whedon, J. (2006). Buffy The Vampire Slayer Ball, A. (2006). Six Feet Under Weiner, M. (2008). MadMen 2

3 Simon, D. (2008). The Wire Orman, J (2011) Pan Am Kompendium Film og fjernsyn: 3SP Fi I tillegg kommer artikler delt ut i forelesninger. Finansregnskap med analyse 3ØR150/NØR150 5 stp Faglærer: Gunnar Alu Tofteland, A. (2011). Finansregnskap: vurdering og analyse. Bergen: Fagbokforl. ISBN To Tofteland, A. (2011). Finansregnskap: vurdering og analyse. Oppgavesamling. (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN To Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR452/NØR452 5 stp Faglærer: Gunnar Alu Langli, John Christian. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Gyldendal Akademiske. ISBN Kvifte, S. S.,Tofteland, A & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap God regnskapsskikk og IFRS, oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Kv Foretaksstrategi 3ØR355 / NØR stp Faglærer: Ellen Hertzberg Roos, G., Roos, J., Boldt-Christmas, L., & Krogh, G. v. (2010). Strategi : en innføring (5.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ro Tilleggslitteratur Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2011). Strategic management and competitive advantage : concepts and cases (4.utg.). Boston: Prentice Hall. ISBN Ba Forretningsplan 3ØI305 5 stp Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fr Forvaltningsøkonomi 3MFØ11 15 sp Forvaltningsøkonomi 3MFØ05 10 sp ( for redusert pensum se overspringsliste ) Faglærer: Bjarne Jensen Busch, T., Johnsen, E., & Vanebo, J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige (4 utg.). Oslo: Universitetsforl Bu Finansdepartementet. (2006). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Lokalisert, på 3

4 ser.pdf Finansdepartementet. (2010). Nasjonalbudsjettet Meld. St. 1 ( ). Lokalisert, på Forvaltningsøkonomi: MPA 5 høsten (2009). Rena: Høgskolen Fo Jensen, B. Betraktinger om makroøkonomisk teori og politikk, finanskrisen og handlingsregelen. (Legges ut i Fronter) Jensen, B. Målsettinger og prinsipper i et kommunalt inntektssystem. (Legges ut i Fronter) Jensen, B. (2005). Kommune-Norge - velferd og finansiering. Oslo: Kommuneforl (Utsolgt, legges som PDF i Fronter) Jensen, B. (2007). Offentlige velferdsgoder: økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : delrapport 1: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. (Finnes også elektronisk) Kommunal og regionaldepartementet (2011). Kommuneproposisjonen [Oslo] Departementet. (Prop.115 S ( ). Lokalisert på: Monsen, N. (2008). Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner. Magma, 11(6). Norell, P. O. (2009). Besparingsteori - kompendium. Vale, P. H. (2010). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? (3 utg.). Oslo: Abstrakt forl. 339 Va Østre, S. Marked og velferd. (Legges i Fronter) Østre, S. Nyttekostnadsanalyser (Legges i Fronter) Østre, S. (2007). Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføringi offentlig forvaltning: delrapport 3: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. (Finnes også elektronisk) Østre, S. (2007). Resultatstyring i offentlig forvaltning: mål og resultatstyring : muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet : delrapport 2: økonomistyringssystemer og New Public management. Elverum: Høgskolen i Hedmark. ( Finnes også elektronisk) Supplerende litteratur: Ringstad, V. (2011). Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (5 utg.). [Oslo]: Cappelen akademisk forlag. 330 Ri Østre, S. (2008) Forvaltningsbudsjettering: teoretiske betraktninger relatert til kommunesektoren. (Rapport nr ). Elverum: Høgskolen. Lokalisert på: 4

5 Grunnleggende matematikk 3MA120 / NMA120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2010). Matematisk analyse (8. utg.) Oslo : Gyldendal akademisk. Bind 1. ISBN Sy International Marketing 3ØM525 Faglærer: Daniela Lundesgaard Hollensen, S. (2011). Global marketing: a decision-oriented approach (5 utg.). Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN Ho Artikkelsamling Krise, stress og mestring 3SK110 Faglærer: Stig Holen Brun, W., Eid, J., Moldjord, C., Kobbeltvedt, T., & Laberg, J. C. (2007). Liv og lære i operative miljøer : «tøffe menn gråter!» Bergen: Fagbokforl. ISBN Unntatt kapittel 3,4 og Li Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing : hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforl. ISBN Dy Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforl. ISBN Kr Eid, J., & Johnsen, B. H. (2006). Operativ psykologi (2.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Op Anbefalt tilleggslitteratur: Wilson, T. D. (2002). Strangers to ourselves : discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN , Wi Kriseledelse 3SK120 5stp Faglærer: Tore Hafting Høst, Tor (2009): Ledelse en helhetlig modell. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Hø Weisæth, Lars og Ragnar Kjeserud (2007): Ledelse ved kriser: en praktisk veileder. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: , h We Løvik, Kjell (2007): Håndbok i informasjonsberedskap. Høyskoleforlaget: Kristiansand. ISBN: Lø Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon. Veileder HR ISBN: sider. Kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 5

6 Ledelse av servicevirksomheter 3SA520/RSA520 Faglærer: Åse Storhaug Hole/Jan Merok Paulsen Martinsen, Øyvind (red) (2009): Perspektiver på ledelse. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. (ca 150 s) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Pe Aasbrenn, Kristian (2010). Tjenester som treffer. Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor? Oslo. Universitetsforlaget. ISBN Ås Artikler og utvalgte kapitler fra bøker i kompendium: Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. Kap 5, s i Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget (20 s). Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Kap 5 Kommunikation i tjänsteverksamheter. Kap 8 Servicekultur i Edvardsson B. og Echeverri, P. (2002): Marknadsföring i Tjensteekonomin. Lund: Studentlitteratur (30 s) Erlien, Bente (2006) Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging. Kap 1, 12. Oslo: Universitetsforlaget (30 s) Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen. Brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. s (kapittel 5) i Stamsø, Mary Ann. red (2005). Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. Oslo:Gyldendal Akademisk (24 s). Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget (25 s). Markedsføring 3ØM100 / NØM100 Faglærer: Bård Tronvoll Kotler, P., & Fredriksen, J. I. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Ko Mikroøkonomi 1 3ØB645 Faglærer: Ole Gustav Narud Riis, C., & Moen, E. R. (2011). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok. Oslo: Gyldendal akademisk Ri 6

7 Mikroøkonomi 1 SØB645 Faglærer: Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforl. ISBN De Microeconomics 2 3ØB276 Faglærer: Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2009). Microeconomics (7th ed). Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall. ISBN Chapters: 5, 10, 11, 12, 13, 14 and Pi Musikk og kulturforståelse II 3MP120 5 stp Faglærer: Odd Skårberg Musikk og markedet 3ØMU30 10 stp Faglærer: Rune Johannessen Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2010). Record label marketing (2.utg.). Amsterdam: Focal Press Elsevier. ISBN Hu Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je Offentlig regnskap 3MFØ15 (masteremne) Faglærer: Norvald Monsen Monsen, N. N. (2011). Offentlig regnskap: forelesningsnotater (inkludert oppgaver). Rena: Høgskolen No Operasjonell serviceledelse og informasjonsteknologi 3SMA stp Faglærer: Daniela Lundesgaard og Tone Vold Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2011) Service Management Operations, Strategy, Information Technology (7th ed.) New York: McGraw Hill/Irwin. ISBN Fi Artikkelsamling Kommer senere Anbefalt litteratur: Slack, N., Champers S., Johnston R. (2010) Operations Management (6th ed.) Essex: Pearson Education Limited. ISBN Sl Johnston R., Clark G. (2008) Service Operations Management (3rd ed.) Essex: Pearson Education Limited. ISBN Jo 7

8 Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Anne K. Johansen Brandzægg Bae, P. et al. (2011). Sosiale medier i all offentlighet: Lytte Dele Delta. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN So Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : Planlegging og tilrettelegging. (4.utg) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Er Richardson, N., Gosney, R., & Carroll, A. (2010). A Quick Start Guide to Social Media Marketing : highimpact, low-cost marketing that works. London: Kogan Page Limited. ISBN Ri Sætre, A. S.. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner : perspektiver og prosesser. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Sæ Organisasjonsteori og strategi 3MSA15 - Masteremne Faglærer: Tore Bakken Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G. og Røvik, K.A.: Organisasjonsteori for offentlig sector. Universitetsforlaget Or March, James G. : Fornuft og forandring ledelse i en verden beriget med uklarhed. Forlaget samfundslitteratur Ma Busch, T. og Vanebo, J.O.: Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget 2010, 6 utg Bu Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A.: Organisation och organisering. Liber Er Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl Wh Berg, P. O., & Jonsson, C. (1991). Strategisk ledning på politiska marknader : opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer. Lund: Studentlitteratur Be Busch, T., Johnse, E.,Valstad, S.J. og Vanebo, J.O.: Endringsledelse I et strategisk perspektiv.universitetsforlaget, Bu Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl Rø Strand, T (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget St Yukl, G. A. (2010). Leadership in organizations (7.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall Yu Lödén, H og Norell. PO (red) (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Santerus förlag St Vanebo, J. O., & Busch, T. (2005). Modernisering av offentlig sektor : utfordringer, metoder og dilemmaer. Oslo: Universitetsforl. 351 Mo Kun for 3MSA15 Busch, T., Johnsen, E, Valstad, S.T & Vanebo, J.T (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: 8

9 Universitetsforl Bu Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforl Rø Whittington, R. (2002). Hva er strategi: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forlag Wh Artikkelsamling Personalledelse og kompetanseutvikling 3SA832 10stp Faglærer: Elisabeth Rønnevig Nordhaug, O. (2002). LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og Kompetanseledelse.(3.utg.). Oslo : Universitetsforl. ISBN Kap 1,8, No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring.(2.utg). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN La Artikler i kompendium: Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? (20 sider) Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget. Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. (25 sider) Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Mikkelsen, Aslaug (2005): Medarbeidersamtalen.(20 sider) Kap 20 i Einarsen og Skogstad (red.)(2005)den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget Personalledelse 3SA785 /SSA785 Faglærer: Stig Holen Nordhaug, Odd (2002). LMR: Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse.(3.utg.). (Kap 1 8, 11) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Personalledelse RSA785 Faglærer: Åse Storhaug Hole Nordhaug, Odd (2002). LMR: Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse.(3.utg.). (Kap 1 8, 11) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Artikkelsamling Kuvaas, Bård (2007): Internt konsistent HR-strategi (20 sider) kap 10 i Kuvaas (red) (2007) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget. 9

10 Berg, Morten E. (2009): Hva er Coacing? (20 sider) Kap 1 i I Berg (2009): Coaching. Oslo: Universitetsforlaget. Skogstad, Anders (2005): Den psykologiske kontrakt mellom medarbeider og arbeidsgiver. (25 sider) Kap 11 i Einarsen og Skogstad (red)(2005) Den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Mikkelsen, Aslaug (2005): Medarbeidersamtalen.(20 sider) Kap 20 i Einarsen og Skogstad (red.)(2005)den dyktige medarbeider. Bergen. Fagbokforlaget. Prosjektadministrasjon og ledelse 3ØID30 10 stp Faglærer: Trygve Stølan Romstad, H., Eriksen, J & Johansen, R (2009) Prosjektarbeid i praksis. Den er under arbeid. Malene ligger på den faglige nettsiden. Westhagen, H., & Faafeng, O. (2008). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN We Powerpoint handouts Prosjektarbeid med metode og veiledning RSA935 Faglærer: Hanne Haave Jacobsen, Dag Ingvar (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. ISBN: Ja Prosjektarbeid med metode og veiledning SSA935 Faglærer: Monica Lervik Johannessen, A.(2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.(4. utg.). Oslo : Abstrakt. ISBN Best 29/11-11 Regnskap og økonomistyring 3ØR120 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2010). ABC for ikke-økonomer.(2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2011). Finansregnskap Vurdering og analyse.(3.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Kristoffersen,T.(2011). Merverdiavgift : lærebok. Bergen : Fagbokforl. 10

11 ISBN Kr Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Asbjørn Nygaard Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2010). Oppgavesamling. (5.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212/NØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9 utg.). Oslo: Cappelen akademisk Ha Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2010). Lov og rett for næringslivet (18. utg.). Oslo: Focus forl. 346 La Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer: Knut Sveen Gulden, B. P. (2010). Revisjon: teori og metode (6 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Den eksterne revisor (7 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg (2 utg.). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Gu Gulden, B. P. (2010). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag (7 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Gu Revisors håndbok. (2011). Oslo: Den norske revisorforening Re Servicemarkedsføring og forretningslogikk Faglærer: Per Kristensson 3SMA110 11

12 Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 / 3ØJ555 / NØJ555 20stp? Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A. J. (2011). Skatterett for næringsdrivende (34 utg.). (Oslo): Cappelen Damm akademisk. ISBN Br Gjems-Onstad, O. (Red.). Norge Skattelovsamlingen (Oslo): Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O., & Kildal, T. S. (2009). Lærebok i merverdiavgift: merverdiavgiftsloven 2009 (3 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Gj Torgrimsen, B., & Husby, M. (2009). Oppgavesamling i skatterett: revisoreksamen (11 utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Faglærer: Mona Strand Styrearbeid 3SA320 Faglærer: Inge Hermanrud Huse, Morten (2011). Styret: tante, barbar eller klan? Bergen: Fagbokforlaget ISBN: Bestilt Øyvind, Bøhren (2011). Eierne, styret og ledelsen: corporate governance i Norge. Bergen: Fagbokforlaget ISBN: (Kap 1,4,9.) Bø Aksjeloven av 13. juni 1997, nr. 44. Siste utgave. Finnes på nettet. Teamutvikling og teamledelse 3SA310 / RSA310 Faglærer: Kjell B. Hjertø Hjertø, K. B. (2011). Team. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: (i salg fra april 2012) Kapitler fra kommende bok deles ut av faglærer/forfatter Anbefalt tilleggslitteratur: Hjertø, K. B. & Kuvaas, B. (2009). Development and empirical exploration of an extended model of intragroup conflict. International Journal of Conflict Management, 20(1): 4-30 Hjertø, K. B. & Paulsen, J. M. (2009). Fostering leadership competence in teams from potency, psychological safety, and meaningfulness a multi-level perspective. Konferansepaper presentert på The Academy of Management Conference i Chicago. Hjertø, K. B. & Schei, V. (2010). When understanding your feelings hurts performance: Emotional intelligence in negotiating groups. Konferansepaper presentert på The IACM Conference, Boston. Hjertø, K. B. (2009). Teamledelse. I Perspektiver på ledelse (red. Ø. Martinsen), s Oslo: Gyldendal Fagbokforlaget. Utvikling av kommersiell musikk 3MP stp Faglærer: Hilde Wahl Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN

13 781.Be Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Artikkelsamling: Tilleggslitteratur: Blume, J. Six Steps to Songwriting Success, Revised Edition: The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs, Billboard Books; 2nd ed (2008) Blume, J. This Business of Songwriting, Billboard Books; (2006) Josefs, J. Writing Music For Hit Songs. Schirmer Trade Books; 2. utg. (2000) 262 s. Kachulis, J, The Songwriter's Workshop: Melody Berklee Press (2003) Kachulis, J. The Songwriter's Workshop: Harmony Berklee Press (2004) Luboff, P. 101 Songwriting Wrongs and How to Right Them: How to Craft and Sell Your Songs, Writers Digest Books; 2nd edition (2007) Pattison, P. Songwriting: Essential Guide to Rhyming: A Step-by-Step Guide to Better Rhyming and Lyrics. Berklee Press (1991) 72 s. Pattison, P. Writing Better Lyrics. Writers Digest Books (2001) 192 s. Perricone, J. Melody in Songwriting: Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berklee Press (2000) 182 s. Zollo, P. Songwriters On Songwriting: Revised And Expanded, Da Capo Press; 4 ed. (2003) Videoproduksjon 3SP130 Faglærer: Jarle Leirpoll Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. (2.utg). Sandvika: Vett & viten. ISBN , Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. (4.utg). Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Utdelt materiale fra forelesere Videregående organisasjonsfag 3ØA200 5 stp Faglærer: Elisabeth Rønnevig Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode (masteremne) 3MSA40 Faglærer: Tore Bakken, Erik Mønness m/flere Esaiasson, P. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN I bestilling Gilje, N., & Grimen, H. (1995). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi (2 utg.). Oslo: Universitetsforl. 13

14 Gi Marsh, D., & Stoker, G. (2010). Theory and methods in political science (3 utg.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN Th Skog, O.-J. (2004). Å forklare sosiale fenomener: en regresjonsbasert tilnærming (2 utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Sk Samt tekster utdelt på samlinger og/eller FRONTER. Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Kv Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening Re Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] År Med forbehold om endringer 14

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2015

Pensumliste høstsemesteret 2015 Pensumliste høstsemesteret 2015 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/RORG120/SORG120 7,5 sp Faglærer: Ole Jørgen Ranglund, Stig Holen Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forskningsmetode Vitenskapsteori og forskningsmetode Emnekode: MSPD110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ledelse og mestring - undervisningsplan

Ledelse og mestring - undervisningsplan Ledelse og mestring - undervisningsplan Undervisningsplan for 2012 Fagansvarlig: Professor Mikkelsen Forelesere: Professor Mikkelsen Førsteamanuensis Laudal Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid Gjesteforelesere:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen Programplan for Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen (Management and organization in the labour movement) 60 studiepoeng Deltidsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Vedtatt

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2008

Pensumliste høstsemesteret 2008 Pensumliste høstsemesteret 2008 Algoritmer 3IP752 Faglærer: Sule Yildirim Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 0-262-03293-7. 005.1 Co Anvendt mikro, offentlig

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2016

Pensumliste vårsemesteret 2016 Pensumliste vårsemesteret 2016 Merk: masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeidsrett

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014 Side 1 Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST INNLEDNING innovasjon i helse og omsorg er faglig, økonomisk og politisk. De overordnede nasjonale strategiene for

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login

Digital oppmelding: https://www.nki.no/user/login Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen - HBV krever ikke studieavgift eller oppmelding i Studentweb. - Husk å lese eksamensreglementet som gjelder for ditt studium: http://www.nki.no/nettstudier/alt-du-trenger-aa-vite-om-nettstudier/alt-omeksamen/eksamensreglement

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng)

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng) 05.12.2006 Side 1 av 5 Studieplan Operativ Psykologi (15 studiepoeng) Generelle læringsmål Operativ psykologi er et relativt nytt emneområde innen det anvendt psykologi, der fokus er lagt på betydningen

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 08/386-8 JP.ID 12/458 Ressursbanken OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 Oppdatert årsrapport Dok.nr 09/359-7 JP.ID 12/330 JP.dato 05.03.2012 Mottaker Hanneborg v/norges forskningsråd Invitasjon til Kif

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2014 3BED300 Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon: Garmann Johnsen, H. C. & Pålshaugen, Ø. (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU Senter for eiendomsutvikling og forvaltning. Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. AAR 6023 Eiendomsøkonomi, EVU kull 13 Vår 2014

NTNU Senter for eiendomsutvikling og forvaltning. Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. AAR 6023 Eiendomsøkonomi, EVU kull 13 Vår 2014 Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning AAR 6023 Eiendomsøkonomi, EVU kull 13 Vår 2014 Læringsutbytte Gjennom kurset skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensnavn 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6206 Anatomi og fysiologi 05.11.2013 Kl. 09-12 3 timer, 6206 Anatomi og fysiologi

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamensdato 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 6992 Ledelse og økonomisk styring 03.09.2013 Kl. 10-12 2 timer 6991 Person- og

Detaljer