* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første."

Transkript

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik Tor Erik Jensen Kirsten Haugum Thomas Solum Lystad Ingveig Holand Wahl * Live Kristianne Spachmo Bjørn Tore Røstad Stig Arne Jakobsen Sigrunn Reitan * Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Fra administrasjonen møtte Bente Kvam, Rune Logstein og Kristoffer Forfang. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Rune Logstein, økonomimedarbeider fagskole, redegjorde under sak 17/14 (Orienteringssaker - Driftsrapport) og sak 22/14 (Budsjett 2015 og økonomiplan ). Vedtak fattet i fagskolestyrets møte Sak 15/14 Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Fagskolestyret godkjenner protokollen fra fagskolestyrets møte Sak 16/14 Endringer i fagskolestyrets sammensetning valg av nestleder. Oppnevning av studentrepresentanter for 2014/ Fylkesrådets oppnevning av nytt medlem fra LO tas til orientering. 1

2 2. Valg av nestleder - Ingen innstilling 3. Fagskolestyret oppnevner følgende studentrepresentanter med vara i fagskolestyret for skoleåret 2014/15: Live Kristianne Spachmo vara: Øyvind Nersund Stjørdal fagskole Tove Strømberg vara: Bjørn Tore Røstad Levanger fagskole 4. Hvilken av de to studentrepresentantene som skal tiltre klagenemda ved eventuell klagebehandling i fagskolesammenheng, avtales mellom studentrepresentantene i hvert enkelt tilfelle og administreres av fylkeskommunens fagskoleadministrasjon. Møteleder foreslo at ny nestleder blir Thomas Solum Lystad. Enstemmig valgt. Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. Sak 17/14 Orienteringssaker - Driftsrapport pr 1. desember Orientering fra Ytre Namdal fagskole om framdrift i arbeidet med å utvikle fagskoletilbud innenfor merkantile fag og maskinoffiser - Orientering fra Steinkjer fagskole om framdrift i arbeidet med fagskoletilbud i forbindelse med etablering av sikkerhetssenter Fagskolestyret tar de framlagte saker til orientering. Møteleder fremmet forslag om at orienteringssak fra Steinkjer fagskole utsettes til neste møte slik at fagperson fra fagskolen kan delta med direkte orientering i møtet. Enstemmig vedtatt. Øvrige orienteringssaker ble enstemmig tatt til orientering. Sak 18/14 Tilsetting av ny administrativ leder ved Steinkjer fagskole Bente Renate Gudesen Svenning tilsettes om administrativ leder ved Steinkjer fagskole fra og med skoleåret 2014/2015. Sak 19/14 Økonomi angående Sikkerhetssenteret Rørvik AS dekning av underskudd 1. Fagskolestyret dekker kr av et underskudd på 1,42 mill. kr vedrørende kostnader påløpt ved overføring av fylkeskommunens virksomhet ved Sikkerhetssenteret Rørvik til nystiftet 2

3 aksjeselskap Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSR AS). Beløpet belastes «fagskolen felles» og dekkes av mindreforbruket i Fagskolestyret oversender saken videre til fylkesrådet med anmodning om inndekning av det resterende beløpet - kr Sak 20/14 Rammeinndragninger for Fagskolestyret inndrar kr av budsjett for 2014 for Stjørdal fagskole. Beløpet tilfaller økt ramme Fagskole felles. 2. Fagskolestyret inndrar kr av budsjettet for 2014 ved Ytre Namdal fagskole. Beløpet tilfaller økt ramme Fagskolen felles. Behandling i møtet: Stjørdal fagskole stilte spørsmål om inndragning på ramme for Stjørdal fagskole allerede er tatt inn i driftsrapporteringen pr. desember. Rune Logstein melder tilbake til Stjørdal fagskole. Tillegg til pkt. 1 i innstillingen: Når tilbud det er budsjettert med, ikke blir igangsatt, gjelder prinsippet om at tildelte midler trekkes inn. Omdisponering av tildelte midler til nye/andre tilbud, skal vedtas i styret. Prosessen i forkant av igangsetting/videreføring av tilbud for Bergteknisk ansvarlig ved Stjørdal fagskole sjekkes med tanke på om det skulle vært budsjettert særskilt, og styret gis en oppdatering på neste møte. Sak 21/14 Tilbudsstruktur for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag 2015/ Tilbudsstrukturen for de fylkeskommunale fagskolene skoleåret opprettholdes tilsvarende skoleåret med to unntak: - Merkantile fag ved Ytre Namdal fagskole tas ut av tilbudsstrukturen grunnet NOKUTs avvisning av søknad om godkjenning (jf. sak 7/14) - Boreriggoperatør og Mekatronikk ved Stjørdal fagskole lyses ut fra høsten 2015 uten kapasitet. Det har tidligere vært liten søkning til disse linjene. Tilbudene lyses imidlertid ut etter påtrykk fra markedet. 2. Levanger fagskole lyste ut og satte i gang nytt tilbud innenfor Kjemi med fordypningene Prosess og Matteknikk høst 2014 med 15 studenter. Tilbudet lyses ikke ut på nytt før høst Kapasiteten for skoleåret settes følgelig til 15 helårs studieplasser (2. år). Helsefagskolen: jf. pkt. 7 i vedtaket 3. For Steinkjer fagskole foreslås det ingen kapasitetsendring. Kapasiteten for 2015/2016 settes til 46 helårs studieplasser. 4. Stjørdal fagskole har hatt tilbud innenfor Bergteknikk ved Fauske vg skole siden høsten 2013, hvor kostnadene er dekket av Nordland fylkeskommune inntil det gis statsrefusjon for tilbudet. 3

4 Slik refusjon gis etter 2 år, dvs. fra og med skoleåret 2015/2016. Skolens totale kapasitet økes tilsvarende fra dette tidspunktet. Boreriggoperatør og Mekatronikk lyses ut høst 2015 uten kapasitet. Samlet kapasitet for 2015/2016 settes til 166,6 helårs studieplasser. 5. Ytre Namdal fagskole har en liten nedgang i søkertallet til maritime fag. Kapasiteten settes foreløpig til 30 helårs studieplasser for 2015/2016. Dette er en reduksjon med 6 plasser i forhold til 2014/2015. Forutsatt NOKUT-godkjenning lyses det ut nytt tilbud om Maskinoffiserutdanning for igangsetting ved Ytre Namdal fagskole høst Dette vil utløse en økning i det totale kapasitetstallet for skolen. Kapasitetstallet for Maskinoffiser fastsettes når NOKUT-godkjenning og søkertallene for 2015/2016 foreligger. Inneværende skoleår var det planlagt å tilby Merkantile fag i samarbeid med Stjørdal og Hadsel fagskoler. Dette tilbudet var gitt en kapasitet på 15 studentplasser. Tilbudet ble imidlertid ikke godkjent av NOKUT og tas foreløpig ut av tilbudsstrukturen. 6. Endelig kapasitet fastsettes etter at søkertallene foreligger vår I hht styrevedtak foretar fylkesopplæringssjefen fordeling mellom helsefagskolene i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Sak 22/14 Budsjett 2015 og økonomiplan for de fylkeskommunale fagskolene 1. Fagskolestyret vedtar budsjettet for 2015 slik som det framkommer i tabell 1 og 2 i saksframstillinga. Forutsetningen er at fylkesrådets innstilling til budsjettramme for fagskolen blir vedtatt av fylkestinget. 2. Midlene fordeles etter brøkene 7/12 og 5/12 for hhv. vår 2015 og høst Fagskolestyret vil justere budsjettet for høsten 2015 etter tilbud og endelig kapasitet fastsatt i løpet av våren Rammen trekkes inn for tilbud som ikke kommer i gang. 5. Fagskolestyret tar framlagte økonomiplan til orientering. Behandling i møtet: Tillegg til punkt 1 i innstilling til vedtak: Ny tabell 1 og tabell 2 ble utdelt og gjennomgått i møtet. En økning i elevtallet på bergteknikk var ikke med i utsendte tabeller. Denne er nå tatt inn i de nye utdelte tabellene, så rammen til Stjørdal fagskole ble økt tilsvarende. I neste møte gis det en kort orientering om grunnlaget for budsjetteringen og da spesielt med tanke på at ulike typer tilbud og ulike typer studenter gis ulik sats. Innstillingen med ny framlagt og gjennomgått tabell 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Sak 23/14 Møteplan for fagskolestyret 2015 Fagskolestyret fastsetter følgende møteplan for 2015: 4

5 Vår 2015: 17. mars og 19. mai Høst 2015: 8. september og 15. desember Grunnet valget til høsten, ble første møte i fagskolestyret høsten 2015 flyttet til 29. september. Fagskolestyret fastsetter følgende møteplan for 2015: Vår 2015: 17. mars og 19. mai. Høst 2015: 29. september og 15. desember. Møtet ble avsluttet kl

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 19. mai, kl.

Detaljer

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Sted: Tirsdag 24. mars,

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Dato: 16.10.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2012. pr. 30.4.2012 til fylkestinget Driftsrapport 1/2012 pr. 30.4.2012 til fylkestinget 1 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/06224-2 123 11.5.2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 Økonomifunksjonen 15.2.2013

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 31.03.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer