Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle"

Transkript

1 Fagrapport nr Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle

2 SIFO 2011 Fagrapport nr STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo Det må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.

3 Fagrapport nr Tittel Title Forfatter(e) Mary Ann Stamsø Antall sider ISBN Prosjektnummer Dato ISSN Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sammendrag Summary Stikkord Eiendomsmegling, eiendomsmeglere, bolig, mellommann, budgivning, vederlag, provisjon, transaksjonskostnader, omdømme Keywords Keywords: real estate, real estate agents, housing, agent, bidding, charge, commission, transaction costs, reputation

4 2

5 Eiendomsmegleres rolle av Mary Ann Stamsø 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo

6 4

7 Forord Dette er en studie av markedet for eiendomsmegling i Norge, sett i relasjon til forbrukernes interesser. Parallelt med denne undersøkelsen er det også utført en studie av kjøpere og selgere i boligsalgsprosessen, som er gjennomført av TNS Gallup. Hensikten med begge prosjekter er å bidra til en mer velfungerende kjøps- og salgsprosess av bolig. Begge prosjektene er i utgangspunktet oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Men fordi dette er et lite utforsket område i Norge, og fordi det eksisterer betydelig teoretisk og empirisk kunnskap internasjonalt, har SIFO også lagt stor vekt på å innhente og å anvende slik kunnskap til studien av markedet for meglertjenester i Norge. Analysene er gjennomført av Mary Ann Stamsø. Det er flere som har gitt konstruktive bidrag til dette prosjektet. SIFO vil takke alle som har stilt opp til intervju i dette prosjektet. Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av representanter for Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet ved Eivind Gram-Johannesen og Lisbet Bjone, Forbrukerombudet ved Jo Gjedrem og Forbrukerrådet ved Audun Skeidsvold, Terje Isachsen og Torgeir Øines. SIFO takker alle for konstruktive tilbakemeldinger på utkast til rapport og på intervjuguider. SIFO- forsker Alexander Schjøll har bidratt med gode innspill og kommentarer ved kvalitetssikring. Og til slutt en takk til SIFOs administrasjonsavdeling ved Ane Christine Engh, Hanne Hole Young og Aina Nessøe for god hjelp i forbindelse med publisering av rapporten. Oslo 17. februar 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

8 6

9 Innhold Forord... 5 Innhold... 7 Sammendrag... 9 Summary Innledning Bakgrunn Problemstillinger Metode Teoretiske perspektiver Konkurransesituasjonen i det norske eiendomsmeglermarkedet Innledning Sterkere konkurranse Tilbud av eiendomsmeglere og strukturelle endringer Etterspørsel etter eiendomsmeglere Meglers rolle Innledning Krav til eiendomsmeglere Mellommann? Klager etter boligsalg Oppgaver knyttet til salg av bolig Innledning Hva gjør en megler? Fordeling av arbeidsoppgaver Tilleggstjenester Budgivning Innledning Budrunden Budjournal Vederlag og timeforbruk... 49

10 8 6.1 Innledning Prosentvis provisjon, fastpris eller timepris Provisjonens størrelse Informasjon om priser Hvor mange arbeidstimer tar et boligsalg Meglernes syn på konkurransesituasjonen og hvordan de skaffer seg oppdrag Internasjonal sammenlikning av transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg av bolig Innledning Funn fra ulike undersøkelser Undersøkelse fra Global Property Guide Utfordringer for eiendomsmeglere og eiendomsmeglerbransjen Innledning Utfordringer for meglerne Utfordringer for bransjen Omdømme Eiendomsmegling i Skandinavia en sammenlikning med Sverige og Danmark Danmark Sverige Sammenlikning av transaksjonskostnader i Danmark, Sverige og Norge Å selge boligen selv alternativ til eiendomsmeglere Innledning Meglers rolle og interesse i forhold til selger Hva vil det si å selge bolig selv og hvor utbredt er det? Tilbydere av deltjenester Meglernes syn på salg uten megler Referanser... 85

11 Sammendrag Utviklingstrekk De siste tiårene har vi opplevd en økning i tilbudet av eiendomsmegling, samtidig med store strukturelle endringer. Dereguleringen av bolig- og finansmarkedene på midten av 80-tallet medførte en sterk økning i antall foretak og tilbud av eiendomsmeglertjenester generelt. På 80-tallet gjennomgikk også bransjen store strukturelle endringer ved at investorer utenfor bransjen kom inn med eierkapital og ved dannelse av kjeder og foretak. Etter hvert er også antallet eiendomsmeglingsforetak som eies eller kontrolleres av banker og finansieringsforetak økt. Finanskrisen medførte en reduksjon i antall eiendomsmeglerforetak samt at flere drev med underskudd noe som også gjelder en relativt høy andel i dag. Meglers rolle Eiendomsmegleren skal ivareta både selger og kjøpers interesser ved et boligsalg, når man ser bort fra pris på boligen. Meglerne vi har intervjuet i dette prosjektet mente selv de godt nok ivaretok dette ansvaret. Mange land opererer med at boligkjøper har egen rådgiver i tillegg til boligselgerens megler for at de skal kunne ivareta begges interesser like mye. Flertallet av meglerne i utvalget var negative til spørsmålet om det kunne være en idé med en slik ordning i Norge. Bakgrunnen var at megleren ville miste sin rolle som megler og at dette ville bli dyrere totalt sett. Men enkelte av meglerne stilte seg positive med den begrunnelsen at det da ikke vil herske noen tvil om hvem man representerte. Det ble også fremhevet at flere boligkjøpere burde ta med seg takstmenn eller håndverkere på visning for å få fagkyndige råd. Meglerne erfarte at de ofte fikk ansvar for forhold de etter loven ikke har ansvar for. Særlig knyttet dette seg til problemer med boligen der ansvaret ligger hos selgers i forhold til opplysningsplikt og hos kjøper i forhold til undersøkelsesplikt. Etter lovendring i den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i

12 10 kraft 2008 er meglere pålagt å gjøre flere av arbeidsoppgavene selv fremfor å benytte assistenter. Dette er også noe meglerne i utvalget oppgir at de gjør. Boligselgerne på sin side gjør de samme arbeidsoppgavene som tidligere, som f.eks. å gjøre i stand boligen, holde private visninger samt å gjennomgå salgsoppgave og annonse. Budgivning Meglerne i utvalget har positive erfaringer med endring fra 24 til 12 timers regel i budprosessen, dvs. at selger ikke kan akseptere bud før 12 timer etter visning. De fremhevet at dette har ført til en tryggere handel ved at meglere får tid til å sjekke finansiering, siden dette innebar budrunde på dagtid. Men meglerne påpeker likevel at budrundene ofte går for fort. Meglerne stilte seg negative til lukket budrunde slik de har i Danmark og da først og fremst fordi meglerne mente at åpenhet og auksjonsprinsipp 1 i større grad ga markedspris. Meglerne oppgir selv at de har fulgt opp lovendringen ved å føre skriftlig budjournal etter hvert som budene kommer inn. Vederlag I hovedsak benytter meglerne i utvalget provisjon i tillegg til et såkalt tilretteleggingsgebyr. Til tross for lovendring om å tilby timepris benyttes ikke denne betalingsformen. Nesten alle meglerne i utvalget oppgir at det er mulig å forhandle om pris. Provisjonssatsen for megler i utvalget ligger på i gjennomsnitt drøyt 2 prosent og det er vanlig å sette ned provisjonssatsen ved dyrere boliger. Dette stemmer med statistikk for hele landet som også viser at meglere i områder med høyere boligpris setter ned provisjonssatsen noe. Men likevel er vederlaget i fast sum signifikant høyere i områder med høyere boligpris. Vi ser nokså store geografiske variasjoner i størrelsen på vederlaget per solgte bolig. Høyest er vederlaget i Hordaland, fulgt av Sør-Trøndelag, Rogaland og Oslo. Mens Sogn og Fjordane ligger på bunn fulgt av Aust-Agder, Nordland og Finmark. Meglerne i utvalget anslår at et boligsalg i gjennomsnitt tar mellom timer. Variasjonsbredden for alle salg anslår de til mellom 10 til 100 timer. Internasjonal sammenlikning av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader inkluderer alle typer kostnader forbundet med kjøp og salg av bolig, og blant de målbare direkte kostnadene dreier dette seg om skat- 1 Auksjonsprinsipp slik begrepet er benyttet i denne rapporten henviser til såkalt engelsk auksjon

13 Sammendrag 11 ter, avgifter, gebyrer og utgifter til advokat og megler. Land i Syd-Europa har de høyeste transaksjonskostnadene, fulgt av land i Sentral-Europa og deretter skandinaviske land og engelskspråklige land. Ser man kun på utgifter til meglere ser man ikke et så klart mønster. Enkelte land i Sentral-Europa ligger særdeles høyt som Frankrike og Monaco. Men i gjennomsnitt ligger land i Norden også høyt noe som bl.a. forklares ved at meglere her utfører oppgaver som i mange andre land er lovpålagt advokater og jurister. Det er særlig i Finland at utgiftene til meglere ligger høyt. Utfordringer og omdømme for eiendomsmeglere Meglerne i utvalget fremhever sterk konkurranse og krav til salg samt krav om tilgjengelighet ut over vanlig arbeidsdag som en av de største utfordringene i sitt daglige arbeid. Men i utvalget var det ulik praksis mht. arbeidstid. I Trøndelag har de f.eks. ikke visninger i helgene og på Vestlandet har de ikke visninger om kveldene. Det betyr at bransjen selv kan gjøre forholdene bedre for meglerne ved å innføre praksis for mer arbeid på dagtid. Eiendomsmeglere skårer lavt på undersøkelser om forbrukertilfredshet og omdømme, både i Norge og internasjonalt. Meglerne mente selv at dette i hovedsak skyldes noen få useriøse aktører og at dette ville endre seg med det kommende kompetansekravet. Noen påpekte imidlertid at stilen med champagnemeglere også skyldes at meglere i Oslo og Bærum har en egen stil og at dette i tillegg nøres opp under av pressen. Eiendomsmegling i Skandinavia Eiendomsmegling og kjøps- og salgsprosessen generelt er nokså forskjellig i Danmark, Sverige og Norge. I Danmark opereres det med megler/rådgiver for hhv. selger og kjøper, som i mange andre land. I tillegg praktiseres lukket budrunde med omfattende lovregulering. Det mest iøynefallende i Sverige er at budene ikke er lovregulert og heller ikke bindende. I Danmark og Sverige, som i Norge, er det mest vanlig med provisjon i kombinasjon med fastpris. Gjennomsnittlige transaksjonskostnader er høyest i Sverige, og dette gjelder også dersom vi kun ser på utgifter til eiendomsmeglere. Å selge bolig selv Det har tidligere vært svært utbredt å selge bolig selv i Norge, dvs. uten bruk av eiendomsmegler. Dette hadde sammenheng med prisregulering og høy bosetting i distriktene med mer gjennomsiktighet. Etter deregulering av boligog kredittmarkedet og økende sentralisering gjennomføres flere boligtransaksjoner nå via eiendomsmeglere. Men utvikling innenfor datateknologi og til-

14 12 gang til annonsering har også åpnet mulighetene for forbrukerne til å selge selv. Det finnes ikke noen eksakte tall for hvor mange som i dag velger å selge selv uten megler. Privatsalg utgjør ca. tre prosent av alle boliger på Finn.no. Andelen er dobbelt så høy i fylker som Troms og Finmark. I tillegg kommer alle salg og overføringer som ikke er annonsert. Kostnadene ved å selge en bolig til 2,5 millioner kroner er anslagsvis kroner ved salg via megler, mens privatsalg utgjør ca kroner, i tillegg til arbeidet man gjør selv. Privatsalg er underlagt Avhendingsloven med sentrale bestemmelser om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, mens boligsalg via megler også er underlagt Eiendomsmeglingsloven. Meglerne i utvalget stiller seg i hovedsak kritisk overfor salg uten megler med begrunnelse i manglende lovbeskyttelse, særlig i forhold til budrunden.

15 Summary Trends The last decades we have experienced an increasing number of real estate agencies together with major structural changes. Deregulation of the housing and finance market in the mid-eighties resulted in a strong increase in the number of agencies and estate services in general. During the eighties the industry went through major structural changes. Investors from other industries injected new capital and from previous independent realtors, chains and enterprises emerged. The number of real estate agencies owned or controlled by banks and financial groups has increased. The financial crisis reduced the number of estate agencies. While this in part was a result of years of continuous deficits, a fair share of the ones that survived is still running at loss. The role of the real estate agent The real estate agent should attend to the interests of both parties, when price is disregarded. The interviewed agents regarded that their responsibilities to both parties were well cared for. In many countries, to secure both parties interests, the buyer has his own consultant in addition to the seller s real estate agent. The majority of real estate agents in the sample did not agree that this arrangement is necessary in Norway. They meant that the real estate agent would lose his role as mediator and it would be a more expensive solution. On the other side, some agents argued that this would help clarify who they represented. It was also emphasized that more buyers should bring appraisers and craftsmen for viewings to get expert advice. Real estate agents found that they took responsibility for conditions they should not have according to the law. Especially in matters of housing problems where the seller had the duty of disclosure and the buyer had the duty to investigate. After the legislative amendment in real estate law which came in to force in 2008, real estate agents are instructed to do several of the tasks themselves rather than to use assistants. The real estate agents in the sample state that they do this. The

16 14 sellers have the same tasks as before, e.g. preparing the house, give private viewing and reviewing of the sales description and sales ad. Bidding The estate agents in the sample have a positive experience with the change from a 24 to a 12 hour rule in the bidding round. The seller cannot accept a bid before 12 hours after the viewing. The estate agents emphasized that this has led to a safer sales process since the 12 hour rule means that the auction happens during daytime, and the estate agent has the time to check the finances. Still the estate agents point out that the auction is executed to quickly. The real estate agents are reluctant towards a closed auction as they have in Denmark, first and foremost because they have the opinion that transparency and the principle of auction in a greater deal leads to the market price. The estate agents state that they are following the law by registering a journal as the bids are received. Remuneration A commission is mainly used among the agents in the sample in addition to a so-called facilitation fee. Despite the amendment that imposes the agents to provide an hourly rate, this form of payment is not common. Nearly all the agents in the sample stated that it is possible to negotiate the price. The commission rate for an agent in the sample is on average surpassing 2 percent. This is in accordance with the statistics for the whole country, which also indicates that agents in areas with lower house prices are slightly reducing the commission rate. Yet, the remuneration in fixed amount is higher in areas with higher house prices. We see a fairly large geographical variation in the size of the remuneration achieved for property transactions. The highest remuneration is achieved in Hordaland, followed by Sør-Trøndelag, Rogaland and Oslo. Sogn og Fjordane is figuring at the bottom followed by Aust-Agder, Troms and Finnmark. Agents in the sample estimate that an average home sale takes between hours. The range of variation for all sales is estimated to lie between from 10 to 100 hours. International comparison of transaction costs Transaction costs include any costs associated with buying and selling the house, and among the measurable direct costs, this includes taxes, fees, charges and expenses related to attorneys and brokers. Countries in southern Europe have the highest transaction costs, followed by countries in Central Europe and then Nordic countries and English-speaking countries. By looking only at the costs for the agents, the pattern is less clear. Some countries in Central Europe are particularly high such as France and Monaco. Though, in average, the Nordic countries are also high, which is explained by the fact that

17 Summary 15 agents here performs tasks that in many other countries are statutory tasks for attorneys and lawyers? The costs related to agents are particularly high in Finland. Challenges for - and reputation of real estate brokers Agents in the sample highlights the fierce competition and demand for accomplished sale as well as requirements for being available beyond normal working day as one of the biggest challenges in their daily work. Though, there were variations related to the practice of working hours within the sample. E.g. in Trøndelag there are no property viewings during weekends and on the west coast, there are no property viewings in the evenings. This means that the industry itself may ameliorate the working conditions for agents by implementing practices for more work during daytime. Real Estate agents obtain low scores on surveys of consumer satisfaction and reputation, both in Norway and internationally. The agents believed that this was mainly due to a few operators with unprofessional behavior and that this would change when competence requirements are implemented. Some pointed out however that the style of champagne agents was due to a specific style among agents in Oslo and Bærum and that this also was a reputation nourished by the media. Real Estate in Scandinavia Real estate brokerage and the transaction process itself are in general quite different in Denmark, Sweden and Norway. In Denmark it is usually a broker / adviser representing respectively the seller and buyer, as in many other countries. In addition, the practice is to have a closed auction that is regulated by a comprehensive legislation. The most notable in Sweden is that the bids are not regulated by legislation and not binding. In Denmark and Sweden, as in Norway, it is most common to charge a commission in combination with a fixed price. Average transaction costs are highest in Sweden, and this also applies if we look only at the cost of agents. For sale by owner It used to be common practice to sell your own property in Norway, i.e. without the use of a real estate agent. This was due to a regulation of prices and a high degree of settlements in the districts with more transparency. After deregulation of the housing and credit markets in combination with increasing centralization, more property transactions are now processed with the use of estate agents. But development in computer technology and access to advertising has also provided better opportunities for consumers to sell their own property. There are no exact figures showing the number of people choosing to sell property without the use of an agent. Private sales account for approx. three percent of all houses advertised on Finn.no. The proportion of these

18 16 sales is twice as high in counties such as Troms and Finnmark. In addition there are all sales and transactions that are not advertised. The costs of selling a home for 2.5 million NOK are estimated to be NOK for sales through agents, while private sales are approx NOK, in addition to the work you do yourself. Private Sales are subject to the Alienation Act Avhendingsloven with key provisions of the seller's duty of disclosure and the buyer's duty to investigate, while housing sales via agents are also subject to the Real Estate Brokerage Act Eiendomsmeglingsloven. Agents in the sample were mainly critical to private sales which were justified with the lack of legal protection particularly in relation to bidding.

19 1 Innledning 1.1 Bakgrunn er for folk flest den største enkelttransaksjonen de gjør i livet. Det knytter seg også betydelige kostnader til selve transaksjonen, såkalte transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader omfatter alle typer omkostninger knyttet til kjøp og salg av bolig, fra tjenester som megler gjør til avgifter, som f.eks. dokumentavgift. Eiendomsmegling er et eget marked som forbrukerne har lite kunnskap om. Det foreligger også lite systematisert kunnskap om dette tema i Norge. Dette gjelder både omfanget av kostnadene, innholdet i de ulike tjenestene som tilbys, hvilke muligheter forbrukerne har til å foreta valg og mer generelt hvordan dette markedet fungerer. Det er også først de senere årene at markedet for meglertjenester har blitt gjenstand for internasjonal oppmerksomhet (Hauring og Chung, 1998). For privatpersoner som sjelden kjøper og selger bolig er det rimelig å anta at denne prosessen kan virke uoversiktlig og fremmed. Selv om det finnes valgmuligheter med ulike kostnadsprofiler er det ikke gitt at forbrukerne har full oversikt over disse og/eller er i stand til å ta inn over seg de økonomiske konsekvensene og usikkerhet som følger av de ulike alternativene. Flere forhold påvirker også konkurransesituasjonen i meglermarkedet. I Norge og også i andre land står kostnadene til meglere i forhold til prisen på bolig. Størrelsen kan variere noe, og utgjør i Norge om lag 2 % av boligprisen i snitt. Selv om det i Norge er mulig også å avtale en pris eller å benytte timepris er fremdeles provisjon det vanligste. Den sterke bindingen mellom boligpris og meglerhonorar bidrar i seg selv til å svekke konkurransen mellom meglere når det gjelder pris fordi prisen på disse tjenestene ikke er synlige på forhånd. Spørsmål som reiser seg er derfor i hvilken grad det benyttes alternativer til denne måten å prise meglertjenester på. Andre forhold som også er viktig for konkurransesituasjonene er synliggjøring av oppgavene som meglere gjør, meglers rolle, måten budprosessen foregår på og hvorvidt det finnes alternativer til bruk av meglere ved salg av bolig. Undersøkelsene som denne rapporten byg-

20 18 ger på ser nærmere på disse forholdene. I tillegg vil rapporten også omhandle en internasjonal sammenlikning av transaksjonskostnader knyttet til kjøp og sag av bolig samt en sammenlikning av kjøps- og salgsprosessen i Danmark, Sverige og Norge. 1.2 Problemstillinger Problemstillingene i denne rapporten er knyttet til en rekke forhold, men i hovedsak dreier de seg om konkurranseforhold i markedet for meglertjenester. Hovedmålet er å få bedre kjennskap til hvordan meglertjenester fungerer i forhold til forbrukerne. Undersøkelsen retter seg først og fremst mot norske forhold. Men en mindre del av undersøkelsen vil bestå av en internasjonal sammenlikning av transaksjonskostnader og en sammenlikning av meglertjenester i Norge, Sverige og Danmark. Undersøkelsen er ment å være forholdsvis bredt anlagt og inneholder følgende problemstillinger: Hvordan har utviklingen og konkurransesituasjonen vært for meglertjenester de senere år? Hvordan er meglers rolle i forhold til hhv. kjøper og selger, og er det forhold her som bør endres? Hvilke type arbeidsoppgaver gjør meglere, hva gjøres av assistenter og hva gjør selger selv? Hvordan foregår budgivningen, og er det forhold i måten budrundene gjennomføres på som bør endres? Hvilke betalingsformer benyttes på meglertjenester, hvordan fungerer dette og er det forhold her som bør endres? Hva er størrelsen på vederlaget og eksisterer det geografiske forskjeller? I hvilken grad tilbyr meglerne valgmuligheter mellom ulike tjenester og i hvilken grad eksisterer det transparens og forutsigbarhet i tilbudet og prising av disse? Hvordan anslår meglerne selv sitt timeforbruk og hva forklarer variasjon i denne? Eksisterer det store forskjellene i transaksjonskostnadene mellom ulike land? Hvilke utfordringer står meglere overfor i sin arbeidssituasjon og hvordan betrakter de selv megleres omdømme? Hvordan fungerer alternativet til bruk av eiendomsmeglere, dvs. tilbud av deltjenester for å selge bolig selv? Hvordan oppfattes fremveksten av dette markedet av eiendomsmeglerne?

21 Innledning 19 Hvilke hovedforskjeller ser vi mellom Norge, Sverige og Danmark i måten kjøps- og salgsprosessen foregår på? 1.3 Metode Momentene i punktene i avsnittet over vil søkes belyst ved ulike metodiske tilnærminger. Disse er: Litteratur- og dokumentstudie En del av undersøkelsen vil bestå av kunnskapsinnhenting. Det vil være nødvendig å studere noe litteratur og offentlige dokumenter, bl.a. lovbestemmelser, samt innhente statistikk når det gjelder meglertjenester. Noe av dette vil også være nødvendig i et bredere internasjonalt perspektiv. Intervju med eiendomsmeglere og tilbydere av deltjenester Undersøkelsen bygger også på intervjuer med til sammen 11 eiendomsmeglere fordelt mellom byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt distriktene rundt disse byene. I tillegg bygger undersøkelsen på intervju med to tilbydere av deltjenester, en mindre og en større aktør. Disse er lokalisert i Oslo og omegn, men med landsdekkende tilbud via internett. Intervju med annonsør Fra 2010 ble det mulig for privatpersoner som selger bolig selv å annonsere via Finn.no. For å innhente eventuelle forskjeller mellom privatpersoner og eiendomsmeglere i annonseringen er det foretatt intervju med en representant for eiendomsavdelingen i Finn.no. Intervju med tilsynsmyndigheter i Norge, Sverige og Danmark Informasjon om meglermarkedene og kjøps- og salgsprosessen generelt i Norge, Sverige og Danmark vil også innhentes via intervju med tilsynsmyndighetene i disse landene.

22 Teoretiske perspektiver Transaksjonskostnader og ny-institusjonell økonomi Transaksjonskostnader er et av de viktigste områdene innenfor det som betegnes som ny-institusjonell økonomisk teori. Denne teorien omhandler institusjoners betydning for hvordan markedet fungerer, både for private og offentlige varer og tjenester. Transaksjonskostnadsøkonomi handler om alle kostnadene forbundet med en transaksjon, fra å finne objektet, finne de man skal forhandle med, betingelsene som gjelder, gjennomføre forhandlinger, lage kontrakt, innhente informasjon om hva kontrakten inneholder osv. (Coase, 1988, s. 6). Selv om Coase allerede i skrev sin banebrytende artikkel om dette tema gikk det lang tid før disse teoriene for alvor ble en viktig del av økonomisk teori. Og det er særlig etter 1970 at institusjonell økonomi og transaksjonskostnadsøkonomi har utviklet seg (Williamson, 2000). Ved salg av varer og tjenester i markeder med høye transaksjonskostnader må selger og kjøper, i tillegg til selve objektet, altså forholde seg til andre markeder. Disse markedene skal garantere kjøp av tilstrekkelig kvalitet eller på annen måte bidra til å gjennomføre handelen, som for eksempel meglere, forsikrings- og bankmarkedet. Det er særlig i markeder der det knytter seg usikkerhet omring kvalitet at institusjonelle forhold får betydning (Sandmo, 2000). Salg av bolig er et godt eksempel på dette, der markedet for meglertjenester er et eget marked forbrukerne må forholde seg til i tillegg til boligmarkedet. Betingelser for konkurranse og velfungerende markeder Skal konkurransen være til det beste for forbrukerne trengs det mange små aktører på tilbudssiden og informasjonstilgangen må være god. Da må prisene være fleksible slik at de bidrar til nødvendige justeringer av tilbud og etterspørsel og til enhver tid sikre likevekt i markedet. Generelt er transaksjonskostnader en av faktorene som isolert sett trekkes frem i forhold til markedssvikt, dvs. et brudd på én av forutsetningene for et velfungerende marked. Utbredelsen av transaksjonskostnader i boligmarkedet skiller dette markedet fra mer velfungerende markeder (Arnott, 1987). Transaksjonskostnader i forbindelse med omsetning av bolig består av søkekostnader, dvs. tiden det tar å finne boligen. Dette inkluderer i tillegg til tiden man selv bruker alt arbeid en eiendomsmeglere vanligvis har ansvaret for (annonsering, taksering, budrunde 2 Coase, R. H. (1937): The nature of the firm. Economica, 4,

23 Innledning 21 m.m.). I tillegg kommer tid og kostnader knyttet til lån, skatter og avgifter, (eks. dokumentavgift), samt kostnader knyttet til selve flyttingen (Quigly, 2003). Som vi skal se senere er det store variasjoner i transaksjonskostnader mellom land, og særlig gjelder dette i forhold til skatter og avgifter. Faktorer som bidrar til markedssvikt kan være et argument for offentlige inngrep i markedet avhengig av hvilken betydning disse har for ressursallokeringen og en samfunnsøkonomisk optimal produksjon. Offentlige inngrep som for eksempel reguleringer, kan være aktuelt når transaksjonskostnadene for forbrukerne er svært høye, uoversiktlige, begrenser konkurransen og gir en ineffektiv ressursallokering. Offentlige inngrep kan da være reguleringer som fremmer konkurransen slik at transaksjonskostnadene reduseres for forbrukerne. Transaksjonskostnader knyttet til bolig, herunder meglertjenester, er et godt eksempel på dette hvor regulering av markedet er nokså omfattende. Eiendomsmeglerbransjen har som vi skal se lenge vært en gjennomregulert bransje med stadige endringer særlig de senere år. Internasjonale studier og utviklingstrekk Flere internasjonale studier omfatter transaksjonskostnader forbundet med kjøp og salg av bolig, særlig i USA. En del amerikanske undersøkelser viser at det mest vanlige er at meglerprovisjonen ligger på ca. 6 prosent og at økende provisjon også medfører at flere velger å selge uten megler (Salant, 1991, Bernheim and Meer, 2007). En amerikansk undersøkelse viste at transaksjonskostnader knyttet til salg av bolig utgjorde i gjennomsnitt 4 prosent av husholdningsinntekten (Haurin og Gill, 2002). En del studier av meglerbransjen i USA viste at den var preget av mangel på priskonkurranse, til tross for mange aktører. Økende fortjeneste skapte en økning i tilbudet, men ikke tilsvarende reduksjon i prisene. En slik mangel på priskonkurranse medførte også at aktørene ikke trengte å minimere sine kostnader, noe som ga ineffektiv allokering av ressurser og for høye transaksjonskostnader. Studiene viste også at manglende priskonkurranse skyldes flere forhold. Et forhold var utestengning av andre aktører fra sentrale kilder for annonsering, og mulighetene dette ga for samarbeid om pris mellom de som ikke var utestengt. Andre forhold var at meglerprisene var knyttet direkte til boligpris gjennom meglerprovisjonen, manglende informasjon om prisen på de enkelte komponentene og at forbrukerne ikke kunne kjøpe disse enkeltvis. Et annet forhold som begrenset prisfleksibiliteten var minstepriser hos meglere, ofte begrunnet i forsøk på å heve kvaliteten på meglere og å unngå useriøse aktører i markedet (Salant, 1991, Miceli, 1992 og Crocett, 1982).

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse Rapport nr. 3-1998 Randi Lavik Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse SIFO 1998 Rapport nr. 3 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren Rapport nr. 2-1998 Johan Håkon Bjørngaard og Tove L. Mordal Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren SIFO 1998 Rapport nr. 2 1998 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet Oppdragsrapport nr. 10-2013 Lisbet Berg Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 10 2013 STATENS

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går»

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kristin Thorshaug Stina Svendsen Veronika Paulsen Berit Berg «Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger Illustrasjonsfoto: colourbox.no. Kristin

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Fafo 2012

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer