Vedlegg sak 41/14 Side 173

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg sak 41/14 Side 173"

Transkript

1 Side 173

2 Side 174

3 Side 175

4 Side 176

5 Side 177

6 Side 178

7 Side 179

8 Side 180

9 Side 181

10 Side 182

11 Side 183

12 Side 184

13 Side 185

14 Side 186

15 Side 187

16 Side 188

17 Side 189

18 Side 190

19 Side 191

20 Side 192

21 Soltegning 2013: Siril Aurora Malmstein, 5. klasse Årsberetning 2013 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Side 193

22 Forord Foretakets årsberetning 2013 er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, Kommuneloven og God kommunal regnskapsskikk (KRS). Årsberetningen er styrets/foretakets formelle rapportering iht ovennevnte krav, og malen følger fjorårets beretning. Første del omtaler foretaks formalia og styrets arbeid. Under mål og resultater rapporteres målsetting og status for foretakets fem driftsenheter. I siste del omtales økonomi, utfordringer og besøksstatistikk. Pr endres LLs oppbygging fra foretaksmodell til to-nivås organisasjonsmodell. Foretaket legges ned, og videreføres i 2014 som enhet idrett og kultur. Dette innbefatter at kulturskolen inngår i enheten, mens ungdomsvirksomheten overføres til enheten barn og unge. 1 Side 194

23 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Foretakets formål... 3 Organisering... 3 Likestilling og etisk standard... 4 Mål og resultater... 5 Brukerstatistikk... 5 Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Rapportering pr enhet... 5 Longyearbyen folkebibliotek... 5 Longyearbyen kulturhus Longyearbyen Kino Galleri Svalbard Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen Svalbardhallen Resultat og økonomisk stilling Forhold av vesentlig betydning for Foretaket Besøksstatistikk Arrangementer Side 195

24 Foretakets formål Foretakets formål har vært å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. For å ivareta dette består kulturvirksomheten av følgende kjernevirksomheter: Longyearbyen folkebibliotek Arealer leies av Lompensenteret AS. Flytting er til vurdering Svalbardhallen med nærmiljøanlegg og løypemaskin Hallen er organisert som et A/L Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino Arealer leid av Bydrift KF Ungdomsklubben / Selvstyrt ungdomshus / Ung i Longyearbyen / Ungdomsrådet Arealer leid av Bydrift KF Målet har vært å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Organisering Styrets arbeid Foretaket har vært ledet av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF består av fire representanter fra Longyearbyen lokalstyre, to representanter fra frivillige lag og foreninger, en representant fra de ansatte og en representant fra Longyearbyen ungdomsråd (observatør med tale- og forslagsrett). Styret hadde følgende sammensetning ved årsskiftet: Leder: Elise Strømseng Nestleder: Gunnhild Antonsen Medlemmer Parti/liste Varamedlemmer Parti/liste 1. Karin Mella AP Elise Strømseng AP 2. Trond Olsen AP Tom Ramberg AP 3. Tora Hultgreen AP 1. Håvar Fjerdingøy TF Gunnhild Antonsen TF 2. Anne Jahre TF Stig Onarheim H 1. Tove Kulsrud H Kristine Lidin Malm Ansatte 1. Jan Martin Berg 2. Mari Tefre 3. Elisabeth Bergstrøm Sveinung Lystrup Thesen Lag/foren. Ottar Svensen (pers. vara) Karianne Steen Ansatte Ansatte Ansatte Lag/foren. Lag/foren. Helle M. Jakobsen (pers. vara) Lag/foren. Andreas Bendiksen Ungd.rep. Josephine G. Andersen Ungd.rep. Styret hadde syv møter i 2013, og samarbeidet mellom styret og administrasjonen har vært meget godt. I 2013 har styret bl.a. hatt følgende saker til behandling: Delplan for idrett og fysisk aktivitet; regnskap 2012; finansforvaltningsrapporter; årsberetning 2012; omdisponering fra fond til driftsbudsjett for Longyearbyen folkebibliotek; budsjett 2013 (endelige budsjettreduksjoner); tildeling av Ungdommens kulturstipend og Tyfusstatuetten; SNU 2; ny leiekontrakt for Longyearbyen folkebibliotek; forberedelse til strategikonferansen; økonomiske tertialrapporter; vedlikeholdsplan for Svalbardhallen; budsjettkorrigering (innkjøp av utstyr til kulturhuset og Svalbardhallen); samt korrigering av investeringsbudsjettet. I tillegg til behandlede saker, har faste poster på styremøtene vært daglig leders orientering om høydepunkter siden forrige styremøte. 3 Side 196

25 Administrasjonens arbeid Ledergruppen har bestått av daglig leder, biblioteksjef, enhetsleder Galleri Svalbard, enhetsleder idrettsanlegg, kulturhusleder og enhetsleder ungdomsvirksomhet/produsent. Her legges det vekt på å arbeide som team og gruppen møtes normalt en gang pr uke. Ved siden av å behandle løpende driftssaker, fungerer også ledergruppen som en koordinerende og idéskapende programkomité for den delen av kulturlivet vi har ansvar for. Bemanningen i foretaket utgjør 13,6 årsverk, og er organisert som følger: Einar Buø Adm. Roger Zahl Ødegård Kulturhus/arr. Elin Anita Olsrud Bibliotek Mari Tefre Ungdom/arr. Kåre Hovland Idrett Jan Martin Berg Galleri totalt 2,9 årsverk totalt 2 årsverk totalt 2,3 årsverk totalt 3,5 årsverk totalt 1,9 årsverk Driftsmessig har man fokus på målfastsettelse, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Daglig leder er særs tilfreds med de ansattes oppgaveutførelse, kreativitet, evne og vilje til å delta i målprosesser og ikke minst troen på kulturarbeidets viktighet og muligheter. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger: Drift og utvikling av enhetene Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer Bistand til kulturlivet Idédugnader for å forbedre/utvikle kulturtilbudet Sponsing og samarbeid med næringslivet Næringslivets støtter kulturlivet på en god måte, noe som muliggjør planlegging og gjennomføring av så vidt mange og omfattende arrangementer. Eksempelvis bidro bedrifter med ca kr til gjennomføringen av Solfestuka, KunstPause Svalbard og Camp Svalbard. I tillegg støttes kulturarbeidet gjennom en rekke gode samarbeidsavtaler. Foretaket er opptatt av den gjensidige gevinsten i sponsorarbeid, og søker å ivareta dette på en hensiktsmessig måte. Likestilling og etisk standard Av foretakets 23 faste ansatte, er 10 kvinner og 13 menn. I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn. Det er 9 ansatte i 100 % stilling og resterende har ulike stillingsbrøker fra %. Ved alle ansettelser vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Foretaket er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og legger dette til grunn ved helsemessige o.a. forhold i arbeidsstyrken. Sykefravær har vært 8,2 %. Foretaket etiske prinsipper følger de til enhver tid gjeldende prinsipper i Longyearbyen lokalstyre. 4 Side 197

26 Mål og resultater Brukerstatistikk Kulturhuset/ arrangementer Ung i Lyb arr. inkl. klubb Longyearbyen folkebibliotek Svalbardhallen Galleri Svalbard Longyearbyen kino År Barn Voksne Junior Senior Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Total Ikke medregnet Oppvekstforetakets bruk av bl.a. Svalbardhallen. Selvstyrt ungdomshus (UHU) er åpent 7 dager i uken (for målgruppa år (vgs)). Det føres ikke besøksstatistikk for UHU. Totalt Antall besøkende hadde også i 2013 er forsiktig vekst, og det er flott at så mange bruker anleggene og deltar på arrangementer og aktiviteter. Svingninger i besøkstallet på den enkelte enhet er vanskelig å analysere. Vi har registeret at antall solgte bedrifts- og studentkort i Svalbardhallen gjennom hele året har ligget noe lavere enn tidligere. Ung i Lyb har også hatt en nedgang i forhold til tidligere år. Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Lokalstyrets handlingsprogram inneholder bl.a. følgende satsningsområde: Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. I tabellen under oppsummeres tiltak som er gjeldende for Kultur- og fritidsforetaket: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet Videreføre og styrke fysisk fostring for Longyearbyens befolkning Kart over nærområdene til Longyearbyen til turbruk og orientering Kultur- og fritidsforetak KF Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen og Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kontinuerlig arbeid Planforslag er levert og har vært til høring høsten Ventes vedtatt våren Sees i sammenheng med ovennevnte delplan - med tilhørende tiltaksplan Inngår i ovennevnte tiltaksliste. Svalbard Turn har igangsatt del én av dette arbeidet. Rapportering pr enhet I det etterfølgende gis målsetting og status for foretakets fem enheter: Longyearbyen folkebibliotek 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen folkebibliotek holder til i koselige lokaler i 2. etasje i Lompensenteret. Biblioteket skal være en møteplass og en arena for litteratur- og kulturformidling. Vi skal ha en aktuell mediesamling som møter brukernes behov. Materiale som vi ikke har selv skal vi låne fra andre bibliotek. 5 Side 198

27 Vi jobber for at brukerne alltid skal føle seg velkomne i våre lokaler og ha et positivt eierforhold til biblioteket. Vi er spesielt stolte av vår flotte samling av Polarlitteratur og vår store tegnseriesamling med over 700 titler. Spesielt for 2013 Åpning av vår nye ungdomsavdeling 5. oktober. Innkjøp av tre Xbox spillkonsoller med 16 spill til ungdomsavdelingen Utlån E-bøker fra april måned Ansettelse ny biblioteksjef 1. oktober (stillingen vakant september måned) Målsetting for virksomheten Biblioteket skal være et informasjonssenter for befolkningen i Longyearbyen. Bibliotekets virksomhet skal fremme utdanning og opplysning, og bidra til trivsel og kulturell aktivitet. Biblioteket skal være en sosial møteplass for Longyearbyens befolkning. Biblioteket skal være i takt med tiden og skaffe seg aktuell litteratur og andre medier, og formidle dette til publikum. Bibliotekets polarsamling skal prioriteres. All ny polarlitteratur skal kjøpes inn, og samlingen skal suppleres med manglende, eldre litteratur. Bibliotekets tilbud og åpningstider skal gjenspeile lånernes behov. Biblioteket skal samarbeide med andre institusjoner både lokalt og nasjonalt og på den måten utnytte muligheter og ressurser på best mulig måte. Besøk Antall besøk til biblioteket: Besøk pr. innbygger: 8,06 (2.195 innbyggere) Landsgjennomsnittet for besøk pr. innbygger i folkebibliotek (2012-tall): 4, 3 Besøket er langt høyere enn landsgjennomsnittet. Det er flere årsaker til det. Vi er tross alt på en øy langt fra fastlandet. Vi har en lang mørketid, en kulturinteressert og høyt utdannet befolkning, mange barnefamilier og mange studenter knyttet til UNIS. Andre årsaker er budsjettrammene, godt kvalifisert personale, god plassering, og høy fokus på synliggjøring med innkjøp av relevant materiale og mange arrangementer både på selvstendig basis og gjennom samarbeid med andre aktører i Longyearbyen. 6 Side 199

28 Besøk fordelt pr. måned Utlån Totalt utlån av alle media: Utlån pr. innbygger (inkludert omlån 2.313): 6,81 Landsgjennomsnittet for utlån pr. innbygger i folkebibliotek (2012-tall): 4,9 Utlånet ligger høyt over landsgjennomsnittet. Mediebestand og utlån fordelt: Bestand Antall Utlån Voksne Polarsamling Barn og ungdom Totalt Utlånstallene viser en liten økning fra 2012 (14 308) til 2013 (14 957). Nasjonalt har utlånet i folkebibliotek gått ned. Utlånstallene fra barne- og ungdomsavdelingen er skyhøye. Mye av årsaken til det er målbevisst fokus på besøk og samarbeid med skolen og barnehagene. Vi inviterer skoleklasser og barnehager hit men reiser også til dem. For voksne er særlig nyheter populært. Uten konkurranse fra bokhandel betyr det spesielt mye for Longyearbyens befolkning. Det lånes mye fra Polarsamlingen. Det sier seg selv at polare tema er av spesiell interesse her og særlig nyinnflyttede, besøkende og studenter knyttet til UNIS låner fra Polarsamlingen. E-bøker Via Troms fylkesbibliotek får vi tilgang på utlån av E-bøker. Tilbudet om E-bokutlån startet i februar 2013, men på grunn av problemer med Micromarc og nasjonale lånekort kom vi med i ordningen først etter påske. E-bøker til utlån består for det meste av titler fra innkjøpsordningen. Longyearbyen folkebibliotek hadde totalt 77 utlån i Vi tror dette vil øke kraftig i tiden framover og vi ønsker å gjøre denne tjenesten bedre kjent. 7 Side 200

29 Fjernlån Fjernlån er en viktig tjeneste for alle brukerne, men kanskje spesielt for voksne lånere som bruker svalbardoppholdet til fjernstudier. Fjernlånet består av innlån av enkeltbøker fra andre bibliotek, men også et litteraturdepot av fremmedspråklige bøker. I 2013 lånte vi inn 281 bøker og artikler. Dette er en liten nedgang fra 2012 hvor vi lånte inn 340 bøker. Vi bestiller inn bøker etter lånerens behov. Tilvekst/avgang Biblioteket hadde et mediebudsjett på kr i Vi kjøpte inn enheter (bøker, filmer, lydbøker, spill) og kasserte enheter. Formålet er at vi for hver innkjøpte enhet skal kassere en enhet slik at vi går i null. Spesielt med vår samling er at det skal kasseres lite på polarsamlingen. Vi har derfor oppnådd målet i forhold til bestand og er godt fornøyd. Bestand Antall innkjøpte Antall kasserte Voksne Polarsamling Barn og ungdom Totalt Mediesamlingen Bibliotekets mediesamling består av enheter av disse er lydbøker, DVD er, 44 tidsskrifter (15 av disse er gratis fra Kulturrådets innkjøpsordning), 6 avisabonnement, 3 konsoller til X-Box, 16 X-box spill, 27 Nintendo DS-spill og 2 spillkonsoller og 34 PC-spill. I tillegg har vi en del analoge spill. Longyearbyen folkebibliotek består av en voksenavdeling, Polarsamling (for både barn og voksne), barneavdeling og ungdomsavdeling. En egen ungdomsavdeling åpnet i oktober Polarsamlingen utgjør på mange måter kjernen i bibliotekets samling. Her har vi en unik samling av litteratur knyttet til polare tema, med særskilt vekt på Arktis. Denne samlingen er mye brukt, ikke minst av Longyearbyens stadig nye innflyttere og av studenter og turister. På tampen av 2012 mottok biblioteket en stor bokgave fra Geir Aasebøstøls etterlatte. Denne bokgaven besto for en stor del av polarlitteratur. Noe av denne samlingen ble innlemmet i samlingen i år men fremdeles gjenstår en del. Dette er et tidkrevende arbeid som må registeres når det er kapasitet. Mediateket som ble benyttet som møte- og kurslokale av studenter og til bibliotekets egne arrangementer stengte ved juletider Vi fikk bevilget kr fra disposisjonsfondet for å gjøre om dette rommet til en ungdomsavdeling. Ungdomsavdelingen åpnet 5. oktober. Rommet ble rustet opp blant annet med nye hyller og en ekstra vegg hvor det er hengt opp tre Xbox spillkonsoller. Tilhørende spill ble kjøpt inn. Tegneseriesamlingen flyttet inn i ungdomsavdelingen. Vår nye ungdomsavdeling har blitt en populær møteplass for Longyearbyens unge befolkning og her spilles det spill både analogt og digitalt. Ny husleiekontrakt med Lompensenteret er undertegnet og gjelder ut På tampen av året ble det kjent at Amfi Drift har kjøpt Lompensenteret og overtar fra Vi venter spent på hva det vil medføre av endringer for Lompensenteret og for oss. 8 Side 201

30 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Mandag, onsdag og torsdag: Tirsdag og fredag: Lørdag: Arrangement 44 arrangementer ble besøkt av personer. 29 av arrangementene hadde barn/familier som målgruppe 2013 har vært et aktivt år. Ved siden av den daglige driften har vi prioritert formidling for barn og ungdom med jevnlige fortellerstunder og klassebesøk. Vår barne- og ungdomsbibliotekar jobber aktivt for å nå disse målgruppene og tilbyr formidling der brukerne ønsker det, hos oss eller hos dem. Det har vært 13 formidlinger for barnehagebarn i biblioteket i Vi har hatt 11 klassebesøk og 1 besøk av SFO. I november var det «Natt i biblioteket» over 2 netter for 5. trinn. Dette er svært populært og vi har fått signaler om at 4. trinn i år allerede har begynt å glede seg til neste år. Åpne fortellerstunder for de minste har i år vært i forbindelse med andre markeringer. Vi har hatt fortellerstunder i forbindelse med Solfestuka, Kunstpause, Advent og Lucia. Vi har også hatt besøk av Jørn Hurum som fortalte om «Monsterøglene på Svalbard». Med brask og bram åpnet vår nye ungdomsavdeling 5. oktober med Norges eneste offisielle Donaldtegner Arild Midthun. 50 personer kom på åpningen. Arild Midthun holdt tegneserieverksted både på biblioteket og på skolen i dagene før åpningen. Spedbarnstreff hver tirsdag er populært. Foresatte tar med barnet sitt og prater sammen. Når vi har muligheter til det, tilbyr vi babysang. I løpet av 2013 har det vært 2 møter i forbindelse med spedbarnstreffene med tema ernæring og søvn. For voksne har vi i 2013 hatt 2 foredrag om polare tema. Ett med Sigri S. Meløy, forfatteren bak «Polarheltinner» og ett med Stein P. Aasheim i forbindelse med Solfestuka. Under KunstPause Svalbard var bibliotekets bidrag «Krimaften» med Hans Olav Lahlum. Biblioteket har selv holdt et krimforedrag for Svalbard Rotaryklubb. Leseringen møtes hver første onsdag i måneden, til sammen 9 ganger i personer er med i epostgruppa til leseringen og kommer til samlingene. Vi ønsker at Leseringen skal være et forum der folk blir kjent og der vi har litteraturen som et samlingspunkt. Tema og bøker bestemmer Leseringen selv. Sommeravslutningen har de siste årene vært lagt til Fornebu og til juleavslutningen i biblioteket tar alle med en matrett hver. Arrangement Målgruppe Oppmøte Fortellerstunder barnehager Barn 434 Klassebesøk (inkl. SFO) Barn/Ungdom 183 Natt i biblioteket 5. trinn 37 Spedbarnstreff inkl. foredrag Barn/Voksne 101 Åpning ungdomsavdeling Barn/ungdom 50 Tegneserieverksted Barn/ungdom Jørn Hurum foredrag Barn 65 Åpne fortellerstunder, Solfest, Kunstpause, advent, lucia Barn 178 Polare foredrag, Sigri S. 9 Side 202

31 Arrangement Målgruppe Oppmøte Meløy og Stein P. Aasheim Voksne 184 Film og foredrag i samarbeid med Kulturhuset og Tromsø Internasjonale Filmfestival Voksne 10 Foredrag for Svalbard Voksne 7 Rotaryklubb Krimaften med Hans Olav Lahlum Voksne 65 Leseringen Voksne 111 Tilsammen Utstillinger Biblioteket har hatt utstillinger som gjenspeiler kulturarrangementer som ellers skjer i Longyearbyen. Eksempler er Solfestuka hvor vi bidro med utstilling av årets soltegning i samarbeid med barnehagene, KunstPause Svalbard og Polarjazz. Vi har i 2013 hatt tre store utstillinger laget av barnehagene, 2 fra Longyearbyen barnehage og 1 fra Kullungen barnehage. I tillegg har vi hatt en rekke små og store temautstillinger biblioteket selv står for. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Biblioteksjef Barne- og ungdomsbibliotekar 1,0 årsverk 1,0 årsverk Biblioteksjefstillingen vakant i september måned. Barne- og ungdomsbibliotekaren var mye borte i november på grunn av masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur. Eksamen ble avlagt i desember. Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -459 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm, renhold) 526 Øvrige driftskostnader (bokinnkjøp, IT, m.m.) 519 Sum driftskostnader Driftstilskudd PLAN OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan oppdateres fortløpende. Det meste i samarbeid med de andre lederne i enheten. Ajourføres på web Kulturkalender 5. SAMARBEID Norsk systemutvikling (Mikromarc) Troms fylkesbibliotek og andre bibliotek Norsk Forfattersentrum Norsk Kulturråd Fritt Ord De andre enhetene i Kultur- og fritidsforetaket Longyearbyen skole Longyearbyen, Kullungen og Polarflokken barnehager 10 Side 203

32 Sysselmannen Svalbard Museum Andre lag og foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i Longyearbyen 6. INFORMASJON Alt som skjer av åpne arrangementer i biblioteket publiseres på hjemmesiden. Plakater henges opp i biblioteket, i inngangspartiet til Lompensenteret, Svalbardbutikken og Næringsbygget. Ofte lager vi også en utstilling i biblioteket før arrangementet. Felles arrangement med andre aktører i Longyearbyen legges ut på Lokalstyrets hjemmeside og noen ganger med annonse i Svalbardposten. Hjemmeside: Bibliotekets katalog er også søkbar på nett og lånere kan betjene sine egne lån (reservering, fornyelser) ved å benytte seg av «Mine sider». Lenke til Troms fylkesbibliotek for utlån av E- bøker. 7. UTLÅN OG UTLEIE Longyearbyen folkebibliotek leier ikke ut sine lokaler. Mediateket ble nedlagt desember Longyearbyen kulturhus 1 VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen kulturhus ved kulturhusleder har, i tillegg til å skape aktivitet i kulturhuset, som hovedoppgave å utvikle idéer, legge til rette for, samt gjennomføre av varierte kulturtiltak. Prosjektledelse av ca kulturarrangement, koordinere og utvikle et nært samarbeid med stedets frivillige organisasjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. I løpet av året er det en rekke enkeltarrangementer som krever en stor grad av detaljplanlegging ettersom produksjoner i dag ofte involverer mange mennesker og flere organisasjoner. I tillegg til enkeltarrangementene er det Solfestuka (i mars) og KunstPause Svalbard (i november) med til sammen ca enkeltarrangementer som skal planlegges og gjennomføres av kulturhuslederen. Ikke minst er ønsker og krav til profesjonalitet i så vel planlegging, markedsføring, teknikk og gjennomføring blitt større og større. Innenfor kulturhuslederens ansvarsområde ligger også stillingene som kulturhusteknikere (1,7 årsverk) og tre timeansatte kinomaskinister. Kulturhusteknikeren jobber i tillegg 0,3 årsverk i Svalbardhallen. Kulturhusteknikerne bistår foretaket på tvers av enhetene. Med det nivået organisasjonen i dag har på det tekniske området er vi i stor grad selvhjulpen ved de fleste produksjoner, men i fm større produksjoner må vi også leie inn tekniker(e). I årenes løp, og i forbindelse med at vi tok i bruk Longyearbyen kulturhus i desember 2010, er det kjøpt inn mye teknisk utstyr som krever daglig ettersyn og oppfølging i forhold til vedlikehold og utleie. Med en økende utstyrspark er det også et faktum at vedlikeholds- /servicekostnadene er høye. I årene fremover er det etter vår mening av stor betydning at vedlikeholds-/servicebudsjettet opprettholdes, og helst økes, slik at det er mulig å holde et tilfredsstillende teknisk nivå. I motsatt tilfelle vil dette gå utover programtilbudet. Det er også et etterslep når det gjelder innkjøp av teknisk utstyr til kulturhuset, noe som styret er orientert om gjennom styremøter i I 2013 har bruk av egne budsjettmidler bidratt til at etterslepet er redusert. 11 Side 204

33 I tillegg til å bistå det lokale kulturlivet med utstyr og faglig bistand, har utleie til byens mange små scener i puber og restauranter økt de siste årene. Også i 2013 har samarbeidet med byens lag og foreninger vært avgjørende for et godt resultat. Representanter fra foreningslivet møter kulturadministrasjonen gjennom kulturforum med ujevne mellomrom, og litt avhengig av behovet det enkelte år. I tillegg har kulturhuslederen jevnlig kontakt med lederne for de ulike organisasjonene, samt representanter fra byens næringsliv. Kongelig besøk Longyearbyen ble igjen beæret av kongelig besøk, denne gangen av H. M. Dronning Sonja i tiden Den offisielle delen av programmet ble gjennomført torsdag og besto av programpostene a) Offisiell lunsj på Huset, b) Offisiell åpning av kunstutstilling «Tre reiser Tre landskap» med Dronningen, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen (sistnevnte ikke til stede) i Galleri Svalbard og til slutt c) Offisiell åpning av Polarjazz 2013 og tilstedeværelse under åpningskonserten med Kari Bremnes i Longyearbyen kulturhus. Kulturhuslederen var Longyearbyen lokalstyres prosjektleder for besøket og hadde ansvaret for Dronningens «minuttprogram» i nært samarbeid med Sysselmannen på Svalbard, Galleri Svalbard og Polarjazz. Tilskuddsordninger og samarbeid med næringslivet Enheten mottar ca. kr i støtte fra Norsk Kulturråd og varierende beløp via den lokale korkpengeordningen (kr til KunstPause Svalbard, og i motsetning til alle foregående år er det ikke innvilget korkpenger til teknisk utstyr). Videre spiller næringslivet en svært viktig rolle som samarbeidspartner i forskjellige sammenhenger. I overkant av 20 bedrifter bidrar med ca. kr til gjennomføringen av Solfestuka og KunstPause Svalbard. I tillegg forekommer det at bedrifter støtter enkeltprosjekter. Den økonomiske støtten dette representerer er avgjørende dersom vi skal kunne opprettholde både kvalitet, kvantitet og bredde i programproduksjonen. Målsetting for virksomheten Øke befolkningens tilfredshet med tilbudet fra Kultur- og fritidsforetaket. Gi opplevelser, stimulere til kunnskap, deltakelse og tilhørighet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Kulturhuslederen og de to kulturhusteknikerne er fleksibelt tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Aktiviteter Utover det som koordineres med de øvrige virksomhetene i enheten nevnes: Administrasjon (daglig gjøremål, besøk, telefoner, møter, annonsering, e-post, utlån av utstyr, oppdatering av intranett, internett og billettsystem, samt ressursbeskrivelse, prosjekter). Planarbeid (strategi og planarbeid) Økonomi (budsjett, kalkyler og regnskap) Aktiviteter (administrasjon/planlegging av kulturhusutleie, pianostemming osv.) 12 Side 205

34 Arrangement Oversikt over egne arrangement eller der vi har bidratt i samarbeid med andre bl.a. teknisk.: Januar «Helt bort fra tiden» (Scene Helgeland) Hovedscenen UKM 2013 Sigri S. Meløy kåserer Hanna Resvoll-Holmsen Hovedscenen Biblioteket H. M. Dronningen besøk (utstilling/konsert) Hovedscenen/galleriet Januar/februar Polarjazz 2013 (offisiell åpning/longyearbyen Storband i k-hus) Hovedscenen/diverse arenaer Februar Musikalen «Hair» i regi av skolen Hovedscenen Konferanse IDG i regi av Spitsbergen Travel Hovedscenen Mars LAN Hovedscenen Solfestuka 2013 Foredrag med Stein P. Aasheim (Solfestuka) Åge & Sambandet Konferanse Korus Nord i regi av Longyearbyen sykehus Kurt Nilsen - Norsk aften Hovedscenen/diverse arenaer Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen April Mistero Buffo (Hålogaland Teater) Hovedscenen Folkemøte om lokalsamfunnsplanen Klaus på kanten (TV2-opptak) Kick-off for Svalbard Skimaraton Verdens Bokdag: «Boka jeg aldri glemmer» Middag Bankett for Svalbard Skimaraton Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Rabalder kulturkafé Hovedscenen Svalbardhallen Mai 1.mai Hovedscenen Konferanse Norsk Romsenter/ESA i regi av Spitsbergen Travel Nasjonaldagsfeiring U.L. Polarleik 60-årsjubileum Konsert - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Trampeklapp (konsert i regi av skolen) Kulturutveksling til Barentsburg Allmøte for Longyearbyen lokalstyre Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen/Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Barentsburg Hovedscenen Juni Longyeardagen (museet/galleriet/familieforest.illing/byvandring) Museet/galleriet/Hovedscenen/byen Mordet på Algebra (musikal i regi av skolen) LAN-Party i regi av Ung i Longyearbyen Hovedscenen Hovedscenen Juli Polar eufori i regi av Spitsbergen Travel Hovedscenen August Valgtorg for ungdom Rabalder kulturkafé September Blueshelg (Malvin Nøsen & The Company) Barentz Pub Konsert - Arve Tellefsen (fiolin) og Sveinung Bjelland (piano) Kulturutveksling FRA Barentsburg Saturday Night Live med Blåmyra og Lucky Lips Gisp! Musikk og akrobatikk fra Kina (Rikskonsertene/Oppvekst) Hovedscenen Hovedscenen Huset Hovedscenen 13 Side 206

35 Oktoberfest LAN-Party i regi av Ung i Longyearbyen Radisson BLU Hovedscenen Oktober Konferanse Oppvekstforetaket Hovedscenen Konsert med The United Dark Season Blues 2013 (offisiell åpning i kulturhuset) Hovedscenen Hovedscene/diverse arenaer November Den store kinodagen (start natt til lørdag) Hovedscenen KunstPause Svalbard 2013 (KPS 2013) Bokprat med Hans Olav Lahlum (KPS 2013) The Border med Jo Strømgren Kompani (KPS 2013) Konsert - Anne Grete Preus Band (KPS 2013) Kulturskoleforestilling Danser med isbjørner (kulturskolen) Swingkurs i regi av U.L. Polarleik Sirkus Svalnardo Friskliv Telenors julekonsert 2013 Julemesse (salgsmesse) Hovedscenen/diverse arenaer Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Rabalder kulturkafé Desember Adventsmarkering Utendørs/bibliotek Friskliv Julebord LL Sirkusuka Hovedscenen Huset Hovedscenen Juleball Rabalder k. Dansemaraton (Birgitte Dahl Knutsen) Julekonsert «Vi synger julen inn» Kulturhuset/Svalbardh./ungdomskl. Svalbard Kirke Øvrige aktiviteter i kulturhuset Onsdager og søndager: 1 2 kinoforestillinger. Skolen, flere lag, foreninger, band og enkeltpersoner benytter kulturhusets til sine ukentlige øvelser, samt enkeltarrangementer som ungdomsdisco, tematimer for barn osv. I 2013 har følgende lokale aktører benyttet kulturhuset ukentlig hele/deler av året (der annet ikke er angitt i parentes): Sirkus Svalnardo Pilates U. L. Polarleik Dansetrening (ungdommer) Irsk dans Store Norske Mandskor Ungdomskoret (sporadisk) Magedans Espen Rotevatn øver på flygelet Yoga for gravide/yoga grunnkurs Ung Foto Schmeerenburg (øving) I tillegg en rekke enkeltarrangementer (på utesteder/andre arenaer) der vi har stilt med teknisk utstyr. Kulturhuslederens ansvarsområde omfatter også programmering og 14 Side 207

36 personalforvaltning for Longyearbyen kino. Detaljene for dette virksomhetsområdet omtales nedenfor i eget kapittel. I tillegg til ovennevnte bistår kulturhusteknikerne ved en rekke mindre og større arrangementer på arrangementssteder utenfor kulturhuset. Kunstprosjektene i Longyearbyen kulturhus Etter en konkurranse med 73 deltakere har Kunstutvalget valgt ut tre kunstnere/kunstprosjekt til kulturhuset. Kunstutvalget har bestått av Sigfrid Hernes (leder/kunstnerisk konsulent fra KORO Kunst i offentlige rom); arkitekt Øyvind Lind (PW Arkitekter AS, Harstad); enhetsleder Galleri Svalbard Jan Martin Berg, brukerrepresentant (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF) og kulturhusleder Roger Zahl Ødegård, byggherre og sekretær, (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF). Jenny Alnæs med lysinstallasjonen «Ekvinoktium» på sidepanelene på Hovedscenen. Alnæs er 50 år og bosatt i Halden (født i Fredrikstad) og har gjort en rekke kunstprosjekter i offentlig rom og har solid erfaring i å tenke kunst i forhold til arkitektur og brukere. Hun har lenge jobbet med prosjektet «Odyssé», hvor det å reise er tema. Sivilisasjonens strukturer sett i fugleperspektiv. Det er subjektive reiseskildringer hvor veinettet fra de ulike byene er perforert på flatene og underliggende lys skinner igjennom. Svein Flygari Johansen med videokunstverket «Now» over inngangspartiet. Johansen er 52 år og er bosatt i Oslo (født i Alta) og jobber med elektronisk kunst, og har gjort flere kunstprosjekter i det offentlige rom. Han jobber med prosesser som utvikler seg over tid og som styres/påvirkes av eksterne kilder, gjennom internett, eller av interne kilder som for eksempel ulike hendelser på en skole. Det at hans verker hele tiden er i utvikling og i en prosess fører til at verket til enhver tid vil være ny for brukerne. Stefan Törner med speilmosaikken «Speilfotinger» på mesaninen. Törner er 39 år og bosatt i Bergen (født i Borås, Sverige) og har erfaring i å jobbe med store flater i forbindelse med kunstprosjekt i offentlig rom. Han er opptatt av at brukerne skal være en del av prosessen fram til ferdig verk. Han mener at det skaper en delaktighet og eierskap til verket, og i et så lite samfunn som Longyearbyen, ser han på det som spesielt interessant. I kunstprosjektet Young Wheels i Bergen 2007, fulgte han ei gruppe ungdommer til ulike plasser for skating. Det ble grunnlaget for en 24 kvadratmeter stor flate hvor skating er tema. Kunstprosjektene omfatter kunst i storsalen, på mesaninen og over inngangspartiet og har et totalbudsjett på kr i sin helhet finansiert av bidrag fra næringslivet og KORO. I tillegg bidrar Telenor Svalbard AS med midler til innkjøp av kunst fra kunstnere med lokal tilknytning hhv. H. M. Dronningen, Ørnulf Opdahl, Kjell Nupen og Aino Grib. Bildene av Dronningen, Opdahl og Nupen betraktes som "lokal tilknytning") på basis av Dronningens fotografier fra Svalbard (2006) og utstillingen "Tre reiser tre landskap" som ble åpnet i Galleri Svalbard Kunstprosjektene ble avduket under KunstPause Svalbard ADMINISTRASJON Bemanning Kulturhusleder Kulturhusteknikere 1,0 årsverk 1,7 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler 1) Side 208

37 Øvrig drift Kostnader totalt Driftstilskudd ) Longyearbyen kulturhus (50 % av total) og kontorer for ansatte. I tillegg belastes kinoen leie (50 % av total) for kulturhuset. 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan Oppdateres fortløpende. Kulturkalender Ajourføres fortløpende på web. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kulturforum Lag og foreninger Enkeltpersoner Offentlige etater Bookingbyrå og sentrale kulturorganisasjoner (bl.a. Hålogaland Teater, Riksteatret, Rikskonsertene, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester - NOSO). 6. INFORMASJON Kulturkalender Aktiv bruk av våre hjemmesider. Annonsering Arrangement annonseres i Svalbardposten. Oppslag Ved behov. Internett Arrangementskalender og nyheter via Annet DM i post ved behov (Direkte Mail til hver postkasse). 7. UTLÅN OG UTLEIE Generelt Enkelt teknisk utstyr. Lokaler Longyearbyen kulturhus med Hovedscenen, Foajéscenen, Lydstudio (musikkverksted), kontrollrom (multimediaverksted), møterom, Greenroom, artistgarderobe og sidescene. Snekkerverksted i Nybyen. Lydutstyr Utlån/utleie av PA-anlegg. Musikkinstrumenter. Lysutstyr Utlån/utleie av lysanlegg. Scener Moduler. Fast scene i kulturhuset. 16 Side 209

38 Stoler / bord Et stort antall stoler og bord av enkel standard er anskaffet til bruk ved større arrangement både ute og inne. Utstyret lånes ut til andre arrangører. 8. PROSJEKT Musikkverksted Lydstudioet i kulturhuset fungerer som musikkverksted. Nytt utstyr Fortløpende oppdatering av lyd/lys utstyr. Longyearbyen Kino 1. VIRKSOMHETEN Innledning I 2013 ble det solgt billetter til forestillingene kl. 18 (hovedsakelig barne- /ungdomsfilmer) og billetter til forestillingene kl. 20 (ungdoms-/voksenfilmer), dvs. til sammen besøkende. Dette tilsvarer en økning på 23,4 % for barne-/ungdomsfilmer og en reduksjon på ca. 10,5 % for voksenfilmer. Den samlede økningen utgjør ca. 0,5 % (156 flere solgte billetter sammenlignet med 2012). Billettinntektene utgjorde kr kr høyre enn året før, men kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dårlig filmtilgang i 1. halvår Totalt er merforbruket på kinovirksomheten kr forhold til budsjett, og skyldes det faktum at kostnadene til reklame og strøm er høyere enn budsjettert. Det ble vist 116 filmer/ 135 forestillinger hvorav 21 filmer/28 forestillinger var norskproduserte. Her, som på fastlandet, er det de filmene som får mest medieomtale som også trekker det største publikumet. Det høyere antallet forestillinger sammenlignet med 2012 skyldes at Tromsø Internasjonale Filmfestival 2013 (TIFF) og CinemArctic viste 11 filmer parallelt i Tromsø og Longyearbyen. Den lave publikumsoppslutningen (311 besøkende) har vært avgjørende for at samarbeidsprosjektet ikke blir videreført. Av årets 116 titler/135 forestillinger sto 5 av titlene/forestillingene for 21 % av besøket og 21 % av omsetningen, noe som også er helt typisk for kinobransjen på fastlandet. Best besøkt var den norske animasjons-/familiefilmen filmen «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa» med 475 besøkende (i 2012 var det 617 besøkende på den best besøkte filmen - «James Bond: Skyfall»). Den amerikanske filmen «The Hunger Games: Catching Fire» kom på en god andreplass med 237 besøkende (i 2012 var det den norske filmen «Kon-Tiki» som kom på andreplass med 482 besøkende). Den best besøkte filmen i 3D var den amerikanske filmen «Hobbiten: Smaugs ødemark» med 184 besøkende (i 2012 var det ned newzealandske/ amerikanske filmen «Hobbiten: En uventet reise» med 259 besøkende). Målsetting for virksomheten Tilby et repertoar innenfor de fleste genrer som jevnlig tilfredsstiller de forskjellige aldersgruppene og smaksretningene blant publikum. 17 Side 210

39 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Etter innflytting i kulturhuset viser kinoen film hver søndag kl (ungdom/voksne) og hver onsdag kl (alle aldersgrupper), samt ved behov/tilgang på film også kl I skoleferien er det ikke et filmtilbud for barn/ungdom. Aktiviteter Kinoforestillinger. Arrangement I tillegg til ordinære visninger som beskrevet ovenfor deltar kinoen på Den Store Kinodagen (DSK) som er et landsomfattende arrangement der de fleste kinoer deltar med ekstravisning av film til rabatterte priser en lørdag i november. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kinomaskinister og billettører 0,3 årsverk Økonomi Billettpriser: kr 60 kl og kr 90 kl Inntekter (alle tall i 1000 kr) 513 Filmleie/frakt 191 Lønn og personalkostnader 264 Kostnader lokaler 565 Øvrige driftskostnader 522 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Utvelgelse og planlegging av filmvisninger foretas av kulturhuslederen. 5 SAMARBEID Samarbeidspartnere Film & Kino (medlem) Norsk Kinoforbund (medlem) Norske Kinosjefers Forbund (medlem) 6. INFORMASJON Kulturkalender Annonseres på våre nettsider. Bildeannonser og filminformasjon/-omtale annonseres i fellesannonsen for Kultur- og fritidsforetak KF i Svalbardposten. Oppslag Kinoplakater. Internett Longyearbyen kino finnes på og på Filmwebs nettsider 18 Side 211

40 7. UTLÅN OG UTLEIE Ingen utlån/utleie. 8. PROSJEKT Ingen særskilte prosjekter i 2013 Galleri Svalbard 1 VIRKSOMHETEN Innledning Galleri Svalbard huser de permanente kunst- og kultursamlingene Kåre Tveter samlingen, Svalbardsamlingen (kart, bøker og sedler) og Recherche-samlingen. Til denne delen av galleriet tar vi inngangsbillett hvor visning av filmen Svalbards arktiske natur inngår. Som bidrag til driften formidler galleriet salg av kunst gjennom faste og skiftende utstillinger. Her presenteres verk av kunstnere inspirert av svalbardnaturen. I utsalget er det også en bok- og gaveavdeling med forskjellig kunstbøker, generell svalbardlitteratur og et utvalg designvarer. Varm drikke og forfriskninger tilbys i Art Café, som også har skjenkebevilling. Et annet viktig formål er å tilby lokaler for vekslende utstillinger. Det avholdes syv til åtte utstillinger årlig. I høysesong (fra mars til oktober) presenteres hovedsakelig svalbardinspirert kunst, og i mørketiden, tiltenkt lokalbefolkningen, vises også annen kunst. I 2013 besøkte personer Galleri Svalbard, mot året før. Dette er en økning på 4,7 %. Totalt viser regnskapet et merforbruk på Dette er hovedsakelig knyttet til lønn, strøm og flytteutgifter. Målsetting for virksomheten Gi både fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Høysesong ( ) Mandag søndag Lavsesong ( / ) Mandag Stengt Tirsdag lørdag Søndag Aktiviteter Ekstra åpninger (utenom åpningstid) for grupper 64 stk. i Totalt antall gruppebesøk i løpet av året var 142. Galleriet har hatt åtte utstillingsåpninger i Utstillingsåpningen til Tre reiser tre landskap der hennes majestet selv sto for åpningen, ble også en suksess og bør trekkes frem. 19 Side 212

41 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer Gallerimedarbeidere 1,0 årsverk 0,9 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Vareforbruk 378 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm) 326 Øvrige driftskostnader 290 Sum kostnader Driftstilskudd 655 Priser Familie Voksen Honnør Student Barn Barn Grupper år u/ 12 år min. 10 pers stk Inngangsbillett Årskort år Velkomstdrink 35 Ekstraåpning pr. time PLAN- OG PROGRAMARBEID Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Utstillingsplan Med galleriets målsetting om å gi fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud, utarbeider Kultur- og fritidsforetaket en utstillingsplan på syv til åtte skiftende utstillinger årlig. Disse er av ulike uttrykksformer. Utstillinger i 2013: Tre reiser, tre landskap. H. M. Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen. Grafikk PolArt: i samarbeid med Tromsø Kunstforening. Helene Sommer, Christian Bermudez, Sigbjørn Bratlie (Solfestuka 2013). Installasjon og videoverk Svalbardbasillen: Rudolf Overå. Grafikk/collage. Ulvehiet: Ingjerd Hansen Juvik. Tegninger Svalbard tur/retur: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Inger Johanne Nyhagen og Terje Roalkvam. Grafikk, bokverk, tegninger, akvareller og skulpturelle objekter. Arktiske landskap. Hardy Brix. Malerier. Points of Light. Eva Faye og Inger Johanne Grytting. Tegninger og malerier på vellum. Kari Aasen og Brit Bøhme: Malerier og skulpturelle objekter (KunstPause Svalbard 2013) 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kunstnere fra inn- og utland ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum), Nordnorsk Kunstmuseum, HMD Sonjas kunststiftelse, Longyearbyen skole, Svalbard Reiseliv, Spitsbergen Travel, SKiNN (Senter for Kunstformidling i Nord-Norge). 20 Side 213

42 6. INFORMASJON Generell informasjon Informasjon om Galleri Svalbard er med i Svalbard Reiselivs Guide Longyearbyen. Aktivitetskalender Åpningstider, utstillinger og arrangementer oppføres i aktivitetskalender som utgis av Svalbard Reiseliv hver uke. Annonsering Galleriets åpningstider annonseres gjennom Svalbardpostens åpningsguide i månedens første utgave. Utstillinger og arrangementer annonseres særskilt og det samme gjør åpningstider for sommer, jul og påske i fellesannonsen Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF informerer i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider, nye utstillinger og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag/plakatering. Internett Informasjon om Galleri Svalbard finnes på / I tillegg har galleriet en egen profil på Facebook. Utstillinger og arrangementer blir oppført i hva skjer kalender på (som også vises på Svalbardpostens nettside). Informasjon blir sendt pr e-post til turoperatører og overnattingssteder i Longyearbyen. Pressemeldinger til Svalbardposten og aktuelle andre aviser. Longyearbyen kunst- og håndverkssenter 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter har 10 utleieverksteder, hvorav 8 er forbeholdt langtidsleie til fastboende og to tilegnet besøkende kunstnere for korttids leie inntil tre måneder. Ved utgangen av 2013 holdt følgende faste leietakere til i senteret: Barbara Fogden fotografi og rammeverksted Tove Eide design og re-design Hanne Olsen Ingerø tekstil Eva Grøndal/Grøndal Foto - fotografi Ingvei Elise Hagen billedkunst MadeAt78N v/jenny Jonsson klær og smykker Longyearbyen Fotoklubb fotografi Her er det salg av kunst og kunsthåndverk mens nye produkter blir utformet i besøkendes påsyn. I 2013 har alle verkstedene unntatt ett vært utleid hele året igjennom. I Kunst- og håndverkssenterets 2. etasje tilbys overnatting til besøkende kunstnere inntil tre måneder. Lokalene består av tre dobbeltrom med felles stue/kjøkken og to bad. Kunstnerhyblene har i ,5 % belegg hele året igjennom. Dette er noe lavere enn året før. Utviklingen ser i skrivende stund ut til å ha snudd opp igjen. For Kunst- og håndverksenteret er det et lite overskudd i henhold til budsjett, for gallerihyblene et tilsvarende underskudd. Totalt for senteret og kunstnerhyblene er det husleie og strøm som er de største kostnadene og totalresultatet balanserer på de to enhetene. 21 Side 214

43 Målsetting for virksomheten Tilby fastboende lokaler hvor kunst og kunsthåndverk kan utøves, samt kunne tilby tilreisende kunstnere hybler og verksted for å fremme kunst inspirert av Svalbard også utenfor Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. Tilby tilreisende kunstnere rimelig overnatting i et kunstnermiljø for å fremme kunst inspirert av Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Døren mellom Galleri Svalbard og Kunst- og håndverksdelen i 1. og delvis 2. etasje står åpen i galleriets åpningstid. Utover dette er senteret åpent når leietakere er til stede. Det er opp til hver enkelt leietaker når de ønsker å holde åpent. Aktiviteter Fotoklubben bruker senteret som møtested. Arrangement Fotoklubben presenterer ny utstilling to ganger årlig, henholdsvis i Solfestuka og KunstPause Svalbard. og de andre kunstnerne/ kunsthåndverkerne under titlene XXX og Bosetninger. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer (årsverk, se pkt under Galleri Svalbard) Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -329 Lønn og personalkostnader (se Galleri Svalbard) 0 Kostnader lokaler (husleie, strøm) 415 Øvrige driftskostnader 9 Sum kostnader 424 Driftstilskudd 95 Priser Verksted og overnatting Fast leie pr. mnd Gjestekunstnere pr. døgn 1 dg - 1 uke 1 uke - 4 uker 4 uker + Verksted 14m2 (1. etg) Verksted 28 m2 (2. etg) Verksted 28 m2 inkl. Vann (2. etg) Enkeltrom - selvhushold Dobbeltrom - selvhushold Tilleggspriser Pr. time Vask av rom / verksted 280 Leie sengetøy / håndklær Side 215

44 Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen 1. VIRKSOMHETEN Innledning Ung i Longyearbyen er en fellesbetegnelse på det totale ungdomsarbeidet, og jobber aktivt for å tilrettelegge og gi ungdommen en meningsfull og positiv tilværelse i Longyearbyen. Det begrensede og omskiftelige ungdomsmiljøet, stedets isolerte beliggenhet, isbjørnfaren utenfor bosettingen og det harde klimaet, gjør at det på mange måter er spesielt å vokse opp i Longyearbyen. Ung i Longyearbyen tilbyr arenaer hvor ungdommen kan organisere egen fritid, prøve ut ferdigheter, finne sitt talent og samles i uformelle nettverk. Ungdomsvirksomheten Ung i Longyearbyen er organisert i disse hovedområdene: Ungdomsklubben Selvstyrt ungdomshus Longyearbyen ungdomsråd Camp Svalbard UKM Sirkus Svalnardo LYB LAN 35 arrangementer, tiltak og prosjekter av ulik størrelse (Ung i Lyb i sommer, juleball, konserter, Ut & kjør, Solfestarrangement og temakvelder) Bredt tverrfaglig samarbeid med skolen, sykehuset, sysselmannen, UNIS, øvrige avdelinger i Longyearbyen lokalstyre samt frivillige lag og foreninger Ungdommens kulturstipend I 2013 har det vært gjennomført 35 enkeltstående arrangementer i tillegg til faste åpningstider på ungdomsklubben og UHU (selvstyrt ungdomshus). Aktivitetene spenner fra store prosjekter som Camp Svalbard, UKM (ungdommens kulturmønstring), Sirkus Svalnardo og LAN til enkeltstående kvelds- og helgearrangement som dansemaraton, forebyggende tiltak og konserter. For at ungdomstilbudet skal oppfattes som godt og interessant av ungdommen, forutsetter det at vi er endringsdyktige og kan tilpasse oss ungdommens interesser, verdier og prioriteringer. Ideen med Ung i Longyearbyens arbeid er at det skal være kort vei fra idé til igangsettelse og gjennomføring. På denne måten sikrer vi ungdommens medvirkning ved at de kan foreslå aktiviteter som blir gjennomført. Dette skaper motiverte ungdommer som ser at de kan være med å påvirke tilbudet i Longyearbyen. Vi på vår side kan gripe tidlig inn og sette inn strakstiltak hvis vi ser at enkeltungdommer eller deler av ungdomsgruppa trenger ekstra oppmerksomhet, aktivitet og oppfølging. Vi ser den samme tendensen i Longyearbyen som ellers i landet at målgruppa tilbringer mye tid på sosiale medier. Vår største konkurrent har derfor blitt smarttelefonen. Vi som jobber med ungdommene, må være kreative og «snu oss i lufta» for å møte disse utfordringene. Vi må tilby aktiviteter og arrangementer som er basert på det de brenner for. Tilbudene må balanseres mellom aktiviteter de vil ha, og aktiviteter som kan skape nye interesser. Vi erfarer at vi ikke utelukkende kan tenke forebygging i ungdomsarbeidet. Vi må også sørge for at ungdommenes kultur- og fritidsopplevelser har en egenverdi som uttrykk for ungdomskulturen, fordi opplevelsene er viktig for dem her og nå. Bakteppet må ha flere nyanser enn anti-mobbing, anti-vold, anti-rus osv. Stikkord som medbestemmelse og nytenkning kan på den måten bidra til å utvikle interesse, økt selvtillit og en positiv identitet. Det de opplever hos oss legger føringer for vei og verdivalg senere i livet. Tilbudet til ungdom i Longyearbyen skal representere mangfold og variasjon. Det bør også være en motvekt til den ungdomskulturen som strømmer mot dem gjennom andre kanaler. Vi 23 Side 216

45 har likevel en utfordring med å nå alle. I sommer arrangerte vi for andre gang Ung i Lyb i sommer, en satsing med aktiviteter for å de som ikke reiste på sommerferie. Sykkeltur, hundegårdsbesøk, filmkvelder, grillfest og sammenkomster på ungdomsklubben ble gjennomført med varierende deltagelse gjennom sommeren. Som en del av det rusforebyggende arbeidet holdt vi også UHU åpent hele sommeren og arrangerte åpent hus på ungdomsklubben én lørdag per måned gjennom hele året. Visjon Ungdommene i Longyearbyen skal få mulighet til å utvikle interesse, selvtillit og en positiv identitet. Målsetting for virksomheten Ung i Longyearbyen skal: stimulere til aktivitet, deltakelse, medbestemmelse og tilhørighet øke ungdommens nysgjerrighet, stimulere kreativitet og nytenkning gjenspeile og fremme ungdommens interesser skape samfunnsbevisste og ansvarlige ungdommer gi ungdom innflytelse i Longyearbyen samarbeide med flere instanser i Longyearbyen Overordnet mål er å utvikle interesse, selvtillit og positiv identitet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Ungdomsklubben Mandag junior Onsdag Fredag senior junior senior Selvstyrt ungdomshus Åpent daglig Søndag - torsdag Fredag - lørdag UKM - ungdommens kulturmønstring UKM Svalbard feiret tiårsjubileum i Over ungdommer over hele landet deltar. UKM er Norges viktigste arena for de unges kulturuttrykk. Her i Longyearbyen prøver vi å gjøre maksimalt ut av UKM for å gi de unge en solid og verdifull erfaring og opplevelse. Alle som melder seg på UKM, får delta. Vi har medvirkende ungdommer i alle funksjoner på, foran og bak scenen: lys, lyd, scenearbeidere, markedsføring, sminke, musikere, dansere, fotografer, kunstnere og filmskapere. UKM har gjennom ti år vært et populært prosjekt og inspirerer til kreativitet og egenutfoldelse. Kulturinteressert ungdom i Longyearbyen har i tillegg til gode øvingslokaler, også tilgang på kompetanse og ressurspersoner som hjelper dem å utvikle seg og presentere seg på best mulig måte. Dette ser vi resultatet av når vi gjennom ti år har sendt talentfulle ungdommer til UKM-festivalen for å representere Svalbard. Camp Svalbard Camp Svalbard ble i 2013 arrangert for femte gang. Denne gangen på ny lokasjon i Ymerbukta i Isfjorden. I vakre omgivelser foran den majestetiske Esmarkbreen bodde unge deltakere, voksne instruktører, ledsagere og camppersonell i telt og lavvo. I løpet av tre dager var ungdommene på isbrevandring, fisketur og båttur. Noen heldige deltakere ble trukket ut til å være med på SAR-øvelse, mens andre samlet seg rundt bål i lavvo, padlet kajakk eller spilte Capture the flag. På campen er deltakerne sammen i et annerledes miljø på tvers av alder. De får en unik mulighet til å ferdes i vill natur og prøve seg på spennende 24 Side 217

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015

Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015 Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015 Ung i Longyearbyen Ungdomsvirksomheten, eller Ung i Longyearbyen, kan forklares som Lokalstyre sitt totale fritidstilbud for ungdom i Longyearbyen som består av ulike

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av

Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember 2013 1. Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av Ungdomsklubben Selvstyrt ungdomshus Ungdomsrådet UKM Camp

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Periodeberetning Halden Kulturråd

Periodeberetning Halden Kulturråd Periodeberetning Halden Kulturråd 2011 2012 På årsmøtet i 2011 i Halden Kulturråd ble følgende valgt: Wenche Erichsen (leder), Jan Henrik Diesen (nestleder), Christer Jensen, Eva Stømner, Åse Grenager,

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Påmelding Ut&Kjør 2017

Påmelding Ut&Kjør 2017 Påmelding Ut&Kjør 2017 Hva er Ut&Kjør? Ut&Kjør er et samarbeidsprosjekt mellom Ung i Longyearbyen, Longyearbyen Ungdomsråd, Sysselmannen på Svalbard, Sons of Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Driftsbudsjett for kultursenter

Driftsbudsjett for kultursenter Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:

Detaljer

PROGRAM. Litteraturkafe. Litteraturkafe

PROGRAM. Litteraturkafe. Litteraturkafe PROGRAM Litteraturkafe Torsdag 31.august kl. 11.30, Midtbygda bibliotek Bibliotekar Linda Solheim inviterer til bokprat denne torsdagen. Vi presenterer stort sett nye Litteraturkafe Fredag 1. september

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer