Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 2011 15"

Transkript

1 Del godene Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

2

3 Innhold 1 Innledning 5 2 Læring for livet 6 3 Energi og klima 9 4 Trygg og miljøvennlig samferdsel 11 5 Næringsliv Transport og skipsfart Industri og byggenæring Havbruk og oppdrett Servicenæringer og kommunikasjon Arbeidsliv og deltakelse 15 7 Arealbruk, landbruk og ressursforvaltning 16 8 Kultur 18 9 Helse og fysisk aktivitet 19 3

4

5 1 Innledning Rettferdig fordeling, et klima i balanse og like muligheter for alle er de viktigste sakene for Sør-Trøndelag sv. fns miljøprogram melder at verdens natur- og ressursgrunnlag er i fare. Den globale luftforurensningen med store utslipp av co 2 og oppvarming av atmosfæren vil føre til dramatiske endringer. Disse endringene truer samfunnsutviklinga politisk, økonomisk og sosialt. Prognoser viser at verdens befolkning vil utgjøre ni milliarder mennesker i Allerede i 2010 forbruker menneskene langt mer enn det kloden tåler. Samtidig er verdens økonomi rettet inn mot ytterligere vekst og større forbruk. Forskjellene mellom fattige og rike øker. Fattigdom tar livet av barn hver dag. Antall underernærte øker. Vi vet at land med store ulikheter i inntekt og levekår har mer sykdom, tidligere død og flere sosiale problemer. I samfunn med små forskjeller i levekår har folk det bedre og er i gjennomsnitt friskere, selv om landet som helhet er fattigere. Naturens kapasitet er ikke uendelig. Det er grenser for hvor mye mennesket kan forurense landjorda og verdenshavene, og de grensene er vi i ferd med å nå. Av hensyn til kommende generasjoner må vi våge å ta de vanskelige valgene. Vi må si nei til løsninger som truer miljøet, og ja til ei framtid for barnebarna til ungene våre. Markedstenkning og hensynet til kortsiktig gevinst må vike for behovene til framtidige generasjoner. Vi må legge om politikken fra forbruk til omfordeling og gjenbruk. Bare da kan det bli plass til ni milliarder i Og det er i land som Norge den største endringen må skje. Vi må lære å dele godene! 5

6 2 Læring for livet Sør-Trøndelag sv ønsker en fellesskole som oppfordrer elevene til å tenke selv, og der hver enkelt får utvikle seg i tråd med sine evner og interesser. Sør-Trøndelag sv ønsker en sosialt bevisst og demokratisk organisert opplæring. Det skal være rom for faglig utvikling, meningsbryting og pedagogisk mangfold. Yrkesfagenes plass i videregående opplæring må styrkes. Det er viktig at alle elever kan klare å gjennomføre opplæringa. Sør-Trøndelag sv vil ha videregående opplæring i alle deler av fylket og vil stemme mot nye forsøk på å privatisere videregående opplæring. Sør-Trøndelag sv vil lytte til de unge ved å gi dem trygghet og innflytelse, både i skolen og i samfunnet ellers. Elevene må få erfaring i å delta i demokratiske prosesser. Målet må være at alle skal få muligheten til å mestre og leve et godt liv. Hindre karakterbasert opptak, siden det vil ramme de svake elevene og skoletilbudene i distriktene Arbeide for at alle får tilbud på nærskolen, for å minske tallet på borteboende Sikre intensjonene i Kunnskapsløftet gjennom økt lærertetthet Heve statusen for yrkesfagene. Målet med utdanningsprogrammer er å skape gode fagfolk, ikke å oppbevare skoletrøtte elever Jobbe for å øke bevilgningene til videregående skoler Si nei til privat skoledrift Styrke elevdemokratiet og sørge for god skolering av elevrådene gjennom nær kontakt med elev- og lærlingombudet. Følge opp retningslinjene for elevdemokrati i Sør-Trøndelag fylkeskommune Beholde en desentralisert skolestruktur Styrke opplæringstilbudene innen primærnæringene havbruk, fiske og landbruk Sørge for tilrettelegging, forebygging og tverretatlig samarbeid slik at frafallet av elever i den videregående skolen går ned Utvikle skolebibliotekene til å bli kunnskaps- og læringssentre Sør-Trøndelag sv ønsker et sterkere fokus på innholdet i skolen. Kunnskapsløftet åpner for en lokalstyrt utvikling som må brukes! Sør-Trøndelag sv ønsker en skole med et stort pedagogisk mangfold, der ulike læremidler og læremetoder blir brukt for å gi en opplæring som er best mulig tilpasset hver elev. 6

7 Samarbeide med lærerne og deres organisasjoner for å sikre faglig autoritet og utvikling i opplæringa Oppfordre fylkeskommunen til å gå kritisk gjennom sine styrings- og rapporteringsrutiner for å minimalisere ressursbruken på dette området Være offensive overfor sentrale myndigheter og ta initiativ til prosjekt for nyskapning i videregående opplæring Videreføre satsinga på realfag Styrke og målrette rådgivertjenesten for å treffe elevenes behov bedre Gi ungdom og voksne med flerspråklig bakgrunn et tilpasset opplæringstilbud i videregående skole Styrke den samiske opplæringa Styrke voksenopplæringa og forbedre samarbeidet og voksenopplæringa mellom fylket og kommunene Arbeide for en lovfestet rett til lærlingplass Øke satsinga på etterutdanning av lærere Arbeide for å bevare gamle håndverksfag Arbeide for økt bruk og utvikling av alternative opplæringstilbud som fører til kompetansebevis Beholde det fjerde påbyggingsåret på videregående skole. Gi elever som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram, rett til påbyggingsår Fortsette og forbedre satsinga på digitale læremidler og sørge for at bruken av hjelpemidlene skjer på lærernes og elevenes premisser, og at lærernes kompetanse på området heves Forbedre integreringa mellom teori og yrkespraksis Bedre samarbeidet mellom opplæringskontor, bedrifter, fylkeskommune og skoler for at elevene skal få en mer helhetlig oppfølging og opplæring En god skole er i takt med utviklinga i nærsamfunnet og klarer å svare på behov i lokalsamfunnet og regionen. Skolens bidrag til utviklinga av fylket er betydelig. Kunnskap kan fornyes og utvides gjennom hele livet. For enkelte er det riktig å dosere i mindre porsjoner, men i flere omganger. Sør-Trøndelag sv vil gi innbyggerne mulighet til å velge et «læringsliv» med gode vekslinger mellom liv og læring, utdanning og arbeid. Samarbeide med det lokale nærings-, kultur- og organisasjonslivet for å gjøre skolene til lokale kunnskapssentre Ta en lederrolle overfor både offentlig og privat sektor for å få et løft i antall lærlingplasser Sikre elevene god veiledning om rettigheter og plikter som lærling Arbeide for at fylkeskommunen og kommunene sammen med nav legger bedre til rette for læring gjennom større deler av livet. Fagskoler, høgskoler, studieforbund og folkehøgskoler kan på ulike måter bidra til læring i flere etapper Arbeide for et godt etterutdanningstilbud til gårdbrukere, blant annet ved å følge opp utviklinga av Grønt kompetansesenter ved Skjetlein videregående skole Bruke entreprenørskap som metode i opplæringa for å skape et større pedagogisk mangfold og gi eleven grunnleggende kunnskap om bedriftsetablering Styrke samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv på skolens premisser Sikre at kantinene på skolene tilbyr mat som er sunn, produsert lokalt og gjerne økologisk Søke å integrere ny kunnskap om miljø og løsninger for en grønnere samfunnsutvikling i undervisninga Oppmuntre til fysisk aktivitet ved å tilrettelegge uteområdene på skolene Øke samarbeidet med kommunene om helsetjenesten på de videregående skolene Sør-Trøndelag sv ønsker et samfunn uten mobbing og rasisme. Sør-Trøndelag skal gi like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet uavhengig av utseende, tro, kjønn, seksuell legning eller kulturell bakgrunn. Maktforskjeller mellom kjønn og seksuell trakassering er et problem som har fått lite fokus. 7

8 Kjønnsperspektivet må være med i kampen mot mobbing og trakassering. Gi tilpasset opplæring til flerspråklige elever i videregående skole i samsvar med opplæringsloven Ha flere og bedre støtteordninger rettet mot fremmedspråklige elever Videreføre arbeidet mot seksuell trakassering og se til at skolene setter i verk tiltak mot slik trakassering Arbeide for at rådgivertjenesten gjør en ekstra innsats for å bekjempe kjønnsstereotypier i rådgiving om yrkesvalg 8

9 3 Energi og klima Energiøkonomisering er mer lønnsomt enn ny energiproduksjon, og en kraftig satsing på energisparing er den beste måten å sikre trygg og billig energitilgang på. Derfor ønsker Sør-Trøndelag sv ordninger som belønner strøm- og energisparing. Bruken av fossil energi må reduseres. Energiøkonomisering og gradvis overgang fra fossil til fornybar energi er løsninger for framtida. Ny energiproduksjon må dekkes av fornybare kilder som vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og bioenergi. Tilgang til strøm er et grunnleggende velferdsgode. Vannkraftproduksjonen har i hovedsak skjedd i selskap i offentlig eie. Norge må utvikle sitt store potensial for miljøvennlig og fornybar energi. Også nye evigvarende energiressurser bør utvikles og eies av det offentlige for å sikre at overskuddet går tilbake til fellesskapet. Byggingen av Ormen Lange og utvidinga av aluminiumsproduksjonen i Sunndal ble gjennomført uten å kompensere med ny energiproduksjon i regionen. Stor nedtapping av magasinene på grunn av omfattende eksport, kombinert med langvarig bortfall av svensk kraft, gav svært høge priser på strøm i Midt-Norge vinteren Faren for ny knapphet på strøm er betydelig dersom dagens situasjon vedvarer. Sør-Trøndelag sv ønsker å hindre spekulasjon i energiomsetningen og vil jobbe for en jevn og forutsigbar strømpris for industrien og vanlige forbrukere. Modernisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk og overføringslinjer er av stor betydning. Lokal energiproduksjon og korte overføringslinjer bør prioriteres for å redusere energitap og naturinngrep. Ny vindkraft må konsentreres til få områder for å redusere naturinngrep og begrense behovet for et nytt nett. Arbeide systematisk for energifrigjøring for å sikre tilgangen på energi Kartlegge potensialet og ta i bruk ny fornybar energiproduksjon i Midt-Norge Premiere utviklinga av ny, fornybar energi for å sikre norsk teknologi med garantert minstepris («feed-in») Arbeide for en helhetlig utvikling og bygging av vindkraft, bioenergi, småkraft og andre fornybare energikilder Arbeide for å bygge opp kommunal rådgivingskompetanse innenfor energiøkonomisering Ha større åpenhet rundt omsetningen av energi og politisk styring med energiproduksjon og strømpriser Øke nettavgiften med ett øre/kwh for to formål: Utbedring av energisituasjonen i Midt-Norge og styrking av Enova med tilbud på lokalt nivå 9

10 Arbeide for et toprissystem på strøm til hushold normalforbruk skal være billigere Arbeide for lik pris for frakt av strøm Gå inn for at Statkraft selger de mobile gasskraftverkene og investerer salgssummen i enøk-tiltak Arbeide for at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal gå i spissen for å introdusere ordninga med innføring av hvite sertifikater for å få fortgang i energieffektiviseringa Fase ut alle oljekjeler i fylkeskommunale bygg og bruke fornybar energi til oppvarming Arbeide for at beslutninger om nye kraftlinjer og kraftinstallasjoner skal behandles etter plan- og bygningsloven Arbeide for at alle nybygg og modernisering av eksisterende offentlige bygg blir realisert med best tilgjengelig miljøteknologi 10

11 4 Trygg og miljøvennlig samferdsel Sør-Trøndelag har store utfordringer innenfor samferdsel. All transport må skje med det transportmidlet som er mest effektivt og belaster miljøet og vegnettet minst. Distriktet må ha en vegstandard som sikrer bosetting og næringsliv. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for bedre trafikksikkerhet på veger ved å stimulere til redusert privatbilisme. Kollektivtilbudet må være samordnet og tilstrekkelig. Tungtransport på vegnettet må reduseres. Ny godsterminal må ivareta både miljøet og næringslivsinteressene. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for dobbeltspor på jernbanen mellom Støren og Stjørdal. Vi vil ha redusert reisetid med tog mellom Trondheim og Oslo og støtter derfor arbeidet med utredning av høyhastighetstog. Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen Utvide Trønderbanen til Røros og Oppdal Arbeide for flytog mellom Støren og Værnes Innføre høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim som er konkurransedyktige med fly på tid og pris Arbeide for ny godsterminal/logistikknutepunkt som muliggjør transport på kjøl, veg og bane uten å ofre miljøverdier og dyrka jord Styrke kollektivtilbudet og arbeide for fleksible transportordninger i distriktene Arbeide for å utvide tilbudet med trikkeruter/bybane i Trondheim Samordne takstpolitikken Videreføre «hjem for en 50-lapp» Forsere arbeidet med universell utforming slik at alle kan ta seg fram Sikre framdrift av Miljøpakken i Trondheim for et bedre bymiljø, effektiv kollektivtrafikk og bedre gang- og sykkelveger. Opprette pendlerparkering på de viktigste innfartsårene rundt Trondheim, blant annet ved hjelp av Miljøpakken. Innføre vegprising/brukerfinansiering for å styrke kollektivtrafikken og bedre framkommeligheten Arbeide for at kollektivtrafikken i fylket skal være offentlig eid og drevet Samordne bussrutene i distriktene Arbeide for at fylket får styrket sin andel av statlige vegbevilgninger for å spare materiell og få mer effektiv flyt i næringstransporten. Flere veger må tåle 10 tonn akseltrykk Prioritere rassikring ved investeringer på vegnettet 11

12 Styrke trafikksikkerhetsarbeidet Samarbeide med kommunene for å sikre mulighet til bredbånd for alle Finansiere nye vegprosjekt med statlige midler. Direkte prising for bruk av veg godkjennes for å finansiere gode miljøtiltak 12

13 5 Næringsliv Lokalmiljøet er avhengig av et variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærings- og distriktspolitikken må bygge på naturgrunnlaget, bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sør-Trøndelag hevder seg godt i internasjonale undersøkelser på graden av samspill mellom kunnskap og næring. ntnu, sintef og høgskolene betyr mye for utvikling av nye virksomheter og nyutvikling i eksisterende bedrifter. Behovet for og etterspørselen etter ny kunnskap er stor, og konkurransen er tøff. Sør-Trøndelag har en god posisjon i dag. Sør-Trøndelag sv ønsker å styrke denne posisjonen ytterligere gjennom tett kontakt med kunnskapsmiljøer hjemme og ute, i tillegg til å stimulere til partnerskap på tvers av bransjer, fag og landegrenser. Ha størst mulig lokalt eierskap over naturressursene særlig innenfor energi og havbruk Arbeide for at fylkeskommunen skal være pådriver og bindeledd for flere bedriftsetableringer i tilknytning til forskningsmiljøene i fylket og regionen Støtte videre utvikling av samarbeidet mellom eksisterende næringsliv og kunnskapsmiljøene for å heve kompetansen og forsterke utviklingsarbeidet Sør-Trøndelag sv vil at all ny industrietablering skal være miljøvennlig. Fornybar energi skal utvikle norsk industri som vannkrafta gjorde i si tid. Lokal industri skal arbeide for leveranse av miljøvennlige tjenester, varer og løsninger til hele verden. Økt lokal ressursutnytting og økt industriell bearbeiding i Norge er et mål. 5.1 Transport og skipsfart Sør-Trøndelag sv vil arbeide for at transportnæringa utvikler seg på en miljøvennlig måte. Ansatte må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med arbeidsmiljøloven. I dag går all transport av laks fra fiskeoppdrett på vegene. Laksetransporten bør flyttes til tog og skip for å spare vegnettet, øke trafikksikkerheten og redusere klimautslippene. Omlegging av transportsektoren er viktig for at Norge skal lykkes med nødvendig reduksjon av co 2 -utslippene. 5.2 Industri og byggenæring Prosessindustrien må sikres tilgang på strøm til konkurransedyktige priser. Samtidig må industrien arbeide for å bli miljøteknologisk ledende. Det krever sterk samhandling med kunnskapsmiljøene og aktiv bruk av forskning og utvikling. Vellykket implementering av ny teknologi vil skape konkurransekraft og åpne for eksport av de nye løsningene. Norsk verfts- og leverandørindustri kan beholde sin 13

14 sterke stilling om de greier å omstille seg. Bedrifter som i dag er avhengige av olje- og gassindustrien, kan bidra til reduserte utslipp gjennom blant annet utvikling av renseteknologien. Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringene er svært sentrale når det gjelder å oppnå konkrete reduksjoner i energibruk og utslipp av klimagasser. Næringene er dominert av små bedrifter oppdelt etter fag og profesjon. Sterkere samarbeid mellom bedriftene og forskningsmiljøene ved sintef/ntnu bidrar til utvikling av bedre løsninger og mer miljøvennlige bygg. Næringene er sårbare for svingninger i økonomien. For å hindre masseoppsigelser i nedgangstider vil Sør-Trøndelag sv møte slike svingninger med å forsere gjennomføringa av offentlige prosjekt. Når det offentlige er byggherre eller gjør langsiktige leieavtaler i nybygg, må det stilles krav om maksimal grad av gjenbruk og bygges med sikte på best mulig miljøsertifisering. 5.3 Havbruk og oppdrett Havbruksnæringa gir arbeidsplasser i distriktene og skaper store verdier. Samtidig vet vi at utslipp fra oppdrettsanlegg kan gi oppblomstring av alger, lavere oksygeninnhold og i verste fall en livløs havbunn. Nye etableringer må skje i områder som tåler utslippene. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for innføring av regelmessige miljøundersøkelser i oppdrettsnæringa. Norge har et særlig ansvar for å forvalte de ville laksestammene. Sør-Trøndelag sv mener at oppdrettsnæringa må gjøre en langt større innsats for å begrense sykdom og rømming. Det er særlig lakselus som utgjør en trussel mot de norske laksestammene, men også andre sykdommer kan smitte villfisk og redusere mulighetene for å bevare vill-laksen. 5.4 Servicenæringer og kommunikasjon Sør-Trøndelag sv vil styrke markedsføringa av Norge som reisemål. Reiselivet bør utvikles etter prinsippene om bærekraft, og reiselivsbedriftene bør ta i bruk de etablerte sertifiseringsordningene. Lokalt eierskap er viktig for å oppnå lokale ringvirkninger. Sør-Trøndelag sv stiller seg bak reiselivsstrategien for Sør-Trøndelag og vil i tillegg arbeide for flere etableringer også utover de vedtatte satsingsområdene. Godt samarbeid mellom lokale matprodusenter, kulturnæringer og reiselivsbedrifter vil styrke alle parter. Informasjon og kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne må forenkles videre. Offentlig sektor må utvikle systemer og programmer sammen med norsk næringsliv for å øke brukervennligheten og forenkle dialogen mellom myndigheter og næringsliv. Programvarepatenter er til hinder for innovasjoner i programvaresektoren. Sør-Trøndelag sv vil arbeide aktivt nasjonalt og internasjonalt for å unngå mulighetene for patentering av programvare. Antallet bilbaserte kjøpesentre øker. Utviklinga undergraver nærbutikkene og skaper økt forurensning. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av bil ved innkjøp. Sør- Trøndelag sv vil videreføre støtteordninga for små distriktsbutikker. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for utvikling av bedre logistikk- og distribusjonsløsninger for å begrense transporten og for å styrke andelen varer produsert og tilvirket lokalt. Etablering av nye næringer i utmarka må ikke gå på bekostning av allemannsretten. 14

15 6 Arbeidsliv og deltakelse Sør-Trøndelag sv vil følge med på at fylkeskommunen sikrer ansattes vilkår og rettigheter. Sør-Trøndelag sv vil kjempe mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, men om vi ikke får flertall for vårt syn, vil vi arbeide for at ansattes arbeidsvilkår og rettigheter blir videreført. Leverandører og eventuelle underleverandører som utfører tjenester/leveranser for fylkeskommunen, skal være godkjent lærebedrift og ha lærlinger ansatt. Solidaransvar skal ligge til grunn. Når fylkeskommunen inngår avtaler om leveranser av tjenester, skal ilo-konvensjonens bestemmelser om lønns-, arbeids- og boforhold ivaretas også hos underleverandører. Sør-Trøndelag sv vil kreve sterkere innsats for å redusere ufrivillig deltid. Heltidsstilling må bli en rettighet, deltidsstilling en mulighet. For å møte folks ulike behov må fylkeskommunen gå foran med fleksibilitet og livsfasebetraktninger som arbeidsgiver. I samarbeid med de tillitsvalgte arbeide for forsøk med sekstimersdag i minst én av fylkeskommunens avdelinger Mange arbeidstakere i servicenæringene er ufaglærte, har lav lønn og dårlige arbeidsvilkår. Dette rammer særlig unge deltidsansatte og kvinner. For å styrke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår vil Sør-Trøndelag sv satse på kompetanseheving. Alle innbyggerne skal være likestilte. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører til diskriminering og ufrihet for bevegelseshemmede. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Prinsippet om universell utforming ligger til grunn for samfunnsplanleggingen og må følges opp med en plan med tidsfrister for å oppnå tilstrekkelig tilgjengelighet for alle skoler, arbeidsplasser, kollektivtransport osv. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for en gjennomgang av vikarbruken i fylkeskommunen for å sikre at ingen som skulle hatt fast ansettelse, blir gående med status som vikar. 15

16 7 Arealbruk, landbruk og ressursforvaltning Mennesker som kan bruke natur- og kulturlandskap i arbeid eller fritid, har et gode som kan styrke helsa. Landbruksareal, våtmarksområder, strandsoner og skogmark er verdifulle for folk og for det biologiske mangfoldet. Landbruksarealet er under enormt press fra storsamfunnet. Flat, dyrka jord er billigst å ta i bruk til alle utbyggingsformål. Det er bare 3 prosent av Norges areal som er dyrka jord. Av dette er det bare en tredel som kan brukes til dyrking av matkorn. Med riktig drift er dyrka jord en evigvarende ressurs. Sør-Trøndelag sv vil føre en svært restriktiv politikk når det kommer til nedbygging av dyrka jord. Norge bør styrke egen matproduksjon. Behovet på verdensbasis er å øke matproduksjonen med 50 prosent innen To tredeler av dem som sulter, er fattige matprodusenter i utviklingsland som ikke klarer å konkurrere med mat fra industrilandbruk, produsert og solgt med eksportstøtte. Vern om dyrka jord og innenlandsk matproduksjon har aldri vært så viktig som nå. Sør-Trøndelag sv er bekymret for den omfattende reduksjonen i antall gårdsbruk. Rekruttering av unge til landbruket og styrking av inntektsgrunnlaget er viktig. Vi vil arbeide for at flere jenter overtar gårdsbruk. Skogbruket i Trøndelag er en betydelig næring som sammen med landbruket og oppdrettsnæringa gir grunnlag for bosetting og sysselsetting i distriktene. Skogen representerer også en viktig del av klimaløsningen fordi den binder co 2 under vekst og lagrer co 2 når treet blir brukt. Ulike typer skogmark er også viktig for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Sør-Trøndelag har aktive reineiere og en samisk befolkning med stor historisk og kulturell betydning. Samene har også unik kunnskap om naturen. Sør- Trøndelag sv ønsker å gi samisk næringsutøving og kultur en større plass i fylket. Arbeide for større oppmerksomhet om verdiene som landbruksjord, våtmark og skog representerer, for å redusere tapet av biologisk mangfold Styrke jordvernet Arbeide for lovhjemlet varig vern av områder i landbrukets kulturlandskap som har særlige kvaliteter Arbeide for økt bruk av tre i alle offentlige bygg Støtte statlige oppkjøp av eiendommer som er viktige for å bevare naturverdier og friluftsliv Arbeide for å få etablert et Ramsar-senter for Trondheimsfjorden på Fosen Kartlegge egnede hav- og kystområder for en bærekraftig oppdrettsnæring og framtidig matproduksjon 16

17 Ha en aktiv arealplanlegging på tvers av kommunegrenser for å sikre rett virksomhet og aktivitet på riktig plass, herunder bidra i arbeidet med interkommunal arealplanlegging i Trondheimsregionen Gå inn for at trafikksikkerhetstiltak, særlig gangog sykkelveger, får enda større oppmerksomhet i planarbeidet Arbeide for fortsatt satsing på trøndersk matproduksjon og foredling Arbeide for at forvaltningen av høstbare viltarter og ferskvannsfisk bidrar til å styrke primærnæringene Støtte arbeidet med å utvikle matmangfold og bedrifter som foredler råvarer fra sjø og land 17

18 8Kultur Kunst- og kulturaktiviteter er viktige brubyggere mellom folk. Kulturelle aktiviteter skaper kontakt og engasjement. Felles kulturopplevelser på tvers av alder, politisk ståsted og tro kan øke forståelsen og respekten for hverandre. Sør-Trøndelag sv vil støtte mangfoldet av kulturaktiviteter i nærmiljøene. Vi ser også betydningen av sentrale kulturinstitusjoner som viktige støttespillere for lokale krefter. Kulturpolitikken er en viktig bærebjelke for regional utvikling. Verdifulle spor og bygninger fra fjern og nær fortid må sikres for ettertida. Bokbussen er viktig for kunnskapsformidling og opplevelser. Videreutvikle Den kulturelle skolesekken Gi samisk kultur større plass i fylket Gi tilskudd til viktige lokale kulturarrangement Styrke museene i Sør-Trøndelag (mist), som med sin betydelige faglige kompetanse kan veilede og utvikle de lokale museene. Vi vil i kommende periode jobbe for å etablere Ægir, norsk havbruksmuseum, under mist Videreutvikle fylkesbiblioteket som utviklingsaktør Arbeide for at bokbussen styrker samarbeidet med andre kulturinstitusjoner Arbeide for at fylkeskommunale bygg reises med tanke på flerbruk og i tillegg ivaretar behov for det frivillige kulturlivet Styrke kulturminnevernet Videreutvikle Plænti Fylkeskommunen er en stor innkjøper og inngår avtaler som mange kommuner tar del i. Sør-Trøndelag sv vil vektlegge miljøperspektivet når avtaler inngås. Sør-Trøndelag sv har som mål å øke andelen varer produsert i tråd med prinsippene om rettferdig handel. Ved større innkjøp skal ressursregnskapet dokumentere miljøpåvirkningen av kjøpet. Kantiner i tilknytning til fylkeskommunale bygg skal ha minst 20 prosent økologiske produkt for salg. 18

19 9 Helse og fysisk aktivitet God fysisk og psykisk helse er ingen selvfølge. De siste tiåras endringer i arbeidsliv, inntektsnivå og kosthold har ført til inaktivitet og overvekt for mange mennesker. Vi ser en stor økning i livsstilssykdommer, også hos barn og unge. Folk som står uten skoletilbud og utenfor arbeidslivet, er ekstra utsatt. Kunnskapen om kosthold og fysisk aktivitet må styrkes. God arealplanlegging som ivaretar muligheter for turopplevelser og fysisk aktivitet, kan forebygge sykdom og styrke folkehelsa. Arbeide for tilrettelegging av områder for lek, friluftsaktiviteter og turstier der folk bor Arbeide for gratis hall- og baneleie i fylkeskommunale anlegg Prioritere breddeidretten for å nå mange med aktiviteter og tilbud Prioritere arbeidet med å få en tannhelsereform friske tenner er avgjørende for god fysisk og psykisk helse Holde fast ved at vi trenger en desentralisert struktur med distriktstannklinikker Samarbeide med tillitsvalgte i idrettslag og organisasjoner for en helhetlig plan for anlegg Prioritere gang- og sykkelveger slik at barn og unge kan gå eller sykle trygt til skole og fritidsaktiviteter Revitalisere debatten omkring jordmorberedskap og sikkerheten for fødende i fylket 19

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Fylkespartiprogram 2015-2019. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Fylkespartiprogram 2015-2019 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Ambisjoner for Trøndelag. Fylkespartiprogram 2015-2019 Trøndelag er en ressursrik region. Vi har et levende landbruk, en stor skogbruksnæring og

Detaljer

Program for Vest Agder SV ved fylkestingsvalget 2015

Program for Vest Agder SV ved fylkestingsvalget 2015 DEL GODENE Bygg Sørlandet rødt og grønt Program for Vest Agder SV ved fylkestingsvalget 2015 Innhold INNLEDNING... 2 OFFENTLIGE TJENESTER... 2 OPPLÆRING OG SKOLE... 3 KULTUR... 4 LIKESTILLING OG MANGFOLD...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland.

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Nordland 2.0 - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Innhold: 1.0 Folk først - åpenhet og folkestyre 3 1.1 Ideologi 3 1.2 Åpenhet og deltakelse 3 1.3 Sosialliberal politikk

Detaljer

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå! Innholdsfortegnelse Innledning 3 Miljø 3 Utdanning 4 Samferdsel 5 Feminisme 6 Energi 7 Helse 7 Kultur, idrett og friluftsliv 8 Integrering- og mangfold 9 Landbruk 10 Næring 11 Internasjonalisering 12 Fylkeskommunen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000

SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000 SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000 Landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Forord Dette er landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for stortingsperioden 2009-2013.

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019

FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Nord-Trøndelag FYLKESTINGSPROGRAM 2015 2019 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Innhold: Innhold:... 2 0. Innledning... 3 1. Oppvekst og utdanning... 4 2. Forskning og utvikling (FOU) og høyere utdanning...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019

VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019 VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019 Side 1 av 18 Side 2 av 18 «Miljøpartiet har som mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp: solidaritet

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer