01.EKSTRAORDINÆRT INFORMASJONSBEHOV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.EKSTRAORDINÆRT INFORMASJONSBEHOV"

Transkript

1 01.EKSTRAORDINÆRT INFORMASJONSBEHOV Ulykke/katastrofe i nærmiljø Store epidemier God plan for kriseledelse og informasjonsplanverk. Ansvarlige er trygge i sine roller de er tiltenkt i kriseplanen. Øvinger. Fare for panikkstemning, med fare for større skadeomfang. Gode planer for informasjonsberedskap. gradering Miljø Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert: Else S. Tandberg Sted, dato

2 Naturbasert sårbarhetsanalyse 02. DAMBRUDD Svikt i konstruksjon Vedlikehold, tilsyn, oppfølging Kontroll av konstruksjon Meget sannsynlig (1-5 år) Lite sannsynlig (50 år +) Meget store skader på jordbruksområder, veger, jernbane, infrastruktur, bygg og eiendom Forurensing Stolsvassdammen er utbedret Varsling gradering Miljø Øk. Verdier Vedlikehold, tilsyn, oppfølging og kontroll av anleggene har som mål å hindre dambrudd. Ingen store norske dammer har hatt brudd. NVE har laget en CD med kart over forventet vannstand ved evt. dambrudd. Det er utarbeidet egne evakueringsplaner for dambrudd. Ola Gunleiksrud Sted, dato Gol Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg 2

3 03. ISGANG OG FLOM Rask start på snøsmelting. Vinterflom Skader langs vassdrag Tette broløp og stikkrenner Skade på terreng, veger og bruer Arealbruk Renske elveløp, stikkrenner og grøfter Skifte underdimensjonerte anlegg. gradering Miljø Ola Gunnleiksrud Sted, dato Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg Sted, dato: Nes,

4 ÅRS FLOM (Q50) Snøsmelting, nedbør Vårsituasjon (april juni) Arealbruk Flomkart x Skade på jordbruksområder, veger Skade på bygg og eiendom Forurensing, kloakk Arealbruk Regulering Varsling gradering Miljø Øk. Verdier x Regulering kan dempe en høstflom med 0 30% i de fleste områder. Regulering kan dempe en vårflom med 30 60% i de fleste kritiske områder. Utsatte områder i tettbebyggelse, industriområder og jordbruk. Ola Gunleiksrud Sted, dato Gol Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg Sted, dato<: Nes,

5 ÅRSFLOM (Q200) Sakdeflom Nedbør (snøsmelting) Høstsituasjon (juli november) Arealbruk Flomkart Meget sannsynlig (1-5 år) Lite sannsynlig (50 år +) Store skader på jordbruksområder, veger, jernbane Skade på bygg og eiendom Forurensing Arealbruk Regulering Varsling gradering Miljø (x) Øk. Verdier Regulering kan dempe en stor høstflom med 0 10/20 % i de fleste områder. Utsatte områder i tettbebyggelse, industriområder og jordbruk. Ola Gunleiksrud Sted, dato Gol Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg 5

6 06. SNØSKRED hus og hytter Store snømengder kombinert med høy temperatur Utarbeide skredkart. I utsatte områder kan store snøskavler sprenges vekk. x I enkelte områder kan skred ramme hytter og hus samt transportnett. Hytter og hus må ikke tillates bygget i områder hvor det kan gå skred. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert av Else S. Tandberg 6

7 07. SNØSKRED - personskade Store snømengder kombinert med høy temperatur Skiløpere som selv utløser skred i bratte bakker Forebyggende arbeid, varsling om skredfare. Utarbeide skredkart, spesielt i områder rundt skiheiser og skiløyper. I utsatte områder kan store snøskavler sprenges vekk. Varsling av skredfare. x Personskader. Liv kan gå tapt Tidsfaktor fra et skred går til redningsmannskapene kommer til er av avgjørende betydning om man skal kunne redde liv. Informasjon i form av skilt og sperringer i fareområder. Øvelse. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Det har vært enkelte snøras i Nes kommune. Mest utsatt er områder i tilknytning til skiheiser og skiløyper. Hjelpekorpset har mannskap og materiell som de kan bistå med. Lavinehund rekvireres gjennom AMK 113. Nesbyen Røde Kors har spesialkompetanse og utstyr. HRS Sør-Norge disponerer en egen snøskredgruppe som kan bistå ved snøskred og som rykker ut med helikopter fra Stavanger. Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 7

8 08. STØRRE SKOGBRANN Tog (p.g.a. bremsene)/bråtebrenning/bålbrenning/lek med ild /lynnedslag/skogsarbeid/sigarettsneiper NSB kan øke sin forebyggende virksomhet/beredskap ytterligere. Informere gjennom presse/media i perioder med langvarig tørke. x Nes er svært utsatt for skogbranner når det er tørt. Utarbeide beredskapsplaner- skogbrannstyrke. Flyovervåkning. På sikt plante inn løvskog i belter => branngater. gradering Miljø Gunnar Lagmandokk Sted, dato Nes, Revidert av: Else Skogen Tandberg 8

9 09. UVÆR B A A. Personskader B. Skade på kraftlinjer er tatt inn under strømbrudd Skade på byggverk Redningsplaner Lett tilgjengelig utstyr for redning. Røde Kors hjelpekorps. gradering Miljø Nes ligger forholdsvis beskyttet og uvær er sjelden et problem. Det kan oppstå noe skade på bygg (bl.a. takkonstruksjoner) under uvær. Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg Sred, dato: Nes,

10 10. TØRKE Sannsynlighet Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Vannmangel (drikkevann og til jordbruksformål) gradering Miljø Vannmangel i kommunale vannverk p.g.a. tørke er et mindre problem siden det meste av vannet kommer fra grunnvannsbrønner nær Hallingdalselva. Vannmangel fra private vannkilder er til dels et problem. Forholdene er bare delvis registrert. Det kan bli nødvendig for kommunen å rekvirere nødvendig vannrettigheter fra private ved en større krise. Bjørn R. Hermansen Sted, dato Revidert av: Else S. Tandberg Strømbrudd i tørkeperiode vil øke problemene betydelig også for kommunale vannverk. 10

11 11. FROST Barfrost Spesielt et problem med tap av drikkevann (private kilder) Det kommunale driftsapparatet kjører ut vann til de berørte. gradering Miljø Fysiske installasjoner er dimensjonert for store frostmengder. Frost anses derfor som er lite problem. Frost på større kommunalt ledningsnett antas å inntreffe sjeldent, men private vannkilder kan være mer utsatte. Det kommunale driftsapparatet kjører ut vann til berørte hvor vannforsyning blir borte ved frost. Tor Dalevold Sted, dato Nes, Revidert av: Else S.Tandberg 11

12 12. EKSTREMT SNØFALL Sannsynlighet Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Konsekvens- Beskrivelse Blokkerte veger og dårlig framkommelighet Konsekvens- Reduserende Gradering Miljø Øk. Verdier Mye snø vil være et problem for mange. Problemet vil mer ha karakter av et redusert servicenivå noen timer, og i mindre grad være spørsmål om akutt livsfare. Kommunen har normalt tilstrekkelig kapasitet til å forhindre at veier blokkeres i mer en noen få timer. Det er også tilgang på betydelige ressurser fra veivesen, private entreprenører og lokale gårdbrukere med tungt brøyteutstyr. Ekstrem snølast på tak kan gi fare for sammenbrudd. Tor Dalevold Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg Sted, dato: Nes,

13 13. SOLSTORM (solvind) Solaktivitet med magnetisk partikkelutstråling Utenfor kommunal kontroll Konsekvens- Beskrivelse Skade på satellitter, kraftnett og elektronikk Konsekvens- Reduserende Gradering Miljø Øk. Verdier Solstorm (eller solvind) kan ha innflytelse på helse, kraftlinjer, telelinjer, radiosamband, elektronisk utstyr, etc. Spesielt er satellitter utsatt. Datamaskiner nede på landjord er sannsynligvis lite utsatt. Polområder er mest utsatt, men fenomenet kan forekomme også andre steder i verden Økende interesse, mer elektronikk og polare satellitter gjør oss mer utsatt. Fenomenet er knyttet opp mot solaktiviteten. Denne foregår i 11-års perioder og neste periodiske topp forventes ca. år Problemet ligger utenfor kommunenes ansvarsområde og bør vurderes nasjonalt/internasjonalt. Bjørn R. Hermansen Sted, dato Revidert av: Else S. Tandberg 13

14 14. JORDRAS/STEINRAS Flom Mye nedbør Menneskeskapte endringer i naturen Sannsynlighet Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Ramme jernbane, bilveier, bygninger. Varsling, evakuering, sikring. Grunneiere må ta forholdsregler. Konsekvens- Mennesker x Gradering Miljø x x P.g.a. store nedbørsmengder har det vært flere ras de siste årene. Klimaendringer kan bidra til hyppigere ras. Tidligere erfaringer har vist at inngrep i bratt terreng som veiskjæringer, og snauhogst kan skape ekstra rasfare. Tor Dalevold Sted, dato Revidert av: Else S. Tandberg 14

15 15. STRØMBRUDD VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Brudd i strømforsyningen av ulike årsaker, lenger enn 4 8 timer Tilsyn og vedlikehold av strømtilførsel x Institusjonene vil i kalde perioder bli relativt hurtig nedkjølt. Evakuering eller forflytning av beboere vil være påkrevet. Internt varslingsutstyr vil bortfalle. Dette gir behov for ekstra personell. Det er tilrettelagt for mobilt strømaggregat ved Elverhøy. Det er foretatt omlegging av kurser slik at oppkobling kan foretas hurtig. gradering Miljø De mest kritiske konsekvenser kan elimineres bort ved kjøp av, og installasjon for bruk av nødstrømsaggregat. Jarle Syversen Sted, dato Revidert av: Else Skogen Tandberg Sted, dato:

16 16. SVIKT I ELEKTRISITETSFORSYNINGEN Beskrivelse av A. kortvarige brudd B: Lange brudd (mer enn 24 timer) uønsket hendelse Materialsvikt Uvær Sabotasje Mangel på elkraft Godt driftsvedlikehold Ansvar: HKN Vaktberedskap HKN Reservemateriell HKN Alternativ innmating i nettet HKN Sannsynlighet A B Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Bortfall av strøm til enkeltkunder, grupper av kunder eller store områder blir strømløse. Ved mangel av elkraft vil regionen komme under styrt rasjonering. Bevisstgjøre alle parter sitt ansvar. Ansvar: HKN, kom. Beredskapsplaner. HKN, kom. Gjennomføre beredskapsøvelser. HKN, kom. Informere i alle ledd. Nødstrømsaggregat HKN, kom. Komm., priv. Konsekvens- Mennesker A B gradering Miljø A B A B Strømbrudd i korte perioder inntil 6 timer kan forekomme mer enn en gang årlig. Perioder på inntil 3 døgn kan skje innenfor en 15 års periode. I Nes ansees det for lite sannsynlig at komponentbrudd eller vær kan føre til strømbrudd i mer enn 3 døgn. Miljøet kan utsettes for store belastninger fra for eksempel renseanlegg og industri, og den økonomiske konsekvens kan være fra ubetydelig til meget stor. Knut Heien/Bjørn R. Hermansen Sted, dato Revidert av: Else S. Tandberg 16

17 17. SVIKT I TELEFONI/IKT/SAMBAND Ekstremt uvær med ødeleggelse av kabler etc. Solstorm Flom som ødelegger kabelnett Langvarig brudd i elektrisitetsforsyningen Virus/hacking/sabotasje Gode beredskapsplaner, og godt trent personell til å takle uønskede hendelser. Kunnskap om batterikapasitet ved antenneinstallasjoner og handapparat. Antivirusprogram Telefonnett, datanett vil falle ut. Bedrifter/off. administrasjon blir lammet En vil ikke kunne åpne butikker for salg av mat og drivstoff. gradering Miljø Sted, dato Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg Problemet kan ikke styres fra kommunal side. En må sikre at en har godt planer for uønsket hendelser evakuering, alternativ informasjonskilder etc. 17

18 18. LENGRE SAMMENBRUDD I AVLØPSNETTET Uvær Teknisk svikt Strømbrudd Flom, nedbør Vedlikehold, dimensjonering x Forurenset vassdrag og drikkevannskilder som kan forårsake sykdom hos mennesker. Gode beredskapsplaner, reservevannkilder gradering Miljø Øk. Verdier Lite konsekvens på kort sikt. Nødløsninger vil kunne etableres etter hvert Tor Dalevold Sted, dato / Revidert av: Else S. Tandberg 18

19 19. BUSSULYKKE Kollisjon eller utforkjøring på veg. Holdningsskapende arbeid. Kommunal trafikksikkerhetsplan Høyt aktivitetsnivå fra kontrollerende myndigheter som politi, trafikkstasjon og tollvesenet. Godt veivedlikehold. Utbedring av vegstrekninger. Flere døde alvorlig skadde Prioritere arbeidsområdet økte ressurser Utbedring av nåværende vegstandard Flere øvelser med alle parter involvert i store ulykker. Bruk av bilbelte. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Nåværende beredskap er god. Kan være problematisk ved større ulykker i ferietiden om sommeren. Riksveg 7 går gjennom Nes kommune. Hallingdalsregionen er en av Norges største utfartsregioner. Dette fører til en meget høy belastning på vegnettet i forbindelse med helger og høytider. Regionen har hatt en meget høy andel av trafikkulykker med dødelig utgang. Trafikkulykkene skjer ofte forbundet med helgeutfart og i ferier. Ferietid betyr ofte svakere beredskap i Nes og Hallingdal ved at mye av resurspersonellet ikke er tilgjengelig. Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert av: Else Skogen Tandberg 19

20 20. GENERELL TRAFIKKULYKKE Kollisjon eller utforkjøring på vei Holdningsskapende arbeid. Større del av helgetrafikk over på offentlig transportmiddel. Høyt aktivitetsnivå fra kontrollerende myndigheter som politi, trafikkstasjon og tollvesenet. Godt veivedlikehold. Utbedring av vegstrekninger. Sannsynlighet x Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Konsekvens- Beskrivelse Noen skadde (enkelte dødsfall) Konsekvens- Reduserende Prioritere arbeidsområdet / økte ressurser Utbedring av nåværende vegstandard Tverretatlige øvelser Gradering Miljø Øk. Verdier Nåværende beredskap er god. Kan være problematisk ved større ulykker i ferietiden om sommeren. Riksveg 7går gjennom Nes kommune Hallingdalsregionen er en av Norges største utfartsregioner. Dette fører til meget høy belastning på vegnettet i forbindelse med helger og høytider. Trafikkulykkene skjer ofte forbundet med helgeutfart og i ferier. Ulykkesårsaken er ofte høy fart forbundet med uforsvarlig kjøring. Nes kommune har hatt en relativt høy andel av trafikkulykker med alvorlig personskade og dødelig utgang. Jarle Syversen Sted, dato Nes, Revidert av: Else Skogen Tandberg 20

21 21. KOLLISJON/SAMMENSTØT Beskrivelse av uønsket hendelse A: Tog /tog B: Tog/bil. Signalfeil Feil i kommunikasjonssystem Menneskelig svikt Avsporing Nedlegging av jernbaneoverganger Ansvar: JBV Fullt utbygd ATC automatisk styringssystem JBV Vedlikehold av kommunikasjon- og signalanlegg JBV Avsporing- og varmgangskontroll. JBV Meget sannsynlig (1-5 år) A Lite sannsynlig (50 år +) B A. Kollisjon mellom to tog vil i de aller fleste tilfeller få store konsekvenser både for personer og materiell. B. Kollisjon mellom bil og tog skjer for det meste på planoverganger. Ansvar: Hyppig kontroll av personalets sikkerhetsopplæring. JBV, NSB Sikkert samband Konsekvens- Mennesker B A gradering Miljø B A A,B Vidar Olsen Sted, dato Revidert av: Else Skogen Tandberg 21

22 Beskrivelse av uønsket hendelse 22. TOGAVSPORING A: Godstog/persontog med liten personskade B: Persontog med mange skadde - skjevlasting / forskyvning av gods - skinnefeil - feil på rullende materiell (akselbrudd, hjulfeil) - objekt (er) på skinnegangen (stein, snøras, gods) - for stor hastighet (ikke overhold fartsbegrensning) - avsporingskontroll Ansvar: JBV - varmgangskontroll av hjullagre JBV - fullt utbygd ATC JBV - rassikring/rasvarsling JBV - hjulskadedetektor JBV Sannsynlighet Påregnes (hvert år) B Mindre sannsynlig (15-50 år) A A: Skader på materiell B: Store skader på mennesker og materiell - Regelmessig revisjon av JBVs, kommunens og politiets Konsekvens- beredskapsplaner. Ansvar: Etatene reduserende - Redningsvogn/tog i regionen JBV Konsekvens- Mennesker A B gradering Miljø B A Øk. Verdier B A En avsporing av rullende materiell på jernbane kan få store konsekvenser både for personer og materiell, spesielt med en påfølgende brann, eksplosjon, lekkasje av farlige væsker og gasser. Det fremføres svært lite gods i persontog i dag, og man anser det ikke for sannsynlig at passasjerer utsettes for fare p.g.a. utstrømmende væske, gass eller andre farlige stoffer, som uønsket kommer ut av kontroll. Det hender at avsporede vogner pakker seg, noe som gjør redningssituasjonen svært komplisert. Man har ikke samme erfaring med personvogner, som ligger på boggier og som oftest er lengre enn godsvogner. Vidar Olsen/ Dag Botnen/Bjørn R. Hermansen. Tilpasset Nes kommune: Gunnar Lagmandokk/Jarle Syversen Sted, dato / Revidert av: Else S. Tandberg 22

23 23. BRANN I DRIFTSBYGNING Elektrisk feil, påsatt, selvantennelse. Forebyggende arbeid termofotografering. Automatisk brannvarsling. x Fare for tap av dyr. Forebyggende arbeid. Beredskapsplan informasjon interne vedtekter ved bygging. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Gunnar Lagmandokk, brannsjef Nes/Flå kommuner Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg Sted, dato: Nes,

24 24. BRANN I FORSAMLINGSLOKALE/OVERNATTINGSBEDRIFT Elektrisk utstyr/installasjon åpen ild påsatt m.m. Forebyggende virksomhet termofotografering branndokum. Automatisk detektering drilling av ansatte kontrollrutiner. x Store økonomiske tap. Fare for tap av liv. Vanskeligheter med organisering av ressurser mangel på vatn. Forebyggende virksomhet evakueringsplaner branndokument. Utarbeide innsatsplaner for samtlige brannobjekt. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Med utgangspunkt i antall overnattingsbedrifter/forsamlingslokaler og DBE sine statistikker vil det i Nes være 2 branner pr. 10 år. 22,5 % av disse blir store (> ,-), dvs. 1 brann pr. 20 år. Forsamlingslokaler er ofte i tilknytning til overnattingsbedrifter og må sees i sammenheng med dette. Gunnar Lagmandokk, brannsjef i Nes/Flå kommuner Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 24

25 25. BRANN I SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGER Elektrisk feil, påsatt, åpen ild. Forebyggende arbeid. Sannsynlighet Påregnes (hvert år) x Mindre sannsynlig (15-50 år) Fare for tap av liv. Store økonomiske tap. Forebyggende arbeide. Beredskapsplan drilling av tilsatte automatisk varsling. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Ovennevnte ut fra statistiske tall. Vurderingen gjort med utgangspunkt i større branner. Gunnar Lagmandokk, brannsjef Nes/Flå kommuner Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 25

26 26. STØRRE BRANN I KRAFTANLEGG Feil ved utstyr Førebyggende arbeid. Kontroll og vedlikeholdssystem - IKT Meget sannsynlig (1-5 år) x Lite sannsynlig (50 år +) Fare for tap av liv. Store innvirkning på strømleveranse fare for forurensing Forebyggende arbeid. Kontroll og vedlikeholdssystem IKT. Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Det er lite sannsynlighet for at det begynner å brenne i et kraftanlegg i dalen, men dersom dette skjer kan konsekvensene blir svært store. På 10 år vil man statistisk ha 0 branner i Nes kraftstasjon Gunnar Lagmandokk Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 26

27 27. RADIOAKTIVT NEDFALL Atomulykke utenfor Norge/på Kjeller Sannsynlighet Påregnes (hvert år) x Mindre sannsynlig (15-50 år) Radioaktivt nedfall Kommer som pålegg fra sentrale myndigheter etter hendelse Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x x Det henvises til Veileder «Plangrunnlag for kommunal atomberedskap» utgitt av Statens strålevern, okt. 2008, samt skort i Plan for helsemessig og sosial beredskap, del B, kap. A. Det er ingen spesielle forhold i regionen som øker risikoen. Mattilsynet og Sivilforsvaret har nødvendig måleutstyr for å kunne følge opp et nedfall. Bjørn R. Hermansen Sted, dato Revidert av: Else S. Tandberg Sted, dato Nes,

28 28. ULYKKE MED FARLIG GODS VEG/JERNBANE Glatt veg feil på kjøretøy menneskelige feil Flere kontroller vedlikehold. ADR-opplæring for sjåfører opplæring av NSM-mannskaper Mer godstrafikk fra vei til bane. x Store miljøskader Brann- og redningstjeneste som kan handtere farlig gods. Beredskapsplan- forebyggende arbeid gradering Miljø Det er utarbeidet en beredskapsplan for Buskerud fylke samt Svelvik kommune. Det er innkjøpt utstyr i Nes brannvesen for å håndtere farlig godsulykker. Det finnes en del registreringer av farlig gods på vegnettet. Gunnar Lagmandokk Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg Sted, dato: Nes,

29 29. MATBÅREN SYKDOM Overført smitte Sabotasje Bedre kontroll og tilsyn Sykdom Gode beredskapsplaner God varsling av publikum Forsvarlig destruksjon av ødelagte matvarer gradering Miljø Øk. Verdier Beredskapen anses å være tilfredsstillende. Beredskapen i næringsmiddelindustrien er god og det er rutiner for å tilbakespore eventuelle smittekilder. Sporbarhet er ikke så god ved import. Overfylte søppelcontainere kan være en smittefare via beitedyr og småfugl. Nils Høva Sted, dato / Revidert av: Else S. Tandberg Mistanke om matbåren sykdom på serveringssteder og institusjoner skal alltid rapporteres til rette myndigheter. (Kommunelege og Mattilsynet). Dette skal være nedfelt i serveringsstedets internkontroll og bør følges opp ved kontroller. 29

30 30. SVIKT I LEVERANSE FOR LEGEMIDDEL OG MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL Flomskade i hoveddalføre, slik at veg og jernbane er ute av drift. Fly inn medisiner og lignende med helikopter. Bruke andre tilførselsveger. Meget sannsynlig (1-5 år) Lite sannsynlig (50 år +) Mangel på utstyr for personell som skal behandle skadde personer større skadeomfang. Kjennskap til lagerkapasitet for overfor nevnte utstyr ved apotek og legekontorene. gradering Miljø Apotek har bare et lite lager for legemiddel og medisinsk forbruksmateriell (eks. insulin, antibiotika, smertestillende og i.v. produkt). Apoteket påpeker at det ikke vil være nok ved en krise/katastrofer. Legekontorene og sykehjemmet har et lite lager. Sted, dato Revidert Else S. Tandberg 30

31 31. EPIDEMI Stor reisevirksomhet Pandemia epidemi over store områder (verdensdeler) Kommunale smittevernplaner Sannsynlighet Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Sykdom Risiko for død Kommunale smittevernplaner gradering Miljø Øk. Verdier Smittsomme sykdommer på mennesker Det finnes gode beredskapsplaner og spredning av slike sykdommer antas ikke å representere noen stor fare. Nils Høva Sted, dato Nes, Revidert av: Jarle Syversen Sted, dato Nes,

32 32. LANGVARIG BRUDD I DRIKKEVANNSFORSYNING Ulykke Teknisk svikt Strømbrudd Regelmessig ettersyn Ansvar: Eier Fortløpende vedlikehold Eier Utskifting av gammelt ledningsnett Eier Sannsynlighet Påregnes (hvert år) x Mindre sannsynlig (15-50 år) Betydelige problemer for mennesker og virksomheter. Konsekvens- Reduserende Gode beredskapsplaner Ansvar: Eier Reservevannkilde Eier Nødstrømagregat Eier Tiltakene følges opp av Nes kommune ved godkjenning av vannverk Gradering Miljø x Lengere avbrudd i drikkevannsforsyning, mer enn 48 timer, vil gi kommunen og samfunnet relativt store problemer og mange som må settes i gang. Et slik avbrudd er relativt lite sannsynlig i Nes kommunale vannverk. Strømbrudd til vannverk vil være et betydelig problem og nødstrøm eller reservekilde uavhengig av pumping bør vurderes. Tor Dalevold Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 32

33 33. FORURENSET/FORGIFTET DRIKKEVANN Teknisk svikt, ulykke Sabotasje Bedre kontroll Sannsynlighet Påregnes (hvert år) x Mindre sannsynlig (15-50 år) Konsekvens- Reduserende Sykdom Gode beredskapsplaner og god varslingsmuligheter til publikum Reservevannkilde Gradering Miljø Kommunens vannkilder er grunnvannsbrønner som ligger nære elv og vei eller jernbane. Ulykker med giftig gods kan her føre til forurensing av drikkevann. Innsig av annet forurenset overvann kan også ødelegge drikkevannskvaliteten. Utbedring av terreng og sikring vil forhindre at forurenset overflatevann renner mot inntak. Erfaring viser at gamle installasjoner rundt drikkevannsinntak kan skape forurensing. Slike bør kartlegges systematisk og fjernes. Ved forurensing er det viktig å ha tilgang til reservevannkilde. Fjernovervåking og helkontinuerlig vakt forbedrer beredskapen. Helsevesenet bør i sine beredskapsplaner innskjerpe legers varslingsplikt ved mistanke om sykdom forårsaket av forurenset/forgiftet drikkevann. Sabotasje er den hendelse som er mest relevant, men lite sannsynlig. Tor Dalevold Sted, dato Nes, Revidert av: Else S. Tandberg 33

34 34. BOMBEEKSPLOSJON Opprinnelsesmarkering på telefon hvor trussel ringes inn. Meget sannsynlig (1-5 år) x Lite sannsynlig (50 år +) Drepte mennesker. Store økonomiske, og materielle skader. Gjennomsøke åstedet raskt. Søk og uskadeliggjøring. Ekstern hjelp til søk (forsvaret) og evakuering (kommunen) Konsekvens- Mennesker x gradering Miljø x Øk. Verdier x Bombetrussel forekommer normalt noen ganger hvert år på landsbasis. Det er politiets oppgave å vurdere trussel og organisere. Politiet har gode og innøvde planer for dette, men vil trenge hjelp til eventuell evakuering og skadebehandling. Ytterlig planlegging antas ikke å være nødvendig. Samøvelser er ønskelig Bent Engebret Øye/Bjørn R. Hermansen Sted, dato Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg 34

35 35. TERRORANSLAG Bombe, sprenging dam/jernbane/bygg Bakteriologisk/kjemisk anslag Anslag mot kraftverksinstallasjoner, ledningsnett, datanett Meget sannsynlig (1-5 år) Lite sannsynlig (50 år +) Flom, strømbrudd, forurenset drikkevann, ødelagte veier og jernbane. Skade på mennesker og miljø Gode planer og trent personell for å takle katastrofer/kriser gradering Miljø Hentet fra ROS-analyse Hallingdal Sted, dato Revidert og tilpasset Nes av: Else S. Tandberg 35

36 36. TRUSLER OG VOLD Årsaks reduserende Trusler eller vold mot barn, elever og personalet i skoler og barnehager. - omsorg og våkenhet for ensomme personer spesielt opptatt av bisarre ideer om vold terrorisme og drap - etablere systematiske rutiner for rapportering av voldsinspirerte presentasjoner på nettet - rutiner for sikring, blokkering og låsing av oppholdsrom - rutiner for varsling - rutiner for evakuering - øvelser med personalet i håndtering av tenkte krisehendelser A B A. Trusler psykiske problemer i etterkant, familiesituasjonen. B. Vold - Skade på mennesker, psykiske problemer i etterkant, påvirker hele nærmiljøet. Gode rutiner og trent personell for å takle vold og trusler, jf. rutiner i enhetene. God bemanning under utelek. Godt samarbeid mellom ulike etater. Gode rutiner på politiattester. Konsekvens- Mennesker A B gradering Miljø A B A+B Else S. Tandberg Sted, dato Nes, Revidert; Sted, dato Følgende momenter bør beskrives og vurderes: - beliggenhet (sentralt, perifert, avstand politi med mer) - utforming av lokaler og uteområde - spesielle lokale forhold - tilsyn og bemanning på området (ute og inne) - personalet sin kompetanse på trygghet og sikkerhet - pedofile, narkomane eller kriminelle som bor eller beveger seg i nabolaget - personer med ustabile familieforhold - personer i konflikt med barnevernet - personer utsatt for mobbing, krenkelser, rusmisbruk, nederlag på skolen, ukontrollerbart sinne, mm 36

37 Årsaks reduserende 37. Is-ulykker på vann Tynn is. Bilkjøring på islagt vann Regelmessig ettersyn. Drukning. Materielle verdier (bil) kan gå tapt. Forurensing av vannkilde. Kjøring på islagt vann krever tillatelse og det er krav om at dybden på isen skal være kontrollert. gradering Miljø Trytetjern er et område hvor det er gitt tillatelse til bilkjøring vinterstid. Else S. Tandberg og Svein Magne Bråten Sted, dato Nes, Revidert; Sted, dato 37

38 Årsaks reduserende 38. Tunnelulykke Ulykke i tunnel ved kraftstasjon Jevnlig inspeksjon av tunnelen. Sannsynlighet Påregnes (hvert år) Mindre sannsynlig (15-50 år) Tunnelen er vanligvis ikke bemannet, og konsekvenser for mennesker anses å være liten. Godt vedlikehold gradering Miljø Kraftstasjonen ved Sjong, som eies og drives av ECO, har den eneste tunnelen i Nes kommune. Else S. Tandberg og Svein Magne Bråten Sted, dato Nes, Revidert; Sted, dato 38

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

NES KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Versjon 2011

NES KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Versjon 2011 NES KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Versjon 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 BAKGRUNN FOR IGANGSETTING OG ORGANISERING AV ANALYSEARBEIDET 2.1 Igangsetting... 6 2.2 Definisjoner... 6

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Kongsvinger kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05

Kongsvinger kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05 0 Kongsvinger kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse vedtatt i kommunestyret 25.8.05 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1 Kartlegging av mulige uønskede hendelser 3 2 Årsaker og sannsynlighet 5

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET I GOL.

SAMFUNNSSIKKERHET I GOL. SAMFUNNSSIKKERHET I GOL. Innledning. Dette dokumentet er utarbeidet med grunnlag i ROS Buskerud fylke utarbeidet av Fylkesmannen i 2007, samt kommunens egne tilsvarende dokumenter. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

«For grovmasket» (fylkesmannen i tilsyn )

«For grovmasket» (fylkesmannen i tilsyn ) Fra ris til ROS «For grovmasket» (fylkesmannen i tilsyn 12.11. 2014) Bakgrunn Fylkesmannen gjennomførte 12. november 2014 tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i Lyngdal

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

Transport - jernbane

Transport - jernbane Transport - jernbane Innledning I Telemark består jernbanenettet av Bratsbergbanen/ Tinnosbanen, Breviksbanen, deler av Sørlandsbanen og deler av Vestfoldbanen. Rjukanbanen er ikke tatt med i denne analysen

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsøvelser - vannverk Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsarbeid i Mattilsynet Mattilsynet skal ha beredskap innen: - eget forvaltningsområde - sivil beredskap

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 ROS-analyse 2.gangs høring 02.07.2015 Innhold 1. Oversikt over ROS-analyser for arealendringene... 3 2. Generelt om ROS-analyse...

Detaljer

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2007. INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5 Definisjoner 5 Årsaker til uønskede hendelser 6 Forebyggende tiltak 7 Beskrivelse av sannsynlighet

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune Felles aggregert risikobilde for alle tema - Rapporten inneholder: Oversikt Hendelser Tiltak 11.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt 2. Hendelser 3. Tiltak Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap

Evenes kommune. Plan for kommunal atomberedskap Evenes kommune Plan for kommunal atomberedskap Innholdsfortegnelse 3.1 PLANENS FORMÅL... 3 Lovhjemmel... 3 3.2 KILDER TIL ULYKKER... 3 3.3 ATOMBEREDSKAPEN OG DET KOMMUNALE KRISEAPPARATET 4 Ansvarsnivåer...

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Norsk vannforening, fagdag 19.9.2011 Regelverkskrav

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom Flom Innledning Bosetting og samferdsel i Telemark har historisk sett tatt utgangspunkt i vassdragene. Dette innebærer at mye bosetting og infrastruktur er plassert i nær tilknytning til disse, med den

Detaljer

Bortfall av elektrisk kraft

Bortfall av elektrisk kraft Bortfall av elektrisk kraft Innledning Kraftforsyning er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. En rekke samfunnsfunksjoner og andre infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester,

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for K2 Mobekkleira (revidering av plan 2128) Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Risiko Og Sårbarhetsanalyse

Risiko Og Sårbarhetsanalyse Risiko Og Sårbarhetsanalyse Samfunnssikkerhet og beredskap er et tema som skal utredes i forbindelse med planer og større tiltak. har utarbeidet en overordnet ROS-analyse (vedtatt 23.9.2013) som beskriver

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

RISIKOVURDERING FOR BEFARING AV FLOM (OVERSVØMMELSE) ELLER ISGANG

RISIKOVURDERING FOR BEFARING AV FLOM (OVERSVØMMELSE) ELLER ISGANG VURDERING FOR BEFARING AV FLOM (OVERSVØMMELSE) ELLER ISGANG Befaring ved flom sitte fast i grunnen/hulrom bli dratt med av vannstrømmen fall fra bratt skråning andre typer skred/ flom bli innesperret av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap og krise i NVE Kari Øvrelid Region Midt 3 NVE s strategi: - ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker.

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Damsikkerhet og dambrudd - ansvar og roller Kjell Molkersrød Seksjon for damsikkerhet Avdeling for tilsyn og beredskap Innhold Regelverk Damsikkerhetskonseptet Lastene

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Gjennomført revisjon av 2011-utgaven Færre, men mer konkrete hendelser (scenario) Basert på veileder

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer