Statens vegvesen. Fv. 762 Guldbergaunet. Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune. Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Fv. 762 Guldbergaunet. Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune. Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted"

Transkript

1 Statens vegvesen Fv. 762 Guldbergaunet Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted

2 Planbc' ktiv(1,-( D(-2 Ijrcluicring tor tv. 7(2 Guldbercunct Stcinkjr korrirniml Forord Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detalfreguleringsplan for fv. 762 Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Reguleringsplanen legger til rette for bygging av nytt kryss ved Elvenget og oppgradering av dagens strekning, samt for fjerning av dagens busslomme ved Steinkjer ungdomsskole. Hensikten med planarbeidet er å sikre krysningspunkt for gående/syklende og gi god fremkommelighet. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser, datert 16. mars Planbeskrivelse (dette dokumentet) Følgende dokumenter ligger også som grunnlag for planforslaget, og er tilgjengelig på forespørsel: Geoteknisk datarapport nr , datert (Statens vegvesen, Berg- og geoteknikkseksjonen) Utlegging til offentlig ettersyn er kunngjort i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Alle dokumenter ligger til innsyn på servicetorget på Rådhuset i Steinkjer, Steinkjer bibliotek og på Vegvesenets og kommunens nettsider under høringsperioden. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes til: Steinkjer kommune Postboks Steinkjer Eller epost: posuuottak steirlfjelkomrnune.no Spørsmål om planforslaget kan rettes til: Kontaktperson i Steinkjer kommune: Lars-Eirik Havdal, tlf eller mobil e-post: lars 1111<,.[Iavdal stelnk_wr.kommune.no Kontaktperson i Statens vegvesen: jorunn By, tlf. mobil e-post: jorunn.by ve,gvesen.r10

3 Plarilkm\ek- DPviipepulerirly, SieinLlt-r kr-immurie Innholcl Forord 0 1. Innledning Beliggenhet 3 2. Hva er en detaljregulering 3 3. Bakgrunn og formål for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for "Fv. 762 Guldbergaunet" Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Planprosessen Rammer og premisser for planarbeidet Tidligere planer Trafikktellinger Busser og parkering Sammendrag av innspill/merknader 7 4. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet Dagens situasjon og arealbruk Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Støy Landskapsbilde og bebyggelse Nærmiljø/friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturressurser Grunnforhold Vurdering av alternative løsninger Vurderinger av trafikkforhold Kryssutforming Sikker kryssing for gående og syklende 16 1

4 Planbeskr' else - De6-Ujregrrlering for fv. 762 Culdberriaunet teinkjer kommune Bussoppstillingsplass Beskrivelse av forslag til detaliregulering Kartgrunnlag Planlagt arealbruk Trafikkforhold og tekniske forutsetninger Kjøreveger Avkjørsler Gang- og sykkelveger/ fortau Universell utforming Kollektivtrafikk Landskapsbilde og bebyggelse Nærmiljø/Friluftsliv Naturmangfold Grunnforhold Hydrologi Naboer Byggegrense Gjennomføring og anleggsperiode Trafikkavvikling i anleggsperioden Teknisk infrastruktur Risiko, sårbarhet og sikkerhet - ROS analyse 26 2

5 -- I ii L iiiiurri. F - - 1, r r Detaljreguleringsplanen for fv. 762 Guldbergaunet omfatter regulering av Ogndalsvegen med noen tilliggende arealer. I hovedsak inneholder planforslaget oppgradering av passeringslomme ved krysset med vegen Elvenget og endring i bruk av arealet som brukes til bussholdeplass i dag. 1.1 Beliggenhet Planområdet som er en del av fv. 762 Ogndalsvegen (hp 02 Km 0,7-1,4) ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Ogndalsvegen strekker seg fra Steinkjer sentrum og østover til Støa. r byatossen _. ' skel Orda' Guldbergaunet Steinkjer En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formalet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 3

6 - tr kommunw 3.1 Planområdet Planområdet ligger på Guldbergaunet langs Ogndalsvegen i Steinkjer kommune. Det strekker seg fra Nedre Mølleveg i vest til Elvenget med kryss til Steinkjerhallen/Campus i øst. Total lengde er ca. 700 meter. Planområdet omfatter Ogndalsvegen med tilliggende arealer som gang- og sykkelveg og fortau, samt grøntarealer. Planområdet omfatter også bussholdeplassen ved Steinkjer ungdomsskole. 3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for "Fv. 762 Guldbergaunet" Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune har samlokalisert Steinkjer videregående skole og Steinkjer ungdomsskole på Guldbergaunet. I den forbindelse ble det laget en ny reguleringsplan for området, og det ble bestemt at vegløsning for fv. 762 skulle fremmes som en egen reguleringsplan. I forbindelse med samlokaliseringen av den videregående skolen har antall elever økt og med det også mengden gående, syklende og kjørende (inkl. buss). Planen for fv. 762 Guldbergaunet er utarbeidet for å vurdere og å klarlegge mulige tiltak i forbindelse med trafikkavviklingen i området. 4

7 lii P t 3.3 Målsettinger for planforslaget Hovedmålsettingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området. Dette gjennom å etablere: sikre krysningspunkt for gående og syklende gode avviklingsforhold for alle trafikantgrupper, inklusive busstrafikken passeringslomme i krysset mellom fv. 762 Ogndalsvegen og kommunevegen Elvenget, som er tilpasset nytt trafikkmønster i området 3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Det betyr at vi vurderer at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og Trafikksikkerhetsforskriften. 3.5 Planprosessen Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget etter bestilling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer i samsvar med PBL 12. Steinkjer kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens 12-8, annonsert i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa i mai Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble også sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. Medvirkning i planprosessen har vært knyttet til: Varsel om oppstart av planarbeid. Innkomne merknader etter kunngjøring om oppstart av planarbeid er samlet og vurdert. Underveis i planprosessen har det vært møter og dialog med berørte grunneiere (Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune) 5

8 Planbc.,r.kri - I1)tiIr ujcnq tor ty. 762 Culdb [(Jflt, Stemkjer kommunc, Statens vegvesen vil fremme planen for kommunens planutvalg. Dersom de godkjenner planen, skal den legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Utlegging skjer i fysisk form på Steinkjer rådhus, Steinkjer Bibliotek og på nettsiden til kommunen og Statens vegvesen. Steinkjer kommune mottar merknader. Etter at Statens vegvesen har behandlet eventuelle merknader, skal det reviderte planforslaget sendes til kommunen for 2. gangs behandling og vedtak. Steinkjer kommune kunngjør vedtaket etter at planen er vedtatt. Kommunens endelige vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet i jf. Plan- og bygningslovens Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Vedtaket kan påklages i tre uker. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. Reguleringsplanen legger til rette for gjennomføring av tiltaket uten byggesaksbehandling jf. PBL 20-4 og forskrift om byggesak 4-3. Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen. 3.6 Rammer og premisser for planarbeidet Hele området inngår i kommunedelplan for Steinkjer sentrum, vedtatt Planområdet grenser i nord mot reguleringsplan Guldbergaunet (ID ). Gjeldende reguleringsplan for Guldbergaunet (skolebygningene) ble vedtatt Fylkesveg 762 Ogndalsvegen inngår ikke i denne planen. I forbindelse med samlokalisering av de videregående skolene på Guldbergaunet i Steinkjer, ble det laget en reguleringsplan for skoleområdet. Vegløsningen var i utgangspunktet en del av denne planen, men ble tatt ut og skal nå fremmes som egen reguleringsplan. Premissene for denne planen er i stor grad lagt i planen for skoleområdet, og den nye reguleringsplanen tar derfor opp bare enkelte utvalgte problemstillinger. I sør grenser det mot reguleringsplan Guldbergaunet Ogndalsvegen 61 (ID ) og mot reguleringsplan Skjeftegropa (ID ) hvor denne også delvis avløses av ny plan. Det er foretatt trafikktellinger og befaringer i de tidspunkt hvor det er størst aktivitet. a) Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Elvenget til Campus den april 2012, revidert Oppsummert: I krysset er det ingen avviklingsproblem. 6

9 Hr I. 7 L-ItirnurH b) Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Nedre Mølleveg den 30. oktober i Oppsummert: I morgentrafikken er noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men samlet sett har maksimaltimen god trafikkavvikling. I ettermiddagsrushet er det ikke avviklingsproblemer. Selv ikke når det sees på kvarteret med høyest trafikk. Det er også foretatt en undersøkelse om antall busser daglig til skolekjøring fra Trønderbilene og Steinkjerbuss. Tallene er fra Steinkjerbuss AS: 11 busser morgen (kl ) 12 busser ettermiddag (kl ) Trønderbilene: 10 busser morgen 10 busser ettermiddag (kl ) Ungdomsskolen: Ca. 450 elever derav 220 med skolebuss Ca. 60 ansatte som bruker bil til jobb Steinkjer videregående skole: 1150 ordinære elever på voksenopplæring + 30 voksne elever på Steinkjer fagskole + enkelte kveldskurs for voksne (dvs. = totalt ca. 1400). 480 elever har søkt om busskort + inntil 150 ordinær elever som bruker moped/motorsykkel daglig + ca. 100 ordinær elever som kjører privatbil Ca. 200 av 240 ansatte bruker bil til jobb 3.7 Sammendrag av innspill/merknader Trønderbilene : Ønsker å få vurdert en ny inn- og utkjøring for busser til skoleområdet, gjelder trafikk fra Håkkadalsbrua/Nedre Mølleveg. Foreslår at bussene kjører vegen forbi Gule biler ned mellom fotballbanen og friidrettsbanen og så bort til skolen/hallen. Vegen forbi fotballbanen og ned kunne vært f.eks. være betjent med bom for regulering av trafikken. Kommentar fra Statens vegvesen: Forslåtte løsning har vært diskutert med eierne av skoleområdet, og det vurderes ikke ønskelig å legge til rette for ny/flere adkomster til parkeringsområdet. F Ikesmannen i Nord-Trøndela : Fylkesmannens landbruksavdeling: Ingen merknader Fylkesmannens miljøvernavdeling: Mmner om Naturmangfoldloven, Vassdragsloven, konsekvenser for barn/unge og 7

10 Planbeskrivelse - D(2taljregulering for ty. 762 Guldberg,= net, Steinkjer kommune Fylkesmannens kommunalavdeling: funksjonshemmede. Påpeker at Ogna et vernet vassdrag. Minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn. Kommentar fra Statens vegvesen: Kantvegetasjon langs det verna vassdraget Ogna vil ikke bli berørt av tiltakene i planforslaget, jf. kapitel 6 i denne beskrivelsen. Barn/unge og funksjonshemmede interesser vil bli i varetatt gjennom høringsperioden. Tiltakene er beskrevet i kapitel 6. Vurdering av samfunnssikkerhet er tatt inn i Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er omtalt i kapitel 8. Nord-Trøndela f Ikeskommune : Ut fra regionale hensyn har vi foreløpig ingen planfaglige merknader til saken. Avventer planutkast. Det er positivt at det tilrettelegges for trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til skoleområdet. Det er behov for tiltak på krysset mellom fv. 762 og Elvenget når skoleskyssen ledes til ny bussholdeplass mellom Steinkjerhallen og skolene. I tillegg er det behov for å utvikle sikre overganger/fotgjengerkryssinger på fv Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 på tomta. Det er heller ikke påvist konflikt med kulturminner fra nyere tid. Minner om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens 8.2. Pålegget som er i henhold til dette lovverket må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Kommentar fra Statens vegvesen: Planforslaget inneholder tiltak for å bedre avviklingen av trafikk i kryss Elvenget og fv I tillegg inneholder planforslaget sikre krysningspunkt og flytting av bussholdeplass. Pålegg i henhold til Kulturminneloven skal ivaretas i byggeplanfasen. Steink'er n e boli b erla : Stor betydning at det i tillegg til sikring av krysningspunkter også legges stor vekt på bedring av trafikkavviklingen i området. Viser til tidligere brev ( ) sendt til Steinkjer kommune. Håper man finner gode tiltak for å løse dagens til dels håpløse situasjon, og at tiltakene blir gjennomført så raskt som mulig. Kommentar fra Statens vegvesen: Planforslaget inneholder sikre krysningspunkter for myke trafikanter. Steink'er kommune eldrerådet : Steinkjer eldreråd behandlet saken i møte den 21/ med følgende vedtak: «Fv. 762 på Guldbergaunet- har stor og tett trafikk hver dag om morgenen før skolene starter og om ettermiddagen etter skoleslutt. Det planlegges utbygging til flere omsorgsboliger på 8

11 PanLEykHveIse De '62 GudbérquriI, SI nkjer komplune Skjeftejordet bofelleskap derfor må det reguleres inn en planløsning så eldre personer slepp å krysse Ogndalsvegen for å ta buss- enten de skal inn mot sentrum eller ut fra sentrum». Kommentar fra Statens vegvesen: Det er ikke regulert inn felles bussholdeplasser for sør- og nordgående rutebusstransport, men planforslaget inneholder sikre krysningspunkter. Guldber aunet Borettsla : Leilighetene til borettslaget er ført opp i 1961, -62, -63 og -64. Regner med Statens vegvesen tar ansvar for miljøforurensningen tiltaket medfører, og at de tar ansvaret for kostander forbundet med lydisolering av aktuelle leiligheter (nr. 65, 67, 69, 71, 73, 75 og 77). Kommentar fra Statens vegvesen: Prosjektet behandles som et miljø og trafikksikkerhetstiltak etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T Her heter det at støytiltak bør vurderes for eksisterende boliger dersom utendørs støynivå er over 65 dba (rød sone) eller at tiltaket medfører en vesentlig økning av støyen. Ut fra støyvarselkart for Steinkjer og støyberegninger (VSTOY) mener vi at ingen boliger ligger i rød sone (utendørsnivå over 65 dba). Flere boliger har riktignok støynivå like oppunder denne verdien og vil som følge av dette være plaget av støy. Tiltaket vil ikke føre til høyere støynivå i og med at trafikkforholdene som følge av tiltaket vil være uendret. Ingen av «kriteriene» for denne type prosjekt vil slå inn her og det planlegges derfor ingen tiltak med tanke på støy. Morten Hau land : Utbygging på Vegsentralområdet vil gi mer trafikk inn/ut på Ogndalsvegen. Forslag: Rundkjøring i kryss Ogndalsvegen - Nerlivegen - Nedre Mølleveg Innkjørsel Nerlivegen hadde tidligere også innkjørsel til Vegsentralen. Bruk dette også til det nye butikksentret Ta i bruk gang/sykkelveg mellom Ogndalsvegen og fyringsanlegg slik at det blir tre felt før kryss Ogndalvegen-Elvenget. Kommentar fra Statens vegvesen: Adkomst til utbyggingsområdet ved kryss Nerlivegen og fv. 762 er vurdert og behandlet i forbindelse med reguleringsplan for dette området. Trafikktelling utført konkluderer med at man vil få noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men at det samlet sett i maksimaltimen vil ha god trafikkavvikling. Tiltak ved krysset med Elvenget gir et kanalisert kryss med regulert passeringslomme, og vurdert som det alternativet som er mulig gjennomførbart med hensyn til kostnader. NTE Nett AS : Ønsker at tiltakets behov for strømforsyningsanlegg skal synliggjøres i planen. Forutsetter at det ikke gjennomføres tiltak som er til ulempe for drift og vedlikehold av eksisterende 9

12 PLtribL`:.,1-1 - fe,r- ty. 7 Culk beh4um1t, inkjc:r kommunu distribusjonsnett. (se vedlagte ledningskartverk). Hvis eksisterende distribusjonsnett må flyttes eller ombygges må det i sin helhet bekostes av utbygger. Ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller e-post (post.ntt ntei) for avklaring av tiltak i forhold til eksisterende distribusjonsnett. Kommentar fra Statens vegvesen: NTE vil bli kontaktet i forbindelse med byggeplan. Steink.erbuss AS : Framkommeligheten er blitt dårligere, etter at det nå er etablert flere fartsdumper, mv. Trafikkavviklingsproblem i kryss fv. 762 og Nedre Mølleveg og bekymring om dette også i forhold til kryss fv. 762/Elvenget når all busstrafikk skal flyttes. Kommentar fra Statens vegvesen: Det er foretatt trafikktelling for kryssene på fv. 762, og det konkluderes med at man vil få noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men at det samlet sett i maksimaltimen vil ha god trafikkavvikling. Tiltak ved kryss Elvenget gir et kanalisert kryss med regulert passeringslomme, og vurdert som det alternativet som er mulig gjennomførbart med hensyn til kostnader. 10

13 , I hlir 4.1 Dagens situasjon og arealbruk Guldbergaunet oppleves som et grønt område med boligbebyggelse, men har også et stort skoleområde med idretssanlegg og idrettshall. Det finnes også spredt næringsvirksomhet. Fv. 762 går fra Steinkjer sentrum og gjennom området, og fortsetter mot Ogndalen. Tilstøtende arealbruk er offentlig formål (skole og idrettsanlegg), bolig- og næringsformål. I forbindelse med samlokalisering av de videregående skolene i Steinkjer til Guldbergaunet, er antall myke trafikanter og biltrafikk økt betydelig på og langs fv. 762 Ogndalsvegen. Dette har skapt utfordringer i forhold til kryssingsbehov for gående/syklende, samt trafikkavvikling. 4.2 Trafikkforhold Vegdata på eksisterende vegnett: ÅDT (alle/% tunge): 6450/13 % (tall fra 2013 i planområdet) Bredde på veg: ca. 6,5 m Dimensjoneringsklasse: opprinnelig S1 Bæreevne: Bruksklasse tonn Fartsgrense: 60 km/t i øst og 40 km/t i vest (fartsreduserende tiltak/skole) Gang- og sykkelveg: Tosidig på hele strekningen derav noe fortau Ulykkestall: Ingen registrerte trafikkulykker med personskade siste fire år 11

14 PLinbe411\,d.r.., Dtajreuft rin to! ty. CuIdbiatinet, Stc:inkter kommune: Kollektivtrafikk: Tosidig busslommer ved Svedjanvg. Stor busslomme ved skole Vegbelysning: ja Kantstein: ja, delvis Fartsdempende tiltak: ja, i form av opphøyde gangfelt og fartsputer I rushtida morgen og ettermiddagen er det mye trafikk i området. Det kan oppleves litt kaotisk til tider. Ved skoleoppstart og slutt foregår mye kryssing av gående/syklende fra boligområder og over til/fra skoleområdet. Dette kombinert med busser, kjørende til/fra jobb og elever som skal settes av ved skolen (privatskyss) gir et lite tilfredsstillende trafikksikkert område med dårlig avvikling for alle trafikantgrupper. Det er ca busser i bussholdeplassen ved skolestart/-slutt., Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Nedre Mølleveg skaper kødannelser og en del farlige situasjoner i rushtida. 12

15 r t '1".,1,=1111,1e Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Elvenget har i dag mye trafikk til og fra skoleområdet/campus og Steinkjerhallen. Trafikken er størst på vestsiden av krysset. Eksisterende passeringslomme er noe smal. Beboere i området har varslet om støy- og rystelsesproblemer i dette området (jf. brev, SVEIS 2010/039739). I 2009 ble det, i Statens vegvesens regi, utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegen forbi skoleområdet. To krysningspunkt vest for bussholdeplassen fikk opphøyde gangfelt, mens krysningspunktet/gangfeltet ved dagligvare (Bunnpris) ble sikret med fartsputer fra øst. Det ble etablert en ny busslomme på sørsiden av fv. 762 øst for kryss med Nerlivegen i 2014, og avkjørsel til området mellom fv. 762 og Nerlivegen (Rema 1000) ble flyttet noe mot øst langs fv Teknisk infrastruktur Det er vegbelysning i området i dag. I følge VA-kart fra Steinkjer kommune er det ledninger som krysser fv. 762 på flere steder innenfor planområdet. 4.4 Støy Miljø- og sikkerhetstiltak langs eksisterende veg som ikke endrer støyforholdene, kan etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) gjennomføres uten støyreduserende tiltak. Her heter det at støytiltak bør vurderes for eksisterende boliger dersom utendørs støynivå er over 65 dba (rød sone) eller at tiltaket medfører en vesentlig økning av støyen, dvs, øker mer enn 3 dba som følge av tiltaket Ut fra støyvarselkart for Steinkjer og støyberegninger (VSTOY) mener vi at ingen boliger ligger i rød sone (utendørsnivå over 65 dba). Tiltaket vil ikke føre til høyere støynivå i og 13

16 PkInk-.)ekrivckc ty. 762 Guldhcrgaunct Stinkjt kornmunc med at trafikkforholdene som følge av tiltaket vil være uendret. Ingen av «kriteriene» for denne type prosjekt vil slå inn her og det planlegges derfor ingen tiltak med tanke på støy. 4.5 Landskapsbilde og bebyggelse Landskapsbildet er vanlig for området der vegen er en naturlig del av omgivelsene. Det er et område med boliger, skoler og noe næringsbebyggelse som har et grønt preg. Ei flott bjørkerekke setter preg på området ved kryss til Svedjanvegen. Gatebildet har et rotete og nedslitt uttrykk, samt litt utflytende arealbruk. Vegutstyr som belysning og rekkverk er tilpasset landeveg og ikke ei gate i et bynært område. Området skjemmes også av en trønderblokkkmur ved dagligvarebutikk som gjør at det oppleves litt trangt og lite tiltalende for myke trafikanter. 4.6 Nærmiljø/friluftsliv Steinkjer videregående skole og Steinkjer ungdomsskole er lokalisert på nordsiden av fv. 762 Ogndalsvegen. Alle elevene fra Egge videregående skole er nå flyttet over til Guldbergaunet, slik at elevmengden er på plass. På sørsiden er det boligområder og enkelte næringsbedrifter, deriblant dagligvare (Bunnpris og Rema 1000) som gir en del kryssing fra skole til butikk på dagtid. Det er spesielt stor trafikk av både gående, syklende og kjørende ved skolestart og skoleslutt på alle skoledager. Boligområdene og skoleområdet gjør at det er mange myke trafikanter i området. Det er et mye benyttet område både på dag- og kveldstid. Idrettsanlegg (friidrett, fotball, mm.) og Steinkjerhallen/Campus er viktige anlegg for nærmiljøet, men også for områdene rundt Steinkjer. Områdene langs elva benyttes mye til trening og friluftsliv som er uorganisert. Området har et grønt og innbydende preg. Vinterstid er det studentboliger i enden av Elvenget. Her er det sommerhotell og campingplass på sommeren. Øst for planområdet er det golfbane på Midjo. Ogndalen har også mange turområder og fører til Norges Midtpunkt slik at det er en del utfart i helgene. 4.7 Naturmangfold Grøntstrukturen er viktig for det lokale naturmangfoldet. Det er sammenhengende grøntområder langs elva og ved skoleområdet. Elva Ogna renner øst for planområdet. Ogna er et vernet vassdrag 4.8 Kulturmiljø Automatisk fredede kulturminner er ikke registrert i området i følge kartdata og databasen Askeladden. Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. Risikoen for at tiltaket skal komme i kontakt med slike kulturminner er vurdert som liten. Ingen bygninger i planområdet omfattes av bygningsvern (SEFRAK). 14

17 -- I I 1H. I 4.9 Naturressurser Det er ikke landbruksområder innenfor planområdet. Det er godt fiske i Ogna som renner utenfor planområdet ved Elvenget Grunnforhold Det er utført totalsonderinger i til sammen 8 punkter omkring dagens vegkryss fv. 762 med Elveenget. Det er boret ned til nesten 30 m på det meste uten at berg er påtruffet. Løsmassene består hovedsakelig av sandig silt ned til 7-10 m dybde. Fra denne dybden viser totalsonderingene at det er masser med avtagende sonderingsmotstand, og prøveserie viser at disse massene består av leire som karakteriseres som meget fast men noe sensitiv. 15

18 PLtnbc- k ny :I Detaljte t(-.1 ty. (1uldhciqaijnt, SteinkjLr kommune 5.1 Vurderinger av trafikkforhold Ved skoleoppstart og slutt foregår mye kryssing av gående/syklende fra boligområder og over til/fra skoleområdet. Dette kombinert med busser, kjørende til/fra jobb og elever som skal settes av ved skolen (privatskyss) gir et lite tilfredsstillende trafikksikkert område med dårlig avvikling for alle trafikantgrupper. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har det vært vurdert flere alternativer for mulig måloppnåelse med de økonomiske midler som er innenfor planperioden. Det er vurdert ulike kryssutforminger, kryssing av fv. 762 for syklende og gående, samt vurdering av oppstillingsplasser for buss. Trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan være måloppnåelser som innvirker på hverandre. I prosessen med utarbeidelse av denne planen er trafikksikkerheten vurdert å veie tyngst. Det har for dette krysset vært vurdert flere løsninger (venstresvingfelt, rundkjøring og utvidelse av dagens passeringslomme). Utfra trafikktellinger, beregninger og økonomiske rammer velges opparbeidelse av passeringslomme. Trafikktellingen for krysset viser at det noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men samlet sett har maksimaltimen god trafikkavvikling. Det er vurdert flere alternativer for utbedring av dette krysset. En utvidelse av dagens kryss med noe større radius i «hjørner» mot Nedre Mølleveg og større dråpe er vurdert. Dette gir arealinngrep i naboeiendommer som ligger tett på krysset i øst. Rundkjøring er også vurdert, og det krever en total ombygging av krysset. Terreng- og arealmessig er dette vanskelig å få plass til, og det er usikkerhet om det i planperioden vil være økonomi til å gjennomføre tiltak her. På bakgrunn av dette er tiltak ikke regulert i denne planen. Dersom det ønskes å unngå kryssing i plan, må det bygges undergang eller overgang (bru). Det antas at planskilt kryssing reduserer fotgjengerulykker med ca. 82 % (jf. Trafikksikkerhetshåndboka, kapitel 3.14, Tøl 2012). Dette er avhengig av hvor stor andel som faktisk vil benytte seg av tilbudet, noe som igjen er påvirket av hvor lang tid det tar å benytte tilbudet i forhold til det å krysse i plan. Undergang eller overgangsbru er konstruksjoner som er plasskrevende og dominerende i trafikkbildet og nærmiljøet. På Guldbergaunet ligger eksisterende bebyggelse tett innpå fv. 762, og dette vanskeliggjør plassering av en under-/overgang på riktig plass i forhold til naturlig krysningspunkt for myke trafikanter. 16

19 Krav til minste fri høyde over veg ved prosjektering av overgangsbruer er 4,90 m. Krav til minste fri høyde i en undergang er 3,10 m, men pga. drift bør høyde være 3,50 m. For å ha universell utforming er kravet til helning 5 %(1:20) på ramper i forbindelse med bru/undergang. Kravet til fri høyde og stigning på ramper gir store utfordringer knyttet til arealbruk langs dagens veg. For å sikre at alle vil benytte under-/overgang vil det være omfattende behov for å sette opp gjerder slik at uønsket kryssing i plan unngås. Gjerde må ogsa til for å sikre fallulykker. Lengde, høyde og utforming av gjerder er viktig for å unngå klatring eller annen uønsket kryssing. Under-/overgang sammen med omfattende gjerding vil oppleves både som en fysisk og visuell barriere i nærmiljøet. I perioder av døgnet hvor det er mindre trafikk vil dette oppleves som unødvendige omveger. skoleornt adet. Ny undergang Reri 11.,). oo 17

20 PLinbc-,ktry:brv - te)r- tv. 7U twldbmw.inct, Steinkjer kommune I tillegg til å være plasskrevende, vil bygging av planskilt kryssing medfører en relativt stor investeringskostnad. Dette vil koste mer enn det som er avsatt på programområdet, og vil medføre usikkerhet om det i planperioden vil være økonomi til å gjennomføre slike tiltak. Etablering av sikker kryssing kan gjøres med ulike tiltak. For fv. 762 på Guldbergaunet planlegges etablering av gangfelt med tilleggstiltak i form av fartsdempende tiltak som innebærer bl.a. flere opphøyde gangfelt. Oppsummering og konklusjon Ut fra vurderinger av trafikksikkerhet, arealbruk og kostnader vurderer Statens vegvesen det slik at etablering av sikker kryssing i plan vil være å foretrekke utfra ønsket måloppnåelse om bedre trafikksikkerhet. Parallelt med arbeidet med denne reguleringsplanen har Nord-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet planer for parkeringsområde og bussoppstillingsplass ved de nye skoleanleggene på Guldbergaunet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i forbindelse med utbygging av skoleområdet på nordsida av fv. 762 forutsatt at all skolebusstrafikk skal føres langs Elvenget og skal gå til felles bussoppstillingsplass ved Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus. Alle elevene fra Egge videregående skole er nå flyttet over til Guldbergaunet, slik at elevmengden er på plass. Trafikktellinger/beregninger er inklusive disse. Statens vegvesen har underveis i prosessen, avholdt møte med både Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om eventuell nedlegging av dagens bussholdeplass foran ungdomsskolen. I den forbindelse fremkom det ønske fra Steinkjer ungdomsskole om å opprettholde dagens bussholdeplass. Begrunnelsen for å opprettholde dagens løsning var organisatoriske utfordringer knyttet til elevene ved ankomst til skolen. Fordeler og ulemper med å flytte all skolebusstrafikk er vurdert. Ulemper: organisatorisk utfordring for Steinkjer ungdomsskole lenger avstand fra skole til bussoppstillingsplass (ca. 100 m lengre) Fordeler: enklere trafikkbilde langs fv. 762 i morgen- og ettermiddagsrush (både skolebusser og privat kjøring av elever) dagens bussholdeplass kan benyttes til andre behov, f.eks. parkeringsplass for besøkende og ansatte ved Steinkjer ungdomsskole 18

21 ni I l)-lj1i-du w tr. Oppsummering og konklusjon Statens vegvesen har vurdert ønsker og hensyn. Det tatt utgangspunkt i målene satt for planen som er: sikre krysningspunkt for gående og syklende gode avviklingsforhold for alle trafikantgrupper, inklusive busstrafikken Statens vegvesen vurderer at fordelene med å etablere ny felles bussoppstillingsplass ved Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus veier mer enn ulempene. Dette fordi samordning av felles bussoppstillingsplass i arealer utenfor fv. 762, ansees a bidra til måloppnåelsen om bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. En forutsetning for dette er at det opparbeides ny adkomst fra ny bussholdeplass og til hovedinngangsparti for Steinkjer ungdomsskole. For å sikre at dette blir gjort før eksisterende bussholdeplass legges ned, tas det inn som rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. Et alternativ med delt bussløsning for ungdomsskole og videregående skole der bussholdeplass for bare ungdomsskolen beholdes langs fv. 762, er derfor ikke ønskelig ut fra trafikksikkerhet og framkommelighet. Ved en delt løsning der dagens bussholdeplass langs fv. 762 beholdes, vil ikke de trafikale utfordringer det gir i form av trafikkopphopning og uryddig trafikkbilde langs fv. 762 løses., rrjei) cet,,schsena.t. Ny gangadkomst må etableres Inngang 19

22 P!anbesk - Detaljreeulering tor tv. 762 Culdbergaunet nkjer kommune Bussholdeplass som legges ned, er illustrert på plankartet gjenbrukt til parkeringsareal og tilknyttet Steinkjer ungdomsskole. Endelig opparbeidelse og utnytting av arealet er grunneiers ansvar. 20

23 f'1,11, I I I 111I i;1[1.1[1-6.1 Kartgrunnlag Kartgrunnlaget for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. EUREF89 UTM sone Planlagt arealbruk Reguleringsformål som er vist på plankartet er: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Kjøreveg (KV) Annen veggrunn - tekniske anlegg (VT) Annen veggrunn - grøntareal (VG) Gang-/sykkelveg (GS) Kollektivholdeplass (KHP) Parkeringsplass (på grunnen) (PP) Alle arealer er offentlige. Ni 9`,; ", -> 1.&) *-11 _ -11)42A - Plassering av krysningspunkt for myke trafikanter er vist som gang- og sykkelveg (rosa) som krysser over annen veggrunn (grønn). Oppmerking av gangfelt er ikke vist på plankartet. 21

24 Min1)(..-skuiveke ljrcqui-ring fi kv. Krgaunt, SteinHer kommum: 6.3 Trafikkforhold og tekniske forutsetninger Statens vegvesens vegnormaler i håndbok N100 «Veg- og gateutforming» er lagt til grunn for dimensjonering av kjøreveger, kryss og nye gang- og sykkelveger. Eksisterende veg, fortau og gang- og sykkelveg beholdes hovedsaklig med dagens bredder. Dagens kryssplassering beholdes. I re ulerin s lanen Håndbok N100 beskriver 7,5 m bredde for Standardklasse: Hl. Gateprofil for aktuelle trafikktall (ÅDT) har bredde 6,5 m. Fartsgrense: Det planlegges ikke for endring av farts rense. Vegbredde (kjørefelt + 6,5 m skulder): G/s-ve bredde, n : 3,5 m (Inkl. skulder 0,25 m x2) Rabattbredde mellom Der det er aktuelt må de tilpasses k«ørebane o /s-ve, n : forholdene. Bredde min. 1,5 m. Eksisterende fartsreduserende tiltak skal beholdes. En viss avstand mellom avkjørsler er viktig for å unngå små og hyppige brudd i gang- og sykkelvegen. Avkjørsel fra garasjer som hører til Grensevegen til Ogndalsvegen stenges. Boenhetene skal benytte Grensevegen som eneste adkomstveg. Denne benyttes også delvis i dag. Regulert gang- og sykkelveg er stort sett eksisterende gang- og sykkelveg/fortau på store deler av strekningen. Ny gang- og sykkelveg er regulert med en bredde 3,5 meter. Eksisterende rabatter beholdes. Dette gir en god avgrensning mellom kjøreveg og myke trafikanter, samt plass til skilt, ledegjerde, o.l. Eksisterende krysningspunkt for myke trafikanter beholdes. Krysningspunktet ved Svedjanvegen flyttes noe mot vest og etableres som opphøyd gangfelt. 22

25 n1,- I --1.1[ l'iri 11' Veganlegget skal kunne benyttes av alle trafikantgrupper, og kravet til universell utforming skal innfris. Vegsystemet skal være lett å orientere seg i, skal være lesbart/logisk. Ved oppmerkede gangfelt skal taktil oppmerking benyttes, i tillegg til god belysning. Rutebuss skal benytte bussholdeplasser langs fv Skolebusser skal kjøre ned Elvenget og benytte felles bussoppstillingsplass mellom Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus. 6.4 Landskapsbilde og bebyggelse Løsningen vil gi lite inngrep i sidearealer. Valg av gateutstyr skal være tilpasset gatemiljø, og ikke landeveg. 6.5 Nærmiljø/Friluftsliy Bruken av området endres ikke, men løsningen vil gi bedre tilgjengelighet og bedre forhold for gående og syklende. Krysningsforholdene for myke trafikanter bedres, samtidig som kjørende vil få et mer oversiktlig trafikkbilde. 6.6 Naturmangfold Det vil ikke være noen endring i grøntstrukturen i området. Ogna med kantvegetasjon berøres ikke av løsningen. 6.7 Grunnforhold Grunnundersøkelsene som er utført i området fv. 762 og avkjørsel til Campus viser hovedsakelig sandig silt ned til 7-10m's dybde. Planlagt tiltak med breddeutvidelse av fv. 762 på sør side for etablering av passeringslomme vil medføre små inngrep i et relativt flatt terreng, og vil ikke medføre stabilitetsproblemer. 23

26 fiji ty., Li.ddl)c-t(jrunet, St(.2inkj MrrlfIne 6.8 Hydrologi NVE har utarbeidet flomsonekart for Steinkjerelva og deler av Ogna. Kartet viser at noe infrastruktur og bebyggelse langs Steinkjerelva er flomutsatt allerede ved en 10-årsflom. Tiltak i planen gir ingen endring i økt risiko forbundet med flom i området. TEGNFORKLARING uropa-, riks-og fylkesvei med veinummer Kommunal og privat vei Oversvømt Jernhane I verrprofiler med profilnurnmer m tematisk midtlinje av elv med asitand fra havei I <f" ' :=2,, t krafthme I inydekurver med i meter, pkvidistanse Hydrologisk malestasjon an Ikke Homukaue bygninger I lomfasattebygninger in Kutå. B.gninger med iare for vann i kjelioren Elv inn og sje Oversvemt arealved 200-arkflom 1 Midjo Sone med fare for vann i kjelleren -omrader som ligger mindre enn 2.iJ m høyere enn flomsonen. Lavpunkter-ornråder som ikke hardirekte forbindelse med elva tbak flomverk, kulvert, m.v). Sannwnlighet for overwommeke må vurderes nærmere. 6.9 Naboer Løsningen berører ingen boliger. Grunneierliste: Gnr./Bnr. 192/1, 189/15 og 189/391 Steinkjer kommune Glass o ramme AS (fester av 189/391) 192/384 Nord-Trøndela f Ikeskommune Statens ve vesen 189/414 Knuts transport AS 24

27 Næringseiendommer sør for kryss Elvenget vil få litt endret utforming av eksisterende avkjørsel. I tillegg vil eksisterende g/s-veg som i dag «munner ut» i området, bli etablert med klare avgrensninger mot både passeringslomme og parkeringsareal på næringseiendommene Byggegrense Tilgrensende reguleringsplan Guldbergaunet (ID ), vedtatt har bestemmelser om byggegrense. 7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden Trafikkavvikling skal skje via dagens veg. Det vil bli noe redusert framkommelighet ved bygging av ny passeringslomme ved Elvenget. 7.2 Teknisk infrastruktur Nødvendige omlegginger av kabler, vann- og avløpsledninger vil bli planlagt i byggeplanfasen. 25

28 Planbeskrivelse - DetaljrequIcring for ty, 762 Guldbergaunct, Steinkjer kommune Plan- og bygningsloven 4-3 har bestemmelser om at risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin hjemmeside en oversikt over hvilke ting som må vurderes og tas hensyn til i en risiko- og sårbarhetsanalyse i arealplanlegging: Farlige stoffer Terror/sabotasje Trafikksikkerhet Brann infrastruktur Brann infrastruktur Høyspentanlegg Radon Flom Skred Link til ROS i arealplanleggingen på DSB sin hjemmeside httlyti_dsb.no Tankbilvelt eller kollisjon med tankbil i forbindelse med transport av farlige stoffer kan ikke utelukkes. Planforslaget øker ikke risikoen i forhold til dagens situasjon. Det blir en noe lavere sannsynlighet og risiko ved at krysset mellom Elvenget og fv. 762 etableres med passeringslomme som er i henhold til krav. Det antas at det i dag ikke er spesiell fare for terror og sabotasje i området, og at utbyggingen ikke medfører økt risiko for dette. Ulykker i av- og påkjørsler og med gående og syklende er fremdeles aktuelt, men sannsynligheten og risikoen er betydelig mindre etter at dagens bussholdeplass avvikles og flyttes. Dette fordi det vil gi et ryddigere trafikkbilde for fv Det antas at det i dag ikke er spesiell brannfare i området, og at utbyggingen ikke medfører økt risiko for brann. 26

29 r-rlar;beki ieise Detlire9urer;r1(.:: mr fy k2 Cr kerc;alj et. Steinkjer kr.- niur e Vegtrafikken påvirkes positivt med dette tiltaket. Det antas at vannforsyning og elforsyning ikke utsettes for risiko, men blir tatt hensyn til i byggeplanfasen. Havner, flyplasser og jernbane er ikke aktuelt i denne planen. Tiltaket medfører ikke endring av påvirkning dagens høyspenningsanlegg gir i området, og utsetter ikke dagens høyspenningsanlegg for økt risiko. Tiltaket påvirker ikke eventuelle mengde radongass i boliger, og er derfor ikke aktuell problemstilling i denne planen. NVE har utarbeidet flomsonekart for Steinkjerelva og deler av Ogna. Kartet viser at noe infrastruktur og bebyggelse er flomutsatt i Steinkjerelva allerede ved en 10-årsflom. Tiltak i planen gir ingen økt risiko forbundet med flom i området. Grunnundersøkelsene som er utført i området viser at planlagte tiltak ikke vil påvirke stabiliteten i området, og ikke utsetter området for økt risiko. 27

30 Statens vegvesen Region midt Ressursavdelingen Postboks MOLDE Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen ønsker å

Detaljer

REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun.

REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun. REGULERINGSPLAN TEGNINGSHEFTE PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER Fv. 255, Hp 4, 0.080-0.310 Prosjekt GS-veg langs fv. 255 ved Forset Parsell Birkeland Haugetun Kommune: Gausdal Tekniske

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga. Plan ID: 05020365. Gjøvik kommune. Region øst

REGULERINGSPLAN. Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga. Plan ID: 05020365. Gjøvik kommune. Region øst PLANHEFTE HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN Fv 155 Hørstadskauen - Nordenga Plan ID: 05020365 Gjøvik kommune Region øst September 2015 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn for planforslaget 4 21 Planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN. Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden. Hvaler kommune

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN. Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden. Hvaler kommune PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden Hvaler kommune Revidert 11.2.2013 INNHOLD 1 Innledning... 4 2 Bakgrunn for planforslaget... 5 2.1 Planområdet... 5

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem

Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem Detaljreguleringsplan for deler av Klyvejordet - sykehjem PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 10.OKTOBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av Asplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer