Berresenet. BV 957 Trondheim APen. Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri Seminar i Deidesheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berresenet. BV 957 Trondheim APen. Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri 25.05-04.06.1989. Seminar i Deidesheim 03.06.1989."

Transkript

1 Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 957 Trondheim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortroligpga Fortrollgfradato: Tatel Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri Seminar i Deidesheim Forfatter Bjørn F Russenes Dato Bedrift ) Landsdelsutvalget for Nordnorge Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kattblad Norge Norge Norge Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Foredrag Rapport Råstofftype Emneord Byggningstein Sammendrag

2 FYLKESRADMANNEN PLANAVDELINGA ify SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Deltakarar studiereise til Nurnberg Dykkar Vårna.DMo 1716/89/BFR/ RAPPORT FRA STUDIEREISE TIL NORNBERG OG TYSK STEIN- INDUSTRI 1989 Vedlagt følger rapport frå studiereisa til steinmessa NOrnberg og tysk steinindustri i dagane Rapporten er utarbeidt som eit referat frå seminar som blei halde i Deidesheim Rapporten er ikkje meint å vera fullstendig i ein kvar samanheng. Han vil likevel kunne nyttast som ein dokumentasjon i høve til oppdragsgjevar, myndigheiter og næringa sjølv. Det er grunn til å peike på at studiereisa blei arrangert på vegner av og med midler frå Landsdelsutvalet for Nordnorge. Rapporten blir med dette sendt ut til samtlege påmelde deltakarar på studiereisa. Ytterlegare tinging av rapporten kan gjerast til Sogn og Fjordane Fylkeskommune, ved Bjørn F. Russenes. Vedlegg: Postadreue: Postgkokonto: Telefon: 5840 HERMANSVERK Bankglrokonto: (058) 53411

3 6. Deutsche Naturwerkstein-Tage Stone4ecNürnberg89 6. TrodeRer Natural Stone and StoneworkIngTechnology 6. Salon Prolesslonneldes PierresNaturelleset de la Technologle de lisurtravall 6. Saione della Pletra Naturole relativa Tecnica dl Lavorazione 6. Salen de PledrasNaturales y Mequlnarla para suelaborocitm rg,.-28.mal 1989 RAPPORT FRA STUDIEREISE TIL STEINMESSE I OG TYSK STEININDUSTRI NORNBERG SEMINAR I DEIDESHEIM ved Bjørn F. Russenes fylkesgeolog Sogn og Fjordane Arrangement i regi av Landadelautvalget for Nordnorge. Leikanger

4 - " - - ir =», 6. DeutscheNaturwerkstein-Tage.=(,"~ta." ssg () OD - bwmwmm angongnord,. enctanesed EnfilanCiNerd &r I StOitedøCNütnbeig kalehloplan flersal plon Plondanbis Planktgenstalo ner t,... asi PL. =,......" 7. _.../ "=" ~4... Innonhol Inninhal.-r---r =.---; 4.. ir,.--- I- - - \r&s... c tatt r 7(D... '.S. t = t\a)...= 7 T - MeGb el. =Ine... GUI IMIS a a..... Irc affl.le SESi'll=.4"... =....i.t. ue yeanfle ISI ZI W 11a/... t W..: MEME =ffies...".,,,...." Yab IM = yo. = IIMM qio t... =..._ Z t.. iir k i :... sumflos n e.',.17 L 1MS Ine... ret...,...-= erumxivno Sfflieweltum Tawmgegatla Naupheslourant SldåPÅM Ilad~ 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE side: -Deltakerliate på eeminaret i Deidesheim Deutache Naturwerkstein-Tage 1989, NORNBERG 4 Dag for dag - resyme 5 Hensikt/målsetting med studieturen 13 Videreforedling av naturstein i Nordnorge 14 DU's strategi i natursteinsektoren 15 Statens strategi med hensyn til naturatein 16 Forskningsprosjekt ved SINTEF 17 Oppfølging - kompetanseopbygging 18 Oppfølging - kartlegging/uttak/bearbeiding 19 Konklusjon 20 Vedlegg: -Kurzinformation Staatliche Fachschule for Steinbearbeitung, Wunsiedel. Håndprøver norske bergarter i Natursteinarkivet ved Steinfagskolen, Wunsiedel Deltakere på studietur til Nurnberg

5 DELTAKERE SEMINAR I DEIDESHEIM Haakon Thrane - Nilsen, konsulent Gunnar Aker Johannessen, Troms Fylkeskommune Bjørn Liland, Skjærstad kommune Ulf Syversen, Lebesby kommune Lisbeth Alnæs, SINTEF Tore Holmberg, Konsulent Per Zakken Brekke, Næringsdepartementet John Arne Opheim, Mineralutvikling Svein Olerud, Norges geologiske undersøkelse Sigbjørn Solli, Elkem Nefelin Vidar Johansen, H. Johansen & sønner Bjørnar Pedersen, Grønseth & Co. Magne Martinsen, Grønseth & Co. Terje Skavold, Distriktenes Utbyggingsfond Erik Lund, Mineralutvikling Per Bøe, Tromsø Museum Tom Heldal, Finnmarksforskning Ole Sivert Hembre, Nord Trøndelag Fylkeskomm. Ola Torstensen, Nordland Fylkeskommune Sigmund Johnsen, Finnmark Fylkeskommune Bjørn F. Russenes, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møteleder: Sigmund Johnsen Referent: Bjørn F. Russenes 3

6 6. DeutscheNaturwerkstein-Tage1989 Willkommenin Nernberg Naturstein, dasbaumaterial groberkulturenåberjahrtausendeistheutebegehrter denn je.dasau8argew6hnliche Materialundseinevierfåltige VenNendung, aberauchseine anspruchstelle Bearbeitung und wirtschaftkhegewinnung stehen immittelpunkt der6.deutschen Naturwerkstein-Tage DieMessemitihrernbranchengerechtenZweijahresturnus pråsentiertsichauch1989wiedervoller Innovationen, IdeenundAnregungen.Sieistdamiterstrangiger Branchentreff füralle,diemit Naturstein arbeiten. Intemational signalisiert diesdieneuekurzbezeichnung Stone+tecNåmberg. Nattastein istdankseinerhenrorragenden åsthetischen undtechnischenoualitåten einweltweit gefragtesbaumaterial. InNårnbergfindenBauherren. ArchitektenundBauschaffende einvielfåltigesangebot, seiesnunfår de Fassade, deninnenbereich oderdieadlenanlage. AuchbeideneinzelnenFertigundHalbfertigprodukten, wie FassadenundBodendatten sowiemassivstücken undfliesen bietetdiemesseeinenwertvollenmarktfiberbkk. Umfassend istdasangebot in Gewinnungs-. Bearbeitungsund Anwendungstedmik. Beiden Bedarfstrågem inallerweltgilt NOrnberg stetsalsbestandsadnahmedesmarktrelevanten europåischenangebots anmaschinen undwertzeugen. ZurGesamtschau desnaturwerksteins geh6renauchdie Spezialprodukte zurpfiege, Konserviening undrestawierung, dasgrabmal ausnaturstein sowie diegrabmalgestaltung: die MesseinNåmbergschafftauch hierdenerfordedichen Marktiterblick. ImRahmender6. Deutschen Natunserkstein-Tage 1989finden wiederumbedeutende Rahmenveranstaltungen statt:$odie Bundestagung desdeutschen SteinmetzundBildhauerhandwerksunddieVerleihung des DeutschenNaturnerksteinpreises DieDeutschen Naturwerkstein- Tagehabenwegenihmranspruchsvollen Pråsentation und ihrerhoheninfonnationsquattåt weltweiteinengutennamen.die Gliederung desangebots in Stein"undJechnir sowieder huheservicestandard desmessezentrumsnåmbergerleichtem esdembesucher, Si raschund effektivzuinformieren. BeiBesuchemwieAusstellern sindinder RegeldieRrmeninhaber bzw. leitendenmitarbeiter innårnberg anwesend. DiesbedeutetkompetenteGespråche, seiesin technechwoderkaufmånrischer Hinsicht. 4

7 OPPSUMMERING AV INNTRYKK FRA STUDIETUR TIL STEINMESSE I NORNBERG OG TYSK STEININDUSTRI DAG FOR DAG - RESYME Innledningsvis ble det på seminaret i Deideshelm gjort kjent at det var tatt videoopptak fra studieturen. Finnmarksforskning i Alta var satt til å redigere opptakene. Samtlige deltagere ville få tilsendt en kopi av en redigert video. a) NORNBERG STEINMESSE Skavold: mente det var positivt med en norsk stand NUrnberg. Til sammenligning var det ingen slik stand på steinmessen i Carrara året før (1988). Ville fremheve som positivt samarbeidet mellom norske bedrifter for å få til en skikkelig norsk stand på messen. Etter Skavold sitt syn var det vist stor interesse for norsk stein i NUrnberg. Heldal: pekte på hvor utrolig mye "rar" stein som kunne bli solgt. Heldal mente han hadde sett mye B- stein som vi i Norge brydde oss om å gjøre noe med. Alnws: savnet instituajoner i Norge som driver med kvalitetstesting av naturstein. Hun mente det var ingen som markedsførte stein i Norge utfra kvalitet. Johnsen: pekte på at hvert enkelt land hadde sine egne normer og sine egne kriterier for kvalitet. Brukerne er selv ansvarlig for å kontrollere kvaliteten. Mente ellers at det var positivt med SINTEF's initiativ når det gjelder kvalitetstesting. Denne må relateres til de internasjonale normene. Solli: hadde som målsetting å se hvilket utstyr som fantes på messen. Særlig gjaldt dette Wire-sager.

8 Solli hadde hatt forhåpninger om å ae brudd i drift på studieturen,. Særlig gjaldt dette grantittbrudd. Holmbera: hadde hatt et bra utbytte av A se på maskiner på steinmessen. Var interessert i feltaag, men fant generelt lite utatyr som var aktuelt for brudd tilavarende Friarfjord-forekomsten. Toratenaen: mente at mange av deltakerne hadde fått et postivt inntrykk av mulighetene for norak atein som eksportartikkel. Mye av den steinen som i dag brukes i Tyakland (gneis varianter - flammegneis etc.) var ikke særlig fantastisk. Vi i Norge bør derfor ha muligheter for å finne tilsvarande norake kvaliteter, spesielt i kystnære storforekomater. Svversen: råstoffet har man, så hovedinntrykket var at man nå mangler penger og kompetanse i utkantene til å komme i gang. Man må også ha kompetanse for å komme i kontakt med markedet. Natursteinsprosjektene måtte grundig forberedes ved geologisk undersøkelse og skikkelig markedsføring. Kunnakaper Om markedet er viktig for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Lund: mente å ha sett mye stein på messen som han på forhånd aldri ville trodd kunne brukes. Mente at hovedproblemet for norsk steinindustri var ator avatand til markedet. Trolig mer atraktiv atein i Norge enn det som svenskene hadde vist frem. Lavprisete varianter som ble vist på mesaen kan vanakelig drives med lønnsomhet i Norge. Orsheim: pekte på at messen hadde viat en kolossal variaajon i ateinsorter og i steinkvaliteter. Thrane-Nilsen: pekte på at det nå var alutt med at "granitter" rådde grunnen alene. Nevnte ellers at alle koryfeer innenfor monumentatein bransjen hadde vært til stede på messen. Denne muligheten til å skaffe seg kontakter burde vært utnyttet bedre. Pekte ellers på at det nå bør etableres et miljø Norge som kan bearbeide småfallen blokk til markedsføring. Johannessen: sa at steinmessen i NUrnberg hadde vært en god innføring i faget. Messen ga en god global oversikt over aktuelle ateinsorter og "steinland". Olerud: hadde fått en god innføring i steinmarkedet. Besøket på ateinmessen med påfølgende bedriftsbesøk var en inspirasjon for hva NGU skal gripe fatt i i det videre arbeidet med kartlegging av monumentstein. 6

9 29.5. Thrane-Nilsen: mente å ha sett en tendens på messen til øket innføring av programmerte/datastyrte maskiner og annet utstyr. Dette betyr at arbeidskraft/lønninger ikke lenger representerer en hindring for norsk bearbeidings industri. Av total kostnad for ferdig vare, utgjør råblokken idag 10%. Johnsen: mente å kunne trekke følgende hovedkonklusjon: Messen ga et bra spekter av synapunkter på hvilke muligheter som idag finnes for norsk bearbeidet stein på eksportmarkedet. STAATLICHE FACHSCHULE FOR STEINBEARBEITUNG, WUNSIEDEL Deltakerne fikk utlevert en orientering om steinskolen; undervisning, opptakskriterier og yrkesmuligheter. Skolen har dessuten bygget opp en stor samling med natursteinplater fra hele verden. Også Norge var godt representert, bl.a. med larvikitt, trondjemitt, Alta-, Oppdal-, Ottaskifer, diverse marmorkvaliteter: tundra, norwegian rose, og serpentinitt. Til og med eklogitten fra Sogn og Fjordane var kommet på plass. Deltakerne fikk utlevert datautskrift for samtlige norske steinsorter i samlingen. Samlingen ble administrert av geolog Reinhard Kågler. ønsker informasjon om norak stein i produksjon. Vil også svært gjerne ha tilsendt prøver. Minste format er 26 cm x 15 cm x 2 cm. Ta kontakt: Staatliche Fachschule für Steinbearbeitung, Tannenreuth 1, D 8592 WUNSIEDEL. NATURSTEINWERKE, WUNSIEDEL Mindre bearbeidingsbedrift med dårlig standard. Ikke værneutstyr, amå og mørke lokaler, lite areal utomhus. Fortalte at det var vanskelig å skaffe god stein (råblokk), særlig lys labrador (lys larvikitt). Japanere og østen forøvrig bød hele tiden over, noe som var med på å trekke prisen opp. Priseksempler: 1200 DM pr.m3 for hvit stein/spania 2400 DM for hvit stein/støren/tolga Bedriften ga inntrykk av å være overbelastet hva kapasitet angår. 7

10 30.5. MASCHINENFABRIK FICKERT AG, SCHWARZENBACH/FICHT- ELGEBIRGE Mottatt av Otto Fickert. Representant for Fickert i Norge: 0.Lyshaug v/ E. Bugge-Mahrt. Firma viste stor åpenhet og viste frem hva bedriften sto for. God arbeidamoral. 150 ansatte med en omsetning på 18 mill. DM pr. år, fordelt med 12 mill. DM i maskiner og 6 mill. DM i slipe- og poleringshoder. 11 ansatte på konstruksjonsavdeling. Denne var gammelmodig, uten bruk av datamaskiner. Fickert leverer det meste av maskinene til Eide på Nordmøre. Har der et brukbart renomme. Litt trege med reservedeler. Har god service på maskinene. GRAF GRABDENKMALER, WEISSENSTADT Mottat av Graf jnr.. Opplyst at det var forbud mot fotografering og videofilming. Bedriften har 50 ansatte som leverer 50 tonn ferdige gravmonumenter pr. uke. Bedriften er ator og moderne med god plass. Mye ledig reserveareal. Ventet på innstallasjon av flere sager. f) EISENWERK HENSEL AG, BAYREUTH Hensel er en gammel støperibedrift. Virksomheten består idag av 40 % steinbearbeidingsmaskiner, 40 % eksenterpresser og 20 % annet. Bedriften produserer selv sitt eget støpegods. 330 ansatte med en årlig omsetning på mill.dm. Bedriften har 15 lærlinger pr. år. Læretiden går over tre år. Tyake bedrifter får straffegebyr av skattemyndighetene hvis de ikke hadde planer for opptak av lærlinger. Bedriften hadde ellers store problemer med å skaffe nok folk. Vi hadde inntrykk av at bedriften hadde et godt bedriftsmiljø. Virksomheten gikk med alt tåle. Hensel var ellers nå databasert maskin verktøy. til spesialarbeid eller utført svært sjelden. det remmer og tøy kunne i ferd med å introdusere Eldre maskiner ble brukt ved produksjon som ble I tillegg til dette hadde bedriften en mindre avdeling for steinprøve maskiner: fresing, sliping og saging. 8

11 g) På vei til Treuchtlingen var det stopp og besøk dryppsteinshulen TEUFEL HØHLE GUNDESHEIMER MARMORWERKE, TREUCHTLINGEN/SOLEN- HOFEN. Kalksteinabrudd i Jura marmor. Bruddet var deaverre utilgjengelig, men deltakerne hadde inntrykk av at det i utgangspunktet var en aldeles elendig mekanisk kvalitet på steinen. Likefullt var den svært attraktiv og etterspurt over hele kloden. All bearbeiding foregikk lokalt i nær tilknytning til bruddet. En kunne observere god materialflyt fra blokk til ferdig produkt. Feilvare (hull i marmorplaten) ble sparklet med to-komponent lim. Vi så her for første gang en "forankringsmaskin" i bruk. Det er ingen eksport av råblokk av Jura marmor/- Solenhofer Marmor. Bearbeiding og pakking av de ferdige produkter (slipte og polerte plater av forskjellig format og til forskjellig formål) skjedde på bestilling fra kunder over hele verden. Store leveranser til Saudi Arabia. Skrotsteinen ble benyttet i.egen cementfabrikk. Jura-marmoren har en gunatig flattliggende lagning med en benkning på 60 til 140 cm. Dette gir god brytningseffekt. Toppen i bruddet så veldig darlig ut. I bruddet ble det kun benyttet importert arbeidskraft: tyrkere og jugoslaver. Bedriftene er nå kjøpt opp av firma Solenhofer Cementwerke v Dr. BUcher. De som er store i markedet fra før når det gjelder byggematerialer, går i retning av å supplere med naturstein. De samme erfaringer er gjordt når det gjelder kunstig takskifer i England. Det leveres knapt kunstig skifer til tak idag. DAESCHLER MARMORWERKE, SOLENHOFEN Drift i Juramarmor. Hovedprodukt 2-3 cm tykke og 1,5 m lange fasadeplater. God maskinell utrustning. Ikke data på ansatte eller på produkajon. 9

12 LOFFLER MASCHINENBAU GMBH, LANGENALTHEIM Maskinfabrikk med omtrent 110 ansatte. Produserer 90% av alt utstyr selv. Unntaket er elektromotorer, styringsutstyr og endel ravareemner som blir etterbearbeidet hos Ldffler. 30 til 40% av produkajonen går til eksport. Löffler har spanak underleverandør på slipe utstyr. (Ikke norsk). Ca. omsetning på mill. DM. Besøket viste tydelig at de store bearbeidingsbedriftene på kontinentet og i Japan nå er på raak vei mot datastyrte prosesser. Omsetningen pr. ansatt er den samme som hos Hensel i Bayreuth. SOLENHOFEN NATURSTEIN VEREIN, SOLENHOFEN Museum, marmorbrudd (skifer) bearbeiding. Museet er reist av bedriften i det området der man i sin tid gjorde et epokegjørende fosilfunn av urfuglen. The missing link mellom krypdyr og en vanlig fugl. Det er ellers gjort utrolige fosilfunn av forskjellige fiskearter, krypdyr, ammonitter o.1.. En spesialitet her er også alle de fantastiske funn av dentrittiske mønstre. Ofte kan man bli forledet til å tro at det er tale om plantefossiler. En annen godbit ved museet, var den såkalte LITHOS steinen. Varianter av Juramarmoren viste seg å ha slike gode egenskaper at den ble benyttet til boktrykking i sin tid. Derav navnet Lithografi, av greske Lithos = stein. I dag brukes denne Lithos ateinen kun til kunsttrykk. Fremdeles er det produkajon av denne toppkvalitets trykke-steinen. Bruddet i Solenhofer skifer viser ellers et særeget mønster av utfelt jern og mangan. Vi så innom en bearbeidingsavdeling ved bedriften. Hovedproduksjonen var flis og råplater. Produksjonen var svært personintensiv. Man sorterte platene etter tykkelse. Tykkere plater ble saget på langs. Råstoffet så noe mismodig ut. Det var likt og ulikt av størrelser og kvaliteter som ble brukt. God utnyttelse av råstoffet, med hogde og skårne kanter. Stor grad av kvinnelige arbeidstakere på slutten av produksjonslinjene. Antakelig ble det også brukt mye fremmedarbeidere. Også her gikk skrotsteinen til cementproduksjon. 1 0

13 Det var opplyst lave priser på skiferen: DM pr. m2 til entreprenør. Til sammenligning ble prisene for Pillarguri oppgitt til 278 kr. pr.m2.. Friarfjord har en pris i Tyskland på 110 DM pr. m2. Grønseth & Co er representant for Solenhofer marmor/skifer i Norge. 1) FRANKEN SCHOTTER, TREUCHTLINGEN Hovedproduksjon av pukk ( 1 mill. m3 pukk), naturstein (15 tusen m3 i blokk). 15 til 30 % skrot stein som går til cementproduksjon. Flytter omtrent 3 mill. m3 pr. år. Utviklet spesiell metode for å ta ut marmorblokker i bruddet. Borskrue og rammbukk i samme maskin. Virksomhet på nivå med Rana gruver. SOLENHOFER SCHIEFERBRUCH AN DER HAART Skiferbrudd. Bruddeier Solenhofer marmor. Bruddets utforming og driftsmåten i bruddet er svart lik den man har i Alta. (Alta skifer). Typisk kone og mann bedrift, der driveren leier areal hos bruddeieren. Driveren får 19 til 30 DM pr. m2 ved leveranse til bruddeieren. Samtidig må han betale en avgift på 18% til samme. Dette inkluderer også fjerning av skrot. Skroten går også her til cementproduksjon. En driver kan gjerne holde seg 10 år på samme plass. Typisk var også de overbygde hyttene særlig myntet på viunterdrift. Spørsmålet man kan stille, er om dette er en god driftsform for driver, for eier for samfunnet. ROMERISCHE THERMEN, WEISSENBURG /BIRKA Besøk i museet som er bygget over utgravingsstedet for det romerske badeanstalt ved garnisonsbyen Birka. Transport videre til Lindenfels i Odenwald DESTAG, REICHENBACH En av de store bedriftene innen tysk steinandustri. Handler mye med SydAfrika. Har egne brudd der. 800 ansatte i Tyskland med en omsetning på 100 mill. DM. Gjennom datter bedrift 550 ansatte i Syd afrika. Import av svart monumentstein: IMPALA. Har dessuten bruddrettigheter ved Halmstad i Sverige. DESTAG har også kontakter i Finland. 11

14 30% av omsetningen var svensk stein fra Halland. (Rødlig flammegneis). 8S% av produksjonen er monument (gravsteiner). 10% " plater. S% " w" bygningsatein. østen ble betraktet som et svært interessant og voksende marked, særlig Kina (dette var før katastrofen). DESTAG var også helt klart interessert i nye steinsorter, men da som råblokk. Firmaet er overhode ikke interessert i hel- eller halvfabrikata. DESTAG har en bedrift i Nederland, har gjort en investering på 4 mill. DM. Har ellers steinlager i Worma. DESTAG solgte ferdige monument til fast pris til steinhuggerbedrifter. Etter det som er sagt, legger man seg ikke bort i neste ledd av kjøpekretsen. DESTAG kvartsgruve: Denne ligger i høydene oppfor tettbebyggelsen i Reichenbach. Bruddet har tidligere vært drevet på kobber og mangan. Kvartsen er av hydrotermal type, rødlig på farge med utrolig mange "feil". Disse sparkles og blir da usynliggjort. Denne form for virksomhet er nå sterkt redusert, dels på grunn av vanskelig tilgjengelighet og dels på grunn av miljvernhensyn. Nærmeste forekomst er vernet nom naturminne. Kvartsen er sterkt etterspurt og brukkes hovedsakelig til gravmonument. p) AVSLUTTENDE TRANSPORTETAPPE FREM TIL DEIDESHEIN 12

15 2. HENSIKT/MALSETTINGMED STUDIETUREN v/s.johnsen Landsdelsutvalget for Nordnorge har stillet til disposiajon kr mill. for 1988 og kr mill. for 1989 til Geologiske prosjekter. Følgende natursteinprosjekter er finansiert over LU's naturresursprogram: Videreforedling av naturstein i den nordlige landsdel. Natursteinseminar for kartleggende geologer, Trondheim 9. mara Studietur til steinmesse i NUrnberg mai/juni Vil prøve å få til aterkere andel av videreforedling av naturstein i Nordnorge. 1 3

16 3. VIDEREFOREDLING AV NATURSTEIN I NORDNORGE v/t.heldal. Vil se på markedsaspektet og utviklingsretninger. Det amerikanske markedet er i stor vekst, økning på 120% fra 1982 til Man kan også se lignende vekst i Japan og i Europa. Trenden er nå klart i retning av mer bruk av naturstein, eller tilbake til naturstein. Arkitektene er lei av kassehus. Det har skjedd en stor utvikling innenfor prosessering de siste år. BLOKK: Marked for blokk og ferdigprodukt. Man ser nå en klar tendens til fraflytting av blokkprodukajonen fra i-land til u-land. Av disse kan nevnes India, Brasil og Sørafrika. Samtidig øker land som Italia sin import av råblokk. Man ser videre en strategi for å øke bearbeidingsgraden i "produksjonslandene", f.eks. Italia. I USA er det til gjengjeld bare 20% egen bearbeiding av råblokker til ferdigprodukter. Resten blir importert som ferdigvare fra Italia, Tyskland og Hederland. En annen trend som er tydelig nå, er full integrering. Det vil si at samme selskap har kontroll med bryting av råblokk, bearbeiding til ferdigvare og eventuell montering. Innenfor prosjektet vil første trinn nå være å få seg en bedre oversikt over ressursene i landsdelen. Dette kan bl.a. gjøres ved å ta naturatein inn NG111ain berggrunnskartlegging. Det er her viktig med samarbeid mellom de forskjellige ledd og fagmiljø. 14

17 4. DU's STRATEGI I NATURSTEINSEKTOREN v/t. Skavold Skavold har skrevet et notet for 1 1/2 års tid siden om norak naturstein. (Rapporten kan ganske sikkert skaffes ved å ta kontakt med DU 1 fylkene eller direkte kontakt med Skavold). Vi har kunnet konatatere at det er en voldsom 1nteresse for naturstein. Problemet er om man skal satse kun på råblokk, eller om man akal gjøre forsøk på lokal bearbe/ding. DU vil prioritere gode prosjekt der man tar hensyn til å utvikle norak bearbeiding av råblokk. I alminnelighet vil det være en god del av det materiale som skrotes som kan brukes til lokal bearbeiding. Ved lokal bearbeiding vil man dessuten være mindre avhenging av å ta ut store blokker. Det gjelder å finne ut hvor vi skal satse for å få til en levedyktig industri. Skavold var derfor interessert i tilbakemelding fra deltakerne. OBS! Man burde ellera satse på å ta ut noe mindre atein, satse på de gode forekomøtene og bli flinkere på monteringsiden. Videre må vi få til mer miljøvenn- 11ge driftsformer i brudd. Skavold ville også peke på behovet for bedre samarbeid mellom norske steinbedrifter når det gjelder salg og markedsføring i utlandet. DU har lenge vært opptatt av opplæring innenfor steinindustrien. Mangler en linje for opplæring i bruken av atein/ montering av stein i bygningsindustrien og i gaterom. Dette ble også tatt opp på ateinmessen i Oalo. Det går nå med 200 årsverk innenfor montering som vi leler inn fra Hellas, Italia og Tyrkia. 15

18 5. STATENS STRATEGI MED HENSYN TIL NATURSTEIN v/ P. Zakken Brekke Nevnte stortingsmelding om mineral ressurser. Aktuelt å styrke prospekteringsatøtten, slik at den blir gjort gjeldende for hele landet. Foralag for 1990 på 15 mill. (Facit = 9 mill.). Ordningen vil bli etter de samme kriterier som man har hatt for Nordnorge. Måtte konstatere at det nå gjennomgående var en negativ holdning til alt som hadde med gruvedrift å gjøre. Zakken Brekke kom videre litt inn på de juridiske forhold. Pekte m.a. på at man ikke har anledning til å kartlegge reasursene på annen manna eiendom. Dette er helt sentralt i forhold til industrimineraler og monumentatein. Innenfor dette feltet er det grunneier som er retighetshaver. Det ble ellers nevnt at det for tiden var kun en person med erfaring om mineraldrift i Næringsdepartementet. Foralag til strategi for å styrke mineralnæringen: -Få til en positiv holdning i departementet til det som har med bergverksdrift å gjøre. -Støtte til næringen gjennom søknader. -Etterlyser en organisasjon som fungerer på vegne av hele bransjen. Konkret viste Zakken Brekke til at naturateinen finnes ute i distriktene. Hans råd var at man lokalt burde satse på det enkle i stedet for altfor mye avansert "HIGH TECH". 16

19 6. FORSØKSPROSJEKT VED SINTEF v/l. Alnæs SINTEF er igang med et forsøksprosjekt med tanke på å utvikle og standardisere testmetoder for naturstein (skifer/massivstein). Ser på vitring og langtidsbestabdighet for naturstein. Testeobjekt: Nidaros Domkirke. I prøveprosjektet har man benyttet seg av stein fra Nord Trøndelag. Testmetoder er hentet inn fra Europa. Jobber videre med metoder for testing, bryting og bruddutvikling. Samarbeid med NBBI og Arkitektavdelingen på NTH. Alnes pekte på behovet for å etablere et senter for steinteknologi i Norge. Interessante tema: slitasjetester, økonomi/tidsforbruk ved saging/sliping og kvalitetstester for norak stein. (Hva er kvalitet? Er det holdbarhet, fargespill. mønster, poleringsevne, brukelighet, tilpasningsmuligheter?) (ref.komm.). 17

20 7. OPPFØLGING : KOMPETANSEOPPBYGGING Hembre: Pekte på forholdet med tre bransjeorganisasjoner. Uheldig for den videre utvikling. Mente ellers at det kunne være en ide å sende folk til steinskolen i Wunaiedel. Der vil man også få kontakt med tyake det tyake marked, så og si fra innaiden. Kom ellers inn på problemet med at arkitektene ikke visste hvilke norske steinsorter som er i markedet- /er tilgjengelig. Arkitektene må lære mer om atein, steinfag-folk må få et bedre marked samtidig som vi må utvikle teknologi for bruk av atein (plater og flis) til bygningsformål. Problemet for norske steinbedrifter er gjerne den at de er for amå til å ta de store ordrene. Bør dette ordnea ved bedre samarbeid, eller bør noen av bedriftene bli større? Ellers klart at det var behov for kapital i bransjen. Steinskolen i Alta er foreslått nedlagt. Bør nå vurdere å ta inn lærlinger i brudd og i bearbeidingen som et alternativ. Videre bør man satse på kurs i praksis og i teori. Firma Grønseth & Co., 1 Larvik, har praktisert en lærlingeordning. Yrkesskolen i steinbearbeiding i Larvik er fortsatt i dr1ft. Fra salen: Det ble opplyst at all montering av bygninsplater i stein nå skjedde gjennom firma Rieber & Søn. (Enerett). Tidligere var også Grønseth & Co. engasjert i dette. Olerud: NGU-Bergrunnsavdelingen har geologer som kjenner Norge og aom bør kunne si noe hvor man kan finne gode monumentsteinslokaliteter. Dette er fordelt på: levende kunnskap -kart og rapporter DAMAMI dataregistrering NGU bør ha minst en geolog på heltid med ansvar for å holde oversikt over steinkvalitet og å bygge opp kunnskap og kultur omkring monumentstein i organisasjonen. Vil ta problematillingen opp med NGU. 18

21 e. OPPFØLGING : KARTLEGGING - UTTAK - BEARBEIDING Martinsen: Vanskelig å kartlegge monumentatein. Det er ikke nok å se på sprekker og mønster. Man må også se på feil i materialet. Se på mulighet for uttak av store blokker. Hvor stort volum kan man ta ut. I undersøkingsfasen har det gjerne vært aktuelt å ty til kjerneboring. I Larvikområdet tror man ikke på nytten ved kjerneboring. Bør derfor utvikle geofysiske letemetoder på naturstein. Hva med Georader? Grøneeth & Co. er interessert i samarbeid på bruddaiden. Tror ikke det er riktig å bygge opp flere flisfabrikker i Norge. 10% av Grønseth's flisproduksjon går til eksport. Grønseth har nå bygget opp stor kapasitet i Larvik for flisprodukajon. Heldal: Viktig med en kombinasjon med kunnskap om geologi og marked. Johnsen: Man har i Nordnorge satset på uttak av blokker for eksportmarkedet. Hvis det ikke gikk, ja aå la man det hele ned. Torstensen: Hensikten og målet med reisen må være praktiak oppfølging slik at man fåt næringslivet med seg. Skavold: Samtlige bedrifter vil ha fordel av at Vi trenger alle kreftene som finnes for å bringe oss videre fremover. Kan være særdeles aktuelt å foreslå et oppfølgende seminar om bearbeiding av naturstein i Norge. De fleste har fått mye ny kunnskap og erfaring fra studieturen. 19

22 9. KONKLUSJON Viktig nå å komme igang med kartlegging og utprøving av nye norske steinkvaliteter. Vi må videre presentere et bredest mulig produkt på det internasjonale markedet. Både offentlige myndigheter og steinbedriftene bør jobbe seriøst med å finne frem til effektive samarbeidsformer for markedsføring og salg på eksportmarkedet. Man må legge vekt på å få til en bedre organisering av salget, med sikte på økt grad av norsk bearbeiding. I den sammenheng vil det være behov for å utvikle metoder/prossedyrer for å kunne utnytte småfallen naturstein. Kompetanse når det gjelder bryting og bearbeing av stein må heves og gjøres tilgjengelig i distriktene. Det bør etableres et miljø for utvikling av faglig kompetanse på naturstein i Norge. Det er også viktig å få etablert aksepterte standarder, samtidig som det bygges opp kompetanse for kvalitetstesting av norsk naturstein. '11-20

23 Vedlegg

24 STAATLICHE FACHSCHULE FOR STEINBEARBEITUNG WUNSIEDEL 8592 Wunsiedel, TannenreuthstraBe 1, Telefon 09232/2187 Kurzinformation Die staatlichefachschuleist eine staatlichetechnikerschuleder Fachrichtung Steintechnik.Die Technikerausbildung dientgleichzeitigder grondlichen Vorbereitungauf die MeisterprUfungim Steinmetz-und Steinbildhauerhandwerk.FOr die Ausbildunggilt die SchulordnungfUr zweijahrigefachschulen(fachschulordnung - F50) vom 6. September1985. Aufnahmebedingunen sind: AbgeschlosseneBerufsausbildungals Steinmetz,Steinbildhauer,Natursteinschleifer,Betonwerker,Platten-und Mosaiklegerund eine spåtereeinschlägige beruflichetåtigkeit;die Dauerder Ausbildungund der beruflichentatigkeitmub mindestensfunf Jahreumfassen.Die Bundeswehrzeitkann hierauf nicht angerechnetwerden. ZusätzlicheAufnahmekriterien: Notendurchschnittder Berufsschule(ohneSportund Religion)nicht schlechter als 2,5. Facharbeiter-oder GesellenprUfung;in beidenteilenkeine schlechterenote als 3,0. Bewerberauf der Wartelisteaus frilherenjahren,die wegen des geforderten Notendurchschnittes nicht zugelassenwerdenkonnten,erhaltenpro Jahr einen Bonus von einer halbennote. Mindestalter22 Jahre,um eine Benachteiligungvon Wehrdienstleistenden auszuschlieben. Das erste Schulhalbjahrgilt als Probezeit. Ausbildunsdauer: Die Ausbildungdauertzwei JahreeinschlieBlichder Ferien(gemaBder bayerischenferienordnung);beginnjeweilsim September. Lehrplan: Die Rahmenstundentafel lt. FS0 beinhaltetfolgendepflicht-und Wahlfächer: Mathematik,Physikund Baustatik,Chemieund Werkstoffkunde,Technisches Zeichnenund Projektionszeichnen, Freihandzeichnen, Formgestaltung,Schriftgestaltung,Baugeschichte,Gesteinskunde,Steinkonstruktion, Steinbautechnik, Betriebs-,Maschinen-und Geratekunde,Datenverarbeitung, Arbeitsvorbereitung und Kalkulation,Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts-und Sozialkunde, Deutsch,Englisch,Berufs-und Arbeitspadagogik, Steintechniken(Praxis) 40 Unterrichtsstunden wachentlich:montagbis Freitag Exkursionenund BesichtigungensindBestandteildes Lehrplans. AbschluB: StaatlicheTechnikerprOfungkombiniertmit der MeisterprUfung,d. h. die bestandenetechnikerprofungwird auf den Teil II der MeisterprOfung,die PrOfungder fachtheoretischenkenntnisse,angerechnet.

25 -2- Die gesamtevorbereitungauf die MeisterprOfungist in die Technikerausbildung integriert,also auch die Vorbereitungauf Teil III,die PrOfungder wirtschaftlichenund rechtlichenkenntnisseund Teil IV, die PrOfungder berufs-und arbeitspådagogischen Kenntnisse.Die MeisterprOfungselbstist jedoch nicht Bestandteilder MaBnahme.Sie wird nach der MeisterprOfungsordnung von der Handwerkskammerabgenommenund ist gebohrenpflichtig. Die PrOfungen findenin den Räumender Fachschulestatt. Kostem:, Der BesuchunsererSchule ist schulgeldfrei.for Lehr-und Lernmittelund die KostenfOr die ExkursionenmOssendie SchUlerselbstaufkommen. Beihilfen: Die gesamtemabnahmeist fbrderungswordigauf Grunddes ArbeitsfOrderungsgesetzes(AFG).Zur ErlangungdieserFörderungmOssen drei JahreBerufspraxisnachgewiesenwerden.Hierbelwird die Bundeswehrzeitangerechnet. AuskunftdarObererteiltdas fur IhrenWohnsitzzuståndigeArbeitsamt. Wohnung: Die SchOlerwohnen in Privatquartieren.Das SekretariatunsererSchuleist bei der Zimmersuchebehilflich.Die Miete einesmbbliertenzimmersbetragt zwischendm 120,--und DM 250,--monatlich. Beratun und Anmeldun: Sekretariatder Fachschule,Frau Lbsel;Montagbis Freitagjeweilsvon 8.00 bis Uhr. AnweldeschluBfOr den Studienbeginnim Herbstist jeweilsder 15. Mårz. Die Zulassungenerfolgenim April.Die Anmeldungenwerdennach dem Eingangsdatum berocksichtigt.eine Anweldungist erst nach Abschlubder Berufsausbildung mbglich.aufnahmekapazität22 Bewerber. Wartezeit:derzeit2 Jahre

26 HANDPRØVER AV NORSKE BERGARTER I NATURSTEINARKIVETTIL FAGSKOLEN FOR STEINBERARBEIDINGI WUNSIEDEL Orthcmals OWPM Ihnit AD SIM Wanit Wanit 14111DIDI fl Oralt MMIA traalt OW.E.51~ Want 1% eramt sauvas larylklt 0.514% lwrikit tflial taruikit rno 1142 Larylkit RIORD OLrviklt Pria larvildt tarvildt % Larvildt LAW% larvIklt LIMIEFS Larrildt 1.~ Larvikit IMOK% 6e2.. 0 Pwcam-SmaltWrIk va tel.. 0 Pyramrgymit /%7112W%R Symit Wf9L TionargIt Kielsas1t Pridatit VISRa Parldatlt 9114% 4% TroWlesit WonljamIt MILFW Slimmourglt ERIM GIlmarmanit 96%./ Wimrmartlt MÅ Milargarrit ILTA idatesparift01110% Slimerwanit CWIAL Glimermaria CIMOAL marmarritCPPIAL Glimarmrut imermarnt Bliaareparalt retee to 0 41Parzlt IHNIT kalkataln Kaltstra IMmr IffIEGIM Inrear IME Mrmr ICMESIMI ROW Itrear FAUWE Ihreor mnoi FOICE ff Hancr 1REE Plaraor MM Olirn IMacalcIt TINW OiWcalcIt TLIOW themseis WALP Wthowels % SliawschlefarsostesnÆR Siumrschisfr WY414414ER Slivarsch1Marpatmain RIST SlimarscineferSELLROMRLIST raduefr!%1val rot,t1, d4brgrg Knappir/11WWW1M1/ fiters1121~2141 rat g Flaral What4M I0'iltiammt4Wasogen wel1,112weititm bråffil PorsgroWwe tarvit ,1 Irmtgrau Miin * » irinlittgrm Ideffsid Normgen ballirramau Swflalord Illefjcml Illnamin ratbrom 1162gen WMW britrilchrs Wrimdy Irmgen trkeloliv,mw1blamrau 019brgrIgrganl Larvit Ibragen blwaulint. schillmnd irs Turalani(srik Ilwagon dintalwamen Tents/m' Larwlk lbsegen SiMIteragrin Tatua/m' Lanik Ntremn tkatkalaliv illivl k Wringn pm,b12 11clirau o-g DrItsiy/ las. 2268*/0sleHardlIngon blagrm,let. artdilarrld Tergalriltarvik Wmw Mann, lit. mbillarrd Stalllst«lastadi Tffillirgite Ibegan waually g Umbergnaidefw0 klacra, int. stfullarnd rg Teadalgn/ Laryit Norms alttelgra, g Wemberg/krak4ior4 Ibrmgen Waartrau lidirmn/ Lofotan Nommn etsingnu lidinmn/ Lofatin Mmegm lachrot/pthmtman r-g / Sagmlal/Sopefiord Ingen raddantelrot g Tdmberg Itresan tradschwz g XjalutfaralWartMalent011oWringen achart,mt.111allag Ylstdal/112+Int J Wmgm grhscimarhalt.d2411%g blvag/ ni' IlMi lknigm ti Talg0 Immt Mnown Wit I. Sogn041/ Sorallard Nenegm Ortel,m1lig 42tInsylkikk4osin Mrwegan slibrig,g1nt Sdrkjomn/Alta Strwmen rwin,glatt Alta Nwegan ww/rin,g14tt Alta Itnagen MacovIt Op Ml/s' Trenthet tflepil wobermucovit fiøpdal/ 11' Troghtla Wwgen 4t1mcbma19ribscovit Wpdallt' Trortin Normgan frnichuppigør Itmcmit Opp041/ s' Trendbal. ltrwmen watirin,f insth. 1Lsc. 1424m/ als'trantheus 140r1IIIM grags51,4ainich. /km. plifil nb' Trandwi Ncromm öakii Reinmo)Steinkier Normgm agin Davre4141/ s' Dmdal /trwegen hellyau,fracniop./tr2161 1tm/ ReittaWs'Porsgrunn Itnegon hel1grahlrachim./trilab Wat 1lMstad/1'Pwsgrum larmsmo tikma 4- ivrubl Fmake Ittspen 4- Futulil Fauste Normgen 0161rau 4-22Fvull/ Fauske Wew crme f fauskw Norrien blaumati g Fauske Wirwagm 4,16 u g Magm/ nw'iirø1a1 Ilmwegan reggrot,grinl. Schlierr Skjerstadirauske Sanngsm stleggrau,p414mt 4 Smså Norwagan milibram/gren 11ndal MCM91111 mii/waun/tin landal Wwqm rdtlichwau f 61nas/si' Elsn Ibmgen rem,ifotitlagen 4 Staigennadé WWW Igrau,Pyri b414/s 1 Solvag/n4' Bcdd tbmgen Ganhlgrau,Fyritierfel Solvq/ nd' Ibit Normen sessingfarte FIllmgerl/ Otta Mswegm gilwaun 941/Otta Wmgeft dinglgratrair Sel/ Otta rbrwegen

27 Ihaanchiefet Illiarachiefr / Sratinit ULLEMYS larpentinit 1.111BIEN Talklealair tatat. WA Taltsclaefir hraais 974.* 2: 46.. Elloait ". Trvan Trackt rstai. ~ tormekilehr tarpritat illandgefat PILIA.Wt1 liort Ztaarparzit Fttale Oliarriprzit FfM tilawatt Blisrprzit IllaarlIrdt UPPO tlabbto atta hactffittlhotit Ve04/Otta attralitarat 111~/ Otta c1r.Kuip tilletwat Ittintir seinet. icap.c r0/ IltaInkfr nevalluttailnia t/ le fasplatheil aniet. IlacotitMatit rawinstliv år401~,~91aliv thakelitat,crineldenst. sitain Ichar2/0914 raphttlarea~ral gratedwart,irkallictit grauchanaricalietit 94~ tatilfal rt t14ch achara 4 001/Itta SolattOtta kumat Its/ tkle P9919we flanat Nefast retrat0/ lradal 14114tirliOtta Famoildraul Otta Fatmfitimat4/Otta 44901tberouird Iteinvik/1161~ laul UgqW Alta IIIIIIIIIIII istichz.4. 7 erte% OC k tifse_ 1.42A, 1 tie U4&7,,/,,-KtAPencH., Att, kaa ( e4C&A, ttalla; 4 k k V itittt 4 8TAATLICHENOCHIS2 POR81E1111EMMTU140 Tinale Onitift 11101MW~MEMY ACW0( Iter

28 FolgendeUnterlagensindbei Anneldungvorzulegen: Anmeldeformular(bittevollståndigausfUllen) Lichtbildim PaBbildformat handgeschriebener Lebenslauf- tabellarisch AbschluBzeugnisder letztenallgemeinbildenden Schule;der BildungsabschluBmuB daraushervorgehen. AbschluBzeugnisder Berufsschule BescheinigungOber die Dauerder Ausbildung Gesellenzeugnisbzw. Facharbeiterbrief - es mul3jeweilsdie Note im praktischenund theoretischenteilenthaltensein. ArbeitszeugnisseOber den likkenlosennachweisder weiterenpraktischen Tåtigkeitmit einer kurzentåtigkeltsbeschreibung. BescheinigungOber Grundwehrdienstoder Ersatzdienst- evtl.frelstellungsbescheid. Sonstigeberufsspezifischen Nachweise:Preise,Auszeichnungenusw. PolizeilichesFOhrungszeugnls Alle Anmeldeunterlagensind in beglaubigterfotokopieeinzureichen

29 1 DELTAKERE 14.STUDIETUR TIL NORNBERG FØLGENDE SKAL VERE NED pikhele TUREN: Næringsdepartementet,v/byråsjef Per Zakken Brekke, P.boks 8014 Dep.,0030 Oslo 1 Kontorsjef Terje Skavold, Distriktenes utbyggingsfond, P.boks 6360 Etterstad, 0604 Oslo 6 Telefon Utviklingssjef Anders Ulseth, Elkem Nefelin A/S, P. boks 4282 Torshov,0401 Oslo 4 Siv.tak.Haakon Thrane-Nielsen,Stortingsgt.4, 0158 Oslo Fylkesgeolog Bjørn Falck Russenes, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5840 Hermansverk Tore Holmberg, 6493 Lyngstad Forsker Svein Olerud, NGU, Postboks 3006, 7001 Trondheim Forsker Lisbeth Alnms, SINTEFAvd. for bergteknikk, 7034 Trondheim NTH Fylkesgeolog Ole Sivert Hembre, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7700 Steinkjer Fylkesgeolog Ola Torstensen, Fylkeshuset,8000 Bodø NæringskonsulentBjørn Liland, Skjerstad kommune, 8100 Nisiner Konservator Per Bøe, Tromse museum, 9000 Tromsø Geolog John Arne Opheim, Nineralutvikling DA, Bodenhoffsvei 8, 9000 Tromsø 14.Geolog Erik Lund, Nineralutvikling DA, Bodenhoffsvel 8, 9000 Tromsø 15.Fylkesgeolog Gunnar Aker Johannessen, Troms fylkeskommune, P.boks 25, 9001 Tromsø Grubesjef Sigbjørn Solli, Elkem Nefelin A/S, Stjernsund 17.Forsker Tom Heldal, Finnmarkeforskning,boks 1183, Alta 18.Fylkesgeolog Sigmund Johnsen, Finnmark fylkeakommune, Vadem

30 2 POLGENDE SKAL VÆRE MED PÅ DELER AV TUREN: 19.ProfessorKai Nieleen,SINTEF, Avd. for bergteknikk, 7034 Trondheim NTN Tideperiode: Ordner reisen selv BergmesterOle Nordeteien,Bergvesenet, P.boks 3021,7001 Trondheim Tidsperiode: Norsteien må være tilbake Trondheim i løpet av amanuensisErling Krogh,IBG- Universitet i Tromsø, P. boks 3085,9001 Tromsø,Tidsperiode: Adm. dir. Robert Nermansen, Odda Smelteverk A/S, 5750 Odda Tidsperiode: Avreise fra NIIrnberg Anne Katrine Rørholt, Grønnegt. 21,9000 Tromsø Tideperiode: Avreise fra NUrnberg 28.5 ETTERANMELDTE DELTAKERE SOM SKAL VÆRE MED PÅ RELE TUREN 24.FylkesgeologGleny Foslie,Sør-Trøndelag fylkeskommune, Plan- og næringsavdelingen,7000 Trondheim 25.Geolog Magne Martineen, A/S Johs. Grønseth & Co, Postboks 5,3291 Stavern 26.Bjørnar Pettersen, A/S Johs. Grønseth & Co, Postboks 5, 3291 Stavern

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Nr. 2 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: -Bygg og anlegg -Bergverksindustrien Playfish en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Spillgiganten Electronic Arts (EA) hostet opp over 2 milliarder

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MINERALRESSURSER NORGE

MINERALRESSURSER NORGE MINERALRESSURSER NORGE Publikasjon nr 1 2011 Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2 0 1 0 INNHOLD Forord 4 1 Sammendrag 5 2 Innledning 6 3 Nettsteder og databaser 9 4 Utviklingen i bergindustrien

Detaljer

Hygienisk Design Når renslighet er ytterst viktig

Hygienisk Design Når renslighet er ytterst viktig Kvinne med godt tak Trude Søderholm Side 11 NæringsRapport Nr. 2-2009 Byggmakkeren 20 år Nord Norges næringsblad ISSN 0801-0625 Siden midten av 1970-tallet har Per Strand (63) fra Harstad gradvis bygd

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1012/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 21 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Oppdragsgiver:

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Her følger en gjennomgang av hvorfor dette

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne sluttrapporten beskriver gruppe H03D05 sitt hovedprosjekt ved dataingeniør på Høgskolen i Østfold avdeling for informatikk og automatisering våren 2003. Sluttrapporten beskriver hva gruppen

Detaljer

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År!

Vi ønsker alle våre forbindelser God Jul og Godt Nytt År! Nr. 12-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Omstilling i Bodø Snart klart for KEM utvendig side 4 Slik kan vi lage et bedre NM Ungdomsjakt med nye virkemidler Profilen:

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006 PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 INTERVJUET: Et lite stykke Norge Carl Otto Løvenskiold SIDE 4 REPORTASJEN: Nye tak for Roald & Sønn Knut Roald

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer