Gøng. ffiishets. ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS. Omslagsbilde: S. Lomelde. NR APRIL ARGANG Utgis hver 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gøng. ffiishets. ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS. Omslagsbilde: S. Lomelde. NR. 8-19. APRIL 1979 65. ARGANG Utgis hver 14."

Transkript

1

2 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR APRIL ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN PRISTARIFF FOR ANNONSER: Tekstsider: 1/1 kr /2 kr /3 kr /4 kr /6kr.150 1/8 kr. 125 Omslagets 4. side (1/3 s.) kr Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr pr. år. Denne pris gjelder også for Danmark, Finland, Island og Sverige. Øvrige utland kr pr. år. Abonnement kan tegnes ved alle poststeder ved innbetaling av abonnementsbeløpet på postgirokonto , på konto nr Norges Bank eller direkte i Fiskeridirektoratets kassa kontor. Trykk: A.s John Grieg Fiskets Gangs adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 185, 5001 Bergen Telt.: (05) Redaksjon : SIGBJØRN LOMELDE KNUT ANDREAS SKOGSTAD Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef ffiishets Gøng Omslagsbilde: S. Lomelde Lover og forskrifter Fishery legislation Fangster på opptil 15 tonn kolmule i kastet i Sognefjorden Hauls up to 15 tons blue whiting in Sognefjorden Utspill med sikte på å gradere førstehåndsprisen etter kvalitet Proposal to differ firsthand prices by quality Tanker omkring storseifisket på kysten og i Nordsjøen i vinter The saithe fishery along the coast and in the NorthSea this winter Behov for tonn konsummakrell i år t. mackerel for consumption needed this year INNHOLD CONTENTS

3 Norges Makre'llag har beregnet behovet for konsummakrell i 1979 til om lag tonn, inkludert kystfisket Men med det reguleringsopplegg som Reguleringsutvalget gikk inn for på forrige møte, er det ikke sikkert at en greier å fiske så mye til konsum. Totalt kan Norge fiske tonn makrell i år. Det er en forutsetning vansl<el ig å ta så mye ti l tonn i Shetlandsområdet er tatt, eller seinest 15. august, tilrår Reguleringsutvalget. Dette opplegget betyr at en vil få et nokså intensivt oppmalingsfiske fra begynnelsen av juli og utover. l en uttalelse fra Norges Makrellag heter det at i perioden juli til begynnelsen av august er kvaliteten på makrellen slik at den stort sett må l<onsum Etter Makrellagets oppfatning er det fare for at det meste av den norske kvoten vil bli tatt før makrellen trekker sør for 60 grader, noe som normalt skjer i begynnelsen av august. Norges Fiskarlag F. G. nr. 8, 19. april Denne skissa viser hvor mye makrell som kan fiskes i Nordsjøen i 1979, hvem som kan fiske den og hvor mye som kan tas i norsk sone, EFsone og Skagerrak. (Skisse: Erling Bakken/Per L. Mietle). 1) Av dette minst tonn i området nord for 60 N og vest for 2 E. (5 000 tonn av dette er avgitt til Færøyane).Unyttet del av kvoten på tonn sør for 60 N kan overføres til norsk sone. 2) Unyttet kvote kan overføres til EF's sone. 3) Sovjet 600, Sverige 1 600, Færøyane ) Unyttet kvote kan overføres til Nordsjøen. 5) tonn forutsettes tatt i området nord for 60 N og vest for 2 E. 6) Kan tas i norsk, dansk (EF) eller svensk sone.,=~, ~, SKAGERRA~ ' 1 NORDSJØEN ~ l For norske fiskere: i EFsonen i norsk sone totalt TIL ANDRE (FÆRØYANE) TIL ANDRE EGET FISKE SKAGERRA~ 1 KATTEGAT 2 350' 1 NORDSJØEN 27 30cf 1 l EF SONE l NORSK SONE ' l l NORSK SONE 5 ooct' l EF SONE NORGE EF LANDENE SVERIG!?1 l SKAGERRAK/ KATTEGAT TOTAL KVOTE MAKRELL, Nordsjøen 1979 at tonn av dette skal tas i Shetlandsområdet, det vil si nord for 60 grader nord og vest for 2 grader aust. Reguleringsutvalget tilrår at fisket til oppmaling i dette om rådet bør åpnes 2. juli og at fisket til konsum i norsk sone stoppes samtidig, unntatt kystfisket. Konsumfisket i norsk sone bør åpnes igjen når kvantumet på brukes til en anvendelse som gir svake priser. Fisken kan for eksempel ikke benyttes til røyking for innlandet eller til eksport, og i liten utstrekning til agn. En kan dermed få en situasjon der en ikke kan dekke de best betalte anvendelsene, bl.a. det norske agnbehovet, heter det i uttalelsen fra landsstyret i Norges Makrellag. Men det foreligger flere uttalelser i denne saken. Norges Fiskarlags landsstyre har drøftet makrellreguleringene for 1979, og på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for ringnotflåten mener landsstyret prinsipielt at de kvanta denne flåten kan fiske i størst mulig grad må utnyttes slik at de bidrar til et best mulig resultat for flåten. Landsstyret anser det videre av stor betydning at de kvo Behov for t l<onsummal<rell o 1 ar l<an bl i

4 ter som tildeles kan fiskes uten at havforskernes anbefalinger blir brudt i vesentlig grad. Dette må gjelde selv om det vil kunne føre til redusert kvantum til bedre anvendelse, heter det i Norges Fiskarlags uttalelse. Fiskebåtredernes Forbund har også behandlet denne saken og representantskapet har bl.a. vedtatt følgende: ringnotflåten får om lag tonn til disposisjon i år, jevnt fordelt på konsum og oppmaling dersom kvantumet på tonn til konsum skal nås. l fjor kunne ringnotflåten fiske tonn. Reguleringen var fra administrasjonens side lagt opp slik at makrellfangster som det ikke var avtak for til konsum kunne gå til oppmaling. Det samlede oppmalingskvantum var likevel begrenset til tonn. Nord for 60 n.br. ble fisket åpnet 17. juli. Samlet oppfisket makrellkvantum i Nordsjøen øst for 4 o v.l. og i Skagerrak i 1978 var ifølge de foreløpige oppgaver ca tonn. Av dette utgjorde kystfanget makrell ca tonn og havfanget makrell tonn. Ca tonn gikk til konsumanvendelse og ca tonn til oppmaling. Bakgrunnen for årets regulering Tilrådingen om årets regulering på, skriver SørNorsk Fryseriforening. l rekken av uttalelser kommer også årsmøtet i Østlandske Fiskeriselskap som tar sterk avstand fra den episoden som skjedde i fjor da ringnotflåten gikk til aksjon i Bergen for å få åpnet ringnotfisket sør for 60 grader ca. 3 uker før den fastsatte tid som var til oppmaling må ikke finne sted sør for 60 grader, mener årsmøtet i Østlandske Fiskeriselskap. kunne innebære et rent industrifiske eller en lang stopp i makrellfisket i august/september. Representantskapet finner grunn til å minne om at havforskerne etter fiskernes mening ikke har levert avgjørende bevis på at en slik områdebegrensning er nødvendig.» Det heter videre at en regulering som innebærer at nesten hele kvoten i 1979 skal tas nord for 60 grader og vest for 2 grader, ikke kan aksepteres. l en uttalelse fra Sør Norsk Fryseriforening pekes det på at det er kortsiktig politikk å regulere fisket på en slik måte at en ikke sikrer seg det konsumkvantumet som Norges Makrellag mener det er behov for. Med de minkende forekomstene av makrell må en forvente at kravet om konsumanvendelse vil bli gjort sterkere gjeldende ved fremtidige kvotefordelinger. En større konsumandel er i samsvar med de planer som er trukket opp for næringen på lengre sikt, og som konsumfiskindustrien har basert seg «Regulering av makrellfisket må legges slik opp at 60grad problemet ikke kommer opp i begynnelsen av august, slik som i 1977 og En begrensning av snurpernes makrellfiske til nord for september. Fisket etter makrell 232 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Kystflåten tar tonn o~ vest for 2 øst vil i praksis tonn makrell. Kvantumet i fjor var tonn. Det betyr at Kystflåten vil i år trolig ta 12 i perioden august ble tillatt å fiske inntil tonn i norsk sone sør for 60 n.br. l dette tidsrommet ble det i området sør for 59 n.br. forbudt for ringnotfartøyer å fiske innenfor 40 n.mil av grunnlinjene. Da kvantumet på aug. ble det satt forbud mot fiske i norsk sone sør for 60 n.br. inntil 31. august. l makrellreguleringen i 1978 var det overlatt ti l salgslagene å fastsette fartøyenes turkvote avpasset etter avtaket. Det ble operert med turkvoter på 100 tonn og 80 tonn. På det tidspunktet var det forutsetningen at fisket sør for 60 n.br. ikke skulle åpnes før tidligst i første halvdel av september. Denne forutsetningen ble imidlertid ikke opprettholdt i og med at det Joran J. Hansen) tonn var oppfisket den 25. Norske fiskere.kan ta tonn makrell i Men det er ikke sikkert at Norges Makrellags ønske om tonn konsummakrell kan oppfylles ettersom det legges opp til et intensivt oppmalingsfiske i Shetlandsområdet i juli (Foto: utnyttes slik at det bidrar til best mulig resultat for flåten, og at en må nå opp i et størst mulig kvantum til konsum innenfor målsettingen på tonn, tatt av ringnotflåten. av makrellfisket som er referert innledningsvis, er gitt av et samlet Reguleringsutvalg. Under utarbeidelsen av dette reguleringsforslaget er det lagt vekt på flere hensyn. Blant annet er det lagt vekt på forskernes forutsetning om at tonn av totalkvantumet på tonn skal tas i Shetlandsområdet. Havforskningsinstituttet har presisert at dersom dette oppfylles vil en reguleringsgrense det lagt vekt på at kvantumet kan på 60 grader nord aust for 2 grader aust ha liten biologisk og bestandsmessig betydning. Videre er

5 Utbyttet i garnfisket etter storsei i Nordsjøen har gått ned frå 7581 kg pr. garn vinteren 1975 til under 32 kg pr. garn denne vinteren, skriv fiskeskippar Nikolai Myklebust i dette innlegget. Dette er målinger han har gjort under fisket med «Fjellmøy» av Selje. Han meiner av fiskeskippar Nikolai Myklebust «Fjellmøy» 7581 kg pr. garn, og det same i l 1977 var det dårlegt, og vi dreiv berre halv sesong og gjekk på fiske etter torsk i Finnmark. l fjor, 1978, var resultatet gått ned til 3335 kg pr. garn, og i år er resultatet ved avslutningi gått ned til under 32 kg pr. garn. No kan dette sjølvsagt av sei i Nordsjøen av det ein rek Nordsjøen Sidan Noreg i lag med andre land med 200 mils økonomisk sone og ein fekk råderett yver desse store områdi, vende ein meir og meir blikket mot Nordsjøområdet og spurde: Kva kan det gjeva? Og når ein som abonnent på «Fiskets Gang» les den og samanliknar med dei erfaringar ein hev som aktiv fiskar, so finn ein at her er det noko som ikkje stemmer. Og når bladet både for året som gjekk og i år brukar so alfor lyse fargar på den rådende situasjonen, vil ein be om å få belyse dette. Her vert lansert ein optimisme som det er lite grunnlag for, diverre. Når ein har drive her år etter år må ein få lov å gjera seg opp ei meining om kor dette ber av. Når det i «Fiskets Gang» nr. 5 i år vert nemnt at underskrivne hev teke ein kontroll på situasjonen frå 1975/76, 1978 og no i 1979, so er det rett. l 1975 fekk vi på Heilt sidan storsildfisket var den berande bjelken i fiskeria på Vestlandet hev fisket etter vintersei vorte ein drivverdig ressurs for fiskarane på Vest og Nordvestlandet. Fiskefelti var fyrst og fremst bankane på kysten frå Stad og nordyver til og med Haltenbanken. Seinare vart Tampen og Vikingbanken med sine store vidder også fangsta meir og meir på av den store deltakande flåten. det berre er ein brøkdel så mykje sei i Nordsjøen som det ein reknar med, og at situasjonen for seistammen er så alvorleg at noko må gjerast straks, skriv Myklebust. F. G. nr. 8, 19. april «Fjellmøy» har drive garnfiske etter sei i Nordsjøen i mange år, og utbyttet vert nå dårlegare pr. garn frå år tri år, i følgje målingar som skippar Nikolai Myklebust har gjort. skilje frå båt til båt, men «barometeret» er stadig fallande. Det som særmerkte fisket i år var at fisken opptrådde i små krullar eller forekomstar i gyteprosessen, og dei båtane som fekk garni sine ned i desse plassane fekk bra med fisk eit par netter, men so vart det slutt. Dei båtane som vart utanfor dette området, drog svarte garn, og det var det ikkje få som gjorde. Dei andre åri hev ikkje dette vare so særprega. No vart det å finna stadig nye fiskeplassar, og det kunne vera langt frå der som fisket føregjekk sist. Det same mønsteret var likt for kvar plass. Det var berre på eit område at fisket tok seg oppatt etter to til tre veker, men det vart svart hav på tre netter, og so var det ikkje meir. Fisken hadde på dette tidspunkt ikkje gytt frå seg, og det hev vi ikkje merka på ein slik måte dei andre åri. At fisken hev vorte skremd når den nar med». Det er det store faktumet og. Det som er det skræmande er at dette går fortare og fortare nedyver enn nokon vil vera ved. Det trur eg vi bitterleg skal få erfare. Fisket på kystbankane Når det gjeld fisket på kystbankane, det gjeld Aktivneset, Svatangane, Langgrunnsbanken og Haltenbanken, så hev også deltakelsen auka og avkastninga minka frå år til år. Spørsmålet er kor lenge vi vil sigle før vi legg om kursen. Skal alt køyrast i grus før vi forstår kva som må gjerast? Erfaringane med sildi skulle vekkja ein til ettertanke når det gjeld dei andre fiskeslagi og. Hvis vi ikkje vil finna ei begrensing av neddrepingi av ungfisken, so hev vi ikkje nokon som fornyar stammen, og då er gode råd dyre. Det som er mi von, er at dei som set med det store an svaret tek dei avgjerder som trengs. Tankar omkring storseifisket på kysten på botnen for kvar natt og vi hadde ei muligheit til å fylgja den. Det som er min konklusjon, viss det ikkje er noko med temperaturen i vinter, så fiska vi stort sett opp fisken på kvart område etter kvart, bestanden var ikkje større, diverre. Eg snakka med ein annan driven partrålskippar og han sa «Det er sikkert berre ein brøkdel og i Nordsjøen i vinter hev vare fiska med både garri 6g trål er ikkje noko nytt, men då kan eller kunne den flytte seg ein del

6 For å styrke konsumfisket: Utspill med sikte på å gradere førstehånds prisen etter l< val i tet Fiskeristyret for Skagerrakkysten oppnevner arbeidsgruppe l forbindelse med mulighetene for økning av konsumfisket etter torsk, hyse, sei og hvitting i Nordsjøen/Skagerrak, har fiskeristyret for Skagerrakkysten oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå hvilke tiltak som er aktuel'le for å stimulere utviklingen i fiskeristyrets område. Et av de spørsmål som skal vurderes, er mulighetene for å gradere førstehåndsprisen etter kvalitet, får «Fiskets Gang» opplyst. a. spørsmålet om å komme tak for å oppnå best mulig behandling av råstoffet både i selve fisket og i mottaks og foredlingsindustrien. l tillegg til pris/kvalitetsspørsmålet, vi l følgende emner bli vurdert: konsentrere seg om praktiske til Forsøksfiske etter kolmule: l slutten av mars var m/s «Skoghorn» av Tysvær på forsøksfiske etter kolmule i ulike områder av Sognefjorden. Det vart registrert til dels bra med kolmule, og det vart tatt fangstar på opptil 15 tonn i kastet, får «Fiskets Gang» opplyst. Men i rapporten frå 234 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Bra med kolmule i Sognefjorden, seier skippar Ole O. Hettervik. Arbeidsgruppen skal for øvrig Fangstar på opptil IS t kolmule kastet i Sognefjorden skipparen, Ole O. Hettervik, går det fram at kolmula ofte stod djupt og. var avnskeleg å fangste. utrustning av fiskefartøyene, bemanning, bruksmengde og driftsopplegg, behandling av fisken om bord, utrustning ved mottaksstasjoner og foredlingsanlegg og behandling av råstoffet ved anleggene, kvalitetsspørsmål generelt, bl. Fangsten på 15 tonn vart tatt ved Balholmen, og det vart gjort brukande registreringar i Sværefjorden og Vetlefjorden på 6070 famner. Bra registrering var det også i Vadheim og Høyangerfjordane langs bakkekanten midtvegs ute i fjorden. Her stod kolmula likevel for djupt til å fangste. Det såg ut til at ho var på veg inn til botnen av fjorden for å gyte. l Lønnefjorden, nær land mot Vetlefjorden, vart det først tatt ein fangst på 6 tonn. Fisken stod djupt, og med fleire blysynker på nota vart det gjort eit nytt kast, denne gongen på 1 O tonn. Elles vart det registrert ein del fram til bedre kvalitetsbedømmelse. Etter Fiskeristyrets oppfatning bør arbeidsgruppen være sammensatt av: 4 representanter for fiskerne (hvorav 3 bør representere garn, line, trål og 1 bør representere kyst/fjordfiskerne), 2 representanter fra mottaksstasjonene/foredlingsanleggene, representant fra salgslagene, representant fra Fiskeridirektoratets Kontrollverk, representant fra Fiskeristyret. Som formann i arbeidsgruppen er oppnevnt direktør Rollef Ø. Krabberød, Skagerrakfisk. Fiskerisjef Birger Larsen er oppnevnt som Fiskeristyrets representant i arbeidsgruppen. Østlandske Fiskeriselskap er bedt om å oppnevne fire representanter for fiskerne. Skagerakfisk anmodes om å oppnevne to representanter fra mottaksstasjonene/ foredlingsanleggene, og Fiskeridirektoratet er bedt om å oppnevne en representant fra Fiskeridirektoratets Kontrollverk. kolmule i munningen av Risefjorden og Bø i ytre Sognefjorden. l Gula:fjorden, Fuglsetfjorden, Ortnevik, Finnefjorden, Arnafjorden og Vik var det ingen registrering. Det same var tilfelle i området frå Kaupanger til Årdal, og ved Nattvik, Fresvik og Fimreite. Innerst i Fjærlandsfjorden var det spreidd registrering. Kolmula vart isa i kasser og delvis i bulk og levert i Bergen hos Hallvard Lerøy AS. «Skogholm» hadde driftsstønad frå Fiskeridirektoratet i samband med prøvefisket etter kolmule.

7 måned. Ny publikasjon om markedet for fisk i Europa Fiskeridirektøren godkjenner nye medeigarar i M175Hø «Uksnøy» N16M E «Murholm» får tråle kolmule, lodde ng polartorsk White Fish Authority i Storbritannia en ny publikasjon som ventelig vil være av interesse også for norske lesere. Publikasjonen kommer til å inneholde Dette er gruppen i WFA's fiskeriøkonomiske avdeling som arbeider med den nye publikasjonen. Fra v. Bob Ellis, David Steel, Neil McKellar, Bob Mounce og andre publikasjoner. WFA's fiskeriøkonomiske avdeling ligger i Edinburgh, men de statistikk over landinger av fisk, priser og kjøp og salg av fisk i alle de viktigste fiskerinasjonene i Europa. Publikasjonen vil komme ut annenhver står bak det nye ti l taket. Fra før gir WFA ut også en «Supplies Det ligger et grundig forarbeid bak dette nye tiltaket, og WFA har besøkt en rekke land med sikte på å skaffe materiale til den nye publikasjonen. Det er den fiskeriøkonomiske avdelinga i WFA som lan Scott. Bulletin», de såkalte «Fishery arbeider med prosjekter over hele verden. l det siste året har avdelingen blant annet drevet ressursog markedsundersøkelser i Mauretania og Ecuador, i tillegg til medvirkning i prosjekter i Det Fjerne Economics Newsletter» og flere Østen, MidtØsten. På forsommeren i år presenterer ein søknad frå Nils Olsen, Tromsø, om løyve til å frysa produksjonsreker om bord i «Ståltor», nybygg ved Sterkoder Mek. Verksted A/S. lkkje løyve til å frysa reker ombord i «Stålter» heiter det i avslaget, og departementet viser til at søkaren ville fått lengre rekesesong dersom han fekk løyve til å frysa rekene om bord. råstoffkvantumet i rekefisket er for lite i høve til fangstkapasiteten, spesielt ettersom den norske rekekvoten i EFsona ved VestGrønland er blitt halvert frå i fjor ti l i år. «På denne bakgrunn kan en ytterligere utvidelse av fangstkapasiteten i rekefisket ikke tillates», Fiskeridepartementet viser til at Fiskeridepartementet har avslått vest av Omeridianen og i området øst av Omeridianen nord for 64 n.br. Ringnotløyve og registreringsløyve for «Silljo» Fiskeridirektøren har godkjent anlegget til Trygve Holmefjord, 5640 Eikelandsosen, for fryselagring av fisk. Anlegget blir ført inn i registeret over godkjende tilvirkingsanlegg under avdeling 3c, lagring. Anleget har eir. kompressorkapasitet på 5420 Kcal/h v/+ 35 C og eit fryserom på 106 m 3. driva ringnotfiske etter sild, makrell, lodde og brisling med den nye fabrnkksnurparen M84M «Silljo». Departementet har sett konsesjonskapasiteten under ringnotfiske til hl, der inntil hl råstoff kan leverast bulkført. råstoff pr. døgn. Etter oppgåver frå Fiskeridirektøren har departementet registrert desse frysekapasitetane om bord i «Silljo»: Fryselager på 461 m 3, vertikale Fiskeridirektøren har gitt Arne Jørgensen, 8176 Grønøy, løyve til å tråle etter lodde, kolmule og polartorsk med N16ME «Murholm» Johs. Størksen, Molde, løyve til å Alsvåg Fiskeforedling A/S, Alsvåg, et tilleggslån på kr til dekking av merkostnader i samband med utbygging og restaurering av anlegget. Tilleggslånet er gitt på samme vilkår som det opprinnelige lånet på kr Tilleggslån til Alsvåg Fiskeforedling AJS Fiskeridepartementet har fastsett at det i fabrikken om bord ka.n produserast mjøl av inntil 40 tonn platefrysarar med innfrysingskapasitet på 48 tonn pr. døger og kompressorkapasitet på Kcal pr. time v/ / + 25 C. Fiskeridepartementet har gitt Fiskeridepartementet har gitt F. G. nr. 8, 19. april

8 <<G. O. Sars)) til det vestlege Barentshavet Like etter påske gjekk «G. O. Sars» til den vestlege delen av Barentshavet, mellom Vesterålen og Bjørnøya, for å kartlegge mengde, utbreiing og mengdefordeling av uer, kolmule og andre fiskeartar. På programmet står også hydrografi og miljøgranskingar. Trålløyve til «Biåstholm)) Nils Andreas Nilsen, Flekkerøy, har fått løyve til å overta eigedomsretten til «Biåstholm» M64H, og han har også fått trålløyve for fartøyet. Løyvet gjeld industrifiske sør for 64 grader, konsumfiske sør for 65 grader og tråling etter lodde, kolmule og polartorsk. Ein søknad om reketrålløyve er avslått. Lån av Fiskebilfondet Gunnar Thorstein, Vervingen tildeles lån kr til anskaffelse og montering av kjøleanlegg i i fiskebil. Det er en forutsetning at lånebe.løpet ikke utgjør mer enn 75 prosent av kostnadene. Som sikkerhet for lånet kreves pant i søkerens faste eiendom. For øvrig ytes lånet på vanlige vilkår og 3 års avdragstid. Alf Hammervold, Steinkjer tildeles lån kr til anskaffelse av ny fiskebil. Lånebeløpet må ikke utgjøre mer enn 37,5 prosent av kostnadene. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev. Lånet ytes på vanlige vilkår og 4 års avdragstid. Magne O. Ferkingstad, Stol, Karmøy tildeles lån på inntil kr til kjøp av ny fiskebil. Lånet må ikke utgjøre mer enn 37,5 prosent av kostnadene. Som sikkerhet kreves pant i søkerens faste eiendom. Lånet ytes på vanlige vilkår og 4 års avdragstid. Kurt Pedersen, Kopervik tiideies lån på inntil kr til bygging og innredning av karosseri til fiskebil. Lånet må ikke utgjøre mer enn 75 prosent av kostnadene til bygging og innredning av karosseriet. Lånet ytes på samme vilkår som tidligere tilsagn om lån 'for kjøp av fiskebil. Verdi av utførsel av fisk og fiskeprodukter, selfangst og hvalfangstprodukter Fisk og fiskeprodukter: jan.febr kr Fisk, krepsdyr og bløtdyr Fisk, krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert Sildolje og annen fiskeolje Tran (herunder haitran og høyvitaminholdig tran og olje) Herdet fett (fra fisk og sjøpattedyr) Mjøl og pulver av fisk, krepsdyr eller bløtdyr Tang og taremjøl Andre fiskeprodukter l alt l alt jan.febr Hvalfangstprodukter: Hvalkjøtt Hvalolje Sperm og bottlenoseolje 168 Hvalkjøttekstrakt Kjøttmjøl Andre hvalfangstprodukter 365 alt 5 65 l alt jan.febr Selfangstprodukter: Selolje.... Rå og beredte pelsskinn av sel, kobbe eller klappmyss 6101 l alt l alt jan.febr Mindre sild i Austersjøen Det blir stendig mindre sild i Austersjøen, og dei svenske og finske fiskarane kan difor ikkje rekne med særleg gode år i framtida, skriv Tidningen Aland på Aland. Avisa, som siterer byråsjef lngemar Sørensen i det svenske fiskeridirektoratet, meiner likevel at det ikkje er nokon fåre for at silda skal døy ut. Det let ikkje til at korkje tilskitning eller overfisking skal truge bestanden og det er truleg ei trøyst ikkje minst for svenskane, som er særs glade i silda si. S/L FISKERNES AGN FORSYNING Hovedkontor: TROMSØ Sentralbord Telex Fryselager for agn: BUGØYNES, VADSØ, VARDØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, GAMVIK, MEHAMN, KJØLLE FJORD, HONNINGSVÅG, HAVØYSUND HAMMERFEST, SØRVÆR, SKJERVØY: TROMSØ, GRYLLEFJORD, HARSTAD, NORDMELA, STØ, MYRE, STEINESJØEN, SVOLVÆR, BALLSTAD, VÆRØY, RØST, STØTT, SOLFJELLSJØEN, HUSVÆR, STOR TORG NES, ABELVÆR, DYRVIK Kunstisanlegg: VARDØ BÅTSFJORD KJØLLEFJORD HONNINSVÅG Norske Fina bunkeranlegg: TROMSØ Tillitsmann i fiskeværene Frysebåter for transport av frosne varer Telegr.: samtlige steder Agnforsyning Finn T. Aas, Li tildeles lån kr til kjøp av ny fiskebil. Lånet må ikke utgjøre mer enn 37,5 prosent av kostnadene. Som sikkerhet kreves pant i søkerens faste eiendom.lånet ytes på vanlige vilkår og 4 års avdragstid. SILDETØNNER O. C. AXELSENS FABRIKKER Als Telef F L E K K E F J O R D 236 F. G. nr. 8, 19. april 1979

9 J. 52/79 FORSKRIFTER OM FANGST AV VÅGEHVAL OG MINDRE TANNHVAL llandbrakt samfengt kjøtt av vågehval må ikke overstige 70 tonn for hvert fartøy. Fiskeridepartementet kan etter søknad dispensere fra denne bestemmelse a) Kanon av kaliber ikke under 2" (6 mm). (38 cm). på minst kg. f. Maskindrevet spill til inn og opphiving av hvalen. midt på. tisk mil. mannskapet. 7. Mayen og utenfor Islands 200 mils sone fastsettes fangsttiden etter nærmere avtale med salgslagene. Utenom nevnte tidsrom og utenom nevnte områder er fangst av hval forbudt. Fangst av bottlenose tillates ikke. gis ikke for leiet fartøy. Departementet kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne bestemmelse. l medhold av 2, 3, 5, 11 og 14 i lov av 16. juni 1939 om fangst av hval og kongelig resolusjon 19. mars 1976 har Fiskeridepartementet den 26. mars 1979 bestemt: med fredning (fangststopp) i tiden 1. juli til 21. juli kl vågehval av den østatlantiske fangstkvote avsettes til kystfangst sør øst for 20 v.l. fra 15. mai kl. 00 til 15. juli kl l området øst for 25 ø.l. gjelder denne bestemmelse også syd for 70 n.br. For tillatelsen, som skal gjelde for et bestemt fartøy, betales en avgift på kr. 300 pr. år. Konsesjonshaver skal være eier/ småhvalfangst sammenhengende i minst 3 sesonger i løpet av de siste Tillatelse til å fange småhval (vågehval og mindre tannhval) kan gis til Fangsttiden for vågehval og mindre tannhval er: 5 år. økonomisk sone fra 15. mai kl. 00 for 70 n.br. etter 21. juli. til 31. august kl Fangst i dette området tillates ikke nord for 71 n.br. syd for 71 n.br. og øst for kanadisk for 70 n.br. og vest for 25 ø.l. og i 15. april kl. 00 til 31. august kl norsk økonomisk sone i Nordsjøen fra medeier i fartøyet, jfr. 6. Konsesjon innvåner av riket som har deltatt i 3. l farvannet ved VestGrønland 4. For området ØstGrønland, Jan 2. l farvannet ved norskekysten sør 1. l farvannet nord for 70 n.br. og 2. minst tåler et strekk på kg. De skal minst ha en vandring på 1,5 meter. For fartøyer under 40 fots lengde tillates benyttet fjærer med strekk ned til 800 kg. 4 klørs harpuner må ha en avstand mellom klørnes spisser (utslått) på minst 12" {31 cm). l begge tilfelle skal harpunlegg og klør tåle et strekk på minst kg Eksploderende granat tillates benyttet. under 300 favner og en line til omskudd på ikke under 50 favner. De skal tåle et strekk på kg. tretønne fastgjort til masten. Tønnen skal være hvitmalt, men med et svart rundtgående belte av 30 cm bredde b) Minst 7 harpuner. 2 klørs harpuner tillates hvis avstanden mellom klørnes spisser (utslått) minst er 15" ammunisjon med helmantlet kule som Fangerne er forpliktet til å gi vedkommende salslag kontinuerlig orientering om sin fangst. Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha følgende utstyr: gir en anslagsenergi på minst 350 kgm (50 mm, anbrakt i jernpuller. (Kongsberg 37 mm kanon som benyttes av eldre konsesjonshavere godkjennes dog inntil videre). Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at pulleren ved skuddavløsning ikke gir større svikt i overkanten enn 1/4" c) Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 favner. De skal tåle et strekk g) Skytevåpen med riflet løp, kaliber 7 mm eller større, og tilhørende (kilogrammeter) på 100 meters hold. d. Minst 2 liner, en hovedline ikke e) Akkumulatorfjærer av stål som h) Fartøyet skal videre ha en solid 6. Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren skal ha ledelsen om bord. For tilfelle av sykdom eller annet gyldig forfall kan departementet godkjenne en stedfortreder av mannskapet som selv fyller betingelsen for å få konsesjon. Gjelder det annet forfall enn sykdom, er denne adgang begrenset til 14 dager i løpet av sesongen. Fartøy som har opptatt jag på hval, har første rett til jaget, slik at andre fartøyer ikke kan delta i dette uten samtykke. 9. Hval må ikke jages eller skytes i fjord eller våg hvor silde eller brislingfiske pågår, og ikke nærmere fartøy som driver slikt fiske enn 1 nau en avstand av 30 nautiske mil fra sjøterritoriets yttergrense er det forbudt å drive fangst av hval på søn og helligdager fra kl. 00 til Konsesjonshaveren skal føre oppgave over fangsten og opparbeidelsen av hvalen. Han skal sette seg nøye inn i de forskrifter som blir gitt om føringen av fangstoppgavene og følge disse nøyaktig. Konsesjonshaver skal fortløpende fylle ut spørreskjema om harpunering og avlivning av hval. trykk av hvalloven og disse forskrifter forskriftene skal være tilgjengelig for skal oppbevares om bord. Loven og 13. Overtredelse av forskriftene er straffbart. Ulovlig gjort fangst eller dens verdi kan departementet forlange inndratt til fordel for statskassen. Det samme gjelder fangstredskaper som anvendes strid med reglementet. F. G. nr. 8, 19. april Konsesjonsdokumentet og et av 10. På norsk sjøterritorium og innenfor 8. Det er forbudt å løsne skudd før forløper og liner er festet sammen. Blåser tillates benyttet, men de må ikke festes til forløperen nærmere harpunen enn 45 favner. Anskutt hval som ikke er drept ved harpunskudd, skal hurtigst mulig avlives med rifleskudd i hoderegionen, jfr. 5, avsnitt g.

10 ikke tar vare på fangstproduktene på forsvarlig måte eller når konsesjonshaveren ikke er om bord uten å ha lovlig forfall, unnlater å følge pålegg som blir gitt ham eller unnlater å innsende de foreskrevne oppgaver til Fiskeridepartementet eller innsender oppgaver han vet eller måtte forstå ikke er riktige. De fangstkvoter som Norge er forpliktet til å overholde, gjør det nødvendig å følge utviklingen av fangsten på en effektiv måte. Dette vil skje ved at fangerne fra en bestemt dato muntlig over radio eller telegrafisk innrapporterer til nærmeste salgslag antall hval fanget. Første dato for innrapportering av ukefangst settes t il hensiktsmessig sted og avtales med nærmeste distriktskontor (Tromsø, Svolvær, Trondheim, Kristiansund N, Alesund eller Bergen). Det vises også til forskriftene om behandling, kontroll, pakking og merking av hvalkjøtt fastsatt av Veterinærdirektøren den 1. juli Samtidig innskjerpes Hvallovens bestemmelser om maksimal utnyttelse av hvalen. etc. eller under landligge. Man vil på denne måte oppnå å få rede på den effektive fangsttid. Som eksempel på riktig utfylt skjema viser en til et ferdig utfyllt eksemplar som følger med fangstdagboken. Fangstdagbok fås utlevert hos Fiskeridirektoratets kontrollverk ved frammøte til kontroll. Etter anmodning fra 238 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Av kvoten på 1790 for det østatlantiske om råde reserveres 100 hval som kan fanges i området syd for 70 n.br. etter 21. juli. Fartøyer som ikke har oppnådd en fangst på 70 tonn, kan etter nevnte dato delta i fangsten på de 100 enheter. Fangsten stoppes så snart 70 tonn er oppnådd. Det forhandles med Danmark og Island om disponeringen av fangstkvotene ved VestGrønland og Øst Grønland, Island, Jan Mayen. Så snart disse forhandlinger er avsluttet, vil nærmere underretning bli gitt om de norske fangstkvoter på disse felter. Fangst av hval innenfor irsk, britisk og islandsk 200 milssone er ikke tillatt etter gjeldende lovgivning om hvalfangst. Med rensyn til fangst av hval innenfor sovjetisk sone har norske fangere samme fangstrettigheter som tid Den nordamerikanske bestand 48 VestGrønland (vest for 44 V) 397 ØstGrønland, Island, Jan Mayen 320 Den østatlantiske bestand : Barentshavet, Bjørnøya, Norskekysten, Nordsjøen 1790 Kommentarer til forskriftene. Fiskeridepartementet vil kunne endre bestemmelsene i forskriftenes 2, pkt. 14, dersom spesielle forhold tilsier dette. Slike endringer vil i t ilfelle bli gitt i samråd med fiskernes faglige og økonomiske organisasjoner. Dette innebærer også at fangsten vil kunne stoppes på et tidligere tidspunkt enn bestemt i forskriftene, dersom fangstutviklingen tilsier det. Den internasjonale hvalfangstkommisjon har for 1979 fastsatt følgende fangstkvoter for vågehval : 14. Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 31. mars 1978 om fangst av vågehval og mindre tannhval. Departementet kan inndra konsesjon i tilfelle av overtredelse av hvalloven, når det finner at konsesjonshaveren ikke driver fangsten forsvarlig, eller mandag 23. april. Fangere som begynner fangsten 15. mai skal avgi første ukerapport mandag den 21. mai. Etter disse datoer skal fangsten innrapporteres hver mandag til Norges Råfisklag, Tromsø, tlf. (083) Norges Råfisklag, Svolvær, tlf. (088) eller til Småkvalfangernes Salslag S/L, Alesund, tlf. (071) Det gjøres oppmerksom på at kjøtt og øvrige produkter av hval kun skal omsettes gjennom Norges Råfisklag eller Småkvalfangernes Salslag S/L. lflg. veterinærbestemmelsene er det forbudt å foreta direkte salg på annen måte. Fangsrapporten skal inneholde opplysning om fangstfelt. Fangst i sovjetisk sone oppgis særskilt. Rapporteringsregler ved fang~t i denne sone er inntatt i Fiskeridirektørens melding J. 6/79 som blir sendt konsesjonshaveren. Som det vil sees, er forskriftene i år noe endret. Bl.a. er det under 5 tilføyet nytt punkt g) angående skytevåpen og ammunisjon som fartøyet plikter å ha om bord, jfr. 8 om at anskutt hval som ikke er avlivet ved harpunskudd hurtigst mulig skal avlives ved rifleskudd i hoderegionen. Denne bestemmelse er ny og er av departementet gjennomført etter anbefaling fra hvalmøtet i Trondheim i januar d.å. Fartøyet skal i god tid før fangst tar til fremstilles til godkjenning hos Fiskeridirektoratets kontrollverk. Det blir utstedt sertifikat for godkjente fartøyer og slik godkjennelse gjelder for ett år. Sertifikatet skal oppbevares om bord. Kontrollen kan foretas på ligere. Fartøy som skal fange i sovjetisk sone skal ha lisens fra sovjetiske myndigheter. Slik lisens formidles gjennom Fiskeridirektøren, Bergen. Bottlenose er inntil videre fredet. Il Disse forskrifter trer kraft straks. Det er forbudt å fange hummer på annen måte enn med teiner. Hummer som måtte komme med i fangst ved bruk av andre redskaper enn teiner, skal straks slippes tilbake i sjøen så vidt mulig uskadd. l medhold av 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 26. mars 1979 bestemt: FORSKRIFTER OM FORBUD MOT A FANGE HUMMER PA ANNEN MATE ENN MED TEINER J. 53/79 både fangere og forskere er det på fangstdagbokskjemaet oppført en rubrikk for andre opplysninger, hvori en kan anmerke om en har observert fredet hval m.v. Samtidig med konsesjonen sendes et spørreskjema vedrørende avlivning av hvalen. Fiskeridepartementet pålegger konsesjonshaveren å fylle ut skjemaet, som etter avsluttet fangst skal sendes Fangstkontoret, gjerne samtidig med avsluttende fangstoppgaver. Ved innsendelse av konsesjonsavgift skal det gis alle opplysninger om eierforhold og endringer av fartøy eller utstyr. Konsesjonsavgiften bør for fremtiden sendes over postgiro nr postanvisning og sjekker bør unngås. Husk Enhver overtredelse av forskriftene og den instruks som er gitt i kommentarene vil ha konsekvenser for fremtidig vurdering av rett til konsesjon. Fangstdagboken skal føres for hver dag fra fangstens begynnelse t il fangstens avslutning. Dette gjelder også dager hvor man er i land for levering

11 J. 54/79 SELAVGIFT FOR 1979 Ved kongelig resolusjon av 23. mars 1979 ble det i medhold av 5, første ledd i lov av 14. desember 1951 om fangst av sel bestemt: l. 11. Ill. l. 11. av Nordsjøen (ICES statistikkområde IV) som faller utenfor Norges økonomiske sone. for prøvetaking og kontroll av fangstene J. 56/ a) varesort og kvantum b) importhavn og dato for importen c) opprinnelsesland De nærmere bestemmelser om innkreving av sel avgiften fastsettes av Fiskeridepartementet. Kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 2. april 1979 bestemt: 1 i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 1978 om regulering av makrellfisket i 1979 skal endres til : Det er forbudt å fiske makrell til oppmaling i Norges økonomiske sone. For norske fartøyer er det også forbudt å fiske makrell til oppmaling i den del J. 55/79 Selavgiften for 1979 fastsettes til en krone pr. fanget sel uansett selart. (Jfr. J. 148/78) FORBUD MOT FISKE AV MAKRELL Etter ankomst til norsk havn pålegges fangstskutenes redere uansett hvor fangsten leveres å anmelde fangsten og dens sammensetning til Fiskeridirektoratets kontrollverk i Alesund eller Tromsø samt å foranledige avgiften innbetalt samme sted. TIL OPPMALING l NORDSJØEN juni 1955 om saltvannsfiskeriene og Det er forbudt å fiske makrell til oppmaling i Norges økonomiske sone. For norske fartøyer er det også forbudt å fiske makrell til oppmaling i den del IV) som faller utenfor Norges økonomiske sone. av Nordsjøen (ICES statistikkområde l medhold av 4 og 1 i lov av 17. Denne forskrift trer i kraft straks. Etter dette vil forskriftene lyde : l Fiskeridirektøren vil opplyse at ifølge kvoteavtalen med EF er all fangst av makrell forbudt i EFsonen sør for 60 n.br. i Nordsjøen inntil 15. august. Sild og brislingfangster med innblandet makrell anses ikke som fanget i strid med disse forskrifter når innblandet makrell regnet i vekt ikke overstiger 20 prosent av de samlede fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet 23 mars 1979 fastsatt følgende forskrifter: fangstkvantum pr. tur. Fiskeridirektøren kan fastsette regler første ledd i lov nr. 12 av 28. mai 1959 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. Forskriften;e omfatter ikke hermetiske fiskevarer (jfr. Fiskeridepartementets forskrifter av 9. mai 1962), sildemel og fiskemel, sildolje og fiskeolje. Fiskeridirektøren kan for bestemte tidsrom og for bestemte kvanta fastsette unntak fra dette forbud for hele området eller deler av området. Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette regulerende bestemmelser om norsk fiske også i området utenfor Norges økonomiske sone. Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av overskuddsmakrell for enkelte fangster når det på grunn av fangstens størrelse eller kvalitet ikke er mulig å omsette fangsten i sin helhet til menneskeføde eller agn. AV IMPORTERT FISK OG PRODUKTER FORSKRIFTER FOR KONTROLL AV FISK 8. april 1960 om kvalitetskontroll av Disse forskrifter omfatter fisk og produkter av fisk som går inn under 1 Disse forskrifter trer i kraft 1. januar l medhold av kongelig resolusjon av 4 Tollvesenet i importhavnen skal snarest mulig underrettes om kontrollens vedtak. Varer som kontrollen finner ikke er i samsvar med gjeldende norske kvalitetsforskrifter kan nektes importert. Det samme gjelder dersom varen ikke er merket i samsvar med norske forskrifter om merking. Importøren og 60 fartøyer. Av disse fartøyene kan inntil 35 fiske i sonen samtidig. Når det færøyske fiskerioppsyn har etablert et hovedfiskefelt, kan inntil 28 norske fartøyer delta i fisket i dette felt, mens de øvrige 7 fartøyer må drive utenfor det etablerte hovedfelt. 1. Norske fiskere kan fiske kolmule i færøysk fiskerisone i 1979 med inntil J. 57/79 Ingen kan drive fiske etter kolmule i færøysk sone i 1979 uten tillatelse av Fiskeridirektøren. FISKE ETTER KOLMULE l FORSKRIFTER OM NORSKE FÆRØISK FISKERISONE l 1979 Noregs Sildesalslag bemyndiges til å bestemme i hvilket tidsrom og hvilket 1951 om fiske med trål har Fiskeridepartementet 6. april 1979 bestemt: FARTØYERS ADGANG TIL A DRIVE Disse forskrifter trer kraft straks. Fisk og produkter av fisk kan ikke utleveres fra Tollvesenet uten samtykke fra Fiskeridirektoratets Kontrollverk. Kontrollverket avgjør også om varen skal kvalitetskontrolleres før utlevering, eventuelt ved uttak av prøver. l medhold av 5 i lov av 20. april F. G. nr. 8, 19. april Enhver som innfører slike varer må meddele Fiskeridirektoratets Kontrollverks distriktskontor om: 2. 5.

12 4. Disse forskrifter trer i kraft straks. J. 58/79 MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM FORBUD MOT FISKE MED TRÅL, SNURREVAD, GARN OG LINE PA NORDKAPPBANKEN l medhold av 4, punkt 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og Kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 6. april 1979 bestemt: Likviditetslån til kyst og bankfiskbåter Eiere av helårsdrevne kyst og bankfiskefartøy som mangler penger til å ruste ut for fortsatt fiske, kan nå få hjelp til å komme over kneiken. Det er satt av 15 millioner kroner av støttemidlene til fiskeriene i 1979 tri likviditetslån til disse fartøygruppene. 240 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Ifølge færøyiske bestemmelser er følgende område lukket for norsk garnfiske hele året: Mellom 0 rettvisende fra Eidiskollur (62 19' 17" n. og 07 05' 28" v.) og 0 rettvisende fra Bispinum (62 20' 27" n. og 06 15' 00" v.) ut til en linje trukket mellom 62 43' 12" n. og 62 37' 45" n. NORSK GARNFISKE l FÆR ØYISK SONE J. 51/79 4. Disse forskrifter trer i kraft 9. april kl. 2400, og gjelder inntil videre. 3. Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre 1 i disse forskrifter og til å gi dispensasjon fra forbudet i 2 for prøvefiske. 2. Det er forbudt å drive fiske med trål, snurrevad, garn og line i området nevnt i Forskriftene gjelder for området mellom 24 ø.l. og 30 ø.l. og fra den norske 12 mils fiskerigrense til 73 n.br. område det enkelte fartøy kan drive fiske i sonen etter 1. En undersøkelse som Fiskerisjefen i Finnmark har utført viser at alle deler av fiskerinæringen har er stort udekket behov for faglært arbeidskraft. Fiskeriundervisningen i Finnmark er lite utbygd spesielt når en tar i betraktning at fiskeriene er fylkets absolutt viktigste næring. Søkningen til de undervisnin ~gstilbud en har i fiskerifag, har heller ikke fått den oppslutning fra Finnmarksungdom som er ønskelig. Nå er også fiskeriutdanningen 3årig og tilpasset opplegget innen det øvrige videregående skoleverk. Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg og Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø, blir fortsatt helt sentrale i fiskeriundervisningen i Finnmark. l tillegg vil grunnkurs bli igangsatt i Hammerfest og Hasvik allerede i Fylkesskolestyret planlegger vesentlige utvidelser av undervisningstilbudene i fiskerifag i fylket. For å øke interessen og forståelsen for fiskeriundervisningen har fylkesmyndighetene i samråd med fiskerir~æringens organisasjoner utarbeidet et informasjonsopplegg rettet mot elevene i ungdomsskolen, foreldre, utøvere i næringen og tjenestemenne og politikere på lokalplanet. Rektor Kåre Pettersen ved Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø, er engasjert til, sammen med fiskerirettlederne i fylket, å gjennomføre opplegget. Det vil bli orientert om: 1. Nåværende fremtidige undervisningstilbud i fiskerifag generelt og i Finnmark spesielt. 2. Mulighetene for videre utdannelse og arbeid i fiskerinæringen. 3. Hva betyr videre utdannelse for å skaffe en sikker fremtid? 4. Hva kan gjøres lokalt/kommunalt for å stimulere utbyggingen av fiskeriundervisningen? Informasjonsopplegget blir startet umiddelbart etter påske og skal være avsluttet 10. mai. l første rekke vil kystkommunene bli besøkt. Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om undervisningstilbudene i fiskerifag som i dag gis i Finnmark. Informasjonsopplegg for fiskeri undervisning Lånene kan gis til fortsatt drift, til omlegging av driftsmåten og/ eller til å dekke kortsiktig gjeld til utrustningsfi rma, mekaniske firma, redskapsleverandører o.a. Det er et vilkår for å få lån at eieren av kyst eller bankfiskefartøyet sender regnskapet for 1977 og 1978 med søknaden ti l Statens Fiskarbank. Søkeren må også gi ei oversikt over den gjelda han har. Disse opplysningene trenger Statens Fiskarbank for å gi lånene til de kyst og bankfiskerne som har størst behov for dem, og som samtidig kan gjøre seg størst mulig nytte av lånene. Lånene er rente og avdragsfrie det første året, og tilbakebetalingstida blir normalt 4 år. Men tilbakebetalingstid og størrelse på lånet avgjør banken i hvert enkelt tilfelle.

13 distrikt i tiden 1925/3 26/31/ Fersk Frys. Salt Hengt Herm. For 1. januar1. ap ri l Prissone l, 2. Finnmark! 1979 etter inn Torsk l komne slutt Sei sedler. Brosme.. l l Tonn råfiskvel<t. Hyse l l Kveite l Rødspette (Tilvirket fisk er om Blåkveite regnet til råfiskvekt. Uer Biproduktene er ikke Steinbit med i tallene). Reke o o. o 8 Annen fisk 1/ I alt l Prissone 3. Troms2 Oppmaling F. G. nr. 8, 19. april Torsk.... l Sei Brosme l l Hyse l Kveite... l Lange Blåkveite. l l Uer o Steinbit l 61 Reke Annen fisk 10 l 9 I alt... l l l Prissone 4, 5, 6. Nordland 3 Torsk l Sei Brosme Hyse o o l Kveite Rødspette Blåkveite. l Uer o. o o Il Steinbit Kvitlange Reke o 20 Krabbe Annen fisk l 71 I alt i i Prissone 7, 8. Trøndelag 4 Torsk l Sei l Prissone l og 2 omfat Lange l ter Finnmark, (l) Brosme Tana og Varanger og Hyse Vardø sorenskriverier Kveite... l (2) Hammerfest og Uer o Alta sorenskriverier. Reke Prissone 3, hele Krabbe.. Troms fylke. Hummer. 3 Prissone 4, 5 og 6 om Annen fisk fa1ter Nordland ( 4) I alt l Vesterålen sorenskriveri unntatt den del Prissone 9. Nordmøres av Hadsel herred som Torsk ligger på AustVåg Sei l lo øy, (5) den del av Lyr o o o Hadsel herred som Lange ligger på AustVåg Blålange øy, Lofoten, Ofoten Brosme l (unntatt herredene Hyse lo 4 Gratangen og Salan Kveite gen), og Salten soren Uer o o 25 skriverier,. og Bodø Reke o o. byfogdembete, (6) Krabbe.. Rana, Alstahaug og Hummer ~rønnøy sorenskrive Annen fisk ner. I alt l Prissone 7 og 8 (7) Råfiskelaget ke, (8) SørTrøndelag fylke. Råfiskelaget i alt NordTrøndelag fyli alt Prissone 9, Nordmøre pr. 2/41978 X X llandbrakt fisl< i Norges Råfisklags I uken I uken I alt Anvendt til:

14 i dlltriktene til følgende salgslag Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag Blålange o 20 Lyr... Krabbe Sogn og Fjordane fiskesalgslag Hummer... Makrellstørje SJL Hordafisk Hummer... Makrellstørje. Al... Rogaland fiskesalgslag SJL Sei o 84 Hummer... Krabbe F. G. nr. 8, 19. april 1979 Brosme Hyse Pigghå Krabbe Torsk Sei Fisk brakt i land i I uken I uken I alt Anvendt til tiden 1. januar Fiskesort 26/31/4 28/4 pr. 8/4 Fersk Frysing Salting Hengt Herm. Oppm. 8. april Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Torsk Sei Kveite... l l Flyndre... l l Skate Pigghå Reke Krabbe... Torsk Sei Lange* Blålange Brosme Hyse Brosme o Hyse Flyndre Pigghå Skate AI... Reke Lange Lange Brosme o Lyr Hyse Pigghå... Steinbit... Kveite Flyndre... Uer I alt Annen fisk Lyr Reke Annen fisk Annen fisk Uer... l I alt Torsk I alt Lyr Lange Annen fisk I alt

15 Fiskerort I uken 26/31/ I ukeu 28/ I alt pr. 8/ Fenlt Tonn Annodt til Frysing Salting Henat ToDD Tonn Tonn Henn. Toan Oppm. TOIIIl Rogaland Fiskesalgslag SjL pr. 25/3 Sogn og Fjordane og Skagerakfisk S fl pr. 1/ Skagerakfisk S /L Torsk.... Sei Lyr.... Lange.... Hyse.... Pigghå Flyndre Reke.... AI Hummer.... Annen fisk... I alt l l Lofotfisket (oppsynsdistrikt) 15/479 Uken Uken Uken til Fangst, tonn Fiskevekt ,63,8 3,63,8 3,13,7 Kg fisk pr. hl lever Tran prosent Antall farkoster Antall mann TOTAL: Henging, tonn Salting, tonn Salting til filet, tonn Fersk, tonn Frysing, rund, tonn Frysing, filet, tonn Hermetikk, tonn Damptran, hl Lever til ann. anv., hl Rogn, skarpsaltet, hl sukkersaltet, hl fe rsk, hl frysing, hl hermetikk, hl dyrefor Totalfangst tonn Pr. 8/ Pr. 15/ Pr. 7/ Pr. 14/ Pr. 9/ Pr. 16/ Pr. 7/ Pr. 14/ Pr. 10/ Pr. 17/ Pr. 8/ Pr. 15/ Pr. 11/ Pr. 18/ Pr. 10/ Pr. 17/ Pr. 6/ Pr. 13/ Pr. 11/ Pr. 18/ F. G. nr. 8, 19. april

16 Nord for Stad) I uken I uken 28/4 ' Fisket etter sild, brisling, makrell og industrifisk pr. 15/ I alt Kvanta 1979 brukt til 915/4 Pr. 16/41 Pr. 15/4 Fersk l Frysing l Salting l Herme~ Dyre ogl 1979 l j Eksport l Innenl. Konsum l Agn tikk fiskefor olje :Mel og Feit og småsild l 3 Nordsjøsild K ystbrisling Hav brisling Makrell Sommer lodde Øypål l Noregs sildesalslag To bis o Norges l lvfakrellag SjL (Sør for Stad) 4841 l 100 l =l (Sør for Stad) Vintersild Feit og småsild 15 N ordsjøsild Kystbrisling H estmakrell... Polartorsk F. G. nr. 8, 19. april 1979 Omregnigifaktorer kg Conversionfactors kg Omregningifaktorer kg Conversion factors kg l hectolitre fresh sandeel 100 l hl fersk sild o 93 l hectolitre fresh herring 93 l hl fersk tobis o l hl fersk lodde o o. 97 l hectolitre fresh capelin 97 l hl fersk Kolmule l hectolitre blue whiting 100 l hectolitre fresh polar l hl havbrisling l hectolitre sprat for meal 95 l hl fersk polartorsk cod (oppmaling) l skjeppe sprat for l hectoli tre fresh l skjeppe brisling human consumption 17 l hl fersk øyepål Norway pout (konsum) Nordsjøsild Vinterlodde Sommerlodde Hav brisling I alt o o o Vinterlodde l I alt o o o , Hestmakrell... I alt o o. o o. Samlede kvanta : l Vintersild To bis o Fei tsildfiskernes Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn salgslag Kolmule Hestmakrell... Polartorsk o. o. Øyepål l l Kolmule... l K ystbrisling Hav brisling Feit og småsild l 3 Makrell o o o Vin terlodde l To bis o o. o. l Sommerlodde.l Kolmule... l lo 467 Øyepål l Makrell o o I alt o. o Av fjordsild ble det i ukene brakt i land 24 tonn, og pr. 15/4 1979, 740 tonn.

17 Kolmulefisket kom i gang Loddedirigeringa oppheva Uke 14 (2.8. april) Skrei og torskefisket gikk mot slutten i Lofoten, Bare 1 O fartøy fiska lodde ved utgangen av uka Ferskfisktrålerne inn med bra fangster, men nedgang fra uka før De første reketrålfangstene fra Barentshavet til Troms Trøndelag og på Vestlandskysten Uke 15 (9.15. april) Meget godt ko!mulefiske ved St. Kilda; i a'lt hl kolmule innmeldt i påskeuka Også hl lodde innmeldt denne uka Ferskfisktrålerne inn med bra fangster, spesielt F. G. nr. 8, 19. april Kolmulefisket begynte godt Så kom endeleg kolmulefisket gang. «Senior», «Eros» og «Gardar» tok de første fangstene helt i begynnelsen av uke 14, og siden fulgte det slag i slag. Den kolmulen som kom i land i uke 14, blei levert til fabrikker sør for Stad. Etter Sildelagets oppgaver kom det inn ca hl. Men det blei innmeldt langt mer. Følgende båter meldte fangst til Sildelaget: «Senior» hl, «Majala» hl, «Ny Dolsøy» hl, «Nordsjøbas» hl og «Libas» hl. Hvor mange, og hvilke fartøyer som meldte inn fangst til Feitsildlaget, har vi ikke oversikt over. Men ved slutten av uke 15, på påskeafta, var det meldt inn ca hl kolmule, halvparten sør og halvparten nord for Stad, ifølge opplysninger fra Sildelaget. Da hadde «Eros» vært inne med to laster på hl hver, og «Grimsholm» hadde levert den største lasta til da i fisket, med hl. Det blei meldt om «blankstille» på feltet ved St. Kilda der det ved slutten av uke 15 blei fiska meget godt. Det blei levert i alt ca hl kolmule til mel og olje i uke 15. Loddedirigeringa oppheva i påskeuka Feitsildfiskernes Salgslag oppheva loddedirigeringa 11. april. Men det var fortsatt både trålere og snurpere i arbeid på Varangen. Ved utgangen av uke 14 hadde 6 trålere og 4 snurpere i alt ca hl av kvoten igjen. Det var trålerne «Kjell Hogo», «Neptun 11», «Miløy», «B ruma», «Gerd Anna» og <Amnes». De fire snurperne Da kolmulefisket endelig begynte, slo det til med meget godt fiske ved St. Kilda. <<Senior», «Eros» og «Gardar», som fotoet viser, tok de første fangstene. Ko'lmulefisket endelig i gang lndustritrålerne leverte hl fra Nordsjøen Godt garn og juksafiske på Varangen og de fleste felt i VestFinnmark Troms: De største garnfangstene fra Sørøyhavet og de største linefangstene fra Torsvåghavet Godt vær i Lofoten, men svært ujevnt fiske og mindre fangster mot slutten av uka Godt torskefiske ved Vikna elendig ved Frøya Godt seinotfiske i Trøndelag dene uka også Store landinger av bankfisk fra Stoksund til Storebø Godt garnfiske etter torsk utafor Karmøy og på kysten av Møre og Sogn og Fjordane Gode landinger av reker og konsumfisk på Skagerrakkysten i AustFinnmark Vel hl industrifisk fra Nordsjøtrålerne Godt garnfiske i Vardøområdet. Men store problem med stimene av grønlandsse1 som også konsentrerte seg om Vardø. Stort sett påskestille ellers på kysten av Austog VestFinnmark Jevnt over mindre garn og linefangster i Troms Kraftig nedgang i fangstene på line og garn i Lofoten Storparten av garn, line og juksafiskerne slutta av Lofotsesongen for i år før helgedagene Sterk nedgang i fisket ved Vikna og Frøya Viknaoppsynet avslutta påskeafta Ellers på kysten av Helgeland, Trøndelag, Romsdal og Nordmøre tok fiskerne påskeferie hele uka Godt torskefiske denne uka også på deler av Vestlandskysten. Men påskehelga skapte mottaks og leveringsvansker Store landinger av saltfisk på Møre Banklinebåter leverte bra fangster på Møre og i Sogn og Fjordane. Noen båter måtte ligge med fangsten om bord til etter påske Fisket i perioden april :

18 trålerne Vi fik melding om disse trålerlandingene i uke 14: Honningsvåg: en tråler 36 tonn. Havøysund: en småtråler 15 tonn. Sørvær: «Sørvær» 80 tonn og en tråler 1 O tonn etter avbrutt tur. Hammerfest: 6 Findustrålere leverte fra 2250 tonn med 34 tonn som gjennomsnitt. Skjervøy: to trålfangster på 50 og 60 tonn. Tromsø: «Prestfjord» 45 tonn og en annen tråler det samme. Sommarøy og Kårvikhamn: en tråler 50 tonn. Vi fikk melding om disse landingene i uke 15: 60 tonn. som hadde kvote igjen var «Silljo», «Kristian Halstein», «Aksla» og «Marius». Av snurpefangstene i uke 14 kan nevnes at «Hoddevik» leverte to fangster på hl, «Aksla» en fangst på hl og en på hl og «Vølund» en fangst på hl. «Silljo» meldte hl. Tråleren «Landkjenning» leverte Det blei meldt inn hl og levert hl. Pakkinga av konsumlodde blei avslutta den uka. Da var det i alt innfryst hl for eksport til Japan og hl til fiskefor ved anlegga i land. Om bord i fartøya var det innfryst hl lodde og og og «Skifjord» hl. Det blei rapportert fleire tilfeller av hl og en på hl i uke kg rogn hl lodde var levert til anlegg i land for produksjon av rogn. l uke 15 blei det meldt inn hl, slik at det totalt var meldt inn og hl, «Bruma» hl vinterlodde ved utgangen av uka. Samtidig var det ilandførte kvantumet kommet opp i hl etter at det blei levert hl i uke 15. Loddedirigeringa blei oppheva i påskeuka, men det var fortsatt fartøy i fiske på Varangen. Ett av dem var snurperen «Aksla» som leverte en fangst på sprengt trål den uka. fangster denne perioden også, men gjennomsnittlig mindre enn Landingene pr. tråler gikk også ned fra uke 14 til uke 15, med 246 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Ne~gang i fangstene for ferskfisk under storfisket i forrige periode. unntak for landingene i AustFinn Ferskfisktråleren «Prestfjord» leverte 45 tonn Tromsø uke 14. Ferskfisktrålerne leverte bra Berlevåg: «Vadsøgutt» 37,8 tonn og «Lofottrål!» 59,9 tonn. Mehamn: «Mehamntrål» 48 tonn. mark som i gjennomsnitt holdt seg 78,4 tonn og «Sjongtrål» 49,3 tonn. på det samme. «Kjølnes» 61,8 tonn, «Persfjord» Vadsø: «Vadsøjenta» 50,4 tonn. Båtsfjord: «Makkaur» 67,5 tonn, Kjøllefjord: «Kjøllefjord» 30 tonn. Bugøynes : «Nordkyntrål» 51 tonn. Vardø: «Kirkøy» 72 tonn. «Båtsfjord» 58 tonn fersk og 31,2 tonn rundfrossen fisk. Berlevåg: «Sjongtrål» 40 tonn. Mehamn: «Bugøyfisk» 100 torin. Harstad : «Kasfjord» 46 tonn. Tromsø: «Ringvassøy» 60 tonn og «Hagbarth Kræmer» 60 tonn. Sommarøy: «Stamsund» 70 tonn. Kristoffervalen: «Valanes» 38 tonn. Andenes: «Andenesfisk li» 105 tonn. Bø: «Bøtrål li» 59 tonn og «Vågamøy» 42 tonn. Myre: «Holm senior» 14 tonn og «Stig Bjørnar» 45 tonn. Melbu: «Vesttind» 70 tonn, «Østtind» 95 tonn og «Nordtinn» 78 tonn. Stamsund: «Røstnesvåg» 68 tonn mest sei og «Vestvågøy» 59 tonn mest sei og uer. Båtsfjord: «Røeggen» 59 tonn, Kjøllefjord: «Kjøllefjord» 86 tonn. Kårvikhamn og Husøy: «Øyanes» Hamnes: «Gargia» 55 tonn.

19 (derav 31 tonn torsk) og «Våga ~ mot» 55 tonn. Godt garnfiske i Vardøområdet og godt juksafiske på flere felt i VestFinnmark Garnfiskerne tok gode fangster i uke 14 og kg i uke 15 levert i Vardø. Flere fangster tatt i dette området blei levert i Båtsfjord og Berlevåg. l Båtsfjord blei det levert garnfangster fra kg tatt på 2netters garn i uke 14 og i Berlevåg fangster fra tatt på garn samme uka. l uke 14 kom de første fartøyene inn med rekefangster fra Barentshavet. «Kvaløyfjord» leverte 30 tonn i Kaldfjord, «Lyshaug» og «Grøtnes» 40 og 14 tonn i Tromsø. Fotoet av «Lyshaug» er tatt da fartøyet lossa reker i Fosnavåg forrige sesong. Lauksundskaret: «Kågsund» 51 tonn. Bø: «Bøtrål Ill» 40 tonn og «Bøtrål li» 57 tonn ves. torsk. Myre: «Øksnesfisk l» 91 tonn (derav 63 tonn torsk), «Myrefisk l» 65 tonn og «Stig Bjørnar» 22 tonn. Melbu: «Sortland» 70 tonn, ves. torsk. Stamsund: «Lofottrål Ill» 52 tonn ves. torsk, «Berlevågfisk l» 77 tonn ves. torsk og «Ballstad» 73 tonn, ves. torsk. Svolvær: «Vågakall» 46 tonn tatt på to døgn i Båtsfjorddistriktet. Det blei opplyst at mesteparten av juksafisken var i størrelsen Ingen landinger i uke 15. l uke 14 blei det tatt juksafangster fra kg på to døgn i Vardøområdet og kg 2,53 kg. rundt Vardø både i uke 14 og uke 15. Det blei meldt om fangster fra kg på to maskiner, Skarsvåg på en og to maskiner, Havøysund kg på en og to maskiner og Kamøyvær l uke 15 tok juksafiskerne påskeferie både i Aust og VestFinnmark. Men det blei tatt fine juksafangster i VestFinnmark i uke 14. Nordvågen meldte om fangster fra kg på en og to maskiner. Størrelsen på fangstene gikk sakte men sikkert nedover på de fleste felt i Troms. Men tromsfiskerne var i aktivitet også i påskeuka og tok bra fangster. garnfangster på kg, fangster opp i kg. med Havøysund på topp med og 15: (fangstene i uke 15 i parentes) Sørøyhavet: garnf Mindre fangster i Troms Arnøyhavet: garnf ( ). Fugløyhavet: garnf (1 garnf kg). () ( ). Mjølvikhavet: garnf ( ) og linet ( ) og linet (). Malangsgrunnen: garnf På de samme felta blei det tatt Slik var fisket i Troms i uke 14 Torsvåghavet: garnf F. G. nr. 8, 19. april

20 distrikt og 10 tonn i Frøyadistriktet. Den uka var det henholdsvis 217 og 96 mann med i fisket. Uka etter blei det tatt 52 tonn ved Vikna og bare 2 tonn ved Frøya. Da var det fortsatt 33 mann med i Frøyafisket. Oppsynet ved Vikna blei heva påskeafta. Da var det ført i land Lofotsesongen mot slutten Ved utgangen av uke 14 var det tatt tonn skrei i Lofoten oppsynsdistrikt. Det var vesentlig mindre enn i foregående år, spesielt når en tar med at oppsynsdistriktet er utvida i år. Det blei fiska tonn i uke 14 og vær og driftsforholdene var gode. Men fisket var ujevnt, og 248 F. G. nr. 8, 19. april 1979 Flere saltfisktrålere leverte også fine fangster før påske. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag tok imot ca. 700 tonn i uke 14. «Dagny Kristin» leverte 120 tonn salta torsk, 35 tonn salta sei og 65 tonn filet. Ferskfisktrålerne leverte mindre fangster denne perioden enn forrige periode. «Lofottrål Ill» leverte 52 tonn i Stamsund i påskeuka () og linet (). (). Mulegga: garnf Sommarøyhavet: garnf ( ) og reket (1 reket. 400). Stordjupta: garnf ( ). Mefjordhavet: garnf ( ) og juksaf. ( ). Hjelmsøybanken: (1 garnfangst på kg). Rotsundfeltet: (smågarnfangster fra kg). Kvænangen: (smågarnfangster fra kg). Gryllefjordfeltet: (garnf og linet ). Torskenfeltet: (smågarnfangster fra og linet kg). Fra Finnmarkskysten : en garnfangst kg (garnf. 1 O ). l uke 14 kom de første reketrålfangstene fra Barentshavet. Da leverte «Kvaløyfjord» 30 tonn reker i Kaldfjord og «Lyshaug» og «Grøtnes» 40 og 14 tonn i Tromsø. fangstene gikk ned mot slutten av uka. Snurrevadfiskerne tok relativt sett de beste fangstene. l påskeuka blei det tatt tonn slik at totalkvantumet kom opp i tonn. Vær og driftsforholdene var gode med unntak for påskeafta da det blåste opp med sterk nordlig kuling og snøbyger. Fangstene på garn, line og juksa gikk kraftig ned og storparten av de fiskerne som dreiv med disse redskapene slutta av fisket for i år. Snurrevadfiskerne gjorde det bra og dreiv lønnsomt også på slutten av uka. 827 tonn torsk i oppsynsdistriktet den tida oppsynet var satt. Det kan ellers nevnes at det blei tatt garnfangster på opptil kg torsk pr. trekk i Brønnøysundområdet i uke 14. Godt seinotfiske i Trøndelag Det gode seinotfisket fortsatte i Trøndelag i uke 14. l uke 15 tok seinotfiskerne påskeferie. Det blei låssatt 6 seinotfangster på i alt 95 tonn i NordTrøndelag og 6 seinotfangster på i alt 78 tonn i SørTrøndelag. Dessuten blei det håva 14 fangster i SørTrøndelag, på i alt 77 tonn. Kristiansund mottok 13 seinotfangster fra 320 tonn, i alt 11 O tonn håva notsei. De fleste fangstene var tatt på Almenningshavet i Trøndelag. Kristiansund fikk ellers inn 9 trålfangster fra 423 tonn, til sammen 90 tonn sei. Også,., Viknaoppsynei avsiutta påskeafta Fangstene gikk kraftig ned disse to ukene i gytetorskfisket ved Vikna og Frøya. l uke 14 blei det brakt i land 190 tonn i Vikna oppsyns

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

=====z:::-=:=a======

=====z:::-=:=a====== MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-177-91 (J-132-91 UTGÅR) Bergen, 6.12.1991 TH/TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORDSJØEN OG I EF-SONEN VEST AV W 4 I 1991. Fiskeridirektøren

Detaljer

ljl :~~~,:.~!?.~:~!~~"~!

ljl :~~~,:.~!?.~:~!~~~! , MELDING FRA FISKERIDIREI

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e!

li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-132-91 (J-110-91 UTGAR.) li1 :~:~.:~~~~~=s~o~~:.;e! L!J Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 TH.(05) 23 80 00 Bergen, 4. september 1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7'

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b. ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' FISKERI Dl REKTØ REN l Bergen 27/8.1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN A /_ -..,,..,,b ***************************** T1ZIC.f;... 11; :;>, J I tj, /'c_ J 185/84 7' ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP.

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP. nz. Ob2. ~g~ MELDING FRA FIS~RIDIREKNREN r;t;l :~,~~~~~~::~!~~:~ J - 2 4-8 7 ~ Telex 42 151 Telefaic (05) 20 00 61 Tlf. (05) 20 00 70 Bergen, 8.5.1987 EE/ EW KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE

Detaljer

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer:

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer: MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-165-91 {J- 103-91 UTGÅR) Bergen, 13. 11.1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1971 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1971 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV FISKE OG FANGST Side Forslcrifter

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05) Tlf.(06)200070

rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05) Tlf.(06)200070 . -.MELDING FRI... FISKERIDIREKTØREN rm - SKERtD~KlE>RATET Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Teiex42151 Telefax(05)200081 Tlf.(06)200070 Bergen, 21.10.1988 TH/ MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt tt '' tt tt ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

J 150/84. Forhodet mot fiske etter t orsk i 1 og 2 gjeld og sportsfiske. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensera frå dette forhodet.

J 150/84. Forhodet mot fiske etter t orsk i 1 og 2 gjeld og sportsfiske. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensera frå dette forhodet. " FISKERI Dl REK TØ REN Atk.nz. 41~. 5 ~~N~FRA FISKERIDIREKTØREN ~ ***************************** J 150/84 1 Bergen, 24.7.1984 ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983 NR. 1824 OM FISKE ETTER TORSK NORD

Detaljer

I forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, la kan:

I forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, la kan: MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ' jttk.n~ I/ 32. 3 3 1 ifiskeaidtaekloratet Mellendalaveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax (05) 20 00 61 Tlf.(05) 20 00 70 Bergen, 24.10.1988 TH/ MN FORSKRIFT

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FISKERIDIREKTØREN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN FISKERIDIREKTØREN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 1!11~119111illiiOl!flHlilllllftiilHll"llllHH'l'IHtlHH J. 38/78 Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval. --------------------------------------------------~---

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen,

FISKERIDIREKTØREN Bergen, FISKERIDIREKTØREN Bergen, 31.3.1982 BH/VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN u1111un1111nn11nnnnnnnn11nnn11n111tunu J. 24/82 Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval. I medhold av 2, 3, 5, 11 og

Detaljer

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN ufb l/!r. 6 /()0/c FISKERIDIREKTORATET * Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN / Bergen, 05.02.1990 TK/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORS!QlIFT AV 11. JANUAR 1990 OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tii. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-92-96 (J-86-96 UTGÅR) Bergen, 24.6.1996 AFJ/IS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ff"""""""""""""'"'""""""""""""" J. 10/ 85. KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ff'' J. 10/ 85. KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKER Dl REKTØ REN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN ff"""""""""""""'"'""""""""""""" J. 10/ 85. Bergen, 2.1. 1985 LG/TBR KVOTEAVTALEN FOR 1985 MELLOM NORGE OG DET EUROPESKE FELLESSKAP. Denne meldingen gir en oversikt

Detaljer

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~

ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ DLDIHG ru r ISDIUDIUlt'l'ØUH J- 35-91 (J-61-90 O'fcå.R) ljl ~~~~.=~~~~:~~:.J.~ L:!J Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.(05! 23 80 00 Bergen, 21. 02.1991 SÅ.J/TAa KVOTEAVTALEN FOR 1991 MELLOM NORGE

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 85/84. (Jfr. J. 77/ 84) FISKERIDIREKTØREN -{1} s- /arie Bergen, 25.4.1984 TLØ/ VJ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 85/84 (Jfr. J. 77/ 84) ENDRING I FORSKRIFT AV 15. DESEMBER b983 NR. 1827 OM REGULERING

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

t.i:..,..z. ~ 3 "J.. 3Y

t.i:..,..z. ~ 3 J.. 3Y p t.i:..,..z. ~ 3 "J.. 3Y MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN Mellendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN Bergen, 2.6.1987 JL/ EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 19.12.86 OM REGULERING AV FISKET ETTER

Detaljer

ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA

ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA MBLDIHG FRA FI SDRIDIRBKTØRBH J-103-91 (J-66-91 utgir) Bergen, 01.07.1991 HRa/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83) FISKERI Dl REKTØ REN 1 Bergen, 1. 3.1984 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J. 42/84 (Jfr. J. 166/83) TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTENE. ENDRINGAR AV 17. FEBRUAR OG 27. FEBRUAR 1984.

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 24.11.81 LG/TSL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""" J. 149/81 Endring av forskrifter om Regulering av trålfisket etter 0 torsk og hyse nord for 62 n.br.

Detaljer

00 * FISKERIDIREKTORATET

00 * FISKERIDIREKTORATET 00 * FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 Tlf.(05123 8000 Bergen, 18.06.1990 ES/VJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET

Detaljer

L.:!J Telex Telefax Tif.( O

L.:!J Telex Telefax Tif.( O ~ ~~,~~,:~!~L~b:~~~~~~J L.:!J Telex 42 151 Telefax 105120006 1 Tif.(0512000 O Bergen, 18.5.1988 BHS/ MN FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1988. Fiskeridi

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987. Bergen, 9.7.87 TH/TSL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 1987. Fiskeridepartementet har 24. juni 1987, med hjemmel i 16 i forskrift om regulering av fisket

Detaljer

* I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.!

* I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.! MSLDI G l'd risdjudiuk'l'ørd J-66-gl (J-54-91 1JTGb) * I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.! Tetex 42151 Telefax (05)23 80 90 Tl.(05)238000 Bergen, 16. april 1991 HR/ TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78

MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78 Bergen, 11.5. 1978 WJ/HHa MELDING FFA FISRERIDIREKTØREN J.55/78 Midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å drive fi.ske med trål fastsatt ved kongelig resolusjon av 28.april 1978 i medhold

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84) FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 16. 4.1984 TLø/LM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN ***************************** J 82/84 (Jfr. J 42/84) ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983 NR. 1824 OM FISKE ETTER TORSK

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. " " " " " " " " " " " " li li li li " " " " " " " " " li " li " J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83)

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN.       li li li li     li li J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83) FtSKERIDIREKTØREN Bergen, 1. 1. 1983 LG/LM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN " " " " " " " " " " " " li li li li " " " " " " " " " li " li " J. 129/ 83 (Jfr. J. 116 / 83) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE ETTER

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~

I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~ Y52 _ 3 y MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN, / ~ ;, :r.r_ (J-207-86 UTGAR) I; I ~'.,:~,:.~~~~:~~-=~~R~~ Bergen, 9.4.1987 JL/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 19.12.86 OM REGULERING AV FISKET ETTER

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 "'I Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-081-2000 (J-053-2000 UTGÅR) Bergen, 05.04.2000 AFJ/TL

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E:

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-96 (J-42-96 UTGÅR) Bergen, 28.5.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1998

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1998 I.. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tit. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-42-98 (J-24-98 UTGÅR) Juridisk kontor, forværelset 6STK.

Detaljer

/f zk.ne. L l ~~. 2i-{

/f zk.ne. L l ~~. 2i-{ (J-174-88 UTGÅR) ~ ~.~:..~~~ "~~!~~o~!~ ~ Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 00 /f zk.ne. L l ~~. 2i-{ Bergen, J0.03.89 ES/ TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT FASTSATT VED KGL.RES. AV 23.12.88

Detaljer

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ Telex 42 151 Telefax 5023 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-57-97 (J-224-96 UTGÅR) Bergen, 7.4.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

i "~::.1 It I i Bergen, FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER NORSK VÅRGITENDE SILD I 1992.

i ~::.1 It I i Bergen, FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER NORSK VÅRGITENDE SILD I 1992. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-160-92 (J-129-92 UI'GÅR). 35:2!j CZL ',",/!'(!V 7 '32. 3 '( i "~::.1 It I - - - i Bergen, 22.10.1992 ES/TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET) MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2002 (J-132-2001 UTGÅR) Bergen, 4.11.2002 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 16. MARS 1994 NR. 215 OM REGULERING AV FISKET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET)

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992.

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. MEIDING "FRA TISKERIDlREKTØREN J-190-92 (J-173-92 urgår) Bergen, 4.12.1992 ES/BJ FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. Fiskeridepartementet har

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-10-96 (J-37-95 UTGÅR) Bergen, 30.01.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHA V (NAFO-OMRÅDET). Fiskeridepartementet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-2003 (J-42 og 46-2002 UTGÅR) nr D k o.nr. ergen, 25.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET """"""""""""""""""""""""""""""" MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen,

FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-124-2000 (J-90-94 UTGÅR) Bergen, 26.06. 2000 AFJÆB FORSKRIFT

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

'[i] FISKERIDIREKTORATET

'[i] FISKERIDIREKTORATET '[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-167-201 (J-154-2001 UTGÅR) Bergen, 24.8.2001 RLO/EWI

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

L/ FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

L/ FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 L/ 12.5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-143-2000 (J-229-99 UTGÅR) Bergen, 31. 07.2000

Detaljer