Berresenet. BV 957 Trondheim APen. Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri Seminar i Deidesheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berresenet. BV 957 Trondheim APen. Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri 25.05-04.06.1989. Seminar i Deidesheim 03.06.1989."

Transkript

1 Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 957 Trondheim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortroligpga Fortrollgfradato: Tatel Rapport fra studiereise til Nfirnberg og tysk steinindustri Seminar i Deidesheim Forfatter Bjørn F Russenes Dato Bedrift ) Landsdelsutvalget for Nordnorge Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kattblad Norge Norge Norge Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Foredrag Rapport Råstofftype Emneord Byggningstein Sammendrag

2 FYLKESRADMANNEN PLANAVDELINGA ify SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Deltakarar studiereise til Nurnberg Dykkar Vårna.DMo 1716/89/BFR/ RAPPORT FRA STUDIEREISE TIL NORNBERG OG TYSK STEIN- INDUSTRI 1989 Vedlagt følger rapport frå studiereisa til steinmessa NOrnberg og tysk steinindustri i dagane Rapporten er utarbeidt som eit referat frå seminar som blei halde i Deidesheim Rapporten er ikkje meint å vera fullstendig i ein kvar samanheng. Han vil likevel kunne nyttast som ein dokumentasjon i høve til oppdragsgjevar, myndigheiter og næringa sjølv. Det er grunn til å peike på at studiereisa blei arrangert på vegner av og med midler frå Landsdelsutvalet for Nordnorge. Rapporten blir med dette sendt ut til samtlege påmelde deltakarar på studiereisa. Ytterlegare tinging av rapporten kan gjerast til Sogn og Fjordane Fylkeskommune, ved Bjørn F. Russenes. Vedlegg: Postadreue: Postgkokonto: Telefon: 5840 HERMANSVERK Bankglrokonto: (058) 53411

3 6. Deutsche Naturwerkstein-Tage Stone4ecNürnberg89 6. TrodeRer Natural Stone and StoneworkIngTechnology 6. Salon Prolesslonneldes PierresNaturelleset de la Technologle de lisurtravall 6. Saione della Pletra Naturole relativa Tecnica dl Lavorazione 6. Salen de PledrasNaturales y Mequlnarla para suelaborocitm rg,.-28.mal 1989 RAPPORT FRA STUDIEREISE TIL STEINMESSE I OG TYSK STEININDUSTRI NORNBERG SEMINAR I DEIDESHEIM ved Bjørn F. Russenes fylkesgeolog Sogn og Fjordane Arrangement i regi av Landadelautvalget for Nordnorge. Leikanger

4 - " - - ir =», 6. DeutscheNaturwerkstein-Tage.=(,"~ta." ssg () OD - bwmwmm angongnord,. enctanesed EnfilanCiNerd &r I StOitedøCNütnbeig kalehloplan flersal plon Plondanbis Planktgenstalo ner t,... asi PL. =,......" 7. _.../ "=" ~4... Innonhol Inninhal.-r---r =.---; 4.. ir,.--- I- - - \r&s... c tatt r 7(D... '.S. t = t\a)...= 7 T - MeGb el. =Ine... GUI IMIS a a..... Irc affl.le SESi'll=.4"... =....i.t. ue yeanfle ISI ZI W 11a/... t W..: MEME =ffies...".,,,...." Yab IM = yo. = IIMM qio t... =..._ Z t.. iir k i :... sumflos n e.',.17 L 1MS Ine... ret...,...-= erumxivno Sfflieweltum Tawmgegatla Naupheslourant SldåPÅM Ilad~ 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE side: -Deltakerliate på eeminaret i Deidesheim Deutache Naturwerkstein-Tage 1989, NORNBERG 4 Dag for dag - resyme 5 Hensikt/målsetting med studieturen 13 Videreforedling av naturstein i Nordnorge 14 DU's strategi i natursteinsektoren 15 Statens strategi med hensyn til naturatein 16 Forskningsprosjekt ved SINTEF 17 Oppfølging - kompetanseopbygging 18 Oppfølging - kartlegging/uttak/bearbeiding 19 Konklusjon 20 Vedlegg: -Kurzinformation Staatliche Fachschule for Steinbearbeitung, Wunsiedel. Håndprøver norske bergarter i Natursteinarkivet ved Steinfagskolen, Wunsiedel Deltakere på studietur til Nurnberg

5 DELTAKERE SEMINAR I DEIDESHEIM Haakon Thrane - Nilsen, konsulent Gunnar Aker Johannessen, Troms Fylkeskommune Bjørn Liland, Skjærstad kommune Ulf Syversen, Lebesby kommune Lisbeth Alnæs, SINTEF Tore Holmberg, Konsulent Per Zakken Brekke, Næringsdepartementet John Arne Opheim, Mineralutvikling Svein Olerud, Norges geologiske undersøkelse Sigbjørn Solli, Elkem Nefelin Vidar Johansen, H. Johansen & sønner Bjørnar Pedersen, Grønseth & Co. Magne Martinsen, Grønseth & Co. Terje Skavold, Distriktenes Utbyggingsfond Erik Lund, Mineralutvikling Per Bøe, Tromsø Museum Tom Heldal, Finnmarksforskning Ole Sivert Hembre, Nord Trøndelag Fylkeskomm. Ola Torstensen, Nordland Fylkeskommune Sigmund Johnsen, Finnmark Fylkeskommune Bjørn F. Russenes, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møteleder: Sigmund Johnsen Referent: Bjørn F. Russenes 3

6 6. DeutscheNaturwerkstein-Tage1989 Willkommenin Nernberg Naturstein, dasbaumaterial groberkulturenåberjahrtausendeistheutebegehrter denn je.dasau8argew6hnliche Materialundseinevierfåltige VenNendung, aberauchseine anspruchstelle Bearbeitung und wirtschaftkhegewinnung stehen immittelpunkt der6.deutschen Naturwerkstein-Tage DieMessemitihrernbranchengerechtenZweijahresturnus pråsentiertsichauch1989wiedervoller Innovationen, IdeenundAnregungen.Sieistdamiterstrangiger Branchentreff füralle,diemit Naturstein arbeiten. Intemational signalisiert diesdieneuekurzbezeichnung Stone+tecNåmberg. Nattastein istdankseinerhenrorragenden åsthetischen undtechnischenoualitåten einweltweit gefragtesbaumaterial. InNårnbergfindenBauherren. ArchitektenundBauschaffende einvielfåltigesangebot, seiesnunfår de Fassade, deninnenbereich oderdieadlenanlage. AuchbeideneinzelnenFertigundHalbfertigprodukten, wie FassadenundBodendatten sowiemassivstücken undfliesen bietetdiemesseeinenwertvollenmarktfiberbkk. Umfassend istdasangebot in Gewinnungs-. Bearbeitungsund Anwendungstedmik. Beiden Bedarfstrågem inallerweltgilt NOrnberg stetsalsbestandsadnahmedesmarktrelevanten europåischenangebots anmaschinen undwertzeugen. ZurGesamtschau desnaturwerksteins geh6renauchdie Spezialprodukte zurpfiege, Konserviening undrestawierung, dasgrabmal ausnaturstein sowie diegrabmalgestaltung: die MesseinNåmbergschafftauch hierdenerfordedichen Marktiterblick. ImRahmender6. Deutschen Natunserkstein-Tage 1989finden wiederumbedeutende Rahmenveranstaltungen statt:$odie Bundestagung desdeutschen SteinmetzundBildhauerhandwerksunddieVerleihung des DeutschenNaturnerksteinpreises DieDeutschen Naturwerkstein- Tagehabenwegenihmranspruchsvollen Pråsentation und ihrerhoheninfonnationsquattåt weltweiteinengutennamen.die Gliederung desangebots in Stein"undJechnir sowieder huheservicestandard desmessezentrumsnåmbergerleichtem esdembesucher, Si raschund effektivzuinformieren. BeiBesuchemwieAusstellern sindinder RegeldieRrmeninhaber bzw. leitendenmitarbeiter innårnberg anwesend. DiesbedeutetkompetenteGespråche, seiesin technechwoderkaufmånrischer Hinsicht. 4

7 OPPSUMMERING AV INNTRYKK FRA STUDIETUR TIL STEINMESSE I NORNBERG OG TYSK STEININDUSTRI DAG FOR DAG - RESYME Innledningsvis ble det på seminaret i Deideshelm gjort kjent at det var tatt videoopptak fra studieturen. Finnmarksforskning i Alta var satt til å redigere opptakene. Samtlige deltagere ville få tilsendt en kopi av en redigert video. a) NORNBERG STEINMESSE Skavold: mente det var positivt med en norsk stand NUrnberg. Til sammenligning var det ingen slik stand på steinmessen i Carrara året før (1988). Ville fremheve som positivt samarbeidet mellom norske bedrifter for å få til en skikkelig norsk stand på messen. Etter Skavold sitt syn var det vist stor interesse for norsk stein i NUrnberg. Heldal: pekte på hvor utrolig mye "rar" stein som kunne bli solgt. Heldal mente han hadde sett mye B- stein som vi i Norge brydde oss om å gjøre noe med. Alnws: savnet instituajoner i Norge som driver med kvalitetstesting av naturstein. Hun mente det var ingen som markedsførte stein i Norge utfra kvalitet. Johnsen: pekte på at hvert enkelt land hadde sine egne normer og sine egne kriterier for kvalitet. Brukerne er selv ansvarlig for å kontrollere kvaliteten. Mente ellers at det var positivt med SINTEF's initiativ når det gjelder kvalitetstesting. Denne må relateres til de internasjonale normene. Solli: hadde som målsetting å se hvilket utstyr som fantes på messen. Særlig gjaldt dette Wire-sager.

8 Solli hadde hatt forhåpninger om å ae brudd i drift på studieturen,. Særlig gjaldt dette grantittbrudd. Holmbera: hadde hatt et bra utbytte av A se på maskiner på steinmessen. Var interessert i feltaag, men fant generelt lite utatyr som var aktuelt for brudd tilavarende Friarfjord-forekomsten. Toratenaen: mente at mange av deltakerne hadde fått et postivt inntrykk av mulighetene for norak atein som eksportartikkel. Mye av den steinen som i dag brukes i Tyakland (gneis varianter - flammegneis etc.) var ikke særlig fantastisk. Vi i Norge bør derfor ha muligheter for å finne tilsvarande norake kvaliteter, spesielt i kystnære storforekomater. Svversen: råstoffet har man, så hovedinntrykket var at man nå mangler penger og kompetanse i utkantene til å komme i gang. Man må også ha kompetanse for å komme i kontakt med markedet. Natursteinsprosjektene måtte grundig forberedes ved geologisk undersøkelse og skikkelig markedsføring. Kunnakaper Om markedet er viktig for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Lund: mente å ha sett mye stein på messen som han på forhånd aldri ville trodd kunne brukes. Mente at hovedproblemet for norsk steinindustri var ator avatand til markedet. Trolig mer atraktiv atein i Norge enn det som svenskene hadde vist frem. Lavprisete varianter som ble vist på mesaen kan vanakelig drives med lønnsomhet i Norge. Orsheim: pekte på at messen hadde viat en kolossal variaajon i ateinsorter og i steinkvaliteter. Thrane-Nilsen: pekte på at det nå var alutt med at "granitter" rådde grunnen alene. Nevnte ellers at alle koryfeer innenfor monumentatein bransjen hadde vært til stede på messen. Denne muligheten til å skaffe seg kontakter burde vært utnyttet bedre. Pekte ellers på at det nå bør etableres et miljø Norge som kan bearbeide småfallen blokk til markedsføring. Johannessen: sa at steinmessen i NUrnberg hadde vært en god innføring i faget. Messen ga en god global oversikt over aktuelle ateinsorter og "steinland". Olerud: hadde fått en god innføring i steinmarkedet. Besøket på ateinmessen med påfølgende bedriftsbesøk var en inspirasjon for hva NGU skal gripe fatt i i det videre arbeidet med kartlegging av monumentstein. 6

9 29.5. Thrane-Nilsen: mente å ha sett en tendens på messen til øket innføring av programmerte/datastyrte maskiner og annet utstyr. Dette betyr at arbeidskraft/lønninger ikke lenger representerer en hindring for norsk bearbeidings industri. Av total kostnad for ferdig vare, utgjør råblokken idag 10%. Johnsen: mente å kunne trekke følgende hovedkonklusjon: Messen ga et bra spekter av synapunkter på hvilke muligheter som idag finnes for norsk bearbeidet stein på eksportmarkedet. STAATLICHE FACHSCHULE FOR STEINBEARBEITUNG, WUNSIEDEL Deltakerne fikk utlevert en orientering om steinskolen; undervisning, opptakskriterier og yrkesmuligheter. Skolen har dessuten bygget opp en stor samling med natursteinplater fra hele verden. Også Norge var godt representert, bl.a. med larvikitt, trondjemitt, Alta-, Oppdal-, Ottaskifer, diverse marmorkvaliteter: tundra, norwegian rose, og serpentinitt. Til og med eklogitten fra Sogn og Fjordane var kommet på plass. Deltakerne fikk utlevert datautskrift for samtlige norske steinsorter i samlingen. Samlingen ble administrert av geolog Reinhard Kågler. ønsker informasjon om norak stein i produksjon. Vil også svært gjerne ha tilsendt prøver. Minste format er 26 cm x 15 cm x 2 cm. Ta kontakt: Staatliche Fachschule für Steinbearbeitung, Tannenreuth 1, D 8592 WUNSIEDEL. NATURSTEINWERKE, WUNSIEDEL Mindre bearbeidingsbedrift med dårlig standard. Ikke værneutstyr, amå og mørke lokaler, lite areal utomhus. Fortalte at det var vanskelig å skaffe god stein (råblokk), særlig lys labrador (lys larvikitt). Japanere og østen forøvrig bød hele tiden over, noe som var med på å trekke prisen opp. Priseksempler: 1200 DM pr.m3 for hvit stein/spania 2400 DM for hvit stein/støren/tolga Bedriften ga inntrykk av å være overbelastet hva kapasitet angår. 7

10 30.5. MASCHINENFABRIK FICKERT AG, SCHWARZENBACH/FICHT- ELGEBIRGE Mottatt av Otto Fickert. Representant for Fickert i Norge: 0.Lyshaug v/ E. Bugge-Mahrt. Firma viste stor åpenhet og viste frem hva bedriften sto for. God arbeidamoral. 150 ansatte med en omsetning på 18 mill. DM pr. år, fordelt med 12 mill. DM i maskiner og 6 mill. DM i slipe- og poleringshoder. 11 ansatte på konstruksjonsavdeling. Denne var gammelmodig, uten bruk av datamaskiner. Fickert leverer det meste av maskinene til Eide på Nordmøre. Har der et brukbart renomme. Litt trege med reservedeler. Har god service på maskinene. GRAF GRABDENKMALER, WEISSENSTADT Mottat av Graf jnr.. Opplyst at det var forbud mot fotografering og videofilming. Bedriften har 50 ansatte som leverer 50 tonn ferdige gravmonumenter pr. uke. Bedriften er ator og moderne med god plass. Mye ledig reserveareal. Ventet på innstallasjon av flere sager. f) EISENWERK HENSEL AG, BAYREUTH Hensel er en gammel støperibedrift. Virksomheten består idag av 40 % steinbearbeidingsmaskiner, 40 % eksenterpresser og 20 % annet. Bedriften produserer selv sitt eget støpegods. 330 ansatte med en årlig omsetning på mill.dm. Bedriften har 15 lærlinger pr. år. Læretiden går over tre år. Tyake bedrifter får straffegebyr av skattemyndighetene hvis de ikke hadde planer for opptak av lærlinger. Bedriften hadde ellers store problemer med å skaffe nok folk. Vi hadde inntrykk av at bedriften hadde et godt bedriftsmiljø. Virksomheten gikk med alt tåle. Hensel var ellers nå databasert maskin verktøy. til spesialarbeid eller utført svært sjelden. det remmer og tøy kunne i ferd med å introdusere Eldre maskiner ble brukt ved produksjon som ble I tillegg til dette hadde bedriften en mindre avdeling for steinprøve maskiner: fresing, sliping og saging. 8

11 g) På vei til Treuchtlingen var det stopp og besøk dryppsteinshulen TEUFEL HØHLE GUNDESHEIMER MARMORWERKE, TREUCHTLINGEN/SOLEN- HOFEN. Kalksteinabrudd i Jura marmor. Bruddet var deaverre utilgjengelig, men deltakerne hadde inntrykk av at det i utgangspunktet var en aldeles elendig mekanisk kvalitet på steinen. Likefullt var den svært attraktiv og etterspurt over hele kloden. All bearbeiding foregikk lokalt i nær tilknytning til bruddet. En kunne observere god materialflyt fra blokk til ferdig produkt. Feilvare (hull i marmorplaten) ble sparklet med to-komponent lim. Vi så her for første gang en "forankringsmaskin" i bruk. Det er ingen eksport av råblokk av Jura marmor/- Solenhofer Marmor. Bearbeiding og pakking av de ferdige produkter (slipte og polerte plater av forskjellig format og til forskjellig formål) skjedde på bestilling fra kunder over hele verden. Store leveranser til Saudi Arabia. Skrotsteinen ble benyttet i.egen cementfabrikk. Jura-marmoren har en gunatig flattliggende lagning med en benkning på 60 til 140 cm. Dette gir god brytningseffekt. Toppen i bruddet så veldig darlig ut. I bruddet ble det kun benyttet importert arbeidskraft: tyrkere og jugoslaver. Bedriftene er nå kjøpt opp av firma Solenhofer Cementwerke v Dr. BUcher. De som er store i markedet fra før når det gjelder byggematerialer, går i retning av å supplere med naturstein. De samme erfaringer er gjordt når det gjelder kunstig takskifer i England. Det leveres knapt kunstig skifer til tak idag. DAESCHLER MARMORWERKE, SOLENHOFEN Drift i Juramarmor. Hovedprodukt 2-3 cm tykke og 1,5 m lange fasadeplater. God maskinell utrustning. Ikke data på ansatte eller på produkajon. 9

12 LOFFLER MASCHINENBAU GMBH, LANGENALTHEIM Maskinfabrikk med omtrent 110 ansatte. Produserer 90% av alt utstyr selv. Unntaket er elektromotorer, styringsutstyr og endel ravareemner som blir etterbearbeidet hos Ldffler. 30 til 40% av produkajonen går til eksport. Löffler har spanak underleverandør på slipe utstyr. (Ikke norsk). Ca. omsetning på mill. DM. Besøket viste tydelig at de store bearbeidingsbedriftene på kontinentet og i Japan nå er på raak vei mot datastyrte prosesser. Omsetningen pr. ansatt er den samme som hos Hensel i Bayreuth. SOLENHOFEN NATURSTEIN VEREIN, SOLENHOFEN Museum, marmorbrudd (skifer) bearbeiding. Museet er reist av bedriften i det området der man i sin tid gjorde et epokegjørende fosilfunn av urfuglen. The missing link mellom krypdyr og en vanlig fugl. Det er ellers gjort utrolige fosilfunn av forskjellige fiskearter, krypdyr, ammonitter o.1.. En spesialitet her er også alle de fantastiske funn av dentrittiske mønstre. Ofte kan man bli forledet til å tro at det er tale om plantefossiler. En annen godbit ved museet, var den såkalte LITHOS steinen. Varianter av Juramarmoren viste seg å ha slike gode egenskaper at den ble benyttet til boktrykking i sin tid. Derav navnet Lithografi, av greske Lithos = stein. I dag brukes denne Lithos ateinen kun til kunsttrykk. Fremdeles er det produkajon av denne toppkvalitets trykke-steinen. Bruddet i Solenhofer skifer viser ellers et særeget mønster av utfelt jern og mangan. Vi så innom en bearbeidingsavdeling ved bedriften. Hovedproduksjonen var flis og råplater. Produksjonen var svært personintensiv. Man sorterte platene etter tykkelse. Tykkere plater ble saget på langs. Råstoffet så noe mismodig ut. Det var likt og ulikt av størrelser og kvaliteter som ble brukt. God utnyttelse av råstoffet, med hogde og skårne kanter. Stor grad av kvinnelige arbeidstakere på slutten av produksjonslinjene. Antakelig ble det også brukt mye fremmedarbeidere. Også her gikk skrotsteinen til cementproduksjon. 1 0

13 Det var opplyst lave priser på skiferen: DM pr. m2 til entreprenør. Til sammenligning ble prisene for Pillarguri oppgitt til 278 kr. pr.m2.. Friarfjord har en pris i Tyskland på 110 DM pr. m2. Grønseth & Co er representant for Solenhofer marmor/skifer i Norge. 1) FRANKEN SCHOTTER, TREUCHTLINGEN Hovedproduksjon av pukk ( 1 mill. m3 pukk), naturstein (15 tusen m3 i blokk). 15 til 30 % skrot stein som går til cementproduksjon. Flytter omtrent 3 mill. m3 pr. år. Utviklet spesiell metode for å ta ut marmorblokker i bruddet. Borskrue og rammbukk i samme maskin. Virksomhet på nivå med Rana gruver. SOLENHOFER SCHIEFERBRUCH AN DER HAART Skiferbrudd. Bruddeier Solenhofer marmor. Bruddets utforming og driftsmåten i bruddet er svart lik den man har i Alta. (Alta skifer). Typisk kone og mann bedrift, der driveren leier areal hos bruddeieren. Driveren får 19 til 30 DM pr. m2 ved leveranse til bruddeieren. Samtidig må han betale en avgift på 18% til samme. Dette inkluderer også fjerning av skrot. Skroten går også her til cementproduksjon. En driver kan gjerne holde seg 10 år på samme plass. Typisk var også de overbygde hyttene særlig myntet på viunterdrift. Spørsmålet man kan stille, er om dette er en god driftsform for driver, for eier for samfunnet. ROMERISCHE THERMEN, WEISSENBURG /BIRKA Besøk i museet som er bygget over utgravingsstedet for det romerske badeanstalt ved garnisonsbyen Birka. Transport videre til Lindenfels i Odenwald DESTAG, REICHENBACH En av de store bedriftene innen tysk steinandustri. Handler mye med SydAfrika. Har egne brudd der. 800 ansatte i Tyskland med en omsetning på 100 mill. DM. Gjennom datter bedrift 550 ansatte i Syd afrika. Import av svart monumentstein: IMPALA. Har dessuten bruddrettigheter ved Halmstad i Sverige. DESTAG har også kontakter i Finland. 11

14 30% av omsetningen var svensk stein fra Halland. (Rødlig flammegneis). 8S% av produksjonen er monument (gravsteiner). 10% " plater. S% " w" bygningsatein. østen ble betraktet som et svært interessant og voksende marked, særlig Kina (dette var før katastrofen). DESTAG var også helt klart interessert i nye steinsorter, men da som råblokk. Firmaet er overhode ikke interessert i hel- eller halvfabrikata. DESTAG har en bedrift i Nederland, har gjort en investering på 4 mill. DM. Har ellers steinlager i Worma. DESTAG solgte ferdige monument til fast pris til steinhuggerbedrifter. Etter det som er sagt, legger man seg ikke bort i neste ledd av kjøpekretsen. DESTAG kvartsgruve: Denne ligger i høydene oppfor tettbebyggelsen i Reichenbach. Bruddet har tidligere vært drevet på kobber og mangan. Kvartsen er av hydrotermal type, rødlig på farge med utrolig mange "feil". Disse sparkles og blir da usynliggjort. Denne form for virksomhet er nå sterkt redusert, dels på grunn av vanskelig tilgjengelighet og dels på grunn av miljvernhensyn. Nærmeste forekomst er vernet nom naturminne. Kvartsen er sterkt etterspurt og brukkes hovedsakelig til gravmonument. p) AVSLUTTENDE TRANSPORTETAPPE FREM TIL DEIDESHEIN 12

15 2. HENSIKT/MALSETTINGMED STUDIETUREN v/s.johnsen Landsdelsutvalget for Nordnorge har stillet til disposiajon kr mill. for 1988 og kr mill. for 1989 til Geologiske prosjekter. Følgende natursteinprosjekter er finansiert over LU's naturresursprogram: Videreforedling av naturstein i den nordlige landsdel. Natursteinseminar for kartleggende geologer, Trondheim 9. mara Studietur til steinmesse i NUrnberg mai/juni Vil prøve å få til aterkere andel av videreforedling av naturstein i Nordnorge. 1 3

16 3. VIDEREFOREDLING AV NATURSTEIN I NORDNORGE v/t.heldal. Vil se på markedsaspektet og utviklingsretninger. Det amerikanske markedet er i stor vekst, økning på 120% fra 1982 til Man kan også se lignende vekst i Japan og i Europa. Trenden er nå klart i retning av mer bruk av naturstein, eller tilbake til naturstein. Arkitektene er lei av kassehus. Det har skjedd en stor utvikling innenfor prosessering de siste år. BLOKK: Marked for blokk og ferdigprodukt. Man ser nå en klar tendens til fraflytting av blokkprodukajonen fra i-land til u-land. Av disse kan nevnes India, Brasil og Sørafrika. Samtidig øker land som Italia sin import av råblokk. Man ser videre en strategi for å øke bearbeidingsgraden i "produksjonslandene", f.eks. Italia. I USA er det til gjengjeld bare 20% egen bearbeiding av råblokker til ferdigprodukter. Resten blir importert som ferdigvare fra Italia, Tyskland og Hederland. En annen trend som er tydelig nå, er full integrering. Det vil si at samme selskap har kontroll med bryting av råblokk, bearbeiding til ferdigvare og eventuell montering. Innenfor prosjektet vil første trinn nå være å få seg en bedre oversikt over ressursene i landsdelen. Dette kan bl.a. gjøres ved å ta naturatein inn NG111ain berggrunnskartlegging. Det er her viktig med samarbeid mellom de forskjellige ledd og fagmiljø. 14

17 4. DU's STRATEGI I NATURSTEINSEKTOREN v/t. Skavold Skavold har skrevet et notet for 1 1/2 års tid siden om norak naturstein. (Rapporten kan ganske sikkert skaffes ved å ta kontakt med DU 1 fylkene eller direkte kontakt med Skavold). Vi har kunnet konatatere at det er en voldsom 1nteresse for naturstein. Problemet er om man skal satse kun på råblokk, eller om man akal gjøre forsøk på lokal bearbe/ding. DU vil prioritere gode prosjekt der man tar hensyn til å utvikle norak bearbeiding av råblokk. I alminnelighet vil det være en god del av det materiale som skrotes som kan brukes til lokal bearbeiding. Ved lokal bearbeiding vil man dessuten være mindre avhenging av å ta ut store blokker. Det gjelder å finne ut hvor vi skal satse for å få til en levedyktig industri. Skavold var derfor interessert i tilbakemelding fra deltakerne. OBS! Man burde ellera satse på å ta ut noe mindre atein, satse på de gode forekomøtene og bli flinkere på monteringsiden. Videre må vi få til mer miljøvenn- 11ge driftsformer i brudd. Skavold ville også peke på behovet for bedre samarbeid mellom norske steinbedrifter når det gjelder salg og markedsføring i utlandet. DU har lenge vært opptatt av opplæring innenfor steinindustrien. Mangler en linje for opplæring i bruken av atein/ montering av stein i bygningsindustrien og i gaterom. Dette ble også tatt opp på ateinmessen i Oalo. Det går nå med 200 årsverk innenfor montering som vi leler inn fra Hellas, Italia og Tyrkia. 15

18 5. STATENS STRATEGI MED HENSYN TIL NATURSTEIN v/ P. Zakken Brekke Nevnte stortingsmelding om mineral ressurser. Aktuelt å styrke prospekteringsatøtten, slik at den blir gjort gjeldende for hele landet. Foralag for 1990 på 15 mill. (Facit = 9 mill.). Ordningen vil bli etter de samme kriterier som man har hatt for Nordnorge. Måtte konstatere at det nå gjennomgående var en negativ holdning til alt som hadde med gruvedrift å gjøre. Zakken Brekke kom videre litt inn på de juridiske forhold. Pekte m.a. på at man ikke har anledning til å kartlegge reasursene på annen manna eiendom. Dette er helt sentralt i forhold til industrimineraler og monumentatein. Innenfor dette feltet er det grunneier som er retighetshaver. Det ble ellers nevnt at det for tiden var kun en person med erfaring om mineraldrift i Næringsdepartementet. Foralag til strategi for å styrke mineralnæringen: -Få til en positiv holdning i departementet til det som har med bergverksdrift å gjøre. -Støtte til næringen gjennom søknader. -Etterlyser en organisasjon som fungerer på vegne av hele bransjen. Konkret viste Zakken Brekke til at naturateinen finnes ute i distriktene. Hans råd var at man lokalt burde satse på det enkle i stedet for altfor mye avansert "HIGH TECH". 16

19 6. FORSØKSPROSJEKT VED SINTEF v/l. Alnæs SINTEF er igang med et forsøksprosjekt med tanke på å utvikle og standardisere testmetoder for naturstein (skifer/massivstein). Ser på vitring og langtidsbestabdighet for naturstein. Testeobjekt: Nidaros Domkirke. I prøveprosjektet har man benyttet seg av stein fra Nord Trøndelag. Testmetoder er hentet inn fra Europa. Jobber videre med metoder for testing, bryting og bruddutvikling. Samarbeid med NBBI og Arkitektavdelingen på NTH. Alnes pekte på behovet for å etablere et senter for steinteknologi i Norge. Interessante tema: slitasjetester, økonomi/tidsforbruk ved saging/sliping og kvalitetstester for norak stein. (Hva er kvalitet? Er det holdbarhet, fargespill. mønster, poleringsevne, brukelighet, tilpasningsmuligheter?) (ref.komm.). 17

20 7. OPPFØLGING : KOMPETANSEOPPBYGGING Hembre: Pekte på forholdet med tre bransjeorganisasjoner. Uheldig for den videre utvikling. Mente ellers at det kunne være en ide å sende folk til steinskolen i Wunaiedel. Der vil man også få kontakt med tyake det tyake marked, så og si fra innaiden. Kom ellers inn på problemet med at arkitektene ikke visste hvilke norske steinsorter som er i markedet- /er tilgjengelig. Arkitektene må lære mer om atein, steinfag-folk må få et bedre marked samtidig som vi må utvikle teknologi for bruk av atein (plater og flis) til bygningsformål. Problemet for norske steinbedrifter er gjerne den at de er for amå til å ta de store ordrene. Bør dette ordnea ved bedre samarbeid, eller bør noen av bedriftene bli større? Ellers klart at det var behov for kapital i bransjen. Steinskolen i Alta er foreslått nedlagt. Bør nå vurdere å ta inn lærlinger i brudd og i bearbeidingen som et alternativ. Videre bør man satse på kurs i praksis og i teori. Firma Grønseth & Co., 1 Larvik, har praktisert en lærlingeordning. Yrkesskolen i steinbearbeiding i Larvik er fortsatt i dr1ft. Fra salen: Det ble opplyst at all montering av bygninsplater i stein nå skjedde gjennom firma Rieber & Søn. (Enerett). Tidligere var også Grønseth & Co. engasjert i dette. Olerud: NGU-Bergrunnsavdelingen har geologer som kjenner Norge og aom bør kunne si noe hvor man kan finne gode monumentsteinslokaliteter. Dette er fordelt på: levende kunnskap -kart og rapporter DAMAMI dataregistrering NGU bør ha minst en geolog på heltid med ansvar for å holde oversikt over steinkvalitet og å bygge opp kunnskap og kultur omkring monumentstein i organisasjonen. Vil ta problematillingen opp med NGU. 18

21 e. OPPFØLGING : KARTLEGGING - UTTAK - BEARBEIDING Martinsen: Vanskelig å kartlegge monumentatein. Det er ikke nok å se på sprekker og mønster. Man må også se på feil i materialet. Se på mulighet for uttak av store blokker. Hvor stort volum kan man ta ut. I undersøkingsfasen har det gjerne vært aktuelt å ty til kjerneboring. I Larvikområdet tror man ikke på nytten ved kjerneboring. Bør derfor utvikle geofysiske letemetoder på naturstein. Hva med Georader? Grøneeth & Co. er interessert i samarbeid på bruddaiden. Tror ikke det er riktig å bygge opp flere flisfabrikker i Norge. 10% av Grønseth's flisproduksjon går til eksport. Grønseth har nå bygget opp stor kapasitet i Larvik for flisprodukajon. Heldal: Viktig med en kombinasjon med kunnskap om geologi og marked. Johnsen: Man har i Nordnorge satset på uttak av blokker for eksportmarkedet. Hvis det ikke gikk, ja aå la man det hele ned. Torstensen: Hensikten og målet med reisen må være praktiak oppfølging slik at man fåt næringslivet med seg. Skavold: Samtlige bedrifter vil ha fordel av at Vi trenger alle kreftene som finnes for å bringe oss videre fremover. Kan være særdeles aktuelt å foreslå et oppfølgende seminar om bearbeiding av naturstein i Norge. De fleste har fått mye ny kunnskap og erfaring fra studieturen. 19

22 9. KONKLUSJON Viktig nå å komme igang med kartlegging og utprøving av nye norske steinkvaliteter. Vi må videre presentere et bredest mulig produkt på det internasjonale markedet. Både offentlige myndigheter og steinbedriftene bør jobbe seriøst med å finne frem til effektive samarbeidsformer for markedsføring og salg på eksportmarkedet. Man må legge vekt på å få til en bedre organisering av salget, med sikte på økt grad av norsk bearbeiding. I den sammenheng vil det være behov for å utvikle metoder/prossedyrer for å kunne utnytte småfallen naturstein. Kompetanse når det gjelder bryting og bearbeing av stein må heves og gjøres tilgjengelig i distriktene. Det bør etableres et miljø for utvikling av faglig kompetanse på naturstein i Norge. Det er også viktig å få etablert aksepterte standarder, samtidig som det bygges opp kompetanse for kvalitetstesting av norsk naturstein. '11-20

23 Vedlegg

24 STAATLICHE FACHSCHULE FOR STEINBEARBEITUNG WUNSIEDEL 8592 Wunsiedel, TannenreuthstraBe 1, Telefon 09232/2187 Kurzinformation Die staatlichefachschuleist eine staatlichetechnikerschuleder Fachrichtung Steintechnik.Die Technikerausbildung dientgleichzeitigder grondlichen Vorbereitungauf die MeisterprUfungim Steinmetz-und Steinbildhauerhandwerk.FOr die Ausbildunggilt die SchulordnungfUr zweijahrigefachschulen(fachschulordnung - F50) vom 6. September1985. Aufnahmebedingunen sind: AbgeschlosseneBerufsausbildungals Steinmetz,Steinbildhauer,Natursteinschleifer,Betonwerker,Platten-und Mosaiklegerund eine spåtereeinschlägige beruflichetåtigkeit;die Dauerder Ausbildungund der beruflichentatigkeitmub mindestensfunf Jahreumfassen.Die Bundeswehrzeitkann hierauf nicht angerechnetwerden. ZusätzlicheAufnahmekriterien: Notendurchschnittder Berufsschule(ohneSportund Religion)nicht schlechter als 2,5. Facharbeiter-oder GesellenprUfung;in beidenteilenkeine schlechterenote als 3,0. Bewerberauf der Wartelisteaus frilherenjahren,die wegen des geforderten Notendurchschnittes nicht zugelassenwerdenkonnten,erhaltenpro Jahr einen Bonus von einer halbennote. Mindestalter22 Jahre,um eine Benachteiligungvon Wehrdienstleistenden auszuschlieben. Das erste Schulhalbjahrgilt als Probezeit. Ausbildunsdauer: Die Ausbildungdauertzwei JahreeinschlieBlichder Ferien(gemaBder bayerischenferienordnung);beginnjeweilsim September. Lehrplan: Die Rahmenstundentafel lt. FS0 beinhaltetfolgendepflicht-und Wahlfächer: Mathematik,Physikund Baustatik,Chemieund Werkstoffkunde,Technisches Zeichnenund Projektionszeichnen, Freihandzeichnen, Formgestaltung,Schriftgestaltung,Baugeschichte,Gesteinskunde,Steinkonstruktion, Steinbautechnik, Betriebs-,Maschinen-und Geratekunde,Datenverarbeitung, Arbeitsvorbereitung und Kalkulation,Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts-und Sozialkunde, Deutsch,Englisch,Berufs-und Arbeitspadagogik, Steintechniken(Praxis) 40 Unterrichtsstunden wachentlich:montagbis Freitag Exkursionenund BesichtigungensindBestandteildes Lehrplans. AbschluB: StaatlicheTechnikerprOfungkombiniertmit der MeisterprUfung,d. h. die bestandenetechnikerprofungwird auf den Teil II der MeisterprOfung,die PrOfungder fachtheoretischenkenntnisse,angerechnet.

25 -2- Die gesamtevorbereitungauf die MeisterprOfungist in die Technikerausbildung integriert,also auch die Vorbereitungauf Teil III,die PrOfungder wirtschaftlichenund rechtlichenkenntnisseund Teil IV, die PrOfungder berufs-und arbeitspådagogischen Kenntnisse.Die MeisterprOfungselbstist jedoch nicht Bestandteilder MaBnahme.Sie wird nach der MeisterprOfungsordnung von der Handwerkskammerabgenommenund ist gebohrenpflichtig. Die PrOfungen findenin den Räumender Fachschulestatt. Kostem:, Der BesuchunsererSchule ist schulgeldfrei.for Lehr-und Lernmittelund die KostenfOr die ExkursionenmOssendie SchUlerselbstaufkommen. Beihilfen: Die gesamtemabnahmeist fbrderungswordigauf Grunddes ArbeitsfOrderungsgesetzes(AFG).Zur ErlangungdieserFörderungmOssen drei JahreBerufspraxisnachgewiesenwerden.Hierbelwird die Bundeswehrzeitangerechnet. AuskunftdarObererteiltdas fur IhrenWohnsitzzuståndigeArbeitsamt. Wohnung: Die SchOlerwohnen in Privatquartieren.Das SekretariatunsererSchuleist bei der Zimmersuchebehilflich.Die Miete einesmbbliertenzimmersbetragt zwischendm 120,--und DM 250,--monatlich. Beratun und Anmeldun: Sekretariatder Fachschule,Frau Lbsel;Montagbis Freitagjeweilsvon 8.00 bis Uhr. AnweldeschluBfOr den Studienbeginnim Herbstist jeweilsder 15. Mårz. Die Zulassungenerfolgenim April.Die Anmeldungenwerdennach dem Eingangsdatum berocksichtigt.eine Anweldungist erst nach Abschlubder Berufsausbildung mbglich.aufnahmekapazität22 Bewerber. Wartezeit:derzeit2 Jahre

26 HANDPRØVER AV NORSKE BERGARTER I NATURSTEINARKIVETTIL FAGSKOLEN FOR STEINBERARBEIDINGI WUNSIEDEL Orthcmals OWPM Ihnit AD SIM Wanit Wanit 14111DIDI fl Oralt MMIA traalt OW.E.51~ Want 1% eramt sauvas larylklt 0.514% lwrikit tflial taruikit rno 1142 Larylkit RIORD OLrviklt Pria larvildt tarvildt % Larvildt LAW% larvIklt LIMIEFS Larrildt 1.~ Larvikit IMOK% 6e2.. 0 Pwcam-SmaltWrIk va tel.. 0 Pyramrgymit /%7112W%R Symit Wf9L TionargIt Kielsas1t Pridatit VISRa Parldatlt 9114% 4% TroWlesit WonljamIt MILFW Slimmourglt ERIM GIlmarmanit 96%./ Wimrmartlt MÅ Milargarrit ILTA idatesparift01110% Slimerwanit CWIAL Glimermaria CIMOAL marmarritCPPIAL Glimarmrut imermarnt Bliaareparalt retee to 0 41Parzlt IHNIT kalkataln Kaltstra IMmr IffIEGIM Inrear IME Mrmr ICMESIMI ROW Itrear FAUWE Ihreor mnoi FOICE ff Hancr 1REE Plaraor MM Olirn IMacalcIt TINW OiWcalcIt TLIOW themseis WALP Wthowels % SliawschlefarsostesnÆR Siumrschisfr WY414414ER Slivarsch1Marpatmain RIST SlimarscineferSELLROMRLIST raduefr!%1val rot,t1, d4brgrg Knappir/11WWW1M1/ fiters1121~2141 rat g Flaral What4M I0'iltiammt4Wasogen wel1,112weititm bråffil PorsgroWwe tarvit ,1 Irmtgrau Miin * » irinlittgrm Ideffsid Normgen ballirramau Swflalord Illefjcml Illnamin ratbrom 1162gen WMW britrilchrs Wrimdy Irmgen trkeloliv,mw1blamrau 019brgrIgrganl Larvit Ibragen blwaulint. schillmnd irs Turalani(srik Ilwagon dintalwamen Tents/m' Larwlk lbsegen SiMIteragrin Tatua/m' Lanik Ntremn tkatkalaliv illivl k Wringn pm,b12 11clirau o-g DrItsiy/ las. 2268*/0sleHardlIngon blagrm,let. artdilarrld Tergalriltarvik Wmw Mann, lit. mbillarrd Stalllst«lastadi Tffillirgite Ibegan waually g Umbergnaidefw0 klacra, int. stfullarnd rg Teadalgn/ Laryit Norms alttelgra, g Wemberg/krak4ior4 Ibrmgen Waartrau lidirmn/ Lofotan Nommn etsingnu lidinmn/ Lofatin Mmegm lachrot/pthmtman r-g / Sagmlal/Sopefiord Ingen raddantelrot g Tdmberg Itresan tradschwz g XjalutfaralWartMalent011oWringen achart,mt.111allag Ylstdal/112+Int J Wmgm grhscimarhalt.d2411%g blvag/ ni' IlMi lknigm ti Talg0 Immt Mnown Wit I. Sogn041/ Sorallard Nenegm Ortel,m1lig 42tInsylkikk4osin Mrwegan slibrig,g1nt Sdrkjomn/Alta Strwmen rwin,glatt Alta Nwegan ww/rin,g14tt Alta Itnagen MacovIt Op Ml/s' Trenthet tflepil wobermucovit fiøpdal/ 11' Troghtla Wwgen 4t1mcbma19ribscovit Wpdallt' Trortin Normgan frnichuppigør Itmcmit Opp041/ s' Trendbal. ltrwmen watirin,f insth. 1Lsc. 1424m/ als'trantheus 140r1IIIM grags51,4ainich. /km. plifil nb' Trandwi Ncromm öakii Reinmo)Steinkier Normgm agin Davre4141/ s' Dmdal /trwegen hellyau,fracniop./tr2161 1tm/ ReittaWs'Porsgrunn Itnegon hel1grahlrachim./trilab Wat 1lMstad/1'Pwsgrum larmsmo tikma 4- ivrubl Fmake Ittspen 4- Futulil Fauste Normgen 0161rau 4-22Fvull/ Fauske Wew crme f fauskw Norrien blaumati g Fauske Wirwagm 4,16 u g Magm/ nw'iirø1a1 Ilmwegan reggrot,grinl. Schlierr Skjerstadirauske Sanngsm stleggrau,p414mt 4 Smså Norwagan milibram/gren 11ndal MCM91111 mii/waun/tin landal Wwqm rdtlichwau f 61nas/si' Elsn Ibmgen rem,ifotitlagen 4 Staigennadé WWW Igrau,Pyri b414/s 1 Solvag/n4' Bcdd tbmgen Ganhlgrau,Fyritierfel Solvq/ nd' Ibit Normen sessingfarte FIllmgerl/ Otta Mswegm gilwaun 941/Otta Wmgeft dinglgratrair Sel/ Otta rbrwegen

27 Ihaanchiefet Illiarachiefr / Sratinit ULLEMYS larpentinit 1.111BIEN Talklealair tatat. WA Taltsclaefir hraais 974.* 2: 46.. Elloait ". Trvan Trackt rstai. ~ tormekilehr tarpritat illandgefat PILIA.Wt1 liort Ztaarparzit Fttale Oliarriprzit FfM tilawatt Blisrprzit IllaarlIrdt UPPO tlabbto atta hactffittlhotit Ve04/Otta attralitarat 111~/ Otta c1r.Kuip tilletwat Ittintir seinet. icap.c r0/ IltaInkfr nevalluttailnia t/ le fasplatheil aniet. IlacotitMatit rawinstliv år401~,~91aliv thakelitat,crineldenst. sitain Ichar2/0914 raphttlarea~ral gratedwart,irkallictit grauchanaricalietit 94~ tatilfal rt t14ch achara 4 001/Itta SolattOtta kumat Its/ tkle P9919we flanat Nefast retrat0/ lradal 14114tirliOtta Famoildraul Otta Fatmfitimat4/Otta 44901tberouird Iteinvik/1161~ laul UgqW Alta IIIIIIIIIIII istichz.4. 7 erte% OC k tifse_ 1.42A, 1 tie U4&7,,/,,-KtAPencH., Att, kaa ( e4C&A, ttalla; 4 k k V itittt 4 8TAATLICHENOCHIS2 POR81E1111EMMTU140 Tinale Onitift 11101MW~MEMY ACW0( Iter

28 FolgendeUnterlagensindbei Anneldungvorzulegen: Anmeldeformular(bittevollståndigausfUllen) Lichtbildim PaBbildformat handgeschriebener Lebenslauf- tabellarisch AbschluBzeugnisder letztenallgemeinbildenden Schule;der BildungsabschluBmuB daraushervorgehen. AbschluBzeugnisder Berufsschule BescheinigungOber die Dauerder Ausbildung Gesellenzeugnisbzw. Facharbeiterbrief - es mul3jeweilsdie Note im praktischenund theoretischenteilenthaltensein. ArbeitszeugnisseOber den likkenlosennachweisder weiterenpraktischen Tåtigkeitmit einer kurzentåtigkeltsbeschreibung. BescheinigungOber Grundwehrdienstoder Ersatzdienst- evtl.frelstellungsbescheid. Sonstigeberufsspezifischen Nachweise:Preise,Auszeichnungenusw. PolizeilichesFOhrungszeugnls Alle Anmeldeunterlagensind in beglaubigterfotokopieeinzureichen

29 1 DELTAKERE 14.STUDIETUR TIL NORNBERG FØLGENDE SKAL VERE NED pikhele TUREN: Næringsdepartementet,v/byråsjef Per Zakken Brekke, P.boks 8014 Dep.,0030 Oslo 1 Kontorsjef Terje Skavold, Distriktenes utbyggingsfond, P.boks 6360 Etterstad, 0604 Oslo 6 Telefon Utviklingssjef Anders Ulseth, Elkem Nefelin A/S, P. boks 4282 Torshov,0401 Oslo 4 Siv.tak.Haakon Thrane-Nielsen,Stortingsgt.4, 0158 Oslo Fylkesgeolog Bjørn Falck Russenes, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5840 Hermansverk Tore Holmberg, 6493 Lyngstad Forsker Svein Olerud, NGU, Postboks 3006, 7001 Trondheim Forsker Lisbeth Alnms, SINTEFAvd. for bergteknikk, 7034 Trondheim NTH Fylkesgeolog Ole Sivert Hembre, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7700 Steinkjer Fylkesgeolog Ola Torstensen, Fylkeshuset,8000 Bodø NæringskonsulentBjørn Liland, Skjerstad kommune, 8100 Nisiner Konservator Per Bøe, Tromse museum, 9000 Tromsø Geolog John Arne Opheim, Nineralutvikling DA, Bodenhoffsvei 8, 9000 Tromsø 14.Geolog Erik Lund, Nineralutvikling DA, Bodenhoffsvel 8, 9000 Tromsø 15.Fylkesgeolog Gunnar Aker Johannessen, Troms fylkeskommune, P.boks 25, 9001 Tromsø Grubesjef Sigbjørn Solli, Elkem Nefelin A/S, Stjernsund 17.Forsker Tom Heldal, Finnmarkeforskning,boks 1183, Alta 18.Fylkesgeolog Sigmund Johnsen, Finnmark fylkeakommune, Vadem

30 2 POLGENDE SKAL VÆRE MED PÅ DELER AV TUREN: 19.ProfessorKai Nieleen,SINTEF, Avd. for bergteknikk, 7034 Trondheim NTN Tideperiode: Ordner reisen selv BergmesterOle Nordeteien,Bergvesenet, P.boks 3021,7001 Trondheim Tidsperiode: Norsteien må være tilbake Trondheim i løpet av amanuensisErling Krogh,IBG- Universitet i Tromsø, P. boks 3085,9001 Tromsø,Tidsperiode: Adm. dir. Robert Nermansen, Odda Smelteverk A/S, 5750 Odda Tidsperiode: Avreise fra NIIrnberg Anne Katrine Rørholt, Grønnegt. 21,9000 Tromsø Tideperiode: Avreise fra NUrnberg 28.5 ETTERANMELDTE DELTAKERE SOM SKAL VÆRE MED PÅ RELE TUREN 24.FylkesgeologGleny Foslie,Sør-Trøndelag fylkeskommune, Plan- og næringsavdelingen,7000 Trondheim 25.Geolog Magne Martineen, A/S Johs. Grønseth & Co, Postboks 5,3291 Stavern 26.Bjørnar Pettersen, A/S Johs. Grønseth & Co, Postboks 5, 3291 Stavern

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen

Nye ressurser NGU dagene 2013. Rolf Nilsen/Magne Martinsen Nye ressurser NGU dagene 2013 Rolf Nilsen/Magne Martinsen Lundhs - Historie og nøkkeltall - Produksjon av blokker - Videreforedling - Lundhs materialer - Sluttprodukter 4 Historie og nøkkeltall - Etablert

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Nr. 50 2 3. Våre butikker på Danmarksplass og i Arna

Nr. 50 2 3. Våre butikker på Danmarksplass og i Arna Gravminner Vårt ønske er at våre kunder skal ha et verdig minne som varer år etter år. Vi er derfor særdeles nøye med valg av holdbare steinsorter som er tilpasset nordiske forhold. Vi vil gjøre vårt ytterste

Detaljer

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge. T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B.

Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge. T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B. Medvind i motbakken? Utvikling og forvalting av natursteinsforekomster i Norge T. Heldal (med hjelp fra I. Lindahl, T. Bjerkgård, B. Lund Blokkstein Skifer Murestein Granitt og gneis Skifer Innhold: Hva

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Prisene i katalogen inkluderer forskriftsmessig montering og mva. Gravminner leveres over hele landet.

Prisene i katalogen inkluderer forskriftsmessig montering og mva. Gravminner leveres over hele landet. Gravminner Vårt ønske er at våre kunder skal ha et verdig minne som varer år etter år. Vi er derfor særdeles nøye med valg av holdbare steinsorter som er tilpasset nordiske forhold. Vi vil gjøre vårt ytterste

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Sund, 28.06.2014 Troms Fylkeskommune v/ Anne Hjortdal & Tore Østgård Antall sider 5 inkl 3 med foto. 9450 HAMNVIK postmottak@tromsfylke Prosjektet Mineraler Ibestad Status rapport og nødvendig forslag

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3607 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kornmer fra..arkiv Næringsdepartementet

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

NGU Rapport Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold

NGU Rapport Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold NGU Rapport 2002.013 Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001 Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telecast 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.054 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Naturstein på Senja i Troms fylke Forfatter: Bjørn Lund. Oppdragsgiver:

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE

MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE NOTAT Til: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Trond Sundby Fra: NGU Arkiv: Dato: 11. november 2010 Kopi: MINERALRESSURSER OG VERNEVERDIGE LOKALITETER I SOGN OG FJORDANE Under følger en kortfattet vurdering

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet Trykkpartner AS Foto: Ludvig Killingberg fra det norske grunnfjellet Oppdal Sten AS ble stiftet i 1993 og siden den gang har bedriften hatt en betydelig vekst. Det har gitt oss erfarne medarbeidere med

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

Alle muligheter er til stede for å skape et personlig gravminne, og vi står selvsagt til rådighet dersom du ønsker veiledning.

Alle muligheter er til stede for å skape et personlig gravminne, og vi står selvsagt til rådighet dersom du ønsker veiledning. Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015 MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS Minera Skifer AS Minera Skifer er produsent av skifer fra tre brudd, Oppdal og Otta i Norge

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane

Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane Einar Alsaker (Naustdal 23. Februar 2016) Mineralutvinning

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Mineraler som vekstnæring i Finnmark

Mineraler som vekstnæring i Finnmark Mineraler som vekstnæring i Finnmark Av Jørgen Stenvold, Store Norske Gull AS Finnmarkskonferansen 2007 Korte fakta om Store Norske Gull AS Et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen kulkompani

Detaljer

GRAVSTEIN OG TILBEHØR

GRAVSTEIN OG TILBEHØR Prisliste 2015 GRAVSTEIN OG TILBEHØR www.ellingardmonument.no Inkludert i prisen for nye gravstein er ett navn i lakk, ferdig oppsatt med sokkel og søknad om godkjenning. Alle priser er inkludert mva.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Et verdig minne... for deg, for dine, for alltid.

Et verdig minne... for deg, for dine, for alltid. for deg, for dine, for alltid. Minnesteiner 1 For deg, for dine, for alltid Innhold 200 M/INTEGRERT LYKT... Side 17 200 A... Side 49 200 B... Side 49 200 C... Side 49 203... Side 27 204... Side 9 206...

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av skiferforekomst ved Sætergardstjørna

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

GRAVSTEIN OG TILBEHØR

GRAVSTEIN OG TILBEHØR Prisliste 2014 GRAVSTEIN OG TILBEHØR www.ellingardmonument.no Nye gravstein: Ett navn i lakk, ferdig oppsatt med sokkel og søknad om godkjenning er inkludert i prisen. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Foredrag av.

Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Foredrag av. Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU Foredrag av Terje Malvik Konferens i Mineralteknik 5-6 februar, 2002 LULEÅ Hva er et

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5608 Dato: 09.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte 26.06.2017 Innspill til evaluering av mineralloven Innledning: Nærings- og fiskeridepartementet skal gjennomføre

Detaljer

Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge -

Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge - Samarbeid og konkurranseevne - Noen erfaringer fra Mineralklynge Norge - Dialogmøte 2, Naustdal 27. april 2016 Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Agenda Om klyngen og samarbeidets fokus Noen

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Lardella furuspesialisten

Lardella furuspesialisten Finsk furu som best foredlet av Lardella Lardella furuspesialisten KUNDEN ER NUMMER ÉN OG VÅR OPPGAVE ER Å SKAFFE ELLER FOREDLE DET PRODUKT AV FRISK- KVISTIG FURU SOM KUNDEN TRENGER I RIKTIG KVALITET,

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

BENKEPLATER. Kjøkken & Bad. Granitt Marmor Skifer Kvarts Ultra kompakt

BENKEPLATER. Kjøkken & Bad. Granitt Marmor Skifer Kvarts Ultra kompakt BENKEPLATER Kjøkken & Bad Granitt Marmor Skifer Kvarts Ultra kompakt NATURSTEIN FRA STEINRIKET - Vakkert & Varig Steinriket leverer naturstein til interiør, bygning og utemiljø, og har sin produksjon og

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort.

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. GRAVMINNER 2 Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. Hvor på kirkegården avdøde er gravlagt, bør ha betydning for valg av gravminne.

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden

Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Forvaltning av sand, grus og pukk- i dag og i fremtiden Peer Richard Neeb Oslo 4. juni 2009 NGU s arbeid i Oslo regionen Økonomisk utvikling og status Ressurser i Osloregionen Fremtidsmuligheter Ressursforvaltning

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står.

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010 Silja gjør klar grillristene. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. Grillen klargjøres. Det er fint nede

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag:

Kommune: Snåsa. Sidetall: 10 Pris: 60 Kartbilag: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.068 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ressursundersøkelser i Snåsaskifers brudd ved Snøskaveltjønn,

Detaljer

enkle steg til salg en klassiker fra naturen

enkle steg til salg en klassiker fra naturen enkle steg til salg en klassiker fra naturen Salgssamtalens fire faser 1 Åpningsfasen 2 Behovsanalysen 3 Innsalgsfasen 4 Avslutningsfasen Åpningsfasen Vær tilgjengelig og offensiv Ta ansvar for å komme

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no I dag (Ensemble Mean IPCC 4AR, Scenario A2) I dag 3 mill år 1 Utslippsreduksjon 2 Tilpasning 3 Ansvar, rettferdighet,

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Et verdig minne... for deg, for dine, for alltid.

Et verdig minne... for deg, for dine, for alltid. for deg, for dine, for alltid. Minnesteiner For deg, for dine, for alltid Innhold 200 A... Side 49 200 B... Side 49 200 C... Side 49 203... Side 27 204... Side 9 206... Side 6 209... Side 71 211... Side

Detaljer

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Sogn og Fjordane fylkeskommune Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune AVTALE Mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og samarbeidspartnar Sogn og Fjordane fylkeskommune Om utarbeiding av Marine Grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora Kartleggar: Norges geologiske

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Kolo Veidekke. Asfalt: En av de ledende på asfalt i Norge. Pukk og grus: 25 anlegg i Norge, størst utenom eksportselskapene

Kolo Veidekke. Asfalt: En av de ledende på asfalt i Norge. Pukk og grus: 25 anlegg i Norge, størst utenom eksportselskapene Veidekke Etablert i 1936 Den eneste norske av de store bygg- og anleggs entreprenørene 6.450 ansatte 67 bedrifter tilknyttet Veidekke siste 25 år Lokalisert i Norge, Sverige og Danmark (størst i Norge

Detaljer