nr 05/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/14-2014.01.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Varemerkeregistrering kjent ugyldig ved dom Merkeendringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 05/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PSOAR Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker, bøker, hefter, nyhetsbrev, trykksaker (masseutsendelser), alle de forannevnte varer innen det medisinske område og relatert til dermatologi og psoriasis. Klasse 41 Medisinske kongresser, medisinske konferanser, medisinske workshops og medisinske utdanningsprogrammer innen området for dermatologi og psoriasis; utgivelse av medisinske bøker, tidsskrifter og journaler, inkludert elektronisk publikasjon, innen området for dermatologi og psoriasis. Klasse 42 Utvikling og drift av et nettsted med innhold relatert til dermatologi og psoriasis. Klasse 44 Tekstvarsler ved SMS, nemlig tilveiebringelse av informasjon innen det medisinske område og relatert til dermatologi og psoriasis via SMS. sosiale nettverk, og for analysering, innhenting og administrasjon av resultater av merkevareaktivitet; opprettelse og vedlikehold av Internettsider for andre; konvertering av data fra dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); vedlikehold av programvare for datamaskiner; fjernovervåkning av datasystemer; tjenester relatert til opprettelse av søkemotorer på Internett; leie av dataprogramvare; tilveiebringelse av ikke- nedlastbar programvare for generering av innebygd kode for nettsteder, hvor hensikten er å lage, tilpasse, distribuere, planlegge, spore, analysere og administrere elektronisk innhold på brukernettsteder, på sosiale medienettsteder og andre fora på Internett, og analysering, overvåkning og administrasjon av resultater av merkevareaktivitet for andre; tilveiebringelse av programvare for å lage og distribuere tilpasset interaktivt innhold på sosiale profiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester, og forskning og design i tilknytning til det; tjenester relatert til bransjeanalyser og forskning; design og utvikling av maskinvare og programvare for datamaskiner; rådgivning relatert til dataprogramvare; design og analyse av datasystemer, herunder for utlegging av bilder, koblinger, videoer, tekst og annet merkevaremateriale, for innhenting, sortering, filtrering og moderering av brukergenerert innhold og kommunikasjon på Internett, for administrasjon av merkevaremateriale på sosiale medienettsteder og salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester, og forskning og design i tilknytning til det; tjenester relatert til bransjeanalyser og forskning; design og utvikling av maskinvare og programvare for datamaskiner; rådgivning relatert til dataprogramvare; design og analyse av datasystemer, herunder for utlegging av bilder, koblinger, videoer, tekst og annet merkevaremateriale, for innhenting, sortering, filtrering og moderering av brukergenerert innhold og kommunikasjon på Internett, for administrasjon av merkevaremateriale på sosiale medienettsteder og sosiale nettverk, og for analysering, innhenting og administrasjon av resultater av merkevareaktivitet; opprettelse og vedlikehold av Internettsider for andre; konvertering av data fra dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); vedlikehold av programvare for datamaskiner; fjernovervåkning av datasystemer; tjenester relatert til opprettelse av søkemotorer på Internett; leie av dataprogramvare; tilveiebringelse av ikke- nedlastbar programvare for generering av innebygd kode for nettsteder, hvor hensikten er å lage, tilpasse, distribuere, planlegge, spore, analysere og 3

4 registrerte varemerker nr 05/14 administrere elektronisk innhold på brukernettsteder, på sosiale medienettsteder og andre fora på Internett, og analysering, overvåkning og administrasjon av resultater av merkevareaktivitet for andre; tilveiebringelse av programvare for å lage og distribuere tilpasset interaktivt innhold på sosiale profiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Puriosity AS, Strandgaten 89, 4307 SANDNES, Klasse 35 Internasjonal konsultering og utvikling av bedrifter og enkeltpersoner innen strategi og ledelse, merkevareledelse (brand management), strategisk kommunikasjon, innovasjon, rådgivning (mentoring). Klasse 41 Coaching og personlig utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Inst for Basal Kroppskjennskap NIBK, Overlege Kindts gate 18, 7052 TRONDHEIM, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet/opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; restauranttjenester, nemlig tilberedelse og servering av iskrem og andre meieriprodukter, iskremkaker, bakverk, kaffe, te og kullsyreholdig drikke, inkludert slike tjenester som take-away; iskrembutikk-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOREFIX Lundbergs Produkter AB, Box 535, SE NYKÖPING, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 6 Skinner, lister, kurver, konsoller, skuffer, beslag, håndtak og skoskiller (alle de forannevnte varer av metall). Klasse 19 Dører, ikke av metall: skyvedører, ikke av metall; lister, ikke av metall; dørtilbehør, dørkarmer, dørstolper, dørpaneler, hvelv, portaler, hvelvkarmer, gavler; monteringsferdige bygningskomponenter (ikke av metall); monteringsferdige ikke-metalliske konstruksjoner; monteringsferdige plattformer, ikke av metall. Klasse 20 Garderober, garderobedører, garderobeinnredninger, garderobeinndelinger, garderobeskuffer, garderobehyller, garderobekurver, skyvedører for garderober, oppbevaringsmøbler. 4

5 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VAPODS Ploom Inc, rd Street,, #271, US-CA94107 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 34 Tobakk, rå og bearbeidet; røyketobakk, pipetobakk, rulletobakk, tyggetobakk, snustobakk; sigaretter, sigarer, sigarillos; tobakk solgt i kapsler (pods). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pollplanet SKAR LARSEN AS, Torggata 2-6, 0181 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNCROS IMAGE GUIDED SYSTEM Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software til bruk i innsamling, kalkulering, overføring og lagring av data relatert til diagnostisering og behandling av øyesykdommer, distribuert som en komponent av oftalmisk kirurgiske instrumenter. Klasse 10 Kirurgiske apparater og instrumenter til bruk i oftalmisk kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Varige Mén CHRISTIAN KJELDSBERG, LARS HALLENS VEI 2 A, 9180 SKJERVØY, Klasse 41 musikalsk underholdningsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, T C (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd, 1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, SG SINGAPORE, Singapore Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Dietetiske supplementer for mennesker (for å bleke, lyse opp, friske opp og utjevne hudtone fra innsiden). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Olfa Corp, Higashi-Nakamoto Higashinari-ku, JP- OSAKA, Japan Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Knivblad [maskindeler]; knivbladholdere 5

6 registrerte varemerker nr 05/14 [maskindeler]; blad for hakkelsmaskiner; kniver [maskindeler]; kniver for slåmaskiner; elektriske kniver; sagblader; maskinsakser for metallarbeids-maskiner, trearbeids-maskiner og/eller stein-arbeidsmaskiner; slipemaskiner for knivblad; sager [maskiner]; fresemaskiner; håndverktøy, ikke hånddrevet; elektriske boksåpnere; kuttemaskiner; kuttemaskiner til bruk i matlagning; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fujikura Ltd, 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, JP TOKYO, Japan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; stanse- og støpeformer (deler av maskiner); elektriske skjæreverktøy for optiske fibre; trykksveisingsverktøy (maskiner); smeltesveisingsapparater for optiske fibre; varmeapparater for krymping av beskyttelseshylser til spleising av optiske fibre; elektrisk verktøy for montering av optiske kontakter; apparater med varmeelementer for avisolering/stripping av optiske fibre(hot jacket strippers); apparater for ultrasonisk rengjøring av optiske fibre; kjølebokser for elektroniske kontrollapparater til forbrenningsmotorer (elektriske bilkomponenter) Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; sakser, kniver, drivere, tenger, baufiler og skiftenøkler (hånd-opererte); verktøy for montering av optiske kontakter, håndopererte; hånd-opererte skjæreverktøy for optiske fibre; hånd-opererte avisoleringsverktøy for optiske fibre; hånd-opererte fiberdelingsverktøy for bunting og liming; fiberanordnings redskaper, hånd-opererte; verktøy for smeltesveising av optiske fibre (hånd-opererte); trykksveisingsverktøy for elektriske ledninger og kabel, hånd-opererte; vifter, hånd-opererte; stanse- og snittverktøy. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompakt disker, DVD og andre digitale opptaksmedier; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; optiske fibre; optiske fiberkjerneledninger; optiske fiberkabler; smeltesveisingsapparater for optiske fibre; apparater for rebelegning (recoating) av optiske fibre; varmeapparater for krymping av beskyttelseshylser til spleiser av optiske fibre; optiske fiberinterferometere; strekkprøvetestere for optiske fibre; identifikatorer for optiske fibre; lasergeneratorer (ikke for medisinske formål); feilsøkningsapparater for optiske fibre; elektriske skjæreverktøy for optiske fibre; deler og tilbehør til smeltesveisingsapparater for optiske fiberspleiser; arbeidsplattformer/innretninger for smeltesveising av optiske fibere; holdere for optiske fiber; elektroder til smeltesveisingsapparater for optiske fibre; batteripakker; AC-adaptere; nettledninger; beskyttelseshylser for spleiser av optiske fibre; forstørrelsesglass og luper; optiske konverterere; optiske forsterkere; optiske fiber overføringsenheter; optiske fiber transceivere; modulære stativer (racks) for optiske overføringsenheter; optiske fiberledninger; optiske kontakter; rengjøringsmidler for optiske fibre; rengjøringsverktøy for kabler og fiberkabler; apparater for ultrasonisk rengjøring av optiske fibre; elektriske verktøy for montering av optiske kontakter; avslutningsenheter for optiske fibre og deres deler; koplingsrammer for optiske fibre; koplingsbokser for optiske fibre; optiske splittere; optiske koplere for optisk kommunikasjon; ikke-medisinske fibroskoper; koplingsadaptere for kameraer; strømkabelkontakter; elektriske installeringsapparater; apparater for telekommunikasjon og datanettverk, herunder modemer, rutere, fordelere, koplingsfordelere og brytere; grensesnitt for Internet Protocol (IP) telefoner, Ethernet virtuelt privat nettverk (VPN) og Internett; fjernkontrollenheter for TVer og radioer; digitale sendingsmottakere; overvåkingsapparater; overvåkingsapparater for telefonkommunikasjonsnettverk og datakommunikasjonsnettverk; måleutstyr; software; terminaler for optisk kommunikasjonsforbindelse; maskiner og apparater for kontroll av optisk kommunikasjon; optisk brytere; optiske kommunikasjonsinnretninger og apparater; deler og tilbehør for optiske kommunikasjonsinnretninger og apparater; telekommunikasjonsinnretninger og apparater; deler og tilbehør for telekommunikasjonsinnretninger og apparater; elektroniske kretskort; fleksible trykte ledningskort; grupper av elektriske brytere/knapper i form av (metal dome arrays) for mobiltelefoner, PDAer, kontorautomatisering og måleinstrumenter; membranbrytere; sensorer; trykksensorer; oksygensensorer; oksygenanalysatorer (ikke for medisinsk bruk); oksygenmonitorer; utløsere for harddisker; elektroniske konnektorer; nettverkskonnektorer; konnektorer for kretskort; PCkort konnektorer; koaksial konnektorer; flate kabler; koaksialkabler; kabelbunter for biler; deler og tilbehør for kabelbunter til biler; terminaler (elektriske bilkomponenter); relé bokser (elektriske bilkomponenter); deler og tilbehør for reléer (elektriske bilkomponenter); konnektorer for bilkabelbunter; plastdeler for kabelbunter til biler, inkludert beskyttere og klips; gummideler for kabelbunter til biler inkludert stropper; koblingsbokser (elektriske bilkomponenter); sikringsbokser (elektriske bilkomponenter); hovedsikringsbokser (elektriske bilkomponenter); slangeledninger (tubed wires)(elektriske bilkomponenter); antenner; filmantenner; varmerørsradiatorer for telekommunikasjonsmaskinerog apparater samt for elektroniske maskiner og apparater; kjølelegemer/ribber for 6

7 registrerte varemerker nr 05/14 telekommunikasjonsmaskiner- og apparater samt for elektroniske maskiner og apparater; selvregulerende varmekabler; emballering for silisiumskiver (halvledende komponenter); stav-formet eller plateformet lysende enheter som benytter lysemitterende dioder (LED)-enheter; lysemitterende dioder (LED)- displayer; elektriske kabler; elektroniske kabler; elektriske ledninger; testapparater og innretninger for isolasjonsmotstand; detektorer for delutladningssignaler; tilkoblingsmaterialer for kabler og ledninger; isolasjonsdeksler for fordelingsledninger; syntetiske harpiksrør; strømkabelbeskyttende rør for underjordiske anlegg; brannforebyggende dekker for kabler; uisolerte elektriske ledninger; ledningselektroder; elektrisk spoler; kjølebokser for elektroniske kontrollapparater til forbrenningsmotorer (elektriske bilkomponenter); apparater med varmeelementer for avisolering/stripping av optiske fibre (hot jacket strippers); trykksveisingsverktøy; trykksveisingsverktøy for elektriske ledninger og kabler, hånd-opererte. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske fibroskop. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; varmerør; varmerørsradiatorer; kjøleribber; kjøleapparater for kjøretøybelysning som benytter lys emitterende dioder (LED) som baklys; varme ekstraktorer; stav-formede eller plate-formede belysningsinnretninger som benytter lysemitterende dioder (LED) enheter; luftvolumkontrolldeler til bilens klimaanlegg; varmeapparater for krymping av beskyttelseshylser til spleiser av optiske fibre; vifter, hånd-opererte. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; biler; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøyer; kabelbunter for biler (elektriske bilkomponenter); deler og tilbehør for kabelbunter til biler (elektriske bilkomponenter); terminaler (elektriske bilkomponenter); relé bokser (elektriske bilkomponenter); deler og tilbehør til reléer (elektriske bilkomponenter); konnektorer for bilkabelbunter (elektriske bilkomponenter); plastdeler for kabelbunter til biler, inkludert beskyttere og klips; gummideler til kabelbunter til biler, inkludert stropper; koblingsbokser (elektriske bilkomponenter); sikringsbokser (elektriske bilkomponenter); hovedsikringsbokser (elektriske bilkomponenter); slangeledninger (tubed wires)(elektriske bilkomponenter); kjølebokser for elektroniske kontrollapparater til forbrenningsmotorer (elektriske bilkomponenter); kjøleapparater for kjøretøybelysning som benytter lysemitterende dioder (LED) som baklys. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; t-skjorter; strikkevarer (klær); livréer; bukser; jumpere (skjortebryst); skjørt; skjerf; slips; belter (klær); regnfrakker; capser (hodeplagg); hatter; solskjermer; gensere (klær); tørler (halstørkler); forklær (klær); mansjetter; ørevarmere (klær); hansker (klær); undertøy; sko; sportssko; støvler; tøfler; sokker; uniformer; jakker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning for forretningsledelse; HR /human resourse) rådgivning og ledelse; import-eksport kontorvirksomhet, bedriftsledelse vedrørende informasjonsteknologi. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggteknisk arbeid; telekommunikasjonsinstallering; installasjon, reparasjon og vedlikehold av optiske fibre, elektriske ledninger, elektriske kabler og datamaskinledninger- og kabler; legging av kabler; installasjon av ledninger for telekommunikasjonsapparater og nettverk; tilveiebringelse av kundestøtte og teknisk rådgivning vedrørende installasjon, reparasjon og vedlikehold av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; rådgivning ledelse på området informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet vedrørende telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og online databaser; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; kommunikasjon via dataterminaler; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon innen telekommunikasjon; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; produksjon og behandling etter ordre og spesifikasjon av andre av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; kundetilpasset montering av materiale for andre. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; akademisk opplæring; opplæring av personell; tilveiebringelse av informasjon om utdanning; arrangering og gjennomføring av seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, US-NJ08901 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; ernæringstilskudd. 7

8 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bindemidler til industrielle formål. Klasse 3 Midler til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. FRANKIE FERROW AS, Messepromenaden 9, 0279 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYNGEN LODGE Lyngen Lodge AS, Djupvik, 9146 OLDERDALEN, Lynx Advokatfirma DA, H. Heyerdahlsgt 1, 0160 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P3-OXONIA ACTIVE Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, DE DÜSSELDORF, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P3-OXONIA Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, DE DÜSSELDORF, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 3 Midler til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P3-HOROLITH Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, DE DÜSSELDORF, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 3 Midler til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 8

9 registrerte varemerker nr 05/14 tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P3-AQUANTA Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, DE DÜSSELDORF, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 3 Midler til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Magpul Industries Corp, 400 Young Court, Unit 1, US- CO80516 ERIE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 13 Tilbehør til skytevåpen; ammunisjonsmagasiner og enkeltdeler til ammunisjonsmagasiner; enkeltdeler til skytevåpen; ekstrautstyr til skytevåpen; reimer til skytevåpen; geværdeler; geværkolber; magasiner til skytevåpen; pistolgrep til skytevåpen; håndsikringer for skytevåpen; reimstropper for skytevåpen; reiminnfestninger; avtrekkerbøyler. Klasse 28 Lekeskytevåpen, lekegevær, tilbehør til lekegevær, deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Safoco Foodstuff Joint Stock Company, 7/13-7/25 Kha Van Can Street, Lin Tay Ward, Thu Duc District, VN- 84 HO CHI MINH CITY, Vietnam Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 30 Vermiceller (nudler) laget av rispulver eller raffinert stivelse fra ris; makaroni; nudler; vårruller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAN'S BEST FRIEND The Little Wing Trading Co Ltd, 26 Red Lion Square, GB-WC1R4AG LONDON, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 3 Toalettsaker; toalettartikler; kroppsdeodorant; antiperspiranter; dusjgele ; kroppsvask; ansiktsrens; ansiktsskrubb; ansiktsvask; håndvask; såper; hudpleieprodukter; fuktighetsspray til kroppen; kvisestift; fuktighetsbevarere; body lotion; fuktighetskrem; fuktighetskrem for ansiktet; barbergelé; barberolje; barberkrem ; barberskum; barberspray (shaving spritz); barbersåpe; barberingssteiner; aftershave; etterbarberingsgelé; etterbarberingsbalsam; hårfjerningmidler og kremer; hårfjerningsprodukter; hårfjerningsvoks; hårpleieprodukter; sjampo; balsam; hårgelé; hårvoks; hårvann (hair spritz); hårspray; parfyme; eau de toilette; eteriske oljer; kosmetikk; tannpleiemidler; leppepomade; bartevoks; kosmetiske artikler; solkremprodukter. 9

10 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOLVETTA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Orale prevensjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FI, T (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRONNES ACCELERATE BRANDS AS, Karenslyst allé 2, 2 etasje, 0278 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ventricorder.com DELTA DIGITAL KARL ØYRI, Jegerv 2 C, 0777 OSLO, Klasse 10 Dedikert apparat for registrering av hjertebevegelse med innebygde funksjoner for diagnostisk og terapeutisk dataanalyse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAVRETRIPPEL Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRIBOL-X Advanced Marine Coatings AS, Postboks 443, 1327 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BILQ Aker Engineering & Technology AS, Postboks 222, 1326 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Flytende og ikke-flytende borerigger, herunder halvt nedsenkbare borerigger; boretårn; deler til de forannevnte varer. Klasse 12 Skip, herunder flytende produksjonsskip; skipsskrog; boligkvarter integrert i skipsskrog; deler til de forannevnte varer. Klasse 37 Bygging av skip og borerigger; installasjonsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet. Klasse 42 Faglige og tekniske konsultasjoner, herunder konsultasjoner angående skip og borerigger; ingeniørvirksomhet; prosjektstudier og prosjektering. 10

11 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAGG Hormel Foods Corp, 1 Hormel Place, US-MN55912 AUSTIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt,fisk,fjærkre og vilt; kjøttekstraker; hermetisk kjøtt; ferdiglagd kjøtt; ferdiglagd mat inneholdende kjøtt; hermetisk chili, storfekjøtt; stuet og preserverte kjøttretter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter (fruktsauser); egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; sauser; ingen av de forannevnte varer er laget av eller inneholdende vilt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PULL-UPS Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, US-WI54956 NEENAH, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Engangsbleier og engangstreningsbukser og - underbukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AGILITY GROUP Agility Group AS, Postboks 1263, 3205 SANDEFJORD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 6 Konstruksjoner av metall (ikke opptatt i andre klasser) for bore- og produksjonskip; konstruksjoner av metall (ikke opptatt i andre klasser) for bore-, service-, produksjons- og boligrigger; konstruksjoner av metall (ikke opptatt i andre klasser) for havbunnsinstallasjoner; konstruksjoner av metall (ikke Klasse 7 Klasse 9 opptatt i andre klasser) for landbaserte prosessanlegg og produksjonssystemer forutsatt at (i) forannevnte er kun for produksjon og salg av slike varer og kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblingsog idriftsettingsløsninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester. Boremoduler; dekksmoduler; prosessmoduler; maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft for bore- og produksjonskip, bore-, service-, produksjons- og boligrigger, havbunnsinstallasjoner og landbaserte prosessanlegg og produksjonssystemer, samt deler og komponenter til de forannevnte varer forutsatt at (i) forannevnte er kun for produksjon og salg av slike varer og kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblingsog idriftsettingsløsninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester. Elektriske installasjoner for fjernstyring, kontroll og sikring av industrioperasjoner forutsatt at (i) forannevnte er kun for produksjon og salg av slike varer og kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblingsog idriftsettingsløsninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester Klasse 35 Prokura (handel på andres vegne) knyttet til bygging og installasjon av tekniske konstruksjoner innen oljeog gassindustrien og landbaserte prosessanlegg og produksjonssystemer forutsatt at (i) forannevnte er kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblingsog idriftsettingsløsninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester. Klasse 37 Bygging og installasjon av tekniske konstruksjoner for flytende, ikke-flytende og nedsenkbare plattformer og skip innen olje- og gassindustrien; bygging av borerigger ; bygging og installasjon av dekksmoduler og prosessmoduler for olje- og gassindustrien; bygging og installasjon av dekksutstyr for olje- og gassindustrien; bygging og installasjon av boreutstyr og -systemer, herunder boredekk og senterbrønn (moonpool), undervannskontroll og brønntesting, sementeringsmoduler, stramme- og kompensatorsystemer, bygging og installasjon av undervannsutstyr for olje- og gassindustrien; bygging og installasjon av landbaserte industrielle prosessanlegg og produksjonssystemer; installasjon av elektronikk, instrumenter og automasjon for industrielle anlegg; instrumentering; installasjon, vedlikehold og modifikasjon av telekommunikasjonssystemer; reparasjons- og vedlikeholdstjenester forutsatt at (i) forannevnte er kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblings- og idriftsettingslosninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagnng, transport, spedisjon, fraktadministrasjon. tollklarering og tilhørende tjenester. Klasse 40 Bearbeiding av materialer forutsatt at (i) forannevnte er kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblings- 11

12 registrerte varemerker nr 05/14 og idriftsettingslosninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester. Klasse 42 Analyse- og ingeniørtjenester relatert til utnyttelse av olje- og gassforekomster, herunder økt utnyttelse av eksisterende olje- og gassproduksjon; kontroll av oljebrønner; konsulentbistand ved oljeleting; analyseog ingeniørtjenester for design og utvikling av hele eller deler av flytende, ikke-flytende og nedsenkbare plattformer og skip innen olje- og gassindustrien, borerigger, dekksmoduler, prosessmoduler, dekksutstyr, boreutstyr og -systemer, undervannskontroll, brønntesting, sementeringsmoduler, stramme- og kompensatorsystemer og undervannsutstyr og landbaserte industrielle prosessanlegg og produksjonssystemer; industriell analyse og forskning for olje- og gassindustrien; prosjektstudier innen olje-og gassindustrien; design og utvikling av tavler for kontrollsystemer forutsatt at (i) forannevnte er kun i relasjon til ingeniørvirksomhet, anskaffelses-, fabrikasjons-, konstruksjons-, installasjons-, tilkoblingsog idriftsettingslosninger til offshore-, olje og gassindustrien og landbasert prosessindustri og (ii) ikke i relasjon til forsyningskjedeløsninger, inkludert, men ikke begrenset til logistikk, varelagring, transport, spedisjon, fraktadministrasjon, tollklarering og tilhørende tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CYBERIT SYSTEMS AS, Strandkaien 6, 5013 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu, JP- KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Polyvinylalkoholharpiks i form av pulver, flak, spon, småkuler og granulater; ubearbeidede kunstige og syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; ubearbeidet elastomer. CYBERIT SYSTEMS AS, Strandkaien 6, 5013 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. 12

13 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. GRIP Products AS, Henrik Angells gt 35, 7045 TRONDHEIM, Klasse 12 Festeanordninger spesielt utformet for barnevogner til bruk i kollektivtrafikk. 13

14 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JENTOFT BEMANNING, Tjuvholmen Allè 3, 0252 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Personellrekruttering og utleie av personell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maestro Soft AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 OSLO, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer innregistrert på databærere; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Computerprogrammer [nedlastbar programvare] programvare [innregistrert EDB - programmer]; innregistrert programmer for Datamaskiner. Klasse 16 Trykksaker i form av utskrifter på papir av innregistrerte dataprogrammer; håndbøker, instruksjonsbøre og andre trykksaker angående elektronisk databehandling; papirbånd og -kort for registrering av dataprogrammer. Klasse 42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for tredjemann; programmering for Fairchance Group AS, Sørkedalsveien 6, 0330 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer, datasoftware innen firmapromotering, systemer til promotering. Klasse 16 Papir og varer laget av papir. Klasse 35 Promoteringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, lotterivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LC, TM/2012/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CEDAR WOOD Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, US-CA EL SEGUNDO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy, ikke laget av tre; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser og ikke laget av tre; juletrepynt, ikke laget av tre. 14

15 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thai Agri Foods Public Co Ltd, 155/1 Moo 1, Theparak Road, TH BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, Thailand Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, fryste matvarer laget av kjøtt, svin, and, kylling, sjømat, fisk, grønnsaker og frukt. Klasse 30 Dim sum (kinesiske småretter); kinesiske vårruller; samosa (frityrstekte paier); brød; thailandske desserter, nemlig fryste kokosboller, fryste vaniljeboller, fryste boller med smak av grønn te, fryste lotusfrøboller, fryste ferskenformede boller, fryste rødbønne boller, fryste sesamfrøkuler, fryste sesamriskuler, fryste tarokuler (urteboller), fryste taro boller (urteboller); filodeigmel til kinesiske vårruller; gyoza (japanske dumplings) Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner, herunder digitale matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, digitale metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; dataprogramvare; dataapplikasjoner. Klasse 16 Trykte publikasjoner, herunder matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; trykksaker, bøker, magasiner, hefter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 29 Melk og melkeprodukter; meieriprodukter; yoghurt og cottage cheese, med og uten topping; melkebaserte drikker; smakssatte melkedrikker; syrnede drikker (melkebaserte); spiselige oljer og fett; sauser, syltetøy og geleer av frukt og/eller bær; melkebaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn; mysli, granola; kornbaserte barer og stenger som måltidserstatninger eller mellommåltider; ferdiglaget grøt; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sauser; sjy- og kraftbaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; smoothie; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kursing og opplæring innen matlaging; coaching- og motivasjonstjenester innen området for kosthold, sunnhet, trening og helse; kostholdsveiledning; livsstilsveiledning; treningsveiledning; stressmestringsveiledning; selvforbedringsveiledning; fysisk trening; veiledning og rådgivning om kosthold, sunnhet, helse og livsstil, alle forannevnte tjenester også for så vidt de tilbys via nettsteder, via mobiltelefoner og andre bærbare 15

16 registrerte varemerker nr 05/14 kommunikasjonsinnretninger, chattjenester, e-post og/eller sosiale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE 14 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner, herunder digitale matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, digitale metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; dataprogramvare; dataapplikasjoner. Klasse 16 Trykte publikasjoner, herunder matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; trykksaker, bøker, magasiner, hefter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 29 Melk og melkeprodukter; meieriprodukter; yoghurt og cottage cheese, med og uten topping; melkebaserte drikker; smakssatte melkedrikker; syrnede drikker (melkebaserte); spiselige oljer og fett; sauser, syltetøy og geleer av frukt og/eller bær; melkebaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn; mysli, granola; kornbaserte barer og stenger som måltidserstatninger eller mellommåltider; ferdiglaget grøt; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sauser; sjy- og kraftbaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; smoothie; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kursing og opplæring innen matlaging; coaching- og motivasjonstjenester innen området for kosthold, sunnhet, trening og helse; kostholdsveiledning; livsstilsveiledning; treningsveiledning; stressmestringsveiledning; selvforbedringsveiledning; fysisk trening; veiledning og rådgivning om kosthold, sunnhet, helse og livsstil, alle forannevnte tjenester også for så vidt de tilbys via nettsteder, via mobiltelefoner og andre bærbare kommunikasjonsinnretninger, chattjenester, e-post og/eller sosiale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE FJORTEN Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner, herunder digitale matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, digitale metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; dataprogramvare; dataapplikasjoner. Klasse 16 Trykte publikasjoner, herunder matoppskrifter, handlelister, matvaretabeller, kaloritabeller, metthetsindekser og generell informasjon om kosthold, sunnhet, helse og livsstil; trykksaker, bøker, magasiner, hefter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 29 Melk og melkeprodukter; meieriprodukter; yoghurt og cottage cheese, med og uten topping; melkebaserte drikker; smakssatte melkedrikker; syrnede drikker (melkebaserte); spiselige oljer og fett; sauser, syltetøy og geleer av frukt og/eller bær; melkebaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn; mysli, granola; kornbaserte barer og stenger som måltidserstatninger eller mellommåltider; ferdiglaget grøt; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis; sauser; sjy- og kraftbaserte supper; supper laget hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter, mellommåltider, snackmat og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; smoothie; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kursing og opplæring innen matlaging; coaching- og motivasjonstjenester innen området for kosthold, sunnhet, trening og helse; kostholdsveiledning; livsstilsveiledning; treningsveiledning; stressmestringsveiledning; selvforbedringsveiledning; fysisk trening; veiledning og rådgivning om kosthold, sunnhet, helse og livsstil, alle forannevnte tjenester også for så vidt de tilbys via nettsteder, via mobiltelefoner og andre bærbare kommunikasjonsinnretninger, chattjenester, e-post og/eller sosiale medier. 16

17 registrerte varemerker nr 05/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OverOslo SCENE GREFSENKOLLEN AS, Grefsenkollveien 100, 0490 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, arrangering, organisering og avvikling av musikkfestival, herunder booking av artister og steder. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAGHEERA Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; antiperspiranter; aromaterapioljer; kunstige øyevipper og negler; babyolje; babyservietter; badegeleer, badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskremer, -lotion og - pudder; munnpleiemidler; skumbad; eau-de-cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; pudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyanter; ansiktspudder; ansiktskremer; ansiktslotions; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgelé; hårbalsamer; hårsjampo; hårskum; hårkrem; hårspray; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomade; leppestift; leppestiftholdere; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; neglpleiepreparater; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; ikke-medisinske toalettartikler; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetsbevarende kremer og midler for huden; sunblock; solkrem. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lyddisketter; lydopptak; lydog videoopptak; høytalere; kikkerter; kalkulatorer; videokameraer; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av computeren); CD-ROM skrivere (som del av computeren); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; databrikker som inneholder musikkopptak; frontplater til mobiltelefoner; CD-spillere; CD-opptakere; CD-er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -disketter; computere; computer hardware; tastatur til computere; dataskjermer; datamus; diskettdrivere til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; digitale video- og audiospillere; DVD-er; DVD-spillere; DVD-opptakere; digitale versatile disketter; digitale videodisketter; forhåndsinnspilte optiske og magneto-optiske disketter; optiske og magneto-optiske diskettspillere og - opptakere for lyd-, video- og computerdata; elektriske og optiske kabler; elektroniske personplanleggere; brilleetuier; briller; graderte linjaler for kontor og skrivesaker; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3-spillere; modemer (som del av en computer); musematter; spillefilmer; musikalske opptak; personsøkere; bærbare eller transportable stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA-er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV-er; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter; videokassetter; videofoner; videoopptak; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; dekorative nåler (pins); anheng; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkereimer; klokkeetuier; klokkelenker; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; crayons; julekort; kritt; krittbrett, krittavler; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntalbum; tegne- og malebøker; tegne- og malesider; fargeblyanter; tegneseriebøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjaler; tusjtavler (dry erase writing boards); konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globuser; gratulasjonskort; gjestebøker; magasiner; kart; markører (markers); notatblokker; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; brevpapir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festgaver og festleker av papir (paper party favors); partyhatter av papir; kakedekorasjoner av papir; partydekorasjoner av papir; papirservietter; partyposer av papir; brevpresser; gaveinnpakningsrosetter av papir; vimpler av papir; spisebrikker av papir; bordduker av papir; 17

18 registrerte varemerker nr 05/14 bordovertrekk av plast, partyposer av plast; penn- og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyantpennaler og -bokser og -skrin; penner; periodiske tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; billedtrykk; bildebøker; plastmateriale for innpakning (ikke inkludert i andre klasser); portretter; postkort; plakater; trykte diplomer; trykte attester; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; smørbrødposer; scorekort; frimerkealbum; skrivesaker; stiftemaskiner; klistremerker og etiketter; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skriveutstyr. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; allbrukssportsbager; idretts- og sportsbager; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; punger til mynter og småpenger; portemoneer; bleiebager; duffelbager; rumpetasker; gymbager; håndbager; ransler; nøkkeletuier; nøkkelringer av lær; etuier for leppestifter; bagasjeartikler; bagasjemerker/tager; overnattingsbager; håndvesker; skuldervesker; shoppingvesker; handlevesker; paraplyer; beltevesker; lommebøker. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for bruk ved camping; babykurver; senger; benker; bokskap og bokreoler; skap; stoler; klips for å holde og vise fotografier; knaggrekker; PC møbler; tastaturbrett til computere; barnesenger, spinkelsenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; graverte og tilkuttede stenplaketter og -skilt; små figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; gaveinnpakningsdekorasjoner av plast; håndvifter; håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av metall; nøkkelringfigurer (key fobs), ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer (love seats); bladhylle/- stativ; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; ottomaner; festpynt av plast; pidestaller; bilderammer; puter; støttesøyler for planter av ståltråd og metall; dekorative veggplaketter; plastflagg; navneskilt i plast; bilnummerskilt i plast (plastic novelty license plate); plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplystativer; persienner; vindklokker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; grillvotter; kopper og glass til ulike drikkevarer (beverageware); drikkeglassartikler; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakeformer; kakefat; lysestaker, ikke av edelmetall; lyseslukkere; feltflasker, lommelerker; keramiske små figurer, statuetter; bordskånere, ikke av papir og ikke som duker; sammenleggbare bokser for husholdningsbruk; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til konfekt; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; fat, asjetter, skåler; figurer laget av porselen (china), krystall, keramikk, glass eller porselen (porcelain); blomsterpotter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerte beholdere; isolerende hylseholdere for drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelmetall; grytevotter og -kluter; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; vannflasker av plast; tallerkener; såpekopper; tekanner; tesett; termisk isolerte beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; gryteunderlag, kokestativ (trivets); vakuumflasker; søppelbøtter. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tepper (afgahns); grillvotter; tekstilvarer til badet (bath linen); badehåndklær; sengetepper; sengehimler; sengetøy; laken; sengeskjørt; sengetepper; tepper; kaliko; tepper til barn; servietter og brikker av tekstil (cloth coasters and doilies); tøyflagg; tøyvimpler; dyner (comforters); madrasser og tøykanter til vugger og barnesenger; gardiner; stofflagg; filtvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningslintøy og -håndklær; kjøkkenhåndklær; grytekluter og -votter; putevar; putetrekk; potteskjulere; vatterte sengetepper (quilts); babytepper (receiving blankets); silketepper; dekketøy (table linen); tekstilservietter; kuvertbrikker av tekstil; tekstilduker; tepper (throws); håndklær; vaskekluter; ulltepper. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; kamp- og sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; brettspill; kortspill; multiple aktivitetspill og -leker for barn; badmintonsett; ballonger; baseball balltre; basketballer; badeleker; baseballballer; strandballer; erteposer; erteposedukker; byggeklosser; bowlingkuler; såpebobblesett som inkluderer stav og oppløsning; mottakerhansker (catcher's mitts); sjakkspillsett; lekesminke for barn; julestrømper; juletrepynt; samleleketøysfigurer; uroer til å henge over barnesenger; barnesengleker; lekesendeplater for barn; dukker; dukkeklær; tilbehør til dukker; dukkelekesett; elektriske actionleker; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker og -markører; håndholdte deler til elektroniske spill; hockeypucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllekunstartikler; klinkekuler; manipulative spill; mekaniske leker; spilledåseleker; musikkleker; selskapsleker; presanger til gjester (party favors) i form av små leker; festleker; spillkort; plysjleker; bokseballer (punching balls); dukker, marionetter; rulleskøyter; gummiballer; rullebrett; snøbrett; snøglasskuler; fotballer; snurrebasser; klemmeleker; stoppede leker; bordtennisbord; målspill (target games); teddybjørner; tennisballer; actionleketøysfigurer; skuffe- og måkelekesett; lekemobiltelefoner; lekekjøretøy; lekescootere; lekebiler; lekemodellsett; lekefigurer; sparebøsser; lekelastebiler; lekeklokker; vannspruteleker; opptrekkbare leketøy; jojoer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ost; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter, unntatt iskrem, ismelk og frossen yoghurt; dipper; tørket frukt; drikkeyoghurt; frosne måltider bestående primært av kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; peanøttsmør; potetgull; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; søtete gelatindesserter; yoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; basis for å lage milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker (cookies); maisbasert snackmat; kjeks; deli sandwicher; smakstilsatte, søtete gelatindesserter; frossen konfekt; frosne måltider bestående primært av pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep; nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser; pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; te; tortillaer; vafler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 18

19 registrerte varemerker nr 05/14 og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; fruktjuicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrater; limonade; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikker; ikke-alkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies; vann med kullsyre; sportsdrikker; sirup til fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TV- og radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lydog videoinnspillinger; underholdningsinformasjon; online, interaktiv underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserdisker, datadisker og elektroniske midler; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester og - virksomhet; utdanning og underholdningstjenester gitt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av live-opptredener; teaterproduksjon; entertainertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Winning Brands AS, Fredrik Stangsgt 14 C, 0272 OSLO, Klasse 33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BALOO Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; antiperspiranter; aromaterapioljer; kunstige øyevipper og negler; babyolje; babyservietter; badegeleer, badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskremer, -lotion og - pudder; munnpleiemidler; skumbad; eau-de-cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; pudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyanter; ansiktspudder; ansiktskremer; ansiktslotions; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgelé; hårbalsamer; hårsjampo; hårskum; hårkrem; hårspray; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomade; leppestift; leppestiftholdere; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; neglpleiepreparater; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; ikke-medisinske toalettartikler; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetsbevarende kremer og midler for huden; sunblock; solkrem. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lyddisketter; lydopptak; lydog videoopptak; høytalere; kikkerter; kalkulatorer; videokameraer; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av computeren); CD-ROM skrivere (som del av computeren); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; databrikker som inneholder musikkopptak; frontplater til mobiltelefoner; CD-spillere; CD-opptakere; CD-er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -disketter; computere; computer hardware; tastatur til computere; dataskjermer; datamus; diskettdrivere til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; digitale video- og audiospillere; DVD-er; DVD-spillere; DVD-opptakere; digitale versatile disketter; digitale videodisketter; forhåndsinnspilte optiske og magneto-optiske disketter; optiske og magneto-optiske diskettspillere og - opptakere for lyd-, video- og computerdata; elektriske og optiske kabler; elektroniske personplanleggere; brilleetuier; briller; graderte linjaler for kontor og skrivesaker; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3-spillere; modemer (som del av en computer); musematter; spillefilmer; musikalske opptak; personsøkere; bærbare eller transportable stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA-er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV-er; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter; videokassetter; videofoner; 19

20 registrerte varemerker nr 05/14 videoopptak; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; dekorative nåler (pins); anheng; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkereimer; klokkeetuier; klokkelenker; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; crayons; julekort; kritt; krittbrett, krittavler; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntalbum; tegne- og malebøker; tegne- og malesider; fargeblyanter; tegneseriebøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjaler; tusjtavler (dry erase writing boards); konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globuser; gratulasjonskort; gjestebøker; magasiner; kart; markører (markers); notatblokker; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; brevpapir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festgaver og festleker av papir (paper party favors); partyhatter av papir; kakedekorasjoner av papir; partydekorasjoner av papir; papirservietter; partyposer av papir; brevpresser; gaveinnpakningsrosetter av papir; vimpler av papir; spisebrikker av papir; bordduker av papir; bordovertrekk av plast, partyposer av plast; penn- og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyantpennaler og -bokser og -skrin; penner; periodiske tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; billedtrykk; bildebøker; plastmateriale for innpakning (ikke inkludert i andre klasser); portretter; postkort; plakater; trykte diplomer; trykte attester; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; smørbrødposer; scorekort; frimerkealbum; skrivesaker; stiftemaskiner; klistremerker og etiketter; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skriveutstyr. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; allbrukssportsbager; idretts- og sportsbager; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; punger til mynter og småpenger; portemoneer; bleiebager; duffelbager; rumpetasker; gymbager; håndbager; ransler; nøkkeletuier; nøkkelringer av lær; etuier for leppestifter; bagasjeartikler; bagasjemerker/tager; overnattingsbager; håndvesker; skuldervesker; shoppingvesker; handlevesker; paraplyer; beltevesker; lommebøker. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for bruk ved camping; babykurver; senger; benker; bokskap og bokreoler; skap; stoler; klips for å holde og vise fotografier; knaggrekker; PC møbler; tastaturbrett til computere; barnesenger, spinkelsenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; graverte og tilkuttede stenplaketter og -skilt; små figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; gaveinnpakningsdekorasjoner av plast; håndvifter; håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av metall; nøkkelringfigurer (key fobs), ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer (love seats); bladhylle/- stativ; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; ottomaner; festpynt av plast; pidestaller; bilderammer; puter; støttesøyler for planter av ståltråd og metall; dekorative veggplaketter; plastflagg; navneskilt i plast; bilnummerskilt i plast (plastic novelty license plate); plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplystativer; persienner; vindklokker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; grillvotter; kopper og glass til ulike drikkevarer (beverageware); drikkeglassartikler; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakeformer; kakefat; lysestaker, ikke av edelmetall; lyseslukkere; feltflasker, lommelerker; keramiske små figurer, statuetter; bordskånere, ikke av papir og ikke som duker; sammenleggbare bokser for husholdningsbruk; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til konfekt; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; fat, asjetter, skåler; figurer laget av porselen (china), krystall, keramikk, glass eller porselen (porcelain); blomsterpotter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerte beholdere; isolerende hylseholdere for drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelmetall; grytevotter og -kluter; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; vannflasker av plast; tallerkener; såpekopper; tekanner; tesett; termisk isolerte beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; gryteunderlag, kokestativ (trivets); vakuumflasker; søppelbøtter. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tepper (afgahns); grillvotter; tekstilvarer til badet (bath linen); badehåndklær; sengetepper; sengehimler; sengetøy; laken; sengeskjørt; sengetepper; tepper; kaliko; tepper til barn; servietter og brikker av tekstil (cloth coasters and doilies); tøyflagg; tøyvimpler; dyner (comforters); madrasser og tøykanter til vugger og barnesenger; gardiner; stofflagg; filtvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningslintøy og -håndklær; kjøkkenhåndklær; grytekluter og -votter; putevar; putetrekk; potteskjulere; vatterte sengetepper (quilts); babytepper (receiving blankets); silketepper; dekketøy (table linen); tekstilservietter; kuvertbrikker av tekstil; tekstilduker; tepper (throws); håndklær; vaskekluter; ulltepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; sports- og idrettssko; bandanaer; baseballue; tildekningstøy for bruk på stranden; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; skinnbukser; tøysmekker; kåper, frakker; kjoler; ørevarmere; hansker, vanter; golfskjorter; Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; strømper; baby- og barnetøy; jakker; jeans; gensere (jerseys); hodetørkler; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorter; nattkjoler; overaller; pyjamaser; bukser; strømpebukser; poloskjorter, pologensere; ponchoer; regntøy; morgenkåper, slåbroker; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shortser; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere (sweaters); treningsbukser, joggebukser; treningsgensere; badedrakter; ermeløse topper; tights; T-skjorter; undertøy, undertrøyer; vester; svettebånd, ermelinninger (wrist bands). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer