4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør:"

Transkript

1 Fylkesutvalet Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Endring/tilleggsforslag: 2a. Arna vgs og Garnes tillegg: Vidarefører dagens TiP-tilbod og ST-tilbod (2 parallellar). Det vert oppretta ei klasse studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) i samarbeid med lokale bedrifter (Oleana, Janus) og ei klasse med idrettsfag (ID) i samarbeid med lokale idrettslag. Garnes og Arna vgs held fram til det vert bygd ein ny vidaregåande skule i Arna, gjerne samlokalisert med ungdomsskule. 2c:Austrheim vgs tillegg: elektrofag (EL) vert auka frå 15 til 30 plassar på Vg1, det same for helse og oppvekstfag (HO) Vg1, teknikk og industriell produksjon (TIP) aukar frå 15 til 45 plassar ogvg2 Industriteknologi aukar frå 15 til 30 og studiespesialiserande (ST) med to klassar per trinn. 2d: Knarvik vgs tillegg: SS-tilbodet vert oppretthalde med Vg2transport og logistikk. TO-tilbodet vert det same som i dag (60) og TAF vert utvida i samarbeid med næringslivet. 2e. Tertnes vgs alternativ til innstillinga sitt forslag om ny vurdering av toppidrett når Amalie Skram vert opna: Tilbodet om studiespesialiserande med toppidrett vert vidareført, med unntak av toppidrett symjing som vert starta opp på Amalie Skram vgs. Idrettsanlegga må vurderast i samarbeid med Bergen kommune. 2f.a: U. Pihl vgs og Åsane vgs endring: Den nye skolen må planleggjast for 1200 elevar for å møte befolkningsveksten i Åsane. 2f.b: Fylkestinget vil vurdere erfaringane frå Steinkjer før ein tar stilling til fysisk lokalisering av fengselsundervisninga/innslusingsavdelinga. Kapasiteten i idrettsanlegg må løysast i samarbeid med Bergen kommune. 3a. Bergen Maritime tillegg: Skulen skal også vidareføre det etablerte tekniske fagskoletilbodet. Eigedomsavdelinga må undersøke om skolen sine arealbehov skal løysast ved leige eller kjøp av areal i naboeigedom. Dersom det ikkje er mogleg, må det vurderast tilbygg. 3b. For Årstad - tillegg: BA-KEM tilbodet vert vidareført til det er etablert alternative tilbod i Bergen. Samla elevtal på Årstad kan då verte i underkant av 1200 elevar. 4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skole- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør: 4a. Alternativ: Fana gymnas vert vidareført. Det vert planlagt nybygg for å gi plass til heis, auditorium, kantine med moglegheit for framtidig ei auke av ST-tilbodet. 4b. Langhaugen alternativ: Skolen vert utvida for auke ST-kapasitet på sikt, men det trengs å byggje ny konsertsal og fleire øvingsrom no. Det vert også vurdert å byggje nye gymsalar. 4i.a: Fusa vgs - tillegg: Restaurant og Matfag (RM) ved skolen vert vidareført. 5b. Laksevåg vgs tillegg: Studiespesialiserande (ST) vert vidareført. 5c. Olsvikåsen vgs endring: Studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) og innføringskurs for minoritetsspråklege. TO-tilbodet vert vidareført.

2 5e. Sotra vgs tillegg: Det vert oppretta innføringskurs for minoritetsspråklege og PÅ for dei som tek fagbrev. Skulen vert dimensjonert for 1200 elevar. 6a. Alternativ: Austevoll vgs vert vidareført som i dag. Det gjeld også fagskoletilbodet. 6b og c. Bømlo - tillegg: TO-tilbodet og tilbodet til minoritetsspråklege vert vidareført. I samarbeid med lokalt næringsliv vert det oppretta et tilbod i naturbruk (blå) og akvakultur fordjuping i fiskeforedling, samt Vg1 industriteknologi. 6d. Fitjar vgs - tillegg: Frisørfag vert overført frå Stord vgs. e. Stord vgs held fram som ein eining. Fylkestinget ser det som pedagogisk utfordrande å få til ei god samlokalisering så lenge skolen er fysisk delt og med ein sterkt trafikkert veg som skil gamle gymnas og yrkesskole. Ein ber difor om ei sak som ser på moglegheit til sal av Vabakkjen for å finansiere nye framtidsretta tilbygg til den delen av skolen som er lokalisert på Saghaugen. ST-FO vert oppretta på nytt. h. Etne vgs - tillegg: Idrettsfag (ID) vert vidareført som tilbod ved skolen. 7a. Norheimsund vgs og Øystese gymnas - endring: Fagtilboda vil halde fram på same lokalisering som i dag inntil den nye skolen vert samlokalisert i nytt bygg. Vg2 lette kjøretøy vert vidareført i Kvam. 7b. Odda vgs - endring: - Vg2 barne og ungdomsarbeidar vert erstatta med Vg2 helsefagarbeidar. - Talet på plassar på teknikk og industriell produksjon (TIP) vert auka frå 15 til 30 for å sikre nok rekruttering til dei to klassane på Vg2 (kjemiprosess og ind.tek.) - Idrettsfag (ID) vert vidareført. - Skolen utgreier moglegheit for å gi eit tilbod i BA-fag med vekslingsmodellen. - Det vert sett i gang ein moglegheitsstudie på alternative bruk av dei ledige areala. Det er ønskjeleg å skape eit kompetansemiljø i tilknyting til den vidaregåande skolen som styrkjer Odda som regionsenter. Skolen greier ut moglegheita for å gi eit tilbod i BA-fag med vekslingsmodellen. 11. Fylkestinget vidarefører dei fagskulane som er knytte til vidaregåande skolar. Det styrkjar dei lokale læringsmiljøa, gir næringslivet god tilgang på kompetanse og byggjer opp under dei vidaregåande skolane som regionale kompetansesenter. Det vert vurdert nye lokale for Bergen tekniske fagskole. 12. Fylkestinget ber om at det vert utarbeidd ein grundig analyse for dimensjonering av klassar og lokalisering som tek omsyn til talet på lærekontraktar og verksemdene sine forpliktingar til å auke talet på lærlingar når vi skal handsame skoletilbodet for skoleåret Målet er å få flest mogleg ungdommar vidare i arbeid, hindre fråfall, auke verdiskapinga og betre bruken av offentlege ressursar.» Torill Selsvold Nyborg sette fram slikt forslag: «Fylkestinget vedtek innstillinga frå opplærings- og helseutvalet med følgjande endringar: Alternativt punkt: 2 c: Austrheim vgs vert oppretthalden med BA og RM i tillegg til innstillinga. Dette vil styrkja skulen si vidare utvikling. Det er ei målsetjing å ha langsiktig avtale om skuleplassar mellom Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

3 5 e: Sotra vgs, tillegg: Det vert oppretta innføringskurs for minoritetsspråklige og PÅ for dei som tek fagbrev. Skulen vert dimensjonert for 1200 elevar. Alternativt punkt: 6 i: Kvinnherad vgs vert vidareført med RM, PÅ, SS pga. lang reiseveg for dei fleste elevane. TAF-linje vert oppretta i samarbeid med næringsliv og kommune, etter tidlegare elevtal. 6 h: Innstillinga: + ID. 7 a: Ta ut «Norheimsund vgs og Øystese gymnas vert slått saman til ein skule, lokalisert i Norheimsund.» Resten som innstillinga. 7 b: Odda vgs: Som innstillinga + TIP-line og ID-line. Tillegg: 4i.a Fusa vgs: Restaurant og Matfag (RM) ved skolen vert vidareført. 6 a. Alternativ: Austevoll vgs vert vidareført som i dag. Det gjeld også fagskoletilbodet. 6 e. Stord vgs held fram som ei eining. Fylkestinget ser det som pedagogisk utfordrande å få til ei god samlokalisering så lenge skolen er fysisk delt og med ein sterkt trafikkert vei som skil gamle gymnas og yrkesskole. Ein ber difor om ei sak som ser på moglegheit til sal av Vabakkjen for å finansiere nye framtidsretta tilbygg til den delen av skolen som er lokalisert på Saghaugen. ST-FO vert oppretta på nytt. Nytt punkt: I tillegg skal fylkeskommunen sikra at dei firma som får dei ulike anboda skal plikta seg til å ta inn lærlingar på alle nybygg og ombyggingsprosjekt.» Terje Søviknes sette på vegner av Frp, H og V fram slikt forslag: «Endringar i tillegg til innstillinga frå opplærings- og helseutvalet: Punkt 3 b: KEM-tilbodet vert utvida dersom søkjartalet er tilstrekkeleg. Punkt 6 a: Austevoll vgs vert vidareført med same fagtilbod som i dag. Dette inneber at utdanningsprogramma naturbruk (NA), teknikk og industriell produksjon (TIP), helse- og oppvekstfag (HO), elektrofag (EL), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført med uendra kapasitet. Punkt 6 c: Fagtilbodet og dimensjoneringa ved Rubbestadnes vgs vert som vist i saksutgreiinga med tillegg av ST og VG2 TIP. Dette inneber at utdanningsprogramma elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP) vert vidareført. EL får auka kapasitet. Helse- og oppvekstfag (HO) og innføringskurs for minoritetsspråklege vert og overført frå Bømlo vgs. «Blåbygget» og internatbygget vert fasa ut og erstatta med eit nytt og betre tilrettelagt bygg som tek høgde for utvida elevtal og kapasitetsauke. Punkt 7 a: VG2 kjøretøy vert og vidareført. Punkt 7 b: TIP vert dimensjonert etter søkjartal. VG2 barne- og ungdomsarbeidarfag skal vere VG2 helsearbeidarfag. Nytt tilleggspunkt:

4 Ved oppretthalding av studiespesialiserande (ST) ved Fana gymnas, Laksevåg vgs og Arna vgs, må kapasiteten justerast ned tilsvarande på dei skulane som var foreslått med auka kapasitet i fylkesrådmannen sitt opprinnelege forslag. Nytt tilleggspunkt: Fram mot fylkestinget ber ein om at fylkesrådmannen legg fram ei oversikt med dei økonomiske konsekvensane av innstillinga frå fylkesutvalet.» Benthe Bondhus sette fram slikt forslag: «4b. Tilbodet om ST på Langhaugen vgs. vert justert, jfr. at Fana gymnas vert oppretthalden. Dei andre endringane inkl. utbygging ved Langhaugen vert gjort i samsvar med saksutgreiinga. 4g/h Tillegg: Dei skal startast opp ein prosess med tanke på samlokalisering av dei to skulane i ein kombinert skule. 4i. Fusa vgs vert vidareført med tilboda HO, NA, TIP, ST-FO, RM, TO, TAF HO, NA og TIP Behov for arealutviding skal utgreiast. 5e. Sotra vgs vert samlokalisert sentralt på Sotra med utdanningsprogramma BA, DH, EL, HO, ID, RM, TIP, ST, ST-FO, SS, PÅ og TO. HO, TIP og ST får auka kapasitet. 6a. Austevoll vgs vert vidareført med same utdanningstilbod som i dag. Skulen skal òg ha fagskuletilbod. 6a/b. Rubbestadnes vgs og Bømlo vgs vert samlokalisert. Utdanningsprogramma vert dei same som dei to skulane har i dag. SS vert auka. 6d. Fitjar vgs vert vidareført med utdanningsprogramma DH, HO og RM. VG2 Frisør vert flytta frå Stord vgs til Fitjar. 6e. Stord vgs vert vidareført på ein lokalitet med utdanningsprogramma ID, MDD, ST, PÅ, TO, innføring, EL, HO, MK, TIP og Lærlingskole. VG2 frisør vert flytta til Fitjarvgs. SS vert flytta til Bømlo vgs. Skulen vertombygd/rehabilitert. Skulen skal òg administrera det regionale VOsenteret. 6h. Etne vgs vert vidareført med utdanningsprogramma DH, MK og TIP med uforandra kapasitet. Tilbod med ID skal samordnast med Ølen vgs i Rogaland. 6i. Kvinnherad vgs vert vidareført med utdanningsprogramma BA, El, HO, TIP, ST, TO, innføringsklasse og RM. PÅ vert vidareført, men elevar med fagbrev skal ha fyrsteprioritert. 7a Endring: Fagtilboda vil halda fram på same lokalisering som i dag inntil den nye skulen vert samlokalisert. 7b Idrettsfag vert vidareført og utvikla. Ein må vurdera korleis ein skal disponera tilgjengelege areal. 7e. Hjeltnes vgs vert vidareført og skal vidareutviklast med vidaregåande tilbod og fagskuletilbod. Utdanningstilbodet vert DH og NA. Skulen får ny planteskule/hagesenter.» Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: 1. «Overordna prinsipp for planen:

5 - Den vidaregåande skulen i Hordaland skal vera eigd og driven av Hordaland fylkeskommune. - Den vidaregåande skulen skal vera gratis for alle. Dersom elevar skal bu på hybel, vil dette bli ei ekstrautgift som ikkje alle foreldre /elevar har råd til. Dette kan føre til at elevar vert hindra i å ta den utdanninga dei ønskjer. Elevar som bur på hybel mister oppfølging frå foreldra i skulekvardagen. - Ingen skal måtte bu på hybel for å gå på vidaregåande skule. I distrikta må tilrettelagt opplæring, innføringsklassar og vaksenopplæring ikkje verte konsentrert til færre skular enn i dag. Innføringsklassar for minoritetsspråklege må vere i skulemiljøet dei minoritetsspråklege skal inn i, for å gjere integreringa av elevane lettare. Leigemarknaden for bustader er vanskeleg. - Fråfallet i vidaregåande skule må reduserast. Å redusera fråfallet er god økonomi. Fråfallet kostar samfunnet mellom 5 og 10 milliardar pr. årskull på landsbasis. På same vis som innan helsesektoren må ein snu utviklinga frå reparasjon til førebygging. Å sikra at elevar fullfører vidaregåande skule er eit av det mest samfunnsøkonomiske tiltaket ein kan gjera. - Alle elevar skal ha rett til eit godt arbeidsmiljø fysisk og psykisk. Bygningane skal vera universelt utforma og ha eit godt inneklima og utemiljø. Skulegongen skal ikkje vera prega av mobbing eller seksuell trakassering. - Alle elvar skal ha rett til å gå på nærskulen sin. Bustadadresse og interesse skal vera viktigaste kriterium for inntak, ikkje karakterar. Karakterstyrt inntak fører til at ein må skyssa elevar som ikkje har gode nok karakter til å koma inn på nærskulen sin. - Klima- og miljøperspektivet må ivaretakast i planen. Ein sentralisert skulestruktur fører til meir reising i rushtida. Samling av tilbod i Bergen sentrum vil auka trykket i ein allereie pressa bykjerne. Det ligg an til overkapasitet og sentralisering av tilbod i sentrum. Dette og fordi alle dei private tilboda er der i tillegg til dei offentlege. - Elevar som treng spesialundervisning skal få undervisning på nærskulen sin. Dei må integrerast nærmiljøet sitt og ikkje samlast i store institusjonsliknande spesialskular. Det er særs viktig at denne elevgruppa ikkje får for lang reisetid og må bu vekke frå heimen. - Vaksenopplæringa og fagopplæringa må vera desentralisert. Tilbodet må vera der behovet og næringslivet er. Det må vera mogleg å etterutdanna seg samstundes som ein går i arbeid. Det er svært viktig for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til næringslivet i distrikta at dei vidaregåande skulane får halde fram med same breidda i utdanningsprogramma som i dag. Dette aukar også sjansen for at elevane vil bli buande i heimekommunen sin i framtida. - Fire parallellar må ikkje vera eit krav i distrikta. Her må ein bruka andre kriterium, ikkje minst med tanke på å rekruttera til eit framtidsretta næringsliv som i stor grad er lokalisert utanfor Bergen. Dersom lærlingane forlet distrikta kan det vera vanskeleg å få dei attende. - Reduksjonen i talet på vidaregåande skular i Hordaland må først og fremst gjerast i sentrale strok der dette minst mogeleg skaper avstandar/vanskar for elevar og tilsette.

6 Hordaland SV vil i all hovudsak støtta ein skulebruksplan som ei blanding av dagens alternativ 0, og alternativ 1. Alternativet har ein distriktsprofil ved at dei fleste kommunane/bydelane som har eit vidaregåande skuletilbod i dag, ikkje misser tilbodet: Følgjande skular kan leggjast ned/verte slått saman: Bjørgvin vgs (tilboda flytta til Amalie Skram vgs og Årstad vgs) Bergen handelsgymnasium (tilboda flytta til Amalie Skram vgs og Årstad vgs) Bergen tekniske fagskule sitt VO-tilbud (TO i Margaretastredet) vert overført til Amalie Skram vgs Lønborg vgs vert overført til Åsane vgs Tanks vgs vert overført til Amalie Skram vgs dei 5 skulane på Voss vert samla på Nye Voss vgs og Nye Voss gymnas. Følgjande skular vert oppretthaldne: Austrheim vgs Hjeltnes vgs Følgjande skular kan ein i framtida slå saman: Norheimsund og Øystese Bømlo og Rubbestadneset Dersom ein finn det teneleg på sikt kan desse skulane verta slått saman. Det må då visast ein heilt klar pedagogisk og økonomisk vinst i dette. Ny regionskule på Sotra. Skulebruksplanen legg opptil for få elevplassar vest om brua i høve til det reelle og framskrive elevtalet. Ut frå argumentasjon og kriterium i skulebruksplanen burde denne også munna ut i framlegg om reduksjon til ein ny skule på Sotra. Samlokalisering, miljøomsyn og eit heilskapeleg tilbod til dei unge i ein stor og veksande region er hovudargumenta. 2. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Nord: a Arna og Garnes vgs vert slått saman og samlokalisert i Arna vgs sine lokale. Som innstillinga. b Osterøy vgs Med bakgrunn i behov i befolkninga og lang reiseveg, er det viktig å oppretthalda skulen med eit breitt utdanningstilbod med eit balansert læringsmiljø både for gutar og jenter. VG1 Design og handverk (DH), VG1 Helse og oppvekst(ho) og VG2 Barne og ungdomsarbeidar (BUA) vert oppretthalden. c Austrheim vgs Skulen vert ikkje lagt ned, og må rustast opp og dimensjonerast for to klassar på alle linjer. Skulen gjev utdanning kommunar og lokalt næringsliv etterspør. Elevar skal kunna bu heime, særleg vil elevar på Fedje få eit dårleg tilbod om skulen vert lagt ned. Ein må og ta vare på og utvikla samarbeidet ein har med Sogn og Fjordane. d Knarvik vgs VG2 elenergi, service og samferdsel og vaksenopplæring vert oppretthalden. Skulen må sjåast på som ein regionskule i nord og ikkje som ein del av Stor- Bergen. e Tertnes vgs vert vidareført som vist i saksutgreiinga.

7 f U. Phil og Åsane vert slått saman og samlokalisert i nytt skulebygg, ST flytta til Tertnes vgs. 3. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sentrum: a Bergen Maritime vgs vert vidareført med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. b Årstad vgs som instillinga. Tillegg BA- KEM tilbodet vert vidareført til det er etablert fullgode alternativ i Bergensregionen. 4. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Sør: a Fana gymnas vert vidareført. Ny vurdering skal gjerast i b Langhaugen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Resten som innstillinga. c Nordahl Grieg vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Som knutepunktskule for høyrselshemma må skulen ha eit breitt tilbod. d Sandsli vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. e Slåtthaug vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. f Stend vgs vert vidareført. Som innstillinga. g Os gymnas vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. h Os vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Særleg på Os vgs er det store utfordringar med skulelokala, med dagens situasjon, så det vert rettast å framskunda opprusting av den skulen. Landslinetilboda på Os vgs i transportfag og anleggsmaskiner er veletablerte, og medfinansierte av departementet, og SV støttar ideen om at finansielt tunge opplæringstilbod skal gjevast lokalt i nært samarbeid med fagmiljøa og staten. Dette må takast omsyn til når ein dimensjonerer både tilbod og lokale på Os vidaregåande skule. I a Fusa vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Som innstillinga. I tillegg vert restaurant og matfag (RM) oppretthalden, for å sikra slikt fagtilbod også i midtre/indre delar av fylket. 5. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Stor- Bergen Vest: a Fyllingsdalen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. TO-tilbodet vert oppretthalden. b Laksevåg vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Tillegg: ST vert vidareført. c Olsvikåsen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga.

8 d Askøy vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. e Det vert bygd ein ny regionskule på Sotra. Til det er ein realitet vert fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Tillegg: Service og samferdsel (SS) og påbygg (PÅ) vert lagt ikkje lagt ned. I tillegg vert det oppretta Innføringskurs for minoritetsspråklege. Sund vert samlokalisert i ny skule. Berre ca. 60 av dei 350 elevane i Sund er frå Sund kommune. Resten vert frakta til skulen frå andre kommunar. Til samanlikning er det langt fleire elevar som vert frakta frå Sund kommune til Bildøy. Alle desse løysingane er lite miljømessig forsvarlege over tid. Bygget kan eventuelt nyttast til anna offentleg føremål. Det bur i dag omlag menneske på vestsida av Sotrabrua. Det er forventa ein sterk folkeauke. Dersom ein reknar at alle dei aktuelle ungdommane i regionen vil gå på vgl og vg2 og at ca. halvparten vil gå på vg3, tilsvarar dette ca elevar i vidaregåande skule i dag. Sotra vgs har vel 900 elevar. Med andre ord er der mange som pendlar og sit i køar over Sotrasambandet kvar dag. Utanom dette er det utstrekt bussing til avdelinga i Sund. 6. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Sunnhordland: a Alle utdanningsprogramma og Austevoll maritime fagskule skal halda fram som i dag. Austevoll er ei øygruppe og nedlegging av tilbod vil føra til meir pendling og hybeltilvere. Det er ønskjeleg med utdanning i helsefag ved skulen. Skuletilbodet innafor maritime fag i Austevoll må vidareførast og byggjast ut i samsvar med stendig aukande krav til kompetanse. b Elevane på Bømlo skal ha eit tilbod i kommunen og ikkje flyttast til Stord. Utdanningsprogramma ved begge skulane skal halda fram som i dag. På sikt kan ein slå saman Bømlo vgs og Rubbestadneset vgs om ein finn det pedagogisk og økonomisk teneleg. c Fitjar vgs vert vidareført som i dag med same fagtilbod og dimensjonering. d Stord vgs og Stord tekniske fagskule skal halda fram som i dag skule er ikkje aktuelt på Stord, fordi skulen ville bli altfor stor. Det er ikkje rom for å utvide elevtalet ved Stord vgs. e Etne vgs Alle utdanningsprogramma skal halda fram som i dag. Utdanningsprogram for idrettsfag må førast vidare, og elevar ved skulen må få høve til å ta 3. år, påbygg til generell studiekompetanse f Kvinnherad vgs. Alle utdanningsprogramma skal halda fram som i dag. Det er svært viktig at skulen får behalde påbyggingsåret. Påbyggingsåret gjev betre ressursutnytting av programfaga ved KVV og medverkar til å oppretthalda breidde i programfagtilbodet for elevar på VG2 og VG3 studieførebuande. I Kvinnherad kommune vel 69 prosent av elevane ei yrkesfagleg studieretning mot 54 prosent på nasjonalt plan. Dette har samanheng med at kommunen er ein typisk industrikommune. For mange elevar vil påbygg vera ein naturleg retning å gå etter dei to åra på yrkesfag. Service og samferdsle har klasse med tilrettelagt opplæring i tillegg til ordinær klasse. Dette tilbodet må halda fram. Restaurant- og matfag, innføringskurs for minoritetsspråklege skal halda fram. KVV bør få ei linje med formgjeving/kunst/kultur/dans/drama.

9 7. Fylkestinget vedtek følgjande vedkomande skule- og tilbodsstruktur i region Voss og Hardanger: a Nordheimsund vgs Tilbodet om opplæring i yrkesfaga i Kvam må halda fram. Det bør planleggjast eit nytt bygg for vidaregåande opplæring i Kvam. Eit kompetansesenter som må vera sentrumsnært og innehalda eit breitt opplæringstilbod med både studiespesialiserande og yrkesfag, samt klassar for arbeidslivstrening, minoritetsspråklege, teoriopplæring for lærlingar, vaksenopplæring og fagopplæring. Bygget kan truleg dimensjonerast til 450 elevar. Elkem Bjølvefossen rekrutterer tilsette med yrkesretta fagutdanning (byggfag, tip og elektrofag) frå Norheimsund vgs. Det er viktig for bedrifta å sikra rekrutteringa også i framtida. b Øystese gymnas. Alle utdanningsprogramma skal halda fram som i dag. Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas kan i framtida bli slått saman til ein vidaregåande skule om ein finn det pedagogisk og økonomisk teneleg. VG3 Påbygg, arbeidslivstreningsklassen og klasse for minoritetsspråklege elevar skal ikkje leggjast ned. Elevane i minoritetsspråklege klasse vil få problem om dei må pendla til Voss eller Bergen. Fleire av dei har born som skal leverast i barnehage og på skule. c Odda vgs Utdanningsprogramma skal halde fram som i dag. Det er ingen vidaregåande skule utanom Odda vidaregåande skule som ligg nærare enn 1 time i reisetid frå Odda. Dei som bur i Røldal (i Odda kommune) har allereie 45 minutt å reise ned til skulen. Store verksemder har planar om utviding og legg stor vekt på tilgang til kompetanse når dei skal vurdere vidare drift i eit lokalsamfunn. Å halda på kompetanse innanfor Elektrofag, Kjemiprosess og Industriteknologi er difor avgjerande for Odda si framtid. d Nye Voss vgs vert etablert med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), naturbruk (NA), restaurant og matfag (RM), teknikk og industriell produksjon (TIP) og TOtilbod vert samla på Nye Voss vgs. Skulen vil og ha tilbod for lærlingar med full opplæring i bedrift (lærlingskole). Skulen vert samlokalisert på Skulestadmo. Skuleanlegget på Skulestadmo vert utvida og rehabilitert. Før skulen er fullt utbygd vil BA og TIP halda fram med undervisning på Bryn. Deretter kan lokala på Bryn fristillast. Utbygginga på Nye Voss vgs må skje samanhengande slik at samlokalisering skjer innan e Fagtilbod og dimensjonering på Nye Voss gymnas vert som vedteken i sak 72/12, men innføringskurs for minoritetsspråklege vert dimensjonert ned til 20 elevar, då tilboda og vert oppretthalde i Kvam og Odda. Skulen vert utbygd og rehabilitert som planlagt. f Hjeltnes vgs vert oppretthalden som eiga eining til 2016, jfr. pkt. 6c. HFK set i gang eit prosjekt/mogelegheitsstudie med føremål å etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig aktivitet på Hjeltnes vgs, og tek kontakt med Ulvik herad og dei ulike næringslivsorganisasjonane for samarbeid. 8. Fylkestinget vedtek at vaksenopplæringa og fagopplæringa må vera desentralisert. Tilbodet må vera der behovet og næringslivet er. Det må vera mogleg å etterutdanna seg samstundes som ein går i arbeid. Det er svært viktig for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til næringslivet i distrikta at dei vidaregåande skulane får halde fram med same breidda i utdanningsprogramma som i dag. Dette aukar også sjansen for at elevane vil bli buande i heimekommunen sin i framtida.

10 9. Fylkestinget vedtek at forsøk med produksjonsskule etter dansk modell skal utgreiast med tanke på oppstart hausten I første omgang blir Laksevåg vurdert som produksjonsskuletilbod. 10. Dokumentet «Pedagogikk og arkitektur» (HFK 2003 rev. 2009) skal leggjast til grunn for alle nybygg- og ombyggingsprosjekt på vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune. Dokumentet skal fortløpande oppdaterast av fylkeskommunen, m.a. med nyare referansar og erfaringar/eksempel frå vellukka utbyggingsprosjekt. I tillegg skal fylkeskommunen sjå til at firma som får dei ulike anboda skal plikta seg til å ta inn lærlingar på alle nybygg og i ombyggingsprosjekta. 11. Tilbodet skal vera som no. Fylkestinget støttar ikkje utspelet om å samla fagskulen sentralt i «3 robuste fagmiljø» og meiner fylkeskommunen ikkje skal privatisera ansvaret sitt for fagskulen. Hordaland fagskule har siste 10-året bygd ut eit framtidsretta og godt fagskuletilbod heimla i Fylkesplanen og Regional planstrategi, som ein del av HFK sitt arbeid med regional utvikling: «Dei vidaregåande skolane, med til dømes fagutdanningane, er viktige ressurssenter for lokal utvikling. Vi må fremje eit lærande samfunn ved å gjere utdanning og læring til ein tydeleg integrert dimensjon i all samfunnsutvikling.» (F.planen). Fagskuleutdanninga skal gjevast innanfor prioriterte samfunnsområde (Fagskulelova 1a), og fagskulane er og kan i enno større grad bli, ein viktig reiskap for å hjelpa til med kompetanseheving i distrikta. I samarbeid med lokalt næringsliv ligg det eit stort potensiale for opplæring i fagskulane. Måten ein organiserer dette på kan bli avgjerande for både kvalitet og nytte. No er tilbodet organisert med eit felles fagskulestyre og 7 ulike tilbydarar, og at dei vidaregåande skulane kan gje fagskuletilbod, styrkjer både fagmiljøet og rekrutteringa til dei ulike yrka. Nokre fulltidsstudium kan gjevast i "Utdanningsbyen Bergen", men fleire utdanningar treng nære relasjonar til praksisfeltet og aktuelle næringar. Fylkeskommunen må også i framtida gje tilbod for fagarbeidarar der dei bur, slik at dei lettare kan kombinera arbeid og studiar. 12. Strukturendringane i pkt. 2-8 skal gjennomførast så raskt som mogeleg. Dette vil seie så snart det er tilstrekkeleg kapasitet på skulane som skal overta tilboda. Det er likevel eit grunnleggjande prinsipp at elevane må vere sikra tilfredsstillande lokale før endringar i skule- og tilbodsstruktur vert gjennomført. Der det er behov for investeringar og bygningsmessige tiltak vert strukturendringane gjennomførte når byggeprosjekta er ferdige. Konkret tidspunkt for gjennomføring av tiltak vert fastlagt gjennom i investeringsbudsjett, økonomiplan og i den årlege klasseordninga. Eigedomsseksjonen vil utgreia framtidig bruk av skular som vert lagde ned. I utgangspunktet skal eigedomane seljast når fylkeskommunen ikkje lenger ser nytte i dei. 13. Fylkestinget sluttar seg til den skisserte utbyggingsrekkjefølgja/periodiseringa av tilrådde investeringsprosjekt. Tabellen i kapittel 13 i saksutgreiinga vert lagt til grunn for komande investeringsbudsjett og økonomiplanar med dei justeringane som følgjer av pkt Y-nemnda sitt forslag til vedtak frå møtet følgje skule. Fylkestinget ser at ei slik løysing kan vera mogeleg for somme område, særleg i distrikta, dersom dette kan hindra at tilbod vert lagt ned/flytta.»

11 Røysting Oen sitt forslag fekk 1 røyst (SV) og fall. Bondhus sitt forslag fekk 1 røyst (Sp) og fall. Nyborg sitt forslag fekk 1 røyst (KrF) og fall. Grung sitt forslag fekk 5 røyster (A, SP) og fall. Søviknes sitt forslag vart vedteke mot 7 røyster (A, Sp, SV, KrF). INNSTILLING TIL FYLKESTINGET 1. Fylkestinget vedtek ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna mål: Auke gjennomføringsgraden i den vidaregåande opplæringa til 80 %. Sikre ein desentralisert skulestruktur i Hordaland. Dimensjonere fagtilbodet betre, slik at det er meir i samsvar med næringslivets behov. Sikre alle ungdomar i fylket, uavhengig av om dei bur i distriktet eller i byen, ein reell valmoglegheit, med breidde i tilbodet. Sikre at så mange som mogleg får bu heime det første året dei går på vidaregåande skule. Styrkje og vidareutvikle læringsmiljøa. Vidareutvikle vaksenopplæringstilbodet. 2. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Nord: a. Arna vgs og Garnes vgs vert slått saman og samlokalisert i Arna vgs sine lokale. Fagtilbod og dimensjonering på den samanslåtte skulen vert som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), helse- og oppvekstfag (HO) og medium og kommunikasjon (MK) vert vidareført. Design og handverk (DH) og teknikk og industriell produksjon (TIP) vert lagt ned. Påbygg til generell studiekompetanse (PÅ) ved Garnes vgs vert og lagt ned. Skulen må tilretteleggjast for å kunne starte opp tilbod på MK. Arna vgs ST vert vidareført. HFK ønskjer å vurdere 8-13-skule i samband med Bergen kommune si planlagde utbygging av Seimsmyrane ungdomsskule. b. Osterøy vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma design og handverk (DH), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. c. Austrheim vgs vert oppretthalden, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at elektrofag (EL), helse og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP) og studiespesialiserande (ST) vert vidareført. Bygg- og anleggsteknikk (BA), restaurant og matfag (RM) og påbyggingskurs til generell studiekompetanse (PÅ) vert lagt ned. Fylkeskommunen arbeider for at Hordalandsavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune vert vidareført og at Sogn og Fjordane fylkeskommune forpliktar seg til minst å dekkje ein fast årleg sum slik at den økonomiske situasjonen for skulen vert meir føreseieleg. Skulen må rehabiliterast eller få nybygg. Det skal greiast ut om 8-13-skule kan vere ei berekraftig løysing for Austrheim vgs på sikt. Fylkestinget ønskjer at skulen vurderer å etablere TAF-modell retta inn mot lokalt næringsliv og mot barne- og ungdomsarbeidarfaget. d. Knarvik vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga.

12 Dette inneber at bygg- og anleggsteknikk (BA), design og handverk (DH), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST), studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO), påbygg (PÅ) og TO-tilbod vert vidareført. TAF-tilbod på BA, EL, HO og TIP vert og vidareført. Service og samferdsel (SS) vert lagt ned og flytta til Åsane vgs. Knarvik vgs skal samlokaliserast på Juvikstølen. Lokala på Kvernhusmyrane må erstattast. e. Tertnes vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma studiespesialiserande (ST) og studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) vert vidareført. Tilbodet om studiespesialiserande med toppidrett vert og vidareført inntil vidare, men eventuell flytting kan vurderast når toppidrett symjing vert starta opp på Amalie Skram vgs. Design og handverk (DH) vert lagt ned og flytta til Knarvik vgs. Service og samferdsel (SS) og TOtilbodet på Tertnes vgs vert flytta til den nye vidaregåande skulen i Åsane når denne står ferdig. Tertnes vgs vert utvida for å auke kapasiteten på ST. f. U. Pihl vgs og Åsane vgs vert samlokaliserte ved U. Pihl vgs sine noverande lokale i ein ny vidaregåande skule i Åsane. Fagtilbod og dimensjonering på den nye skulen vert som vist i tabell i saksutgreiinga. Elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), idrettsfag (ID), restaurant og matfag (RM), teknikk og industriell produksjon (TIP), påbygg (PÅ), innføringskurs for minoritetsspråklege og TO-tilbod vert vidareført. Service og samferdsel (SS) vert overført frå Tertnes vgs og Knarvik vgs og samla i eitt fagmiljø på den nye skulen. ST vert lagt ned på U. Pihl vgs/åsane vgs og flytta til Tertnes vgs. HO-tilboda på Lønborg vgs vert overført til U. Pihl vgs/ Åsane vgs når denne er ferdigsstilt. Fengselsundervisninga vert organisert på same vis som før og innslusingsavdelinga held fram i lokala på Fossane som i dag. Skulen får eit stort nybygg og noko rehabilitering/ombygging/tilpassing av eksisterande areal. 3. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Sentrum: a. Bergen Maritime vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at skulen held fram med tilboda i elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP), med auka kapasitet. Eigedomsavdelinga må undersøke om skulen sine arealbehov skal løysast ved leige eller kjøp av areal i naboeigedom. b. For Årstad vgs vert vedtak i sak 72/12 i desember ståande, med den justeringa at studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) likevel ikkje vert etablert på skulen. Fagtilbod og dimensjonering vert som vist i tabell i saksutgreiinga. I den vidare planlegginga og gjennomføringa av ombyggingsprosjektet på Årstad vgs skal ein søkje å finne plass til fleire elever på TIP og EL for om mogleg å redusere behovet for utviding på Slåtthaug vgs. Samla elevtal på Årstad kan då bli i underkant av 1200 elevar. KEM-tilbodet vert utvida dersom søkjartalet er tilstrekkeleg. 4. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Sør: a. Fana gymnas vert vidareført. Ny vurdering skal gjerast i b. Langhaugen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma studiespesialiserande (ST) og musikk/dans/drama (MDD) vert vidareført. Kapasiteten på ST-tilbodet vert auka til sju parallellar. Skulen får konsertsal og fleire øvingsrom. Utvidinga vert vedteken med atterhald om at eit framtidig tilbygg let seg realisere på skulen sin tomt. Utviding for auka kapasitet på ST vert utsett i tråd med punkt 4a. c. Nordahl Grieg vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saks-

13 utgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma helse- og oppvekstfag (HO), medium og kommunikasjon (MK), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. Innføringskurs for minoritetsspråklege vert flytta frå Fana gymnas til Nordahl Grieg vgs. Service og samferdsel (SS) vert flytta frå Nordahl Grieg vgs til Stend vgs. d. Sandsli vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma restaurant og matfag (RM) og studiespesialiserande (ST) vert vidareført, med noko redusert kapasitet på RM. Skulen kan om behova melder seg, med noko ombygging, opprette fleire parallellar på ST. e. Slåtthaug vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), design og handverk (DH), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP) og påbygg (PÅ) vert vidareført, men med auka kapasitet. Skulen vert utvida og bygd om. TO-tilbodet vert flytta til Stend vgs. I den vidare planlegginga og gjennomføringa av ombyggingsprosjektet på Årstad vgs skal ein søkje å finne plass til fleire elever på TIP og EL for om mogleg å redusere behovet for utviding på Slåtthaug vgs. f. Stend vgs vert vidareført. Dette inneber at utdanningsprogramma idrettsfag (ID), naturbruk (NA) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. ID får dobla kapasitet. Skulen skal verte ein knutepunktskule for særskilt tilpassa opplæring og kapasiteten på TO-tilbodet vert auka. Skulen får også tilført service og samferdsel (SS) frå Nordahl Grieg vgs. Skulen vert rehabilitert og tilrettelagt for SS, auka ID og TO. Påbygg (PÅ) vert lagt ned og flytta til Slåtthaug vgs, men Stend vgs får opprette VG3 studieførebuande innan naturbruk. Det vert vurdert å opprette tilbod i VG2 anleggsgartnar, gjerne i kombinasjon med andre tilbod som til dømes ved Stend eller Os vgs. g. Os gymnas vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at skulen held fram med ST-tilbod, men med auka kapasitet. Fylkestinget vil at dei to skulane i Os startar ein prosess for samlokalisering for å etablere ein felles kombinert skule. h. Os vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), service og samferdsel (SS), teknikk og industriell produksjon (TIP) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. Påbygg (PÅ) vert lagt ned og flytta til Slåtthaug vgs. Skulen får nytt areal, m.a. erstatning for gamle brakkar og ny bygghall, noko ombygging og rehabilitering. Fylkestinget vil at dei to skulane i Os startar ein prosess for samlokalisering for å etablere ein felles kombinert skule. i. a: Fusa vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at helse- og oppvekstfag (HO), naturbruk (NA), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. Det same gjeld TAF-tilbodet på HO, NA og TIP ved skulen. Restaurant og matfag (RM) vert lagt ned. Behovet for arealutviding, som FEF-modellen viser, skal utgreiast. b: Fylkestinget ønskjer at skulen vidareutviklar akvakulturtilbodet med auka vekt på internasjonalisering. Behovet for arealutviding, som FEF-modellen viser, skal utgreiast. 5. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Vest: a) Fyllingsdalen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at helse- og oppvekstfag (HO), musikk, dans og drama

14 (MDD) og studiespesialiserande (ST), TO-tilbodet og arbeidslivstreningstilbodet på bilskade og sykkelreparatør vert vidareført på skulen. Kapasiteten på ST og HO vert auka til fire parallellar, medan kapasiteten på MDD vert uforandra. Teknikk og industriell produksjon (TIP) på Fyllingsdalen vgs vert lagt ned. Skulen får litt utviding og noko ombygging. b) Laksevåg vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), medium og kommunikasjon (MK), teknikk og industriell produksjon (TIP), påbygg (PÅ) og TOtilbodet ved skulen vert vidareført. I tillegg får skulen tilført design og handverk (DH) frå Olsvikåsen vgs. ST-tilbodet vert vidareført. Tilbodet til elevar med full opplæring i bedrift (LS lærlingskulen) vert vidareført. Gymnasbygget vert rehabilitert og ombygd. Det er ein føresetnad at prosjekta som er oppretta innan realfag, og i samarbeid med ungdomsskulen, vert vidareførte. c) Olsvikåsen vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma helse- og oppvekstfag (HO), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. HO får auka kapasitet. For å gje plass til dette vert design og handverk (DH) lagt ned på Olsvikåsen vgs og flytta til Laksevåg vgs. Studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) vert og lagt ned. Påbygg (PÅ) vert lagt ned, og tilbodet i region vest vert samla på Laksevåg vgs. Innføringskurs for minoritetsspråklege vert lagt ned, og tilbodet på Bergen katedralskole vert felles for regionane sentrum og vest. d) Askøy vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført. Kapasiteten på HO, BA, TIP og ST vert auka. Påbygg (PÅ) vert lagt ned, og tilbodet i region vest vert samla på Laksevåg vgs. Askøy vgs vert rehabilitert, bygd om og utvida. KEM-verkstad-fasilitetar vert vidareført inntil utbygginga på Årstad og Åsane er ferdig. e) Sotra vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Skulen held fram med to avdelingar som i dag. Utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), design og handverk (DH), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), idrettsfag (ID), restaurant og matfag (RM), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST), studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO), og TO-tilbod ved skulen vert vidareført. HO, TIP og ST får noko auka kapasitet, medan BA, EL og DH får noko redusert kapasitet. Service og samferdsel (SS) og påbygg (PÅ) vert lagt ned. Avdelinga på Bildøy vert rehabilitert og litt utvida for å få tilfredsstillande areal. På sikt vert skulen samlokalisert på Bildøy/Straume. 6. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Sunnhordland: a. Austevoll vgs vert vidareført med same fagtilbod som i dag. Dette inneber at utdanningsprogramma naturbruk (NA), teknikk og industriell produksjon (TIP), helse- og oppvekstfag (HO), elektrofag (EL), studiespesialiserande (ST) og TO-tilbodet ved skulen vert vidareført med uendra kapasitet. b. Bømlo vgs og Rubbestadnes vgs vert slått saman til ein skule, lokalisert til Rubbestadnes. PÅ og TO-tilbodet vert overført til Stord Saghaugen vgs. Service og samferdsel (SS) vert overført til Rubbestadnes vgs. c. Fagtilbodet og dimensjoneringa ved Rubbestadnes vgs vert som vist i saksutgreiinga med tillegg av ST og VG2 TIP. Dette inneber at utdanningsprogramma elektrofag (EL) og

15 teknikk og industriell produksjon (TIP) vert vidareført. EL får auka kapasitet. Helse og oppvekstfag (HO) og innføringskurs for minoritetsspråklege vert og overført frå Bømlo vgs. «Blåbygget» og internatbygget vert fasa ut og erstatta med eit nytt og betre tilrettelagt bygg som tek høgde for utvida elevtal og kapasitetsauke. d. Fitjar vgs vert vidareført som i dag med same fagtilbod og dimensjonering. e. Stord vgs vert delt i to einingar, ein kombinert skule på Stord Saghaugen vgs og ein rein yrkesskule på Stord Vabakkjen vgs. Opplæringssenteret vert vidareført som ei avdeling under Stord Vabakkjen vgs. f. Stord Saghaugen vgs vert oppretta med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at skulen vil tilby idrettsfag (ID), musikk, dans og drama (MDD), studiespesialiserande (ST), påbygg (PÅ), TO-tilbod og innføringskurs for minoritetsspråklege. ID, MDD og PÅ vert regionale tilbod for region Sunnhordland. Skulen vert knutepunktskule for TO i regionen, og er felles tilbod for Fitjar, Bømlo og Stord. Skulen får nybygg/tilbygg og rehabilitering av eldre bygningsmasse. g. Stord Vabakkjen vgs vert oppretta med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at skulen vil tilby bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), medium og kommunikasjon (MK), og teknikk og industriell produksjon (TIP). I tillegg vil skulen tilby teoriundervisning for elevar med full opplæring i bedrift (lærlingskule), og administrere det regionale VO-senteret. Skulen får nybygg/tilbygg og rehabilitering av verkstadareal. h. Etne vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma design og handverk (DH), medium og kommunikasjon (MK) og teknikk og industriell produksjon (TIP) vert vidareført som tilbod ved skulen. Kapasiteten på tilboda vert uforandra. Samordning av utdanningstilbod med Ølen vgs i Rogaland skal tilstrebast. Den vidare drifta av skulen vert vurdert på nytt når gjenkjøpsavtalen med Etne kommune kan innfriast. i. Kvinnherad vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST), restaurant og matfag (RM), TO-tilbodet og innføringskurs for minoritetsspråklege vert vidareført som tilbod ved skulen. Service og samferdsel (SS) og påbygg (PÅ) vert lagt ned og flytta til Stord vgs. 7. Fylkestinget vedtek følgjande om skule- og tilbodsstruktur i region Voss og Hardanger: a. Norheimsund vgs og Øystese gymnas vert slått saman til ein skule lokalisert til Norheimsund. Fagtilbod og dimensjonering på den samanslåtte skulen vert som vist i tabell i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), teknikk og industriell produksjon (TIP), studiespesialiserande (ST), TO-tilbod og innføringskurs for minoritetsspråklege vert vidareført. Design og handverk (DH) og påbygg (PÅ) vert lagt ned. VG2 kjøretøy vert og vidareført. I første omgang vil skulen ha to avdelingar, ein i Norheimsund og ein i Øystese. Fagtilboda vil halde fram på same lokalisering som i dag inntil den nye skulen vert samlokalisert i nytt bygg. b. Odda vgs vert vidareført, med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma elektrofag (EL), helse- og oppvekstfag (HO), studiespesialiserande (ST), TO-tilbod og innføringskurs for minoritetsspråklege vert vidareført. Idrettsfag (ID) og påbygg (PÅ) vert lagt ned. TIP vert dimensjonert etter søkjartal. VG2

16 barne- og ungdomsarbeidarfag skal vere VG2 helsearbeidarfag. Skulen har for mykje areal. Mogleg frigjering av gymnasbygningen vert utgreidd nærare. Yrkesbygget må eventuelt byggjast om før frigjering kan gjennomførast. c. Nye Voss vgs vert etablert med fagtilbod og dimensjonering som vist i saksutgreiinga. Dette inneber at utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL), naturbruk (NA), restaurant og matfag (RM), teknikk og industriell produksjon (TIP) og TO-tilbod vert samla på Nye Voss vgs. Skulen vil og ha tilbod for lærlingar med full opplæring i bedrift (lærlingskule). Skulen vert samlokalisert på Skulestadmo. Skuleanlegget på Skulestadmo vert utvida og rehabilitert. Før skulen er fullt utbygd vil BA og TIP halde fram med undervisning på Bryn. Deretter kan lokala på Bryn fristillast. Utbygginga på Nye Voss vgs må skje samanhengande slik at samlokalisering skjer innan d. Fagtilbod og dimensjonering på Nye Voss gymnas vert som vedteke i sak 72/12, men innføringskurs for minoritetsspråklege vert dimensjonert ned til 20 elevar, då tilboda og vert oppretthaldne i Kvam og Odda. Skulen vert utbygd og rehabilitert som planlagt. e. Hjeltnes vgs vert vert oppretthalden som eiga eining til 2016, jfr. punkt 6c. HFK set i gang eit prosjekt/mogelegheitsstudie med føremål å etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig aktivitet på Hjeltnes vgs, og tek kontakt med Ulvik herad og dei ulike næringslivsorganisasjonane for samarbeid. 8. Fylkestinget vedtek at det vert etablert tre sentrale vaksenopplæringssenter organisert under tre vidaregåande skular: Bergen katedralskole, Nye Voss gymnas og Stord Vabakkjen vgs. Dei tre sentera vil administrere VO-tilboda og arrangere kurs på eigne og andre skular der det er stor nok etterspurnad. Bergen katedralskole vil i hovudsak bruke dei tidlegare lokala til Bergen handelsgymnasium til si VO-verksemd. 9. Fylkestinget vedtek at forsøk med produksjonsskule etter dansk modell skal utgreiast med tanke på oppstart hausten I første omgang vert Laksevåg vurdert som produksjonsskuletilbod. 10. Dokumentet «Pedagogikk og arkitektur» (HFK 2003, rev. 2009) skal leggjast til grunn for alle nybygg- og ombyggingsprosjekt på vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune. Dokumentet skal fortløpande oppdaterast av fylkeskommunen, m.a. med nyare referansar og erfaringar/eksemplar frå vellukka utbyggingsprosjekt. 11. Fylkestinget vedtek alternativ 2 «Administrativ samordning av fagskulane» under kapittel 10 i skulebruksplanen, med justering til to fagskular med desentraliserte tilbod. a. Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole vert slått saman til ein fagskule. b. Fusa fagskule vert oppretthalden som eigen helsefagskule. 12. Strukturendringane i punkt 2-8 skal gjennomførast så raskt som mogeleg. Dette vil seie så snart det er tilstrekkeleg kapasitet på skulane som skal overta tilboda. Det er likevel eit grunnleggjande prinsipp at elevane må vere sikra tilfredsstillande lokale før endringar i skule- og tilbodsstruktur vert gjennomført. Der det er behov for investeringar og bygningsmessige tiltak, vert strukturendringane gjennomførte når byggjeprosjekta er ferdige. Konkret tidspunkt for gjennomføring av tiltak vert fastlagt gjennom i investeringsbudsjett, økonomiplan og i den årlege klasseordninga. Eigedomsseksjonen vil utgreie framtidig bruk av skular som vert lagde ned. I utgangspunktet skal eigedomane seljast når fylkeskommunen ikkje lenger ser nytte i dei. 13. Fylkestinget sluttar seg til den skisserte utbyggingsrekkjefølgja/periodiseringa av tilrådde investeringsprosjekt. Tabellen i kapittel 13 i saksutgreiinga vert lagt til grunn for komande investeringsbudsjett og økonomiplanar med dei justeringane som følgjer av punkt 1-12.

17 14. Ved oppretthalding av studiespesialiserande (ST) ved Fana gymnas, Laksevåg vgs og Arna vgs, må kapasiteten justerast ned tilsvarande på dei skulane som var foreslått med auka kapasitet i fylkesrådmannen sitt opprinnelege forslag. 15. Fram mot fylkestinget ber ein om at fylkesrådmannen legg fram ei oversikt med dei økonomiske konsekvensane av innstillinga frå fylkesutvalet.

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

«Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus.

«Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus. Fylkestinget 12.03.13 Pål Kårbø sette fram slikt forslag: «Saka om skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2012-2025 vert utsett. I det vidare arbeidet bør lokalisering av skular ha større fokus.» Atle

Detaljer

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag:

Fylkestinget 11.12.12. Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Fylkestinget 11.12.12 Saksordførar Rosalind Fosse orienterte. Ruth Grung sette fram slikt forslag a) (primært forslag): «Alternativt forslag: Nytt framlegg til punkt 1b: Fagtilbodet og dimensjonering av

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Alexander Fosse Andersen sette fram følgjande forslag på vegner av SP:

Alexander Fosse Andersen sette fram følgjande forslag på vegner av SP: Opplærings- og helseutvalet 12.02.13 Alexander Fosse Andersen sette fram følgjande forslag på vegner av SP: «4b. Tilbodet om ST på Langhaugen vgs. vert justert jfr. at Fana gymnas vert oppretthalden. Dei

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 30.09.2016 Arkivsak: 2016/4130-11 Saksbehandlar: oddber3 Til: Fylkestinget Frå: Fylkesrådmannen Konsekvensar av politiske framlegg rullering Skulebruksplanen

Detaljer

Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013

Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013 Fylkesordføraren Fylkestinget Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 19. februar 2013 201110269-8/015.T14/MBER Fylkestinget i Bergen 12. - 13. mars 2013 Medlemene i fylkestinget vert

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Kl.: 11.00-18.15 11.00-15.30. Stad:

Kl.: 11.00-18.15 11.00-15.30. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 20. februar 2013 21. februar 2013 Saknr.: 34/13-69/13 Kl.: 11.00-18.15 11.00-15.30 Stad: Bedriftsbesøk og presentasjonar Møte i Odda rådhus, Odda MØTELEIAR

Detaljer

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen.

Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Saksprotokoll i fylkestinget - 04.10.2016 Saksordførar Alexander Fosse Andersen (Sp) gjekk gjennom bakgrunnen for og prosessen med planen. Roald Kvamme (A) sette på vegner av gruppeleiarane fram slikt

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Dato: 12. februar 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 7/13-19/13

Dato: 12. februar 2013 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 7/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 12. februar 2013 Kl.: 09.00 15.45 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 7/13-19/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak

Kopi til: Arkivnr.: 52.T07. Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak HORDALAND FYLKESKOMMUNE NOTAT Til: Fylkestinget Dato: 11. mars 2013 Frå: Arkivsak: 201101096-416/BAHA Kopi til: Arkivnr.: 52.T07 Skolebruksplanen: Mogelege konsekvensar av fylkesutvalet sitt vedtak I fylkesutvalet

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2012-2025. DEL 2; SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I HORDALAND FYLKE

SKOLEBRUKSPLAN FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2012-2025. DEL 2; SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I HORDALAND FYLKE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201101096-392 Arkivnr. 52.T07 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.02.2013

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Kartleggingsrapport Skule- og tilbodsstruktur Vedlegg 1

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Kartleggingsrapport Skule- og tilbodsstruktur Vedlegg 1 bruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Kartleggingsrapport - og tilbodsstruktur Vedlegg 1 Versjon 1.1 April 2016 Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn og formål 3 1.2 Lokale politiske vedtak 4 2 struktur

Detaljer

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING

NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING Oppdragsgivar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dokument type FUNKSJONSPROGRAM FØREBELS VERSJON Dato Rev. 2014-01-09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE NYE VOSS GYMNAS NYBYGG/OMBYGGING FUNKSJONSPROGRAM - OPPSUMMERING A ORIENTERING

Detaljer

Høyringsutkast til skulebruksplan for Hordaland fylke

Høyringsutkast til skulebruksplan for Hordaland fylke Fellestenester Politisk sekretariat Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga opplering@hfk.no Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING. Orienteringsmøte kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall

SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING. Orienteringsmøte kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall SKULEBRUKSPLANEN - RULLERING Orienteringsmøte 28.04.16 kl 09:00 11:45 Grand Hotel Terminus Terminus Hall Kl Organisering av møte Kva 0900-0915 Rullering skulebruksplanen v/ Fylkesrådmann Rune Haugsdal

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Pressemelding 21.2.2013

Pressemelding 21.2.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 21.2.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 21. februar 2013 i Odda: Skulebruksplanen fylkesutvalet si innstilling Hordaland fylkesutval si innstilling

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING

NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING Oppdragsgivar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dokument type FUNKSJONSPROGRAM Dato Rev. 2013-05-16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE NYE VOSS VGS NYBYGG/OMBYGGING FUNKSJONSPROGRAM - OPPSUMMERING A ORIENTERING - SAMANDRAG

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2012-2025. DEL 1; SKOLESTRUKTUR PÅ VOSS OG I DELAR AV BERGEN SENTRUM

SKOLEBRUKSPLAN FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2012-2025. DEL 1; SKOLESTRUKTUR PÅ VOSS OG I DELAR AV BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201101096-368 Arkivnr. 52.T07 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2012 06.12.2012 11.12.2012-12.12.2012

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013

JUSTERING AV UNDERVISNINGTILBODET FOR SKOLÅRET 2012-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201109531-40 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015

JUSTERING AV UNDERVISNINGSTILBODET 2014-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201308340-1 Arkivnr. 100 Saksh. Kirkevik, Svein. Skavhellen, Nils. Andersen, Birthe Haugen. Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL SKULEBRUKSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HØYRINGSUTTALE TIL SKULEBRUKSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arkivref: 2012/2789-13860/2012 Saksh.: Mariann Jacobsen Hilt Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for oppvekst og utdanning HØYRINGSUTTALE TIL SKULEBRUKSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE 2012-2025 Framlegg

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen. Leiar Medlem

Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen. Leiar Medlem Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Tore Andersen

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-42 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Utval for opplæring og helse 01.12.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3735-20 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 21.04.2016 Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR.

INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP PÅ FYLKESKOMMUNALE SKULAR. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200804221-7 Arkivnr. 015 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2008 INNEKLIMA VED SKULAR OG VEDLIKEHALDSETTERSLEP

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 18. november 2008 Kl.: 09.00-11.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 9/08-10/08 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR

SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE V/REKTOR Hordaland fylkeskommune Opplæringsdirektøren Postboks 7900 5020 Bergen Vår ref.: Dykkar ref.: Bergen, 18. september 2012 U-151/Rektor / 201101096 SKOLEBRUKSPLANEN: HØYRINGSUTTALE FRÅ FYLLINGSDALEN VG SKOLE

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

MØTEBOK. Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune

MØTEBOK. Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune Fitjar kommune Arkivkode: A20 Saksmappe: 2016/365 Sakshandsamar: John Karsten Raunholm Dato: 30.05.2016 MØTEBOK Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2017-2030 Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS

Oppmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskulelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8565-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Oppmoding om

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010

JUSTERING AV UNDERVISNINSTILBODET VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE SKULEÅRET 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200807991-69 Arkivnr. 528 Saksh. Tønder, Inger Øvsthus, Skavhellen Nils, Kirkevik Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer