Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 2011 15"

Transkript

1 Del godene Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

2

3 Innhold 1 Innledning 5 2 Læring for livet 6 3 Energi og klima 9 4 Trygg og miljøvennlig samferdsel 11 5 Næringsliv Transport og skipsfart Industri og byggenæring Havbruk og oppdrett Servicenæringer og kommunikasjon Arbeidsliv og deltakelse 15 7 Arealbruk, landbruk og ressursforvaltning 16 8 Kultur 18 9 Helse og fysisk aktivitet 19 3

4

5 1 Innledning Rettferdig fordeling, et klima i balanse og like muligheter for alle er de viktigste sakene for Sør-Trøndelag sv. fns miljøprogram melder at verdens natur- og ressursgrunnlag er i fare. Den globale luftforurensningen med store utslipp av co 2 og oppvarming av atmosfæren vil føre til dramatiske endringer. Disse endringene truer samfunnsutviklinga politisk, økonomisk og sosialt. Prognoser viser at verdens befolkning vil utgjøre ni milliarder mennesker i Allerede i 2010 forbruker menneskene langt mer enn det kloden tåler. Samtidig er verdens økonomi rettet inn mot ytterligere vekst og større forbruk. Forskjellene mellom fattige og rike øker. Fattigdom tar livet av barn hver dag. Antall underernærte øker. Vi vet at land med store ulikheter i inntekt og levekår har mer sykdom, tidligere død og flere sosiale problemer. I samfunn med små forskjeller i levekår har folk det bedre og er i gjennomsnitt friskere, selv om landet som helhet er fattigere. Naturens kapasitet er ikke uendelig. Det er grenser for hvor mye mennesket kan forurense landjorda og verdenshavene, og de grensene er vi i ferd med å nå. Av hensyn til kommende generasjoner må vi våge å ta de vanskelige valgene. Vi må si nei til løsninger som truer miljøet, og ja til ei framtid for barnebarna til ungene våre. Markedstenkning og hensynet til kortsiktig gevinst må vike for behovene til framtidige generasjoner. Vi må legge om politikken fra forbruk til omfordeling og gjenbruk. Bare da kan det bli plass til ni milliarder i Og det er i land som Norge den største endringen må skje. Vi må lære å dele godene! 5

6 2 Læring for livet Sør-Trøndelag sv ønsker en fellesskole som oppfordrer elevene til å tenke selv, og der hver enkelt får utvikle seg i tråd med sine evner og interesser. Sør-Trøndelag sv ønsker en sosialt bevisst og demokratisk organisert opplæring. Det skal være rom for faglig utvikling, meningsbryting og pedagogisk mangfold. Yrkesfagenes plass i videregående opplæring må styrkes. Det er viktig at alle elever kan klare å gjennomføre opplæringa. Sør-Trøndelag sv vil ha videregående opplæring i alle deler av fylket og vil stemme mot nye forsøk på å privatisere videregående opplæring. Sør-Trøndelag sv vil lytte til de unge ved å gi dem trygghet og innflytelse, både i skolen og i samfunnet ellers. Elevene må få erfaring i å delta i demokratiske prosesser. Målet må være at alle skal få muligheten til å mestre og leve et godt liv. Hindre karakterbasert opptak, siden det vil ramme de svake elevene og skoletilbudene i distriktene Arbeide for at alle får tilbud på nærskolen, for å minske tallet på borteboende Sikre intensjonene i Kunnskapsløftet gjennom økt lærertetthet Heve statusen for yrkesfagene. Målet med utdanningsprogrammer er å skape gode fagfolk, ikke å oppbevare skoletrøtte elever Jobbe for å øke bevilgningene til videregående skoler Si nei til privat skoledrift Styrke elevdemokratiet og sørge for god skolering av elevrådene gjennom nær kontakt med elev- og lærlingombudet. Følge opp retningslinjene for elevdemokrati i Sør-Trøndelag fylkeskommune Beholde en desentralisert skolestruktur Styrke opplæringstilbudene innen primærnæringene havbruk, fiske og landbruk Sørge for tilrettelegging, forebygging og tverretatlig samarbeid slik at frafallet av elever i den videregående skolen går ned Utvikle skolebibliotekene til å bli kunnskaps- og læringssentre Sør-Trøndelag sv ønsker et sterkere fokus på innholdet i skolen. Kunnskapsløftet åpner for en lokalstyrt utvikling som må brukes! Sør-Trøndelag sv ønsker en skole med et stort pedagogisk mangfold, der ulike læremidler og læremetoder blir brukt for å gi en opplæring som er best mulig tilpasset hver elev. 6

7 Samarbeide med lærerne og deres organisasjoner for å sikre faglig autoritet og utvikling i opplæringa Oppfordre fylkeskommunen til å gå kritisk gjennom sine styrings- og rapporteringsrutiner for å minimalisere ressursbruken på dette området Være offensive overfor sentrale myndigheter og ta initiativ til prosjekt for nyskapning i videregående opplæring Videreføre satsinga på realfag Styrke og målrette rådgivertjenesten for å treffe elevenes behov bedre Gi ungdom og voksne med flerspråklig bakgrunn et tilpasset opplæringstilbud i videregående skole Styrke den samiske opplæringa Styrke voksenopplæringa og forbedre samarbeidet og voksenopplæringa mellom fylket og kommunene Arbeide for en lovfestet rett til lærlingplass Øke satsinga på etterutdanning av lærere Arbeide for å bevare gamle håndverksfag Arbeide for økt bruk og utvikling av alternative opplæringstilbud som fører til kompetansebevis Beholde det fjerde påbyggingsåret på videregående skole. Gi elever som har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram, rett til påbyggingsår Fortsette og forbedre satsinga på digitale læremidler og sørge for at bruken av hjelpemidlene skjer på lærernes og elevenes premisser, og at lærernes kompetanse på området heves Forbedre integreringa mellom teori og yrkespraksis Bedre samarbeidet mellom opplæringskontor, bedrifter, fylkeskommune og skoler for at elevene skal få en mer helhetlig oppfølging og opplæring En god skole er i takt med utviklinga i nærsamfunnet og klarer å svare på behov i lokalsamfunnet og regionen. Skolens bidrag til utviklinga av fylket er betydelig. Kunnskap kan fornyes og utvides gjennom hele livet. For enkelte er det riktig å dosere i mindre porsjoner, men i flere omganger. Sør-Trøndelag sv vil gi innbyggerne mulighet til å velge et «læringsliv» med gode vekslinger mellom liv og læring, utdanning og arbeid. Samarbeide med det lokale nærings-, kultur- og organisasjonslivet for å gjøre skolene til lokale kunnskapssentre Ta en lederrolle overfor både offentlig og privat sektor for å få et løft i antall lærlingplasser Sikre elevene god veiledning om rettigheter og plikter som lærling Arbeide for at fylkeskommunen og kommunene sammen med nav legger bedre til rette for læring gjennom større deler av livet. Fagskoler, høgskoler, studieforbund og folkehøgskoler kan på ulike måter bidra til læring i flere etapper Arbeide for et godt etterutdanningstilbud til gårdbrukere, blant annet ved å følge opp utviklinga av Grønt kompetansesenter ved Skjetlein videregående skole Bruke entreprenørskap som metode i opplæringa for å skape et større pedagogisk mangfold og gi eleven grunnleggende kunnskap om bedriftsetablering Styrke samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv på skolens premisser Sikre at kantinene på skolene tilbyr mat som er sunn, produsert lokalt og gjerne økologisk Søke å integrere ny kunnskap om miljø og løsninger for en grønnere samfunnsutvikling i undervisninga Oppmuntre til fysisk aktivitet ved å tilrettelegge uteområdene på skolene Øke samarbeidet med kommunene om helsetjenesten på de videregående skolene Sør-Trøndelag sv ønsker et samfunn uten mobbing og rasisme. Sør-Trøndelag skal gi like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet uavhengig av utseende, tro, kjønn, seksuell legning eller kulturell bakgrunn. Maktforskjeller mellom kjønn og seksuell trakassering er et problem som har fått lite fokus. 7

8 Kjønnsperspektivet må være med i kampen mot mobbing og trakassering. Gi tilpasset opplæring til flerspråklige elever i videregående skole i samsvar med opplæringsloven Ha flere og bedre støtteordninger rettet mot fremmedspråklige elever Videreføre arbeidet mot seksuell trakassering og se til at skolene setter i verk tiltak mot slik trakassering Arbeide for at rådgivertjenesten gjør en ekstra innsats for å bekjempe kjønnsstereotypier i rådgiving om yrkesvalg 8

9 3 Energi og klima Energiøkonomisering er mer lønnsomt enn ny energiproduksjon, og en kraftig satsing på energisparing er den beste måten å sikre trygg og billig energitilgang på. Derfor ønsker Sør-Trøndelag sv ordninger som belønner strøm- og energisparing. Bruken av fossil energi må reduseres. Energiøkonomisering og gradvis overgang fra fossil til fornybar energi er løsninger for framtida. Ny energiproduksjon må dekkes av fornybare kilder som vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og bioenergi. Tilgang til strøm er et grunnleggende velferdsgode. Vannkraftproduksjonen har i hovedsak skjedd i selskap i offentlig eie. Norge må utvikle sitt store potensial for miljøvennlig og fornybar energi. Også nye evigvarende energiressurser bør utvikles og eies av det offentlige for å sikre at overskuddet går tilbake til fellesskapet. Byggingen av Ormen Lange og utvidinga av aluminiumsproduksjonen i Sunndal ble gjennomført uten å kompensere med ny energiproduksjon i regionen. Stor nedtapping av magasinene på grunn av omfattende eksport, kombinert med langvarig bortfall av svensk kraft, gav svært høge priser på strøm i Midt-Norge vinteren Faren for ny knapphet på strøm er betydelig dersom dagens situasjon vedvarer. Sør-Trøndelag sv ønsker å hindre spekulasjon i energiomsetningen og vil jobbe for en jevn og forutsigbar strømpris for industrien og vanlige forbrukere. Modernisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk og overføringslinjer er av stor betydning. Lokal energiproduksjon og korte overføringslinjer bør prioriteres for å redusere energitap og naturinngrep. Ny vindkraft må konsentreres til få områder for å redusere naturinngrep og begrense behovet for et nytt nett. Arbeide systematisk for energifrigjøring for å sikre tilgangen på energi Kartlegge potensialet og ta i bruk ny fornybar energiproduksjon i Midt-Norge Premiere utviklinga av ny, fornybar energi for å sikre norsk teknologi med garantert minstepris («feed-in») Arbeide for en helhetlig utvikling og bygging av vindkraft, bioenergi, småkraft og andre fornybare energikilder Arbeide for å bygge opp kommunal rådgivingskompetanse innenfor energiøkonomisering Ha større åpenhet rundt omsetningen av energi og politisk styring med energiproduksjon og strømpriser Øke nettavgiften med ett øre/kwh for to formål: Utbedring av energisituasjonen i Midt-Norge og styrking av Enova med tilbud på lokalt nivå 9

10 Arbeide for et toprissystem på strøm til hushold normalforbruk skal være billigere Arbeide for lik pris for frakt av strøm Gå inn for at Statkraft selger de mobile gasskraftverkene og investerer salgssummen i enøk-tiltak Arbeide for at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal gå i spissen for å introdusere ordninga med innføring av hvite sertifikater for å få fortgang i energieffektiviseringa Fase ut alle oljekjeler i fylkeskommunale bygg og bruke fornybar energi til oppvarming Arbeide for at beslutninger om nye kraftlinjer og kraftinstallasjoner skal behandles etter plan- og bygningsloven Arbeide for at alle nybygg og modernisering av eksisterende offentlige bygg blir realisert med best tilgjengelig miljøteknologi 10

11 4 Trygg og miljøvennlig samferdsel Sør-Trøndelag har store utfordringer innenfor samferdsel. All transport må skje med det transportmidlet som er mest effektivt og belaster miljøet og vegnettet minst. Distriktet må ha en vegstandard som sikrer bosetting og næringsliv. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for bedre trafikksikkerhet på veger ved å stimulere til redusert privatbilisme. Kollektivtilbudet må være samordnet og tilstrekkelig. Tungtransport på vegnettet må reduseres. Ny godsterminal må ivareta både miljøet og næringslivsinteressene. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for dobbeltspor på jernbanen mellom Støren og Stjørdal. Vi vil ha redusert reisetid med tog mellom Trondheim og Oslo og støtter derfor arbeidet med utredning av høyhastighetstog. Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen Utvide Trønderbanen til Røros og Oppdal Arbeide for flytog mellom Støren og Værnes Innføre høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim som er konkurransedyktige med fly på tid og pris Arbeide for ny godsterminal/logistikknutepunkt som muliggjør transport på kjøl, veg og bane uten å ofre miljøverdier og dyrka jord Styrke kollektivtilbudet og arbeide for fleksible transportordninger i distriktene Arbeide for å utvide tilbudet med trikkeruter/bybane i Trondheim Samordne takstpolitikken Videreføre «hjem for en 50-lapp» Forsere arbeidet med universell utforming slik at alle kan ta seg fram Sikre framdrift av Miljøpakken i Trondheim for et bedre bymiljø, effektiv kollektivtrafikk og bedre gang- og sykkelveger. Opprette pendlerparkering på de viktigste innfartsårene rundt Trondheim, blant annet ved hjelp av Miljøpakken. Innføre vegprising/brukerfinansiering for å styrke kollektivtrafikken og bedre framkommeligheten Arbeide for at kollektivtrafikken i fylket skal være offentlig eid og drevet Samordne bussrutene i distriktene Arbeide for at fylket får styrket sin andel av statlige vegbevilgninger for å spare materiell og få mer effektiv flyt i næringstransporten. Flere veger må tåle 10 tonn akseltrykk Prioritere rassikring ved investeringer på vegnettet 11

12 Styrke trafikksikkerhetsarbeidet Samarbeide med kommunene for å sikre mulighet til bredbånd for alle Finansiere nye vegprosjekt med statlige midler. Direkte prising for bruk av veg godkjennes for å finansiere gode miljøtiltak 12

13 5 Næringsliv Lokalmiljøet er avhengig av et variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærings- og distriktspolitikken må bygge på naturgrunnlaget, bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sør-Trøndelag hevder seg godt i internasjonale undersøkelser på graden av samspill mellom kunnskap og næring. ntnu, sintef og høgskolene betyr mye for utvikling av nye virksomheter og nyutvikling i eksisterende bedrifter. Behovet for og etterspørselen etter ny kunnskap er stor, og konkurransen er tøff. Sør-Trøndelag har en god posisjon i dag. Sør-Trøndelag sv ønsker å styrke denne posisjonen ytterligere gjennom tett kontakt med kunnskapsmiljøer hjemme og ute, i tillegg til å stimulere til partnerskap på tvers av bransjer, fag og landegrenser. Ha størst mulig lokalt eierskap over naturressursene særlig innenfor energi og havbruk Arbeide for at fylkeskommunen skal være pådriver og bindeledd for flere bedriftsetableringer i tilknytning til forskningsmiljøene i fylket og regionen Støtte videre utvikling av samarbeidet mellom eksisterende næringsliv og kunnskapsmiljøene for å heve kompetansen og forsterke utviklingsarbeidet Sør-Trøndelag sv vil at all ny industrietablering skal være miljøvennlig. Fornybar energi skal utvikle norsk industri som vannkrafta gjorde i si tid. Lokal industri skal arbeide for leveranse av miljøvennlige tjenester, varer og løsninger til hele verden. Økt lokal ressursutnytting og økt industriell bearbeiding i Norge er et mål. 5.1 Transport og skipsfart Sør-Trøndelag sv vil arbeide for at transportnæringa utvikler seg på en miljøvennlig måte. Ansatte må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med arbeidsmiljøloven. I dag går all transport av laks fra fiskeoppdrett på vegene. Laksetransporten bør flyttes til tog og skip for å spare vegnettet, øke trafikksikkerheten og redusere klimautslippene. Omlegging av transportsektoren er viktig for at Norge skal lykkes med nødvendig reduksjon av co 2 -utslippene. 5.2 Industri og byggenæring Prosessindustrien må sikres tilgang på strøm til konkurransedyktige priser. Samtidig må industrien arbeide for å bli miljøteknologisk ledende. Det krever sterk samhandling med kunnskapsmiljøene og aktiv bruk av forskning og utvikling. Vellykket implementering av ny teknologi vil skape konkurransekraft og åpne for eksport av de nye løsningene. Norsk verfts- og leverandørindustri kan beholde sin 13

14 sterke stilling om de greier å omstille seg. Bedrifter som i dag er avhengige av olje- og gassindustrien, kan bidra til reduserte utslipp gjennom blant annet utvikling av renseteknologien. Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringene er svært sentrale når det gjelder å oppnå konkrete reduksjoner i energibruk og utslipp av klimagasser. Næringene er dominert av små bedrifter oppdelt etter fag og profesjon. Sterkere samarbeid mellom bedriftene og forskningsmiljøene ved sintef/ntnu bidrar til utvikling av bedre løsninger og mer miljøvennlige bygg. Næringene er sårbare for svingninger i økonomien. For å hindre masseoppsigelser i nedgangstider vil Sør-Trøndelag sv møte slike svingninger med å forsere gjennomføringa av offentlige prosjekt. Når det offentlige er byggherre eller gjør langsiktige leieavtaler i nybygg, må det stilles krav om maksimal grad av gjenbruk og bygges med sikte på best mulig miljøsertifisering. 5.3 Havbruk og oppdrett Havbruksnæringa gir arbeidsplasser i distriktene og skaper store verdier. Samtidig vet vi at utslipp fra oppdrettsanlegg kan gi oppblomstring av alger, lavere oksygeninnhold og i verste fall en livløs havbunn. Nye etableringer må skje i områder som tåler utslippene. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for innføring av regelmessige miljøundersøkelser i oppdrettsnæringa. Norge har et særlig ansvar for å forvalte de ville laksestammene. Sør-Trøndelag sv mener at oppdrettsnæringa må gjøre en langt større innsats for å begrense sykdom og rømming. Det er særlig lakselus som utgjør en trussel mot de norske laksestammene, men også andre sykdommer kan smitte villfisk og redusere mulighetene for å bevare vill-laksen. 5.4 Servicenæringer og kommunikasjon Sør-Trøndelag sv vil styrke markedsføringa av Norge som reisemål. Reiselivet bør utvikles etter prinsippene om bærekraft, og reiselivsbedriftene bør ta i bruk de etablerte sertifiseringsordningene. Lokalt eierskap er viktig for å oppnå lokale ringvirkninger. Sør-Trøndelag sv stiller seg bak reiselivsstrategien for Sør-Trøndelag og vil i tillegg arbeide for flere etableringer også utover de vedtatte satsingsområdene. Godt samarbeid mellom lokale matprodusenter, kulturnæringer og reiselivsbedrifter vil styrke alle parter. Informasjon og kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne må forenkles videre. Offentlig sektor må utvikle systemer og programmer sammen med norsk næringsliv for å øke brukervennligheten og forenkle dialogen mellom myndigheter og næringsliv. Programvarepatenter er til hinder for innovasjoner i programvaresektoren. Sør-Trøndelag sv vil arbeide aktivt nasjonalt og internasjonalt for å unngå mulighetene for patentering av programvare. Antallet bilbaserte kjøpesentre øker. Utviklinga undergraver nærbutikkene og skaper økt forurensning. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av bil ved innkjøp. Sør- Trøndelag sv vil videreføre støtteordninga for små distriktsbutikker. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for utvikling av bedre logistikk- og distribusjonsløsninger for å begrense transporten og for å styrke andelen varer produsert og tilvirket lokalt. Etablering av nye næringer i utmarka må ikke gå på bekostning av allemannsretten. 14

15 6 Arbeidsliv og deltakelse Sør-Trøndelag sv vil følge med på at fylkeskommunen sikrer ansattes vilkår og rettigheter. Sør-Trøndelag sv vil kjempe mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, men om vi ikke får flertall for vårt syn, vil vi arbeide for at ansattes arbeidsvilkår og rettigheter blir videreført. Leverandører og eventuelle underleverandører som utfører tjenester/leveranser for fylkeskommunen, skal være godkjent lærebedrift og ha lærlinger ansatt. Solidaransvar skal ligge til grunn. Når fylkeskommunen inngår avtaler om leveranser av tjenester, skal ilo-konvensjonens bestemmelser om lønns-, arbeids- og boforhold ivaretas også hos underleverandører. Sør-Trøndelag sv vil kreve sterkere innsats for å redusere ufrivillig deltid. Heltidsstilling må bli en rettighet, deltidsstilling en mulighet. For å møte folks ulike behov må fylkeskommunen gå foran med fleksibilitet og livsfasebetraktninger som arbeidsgiver. I samarbeid med de tillitsvalgte arbeide for forsøk med sekstimersdag i minst én av fylkeskommunens avdelinger Mange arbeidstakere i servicenæringene er ufaglærte, har lav lønn og dårlige arbeidsvilkår. Dette rammer særlig unge deltidsansatte og kvinner. For å styrke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår vil Sør-Trøndelag sv satse på kompetanseheving. Alle innbyggerne skal være likestilte. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører til diskriminering og ufrihet for bevegelseshemmede. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Prinsippet om universell utforming ligger til grunn for samfunnsplanleggingen og må følges opp med en plan med tidsfrister for å oppnå tilstrekkelig tilgjengelighet for alle skoler, arbeidsplasser, kollektivtransport osv. Sør-Trøndelag sv vil arbeide for en gjennomgang av vikarbruken i fylkeskommunen for å sikre at ingen som skulle hatt fast ansettelse, blir gående med status som vikar. 15

16 7 Arealbruk, landbruk og ressursforvaltning Mennesker som kan bruke natur- og kulturlandskap i arbeid eller fritid, har et gode som kan styrke helsa. Landbruksareal, våtmarksområder, strandsoner og skogmark er verdifulle for folk og for det biologiske mangfoldet. Landbruksarealet er under enormt press fra storsamfunnet. Flat, dyrka jord er billigst å ta i bruk til alle utbyggingsformål. Det er bare 3 prosent av Norges areal som er dyrka jord. Av dette er det bare en tredel som kan brukes til dyrking av matkorn. Med riktig drift er dyrka jord en evigvarende ressurs. Sør-Trøndelag sv vil føre en svært restriktiv politikk når det kommer til nedbygging av dyrka jord. Norge bør styrke egen matproduksjon. Behovet på verdensbasis er å øke matproduksjonen med 50 prosent innen To tredeler av dem som sulter, er fattige matprodusenter i utviklingsland som ikke klarer å konkurrere med mat fra industrilandbruk, produsert og solgt med eksportstøtte. Vern om dyrka jord og innenlandsk matproduksjon har aldri vært så viktig som nå. Sør-Trøndelag sv er bekymret for den omfattende reduksjonen i antall gårdsbruk. Rekruttering av unge til landbruket og styrking av inntektsgrunnlaget er viktig. Vi vil arbeide for at flere jenter overtar gårdsbruk. Skogbruket i Trøndelag er en betydelig næring som sammen med landbruket og oppdrettsnæringa gir grunnlag for bosetting og sysselsetting i distriktene. Skogen representerer også en viktig del av klimaløsningen fordi den binder co 2 under vekst og lagrer co 2 når treet blir brukt. Ulike typer skogmark er også viktig for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Sør-Trøndelag har aktive reineiere og en samisk befolkning med stor historisk og kulturell betydning. Samene har også unik kunnskap om naturen. Sør- Trøndelag sv ønsker å gi samisk næringsutøving og kultur en større plass i fylket. Arbeide for større oppmerksomhet om verdiene som landbruksjord, våtmark og skog representerer, for å redusere tapet av biologisk mangfold Styrke jordvernet Arbeide for lovhjemlet varig vern av områder i landbrukets kulturlandskap som har særlige kvaliteter Arbeide for økt bruk av tre i alle offentlige bygg Støtte statlige oppkjøp av eiendommer som er viktige for å bevare naturverdier og friluftsliv Arbeide for å få etablert et Ramsar-senter for Trondheimsfjorden på Fosen Kartlegge egnede hav- og kystområder for en bærekraftig oppdrettsnæring og framtidig matproduksjon 16

17 Ha en aktiv arealplanlegging på tvers av kommunegrenser for å sikre rett virksomhet og aktivitet på riktig plass, herunder bidra i arbeidet med interkommunal arealplanlegging i Trondheimsregionen Gå inn for at trafikksikkerhetstiltak, særlig gangog sykkelveger, får enda større oppmerksomhet i planarbeidet Arbeide for fortsatt satsing på trøndersk matproduksjon og foredling Arbeide for at forvaltningen av høstbare viltarter og ferskvannsfisk bidrar til å styrke primærnæringene Støtte arbeidet med å utvikle matmangfold og bedrifter som foredler råvarer fra sjø og land 17

18 8Kultur Kunst- og kulturaktiviteter er viktige brubyggere mellom folk. Kulturelle aktiviteter skaper kontakt og engasjement. Felles kulturopplevelser på tvers av alder, politisk ståsted og tro kan øke forståelsen og respekten for hverandre. Sør-Trøndelag sv vil støtte mangfoldet av kulturaktiviteter i nærmiljøene. Vi ser også betydningen av sentrale kulturinstitusjoner som viktige støttespillere for lokale krefter. Kulturpolitikken er en viktig bærebjelke for regional utvikling. Verdifulle spor og bygninger fra fjern og nær fortid må sikres for ettertida. Bokbussen er viktig for kunnskapsformidling og opplevelser. Videreutvikle Den kulturelle skolesekken Gi samisk kultur større plass i fylket Gi tilskudd til viktige lokale kulturarrangement Styrke museene i Sør-Trøndelag (mist), som med sin betydelige faglige kompetanse kan veilede og utvikle de lokale museene. Vi vil i kommende periode jobbe for å etablere Ægir, norsk havbruksmuseum, under mist Videreutvikle fylkesbiblioteket som utviklingsaktør Arbeide for at bokbussen styrker samarbeidet med andre kulturinstitusjoner Arbeide for at fylkeskommunale bygg reises med tanke på flerbruk og i tillegg ivaretar behov for det frivillige kulturlivet Styrke kulturminnevernet Videreutvikle Plænti Fylkeskommunen er en stor innkjøper og inngår avtaler som mange kommuner tar del i. Sør-Trøndelag sv vil vektlegge miljøperspektivet når avtaler inngås. Sør-Trøndelag sv har som mål å øke andelen varer produsert i tråd med prinsippene om rettferdig handel. Ved større innkjøp skal ressursregnskapet dokumentere miljøpåvirkningen av kjøpet. Kantiner i tilknytning til fylkeskommunale bygg skal ha minst 20 prosent økologiske produkt for salg. 18

19 9 Helse og fysisk aktivitet God fysisk og psykisk helse er ingen selvfølge. De siste tiåras endringer i arbeidsliv, inntektsnivå og kosthold har ført til inaktivitet og overvekt for mange mennesker. Vi ser en stor økning i livsstilssykdommer, også hos barn og unge. Folk som står uten skoletilbud og utenfor arbeidslivet, er ekstra utsatt. Kunnskapen om kosthold og fysisk aktivitet må styrkes. God arealplanlegging som ivaretar muligheter for turopplevelser og fysisk aktivitet, kan forebygge sykdom og styrke folkehelsa. Arbeide for tilrettelegging av områder for lek, friluftsaktiviteter og turstier der folk bor Arbeide for gratis hall- og baneleie i fylkeskommunale anlegg Prioritere breddeidretten for å nå mange med aktiviteter og tilbud Prioritere arbeidet med å få en tannhelsereform friske tenner er avgjørende for god fysisk og psykisk helse Holde fast ved at vi trenger en desentralisert struktur med distriktstannklinikker Samarbeide med tillitsvalgte i idrettslag og organisasjoner for en helhetlig plan for anlegg Prioritere gang- og sykkelveger slik at barn og unge kan gå eller sykle trygt til skole og fritidsaktiviteter Revitalisere debatten omkring jordmorberedskap og sikkerheten for fødende i fylket 19

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Pedagogisk frihet og økt lærertetthet......................................

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar Planforslag på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar 16.04.2016 Vedtatt i desember 2009 Rulleringsarbeid gir anledning til å oppdatere, evaluere

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Samferdselspolitisk. fundament

Samferdselspolitisk. fundament Samferdselspolitisk PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. E6 Øst: Krav om doble tunnelløp utløser firefelts vei. IKAP: Redusert reisebehov

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap

Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap Innholdsfortegnelse Innledning 3 Utdanning 3 Folkehelse 4 Miljø og energi 5 Samferdsel og infrastruktur 6 Kultur og idrett 7 Arbeidsgiverpolitikk 7 Næring og verdiskaping 8 Landbruk og skog 8 Inkludering,

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al

Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015. Company proprietary and confiden0al Biokraft AS Presentasjon for Næringskomiteen 14.april 2015 1 Biogass - et vik/g klima/ltak Miljøkrisen som truer kloden må løses. Raskt! Samtidig trenger vi mer energi. Produksjonen av mat må øke. Vi har

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer