Vedlegg sak 41/14 Side 173

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg sak 41/14 Side 173"

Transkript

1 Side 173

2 Side 174

3 Side 175

4 Side 176

5 Side 177

6 Side 178

7 Side 179

8 Side 180

9 Side 181

10 Side 182

11 Side 183

12 Side 184

13 Side 185

14 Side 186

15 Side 187

16 Side 188

17 Side 189

18 Side 190

19 Side 191

20 Side 192

21 Soltegning 2013: Siril Aurora Malmstein, 5. klasse Årsberetning 2013 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Side 193

22 Forord Foretakets årsberetning 2013 er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, Kommuneloven og God kommunal regnskapsskikk (KRS). Årsberetningen er styrets/foretakets formelle rapportering iht ovennevnte krav, og malen følger fjorårets beretning. Første del omtaler foretaks formalia og styrets arbeid. Under mål og resultater rapporteres målsetting og status for foretakets fem driftsenheter. I siste del omtales økonomi, utfordringer og besøksstatistikk. Pr endres LLs oppbygging fra foretaksmodell til to-nivås organisasjonsmodell. Foretaket legges ned, og videreføres i 2014 som enhet idrett og kultur. Dette innbefatter at kulturskolen inngår i enheten, mens ungdomsvirksomheten overføres til enheten barn og unge. 1 Side 194

23 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Foretakets formål... 3 Organisering... 3 Likestilling og etisk standard... 4 Mål og resultater... 5 Brukerstatistikk... 5 Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Rapportering pr enhet... 5 Longyearbyen folkebibliotek... 5 Longyearbyen kulturhus Longyearbyen Kino Galleri Svalbard Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen Svalbardhallen Resultat og økonomisk stilling Forhold av vesentlig betydning for Foretaket Besøksstatistikk Arrangementer Side 195

24 Foretakets formål Foretakets formål har vært å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. For å ivareta dette består kulturvirksomheten av følgende kjernevirksomheter: Longyearbyen folkebibliotek Arealer leies av Lompensenteret AS. Flytting er til vurdering Svalbardhallen med nærmiljøanlegg og løypemaskin Hallen er organisert som et A/L Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino Arealer leid av Bydrift KF Ungdomsklubben / Selvstyrt ungdomshus / Ung i Longyearbyen / Ungdomsrådet Arealer leid av Bydrift KF Målet har vært å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Organisering Styrets arbeid Foretaket har vært ledet av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF består av fire representanter fra Longyearbyen lokalstyre, to representanter fra frivillige lag og foreninger, en representant fra de ansatte og en representant fra Longyearbyen ungdomsråd (observatør med tale- og forslagsrett). Styret hadde følgende sammensetning ved årsskiftet: Leder: Elise Strømseng Nestleder: Gunnhild Antonsen Medlemmer Parti/liste Varamedlemmer Parti/liste 1. Karin Mella AP Elise Strømseng AP 2. Trond Olsen AP Tom Ramberg AP 3. Tora Hultgreen AP 1. Håvar Fjerdingøy TF Gunnhild Antonsen TF 2. Anne Jahre TF Stig Onarheim H 1. Tove Kulsrud H Kristine Lidin Malm Ansatte 1. Jan Martin Berg 2. Mari Tefre 3. Elisabeth Bergstrøm Sveinung Lystrup Thesen Lag/foren. Ottar Svensen (pers. vara) Karianne Steen Ansatte Ansatte Ansatte Lag/foren. Lag/foren. Helle M. Jakobsen (pers. vara) Lag/foren. Andreas Bendiksen Ungd.rep. Josephine G. Andersen Ungd.rep. Styret hadde syv møter i 2013, og samarbeidet mellom styret og administrasjonen har vært meget godt. I 2013 har styret bl.a. hatt følgende saker til behandling: Delplan for idrett og fysisk aktivitet; regnskap 2012; finansforvaltningsrapporter; årsberetning 2012; omdisponering fra fond til driftsbudsjett for Longyearbyen folkebibliotek; budsjett 2013 (endelige budsjettreduksjoner); tildeling av Ungdommens kulturstipend og Tyfusstatuetten; SNU 2; ny leiekontrakt for Longyearbyen folkebibliotek; forberedelse til strategikonferansen; økonomiske tertialrapporter; vedlikeholdsplan for Svalbardhallen; budsjettkorrigering (innkjøp av utstyr til kulturhuset og Svalbardhallen); samt korrigering av investeringsbudsjettet. I tillegg til behandlede saker, har faste poster på styremøtene vært daglig leders orientering om høydepunkter siden forrige styremøte. 3 Side 196

25 Administrasjonens arbeid Ledergruppen har bestått av daglig leder, biblioteksjef, enhetsleder Galleri Svalbard, enhetsleder idrettsanlegg, kulturhusleder og enhetsleder ungdomsvirksomhet/produsent. Her legges det vekt på å arbeide som team og gruppen møtes normalt en gang pr uke. Ved siden av å behandle løpende driftssaker, fungerer også ledergruppen som en koordinerende og idéskapende programkomité for den delen av kulturlivet vi har ansvar for. Bemanningen i foretaket utgjør 13,6 årsverk, og er organisert som følger: Einar Buø Adm. Roger Zahl Ødegård Kulturhus/arr. Elin Anita Olsrud Bibliotek Mari Tefre Ungdom/arr. Kåre Hovland Idrett Jan Martin Berg Galleri totalt 2,9 årsverk totalt 2 årsverk totalt 2,3 årsverk totalt 3,5 årsverk totalt 1,9 årsverk Driftsmessig har man fokus på målfastsettelse, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Daglig leder er særs tilfreds med de ansattes oppgaveutførelse, kreativitet, evne og vilje til å delta i målprosesser og ikke minst troen på kulturarbeidets viktighet og muligheter. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger: Drift og utvikling av enhetene Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer Bistand til kulturlivet Idédugnader for å forbedre/utvikle kulturtilbudet Sponsing og samarbeid med næringslivet Næringslivets støtter kulturlivet på en god måte, noe som muliggjør planlegging og gjennomføring av så vidt mange og omfattende arrangementer. Eksempelvis bidro bedrifter med ca kr til gjennomføringen av Solfestuka, KunstPause Svalbard og Camp Svalbard. I tillegg støttes kulturarbeidet gjennom en rekke gode samarbeidsavtaler. Foretaket er opptatt av den gjensidige gevinsten i sponsorarbeid, og søker å ivareta dette på en hensiktsmessig måte. Likestilling og etisk standard Av foretakets 23 faste ansatte, er 10 kvinner og 13 menn. I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn. Det er 9 ansatte i 100 % stilling og resterende har ulike stillingsbrøker fra %. Ved alle ansettelser vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Foretaket er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og legger dette til grunn ved helsemessige o.a. forhold i arbeidsstyrken. Sykefravær har vært 8,2 %. Foretaket etiske prinsipper følger de til enhver tid gjeldende prinsipper i Longyearbyen lokalstyre. 4 Side 197

26 Mål og resultater Brukerstatistikk Kulturhuset/ arrangementer Ung i Lyb arr. inkl. klubb Longyearbyen folkebibliotek Svalbardhallen Galleri Svalbard Longyearbyen kino År Barn Voksne Junior Senior Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Total Ikke medregnet Oppvekstforetakets bruk av bl.a. Svalbardhallen. Selvstyrt ungdomshus (UHU) er åpent 7 dager i uken (for målgruppa år (vgs)). Det føres ikke besøksstatistikk for UHU. Totalt Antall besøkende hadde også i 2013 er forsiktig vekst, og det er flott at så mange bruker anleggene og deltar på arrangementer og aktiviteter. Svingninger i besøkstallet på den enkelte enhet er vanskelig å analysere. Vi har registeret at antall solgte bedrifts- og studentkort i Svalbardhallen gjennom hele året har ligget noe lavere enn tidligere. Ung i Lyb har også hatt en nedgang i forhold til tidligere år. Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Lokalstyrets handlingsprogram inneholder bl.a. følgende satsningsområde: Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. I tabellen under oppsummeres tiltak som er gjeldende for Kultur- og fritidsforetaket: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet Videreføre og styrke fysisk fostring for Longyearbyens befolkning Kart over nærområdene til Longyearbyen til turbruk og orientering Kultur- og fritidsforetak KF Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen og Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kontinuerlig arbeid Planforslag er levert og har vært til høring høsten Ventes vedtatt våren Sees i sammenheng med ovennevnte delplan - med tilhørende tiltaksplan Inngår i ovennevnte tiltaksliste. Svalbard Turn har igangsatt del én av dette arbeidet. Rapportering pr enhet I det etterfølgende gis målsetting og status for foretakets fem enheter: Longyearbyen folkebibliotek 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen folkebibliotek holder til i koselige lokaler i 2. etasje i Lompensenteret. Biblioteket skal være en møteplass og en arena for litteratur- og kulturformidling. Vi skal ha en aktuell mediesamling som møter brukernes behov. Materiale som vi ikke har selv skal vi låne fra andre bibliotek. 5 Side 198

27 Vi jobber for at brukerne alltid skal føle seg velkomne i våre lokaler og ha et positivt eierforhold til biblioteket. Vi er spesielt stolte av vår flotte samling av Polarlitteratur og vår store tegnseriesamling med over 700 titler. Spesielt for 2013 Åpning av vår nye ungdomsavdeling 5. oktober. Innkjøp av tre Xbox spillkonsoller med 16 spill til ungdomsavdelingen Utlån E-bøker fra april måned Ansettelse ny biblioteksjef 1. oktober (stillingen vakant september måned) Målsetting for virksomheten Biblioteket skal være et informasjonssenter for befolkningen i Longyearbyen. Bibliotekets virksomhet skal fremme utdanning og opplysning, og bidra til trivsel og kulturell aktivitet. Biblioteket skal være en sosial møteplass for Longyearbyens befolkning. Biblioteket skal være i takt med tiden og skaffe seg aktuell litteratur og andre medier, og formidle dette til publikum. Bibliotekets polarsamling skal prioriteres. All ny polarlitteratur skal kjøpes inn, og samlingen skal suppleres med manglende, eldre litteratur. Bibliotekets tilbud og åpningstider skal gjenspeile lånernes behov. Biblioteket skal samarbeide med andre institusjoner både lokalt og nasjonalt og på den måten utnytte muligheter og ressurser på best mulig måte. Besøk Antall besøk til biblioteket: Besøk pr. innbygger: 8,06 (2.195 innbyggere) Landsgjennomsnittet for besøk pr. innbygger i folkebibliotek (2012-tall): 4, 3 Besøket er langt høyere enn landsgjennomsnittet. Det er flere årsaker til det. Vi er tross alt på en øy langt fra fastlandet. Vi har en lang mørketid, en kulturinteressert og høyt utdannet befolkning, mange barnefamilier og mange studenter knyttet til UNIS. Andre årsaker er budsjettrammene, godt kvalifisert personale, god plassering, og høy fokus på synliggjøring med innkjøp av relevant materiale og mange arrangementer både på selvstendig basis og gjennom samarbeid med andre aktører i Longyearbyen. 6 Side 199

28 Besøk fordelt pr. måned Utlån Totalt utlån av alle media: Utlån pr. innbygger (inkludert omlån 2.313): 6,81 Landsgjennomsnittet for utlån pr. innbygger i folkebibliotek (2012-tall): 4,9 Utlånet ligger høyt over landsgjennomsnittet. Mediebestand og utlån fordelt: Bestand Antall Utlån Voksne Polarsamling Barn og ungdom Totalt Utlånstallene viser en liten økning fra 2012 (14 308) til 2013 (14 957). Nasjonalt har utlånet i folkebibliotek gått ned. Utlånstallene fra barne- og ungdomsavdelingen er skyhøye. Mye av årsaken til det er målbevisst fokus på besøk og samarbeid med skolen og barnehagene. Vi inviterer skoleklasser og barnehager hit men reiser også til dem. For voksne er særlig nyheter populært. Uten konkurranse fra bokhandel betyr det spesielt mye for Longyearbyens befolkning. Det lånes mye fra Polarsamlingen. Det sier seg selv at polare tema er av spesiell interesse her og særlig nyinnflyttede, besøkende og studenter knyttet til UNIS låner fra Polarsamlingen. E-bøker Via Troms fylkesbibliotek får vi tilgang på utlån av E-bøker. Tilbudet om E-bokutlån startet i februar 2013, men på grunn av problemer med Micromarc og nasjonale lånekort kom vi med i ordningen først etter påske. E-bøker til utlån består for det meste av titler fra innkjøpsordningen. Longyearbyen folkebibliotek hadde totalt 77 utlån i Vi tror dette vil øke kraftig i tiden framover og vi ønsker å gjøre denne tjenesten bedre kjent. 7 Side 200

29 Fjernlån Fjernlån er en viktig tjeneste for alle brukerne, men kanskje spesielt for voksne lånere som bruker svalbardoppholdet til fjernstudier. Fjernlånet består av innlån av enkeltbøker fra andre bibliotek, men også et litteraturdepot av fremmedspråklige bøker. I 2013 lånte vi inn 281 bøker og artikler. Dette er en liten nedgang fra 2012 hvor vi lånte inn 340 bøker. Vi bestiller inn bøker etter lånerens behov. Tilvekst/avgang Biblioteket hadde et mediebudsjett på kr i Vi kjøpte inn enheter (bøker, filmer, lydbøker, spill) og kasserte enheter. Formålet er at vi for hver innkjøpte enhet skal kassere en enhet slik at vi går i null. Spesielt med vår samling er at det skal kasseres lite på polarsamlingen. Vi har derfor oppnådd målet i forhold til bestand og er godt fornøyd. Bestand Antall innkjøpte Antall kasserte Voksne Polarsamling Barn og ungdom Totalt Mediesamlingen Bibliotekets mediesamling består av enheter av disse er lydbøker, DVD er, 44 tidsskrifter (15 av disse er gratis fra Kulturrådets innkjøpsordning), 6 avisabonnement, 3 konsoller til X-Box, 16 X-box spill, 27 Nintendo DS-spill og 2 spillkonsoller og 34 PC-spill. I tillegg har vi en del analoge spill. Longyearbyen folkebibliotek består av en voksenavdeling, Polarsamling (for både barn og voksne), barneavdeling og ungdomsavdeling. En egen ungdomsavdeling åpnet i oktober Polarsamlingen utgjør på mange måter kjernen i bibliotekets samling. Her har vi en unik samling av litteratur knyttet til polare tema, med særskilt vekt på Arktis. Denne samlingen er mye brukt, ikke minst av Longyearbyens stadig nye innflyttere og av studenter og turister. På tampen av 2012 mottok biblioteket en stor bokgave fra Geir Aasebøstøls etterlatte. Denne bokgaven besto for en stor del av polarlitteratur. Noe av denne samlingen ble innlemmet i samlingen i år men fremdeles gjenstår en del. Dette er et tidkrevende arbeid som må registeres når det er kapasitet. Mediateket som ble benyttet som møte- og kurslokale av studenter og til bibliotekets egne arrangementer stengte ved juletider Vi fikk bevilget kr fra disposisjonsfondet for å gjøre om dette rommet til en ungdomsavdeling. Ungdomsavdelingen åpnet 5. oktober. Rommet ble rustet opp blant annet med nye hyller og en ekstra vegg hvor det er hengt opp tre Xbox spillkonsoller. Tilhørende spill ble kjøpt inn. Tegneseriesamlingen flyttet inn i ungdomsavdelingen. Vår nye ungdomsavdeling har blitt en populær møteplass for Longyearbyens unge befolkning og her spilles det spill både analogt og digitalt. Ny husleiekontrakt med Lompensenteret er undertegnet og gjelder ut På tampen av året ble det kjent at Amfi Drift har kjøpt Lompensenteret og overtar fra Vi venter spent på hva det vil medføre av endringer for Lompensenteret og for oss. 8 Side 201

30 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Mandag, onsdag og torsdag: Tirsdag og fredag: Lørdag: Arrangement 44 arrangementer ble besøkt av personer. 29 av arrangementene hadde barn/familier som målgruppe 2013 har vært et aktivt år. Ved siden av den daglige driften har vi prioritert formidling for barn og ungdom med jevnlige fortellerstunder og klassebesøk. Vår barne- og ungdomsbibliotekar jobber aktivt for å nå disse målgruppene og tilbyr formidling der brukerne ønsker det, hos oss eller hos dem. Det har vært 13 formidlinger for barnehagebarn i biblioteket i Vi har hatt 11 klassebesøk og 1 besøk av SFO. I november var det «Natt i biblioteket» over 2 netter for 5. trinn. Dette er svært populært og vi har fått signaler om at 4. trinn i år allerede har begynt å glede seg til neste år. Åpne fortellerstunder for de minste har i år vært i forbindelse med andre markeringer. Vi har hatt fortellerstunder i forbindelse med Solfestuka, Kunstpause, Advent og Lucia. Vi har også hatt besøk av Jørn Hurum som fortalte om «Monsterøglene på Svalbard». Med brask og bram åpnet vår nye ungdomsavdeling 5. oktober med Norges eneste offisielle Donaldtegner Arild Midthun. 50 personer kom på åpningen. Arild Midthun holdt tegneserieverksted både på biblioteket og på skolen i dagene før åpningen. Spedbarnstreff hver tirsdag er populært. Foresatte tar med barnet sitt og prater sammen. Når vi har muligheter til det, tilbyr vi babysang. I løpet av 2013 har det vært 2 møter i forbindelse med spedbarnstreffene med tema ernæring og søvn. For voksne har vi i 2013 hatt 2 foredrag om polare tema. Ett med Sigri S. Meløy, forfatteren bak «Polarheltinner» og ett med Stein P. Aasheim i forbindelse med Solfestuka. Under KunstPause Svalbard var bibliotekets bidrag «Krimaften» med Hans Olav Lahlum. Biblioteket har selv holdt et krimforedrag for Svalbard Rotaryklubb. Leseringen møtes hver første onsdag i måneden, til sammen 9 ganger i personer er med i epostgruppa til leseringen og kommer til samlingene. Vi ønsker at Leseringen skal være et forum der folk blir kjent og der vi har litteraturen som et samlingspunkt. Tema og bøker bestemmer Leseringen selv. Sommeravslutningen har de siste årene vært lagt til Fornebu og til juleavslutningen i biblioteket tar alle med en matrett hver. Arrangement Målgruppe Oppmøte Fortellerstunder barnehager Barn 434 Klassebesøk (inkl. SFO) Barn/Ungdom 183 Natt i biblioteket 5. trinn 37 Spedbarnstreff inkl. foredrag Barn/Voksne 101 Åpning ungdomsavdeling Barn/ungdom 50 Tegneserieverksted Barn/ungdom Jørn Hurum foredrag Barn 65 Åpne fortellerstunder, Solfest, Kunstpause, advent, lucia Barn 178 Polare foredrag, Sigri S. 9 Side 202

31 Arrangement Målgruppe Oppmøte Meløy og Stein P. Aasheim Voksne 184 Film og foredrag i samarbeid med Kulturhuset og Tromsø Internasjonale Filmfestival Voksne 10 Foredrag for Svalbard Voksne 7 Rotaryklubb Krimaften med Hans Olav Lahlum Voksne 65 Leseringen Voksne 111 Tilsammen Utstillinger Biblioteket har hatt utstillinger som gjenspeiler kulturarrangementer som ellers skjer i Longyearbyen. Eksempler er Solfestuka hvor vi bidro med utstilling av årets soltegning i samarbeid med barnehagene, KunstPause Svalbard og Polarjazz. Vi har i 2013 hatt tre store utstillinger laget av barnehagene, 2 fra Longyearbyen barnehage og 1 fra Kullungen barnehage. I tillegg har vi hatt en rekke små og store temautstillinger biblioteket selv står for. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Biblioteksjef Barne- og ungdomsbibliotekar 1,0 årsverk 1,0 årsverk Biblioteksjefstillingen vakant i september måned. Barne- og ungdomsbibliotekaren var mye borte i november på grunn av masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur. Eksamen ble avlagt i desember. Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -459 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm, renhold) 526 Øvrige driftskostnader (bokinnkjøp, IT, m.m.) 519 Sum driftskostnader Driftstilskudd PLAN OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan oppdateres fortløpende. Det meste i samarbeid med de andre lederne i enheten. Ajourføres på web Kulturkalender 5. SAMARBEID Norsk systemutvikling (Mikromarc) Troms fylkesbibliotek og andre bibliotek Norsk Forfattersentrum Norsk Kulturråd Fritt Ord De andre enhetene i Kultur- og fritidsforetaket Longyearbyen skole Longyearbyen, Kullungen og Polarflokken barnehager 10 Side 203

32 Sysselmannen Svalbard Museum Andre lag og foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i Longyearbyen 6. INFORMASJON Alt som skjer av åpne arrangementer i biblioteket publiseres på hjemmesiden. Plakater henges opp i biblioteket, i inngangspartiet til Lompensenteret, Svalbardbutikken og Næringsbygget. Ofte lager vi også en utstilling i biblioteket før arrangementet. Felles arrangement med andre aktører i Longyearbyen legges ut på Lokalstyrets hjemmeside og noen ganger med annonse i Svalbardposten. Hjemmeside: Bibliotekets katalog er også søkbar på nett og lånere kan betjene sine egne lån (reservering, fornyelser) ved å benytte seg av «Mine sider». Lenke til Troms fylkesbibliotek for utlån av E- bøker. 7. UTLÅN OG UTLEIE Longyearbyen folkebibliotek leier ikke ut sine lokaler. Mediateket ble nedlagt desember Longyearbyen kulturhus 1 VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen kulturhus ved kulturhusleder har, i tillegg til å skape aktivitet i kulturhuset, som hovedoppgave å utvikle idéer, legge til rette for, samt gjennomføre av varierte kulturtiltak. Prosjektledelse av ca kulturarrangement, koordinere og utvikle et nært samarbeid med stedets frivillige organisasjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. I løpet av året er det en rekke enkeltarrangementer som krever en stor grad av detaljplanlegging ettersom produksjoner i dag ofte involverer mange mennesker og flere organisasjoner. I tillegg til enkeltarrangementene er det Solfestuka (i mars) og KunstPause Svalbard (i november) med til sammen ca enkeltarrangementer som skal planlegges og gjennomføres av kulturhuslederen. Ikke minst er ønsker og krav til profesjonalitet i så vel planlegging, markedsføring, teknikk og gjennomføring blitt større og større. Innenfor kulturhuslederens ansvarsområde ligger også stillingene som kulturhusteknikere (1,7 årsverk) og tre timeansatte kinomaskinister. Kulturhusteknikeren jobber i tillegg 0,3 årsverk i Svalbardhallen. Kulturhusteknikerne bistår foretaket på tvers av enhetene. Med det nivået organisasjonen i dag har på det tekniske området er vi i stor grad selvhjulpen ved de fleste produksjoner, men i fm større produksjoner må vi også leie inn tekniker(e). I årenes løp, og i forbindelse med at vi tok i bruk Longyearbyen kulturhus i desember 2010, er det kjøpt inn mye teknisk utstyr som krever daglig ettersyn og oppfølging i forhold til vedlikehold og utleie. Med en økende utstyrspark er det også et faktum at vedlikeholds- /servicekostnadene er høye. I årene fremover er det etter vår mening av stor betydning at vedlikeholds-/servicebudsjettet opprettholdes, og helst økes, slik at det er mulig å holde et tilfredsstillende teknisk nivå. I motsatt tilfelle vil dette gå utover programtilbudet. Det er også et etterslep når det gjelder innkjøp av teknisk utstyr til kulturhuset, noe som styret er orientert om gjennom styremøter i I 2013 har bruk av egne budsjettmidler bidratt til at etterslepet er redusert. 11 Side 204

33 I tillegg til å bistå det lokale kulturlivet med utstyr og faglig bistand, har utleie til byens mange små scener i puber og restauranter økt de siste årene. Også i 2013 har samarbeidet med byens lag og foreninger vært avgjørende for et godt resultat. Representanter fra foreningslivet møter kulturadministrasjonen gjennom kulturforum med ujevne mellomrom, og litt avhengig av behovet det enkelte år. I tillegg har kulturhuslederen jevnlig kontakt med lederne for de ulike organisasjonene, samt representanter fra byens næringsliv. Kongelig besøk Longyearbyen ble igjen beæret av kongelig besøk, denne gangen av H. M. Dronning Sonja i tiden Den offisielle delen av programmet ble gjennomført torsdag og besto av programpostene a) Offisiell lunsj på Huset, b) Offisiell åpning av kunstutstilling «Tre reiser Tre landskap» med Dronningen, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen (sistnevnte ikke til stede) i Galleri Svalbard og til slutt c) Offisiell åpning av Polarjazz 2013 og tilstedeværelse under åpningskonserten med Kari Bremnes i Longyearbyen kulturhus. Kulturhuslederen var Longyearbyen lokalstyres prosjektleder for besøket og hadde ansvaret for Dronningens «minuttprogram» i nært samarbeid med Sysselmannen på Svalbard, Galleri Svalbard og Polarjazz. Tilskuddsordninger og samarbeid med næringslivet Enheten mottar ca. kr i støtte fra Norsk Kulturråd og varierende beløp via den lokale korkpengeordningen (kr til KunstPause Svalbard, og i motsetning til alle foregående år er det ikke innvilget korkpenger til teknisk utstyr). Videre spiller næringslivet en svært viktig rolle som samarbeidspartner i forskjellige sammenhenger. I overkant av 20 bedrifter bidrar med ca. kr til gjennomføringen av Solfestuka og KunstPause Svalbard. I tillegg forekommer det at bedrifter støtter enkeltprosjekter. Den økonomiske støtten dette representerer er avgjørende dersom vi skal kunne opprettholde både kvalitet, kvantitet og bredde i programproduksjonen. Målsetting for virksomheten Øke befolkningens tilfredshet med tilbudet fra Kultur- og fritidsforetaket. Gi opplevelser, stimulere til kunnskap, deltakelse og tilhørighet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Kulturhuslederen og de to kulturhusteknikerne er fleksibelt tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Aktiviteter Utover det som koordineres med de øvrige virksomhetene i enheten nevnes: Administrasjon (daglig gjøremål, besøk, telefoner, møter, annonsering, e-post, utlån av utstyr, oppdatering av intranett, internett og billettsystem, samt ressursbeskrivelse, prosjekter). Planarbeid (strategi og planarbeid) Økonomi (budsjett, kalkyler og regnskap) Aktiviteter (administrasjon/planlegging av kulturhusutleie, pianostemming osv.) 12 Side 205

34 Arrangement Oversikt over egne arrangement eller der vi har bidratt i samarbeid med andre bl.a. teknisk.: Januar «Helt bort fra tiden» (Scene Helgeland) Hovedscenen UKM 2013 Sigri S. Meløy kåserer Hanna Resvoll-Holmsen Hovedscenen Biblioteket H. M. Dronningen besøk (utstilling/konsert) Hovedscenen/galleriet Januar/februar Polarjazz 2013 (offisiell åpning/longyearbyen Storband i k-hus) Hovedscenen/diverse arenaer Februar Musikalen «Hair» i regi av skolen Hovedscenen Konferanse IDG i regi av Spitsbergen Travel Hovedscenen Mars LAN Hovedscenen Solfestuka 2013 Foredrag med Stein P. Aasheim (Solfestuka) Åge & Sambandet Konferanse Korus Nord i regi av Longyearbyen sykehus Kurt Nilsen - Norsk aften Hovedscenen/diverse arenaer Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen April Mistero Buffo (Hålogaland Teater) Hovedscenen Folkemøte om lokalsamfunnsplanen Klaus på kanten (TV2-opptak) Kick-off for Svalbard Skimaraton Verdens Bokdag: «Boka jeg aldri glemmer» Middag Bankett for Svalbard Skimaraton Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Rabalder kulturkafé Hovedscenen Svalbardhallen Mai 1.mai Hovedscenen Konferanse Norsk Romsenter/ESA i regi av Spitsbergen Travel Nasjonaldagsfeiring U.L. Polarleik 60-årsjubileum Konsert - Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Trampeklapp (konsert i regi av skolen) Kulturutveksling til Barentsburg Allmøte for Longyearbyen lokalstyre Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen/Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Barentsburg Hovedscenen Juni Longyeardagen (museet/galleriet/familieforest.illing/byvandring) Museet/galleriet/Hovedscenen/byen Mordet på Algebra (musikal i regi av skolen) LAN-Party i regi av Ung i Longyearbyen Hovedscenen Hovedscenen Juli Polar eufori i regi av Spitsbergen Travel Hovedscenen August Valgtorg for ungdom Rabalder kulturkafé September Blueshelg (Malvin Nøsen & The Company) Barentz Pub Konsert - Arve Tellefsen (fiolin) og Sveinung Bjelland (piano) Kulturutveksling FRA Barentsburg Saturday Night Live med Blåmyra og Lucky Lips Gisp! Musikk og akrobatikk fra Kina (Rikskonsertene/Oppvekst) Hovedscenen Hovedscenen Huset Hovedscenen 13 Side 206

35 Oktoberfest LAN-Party i regi av Ung i Longyearbyen Radisson BLU Hovedscenen Oktober Konferanse Oppvekstforetaket Hovedscenen Konsert med The United Dark Season Blues 2013 (offisiell åpning i kulturhuset) Hovedscenen Hovedscene/diverse arenaer November Den store kinodagen (start natt til lørdag) Hovedscenen KunstPause Svalbard 2013 (KPS 2013) Bokprat med Hans Olav Lahlum (KPS 2013) The Border med Jo Strømgren Kompani (KPS 2013) Konsert - Anne Grete Preus Band (KPS 2013) Kulturskoleforestilling Danser med isbjørner (kulturskolen) Swingkurs i regi av U.L. Polarleik Sirkus Svalnardo Friskliv Telenors julekonsert 2013 Julemesse (salgsmesse) Hovedscenen/diverse arenaer Rabalder kulturkafé Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Hovedscenen Rabalder kulturkafé Desember Adventsmarkering Utendørs/bibliotek Friskliv Julebord LL Sirkusuka Hovedscenen Huset Hovedscenen Juleball Rabalder k. Dansemaraton (Birgitte Dahl Knutsen) Julekonsert «Vi synger julen inn» Kulturhuset/Svalbardh./ungdomskl. Svalbard Kirke Øvrige aktiviteter i kulturhuset Onsdager og søndager: 1 2 kinoforestillinger. Skolen, flere lag, foreninger, band og enkeltpersoner benytter kulturhusets til sine ukentlige øvelser, samt enkeltarrangementer som ungdomsdisco, tematimer for barn osv. I 2013 har følgende lokale aktører benyttet kulturhuset ukentlig hele/deler av året (der annet ikke er angitt i parentes): Sirkus Svalnardo Pilates U. L. Polarleik Dansetrening (ungdommer) Irsk dans Store Norske Mandskor Ungdomskoret (sporadisk) Magedans Espen Rotevatn øver på flygelet Yoga for gravide/yoga grunnkurs Ung Foto Schmeerenburg (øving) I tillegg en rekke enkeltarrangementer (på utesteder/andre arenaer) der vi har stilt med teknisk utstyr. Kulturhuslederens ansvarsområde omfatter også programmering og 14 Side 207

36 personalforvaltning for Longyearbyen kino. Detaljene for dette virksomhetsområdet omtales nedenfor i eget kapittel. I tillegg til ovennevnte bistår kulturhusteknikerne ved en rekke mindre og større arrangementer på arrangementssteder utenfor kulturhuset. Kunstprosjektene i Longyearbyen kulturhus Etter en konkurranse med 73 deltakere har Kunstutvalget valgt ut tre kunstnere/kunstprosjekt til kulturhuset. Kunstutvalget har bestått av Sigfrid Hernes (leder/kunstnerisk konsulent fra KORO Kunst i offentlige rom); arkitekt Øyvind Lind (PW Arkitekter AS, Harstad); enhetsleder Galleri Svalbard Jan Martin Berg, brukerrepresentant (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF) og kulturhusleder Roger Zahl Ødegård, byggherre og sekretær, (Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetak KF). Jenny Alnæs med lysinstallasjonen «Ekvinoktium» på sidepanelene på Hovedscenen. Alnæs er 50 år og bosatt i Halden (født i Fredrikstad) og har gjort en rekke kunstprosjekter i offentlig rom og har solid erfaring i å tenke kunst i forhold til arkitektur og brukere. Hun har lenge jobbet med prosjektet «Odyssé», hvor det å reise er tema. Sivilisasjonens strukturer sett i fugleperspektiv. Det er subjektive reiseskildringer hvor veinettet fra de ulike byene er perforert på flatene og underliggende lys skinner igjennom. Svein Flygari Johansen med videokunstverket «Now» over inngangspartiet. Johansen er 52 år og er bosatt i Oslo (født i Alta) og jobber med elektronisk kunst, og har gjort flere kunstprosjekter i det offentlige rom. Han jobber med prosesser som utvikler seg over tid og som styres/påvirkes av eksterne kilder, gjennom internett, eller av interne kilder som for eksempel ulike hendelser på en skole. Det at hans verker hele tiden er i utvikling og i en prosess fører til at verket til enhver tid vil være ny for brukerne. Stefan Törner med speilmosaikken «Speilfotinger» på mesaninen. Törner er 39 år og bosatt i Bergen (født i Borås, Sverige) og har erfaring i å jobbe med store flater i forbindelse med kunstprosjekt i offentlig rom. Han er opptatt av at brukerne skal være en del av prosessen fram til ferdig verk. Han mener at det skaper en delaktighet og eierskap til verket, og i et så lite samfunn som Longyearbyen, ser han på det som spesielt interessant. I kunstprosjektet Young Wheels i Bergen 2007, fulgte han ei gruppe ungdommer til ulike plasser for skating. Det ble grunnlaget for en 24 kvadratmeter stor flate hvor skating er tema. Kunstprosjektene omfatter kunst i storsalen, på mesaninen og over inngangspartiet og har et totalbudsjett på kr i sin helhet finansiert av bidrag fra næringslivet og KORO. I tillegg bidrar Telenor Svalbard AS med midler til innkjøp av kunst fra kunstnere med lokal tilknytning hhv. H. M. Dronningen, Ørnulf Opdahl, Kjell Nupen og Aino Grib. Bildene av Dronningen, Opdahl og Nupen betraktes som "lokal tilknytning") på basis av Dronningens fotografier fra Svalbard (2006) og utstillingen "Tre reiser tre landskap" som ble åpnet i Galleri Svalbard Kunstprosjektene ble avduket under KunstPause Svalbard ADMINISTRASJON Bemanning Kulturhusleder Kulturhusteknikere 1,0 årsverk 1,7 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler 1) Side 208

37 Øvrig drift Kostnader totalt Driftstilskudd ) Longyearbyen kulturhus (50 % av total) og kontorer for ansatte. I tillegg belastes kinoen leie (50 % av total) for kulturhuset. 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan Oppdateres fortløpende. Kulturkalender Ajourføres fortløpende på web. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kulturforum Lag og foreninger Enkeltpersoner Offentlige etater Bookingbyrå og sentrale kulturorganisasjoner (bl.a. Hålogaland Teater, Riksteatret, Rikskonsertene, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester - NOSO). 6. INFORMASJON Kulturkalender Aktiv bruk av våre hjemmesider. Annonsering Arrangement annonseres i Svalbardposten. Oppslag Ved behov. Internett Arrangementskalender og nyheter via Annet DM i post ved behov (Direkte Mail til hver postkasse). 7. UTLÅN OG UTLEIE Generelt Enkelt teknisk utstyr. Lokaler Longyearbyen kulturhus med Hovedscenen, Foajéscenen, Lydstudio (musikkverksted), kontrollrom (multimediaverksted), møterom, Greenroom, artistgarderobe og sidescene. Snekkerverksted i Nybyen. Lydutstyr Utlån/utleie av PA-anlegg. Musikkinstrumenter. Lysutstyr Utlån/utleie av lysanlegg. Scener Moduler. Fast scene i kulturhuset. 16 Side 209

38 Stoler / bord Et stort antall stoler og bord av enkel standard er anskaffet til bruk ved større arrangement både ute og inne. Utstyret lånes ut til andre arrangører. 8. PROSJEKT Musikkverksted Lydstudioet i kulturhuset fungerer som musikkverksted. Nytt utstyr Fortløpende oppdatering av lyd/lys utstyr. Longyearbyen Kino 1. VIRKSOMHETEN Innledning I 2013 ble det solgt billetter til forestillingene kl. 18 (hovedsakelig barne- /ungdomsfilmer) og billetter til forestillingene kl. 20 (ungdoms-/voksenfilmer), dvs. til sammen besøkende. Dette tilsvarer en økning på 23,4 % for barne-/ungdomsfilmer og en reduksjon på ca. 10,5 % for voksenfilmer. Den samlede økningen utgjør ca. 0,5 % (156 flere solgte billetter sammenlignet med 2012). Billettinntektene utgjorde kr kr høyre enn året før, men kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dårlig filmtilgang i 1. halvår Totalt er merforbruket på kinovirksomheten kr forhold til budsjett, og skyldes det faktum at kostnadene til reklame og strøm er høyere enn budsjettert. Det ble vist 116 filmer/ 135 forestillinger hvorav 21 filmer/28 forestillinger var norskproduserte. Her, som på fastlandet, er det de filmene som får mest medieomtale som også trekker det største publikumet. Det høyere antallet forestillinger sammenlignet med 2012 skyldes at Tromsø Internasjonale Filmfestival 2013 (TIFF) og CinemArctic viste 11 filmer parallelt i Tromsø og Longyearbyen. Den lave publikumsoppslutningen (311 besøkende) har vært avgjørende for at samarbeidsprosjektet ikke blir videreført. Av årets 116 titler/135 forestillinger sto 5 av titlene/forestillingene for 21 % av besøket og 21 % av omsetningen, noe som også er helt typisk for kinobransjen på fastlandet. Best besøkt var den norske animasjons-/familiefilmen filmen «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa» med 475 besøkende (i 2012 var det 617 besøkende på den best besøkte filmen - «James Bond: Skyfall»). Den amerikanske filmen «The Hunger Games: Catching Fire» kom på en god andreplass med 237 besøkende (i 2012 var det den norske filmen «Kon-Tiki» som kom på andreplass med 482 besøkende). Den best besøkte filmen i 3D var den amerikanske filmen «Hobbiten: Smaugs ødemark» med 184 besøkende (i 2012 var det ned newzealandske/ amerikanske filmen «Hobbiten: En uventet reise» med 259 besøkende). Målsetting for virksomheten Tilby et repertoar innenfor de fleste genrer som jevnlig tilfredsstiller de forskjellige aldersgruppene og smaksretningene blant publikum. 17 Side 210

39 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Etter innflytting i kulturhuset viser kinoen film hver søndag kl (ungdom/voksne) og hver onsdag kl (alle aldersgrupper), samt ved behov/tilgang på film også kl I skoleferien er det ikke et filmtilbud for barn/ungdom. Aktiviteter Kinoforestillinger. Arrangement I tillegg til ordinære visninger som beskrevet ovenfor deltar kinoen på Den Store Kinodagen (DSK) som er et landsomfattende arrangement der de fleste kinoer deltar med ekstravisning av film til rabatterte priser en lørdag i november. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kinomaskinister og billettører 0,3 årsverk Økonomi Billettpriser: kr 60 kl og kr 90 kl Inntekter (alle tall i 1000 kr) 513 Filmleie/frakt 191 Lønn og personalkostnader 264 Kostnader lokaler 565 Øvrige driftskostnader 522 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Utvelgelse og planlegging av filmvisninger foretas av kulturhuslederen. 5 SAMARBEID Samarbeidspartnere Film & Kino (medlem) Norsk Kinoforbund (medlem) Norske Kinosjefers Forbund (medlem) 6. INFORMASJON Kulturkalender Annonseres på våre nettsider. Bildeannonser og filminformasjon/-omtale annonseres i fellesannonsen for Kultur- og fritidsforetak KF i Svalbardposten. Oppslag Kinoplakater. Internett Longyearbyen kino finnes på og på Filmwebs nettsider 18 Side 211

40 7. UTLÅN OG UTLEIE Ingen utlån/utleie. 8. PROSJEKT Ingen særskilte prosjekter i 2013 Galleri Svalbard 1 VIRKSOMHETEN Innledning Galleri Svalbard huser de permanente kunst- og kultursamlingene Kåre Tveter samlingen, Svalbardsamlingen (kart, bøker og sedler) og Recherche-samlingen. Til denne delen av galleriet tar vi inngangsbillett hvor visning av filmen Svalbards arktiske natur inngår. Som bidrag til driften formidler galleriet salg av kunst gjennom faste og skiftende utstillinger. Her presenteres verk av kunstnere inspirert av svalbardnaturen. I utsalget er det også en bok- og gaveavdeling med forskjellig kunstbøker, generell svalbardlitteratur og et utvalg designvarer. Varm drikke og forfriskninger tilbys i Art Café, som også har skjenkebevilling. Et annet viktig formål er å tilby lokaler for vekslende utstillinger. Det avholdes syv til åtte utstillinger årlig. I høysesong (fra mars til oktober) presenteres hovedsakelig svalbardinspirert kunst, og i mørketiden, tiltenkt lokalbefolkningen, vises også annen kunst. I 2013 besøkte personer Galleri Svalbard, mot året før. Dette er en økning på 4,7 %. Totalt viser regnskapet et merforbruk på Dette er hovedsakelig knyttet til lønn, strøm og flytteutgifter. Målsetting for virksomheten Gi både fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Høysesong ( ) Mandag søndag Lavsesong ( / ) Mandag Stengt Tirsdag lørdag Søndag Aktiviteter Ekstra åpninger (utenom åpningstid) for grupper 64 stk. i Totalt antall gruppebesøk i løpet av året var 142. Galleriet har hatt åtte utstillingsåpninger i Utstillingsåpningen til Tre reiser tre landskap der hennes majestet selv sto for åpningen, ble også en suksess og bør trekkes frem. 19 Side 212

41 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer Gallerimedarbeidere 1,0 årsverk 0,9 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Vareforbruk 378 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm) 326 Øvrige driftskostnader 290 Sum kostnader Driftstilskudd 655 Priser Familie Voksen Honnør Student Barn Barn Grupper år u/ 12 år min. 10 pers stk Inngangsbillett Årskort år Velkomstdrink 35 Ekstraåpning pr. time PLAN- OG PROGRAMARBEID Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Utstillingsplan Med galleriets målsetting om å gi fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud, utarbeider Kultur- og fritidsforetaket en utstillingsplan på syv til åtte skiftende utstillinger årlig. Disse er av ulike uttrykksformer. Utstillinger i 2013: Tre reiser, tre landskap. H. M. Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen. Grafikk PolArt: i samarbeid med Tromsø Kunstforening. Helene Sommer, Christian Bermudez, Sigbjørn Bratlie (Solfestuka 2013). Installasjon og videoverk Svalbardbasillen: Rudolf Overå. Grafikk/collage. Ulvehiet: Ingjerd Hansen Juvik. Tegninger Svalbard tur/retur: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Inger Johanne Nyhagen og Terje Roalkvam. Grafikk, bokverk, tegninger, akvareller og skulpturelle objekter. Arktiske landskap. Hardy Brix. Malerier. Points of Light. Eva Faye og Inger Johanne Grytting. Tegninger og malerier på vellum. Kari Aasen og Brit Bøhme: Malerier og skulpturelle objekter (KunstPause Svalbard 2013) 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kunstnere fra inn- og utland ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum), Nordnorsk Kunstmuseum, HMD Sonjas kunststiftelse, Longyearbyen skole, Svalbard Reiseliv, Spitsbergen Travel, SKiNN (Senter for Kunstformidling i Nord-Norge). 20 Side 213

42 6. INFORMASJON Generell informasjon Informasjon om Galleri Svalbard er med i Svalbard Reiselivs Guide Longyearbyen. Aktivitetskalender Åpningstider, utstillinger og arrangementer oppføres i aktivitetskalender som utgis av Svalbard Reiseliv hver uke. Annonsering Galleriets åpningstider annonseres gjennom Svalbardpostens åpningsguide i månedens første utgave. Utstillinger og arrangementer annonseres særskilt og det samme gjør åpningstider for sommer, jul og påske i fellesannonsen Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF informerer i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider, nye utstillinger og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag/plakatering. Internett Informasjon om Galleri Svalbard finnes på / I tillegg har galleriet en egen profil på Facebook. Utstillinger og arrangementer blir oppført i hva skjer kalender på (som også vises på Svalbardpostens nettside). Informasjon blir sendt pr e-post til turoperatører og overnattingssteder i Longyearbyen. Pressemeldinger til Svalbardposten og aktuelle andre aviser. Longyearbyen kunst- og håndverkssenter 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter har 10 utleieverksteder, hvorav 8 er forbeholdt langtidsleie til fastboende og to tilegnet besøkende kunstnere for korttids leie inntil tre måneder. Ved utgangen av 2013 holdt følgende faste leietakere til i senteret: Barbara Fogden fotografi og rammeverksted Tove Eide design og re-design Hanne Olsen Ingerø tekstil Eva Grøndal/Grøndal Foto - fotografi Ingvei Elise Hagen billedkunst MadeAt78N v/jenny Jonsson klær og smykker Longyearbyen Fotoklubb fotografi Her er det salg av kunst og kunsthåndverk mens nye produkter blir utformet i besøkendes påsyn. I 2013 har alle verkstedene unntatt ett vært utleid hele året igjennom. I Kunst- og håndverkssenterets 2. etasje tilbys overnatting til besøkende kunstnere inntil tre måneder. Lokalene består av tre dobbeltrom med felles stue/kjøkken og to bad. Kunstnerhyblene har i ,5 % belegg hele året igjennom. Dette er noe lavere enn året før. Utviklingen ser i skrivende stund ut til å ha snudd opp igjen. For Kunst- og håndverksenteret er det et lite overskudd i henhold til budsjett, for gallerihyblene et tilsvarende underskudd. Totalt for senteret og kunstnerhyblene er det husleie og strøm som er de største kostnadene og totalresultatet balanserer på de to enhetene. 21 Side 214

43 Målsetting for virksomheten Tilby fastboende lokaler hvor kunst og kunsthåndverk kan utøves, samt kunne tilby tilreisende kunstnere hybler og verksted for å fremme kunst inspirert av Svalbard også utenfor Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. Tilby tilreisende kunstnere rimelig overnatting i et kunstnermiljø for å fremme kunst inspirert av Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Døren mellom Galleri Svalbard og Kunst- og håndverksdelen i 1. og delvis 2. etasje står åpen i galleriets åpningstid. Utover dette er senteret åpent når leietakere er til stede. Det er opp til hver enkelt leietaker når de ønsker å holde åpent. Aktiviteter Fotoklubben bruker senteret som møtested. Arrangement Fotoklubben presenterer ny utstilling to ganger årlig, henholdsvis i Solfestuka og KunstPause Svalbard. og de andre kunstnerne/ kunsthåndverkerne under titlene XXX og Bosetninger. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer (årsverk, se pkt under Galleri Svalbard) Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -329 Lønn og personalkostnader (se Galleri Svalbard) 0 Kostnader lokaler (husleie, strøm) 415 Øvrige driftskostnader 9 Sum kostnader 424 Driftstilskudd 95 Priser Verksted og overnatting Fast leie pr. mnd Gjestekunstnere pr. døgn 1 dg - 1 uke 1 uke - 4 uker 4 uker + Verksted 14m2 (1. etg) Verksted 28 m2 (2. etg) Verksted 28 m2 inkl. Vann (2. etg) Enkeltrom - selvhushold Dobbeltrom - selvhushold Tilleggspriser Pr. time Vask av rom / verksted 280 Leie sengetøy / håndklær Side 215

44 Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen 1. VIRKSOMHETEN Innledning Ung i Longyearbyen er en fellesbetegnelse på det totale ungdomsarbeidet, og jobber aktivt for å tilrettelegge og gi ungdommen en meningsfull og positiv tilværelse i Longyearbyen. Det begrensede og omskiftelige ungdomsmiljøet, stedets isolerte beliggenhet, isbjørnfaren utenfor bosettingen og det harde klimaet, gjør at det på mange måter er spesielt å vokse opp i Longyearbyen. Ung i Longyearbyen tilbyr arenaer hvor ungdommen kan organisere egen fritid, prøve ut ferdigheter, finne sitt talent og samles i uformelle nettverk. Ungdomsvirksomheten Ung i Longyearbyen er organisert i disse hovedområdene: Ungdomsklubben Selvstyrt ungdomshus Longyearbyen ungdomsråd Camp Svalbard UKM Sirkus Svalnardo LYB LAN 35 arrangementer, tiltak og prosjekter av ulik størrelse (Ung i Lyb i sommer, juleball, konserter, Ut & kjør, Solfestarrangement og temakvelder) Bredt tverrfaglig samarbeid med skolen, sykehuset, sysselmannen, UNIS, øvrige avdelinger i Longyearbyen lokalstyre samt frivillige lag og foreninger Ungdommens kulturstipend I 2013 har det vært gjennomført 35 enkeltstående arrangementer i tillegg til faste åpningstider på ungdomsklubben og UHU (selvstyrt ungdomshus). Aktivitetene spenner fra store prosjekter som Camp Svalbard, UKM (ungdommens kulturmønstring), Sirkus Svalnardo og LAN til enkeltstående kvelds- og helgearrangement som dansemaraton, forebyggende tiltak og konserter. For at ungdomstilbudet skal oppfattes som godt og interessant av ungdommen, forutsetter det at vi er endringsdyktige og kan tilpasse oss ungdommens interesser, verdier og prioriteringer. Ideen med Ung i Longyearbyens arbeid er at det skal være kort vei fra idé til igangsettelse og gjennomføring. På denne måten sikrer vi ungdommens medvirkning ved at de kan foreslå aktiviteter som blir gjennomført. Dette skaper motiverte ungdommer som ser at de kan være med å påvirke tilbudet i Longyearbyen. Vi på vår side kan gripe tidlig inn og sette inn strakstiltak hvis vi ser at enkeltungdommer eller deler av ungdomsgruppa trenger ekstra oppmerksomhet, aktivitet og oppfølging. Vi ser den samme tendensen i Longyearbyen som ellers i landet at målgruppa tilbringer mye tid på sosiale medier. Vår største konkurrent har derfor blitt smarttelefonen. Vi som jobber med ungdommene, må være kreative og «snu oss i lufta» for å møte disse utfordringene. Vi må tilby aktiviteter og arrangementer som er basert på det de brenner for. Tilbudene må balanseres mellom aktiviteter de vil ha, og aktiviteter som kan skape nye interesser. Vi erfarer at vi ikke utelukkende kan tenke forebygging i ungdomsarbeidet. Vi må også sørge for at ungdommenes kultur- og fritidsopplevelser har en egenverdi som uttrykk for ungdomskulturen, fordi opplevelsene er viktig for dem her og nå. Bakteppet må ha flere nyanser enn anti-mobbing, anti-vold, anti-rus osv. Stikkord som medbestemmelse og nytenkning kan på den måten bidra til å utvikle interesse, økt selvtillit og en positiv identitet. Det de opplever hos oss legger føringer for vei og verdivalg senere i livet. Tilbudet til ungdom i Longyearbyen skal representere mangfold og variasjon. Det bør også være en motvekt til den ungdomskulturen som strømmer mot dem gjennom andre kanaler. Vi 23 Side 216

45 har likevel en utfordring med å nå alle. I sommer arrangerte vi for andre gang Ung i Lyb i sommer, en satsing med aktiviteter for å de som ikke reiste på sommerferie. Sykkeltur, hundegårdsbesøk, filmkvelder, grillfest og sammenkomster på ungdomsklubben ble gjennomført med varierende deltagelse gjennom sommeren. Som en del av det rusforebyggende arbeidet holdt vi også UHU åpent hele sommeren og arrangerte åpent hus på ungdomsklubben én lørdag per måned gjennom hele året. Visjon Ungdommene i Longyearbyen skal få mulighet til å utvikle interesse, selvtillit og en positiv identitet. Målsetting for virksomheten Ung i Longyearbyen skal: stimulere til aktivitet, deltakelse, medbestemmelse og tilhørighet øke ungdommens nysgjerrighet, stimulere kreativitet og nytenkning gjenspeile og fremme ungdommens interesser skape samfunnsbevisste og ansvarlige ungdommer gi ungdom innflytelse i Longyearbyen samarbeide med flere instanser i Longyearbyen Overordnet mål er å utvikle interesse, selvtillit og positiv identitet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Ungdomsklubben Mandag junior Onsdag Fredag senior junior senior Selvstyrt ungdomshus Åpent daglig Søndag - torsdag Fredag - lørdag UKM - ungdommens kulturmønstring UKM Svalbard feiret tiårsjubileum i Over ungdommer over hele landet deltar. UKM er Norges viktigste arena for de unges kulturuttrykk. Her i Longyearbyen prøver vi å gjøre maksimalt ut av UKM for å gi de unge en solid og verdifull erfaring og opplevelse. Alle som melder seg på UKM, får delta. Vi har medvirkende ungdommer i alle funksjoner på, foran og bak scenen: lys, lyd, scenearbeidere, markedsføring, sminke, musikere, dansere, fotografer, kunstnere og filmskapere. UKM har gjennom ti år vært et populært prosjekt og inspirerer til kreativitet og egenutfoldelse. Kulturinteressert ungdom i Longyearbyen har i tillegg til gode øvingslokaler, også tilgang på kompetanse og ressurspersoner som hjelper dem å utvikle seg og presentere seg på best mulig måte. Dette ser vi resultatet av når vi gjennom ti år har sendt talentfulle ungdommer til UKM-festivalen for å representere Svalbard. Camp Svalbard Camp Svalbard ble i 2013 arrangert for femte gang. Denne gangen på ny lokasjon i Ymerbukta i Isfjorden. I vakre omgivelser foran den majestetiske Esmarkbreen bodde unge deltakere, voksne instruktører, ledsagere og camppersonell i telt og lavvo. I løpet av tre dager var ungdommene på isbrevandring, fisketur og båttur. Noen heldige deltakere ble trukket ut til å være med på SAR-øvelse, mens andre samlet seg rundt bål i lavvo, padlet kajakk eller spilte Capture the flag. På campen er deltakerne sammen i et annerledes miljø på tvers av alder. De får en unik mulighet til å ferdes i vill natur og prøve seg på spennende 24 Side 217

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 18.11.2014, kl 11:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Innhold LEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten...5 Politisk struktur...5 Lokalstyrevalget 2011...5 Lokalstyret...6

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende ÅRSBERETNING 29 Longyearbyen - unikt, trygt og skapende Innholdsfortegnelse 2 Longyearbyen Lokalstyre - Årsberetning 29 - Innholdsfortegnelse LEDERENS KOMMENTAR 3 POLITISK ORGANISERING 5 Rammer for virksomheten

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Tildeling av Korkpenger 2014

Tildeling av Korkpenger 2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/460-63-243 Svein Olav Ween 27.10.2014 Tildeling av Korkpenger 2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 11/14 18.11.2014 Oppvekst- og kulturutvalgets

Detaljer

Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning

Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotekene bidrar til kunnskap og trivsel Byarkivet sikrer rettigheter og gir opplysning Bibliotektjenesten i Tromsø tilbyr tre bibliotek til byens innbyggere. Foruten hovedbiblioteket finnes det avdelinger

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Kultur for alle hele året

Kultur for alle hele året Kultur for alle hele året Kommunedelplan for kultur 2013 2016 vedtatt i Arendal bystyre 27.09.12 ARENDAL KOMMUNE Kultur OM PLANARBEIDET Innhold 1 Om planarbeidet 2 2 Kultur for alle hele året 4 3 Bibliotek

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer