Statens vegvesen. Fv. 762 Guldbergaunet. Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune. Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Fv. 762 Guldbergaunet. Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune. Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted"

Transkript

1 Statens vegvesen Fv. 762 Guldbergaunet Parsell: Hp 02 Km 0,7-1,4 Steinkjer kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted

2 Planbc' ktiv(1,-( D(-2 Ijrcluicring tor tv. 7(2 Guldbercunct Stcinkjr korrirniml Forord Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detalfreguleringsplan for fv. 762 Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Reguleringsplanen legger til rette for bygging av nytt kryss ved Elvenget og oppgradering av dagens strekning, samt for fjerning av dagens busslomme ved Steinkjer ungdomsskole. Hensikten med planarbeidet er å sikre krysningspunkt for gående/syklende og gi god fremkommelighet. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser, datert 16. mars Planbeskrivelse (dette dokumentet) Følgende dokumenter ligger også som grunnlag for planforslaget, og er tilgjengelig på forespørsel: Geoteknisk datarapport nr , datert (Statens vegvesen, Berg- og geoteknikkseksjonen) Utlegging til offentlig ettersyn er kunngjort i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Alle dokumenter ligger til innsyn på servicetorget på Rådhuset i Steinkjer, Steinkjer bibliotek og på Vegvesenets og kommunens nettsider under høringsperioden. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes til: Steinkjer kommune Postboks Steinkjer Eller epost: posuuottak steirlfjelkomrnune.no Spørsmål om planforslaget kan rettes til: Kontaktperson i Steinkjer kommune: Lars-Eirik Havdal, tlf eller mobil e-post: lars 1111<,.[Iavdal stelnk_wr.kommune.no Kontaktperson i Statens vegvesen: jorunn By, tlf. mobil e-post: jorunn.by ve,gvesen.r10

3 Plarilkm\ek- DPviipepulerirly, SieinLlt-r kr-immurie Innholcl Forord 0 1. Innledning Beliggenhet 3 2. Hva er en detaljregulering 3 3. Bakgrunn og formål for planforslaget Planområdet Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for "Fv. 762 Guldbergaunet" Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Planprosessen Rammer og premisser for planarbeidet Tidligere planer Trafikktellinger Busser og parkering Sammendrag av innspill/merknader 7 4. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet Dagens situasjon og arealbruk Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Støy Landskapsbilde og bebyggelse Nærmiljø/friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturressurser Grunnforhold Vurdering av alternative løsninger Vurderinger av trafikkforhold Kryssutforming Sikker kryssing for gående og syklende 16 1

4 Planbeskr' else - De6-Ujregrrlering for fv. 762 Culdberriaunet teinkjer kommune Bussoppstillingsplass Beskrivelse av forslag til detaliregulering Kartgrunnlag Planlagt arealbruk Trafikkforhold og tekniske forutsetninger Kjøreveger Avkjørsler Gang- og sykkelveger/ fortau Universell utforming Kollektivtrafikk Landskapsbilde og bebyggelse Nærmiljø/Friluftsliv Naturmangfold Grunnforhold Hydrologi Naboer Byggegrense Gjennomføring og anleggsperiode Trafikkavvikling i anleggsperioden Teknisk infrastruktur Risiko, sårbarhet og sikkerhet - ROS analyse 26 2

5 -- I ii L iiiiurri. F - - 1, r r Detaljreguleringsplanen for fv. 762 Guldbergaunet omfatter regulering av Ogndalsvegen med noen tilliggende arealer. I hovedsak inneholder planforslaget oppgradering av passeringslomme ved krysset med vegen Elvenget og endring i bruk av arealet som brukes til bussholdeplass i dag. 1.1 Beliggenhet Planområdet som er en del av fv. 762 Ogndalsvegen (hp 02 Km 0,7-1,4) ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Ogndalsvegen strekker seg fra Steinkjer sentrum og østover til Støa. r byatossen _. ' skel Orda' Guldbergaunet Steinkjer En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formalet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 3

6 - tr kommunw 3.1 Planområdet Planområdet ligger på Guldbergaunet langs Ogndalsvegen i Steinkjer kommune. Det strekker seg fra Nedre Mølleveg i vest til Elvenget med kryss til Steinkjerhallen/Campus i øst. Total lengde er ca. 700 meter. Planområdet omfatter Ogndalsvegen med tilliggende arealer som gang- og sykkelveg og fortau, samt grøntarealer. Planområdet omfatter også bussholdeplassen ved Steinkjer ungdomsskole. 3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for "Fv. 762 Guldbergaunet" Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune har samlokalisert Steinkjer videregående skole og Steinkjer ungdomsskole på Guldbergaunet. I den forbindelse ble det laget en ny reguleringsplan for området, og det ble bestemt at vegløsning for fv. 762 skulle fremmes som en egen reguleringsplan. I forbindelse med samlokaliseringen av den videregående skolen har antall elever økt og med det også mengden gående, syklende og kjørende (inkl. buss). Planen for fv. 762 Guldbergaunet er utarbeidet for å vurdere og å klarlegge mulige tiltak i forbindelse med trafikkavviklingen i området. 4

7 lii P t 3.3 Målsettinger for planforslaget Hovedmålsettingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området. Dette gjennom å etablere: sikre krysningspunkt for gående og syklende gode avviklingsforhold for alle trafikantgrupper, inklusive busstrafikken passeringslomme i krysset mellom fv. 762 Ogndalsvegen og kommunevegen Elvenget, som er tilpasset nytt trafikkmønster i området 3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Det betyr at vi vurderer at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og Trafikksikkerhetsforskriften. 3.5 Planprosessen Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget etter bestilling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer i samsvar med PBL 12. Steinkjer kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens 12-8, annonsert i Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa i mai Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble også sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. Medvirkning i planprosessen har vært knyttet til: Varsel om oppstart av planarbeid. Innkomne merknader etter kunngjøring om oppstart av planarbeid er samlet og vurdert. Underveis i planprosessen har det vært møter og dialog med berørte grunneiere (Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune) 5

8 Planbc.,r.kri - I1)tiIr ujcnq tor ty. 762 Culdb [(Jflt, Stemkjer kommunc, Statens vegvesen vil fremme planen for kommunens planutvalg. Dersom de godkjenner planen, skal den legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Utlegging skjer i fysisk form på Steinkjer rådhus, Steinkjer Bibliotek og på nettsiden til kommunen og Statens vegvesen. Steinkjer kommune mottar merknader. Etter at Statens vegvesen har behandlet eventuelle merknader, skal det reviderte planforslaget sendes til kommunen for 2. gangs behandling og vedtak. Steinkjer kommune kunngjør vedtaket etter at planen er vedtatt. Kommunens endelige vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet i jf. Plan- og bygningslovens Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Vedtaket kan påklages i tre uker. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. Reguleringsplanen legger til rette for gjennomføring av tiltaket uten byggesaksbehandling jf. PBL 20-4 og forskrift om byggesak 4-3. Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen. 3.6 Rammer og premisser for planarbeidet Hele området inngår i kommunedelplan for Steinkjer sentrum, vedtatt Planområdet grenser i nord mot reguleringsplan Guldbergaunet (ID ). Gjeldende reguleringsplan for Guldbergaunet (skolebygningene) ble vedtatt Fylkesveg 762 Ogndalsvegen inngår ikke i denne planen. I forbindelse med samlokalisering av de videregående skolene på Guldbergaunet i Steinkjer, ble det laget en reguleringsplan for skoleområdet. Vegløsningen var i utgangspunktet en del av denne planen, men ble tatt ut og skal nå fremmes som egen reguleringsplan. Premissene for denne planen er i stor grad lagt i planen for skoleområdet, og den nye reguleringsplanen tar derfor opp bare enkelte utvalgte problemstillinger. I sør grenser det mot reguleringsplan Guldbergaunet Ogndalsvegen 61 (ID ) og mot reguleringsplan Skjeftegropa (ID ) hvor denne også delvis avløses av ny plan. Det er foretatt trafikktellinger og befaringer i de tidspunkt hvor det er størst aktivitet. a) Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Elvenget til Campus den april 2012, revidert Oppsummert: I krysset er det ingen avviklingsproblem. 6

9 Hr I. 7 L-ItirnurH b) Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Nedre Mølleveg den 30. oktober i Oppsummert: I morgentrafikken er noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men samlet sett har maksimaltimen god trafikkavvikling. I ettermiddagsrushet er det ikke avviklingsproblemer. Selv ikke når det sees på kvarteret med høyest trafikk. Det er også foretatt en undersøkelse om antall busser daglig til skolekjøring fra Trønderbilene og Steinkjerbuss. Tallene er fra Steinkjerbuss AS: 11 busser morgen (kl ) 12 busser ettermiddag (kl ) Trønderbilene: 10 busser morgen 10 busser ettermiddag (kl ) Ungdomsskolen: Ca. 450 elever derav 220 med skolebuss Ca. 60 ansatte som bruker bil til jobb Steinkjer videregående skole: 1150 ordinære elever på voksenopplæring + 30 voksne elever på Steinkjer fagskole + enkelte kveldskurs for voksne (dvs. = totalt ca. 1400). 480 elever har søkt om busskort + inntil 150 ordinær elever som bruker moped/motorsykkel daglig + ca. 100 ordinær elever som kjører privatbil Ca. 200 av 240 ansatte bruker bil til jobb 3.7 Sammendrag av innspill/merknader Trønderbilene : Ønsker å få vurdert en ny inn- og utkjøring for busser til skoleområdet, gjelder trafikk fra Håkkadalsbrua/Nedre Mølleveg. Foreslår at bussene kjører vegen forbi Gule biler ned mellom fotballbanen og friidrettsbanen og så bort til skolen/hallen. Vegen forbi fotballbanen og ned kunne vært f.eks. være betjent med bom for regulering av trafikken. Kommentar fra Statens vegvesen: Forslåtte løsning har vært diskutert med eierne av skoleområdet, og det vurderes ikke ønskelig å legge til rette for ny/flere adkomster til parkeringsområdet. F Ikesmannen i Nord-Trøndela : Fylkesmannens landbruksavdeling: Ingen merknader Fylkesmannens miljøvernavdeling: Mmner om Naturmangfoldloven, Vassdragsloven, konsekvenser for barn/unge og 7

10 Planbeskrivelse - D(2taljregulering for ty. 762 Guldberg,= net, Steinkjer kommune Fylkesmannens kommunalavdeling: funksjonshemmede. Påpeker at Ogna et vernet vassdrag. Minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn. Kommentar fra Statens vegvesen: Kantvegetasjon langs det verna vassdraget Ogna vil ikke bli berørt av tiltakene i planforslaget, jf. kapitel 6 i denne beskrivelsen. Barn/unge og funksjonshemmede interesser vil bli i varetatt gjennom høringsperioden. Tiltakene er beskrevet i kapitel 6. Vurdering av samfunnssikkerhet er tatt inn i Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er omtalt i kapitel 8. Nord-Trøndela f Ikeskommune : Ut fra regionale hensyn har vi foreløpig ingen planfaglige merknader til saken. Avventer planutkast. Det er positivt at det tilrettelegges for trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til skoleområdet. Det er behov for tiltak på krysset mellom fv. 762 og Elvenget når skoleskyssen ledes til ny bussholdeplass mellom Steinkjerhallen og skolene. I tillegg er det behov for å utvikle sikre overganger/fotgjengerkryssinger på fv Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 på tomta. Det er heller ikke påvist konflikt med kulturminner fra nyere tid. Minner om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens 8.2. Pålegget som er i henhold til dette lovverket må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Kommentar fra Statens vegvesen: Planforslaget inneholder tiltak for å bedre avviklingen av trafikk i kryss Elvenget og fv I tillegg inneholder planforslaget sikre krysningspunkt og flytting av bussholdeplass. Pålegg i henhold til Kulturminneloven skal ivaretas i byggeplanfasen. Steink'er n e boli b erla : Stor betydning at det i tillegg til sikring av krysningspunkter også legges stor vekt på bedring av trafikkavviklingen i området. Viser til tidligere brev ( ) sendt til Steinkjer kommune. Håper man finner gode tiltak for å løse dagens til dels håpløse situasjon, og at tiltakene blir gjennomført så raskt som mulig. Kommentar fra Statens vegvesen: Planforslaget inneholder sikre krysningspunkter for myke trafikanter. Steink'er kommune eldrerådet : Steinkjer eldreråd behandlet saken i møte den 21/ med følgende vedtak: «Fv. 762 på Guldbergaunet- har stor og tett trafikk hver dag om morgenen før skolene starter og om ettermiddagen etter skoleslutt. Det planlegges utbygging til flere omsorgsboliger på 8

11 PanLEykHveIse De '62 GudbérquriI, SI nkjer komplune Skjeftejordet bofelleskap derfor må det reguleres inn en planløsning så eldre personer slepp å krysse Ogndalsvegen for å ta buss- enten de skal inn mot sentrum eller ut fra sentrum». Kommentar fra Statens vegvesen: Det er ikke regulert inn felles bussholdeplasser for sør- og nordgående rutebusstransport, men planforslaget inneholder sikre krysningspunkter. Guldber aunet Borettsla : Leilighetene til borettslaget er ført opp i 1961, -62, -63 og -64. Regner med Statens vegvesen tar ansvar for miljøforurensningen tiltaket medfører, og at de tar ansvaret for kostander forbundet med lydisolering av aktuelle leiligheter (nr. 65, 67, 69, 71, 73, 75 og 77). Kommentar fra Statens vegvesen: Prosjektet behandles som et miljø og trafikksikkerhetstiltak etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T Her heter det at støytiltak bør vurderes for eksisterende boliger dersom utendørs støynivå er over 65 dba (rød sone) eller at tiltaket medfører en vesentlig økning av støyen. Ut fra støyvarselkart for Steinkjer og støyberegninger (VSTOY) mener vi at ingen boliger ligger i rød sone (utendørsnivå over 65 dba). Flere boliger har riktignok støynivå like oppunder denne verdien og vil som følge av dette være plaget av støy. Tiltaket vil ikke føre til høyere støynivå i og med at trafikkforholdene som følge av tiltaket vil være uendret. Ingen av «kriteriene» for denne type prosjekt vil slå inn her og det planlegges derfor ingen tiltak med tanke på støy. Morten Hau land : Utbygging på Vegsentralområdet vil gi mer trafikk inn/ut på Ogndalsvegen. Forslag: Rundkjøring i kryss Ogndalsvegen - Nerlivegen - Nedre Mølleveg Innkjørsel Nerlivegen hadde tidligere også innkjørsel til Vegsentralen. Bruk dette også til det nye butikksentret Ta i bruk gang/sykkelveg mellom Ogndalsvegen og fyringsanlegg slik at det blir tre felt før kryss Ogndalvegen-Elvenget. Kommentar fra Statens vegvesen: Adkomst til utbyggingsområdet ved kryss Nerlivegen og fv. 762 er vurdert og behandlet i forbindelse med reguleringsplan for dette området. Trafikktelling utført konkluderer med at man vil få noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men at det samlet sett i maksimaltimen vil ha god trafikkavvikling. Tiltak ved krysset med Elvenget gir et kanalisert kryss med regulert passeringslomme, og vurdert som det alternativet som er mulig gjennomførbart med hensyn til kostnader. NTE Nett AS : Ønsker at tiltakets behov for strømforsyningsanlegg skal synliggjøres i planen. Forutsetter at det ikke gjennomføres tiltak som er til ulempe for drift og vedlikehold av eksisterende 9

12 PLtribL`:.,1-1 - fe,r- ty. 7 Culk beh4um1t, inkjc:r kommunu distribusjonsnett. (se vedlagte ledningskartverk). Hvis eksisterende distribusjonsnett må flyttes eller ombygges må det i sin helhet bekostes av utbygger. Ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller e-post (post.ntt ntei) for avklaring av tiltak i forhold til eksisterende distribusjonsnett. Kommentar fra Statens vegvesen: NTE vil bli kontaktet i forbindelse med byggeplan. Steink.erbuss AS : Framkommeligheten er blitt dårligere, etter at det nå er etablert flere fartsdumper, mv. Trafikkavviklingsproblem i kryss fv. 762 og Nedre Mølleveg og bekymring om dette også i forhold til kryss fv. 762/Elvenget når all busstrafikk skal flyttes. Kommentar fra Statens vegvesen: Det er foretatt trafikktelling for kryssene på fv. 762, og det konkluderes med at man vil få noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men at det samlet sett i maksimaltimen vil ha god trafikkavvikling. Tiltak ved kryss Elvenget gir et kanalisert kryss med regulert passeringslomme, og vurdert som det alternativet som er mulig gjennomførbart med hensyn til kostnader. 10

13 , I hlir 4.1 Dagens situasjon og arealbruk Guldbergaunet oppleves som et grønt område med boligbebyggelse, men har også et stort skoleområde med idretssanlegg og idrettshall. Det finnes også spredt næringsvirksomhet. Fv. 762 går fra Steinkjer sentrum og gjennom området, og fortsetter mot Ogndalen. Tilstøtende arealbruk er offentlig formål (skole og idrettsanlegg), bolig- og næringsformål. I forbindelse med samlokalisering av de videregående skolene i Steinkjer til Guldbergaunet, er antall myke trafikanter og biltrafikk økt betydelig på og langs fv. 762 Ogndalsvegen. Dette har skapt utfordringer i forhold til kryssingsbehov for gående/syklende, samt trafikkavvikling. 4.2 Trafikkforhold Vegdata på eksisterende vegnett: ÅDT (alle/% tunge): 6450/13 % (tall fra 2013 i planområdet) Bredde på veg: ca. 6,5 m Dimensjoneringsklasse: opprinnelig S1 Bæreevne: Bruksklasse tonn Fartsgrense: 60 km/t i øst og 40 km/t i vest (fartsreduserende tiltak/skole) Gang- og sykkelveg: Tosidig på hele strekningen derav noe fortau Ulykkestall: Ingen registrerte trafikkulykker med personskade siste fire år 11

14 PLinbe411\,d.r.., Dtajreuft rin to! ty. CuIdbiatinet, Stc:inkter kommune: Kollektivtrafikk: Tosidig busslommer ved Svedjanvg. Stor busslomme ved skole Vegbelysning: ja Kantstein: ja, delvis Fartsdempende tiltak: ja, i form av opphøyde gangfelt og fartsputer I rushtida morgen og ettermiddagen er det mye trafikk i området. Det kan oppleves litt kaotisk til tider. Ved skoleoppstart og slutt foregår mye kryssing av gående/syklende fra boligområder og over til/fra skoleområdet. Dette kombinert med busser, kjørende til/fra jobb og elever som skal settes av ved skolen (privatskyss) gir et lite tilfredsstillende trafikksikkert område med dårlig avvikling for alle trafikantgrupper. Det er ca busser i bussholdeplassen ved skolestart/-slutt., Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Nedre Mølleveg skaper kødannelser og en del farlige situasjoner i rushtida. 12

15 r t '1".,1,=1111,1e Krysset fv. 762 Ogndalsvegen - Elvenget har i dag mye trafikk til og fra skoleområdet/campus og Steinkjerhallen. Trafikken er størst på vestsiden av krysset. Eksisterende passeringslomme er noe smal. Beboere i området har varslet om støy- og rystelsesproblemer i dette området (jf. brev, SVEIS 2010/039739). I 2009 ble det, i Statens vegvesens regi, utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegen forbi skoleområdet. To krysningspunkt vest for bussholdeplassen fikk opphøyde gangfelt, mens krysningspunktet/gangfeltet ved dagligvare (Bunnpris) ble sikret med fartsputer fra øst. Det ble etablert en ny busslomme på sørsiden av fv. 762 øst for kryss med Nerlivegen i 2014, og avkjørsel til området mellom fv. 762 og Nerlivegen (Rema 1000) ble flyttet noe mot øst langs fv Teknisk infrastruktur Det er vegbelysning i området i dag. I følge VA-kart fra Steinkjer kommune er det ledninger som krysser fv. 762 på flere steder innenfor planområdet. 4.4 Støy Miljø- og sikkerhetstiltak langs eksisterende veg som ikke endrer støyforholdene, kan etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) gjennomføres uten støyreduserende tiltak. Her heter det at støytiltak bør vurderes for eksisterende boliger dersom utendørs støynivå er over 65 dba (rød sone) eller at tiltaket medfører en vesentlig økning av støyen, dvs, øker mer enn 3 dba som følge av tiltaket Ut fra støyvarselkart for Steinkjer og støyberegninger (VSTOY) mener vi at ingen boliger ligger i rød sone (utendørsnivå over 65 dba). Tiltaket vil ikke føre til høyere støynivå i og 13

16 PkInk-.)ekrivckc ty. 762 Guldhcrgaunct Stinkjt kornmunc med at trafikkforholdene som følge av tiltaket vil være uendret. Ingen av «kriteriene» for denne type prosjekt vil slå inn her og det planlegges derfor ingen tiltak med tanke på støy. 4.5 Landskapsbilde og bebyggelse Landskapsbildet er vanlig for området der vegen er en naturlig del av omgivelsene. Det er et område med boliger, skoler og noe næringsbebyggelse som har et grønt preg. Ei flott bjørkerekke setter preg på området ved kryss til Svedjanvegen. Gatebildet har et rotete og nedslitt uttrykk, samt litt utflytende arealbruk. Vegutstyr som belysning og rekkverk er tilpasset landeveg og ikke ei gate i et bynært område. Området skjemmes også av en trønderblokkkmur ved dagligvarebutikk som gjør at det oppleves litt trangt og lite tiltalende for myke trafikanter. 4.6 Nærmiljø/friluftsliv Steinkjer videregående skole og Steinkjer ungdomsskole er lokalisert på nordsiden av fv. 762 Ogndalsvegen. Alle elevene fra Egge videregående skole er nå flyttet over til Guldbergaunet, slik at elevmengden er på plass. På sørsiden er det boligområder og enkelte næringsbedrifter, deriblant dagligvare (Bunnpris og Rema 1000) som gir en del kryssing fra skole til butikk på dagtid. Det er spesielt stor trafikk av både gående, syklende og kjørende ved skolestart og skoleslutt på alle skoledager. Boligområdene og skoleområdet gjør at det er mange myke trafikanter i området. Det er et mye benyttet område både på dag- og kveldstid. Idrettsanlegg (friidrett, fotball, mm.) og Steinkjerhallen/Campus er viktige anlegg for nærmiljøet, men også for områdene rundt Steinkjer. Områdene langs elva benyttes mye til trening og friluftsliv som er uorganisert. Området har et grønt og innbydende preg. Vinterstid er det studentboliger i enden av Elvenget. Her er det sommerhotell og campingplass på sommeren. Øst for planområdet er det golfbane på Midjo. Ogndalen har også mange turområder og fører til Norges Midtpunkt slik at det er en del utfart i helgene. 4.7 Naturmangfold Grøntstrukturen er viktig for det lokale naturmangfoldet. Det er sammenhengende grøntområder langs elva og ved skoleområdet. Elva Ogna renner øst for planområdet. Ogna er et vernet vassdrag 4.8 Kulturmiljø Automatisk fredede kulturminner er ikke registrert i området i følge kartdata og databasen Askeladden. Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) 3. Risikoen for at tiltaket skal komme i kontakt med slike kulturminner er vurdert som liten. Ingen bygninger i planområdet omfattes av bygningsvern (SEFRAK). 14

17 -- I I 1H. I 4.9 Naturressurser Det er ikke landbruksområder innenfor planområdet. Det er godt fiske i Ogna som renner utenfor planområdet ved Elvenget Grunnforhold Det er utført totalsonderinger i til sammen 8 punkter omkring dagens vegkryss fv. 762 med Elveenget. Det er boret ned til nesten 30 m på det meste uten at berg er påtruffet. Løsmassene består hovedsakelig av sandig silt ned til 7-10 m dybde. Fra denne dybden viser totalsonderingene at det er masser med avtagende sonderingsmotstand, og prøveserie viser at disse massene består av leire som karakteriseres som meget fast men noe sensitiv. 15

18 PLtnbc- k ny :I Detaljte t(-.1 ty. (1uldhciqaijnt, SteinkjLr kommune 5.1 Vurderinger av trafikkforhold Ved skoleoppstart og slutt foregår mye kryssing av gående/syklende fra boligområder og over til/fra skoleområdet. Dette kombinert med busser, kjørende til/fra jobb og elever som skal settes av ved skolen (privatskyss) gir et lite tilfredsstillende trafikksikkert område med dårlig avvikling for alle trafikantgrupper. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har det vært vurdert flere alternativer for mulig måloppnåelse med de økonomiske midler som er innenfor planperioden. Det er vurdert ulike kryssutforminger, kryssing av fv. 762 for syklende og gående, samt vurdering av oppstillingsplasser for buss. Trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan være måloppnåelser som innvirker på hverandre. I prosessen med utarbeidelse av denne planen er trafikksikkerheten vurdert å veie tyngst. Det har for dette krysset vært vurdert flere løsninger (venstresvingfelt, rundkjøring og utvidelse av dagens passeringslomme). Utfra trafikktellinger, beregninger og økonomiske rammer velges opparbeidelse av passeringslomme. Trafikktellingen for krysset viser at det noen avviklingsproblemer i deler av maksimaltimen, men samlet sett har maksimaltimen god trafikkavvikling. Det er vurdert flere alternativer for utbedring av dette krysset. En utvidelse av dagens kryss med noe større radius i «hjørner» mot Nedre Mølleveg og større dråpe er vurdert. Dette gir arealinngrep i naboeiendommer som ligger tett på krysset i øst. Rundkjøring er også vurdert, og det krever en total ombygging av krysset. Terreng- og arealmessig er dette vanskelig å få plass til, og det er usikkerhet om det i planperioden vil være økonomi til å gjennomføre tiltak her. På bakgrunn av dette er tiltak ikke regulert i denne planen. Dersom det ønskes å unngå kryssing i plan, må det bygges undergang eller overgang (bru). Det antas at planskilt kryssing reduserer fotgjengerulykker med ca. 82 % (jf. Trafikksikkerhetshåndboka, kapitel 3.14, Tøl 2012). Dette er avhengig av hvor stor andel som faktisk vil benytte seg av tilbudet, noe som igjen er påvirket av hvor lang tid det tar å benytte tilbudet i forhold til det å krysse i plan. Undergang eller overgangsbru er konstruksjoner som er plasskrevende og dominerende i trafikkbildet og nærmiljøet. På Guldbergaunet ligger eksisterende bebyggelse tett innpå fv. 762, og dette vanskeliggjør plassering av en under-/overgang på riktig plass i forhold til naturlig krysningspunkt for myke trafikanter. 16

19 Krav til minste fri høyde over veg ved prosjektering av overgangsbruer er 4,90 m. Krav til minste fri høyde i en undergang er 3,10 m, men pga. drift bør høyde være 3,50 m. For å ha universell utforming er kravet til helning 5 %(1:20) på ramper i forbindelse med bru/undergang. Kravet til fri høyde og stigning på ramper gir store utfordringer knyttet til arealbruk langs dagens veg. For å sikre at alle vil benytte under-/overgang vil det være omfattende behov for å sette opp gjerder slik at uønsket kryssing i plan unngås. Gjerde må ogsa til for å sikre fallulykker. Lengde, høyde og utforming av gjerder er viktig for å unngå klatring eller annen uønsket kryssing. Under-/overgang sammen med omfattende gjerding vil oppleves både som en fysisk og visuell barriere i nærmiljøet. I perioder av døgnet hvor det er mindre trafikk vil dette oppleves som unødvendige omveger. skoleornt adet. Ny undergang Reri 11.,). oo 17

20 PLinbc-,ktry:brv - te)r- tv. 7U twldbmw.inct, Steinkjer kommune I tillegg til å være plasskrevende, vil bygging av planskilt kryssing medfører en relativt stor investeringskostnad. Dette vil koste mer enn det som er avsatt på programområdet, og vil medføre usikkerhet om det i planperioden vil være økonomi til å gjennomføre slike tiltak. Etablering av sikker kryssing kan gjøres med ulike tiltak. For fv. 762 på Guldbergaunet planlegges etablering av gangfelt med tilleggstiltak i form av fartsdempende tiltak som innebærer bl.a. flere opphøyde gangfelt. Oppsummering og konklusjon Ut fra vurderinger av trafikksikkerhet, arealbruk og kostnader vurderer Statens vegvesen det slik at etablering av sikker kryssing i plan vil være å foretrekke utfra ønsket måloppnåelse om bedre trafikksikkerhet. Parallelt med arbeidet med denne reguleringsplanen har Nord-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet planer for parkeringsområde og bussoppstillingsplass ved de nye skoleanleggene på Guldbergaunet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har i forbindelse med utbygging av skoleområdet på nordsida av fv. 762 forutsatt at all skolebusstrafikk skal føres langs Elvenget og skal gå til felles bussoppstillingsplass ved Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus. Alle elevene fra Egge videregående skole er nå flyttet over til Guldbergaunet, slik at elevmengden er på plass. Trafikktellinger/beregninger er inklusive disse. Statens vegvesen har underveis i prosessen, avholdt møte med både Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om eventuell nedlegging av dagens bussholdeplass foran ungdomsskolen. I den forbindelse fremkom det ønske fra Steinkjer ungdomsskole om å opprettholde dagens bussholdeplass. Begrunnelsen for å opprettholde dagens løsning var organisatoriske utfordringer knyttet til elevene ved ankomst til skolen. Fordeler og ulemper med å flytte all skolebusstrafikk er vurdert. Ulemper: organisatorisk utfordring for Steinkjer ungdomsskole lenger avstand fra skole til bussoppstillingsplass (ca. 100 m lengre) Fordeler: enklere trafikkbilde langs fv. 762 i morgen- og ettermiddagsrush (både skolebusser og privat kjøring av elever) dagens bussholdeplass kan benyttes til andre behov, f.eks. parkeringsplass for besøkende og ansatte ved Steinkjer ungdomsskole 18

21 ni I l)-lj1i-du w tr. Oppsummering og konklusjon Statens vegvesen har vurdert ønsker og hensyn. Det tatt utgangspunkt i målene satt for planen som er: sikre krysningspunkt for gående og syklende gode avviklingsforhold for alle trafikantgrupper, inklusive busstrafikken Statens vegvesen vurderer at fordelene med å etablere ny felles bussoppstillingsplass ved Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus veier mer enn ulempene. Dette fordi samordning av felles bussoppstillingsplass i arealer utenfor fv. 762, ansees a bidra til måloppnåelsen om bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. En forutsetning for dette er at det opparbeides ny adkomst fra ny bussholdeplass og til hovedinngangsparti for Steinkjer ungdomsskole. For å sikre at dette blir gjort før eksisterende bussholdeplass legges ned, tas det inn som rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. Et alternativ med delt bussløsning for ungdomsskole og videregående skole der bussholdeplass for bare ungdomsskolen beholdes langs fv. 762, er derfor ikke ønskelig ut fra trafikksikkerhet og framkommelighet. Ved en delt løsning der dagens bussholdeplass langs fv. 762 beholdes, vil ikke de trafikale utfordringer det gir i form av trafikkopphopning og uryddig trafikkbilde langs fv. 762 løses., rrjei) cet,,schsena.t. Ny gangadkomst må etableres Inngang 19

22 P!anbesk - Detaljreeulering tor tv. 762 Culdbergaunet nkjer kommune Bussholdeplass som legges ned, er illustrert på plankartet gjenbrukt til parkeringsareal og tilknyttet Steinkjer ungdomsskole. Endelig opparbeidelse og utnytting av arealet er grunneiers ansvar. 20

23 f'1,11, I I I 111I i;1[1.1[1-6.1 Kartgrunnlag Kartgrunnlaget for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. EUREF89 UTM sone Planlagt arealbruk Reguleringsformål som er vist på plankartet er: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Kjøreveg (KV) Annen veggrunn - tekniske anlegg (VT) Annen veggrunn - grøntareal (VG) Gang-/sykkelveg (GS) Kollektivholdeplass (KHP) Parkeringsplass (på grunnen) (PP) Alle arealer er offentlige. Ni 9`,; ", -> 1.&) *-11 _ -11)42A - Plassering av krysningspunkt for myke trafikanter er vist som gang- og sykkelveg (rosa) som krysser over annen veggrunn (grønn). Oppmerking av gangfelt er ikke vist på plankartet. 21

24 Min1)(..-skuiveke ljrcqui-ring fi kv. Krgaunt, SteinHer kommum: 6.3 Trafikkforhold og tekniske forutsetninger Statens vegvesens vegnormaler i håndbok N100 «Veg- og gateutforming» er lagt til grunn for dimensjonering av kjøreveger, kryss og nye gang- og sykkelveger. Eksisterende veg, fortau og gang- og sykkelveg beholdes hovedsaklig med dagens bredder. Dagens kryssplassering beholdes. I re ulerin s lanen Håndbok N100 beskriver 7,5 m bredde for Standardklasse: Hl. Gateprofil for aktuelle trafikktall (ÅDT) har bredde 6,5 m. Fartsgrense: Det planlegges ikke for endring av farts rense. Vegbredde (kjørefelt + 6,5 m skulder): G/s-ve bredde, n : 3,5 m (Inkl. skulder 0,25 m x2) Rabattbredde mellom Der det er aktuelt må de tilpasses k«ørebane o /s-ve, n : forholdene. Bredde min. 1,5 m. Eksisterende fartsreduserende tiltak skal beholdes. En viss avstand mellom avkjørsler er viktig for å unngå små og hyppige brudd i gang- og sykkelvegen. Avkjørsel fra garasjer som hører til Grensevegen til Ogndalsvegen stenges. Boenhetene skal benytte Grensevegen som eneste adkomstveg. Denne benyttes også delvis i dag. Regulert gang- og sykkelveg er stort sett eksisterende gang- og sykkelveg/fortau på store deler av strekningen. Ny gang- og sykkelveg er regulert med en bredde 3,5 meter. Eksisterende rabatter beholdes. Dette gir en god avgrensning mellom kjøreveg og myke trafikanter, samt plass til skilt, ledegjerde, o.l. Eksisterende krysningspunkt for myke trafikanter beholdes. Krysningspunktet ved Svedjanvegen flyttes noe mot vest og etableres som opphøyd gangfelt. 22

25 n1,- I --1.1[ l'iri 11' Veganlegget skal kunne benyttes av alle trafikantgrupper, og kravet til universell utforming skal innfris. Vegsystemet skal være lett å orientere seg i, skal være lesbart/logisk. Ved oppmerkede gangfelt skal taktil oppmerking benyttes, i tillegg til god belysning. Rutebuss skal benytte bussholdeplasser langs fv Skolebusser skal kjøre ned Elvenget og benytte felles bussoppstillingsplass mellom Steinkjer videregående skole og Steinkjerhallen/Campus. 6.4 Landskapsbilde og bebyggelse Løsningen vil gi lite inngrep i sidearealer. Valg av gateutstyr skal være tilpasset gatemiljø, og ikke landeveg. 6.5 Nærmiljø/Friluftsliy Bruken av området endres ikke, men løsningen vil gi bedre tilgjengelighet og bedre forhold for gående og syklende. Krysningsforholdene for myke trafikanter bedres, samtidig som kjørende vil få et mer oversiktlig trafikkbilde. 6.6 Naturmangfold Det vil ikke være noen endring i grøntstrukturen i området. Ogna med kantvegetasjon berøres ikke av løsningen. 6.7 Grunnforhold Grunnundersøkelsene som er utført i området fv. 762 og avkjørsel til Campus viser hovedsakelig sandig silt ned til 7-10m's dybde. Planlagt tiltak med breddeutvidelse av fv. 762 på sør side for etablering av passeringslomme vil medføre små inngrep i et relativt flatt terreng, og vil ikke medføre stabilitetsproblemer. 23

26 fiji ty., Li.ddl)c-t(jrunet, St(.2inkj MrrlfIne 6.8 Hydrologi NVE har utarbeidet flomsonekart for Steinkjerelva og deler av Ogna. Kartet viser at noe infrastruktur og bebyggelse langs Steinkjerelva er flomutsatt allerede ved en 10-årsflom. Tiltak i planen gir ingen endring i økt risiko forbundet med flom i området. TEGNFORKLARING uropa-, riks-og fylkesvei med veinummer Kommunal og privat vei Oversvømt Jernhane I verrprofiler med profilnurnmer m tematisk midtlinje av elv med asitand fra havei I <f" ' :=2,, t krafthme I inydekurver med i meter, pkvidistanse Hydrologisk malestasjon an Ikke Homukaue bygninger I lomfasattebygninger in Kutå. B.gninger med iare for vann i kjelioren Elv inn og sje Oversvemt arealved 200-arkflom 1 Midjo Sone med fare for vann i kjelleren -omrader som ligger mindre enn 2.iJ m høyere enn flomsonen. Lavpunkter-ornråder som ikke hardirekte forbindelse med elva tbak flomverk, kulvert, m.v). Sannwnlighet for overwommeke må vurderes nærmere. 6.9 Naboer Løsningen berører ingen boliger. Grunneierliste: Gnr./Bnr. 192/1, 189/15 og 189/391 Steinkjer kommune Glass o ramme AS (fester av 189/391) 192/384 Nord-Trøndela f Ikeskommune Statens ve vesen 189/414 Knuts transport AS 24

27 Næringseiendommer sør for kryss Elvenget vil få litt endret utforming av eksisterende avkjørsel. I tillegg vil eksisterende g/s-veg som i dag «munner ut» i området, bli etablert med klare avgrensninger mot både passeringslomme og parkeringsareal på næringseiendommene Byggegrense Tilgrensende reguleringsplan Guldbergaunet (ID ), vedtatt har bestemmelser om byggegrense. 7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden Trafikkavvikling skal skje via dagens veg. Det vil bli noe redusert framkommelighet ved bygging av ny passeringslomme ved Elvenget. 7.2 Teknisk infrastruktur Nødvendige omlegginger av kabler, vann- og avløpsledninger vil bli planlagt i byggeplanfasen. 25

28 Planbeskrivelse - DetaljrequIcring for ty, 762 Guldbergaunct, Steinkjer kommune Plan- og bygningsloven 4-3 har bestemmelser om at risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin hjemmeside en oversikt over hvilke ting som må vurderes og tas hensyn til i en risiko- og sårbarhetsanalyse i arealplanlegging: Farlige stoffer Terror/sabotasje Trafikksikkerhet Brann infrastruktur Brann infrastruktur Høyspentanlegg Radon Flom Skred Link til ROS i arealplanleggingen på DSB sin hjemmeside httlyti_dsb.no Tankbilvelt eller kollisjon med tankbil i forbindelse med transport av farlige stoffer kan ikke utelukkes. Planforslaget øker ikke risikoen i forhold til dagens situasjon. Det blir en noe lavere sannsynlighet og risiko ved at krysset mellom Elvenget og fv. 762 etableres med passeringslomme som er i henhold til krav. Det antas at det i dag ikke er spesiell fare for terror og sabotasje i området, og at utbyggingen ikke medfører økt risiko for dette. Ulykker i av- og påkjørsler og med gående og syklende er fremdeles aktuelt, men sannsynligheten og risikoen er betydelig mindre etter at dagens bussholdeplass avvikles og flyttes. Dette fordi det vil gi et ryddigere trafikkbilde for fv Det antas at det i dag ikke er spesiell brannfare i området, og at utbyggingen ikke medfører økt risiko for brann. 26

29 r-rlar;beki ieise Detlire9urer;r1(.:: mr fy k2 Cr kerc;alj et. Steinkjer kr.- niur e Vegtrafikken påvirkes positivt med dette tiltaket. Det antas at vannforsyning og elforsyning ikke utsettes for risiko, men blir tatt hensyn til i byggeplanfasen. Havner, flyplasser og jernbane er ikke aktuelt i denne planen. Tiltaket medfører ikke endring av påvirkning dagens høyspenningsanlegg gir i området, og utsetter ikke dagens høyspenningsanlegg for økt risiko. Tiltaket påvirker ikke eventuelle mengde radongass i boliger, og er derfor ikke aktuell problemstilling i denne planen. NVE har utarbeidet flomsonekart for Steinkjerelva og deler av Ogna. Kartet viser at noe infrastruktur og bebyggelse er flomutsatt i Steinkjerelva allerede ved en 10-årsflom. Tiltak i planen gir ingen økt risiko forbundet med flom i området. Grunnundersøkelsene som er utført i området viser at planlagte tiltak ikke vil påvirke stabiliteten i området, og ikke utsetter området for økt risiko. 27

30 Statens vegvesen Region midt Ressursavdelingen Postboks MOLDE Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 08.03.2012 12/38 Kommunestyre 21.03.2012 12/38 Arkivsaksnr: 2011/1879 Klassering: L12 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 Arkivsaksnr: 2011/2354 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV. 285, GANG-/SYKKELVEG

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 051/16 Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - PID 201404- Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Borettslaget Elvebredden Elvebredden 1E 7600 LEVANGER Eilif Due Mo gård 7600 LEVANGER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Planbeskrivelse 2011-06-21 REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 3 (15) FV. 255

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 766 Fløanskogen - fortau. Prosjekt: Flatanger kommune. Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart

REGULERINGSPLAN. Fv. 766 Fløanskogen - fortau. Prosjekt: Flatanger kommune. Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart REGULERINGSPLAN Prosjekt: Fv. 766 Fløanskogen - fortau Flatanger kommune Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart Region midt Steinkjer kontorsted Dato: 10.04.2012 INNHOLD FORORD... 2 1 PROSJEKTETS OMFANG

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN MERKNADSHEFTE DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 834 rundkjøring Mælen Kommune: Bodø kommune PLAN TIL POLITISK BEHANDLING Region nord Dato: FEBRUAR 2015 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Planprosessen...

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer