Tverlandet skole - Prosessen videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverlandet skole - Prosessen videre"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/176 Formannskapet Tverlandet skole - Prosessen videre Forslag til vedtak: Rapporten «Innspill til Bodø kommunes prosjektstrategi for Ny Tverlandet skole» fra HR Prosjekt legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Resterende 6 mill. kroner til utvikling- og oppfølgingskostnader innarbeides i forbindelse med behandling av budsjett 2014/økonomiplan Sammendrag Etter formannskapets vedtak i PS 13/108 om Tverlandet skole, ble HR Prosjekt engasjert til å foreta en analyse av prosjektet og foreslå tiltak videre. Vurderingen foreligger i rapporten «Innspill til Bodø kommunes prosjektstrategi for Ny Tverlandet skole» som er trykt vedlegg til denne saken. Det anbefales at prosjektet videreføres iht. rapporten. Det oppnevnes en administrativ styringsgruppe for prosjektet, i første omgang for å kvalitetssikre at arbeidet med programutviklingen av prosjektet, som munner ut i prosjektets styringsdokument, er i samsvar med de politiske føringene som er gitt. Styringsgruppen bør bestå av kommunaldirektørene for Oppvekst- og kulturavdelingen og Økonomi- og finansavdelingen og eiendomssjefen. For å opprettholde momentet i prosjektet og sikre ressurser til å få tilstrekkelig gjennomføringskraft, engasjeres ekstern prosjektleder umiddelbart. Rådmannen utnevner også intern kommunal prosjektgruppe med relevant kompetanse som skal bistå ekstern prosjektleder. Resterende 6 mill. kroner til utvikling- og oppfølgingskostnader innarbeides i forbindelse med behandling av budsjett 2014/økonomiplan Saksopplysninger Politiske beslutninger Det er vedtatt at Tverlandet skole skal realiseres etter OPS-modellen. Side78

2 Prosjektet har vært undergitt politisk behandling flere ganger, og senest i formannskapet i PS 13/108. Det ble da fattet følgende vedtak: Administrasjonen fortsetter arbeidet med prosjektet med sikte på ferdigstillelse i Forprosjektet bes ferdigstilt innen utgangen av Fremdriften legges frem som egen politiske sak i formannskapet 16. oktober En eventuell økning av rammen for utviklings og oppfølgingskostnader søkes inntatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan for I samme møte ble det besluttet at også Bodø brannstasjon skulle gjennomføres etter OPS-modellen. Kommunens egenkompetanse i forhold til OPS modellen Kommunen besitter god kompetanse innenfor organisering og gjennomføring av prosjekter og leie av lokaler etter tradisjonelle modeller. Kommunen har imidlertid liten erfaring med OPS-modellen med andre krav til avtaleverk og problemstillinger/konsekvenser i forhold til finansiering. Etter formannskapets møte 26. juni har det derfor vært søkt etter gode råd om hvordan vi burde organisere og gjennomføre Tverlandet skole og Bodø brannstasjon. I løpet av sommerferien ble det derfor etablert kontakt med HR Prosjekt AS som har erfaring med OPS-modellen. Det kan nevnes at firmaet arbeider med utvikling av en OPS modell med fokus på rollen som byggherre med valg av leverandør i en tidlig fase i prosjektet. Noe som gir raskere og billigere konkurransegjennomføring, og potensielt raskere fremdrift, rimeligere prosjektkostnader, samt totalkvalitet. For å høyne kommunens kunnskap og gi gode råd om våre to prosjekter ble det 4. september gjennomført et miniseminar om temaet av HR Prosjekt. Deltagere var utvalgte politikere, administrative ledere og relevante saksbehandlere. Det ble bl.a skissert tentative fremdriftsplaner for de respektive prosjektene. Tilgjengelige interne ressurser Normalt ville kommunen selv styrt prosjektet med prosjektledelse fra eiendomskontoret understøttet av Oppvekst- og kulturavdelingen og Økonomi- og finansavdelingen. Prosjektleder for Tverlandet skole frem til juli 2013 har sluttet i kommunen, og flyttet sørover. Øvrige prosjektledere ved eiendomskontoret er bundet opp til prosjekter som er under gjennomføring. Det har vært forsøkt å rekruttere nytt personell siden mai uten å lykkes. Prosjektet er derfor pr. dato uten prosjektleder. Når det gjelder Økonomi- og finansavdelingen så besitter de ikke den rette kompetanse, samtidig som de har kapasitetsbrist i forhold til at mye av ressursene går med til å styre og sørge for framdrift i prosjekt «Framtida vårres». Fra Oppvekst- og kulturavdelingens side er det også ønskelig at det leies inn ressurs på den pedagogisk/organisatoriske siden også i relasjon til brukermedvirkning. Det kan dermed konstateres at kommunen har begrensede egenressurser å sette inn i prosjektet i forhold til bla. fremdriftsforventninger, uavhengig av gjennomføringsmodell. Hvordan kommer vi videre For å kunne gi en best mulig oppfølging av formannskapets vedtak 26. juni, ble det valgt å engasjere HR Prosjekt til å gi innspill til kommunens prosjektstrategi for Tverlandet skole og sikre den videre prosess. Med relevante ressurser og tilstrekkelig kapasitet har de derfor utarbeidet Side79

3 rapporten «Innspill til Bodø kommunes prosjektstrategi for Ny Tverlandet Skole» sist revidert 2. oktober Rapporten følger som trykt vedlegg til saken. Konklusjoner og tilråding er gjengitt nedenfor: «Slik HR Prosjekt oppfatter det, er prosjektet Ny Tverlandet Skole fortsatt i en meget tidlig fase, og det gjenstår en god del utredning og planlegging før prosjektet kan realiseres som et OPS-prosjekt. Ved å sammenholde prosjektstatus med vedtatte målsettinger, er vår oppfatning at Bodø kommune vil være tjent med å utsette ferdigstillelsen noe i forhold til dagens målsetting om ferdig ultimo Ved f.eks. å planlegge for ferdigstillelse av skolebyggene til skolestart høsten 2016, vil man lettere kunne sikre: En god brukermedvirkning Nok tid til de politiske beslutningsprosessene Tilstrekkelig modenhet i prosjektet HR Prosjekt vil for øvrig anta at en innflytting i nye skolebygg til skolestart høsten 2016 må være å foretrekke ved at man da vil kunne bruke deler av sommerferien til flyttingen. HR Prosjekt vil dessuten sterkt anbefale følgende strakstiltak: Utnevne en styringsgruppe for prosjektet med den nødvendige politiske forankring Få på plass en prosjektleder/-ledelse umiddelbart. Etablere en prosjektorganisasjon med både bygningsfaglig og skolefaglig kompetanse snarestmulig Sette i gang programutvikling for å få fram funksjonskrav, tekniske og estetiske krav etc. til skoleanlegget Starte forberedelsene til prekvalifisering/bekjentgjøring av prosjektet Utarbeide en omforent fremdriftsplan for prosjektet Avklare nødvendige eierskifter og starte reguleringsplanarbeidet Som det fremgår av det ovenstående, forutsetter den foreslåtte fremdriftsplanen, i vedlagte rapport, at prosjektleder kommer på plass og at prosjektgruppen blir etablert så snart som mulig, helst i løpet av oktober i år. Dersom det drøyer lenger med å få på plass de nødvendige prosjektressurser, er det stor fare for at fremdriftsplanen begynner å «skli» og må forskyves i sin helhet. Slik HR Prosjekt oppfatter ressurssituasjonen ved Eiendomskontoret i Bodø kommune, mener vi at dette i første omgang må løses med innleide ressurser. På denne bakgrunn vil HR Prosjekt foreslå at det snarest tas de nødvendige skritt for å leie inn 1 prosjektleder + 1 erfaren prosjektmedarbeider som tar ansvaret for å få gjennomført de aktivitetene som kreves fram til ferdig styringsdokument samt start prekvalifisering.» Vurderinger Fremdrift Fremdriftspotensialet i prosjektet er behørig belyst i HR Prosjekts rapport i punktene 4,6,7,8 og 10. Det vises også til foreløpig forslag til fremdriftsplan i vedlagt rapport. Hovedkonklusjonene er at prosjektet er fortsatt i en meget tidlig fase Side80

4 foreløpig fremdriftsplan tilsier ferdigstillelse av skolen skolestart høsten 2016 overholdelse av foreløpig fremdriftsplan krever umiddelbar oppstart Det kan være et ytterligere fremdriftspotensiale i økt parallellkjøring av prosjektets ulike faser, noe som vil avklares i programutviklingsarbeidet frem til utarbeidet styringsdokument. Sikring av gjennomføringen For å sikre fremdriften vil det være viktig å raskt etablere prosjektorganisasjonen og iverksette nødvendig arbeide med programutvikling frem til utarbeidet styringsdokument. Parallelt med dette må prekvalifiseringsgrunnlaget utarbeides. Prosjektets innhold, gjennomføringsmetodikk og fremdrift vil bli gjennomarbeidet og tydelig definert i denne fasen. For å få til dette må ekstern prosjektledelse engasjeres intern prosjektgruppe etableres administrativ styringsgruppe etableres Videre engasjement av eksterne ressurser avklares i programutviklingsarbeidet frem til utarbeidet styringsdokument. Finansiering I budsjett og økonomiplan er det avsatt 1 mill. kroner til prosjektet i 2013 og tilsvarende i I PS 13/108 i formannskapet ble samlede utviklings- og oppfølgingskostnader vurdert til 7 mill. kroner(4,5 Ekstern prosjektleder og rådgivere, 1,5 interne kostnader, 1 premiering av deltakere i konkurransen) HR Prosjekt har vurdert disse tallene, og vurdert dette til å være et rimelig anslag på nåværende tidspunkt, og at beløpene vil bli sikrere i den innledende fasen av prosjektet.(pkt. 9 i innspillet). Hvis prosjektet videreføres iht. denne sak antas det at årets bevilgning på 1 mill. kroner vil rekke langt til å dekke de kostnader som vil påløpe i år. Resterende samlede utviklings og oppfølgingskostnader må derfor legges inn i budsjett 2014/økonomiplan med 6 mill. kroner, fordelt med 3 mill. kroner i 2014, 2 mill. kroner i 2015 og 1 mill. kroner i Konklusjon og anbefaling Prosjektet videreføres iht. rapporten «Innspill til Bodø kommunes prosjektstrategi for Ny Tverlandet skole» utarbeidet av HR prosjekt. Det oppnevnes en administrativ styringsgruppe for prosjektet, i første omgang for å kvalitetssikre at arbeidet med programutviklingen av prosjektet, som munner ut i prosjektets styringsdokument, er i samsvar med de politiske føringene som er gitt. Styringsgruppen bør bestå av kommunaldirektørene for Oppvekst- og kulturavdelingen og Økonomi- og finansavdelingen og eiendomssjefen. For å opprettholde momentet i prosjektet og sikre ressurser til å få tilstrekkelig gjennomføringskraft, engasjeres ekstern prosjektleder umiddelbart. Rådmannen utnevner også intern kommunal prosjektgruppe med relevant kompetanse som skal bistå ekstern prosjektleder. Side81

5 Resterende 6 mill. kroner til utvikling- og oppfølgingskostnader innarbeides i forbindelse med behandling av budsjett 2014/økonomiplan Saksbehandler: Erik Pedersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Innspill til prosjektstrategi for Tverlandet skole Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side82

6 Innspill til Bodø kommunes prosjektstrategi for Ny Tverlandet Skole HR Prosjekt AS Fornebu 27. september 2013 (Rev. 2. oktober 2013) 1 Side83

7 INNHOLD Side 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 3 3. Prosjektbeskrivelse 3 4. Prosjektstatus slik vi oppfatter det 4 5. Noen prinsipper knyttet til OPS 5 6. OPS-prosessen 6 7. Erfaringer fra gjennomførte OPS-prosjekter 8 8. Fremdriftsplan for Ny Tverlandet Skole 9 9. Utviklings- og oppfølgingskostnader Konklusjon og anbefaling 11 Informasjonsunderlag 12 Vedlegg 1. Sjekkliste for valg av OPS-modell Vedlegg 2. Foreløpig forslag til fremdriftsplan for Tverlandet skole 2 Side84

8 INNSPILL TIL BODØ KOMMUNES PROSJEKTSTRATEGI FOR NY TVERLANDET SKOLE 1. Innledning Bodø kommune har besluttet å bygge ny Tverlandet skole som OPS-prosjekt. Kommunen har ingen erfaring med OPS-modellen fra før og har bl.a invitert HR Prosjekt AS til å komme med innspill til hvordan prosjektet kan tenkes gjennomført. Vi har i det etterfølgende gitt en beskrivelse av hvordan vi oppfatter status for prosjektet pr. i dag samt hvordan vi vil foreslå å legge opp det videre løpet med spesiell fokus på fremdriften. Det understrekes at dette notatet ikke er en fullverdig prosjektstrategi, men mer å betrakte som et innspill til den prosessen Bodø kommune nå står overfor med å realisere ny Tverlandet skole på en tilfredsstillende måte. Notatet er basert på ett møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen den , ett diskusjonsmøte med seksjonsleder Erik Pedersen ved Eiendomskontoret den samt kopi av tilgjengelig skriftlig informasjon som saksframlegg og referat fra saksbehandlingen i Formannskapet og Bystyret etc. Våre konklusjoner og anbefalinger finnes i kapitel 10, side Bakgrunn Det er et overordnet ønske i Bodø kommune å foreta strukturelle endringer i skolesektoren som kan gi økonomiske besparelser. I denne sammenheng er det blant annet avdekket behov for endring av skolestruktur for Løding/Tverlandet. Dette området har i dag 2 skoler der elever på de fire første trinnene går på Løding skole, mens trinn går på Tverlandet skole. Totalt antall elever er i dag ca. 620, og prognosene for elevtallsutvikling i årene som kommer indikerer et tilnærmet stabilt elevtall. Løding skole er i 3 ulike bygg oppført i perioden Ingen av byggene oppfyller gjeldende krav til energibruk og er kostbare å drive. Samtidig ansees det ikke teknisk/økonomisk rasjonelt å oppgradere bygningene til akseptabelt nivå. Tverlandet skole er fra 1982 og trenger generell rehabilitering. På denne bakgrunn er det fattet vedtak i bystyret om at det skal bygges ny Tverlandet skole. Den valgte løsning er nærmere beskrevet nedenfor. 3. Prosjektbeskrivelse Det skal utvikles en samlet løsning med 1-10 skole på Tverlandet skoles område som skal løse skolebehovet på kort og lang sikt. Oppgradering av svømmebasseng og flerbrukshall med flere garderober skal inngå. Samtidig skal området utvikles slik at det får et tidsmessig og fremtidsrettet bydelssenter med bibliotek, kafe/kantine, auditorium/kultursal mm med et stort oppgradert 3 Side85

9 uteområde. Skolen bygges i utgangspunktet for 620 elever med rom for økning til potensielt 800 elever. Ny skole skal bygges som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid). Deler av skolen bygges som nybygg i Havgulheia og deler av skolen på nåværende tomt i form av rehabilitering/ombygging av eksisterende arealer samt tilbygg til disse. Det må forhandles om overtakelse av idrettshallen som i dag eies av Tverrlandshallen A/L slik at utviklingen av hele arealet kan sees i sammenheng. Bystyret har vedtatt at prosjektet skal ferdigstilles og være klar til innflytting innen utløpet av Prosjektstatus slik vi oppfatter det Som beskrevet innledningsvis, har vi hatt svært kort tid til å sette oss inn i prosjektet med underliggende saksdokumenter. Vi har derfor valgt å betrakte prosjektet i et overordnet perspektiv med vekt på å finne ut hvor man står og hva vi mener bør gjøres fremover. Slik vi oppfatter det, er prosjektets status pr september 2013 bl.a. karakterisert ved: Prosjektplanene er på et meget tidlig stadium. - Det foreligger ikke ferdig skisseprosjekt for den valgte løsningen - Investeringskostnadene er foreløpig anslått til 231 mill.kr. Beregninger er gjennomført av BOARCH Arkitekter a.s. som selv anfører: «Beregningene innehar stor usikkerhet, spesielt ettersom det ikke er utarbeidet skisseprosjekt for ny skole i Havgulheia». - Kostnadsoverslaget er ikke kvalitetssikret av Eiendomskontoret i Bodø kommune. - Fremdriftsplan for prosjektet foreligger så langt ikke utover bystyrets vedtak om sluttføring innen utløpet av Eiendomskontoret har bedt om å få planlegge for ferdigstillelse desember 2016, men forslaget ble nedstemt i bystyret, og ferdigstillelse i løpet av 2015 står ved lag. En mer detaljert fremdriftsplan for å nå dette målet er ikke laget. Prosjektorganisasjon så langt ikke etablert - Saksbehandlingen knyttet til forberedelse av prosjektet er så langt gjort av avdelingen for Opplæring og Kultur, samt en dedikert ressurs i Eiendomsavdelingen. Sistnevnte har imidlertid nylig sluttet og noen erstatter er foreløpig ikke på plass. - Prosjektet har p.t. ingen dedikerte ressurser. - Det er ikke etablert prosjektledelse som sikrer prosjektet nødvendig fremdrift og leveransekvalitet. - Det samme gjelder skolefaglig kompetanse for å inkludere brukermedvirkning, behovsundersøkelser og pedagogiske funksjonskrav. Funksjonskrav og romprogram må etableres - Det er foretatt høringer knyttet til valg av konsept (valgt løsning var en av 3 mulige), men behovsundersøkelser for å få fram pedagogiske, tekniske og estetiske brukerkrav er så langt ikke gjennomført. Følgelig er heller ikke romprogrammet fastlagt utover den skissen arkitekten har basert sin foreløpige kalkyle på. - Krav til pedagogisk plattform, behovsutvikling m.h.t. elevtall (620 eller 800?) og valg av type klasserom er ikke tilstrekkelig utdypet eller detaljert 4 Side86

10 Tomt- og eiendomsforhold trenger avklaring - Forhandlinger om overtagelse av idrettshall fra Tverrlandshallen A/L er ikke sluttført. - Reguleringsplan for Havgulheia til skoleformål er ikke utarbeidet. OPS er valgt som prinsipp, men etter hvilken modell er ikke klart. - Bodø kommunes krav og forutsetninger i forhold til OPS-leverandøren må avklares, herunder forholdet til risiko, krav til kvalitet vs. gjennomføringstid, eierforhold for eksisterende bygningsmasse etc. - Det finnes flere alternative OPS-modeller avhengig av fordeling av ansvar gjennom hele prosjektets levetid. - Det er ikke tatt stilling til hvordan risiko skal allokeres mellom bestiller (kommunen) og OPS-leverandøren - Det er foreløpig ikke foretatt noen beregning av livsløpskostnadene ved en tradisjonell gjennomføring i egen regi (ofte kalt PSC=Public Sector Comparator). Denne brukes først og fremst som grunnlag for evaluering av OPS-tilbudene. - Det er ikke avklart om ekstern byggherre/ops-leverandør skal bringes inn i en meget tidlig fase og overlate hele programmeringen og prosjektutviklingen til denne, eller om kommunen ønsker å gjøre tidligfasen selv. Kort oppsummert viser ovenstående statusoversikt at prosjektet trenger å allokere de nødvendige ressurser så snart som mulig for å komme i gang med programmeringen. Siden dette er første gang Bodø kommune gjennomfører et prosjekt etter OPS-modellen, vil vi først se nærmere på OPS i et overordnet perspektiv. I kapitel 5 nedenfor har vi således beskrevet noen viktige særtrekk ved OPS-prosjekter og hvilke problemstillinger som man må ta stilling til både før man starter og under gjennomføringen, mens vi i kapitel 6 beskriver den prosessen som er allment anbefalt å følge for å oppnå best mulig resultat for alle parter gjennom hele prosjektets levetid. 5. Noen prinsipper knyttet til OPS OPS Offentlig Privat Samarbeid er betegnelsen på ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige. Når dette partnerskapet omfatter et samarbeid over et helt livsløp, snakker man ofte om «Livsløp/OPS-kontrakt». En slik kontrakt innebærer at de private finansierer, prosjekterer, bygger og drifter bygget/anlegget og leier dette ut til det offentlige for så å tilbakeføre bygget til det offentlige etter en lengre tid, normalt 25 år eller mer. Den offentlige aktøren beskriver først og fremst oppgaven som skal løses og hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert, og overlater til de private å finne frem til de løsninger som best tilfredsstiller kravene. De vanligste aktørene i et OPS-prosjekt er bl.a.: Den offentlige bestiller oppdragsgiver-leietaker OPS-leverandør, OPS-Selskapet (det selskap som oppdragsgiver inngår kontrakt med) Entreprenører (kan være samme som OPS-selskapet) Forvalter Drifts-, service- og vedlikeholdsselskap Finansieringsselskap Rådgivere Brukere Myndigheter-offentlig øvrig 5 Side87

11 I starten av et prosjekt vil det sentrale spørsmålet være hvem som skal gjøre hva. Hvilket ansvar skal den private OPS-leverandøren ha? Hva skal ivaretas av det offentlige selv? Hvem tar hånd om programmeringsfasen med behovsanalyse, utarbeidelse av funksjonskrav og konseptdesign? Ansvaret for behovsanalyse og utarbeidelse av funksjonskrav ligger vanligvis hos det offentlige, mens konseptdesign ikke sjelden ivaretas av den private aktøren. På lik linje med at det kan velges ulike modeller for hvem som bærer ansvar og risiko knyttet til de ulike delene av prosjektets gjennomføringsfase, gjelder dette også for driftsfasen (leiefasen). Her er det i hovedsak risiko knyttet til inntjeningen som kan skille de ulike modellene fra hverandre. Inntjeningen fra prosjektet kan komme fra brukerbetaling (f.eks. for svømmehall, idrettsanlegg o.l.), eller et fast leiebeløp fra det offentlige, eller en kombinasjon av disse. Det er vanlig at betalingen fra det offentlige sees i forhold til den private parts oppfyllelse av på forhånd definerte funksjonskrav. Om det forutsettes brukerbetaling i prosjektet, vil inntjeningen fra brukerne være avhengig av etterspørselen. Av dette fremgår det at ethvert OPS-prosjekt er unikt og må finne sin egen strukturelle løsning. I vedlegg 1 er en liste over de viktigste spørsmål som må besvares for valg av OPS-modell. 6. OPS-prosessen Gjennom et forskningsprosjekt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse er det utviklet en generell modell for gjennomføring av OPS-prosjekter. Modellen beskriver en utviklingsprosess i 5 faser som er anvendbar for alle typer OPS-prosjekter: I det etterfølgende er det gitt en grov beskrivelse av innholdet i hver fase. Fase 1. Ide og utvikling: I denne fasen skal alle behov kartlegges, beskrives og vurderes. Det skal utarbeides funksjonskrav som tilfredsstiller disse behovene, og det skisseres flere lovende konsepter. De ulike konseptene vurderes med tanke på kostnad, tid, usikkerhet og lønnsomhet. Til slutt i denne fasen utarbeides det et styringsdokument som beskriver det konseptet man har valgt, og som skal ligge til grunn for å utarbeide prekvalifiseringsgrunnlaget. Det er i denne fasen en vurderer om OPS er en egnet gjennomføringsmodell eller ikke. Fase 2. Kontrahering: I denne fasen skal det utarbeides et prekvalifiseringsgrunnlag med utgangspunkt i styringsdokumentet. Prekvalifiseringsgrunnlaget skal beskrive hvilke krav som stilles til tilbyderne. Når det er valgt tre til fem tilbydere skal det utvikles et tilbudsgrunnlag som skal 6 Side88

12 sendes til de prekvalifiserte tilbyderne. Deretter skal det gjennomføres en konkurranse som ender opp med en oversikt over tilbudene. Tilbudene evalueres og man går i forhandlinger med de beste tilbyderne ut fra bestemte kriterier. Kontraheringsfasen ender opp med en kontrakt mellom den offentlige bestiller og en privat aktør (evt. et konsortium av flere private aktører). Fase 3. Gjennomføring: I denne fasen skal den private aktøren prosjektere og bygge, mens bestillerens rolle er å være samtalepartner med byggherren for å følge opp at funksjonskravene blir ivaretatt. Dette innebærer at bestilleren bør ha tilgang til informasjon og ha mulighet til å delta i prosjekterings- og byggemøter og lignende. Offentlig part bør imidlertid ikke delta aktivt i denne prosessen med mindre det er et lovpålagt krav (slik som vil være tilfelle for Statens Vegvesen ved privat bygging av brokonstruksjoner). Bestilleren bør altså være mindre involvert enn det som er vanlig når det offentlige skal realisere et bygg på tradisjonell måte. Slik unngår en at bestilleren påtar seg ansvar som kan få konsekvenser senere i prosjektet. Et godt samarbeid mellom den private aktøren og den offentlige bestilleren vil være en suksessfaktor for prosjektet. Når bygget står ferdig er risikoprofilen endret og det kan derfor være aktuelt for den private aktøren å refinansiere prosjektet Fase 4. Bruksfase: Når bygget står ferdig starter bruksfasen som er den lengste og viktigste fasen i et OPSprosjekt. I denne fasen vil mange prosesser gå parallelt. Stikkord for privat aktør er forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. For den offentlige byggherren vil viktige stikkord være oppfølging og kontroll av den private parts ytelser. I den norske OPS-formen vil den offentlige aktøren stå for driften av kjernevirksomheten (f. eks. undervisning på skoler). Den privates ansvar vil innebære bygningsteknisk drift og drift av serviceytelser (f. eks. kantinedrift og renhold). Den private aktøren vil også ha ansvaret for forvaltningen og vedlikeholdet av bygget samt å utvikle bygget i henhold til de kontraktsfestede funksjons- og kvalitetskrav. I hele fasen vil den private aktøren måtte rapportere til den offentlige byggherren om byggets tilstand. Denne rapporteringen vil være knyttet til betalingsmekanismen. I betalingsmekanismen vil det kunne ligge incentiver knyttet til byggets tilstand. Med andre ord; hvis bygget ikke tilfredsstiller fastsatte funksjons- og kvalitetskrav (f. eks. innen renhold) vil byggherren ha rett til å redusere betalingen til den private aktøren. Slik rapportering skal foregå ved fastsatte tidspunkter. For å unngå en uønsket monopolsituasjon bør de ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver kunne konkurranseutsettes på nytt i løpet av kontraktstiden. Tidspunktet for dette skal være fastsatt i kontrakten Fase 5. Overdragelse: Med overdragelse menes at det juridiske eierskapet overføres fra privat til offentlig sektor. Dette kan skje på ulike måter: Byggets eierskap går fra den private til det offentlige parten vederlagsfritt. 7 Side89

13 Den offentlige aktøren kan eller må kjøpe bygget av den private aktøren til en kontraktsfestet pris (en slik modell vil innebære lavere leiekostnad for den offentlige parten i løpet av kontraktstiden) Eierskapet blir hos den private aktøren og det forhandles om en utvidet leieperiode. Lengden på denne perioden kan være fastsatt i den opprinnelige kontrakten. I tillegg til å fastsette funksjons- og kvalitetskrav til bygningen i løpet av kontraktstiden, vil den opprinnelige kontrakten definere noen krav som skal være oppfylt ved endt kontraktsperiode. Når eierskapet går fra privat til offentlig part vil det være nødvendig med en overtagelsesforretning der det vurderes om disse kravene er oppfylt. Hvis ikke, er den private aktøren pliktig å utbedre slik at disse kravene blir oppfylt. Den private aktøren er også pliktig å overlevere drifts- og vedlikeholdsinstruks til den offentlige aktøren. 7. Erfaringer fra gjennomførte OPS-prosjekter Selv om OPS fortsatt er en relativt ny, og for mange ukjent prosjektform, er det siden starten på 2000-tallet gjennomført en rekke forskjellige prosjekter etter OPS-modellen i Norge. Det er derfor nyttig å se på de erfaringer som er gjort i noen av disse prosjektene, og da først og fremst for skolebygg. De 2 skoleprosjektene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole for Undervisningsbygg Oslo KF er kanskje blant de mest interessante fordi disse ble igangsatt med prekvalifisering allerede i 2003 og ferdigstilt 2007 (Persbråten) og 2008 (Høybråten). Sintef Byggforsk har på oppdrag fra Undervisningsbygg Oslo utarbeidet en egen evalueringsrapport om disse 2 prosjektene (se pkt.9 side 12). Noen av konklusjonene fra denne rapporten er: Viktigst av alt: Undervisningsbygg og brukerne av skolene er meget fornøyd med både gjennomføringen av prosjektet og skoleanleggene som sådan. Samtidig påpeker rapporten en rekke forhold som både det offentlige og de private, hver for seg og sammen, kan forbedre Konkurranseformen er krevende og prosessen ble opplevd som noe omstendelig og burde forenkles. Spesielt påpekes at medvirkningsprosessen er en utfordring. For å få et optimalt resultat anbefales det at prosessene legges opp slik at de nye mulighetene et skoleanlegg gir, er gjennomarbeidet og forankret i undervisningspersonalet, administrasjonen og andre berørte parter. Ordningen med å gi belønning for å delta i en OPS-konkurranse anbefales videreført for å sikre at man får de best kvalifiserte deltagerne Endelig beslutning om gjennomføring ligger hos de folkevalgte organer. For å unngå at det omfattende arbeidet, både hos det offentlige og de private, er «forgjeves» eller fordyres, må politikerne fatte vedtak om gjennomføring så tidlig som mulig og utstede fullmakter. Generelt synes den anvendte kalendertiden for disse 2 prosjektene å ha vært lang ( /08). Dette vil vi anta i stor utstrekning har hatt å gjøre med at dette var pilot-prosjekter. Evalueringsrapporten bemerker også dette idet den, som ovenfor nevnt, viser til forbedringsmuligheter i både medvirkningsprosessene og den politiske beslutningsprosessen. For nærmere detaljer vises til ovennevnte rapport fra Sintef Byggforsk. Vi er samtidig kjent med at Bodø kommune v/eiendomskontoret har planer om et møte med Undervisningsbygg Oslo for å bli bedre kjent med deres erfaringer. Dette er et initiativ vi støtter idet Undervisningsbygg p.t. antas å være den offentlige instans i Norge med mest erfaring fra skolebygg gjennomført som OPS-prosjekt. 8 Side90

14 Vi vil samtidig nevne at HR Prosjekt for tiden har prosjektledelsen for utvikling og bygging av nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei i Oslo. Prosjektet gjennomføres som OPS. Prosjektet baserer seg på en konseptvalgutredning (KVU) utført 1. kvartal 2012 mens prekvalifisering ble gjennomført høsten Status for dette prosjektet pr.i dag er at konkurransen er gjennomført og forhandlinger i ferd med å sluttføres. Saken vil bli fremlagt for politisk behandling ultimo oktober, og forutsatt positiv beslutning, gitt igangsettingstillatelse i løpet av mars Vi nevner prosjektet i Henrik Sørensens først og fremst for å illustrere en fremdrift som er noe raskere enn de førstnevnte skoleprosjektene. Selv om bygging av skole muligens er mer sammensatt og kompleks m.h.t. brukerkrav o.l. enn et sykehjem, illustrerer dette allikevel at nyere OPS-prosjekter har kunnet gjennomføres raskere enn de som var først ute. Når det er sagt, viser også disse siste erfaringene fra Henrik Sørensens vei at det går med betydelig kalendertid til de innledende prosessene (konkurranseutsetting, brukermedvirkning, politiske beslutninger) før et OPS-prosjekt kan stikke spaden i jorda. 8. Fremdriftsplan for Ny Tverlandet Skole Som nevnt innledningsvis, har bystyret i Bodø kommune vedtatt at det skal tas sikte på ferdigstillelse av ny Tverlandet skole innen utløpet av Samtidig ser vi av kapitel 4 at prosjektet foreløpig er i en meget tidlig fase og at det fortsatt er en rekke forhold som ikke er på plass ennå. Først og fremst må prosjektet etableres med fulltids prosjektledelse og bemannes så snart som mulig slik at programmeringen (dvs. fundamentet for innholdet i prosjektet) kan starte så raskt som mulig. I praksis, slik vi ser det, betyr dette at prekvalifisering kan iverksettes rundt årsskiftet, og at man har maksimum 24 måneder (26 hvis vi inkluderer nov.-des.i år) fra start prekvalifisering til ferdigstillelse og skolen klar til innflytting. For å vurdere om dette er nok tid, har vi i nedenstående tabell gjort en sammenligning av faktisk eller planlagt medgått tid i 5 ulike prosjekter, hvorav 4 er OPS-prosjekter: Tabell 1. Sammenligning av tidsbruk for ulike OPS-prosjekter Planlagt alternativt medgått tid i ulike OPS-prosjekter Real. Real. Plan Plan Henrik Torstvedt Skole Vedtak Persbråten Høybråten Jåttåvågen Sørensens vei med hall og Tverrlandet skole skole folkebad sykehjem * barnehage* skole Størrelse m m m m m m2 Programutvikling??? ca. 4-6 mnd. ca. 8 mnd. Bekjentgjøring/prekvalifisering Konkurranse Evaluering og forhandling Kontraktsinngåelse m/pol. behandling Forprosjekt, bygging og overlevering ? Total kalendertid fra prekval. til ferdig** ca. 50 ca. 60 ca. 42 ca. 39 ca ** Total tid er ikke sum av deltidene Ferdig * Prosjektledelse v/hr Prosjekt grunnet delvis parallell gjennomføring Pågår (OBS! Torstvedt skole ikke OPS) Ikke påbegynt Tiden som er avsatt til denne begrensede utredningen (ca. 6-7 dager), har ikke tillatt en bredere anlagt studie med benchmarking av flere OPS-prosjekter, men vi vil allikevel anse ovenstående sammenligning som tilstrekkelig for formålet. Som det fremgår av tabellen ovenfor, er det ingen av de andre prosjektene som er i nærheten av en så rask gjennomføringstid som den ambisjon som er 9 Side91

15 lagt for Tverlandet skole. Bemerk også at programmering, som for Tverlandet ikke er gjennomført ennå, ikke er med i totalsummene i tabellen. (Kan dog gjøres delvis i parallell med andre aktiviteter). Basert på vår kjennskap til prosjektet Ny Tverlandet Skole sammenholdt med alt det som er sagt ovenfor samt vår totale erfaring fra en rekke andre byggeprosjekter i offentlig regi, vil vi anbefale å legge opp til en noe lenger gjennomføringstid enn det som hittil er bestemt. Dette fordi: Medvirkningsprosesser tar tid, ofte lenger tid enn man tror Det må avsettes tilstrekkelig tid til de politiske beslutningene Reguleringsplanarbeidet tar tid Eierskifte av deler av området må på plass; hvor lang tid vites ikke Det lokale leverandørmarkedet er trolig for lite, og prosjektet må «selges inn» til (minimum) det nasjonale markedet. Responsen vil avhenge av hvor attraktivt man kan gjøre prosjektet for private aktører Det er et omfattende arbeid som skal gjøres fra nå og fram til kontrakt med OPS-leverandør foreligger, men prosjektorganisasjon er ennå ikke på plass. Ressursbehovet for denne fasen må ikke undervurderes! Vi har derfor tillatt oss å utarbeide et alternativt forslag til fremdriftsplan (høyst tentativt) som tar sikte på ferdigstillelse av skolebyggene til skolestart høsten Dette er basert på en tidsbruk for hver fase av prosjektet som følger (sammenlign med tabellen ovenfor): Programutvikling ca. 4 mnd. Bekjentgjøring/prekvalifisering ca. 4 mnd. Konkurranse ca. 5 mnd. Evaluering og forhandling ca. 3 mnd. Kontraktsinngåelse m/politisk behandling ca. 2 mnd. (?) Prosjektering, bygging og overlevering ca. 22 mnd. (Flere av fasene kan gjøres i parallell og skal ikke adderes for å få total kalendertid). Et foreløpig forslag til en overordnet fremdriftsplan som baserer seg på ovennevnte forutsetninger, er vist i vedlegg 2. En kortere gjennomføringstid enn dette vil først og fremst måtte hentes i selve byggeprosessen. Vi vil ikke påstå at det er umulig, men konsekvensene vil da lett kunne bli høyere kostnader, dårligere kvalitet og dårligere løsninger for brukerne. 9. Utviklings- og oppfølgingskostnader Av Saksframlegg til møte i Formannskapet fremgår det at estimerte «interne gjennomføringskostnader» summerer seg til ca. 7,0 mill.kr. fordelt på: 4,5 mill til innleie av prosjektleder og rådgivere, 1,5 mill til interne kostnader samt ca. 1 mill. kr til premiering av deltagere i konkurransen. Vi finner dette å være rimelige anslag på nåværende tidspunkt, idet vi forutsetter at beløpene blir sikrere i løpet av den innledende fasen av prosjektet. Størst usikkerhet tror vi er knyttet til hva som trengs av belønning for å tiltrekke seg de best kvalifiserte deltagerne i konkurransen. 10 Side92

16 10. Konklusjon og anbefaling Slik vi oppfatter det, er prosjektet Ny Tverlandet Skole fortsatt i en meget tidlig fase, og det gjenstår en god del utredning og planlegging før prosjektet kan realiseres som et OPS-prosjekt. Ved å sammenholde prosjektstatus med vedtatte målsettinger, er vår oppfatning at Bodø kommune vil være tjent med å utsette ferdigstillelsen noe i forhold til dagens målsetting om ferdig ultimo Ved f.eks. å planlegge for ferdigstillelse av skolebyggene til skolestart høsten 2016, vil man lettere kunne sikre: En god brukermedvirkning Nok tid til de politiske beslutningsprosessene Tilstrekkelig modenhet i prosjektet Vi vil for øvrig anta at en innflytting i nye skolebygg til skolestart høsten 2016 må være å foretrekke ved at man da vil kunne bruke deler av sommerferien til flyttingen. Vi vil dessuten sterkt anbefale følgende strakstiltak: Utnevne en styringsgruppe for prosjektet med den nødvendige politiske forankring Få på plass en prosjektleder/-ledelse umiddelbart. Etablere en prosjektorganisasjon med både bygningsfaglig og skolefaglig kompetanse snarest mulig Sette i gang programutvikling for å få fram funksjonskrav, tekniske og estetiske krav etc. til skoleanlegget Starte forberedelsene til prekvalifisering/bekjentgjøring av prosjektet Utarbeide en omforent fremdriftsplan for prosjektet Avklare nødvendige eierskifter og starte reguleringsplanarbeidet Som det fremgår av det ovenstående, forutsetter den foreslåtte fremdriftsplanen at prosjektleder kommer på plass og at prosjektgruppen blir etablert så snart som mulig, helst i løpet av oktober i år. Dersom det drøyer lenger med å få på plass de nødvendige prosjektressurser, er det stor fare for at fremdriftsplanen begynner å «skli» og må forskyves i sin helhet. Slik vi oppfatter ressurssituasjonen ved Eiendomskontoret i Bodø kommune, mener vi at dette i første omgang må løses med innleide ressurser. På denne bakgrunn vil vi foreslå at det snarest tas de nødvendige skritt for å leie inn 1 prosjektleder + 1 erfaren prosjektmedarbeider som tar ansvaret for å få gjennomført de aktivitetene som kreves fram til ferdig styringsdokument samt start prekvalifisering. 11 Side93

17 Informasjonsunderlag 1. «Framtidig skolestruktur i området Løding/Tverlandet» - Saksframlegg datert til møte i Komite for oppvekst og kultur og Bystyret BOARCH Arkitekter a.s.: «Notat, vurdering kostnadsdifferanse ved utbygging av ny skole i Havgulheia som alternativ til utbygging av Tverlandet skole», datert 8. mars «Skolestruktur Tverlandet» - Saksframlegg datert til møte i Komite for levekår og Bystyret Utskrift fra møteprotokoll fra Bystyrets møte , saksnr. PS/ «Skolestruktur Tverlandet» - Saksframlegg med forslag til vedtak, datert til møte i Formannskapet med forslag til vedtak 6. «Skolestruktur Tverlandet» - Saksframlegg med vedtak fra Formannskapets behandling i møte Utskrift fra protokoll fra Formannskapets møte PS 13/108 OPS Tverlandet skole 8. «Styringsdokument Tverlandet skole». Utkast, ikke datert. Angitt å være utarbeidet omkring årsskiftet 2012/13 9. Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen: «Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole. Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS», Prosjektrapport nr. 33 datert 2009 fra Sintef Byggforsk. 10. «Kvalifikasjonsgrunnlag for søknad om prekvalifisering til konkurranse om tildeling av leiekontrakt for OPS-prosjektet Folkebad i Jåttåvågen», Stavanger kommune Nyttige linker: Side94

18 Vedlegg 1. Sjekkliste for valg av OPS-modell 1. Gjennomgang av hva som karakteriserer prosjektet Har man planer om et nytt anlegg/nybygg, en ombygging eller en kombinasjon? På hvilket stadium er prosjektet, eksempelvis konseptstadium, skisse- eller forprosjekt? Har prosjektet betydelige risikofaktorer eksempelvis knyttet til omfang, løsninger og fremdrift? Er prosjektets størrelse eller kompleksitet krevende, eksempelvis i forhold til byggherrens tidligere erfaringer, kompleksitet i grunnforhold, løsninger eller grensesnitt? Skal prosjektet gjennomføres mens bygget eller anlegget er i bruk? Har prosjektet krevende grensesnitt i forhold til brukerutstyr? Har prosjektet komplekse tekniske løsninger? Er det spesielle forhold ved tomten, eksempelvis beliggenhet, spesielle adkomstforhold eller trang byggeplass? Ønsker man at framdriften styres slik at programmering, prosjektering og/eller bygging skjer parallelt? Er det spesielle behov for informasjonsflyt mellom prosjekteier og leverandører? 2. Vurdering av forutsetninger for prosjektgjennomføring Lavest mulig investeringskostnad Best mulig totaløkonomi, altså både investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader (LCC) Minst mulig fremdriftsusikkerhet Stor påvirkning på kvalitet Brukermedvirkning til de fleste løsninger er fastsatt Design/utforming Ønske om insentivbaserte kontrakter - risiko- og gevinstdeling med leverandører Innovasjon - prosjektet skal frembringe nye løsninger, ny teknologi, eller gjennomføres på en ny måte 3. Vurdering av byggherreorganisasjonens kompetanse og kapasitet Erfaring fra tilsvarende prosjekter Behov for brukermedvirkning Egen kompetanse og kapasitet til planlegging, kontroll, oppfølging og koordinering Vilje og mulighet til å kjøpe inn ekstern kompetanse/kapasitet 4. Vurdering av gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodellene har fordeler og ulemper som bør vurderes opp mot resultatet av de vurderingene som er gjort under punktene 1 til 3 og de kriteriene som er satt opp som viktige. Det er sjelden at valget kan gjøres ut fra bare ett kriterium alene, men det kan være en god tilnærming å starte med å 13 Side95

19 rangere kriteriene etter viktighet for det aktuelle prosjektet og identifisere hvilken gjennomføringsmodell dette trekker i retning av for hvert kriterium. Eksempler på vurdering av kriterier: Kriterium: Minimal risiko for byggherren Byggherren ønsker ikke stor risiko i prosjektet. Gjennomføringsmodellen må sikre at mest mulig risiko for økonomi, fremdrift og kvalitet overføres til andre kontraktsparter. En slik overføring av risiko kan medføre økte kostnader for byggherren. Kriterium: Lavest mulig investeringskostnader Kostnad er en primær styringsparameter. Gjennomføringsmodellen må bidra til at tilbudene er optimale kostnadsmessig, Kriterium: Sikkerhet for leveranse Innflyttingsdatoen er viktigere enn andre faktorer. Den valgte gjennomføringsmodellen må sikre at nødvendig kompetanse, kapasitet, og lignende er tilgjengelig for prosjektet slik at produksjonen blir optimal og milepæler nås. Det forutsetter vektlegging av fremdriftsansvar i alle leveransekontrakter. Kriterium: Lavest mulig driftskostnad Gjennomføringsmodellen må sikre investeringer som gir optimale drifts- og vedlikeholdskostnader Kriterium: Optimal oppfyllelse av brukerbehov Det å finne gode løsninger på brukerbehov er meget viktig i prosjektet. Den valgte gjennomføringsmodellen må sikre at kompetanse og behov hos brukere og byggherre blir en vesentlig faktor inn i prosjektet. Dette må skje i samarbeid med rådgivere og evt. entreprenører eller leverandører. 5. Valg av gjennomføringsmodell Når alle faktorer som har betydning for prosjektet er vurdert, velges den gjennomføringsmodellen som best bidrar til at prosjektets ønsker og mål oppnås. Som regel vil det være en kombinasjon av kriterier som leder frem til valget. 14 Side96

20 Side97 15

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2014 55608/2014 2014/2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret 11.09.2014 Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE Eiendom

BÆRUM KOMMUNE Eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK BISTAND MM. TIL OPS- KONKURRANSE November.2012 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse A Orientering om prosjektet og oppdraget... 3 A.1 Kortfattet

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.07.2014 47641/2014 2014/2032 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/150 Formannskapet 03.09.2014 Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen

Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen Dato: 5. juli 2007 fullmaktssak 21 /07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen PEAD BBE-1632-200401509-142 Hva saken gjelder: I Indre

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole Arkivsak 200700237 Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Pål Enersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 12.06.2007 Fylkestinget 19.06.2007 38/07 Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 11/1877-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYE RYGGE UNGDOMSSKOLE - OPPSTART AV PROSJEKTET OG FRAMDRIFTSPLAN Saksbehandler: Stein Harald Lorentzen Arkiv: 614 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/11

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg Fagnotat Saksnr.: 200401509-378 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: PEAD Til: Fra: Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-7 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Rådmannens innstilling:

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 7884/16 Ark.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder Rønnaug Egge Braastad P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det igangsettes

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64811/2013 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/215 Formannskapet 27.11.2013 Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom

Detaljer

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37489/2013 2011/146 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/124 Formannskapet 26.06.2013 Knerten barnehage - forlengelse av festetid for

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg Dato: 20 mars 2007 Fullmaktssak 13 /07 Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg ASAM BBE-1632-200603054-34 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 424920 Arkivsaksnr: 2009/3834-39 Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer