KAPITTEL 4 ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 4 ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER"

Transkript

1 KAPITTEL 4 SommerViten ble i 2014 arrangert for åttende gang. Deltakerne får blant annet prøve seg på å lage hudkrem. Foto: SYNNØVE AAS ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER

2 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester omhandler følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til driftsbudsjett for 2015: Sum utgifter Sum inntekter Netto Administrasjon og fellesfunksjoner 1 080,9-259,6 821,3 Lærlinger 51,6-25,4 26,2 Arbeidsmarkedstiltak 10,3-4,6 5,7 Fellestjenester 36,4-7,1 29,2 Sivilforsvar og beredskap 4,4-0,9 3,5 Interne tjenester / fordelte kostnader 99,1-118,1-19, ,6-415,7 866,9 Brutto driftsramme fordelt på tjenesteområder 230 Økonomiplan drift Administrasjon og fellesfunksjoner 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Lærlinger 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Arbeidsmarkedstiltak 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 Fellestjenester 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Sivilforsvar og beredskap 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Interne tjenester / fordelte kostnader -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 832,5 866,9 855,5 855,6 857,7 Økonomiplan investering Administrasjon og fellesfunksjoner 57,8 45,5 43,2 34,1 53,7 Interne tjenester / fordelte kostnader 13, ,6 45,5 43,2 34,1 53,7 230

3 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellesfunksjoner Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 656,3 678,3 678,0 678,0 678,0 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 293,5 318,1 322,1 321,2 322,8 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Overføringsutgifter 18,1 18,2 7,8 7,8 7,8 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 63,6 65,4 66,8 67,3 67,7 Sum utgifter 1 032, , , , ,1 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -216,2-228,7-231,1-231,6-231,6 Tilskudd og refusjoner -25,2-25,2-25,2-25,2-25,2 Overføringsinntekter -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -4,0-4,3-4,3-4,3-4,3 Sum inntekter -246,7-259,6-261,9-262,5-262,5 Netto driftsramme 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Fordeling på underliggende tjenester Byrådet 19,8 20,3 20,3 20,3 20,3 Administrasjon 588,0 610,4 600,4 597,5 599,1 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 106,3 121,0 121,0 121,0 121,0 Administrasjonslokaler 71,4 69,6 71,9 73,9 74,2 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for barnehage og skole 68,0 70,4 70,4 70,4 70,4 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 40,3 36,0 36,0 36,0 36,0 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 469,7 485,1 485,5 487,5 487,5 Byrådsavd. for helse og omsorg 69,1 73,9 73,9 73,9 73,9 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 56,0 57,7 55,2 55,2 55,2 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 75,9 81,8 81,5 81,5 81,5 Byrådsleders avdeling 59,6 63,6 62,6 62,6 62,6 Fellesposter - bykassen -52,9-47,2-51,5-54,4-52,4 Totalsum 785,6 821,3 813,6 812,7 814,6 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter de administrative funksjonene i byrådsavdelingene samt felles konserntjenester. De underliggende tjenestene består av byrådet, administrasjon, forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Eiendomsområdet blir omtale i eget kapitel i budsjettdokumentet. 231 De sentrale konsernfunksjonene HR, balansert målstyring, økonomi, eiendom, IKT, anskaffelser og eierskap er organisert i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE). Seksjon informasjon og Kommuneadvokaten samt Samfunnssikkerhet og beredskap har organisatorisk tilhørighet i Byrådsleders avdeling (BLED), mens Byarkivet er tilknyttet Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI). I det videre vil det bli redegjort nærmere rede for disse administrative fellesfunksjonene. 231

4 KAPITTEL 4 Brutto driftsutgifter per innbygger (2013-nivå) Funksjon Administrasjon og styring Politisk styring Kontroll og revisjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler I tabellen er årslønnsvekst brukt som faktor til å omregne driftsutgiftene til 2013-kostnadsnivå, unntatt for administrasjonslokaler der det er også er brukt prisvekst i perioden (deflator). Felles konserntjenester i Byrådsavdeling for finans konkurranse og eierskap 232 Balansert målstyring I kommunaldirektørens stab er konsernansvaret for Balansert målstyring (BMS) plassert. Hovedoppgaven er å samordne arbeidet med BMS og ha ansvar for det IKT-systemet som brukes til å synliggjøre mål/strategier og til å måle resultater. Det er etablert en metodikk for helhetlig risikostyring som en integrert del av kommunens ordinære styringssystematikk hvor ansvaret for og eierskapet til metodikken ligger i kommunaldirektørens stab. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Alle byrådsavdelinger og deres respektive enheter skal ha egne styringskort med fire perspektiver Alle enheter i kommunen har identifisert og vurdert sine risikoområder Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Telles manuelt 90 % 100 % 100 % Styringskortet Nytt mål 100 % 100 % Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) HR-området HR handler om å skape gode tjenester og gode arbeidsplasser med utgangspunkt i kommunens menneskelige og organisatoriske ressurser. HR-seksjonen har ansvar for at kommunen har en overordnet HR-politikk som gir mål og satsningsområder og en HR-strategi som synliggjør prioriterte tiltak. Gjennom HR-nett gjøres reglement, verktøy og veiledere tilgjengelig slik at den enkelte leder får bistand til å utøve sin lederrolle. Rådgiving og prosessbistand innenfor ovennevnte inngår som viktige oppgaver. Seksjonen utvikler og gjennomfører kompetanseutviklingstiltak for ledere og medarbeidere. HR-strategien gir mål og tiltak innenfor fokusområdene: Rekruttere og beholde, ledelse og omdømme. 232

5 KAPITTEL 4 Den største utfordringen i 2015 vil være å videreføre arbeidet med utrulling av ny funksjonalitet i HRsystemet. Et annet satsingsområde vil være å iverksette og videreutvikle konsernsystem for medarbeiderutvikling, herunder oppgradering av kompetanse for HR-medarbeiderne i byrådsavdelingene. Etisk standard og varslingsordningen er under evaluering, det vil således bli viktig å sørge for kompetanse blant ledere og medarbeidere om dette i Tiltakene i Fremtidens arbeidsplass opprettholdes for at økt bevissthet i organisasjonen knyttet til inkludering og mangfold videreføres. Arbeidet med innføringen av HMS-instruks og veileder, med tilhørende kompetanseutviklingstiltak og utvikling av veilederen, vil også være et satsingsområde i Det legges opp til en tettere kopling slik at IA-arbeidet i større grad inngår som en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Øke arbeidsnærværet Data fra HR-system 90,8 % 92,1 % 92,1 % 233 Virkemidler for å nå målene: Styrke partssamarbeidet Gjennomføre opplæringstiltak for arbeidsmiljøgruppene, verneombudene og ledere Innføre nye styringsverktøy for systematisk HMS-arbeid og internkontroll Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver innenfor kompetanseområdene arbeidsmedisin og -helse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, gjennom et systematisk HMSarbeid. Alle ansatte i Bergen kommune er omfattet av ordningen HR-bemanning HR-bemanning består av tre avdelinger med en felles avdelingsleder; Gjenbruk, Vikarservice og Yrkesopplæringen. Vikarservice arbeider med å bistå ledere i å løse sine rekrutteringsbehov. Vikarservice har en stor base med ringevikarer, som leies ut til avdelinger som har behov. I tillegg jobber de med ulike rekrutteringstiltak på konsernnivå. Gjenbruk driver med rehabilitering av møbler som selges til kommunens tjenestesteder. I tillegg har de personer på ulike tiltak, som de gir språkpraksis og arbeidstrening til. Yrkesopplæringen har ansvaret for å rekruttere og utdanne fagarbeidere. Avdelingen har også ansvaret for ulike prosjekter i forbindelse med kompetanseheving av fast ansatte assistenter som skal bli fagarbeidere. En tar sikte på å ta inn 75 lærlinger i 2015, en reduksjon fra 2014 med 25 lærlinger. HR-bemanning har ansvar for å følge opp arbeidsmarkedstiltak for personer som er ansatt i Varig tilrettelagt arbeid/varig vernet arbeid. 233

6 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Andel lærlinger som gjennomfører hele opplæringsløpet og oppnår bestått fagprøve Telling av avsluttede kontrakter og beståtte fagbrev Nytt 90 % 90 % Virkemidler for å nå målene: Kontinuerlig oppfølging av lærlinger Sette i verkt tiltak tidlig, når noen har stort fravær/lav måloppnåelse Styrke samarbeidet med Hordaland fylkes oppfølgingstjeneste 234 Økonomiområdet Økonomiseksjonen har det overordnete faglige ansvar for budsjettering, økonomioppfølging, regnskap og finansforvaltning i Bergen kommune. Økonomiseksjonen bistår enhetslederne i de fleste av kommunens byrådsavdelinger med den løpende økonomistyringen. Avdelingen har, sammen med Lønns- og regnskapssenteret, også ansvar for kommunens kurs- og kompetansetiltak på økonomiområdet. Seksjonen påser også at samtlige økonomiprosesser er effektive og av god kvalitet. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Forbedre kommunens økonomistyring Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet 4 poeng (av 6 mulige) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 4,3 poeng 4,5 poeng Virkemidler for å nå målene Alle ledere med økonomiansvar skal delta på kurs i økonomirapportering og økonomiforvaltning Alle ledere med definert økonomiansvar skal motta tilstrekkelig god faglig bistand i sitt økonomistyringsarbeid. Alle saker fra byrådsavdelingene med økonomiske konsekvenser skal kvalitetssikres av Økonomiseksjonen. Internkontroll Som en oppfølging av revisjonsrapporter i 2014 har internkontroll blitt opprettet som en egen seksjon i BFEE. Internkontrollen blir styrket med ett årsverk. Byrådsavdelingen har satt økt fokus på internkontroll av kommunens konsernovergripende tjenester innenfor økonomi, HR, HMS, anskaffelser, IKT generelt og informasjonssikkerhet. Internkontrollvirksomheten skjer på basis av gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser i de enkelte byrådsavdelinger. 234

7 KAPITTEL 4 Lønns- og regnskapssenteret Lønns- og regnskapssenteret (LRS) tilbyr effektive og kvalitetssikrede tjenester innenfor lønns-, refusjons- og regnskapsområdene til resultatenheter samt kommunale bedrifter i Bergen kommune. I tillegg utfører LRS tjenester innenfor systemadministrasjon og årsavslutning samt gjennomfører kurs- og opplæringsaktiviteter for våre kunder. LRS er også ansvarlig for at forvaltningsprosessene tilknyttet kommunens økonomistyringssystem fungerer på en optimal måte. I 2015 vil den største utfordringen være å sikre at det bygges opp relevant kompetanse tilknyttet bruk av nytt HR-system, herunder også hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse samt riktig tjenestekvalitet. Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Reduksjon av kostnad for distribusjon av faktura til kommunens kunder/brukere Effektivisering av fakturahåndtering fra kommunens leverandører Andel kundefaktura som distribueres elektronisk i 2015 Andel leverandør-faktura som mottas elektronisk 36 % 43 % 20,7 % 60 % Kemneren Kemneren har på vegne av stat, fylkeskommune og kommunen ansvar for innfordringen av skatt og arbeidsgiveravgift, arbeidsgiverkontroll av lønnsområdet og søknad om ettergivelse- nedsettelse av skatt. Disse oppgavene er underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratet og Skatt vests faglige instruksjonsmyndighet. For kommunen krever kemneren inn eiendomsskatt og kommunale avgifter, øvrige kommunale krav samt egenbetaling ved institusjonsopphold. Kemneren fatter også vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon. Det arbeides med å få etablert senter for utenlandske arbeidstakere i samarbeid med flere etater. Dette vil styrke både samarbeidet på tvers av etatene og servicen til næringslivet på Vestlandet. 235 Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 95,5 % av samlet restskatt for 2013 skal være innbetalt pr Rapporter fra Sofie/skatteregnskap 95,5 % 95,5 % Innkreving hovedstoler kommunale krav Procasso 64mill 70,5mill Andel besvarte henvendelser telefon CC-Bridge 94,5 % Andel skriftlige henvendelser besvart innen tre uker 95 % Kemsak 98,5 % 95 % 235

8 KAPITTEL 4 Virkemidler for å nå målene: Bruk av ringerobot for bedre og mer effektiv kommunikasjon med kundene Debitortilpasset innkreving i samarbeid med Skattedirektoratet Videreføring av kontinuerlig forbedringsteknikk (Lean) IKT-området I henhold til kommunens IKT-strategi skal IKT støtte opp om effektiv tjenesteproduksjon og samtidig levere tjenester av høy kvalitet. Målet med IKT-strategien er å sikre at Bergen kommune fortsatt, og i størst mulig grad, møter forventingene om flere digitaliserte og mer tilpassede tjenester for innbyggere, næringsliv og organisasjoner, ansatte og politikere ved å utnytte ressursene (menneskelige og økonomiske) på en best mulig måte. Strategien er også en viktig premiss for kommunens leverandører av IKT-tjenester og IKT-produkter. 236 I samarbeid med byrådsavdelingene gjør IKT Konsern en vurdering av status og forslag til nye aktiviteter og tiltak knyttet til implementering av Digitalt førstevalg i Bergen kommune. Med dette menes at tjenester fra Bergen kommune skal så langt det er mulig være tilgjengelig på nett for kommunens målgrupper. Digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til å levere bedre og flere tjenester. For å digitalisere samhandling internt i organisasjonen og understøtte kommunens tjenesteproduksjon vil det være viktig å tilby forbedrede IKT-tjenester (pc, mobil, kontorstøtte m.m.). Tjenestene skal understøtte krav om effektivitet, tilgjengelighet og mobilitet. Sikkerhets- og beredskapsarbeid skal prioriteres videre. Et analyse- og kartleggingsarbeid for klassifisering av alle IKT-systemer med hensyn til kritikalitet, risiko og behov ferdigstilles i 2014 og vil legge rammene for kostnadseffektiv etablering av kontinuitets- og beredskapsløsninger. Det skal videre jobbes med å sørge for å innføre sentralisert planmessighet og kontroll i forbindelse med utvikling av arkitektur og tjenester knyttet til elektronisk identitetshåndtering i Bergen kommune. Det skal etableres rutiner og rammeverk for prosjektporteføljestyring for å sikre overordnet styring av endringsprosesser og virksomhetsutvikling. Prosjektporteføljestyring er et sentralt ledelsesverktøy, og et viktig virkemiddel for gevinstrealisering, effektivisering og fornying. IKT Drift er Bergen kommune sin interne driftsleverandør innenfor IKT-området. Kommunens oppgaveløsning på IKT-området ved bruk av en intern bestiller-/utførerløsning skal videreføres, og driftsmodeller for IKT-tjenester gjennomgår løpende vurderinger for å sikre at organiseringen gir merverdi. IKT Drift skal styre produksjon av de tjenestene som er avtalt på en mest mulig kostnadseffektiv måte for Bergen kommune. Tjenestene skal leveres i henhold til avtalt nivå og ytelse. Resultatkrav på IKT Drift sees på som uttrekk av overskudd i sammenheng med flere års effektivisering. Målsetningen er å levere forretningsteknologi som understøtter brukerne sitt behov med fokus på stabilitet, tilgjengelighet og tilfredsstillende kapasitet. Sikkerhet vektlegges høyt da kommunen har en rekke brukergrupper som arbeider med personsensitivt materiale. 236

9 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Digitalt førstevalg Bidra til å sikre at tjenester fra Bergen kommune så langt det er mulig er tilgjengelig på nett. Forbedrede IKT-tjenester for ansatte i Bergen kommune. Prosjekt- og porteføljestyring Tilrettelegge for styringsinformasjon til å foreta strategiske valg knyttet til digitaliseringsarbeidet og bruk av IKT i Bergen kommune. Informasjonssikkerhet Sikkerhet skal være en naturlig, integrert og dokumentert del av prosesser knyttet til utvikling av IKT-systemer og -tjenester. Tjenestenivå (SLA) Helpdesk skal levere innenfor målkrav i alle årets måneder. Målkrav er 95 % telefoner besvart totalt, hvorav 70 % innen 30 sekunder. Oppnådd mål 100 % Virkemiddel for å nå målene Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Handlingsplan med grad av gjennomførte tiltak. Styringskortet Faktisk måling av resultat gjennom telefonkø i callsenter Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for Nytt mål 100 % Handlingsplanen gjelder for ,54 % 100 % 100 % Tett oppfølging av status og framdrift på de tiltakene/handlingsplanene som understøtter målene. Innkjøpsområdet Ny anskaffelsesstrategi har 23 mål som skal følges opp i strategiperioden Tiltak som flere konkurranser, bedre oppfølging av avtalelojalitet og leverandørenes kontraktsforpliktelser, vil medføre innsparinger som langt vil overstige ressursinnsatsen. 237 Anskaffelse av elbiler til persontransport og oppfølging av kommunens prioriteringer når det gjelder miljøvalg for bilparken, er en oppgave som vil vokse i økonomiplanperioden. Seksjonen ønsker å bidra til at potensialet for hele kommunens anskaffelsesområde utnyttes maksimalt både gjennom effektiv konkurransegjennomføring og ved oppnåelse av beste markedspris. Målet er at budsjettmidler i økende grad kan frigjøres til kommunens tjenesteproduksjon. 237

10 KAPITTEL 4 Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål Virkemidler Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Økt bruk av ehandel Kun tillatt å bestille via ehandel for alle kataloger på ehandelplattformen Statistikk fra Agresso 62 % 100 % av alle bestillinger til leverandør med elektronisk katalog på ehandelplattformen skal skje gjennom Agresso ehandel 100 % av alle bestillinger til leverandør med elektronisk katalog på ehandels-plattformen skal skje gjennom Agresso ehandel Økt bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Økt kapasitet til gjennomføring av konkurranser. Statistikk fra KGV Antall Doffinkunngjøringer Økt kapasitet til gjennomføring av konkurranser. Statistikk fra Doffin Virkemidler for å nå målene: Økt bruk av ehandel: ehandel eneste tillatte bestillingsmåte Økt bruk av gjennomføringsverktøy for konkurranse: Etterhvert obligatorisk bruk. Antall kunngjøringer i databasen for offentlige innkjøp i Norge (Doffen): Gjennomføring av flere konkurranser Konkurranse og eierskap Ansvarsområdene kan oppsummeres i to hovedkategorier: Seksjonen skal ha ansvaret med å påse at byrådets vedtak innenfor konkurranseområdet blir etterlevd og fulgt opp av den kommunale organisasjonen. Seksjonen skal yte bistand til byrådet i utarbeidelse av rammebetingelser, rutiner og styrende dokumenter innenfor konkurransefeltet, f.eks. fremtidig plan for konkurranseutsetting av kommunale virksomhetsområder. Seksjonen har også ansvar for å følge opp kommunens eierskap i ulike selskap, kommunale foretak og arbeidsmarkeds-bedrifter. Den er en kompetanseenhet innenfor de forvaltnings- og forretningsmessige eierinteresser som er knyttet til aksjelovens bestemmelser om eiers ansvar og oppgaver. Dette gjelder saker rundt vedtekts- og kapitalendringer, ulike prosesser eksempelvis i forbindelse med emisjoner, samt avvikling og salg av aksjeselskaper. De virksomhetsfaglige interesser knyttet til spesifikke forhold i selskapenes virksomhet behandles av de respektive byrådsavdelinger som besitter særskilt fagansvar, f.eks. innenfor samferdsel, kultur og renovasjon. 238

11 KAPITTEL 4 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Oppfølging av avkastningskrav med mer for Bergen kommunes eierinteresser i de største porteføljebedriftene. Evalueringsrapport fremlegges for bystyret innen 3. kvartal 2015 Rapport 2014 Budsjettert avkastningskrav (aksjeutbytte + overføringer) kr. 199 mill. Beslutning fattet Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Seksjonen skal ivareta det overordnede ansvaret BFEE har som eier av kommunens bygg og eiendommer, og utarbeide langsiktige strategier for forvaltning av disse. Seksjonen vil også bidra til å koordinere bygg- og eiendomsvirksomheten på tvers av fagetater og byrådsavdelinger. Seksjonen er bemannet med tre årsverk. Kommunens eiendomsforvaltning blir nærmere beskrevet i kapittel 5 Bygg og eiendom, og inneholder bl.a. budsjettforslag for Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging. Felles konserntjenester i Byrådsleders avdeling Stab Kommunaldirektørens stab arbeider for å sikre god koordinering mellom det politiske og administrative nivået i kommunen, for gode relasjoner mellom Bergen kommune og andre offentlige myndigheter og private aktører både i regionen og nasjonalt. Staben er sekretariat for byrådsleder og byrådets møter. Informasjon Seksjon informasjon er Bergen kommunes informasjonsstrategiske enhet og skal arbeide for gode informasjonsholdninger og -rutiner i hele kommunen. Åpenhet, innsyn og tilgjengelighet står sentralt i kommunens virksomhet, og innbyggerne skal ha rask tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Seksjonen arbeider med å videreutvikle kommunens kommunikasjonskanaler og utvide med flere digitale flater som for eksempel ulike sosiale medier. Seksjonen har ansvar for å koordinere og styre informasjon ved beredskapssituasjoner. Seksjon informasjon har også ansvar for kommunens sentralbord, informasjonssenteret og interndistribusjon. 239 Utfordringer i tjenestene Seksjonen arbeider for økt åpenhet og innsyn, blant annet gjennom medietreningskurs, medarbeidersamlinger og ved å bistå eksterne medier med å finne informasjon og formidle kontakt til de aktuelle fagpersonene i kommunen. Den interne kommunikasjonen er viktig for å sikre at kommunens ansatte er gode målbærere. For å oppnå en mest mulig effektiv kommunikasjon, jobber seksjonen målrettet med å ha et felles budskap i alle aktuelle kommunikasjonskanaler. Det være seg på kommunens nettsider, den ukentlige 239

12 KAPITTEL 4 avisannonsen «Kommunetorget», i sosiale medier, pressemeldinger, innbyggermagasinet «Bergenseren» og gjennom førstelinjetjenesten i resepsjon og på sentralbord. En viktig utfordring fremover er å kartlegge hvordan kommunens kommunikasjonskanaler til en hver tid brukes. Hensikten med dette er å trekke lærdom for å forbedre kommunikasjonsarbeidet. 240 Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Gode møter mellom kommune og eksterne medier Effektiv kommunikasjon Bidra til økt åpenhet Målemetode/indikator Resultat 2013 Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) PR-barometeret Samfunn, en spørreundersøkelse blant journalister om inntrykket av Bergen kommune Strategisk anvendelse av brukerstatistikk fra alle kommunikasjonskanaler Antall medietreningskurs Gjennomsnitt tilfredshet på 6.06 og en total tilfredshet på 6,97. Oppstart brukerstatistikk på en del kommunikasjonskanaler Total tilfredshetsskåre på 7 (av 10) eller høyere på PRbarometer Samfunn Etablere brukerstatistikk på alle kanaler for kommunikasjon og starte analyse 20 medietreningskurs Gjennomføre minst 15 medietreningskurs Virkemidler for å nå disse målene: Jobbe for gode møter mellom kommune og eksterne medier Effektivisere gjennom enhetlig budskap i aktuelle kommunikasjonskanaler Overvåke brukerstatistikk på kommunikasjonskanalene så vi hele tiden blir bedre Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Total tilfredshetsskåre på 7 (av 10) eller høyere på PR-barometer Samfunn Anvende brukerstatistikk fra alle kanaler for effektiv kommunikasjon Ha gjennomført minst 30 kurs innen utgangen av 2015 Kommuneadvokaten Juridisk kompetanse innad i egen organisasjon er av vesentlig betydning i Bergen kommune. Kommuneadvokaten utfører et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Forebygging av problemer og konflikter vektlegges i betydelig grad i arbeidet med slike oppdrag. Likeledes ytes bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse samt juridisk rådgivning i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser. Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker som bringes inn for domstolene. Foruten de formelle henvendelsene, mottar kontoret svært mange muntlige henvendelser fra ulike deler av organisasjonen. Behovet for juridisk bistand er økende, noe som har medført utfordringer med å besvare alle henvendelser innenfor ofte knappe frister. For å øke kontorets kapasitet har byrådet valgt å styrke budsjettet til kommuneadvokaten med 2 millioner kroner fra

13 KAPITTEL 4 Samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider for å oppfylle kommunens forpliktelser som følger at Lov om kommunal beredskapsplikt, med tilhørende forskrift, samt andre relevante lover og forskrifter. Innen samfunnssikkerhet arbeider seksjonen for å forebygge uønskede hendelser gjennom systematisk risikostyring. Sentralt i dette arbeidet er gjennomføringen av en pågående helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse for kommunen, som planlegges sluttført ultimo Seksjonen arbeider parallelt med kontinuerlig å opprettholde en robust og effektiv beredskap for å kunne håndtere og redusere skadevirkningene av uønskede hendelser som involverer kommunens ansatte, brukere av kommunale tjenester, og befolkningen forøvrig, når disse ikke ivaretas av andre. Dette innebærer både å håndtere fare- og ulykkeshendelser, og å sikre driftskontinuitet av kommunale tjenester. Seksjonens prioriterer arbeidet med å styrke samvirket med andre relevante offentlige- og private aktører. Det arbeides med å optimalisere samvirket internt i kommunen gjennom standardisering og kompetanseheving, interkommunalt gjennom regionalt samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap, tverretatlig med å bedre kommunikasjon og koordineringen med andre offentlige aktører ved store regionale fare- og ulykkeshendelser, samt gjennom en formalisering av storbysamarbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Utfordringer i tjenestene Samfunnssikkerhet og beredskap har i de senere år fått en stadig større oppmerksomhet både fra sentrale myndigheter og i befolkningen forøvrig. Kommunen tillegges nye oppgaver, og forventningene til kvaliteten på arbeidet blir større. Dette er positivt, men stiller store krav til seksjonens og kommunens arbeid innenfor fagfeltet i årene fremover. Felles konserntjenester i Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Bergen byarkiv BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Byarkivet har tilknytning både til administrasjon, forvaltning og kultur. Byarkivet er Bergen kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet. Byarkivet oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen og driver kulturhistorisk formidling. Byarkivet har ansvaret for Sentralarkivet i kommunen, driver arkivfaglig utviklingsarbeid og veileder i arkivrutiner og systemer. 241 Vesentlige nøkkeltall Bergen byarkiv Hyllemeter mottatt arkiv Nye søkbare arkivenheter registrert i basen ASTA Nye saker Sentralarkivet Behandlede dokumenter i Sentralarkivet Forespørsler arkivinformasjon Oppslag i historiske elektroniske baser Antall filer digitaliserte dokumenter

14 KAPITTEL 4 Byarkivet er en nasjonalt ledende institusjon innen sine felt, og er kommet langt i å håndtere overgangen fra papir til digitalt skapte arkiv, og i å ivareta en bredde av byens arkivbaserte historie. OVERORDNET MÅLSETTING Den overordnede målsetningen er at «Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer». (ABM-planen). Utfordringer i tjenestene Samling av kommunale arkiv til ett arkiv innen Bergen byarkiv er det sentrale arkivtiltaket innen ABM-planen. ABM står for arkiv, bibliotek og museum. Dette gjelder bortsettingsarkiv på papir, dagligarkiv og utfasede datasystemer. Et kartleggingsarbeid er i gang, og byrådet vil igangsette en organisasjonsgjennomgang av arkivtjenesten. Hovedfinansieringen av etablering og drift av enearkivet vil være ressurser som overføres fra andre byrådsavdelinger etter hvert som disse skal avlastes for arkiv og arkivtilknyttet arbeid. Mål Verbal beskrivelse av mål Ett felles byarkiv for hele Bergen kommune. Delmål: Overføring av hyllemeter arkiv innen 10 år Målemetode/ indikator Antall mottatte hyllemeter arkiv Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) 670 hyllemeter 1200 hyllemeter arkiv. Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) 5000 hyllemeter arkiv Det må gjennomføres en ressursoverføring av fra ytre enheter til Byarkivet/sentralarkivet for å få overført den daglige post- og arkivtjenesten til en sentral, elektronisk løsning. Lagringskostnader for elektroniske arkiver og digitalisert materiale er en ny kostnad for kommunen som det er usikkerhet rundt fremover. 242

15 KAPITTEL 4 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,6 785,6 785,6 785,6 Lønns- og priskomp. og innt.krav 23,6 23,6 23,6 23,6 Andre kostnadsendringer Vedlikehold - justering for Holte-indeks og økt areal -0,8-0,8-0,8-0,8 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,9-0,9-0,9-0,9 Diverse Endring sentral internleieinntekt 1,3 1,3 1,3 1,3 Endring sentral motpost - kalk. kostnader 6,1 11,8 8,9 10,5 Diverse endringer for øvrig -2,5-2,2-2,2-1,8 Totalt Prisjustering og diverse endringer 26,7 32,8 29,9 31,9 Tilpasning til aktivitetsnivået Ny vedlikeholdsavtale kontorstøtte - dekkes innenfor IKT-HP 0,0 10,4 10,4 10,4 Resultatkrav IKT-drift -6,0-6,0-6,0-6,0 Tilpasning til aktivitetsnivå BHO 2,4 2,4 2,4 2,4 Tilpasning til aktivitetsnivå BSBO 3,4 3,4 3,4 3,4 Tilpasning til aktivitetsnivå BBKM 3,8 3,8 3,8 3,8 Bortfall av kap.kostn. IKT-handlingsplan - kalkulatoriske kostn utgår etter endt avskrivningstid -9,6-32,4-35,9-40,5 Effektivisering Forventet effektiviseringsgevinst - Nytt HR-system -1,0-1,0-1,0-1,0 Seksjon informasjon: Lønnsmidler som følge av naturlig avgang -1,0-1,0-1,0-1,0 Forutsatt effektivisering Byarkivet 0,0-0,1-0,1-0,1 Ny løsning for kursadministrasjon -0,1-0,2-0,2-0,2 Ekstraord. innt.endring Inntektskrav Kommuneadvokaten 0,0-1,0-1,0-1,0 Engangstiltak Engangsutgifter knyttet til IKT-handlingsplanen utgår -6,6-6,6-6,6-6,6 Midl prosjektstilling omrsatsing Indre Laksevåg utgår fra 2. halvår ,0-0,3-0,3-0,3 Nye engangsutgifter knyttet til IKT-handlingsplanen 1,0 2,0 2,0 0,0 Sentral avsetning til ny vedlikeholdsavtale kontorstøtte utgår i ,0-10,4-10,4-10,4 Videreføring av overskudd/underskudd fra ,1-0,1-0,1-0,1 Prosjektmidler - Felles arkivtjeneste 2,5 0,0 0,0 0,0 Kemneren - div engangsutgifter til porto, taksering mv. 1,6 0,0 0,0 0,0 Nye tiltak - driftskons. av inv. Driftskonsekvenser av IKT-handlingsplanen 15,3 26,8 30,2 36,9 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginvesteringer 0,9 0,9 0,9 0,9 Kalkulatoriske kostnader av utvidete magasinlokaler i Hansaparken 0,0 0,1 0,1 0,1 Nye tiltak forøvrig Kommuneadvokaten styrkes med 2 nye stillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 Omdisp lønn seksjon info for styrking av utredningskapasitet BLED stab 1,0 1,0 1,0 1,0 Styrket internkontroll 1,4 1,4 1,4 1,4 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 2,0 4,0 6,0 6,0 Redusert ytelser 2 mangfolds-trainee-stillinger utgår -1,0-1,0-1,0-1,0 Generell reduksjon i ramme Bergen byarkiv -2,5-2,5-2,5-2,5 Reduksjon i utgivelser av Bergenseren -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 9,0-4,8-2,8-2,8 821,3 813,6 812,7 814,6 Kommentar til driftsbudsjettet BLED: Budsjettrammene for tjenesteområdet styrkes med kr 2,0 mill. til nye stillinger ved Kommuneadvokaten, og reduseres med kr 0,2 mill. som følge av reduksjon i antall utgivelser av innbyggermagasinet Bergenseren. BFEE: Som en oppfølging av revisjonsrapporter i 2014 har BFEE opprettet en seksjon for internkontroll. Under tilpasning av aktivitetsnivået nedtrekk BFEE ligger rammenedtrekk fra 2015 og kontorstøtte kostnader fra BKNI: Det iverksettes pilotprosjekt for gjennomføring av enearkiv. Frem mot Hansadagene i Bergen 2016, vil byrådet vurdere et prosjekt med norske og tyske aktører om å få digitalisert og tilgjengeliggjort det bergensrelaterte materialet i Lübeck og en del andre tyske byer. Helt sentrale deler av norsk og bergensk historie ligger som upløyd mark i disse arkiv, med potensiale til å løfte frem vår historie både lokalt og internasjonalt. BSBO: Budsjettet styrkes med 3,39 mill. som en følge av påkrevde utgifter til husleie/lokaler, lønn og IKT. Prosjektstilling i områdesatsing finansieres fra og med 2016 av statlige tilskudd. 243

16 KAPITTEL 4 Forslag til investeringsbudsjett Prosjektgruppe Prosjekt kostnad Budsjettert til og med Beløp i mill. Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 ENØK-tiltak 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Opprustning Gamle rådhus 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handlingsplaner rehabilitering adm.bygg 0,0 0,0 0,0 9,8 34,4 44,2 Handlingsplaner rehabilitering andre bygg 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 Nytt HR-system 54,3 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 128,0 2,7 2,4 0,0 0,3 5,4 IKT-HP - Digitalt førstevalg 45,9 7,2 2,0 0,0 0,0 9,2 Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 41,3 9,2 11,1 17,0 4,0 0,0 32,1 Andre IKT-HP-fagsystemer 16,6 2,3 2,0 0,0 0,0 4,3 IKT-HP - Fellestjenester 80,3 2,2 0,6 0,0 0,0 2,8 IKT-HP - Felles infrastruktur 16,2 5,1 5,3 9,3 3,6 23,3 Diverse sikringsarbeider BKB 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Kjøp av transportmidler 5,0 2,9 2,9 0,0 0,0 5,9 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 449,1 45,5 43,2 34,1 53,7 176,5 Hoveddelen av investeringene gjelder prosjekter under IKT-handlingsplan og biler på Innkjøpsseksjonen. Kommentar til investeringsbudsjettet IKT IKT-handlingsplan består av prosjekter innenfor fagsystemer, felles infrastruktur, fellestjenester, digitalt førstevalg og avtaler. Nåværende avtale for telefoni og datakommunikasjon med TDC (DT-avtalen) utløper 2. februar 2015 og må derfor lyses ut på nytt. Avtalen omfatter følgende hovedelementer: Transportnett, internettaksess og teletrafikktjenester (fast- og mobiltelefoni), masseutsendelse SMS. Mobil datatrafikk vil øke som følge av økt bruk av mobile enheter til datafangst, tjenestesystemer, informasjonsinnhenting og samhandlingstjenester. Byrådet foreslår at det gjennomføres et pilotprosjekt for erfaringsinnhenting med lokalt drevet "skyløsning". Dagens kontorstøtte- og samhandlingsløsning er ikke tilpasset en mobil hverdag og den kraftige veksten innenfor mobilt utstyr. Byrådet foreslår at det starter opp et forprosjekt for etablering av en elektronisk læringsplattform. Det er nødvendig å benytte et verktøy for kunnskapsformidling og kompetanseheving som ivaretar formelle og kvalitative krav. En mulig og kostnadseffektiv løsning er å implementere e- læringsplattform som antas å kunne dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. Forprosjektfasen for ny sak-arkivløsning i Bergen er avsluttet og behov og muligheter innenfor saksbehandling, arkiv og tekniske områder er kartlagt. Nye beregninger etter gjennomført forprosjekt 244

17 KAPITTEL 4 viser at totalomfang for ny sak- arkivløsning vil være 45,3 millioner. For er det anslått et investeringsbehov på ca. 32 millioner for å dekke innkjøpskostnader, integrasjonsaktiviteter og ressursinnsats (frikjøp av ressurser og konsulentbistand). Det er i tillegg behov for driftsmidler til utfasing av gammelt system, systemadministrasjon, vedlikehold og support. Biler Sammen med oppbudsjettering av tidligere års ubrukte investeringsmidler antas det at dette skal være tilstrekkelig for å dekke kommunens behov for nye biler i økonomiplanperioden. Investeringsprogrammet gjelder både elbiler og andre biler. Bilinvesteringene er fordelt på utførende tjenesteområder. Arkiv Det er anslått behov for mellom 25 og 30 mill. i investeringer for å endelig ferdigstille Bergen kommunes behov for arkiv for papir. Byrådet vil i 2015 kvalitetssikre tallene og konkretisere prosjektet Administrasjonsbygg Det avsettes 10 mill. årlig som «straksmidler» til diverse sikringsarbeider. I tillegg avsettes det 1 mill. årlig til ENØK-tiltak. Mot slutten av økonomiplanperioden er det foreslått å avsette nærmere 50 mill. til oppfølging av handlingsplaner for rehabilitering av administrasjonsbygg og ulike andre ikkeformålsbygg. Dette er omtalt i kapittelet om bygg og eiendom. En del mindre poster - administrasjonslokaler, brannverntiltak, oppgradering av elektriske anlegg, energimerking bygg, universell utforming kommunale bygg og montering av vannmålere - ble i 1. tertial 2014 slått sammen i én sekkepost kalt «Mindre bygginvesteringer», som forvaltes av Etat for bygg og eiendom. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdet finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2011 Bystyresak 81/2013 Anskaffelsesstrategi Betraktninger omkring forvaltningen av det kommunale eierskapet, samt definering av prinsipper og formål for eierskapet. Mål og strategier for anskaffelsesområdet Dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. En effektiv iverksetting av anskaffelsesstrategien vil kunne gi betydelige økonomiske gevinster for hele kommunekonsernet 245 Bystyresak Rullering av HR-strategi for Bergen kommune Bystyresak Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Beskriver rammer, retningslinjer og resultatmål for kommunens HR-politikk Felles handlingsplan med mål og strategier innenfor diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering. Ikke kostnader utover vedtatt budsjett. Det er bevilget 1,3 mill. kr. årlig til å dekke to traineestillinger for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Bystyresak 294/113 Byrådets fullmakter Oversikt over hvilke fullmakter bystyret har delegert til byrådet Utløser ikke merkostnader 245

18 KAPITTEL 4 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Prinsipper for deltakelse i og oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg - bystyreperioden Bystyresak Beredskapsmelding 2013 Bystyresak Studenten mot 2020 Studentmeldingen Byrådssak Høring - Planprogrammet for ny kommuneplan og melding om oppstart av kommuneplan Gir en oversikt over hvilke styrer, råd og utvalg byrådet skal oppnevne representanter til og hvordan. Føringer for beredskapsarbeidet i kommunen Viser hvordan studentbyen Bergen kan videreutvikles Saken orienterer om prosess og høringsutgave av planprogram for kommuneplanen Utløser ikke merkostnader 246 Bystyresak 140/12 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fra samt forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Bystyresak Oppstart av arbeid med overordnet risiko og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Bystyresak 290/12 «Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Sammenligninger med andre storbyer Det skal i hver fireårsperiode fastsettes retningslinjer for kommunens salgs- og skjenkebevillinger. Saken gir føringer for arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt beredskapsarbeid i kommunen. Strategier og prioriteringer for Bergen kommune arkiv, bibliotek og museumspolitikk Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Brutto driftsutgifter pr. innbygger (Kostra 2013) Bergen Oslo Trondheim Stavanger ASSSgj.snitt Administrasjon og styring Politisk styring Kontroll og revisjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Bergen kommunes utgifter til administrasjon og styring ligger under gjennomsnittet for de 10 største byene (ASSS) og lavere enn Trondheim og Stavanger. Oslo har gjennomført en revisjon av regnskapsføringen, og har som følge av det redusert utgiftene med Administrasjon og styring med nær 70 pst. fra 2012 til Det foreligger ikke ASSS tall eller Kostrafunksjon for arkiv. Byrådet vil ta initiativ til at dette etableres. 246

19 KAPITTEL 4 Lærlinger Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 46,9 48,8 48,8 48,8 48,8 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Sum utgifter 49,6 51,6 51,6 51,6 51,6 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -8,5-8,6-8,6-8,6-8,6 Tilskudd og refusjoner -15,0-15,3-15,3-15,3-15,3 Overføringsinntekter -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Sum inntekter -24,8-25,4-25,4-25,4-25,4 Netto driftsramme 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Fordeling på underliggende tjenester Lærlinger - administrasjon 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 Lærlinger 20,6 21,8 21,8 21,8 21,8 24,8 26,2 26,2 26,2 26,2 Bergen kommune er fylkets største opplæringsbedrift med 274 løpende lærekontrakter i Lærlingeordningen er organisert under HR-bemanning. Formålet er å utdanne fagarbeidere til førstelinjetjenesten i Bergen kommune. I tillegg arbeides det med ulike prosjekter for å heve kompetansen hos fast ansatte assistenter. Budsjettet er plassert på Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Det foreslås ingen endringer i perioden, utover ordinær lønns- og priskompensasjon. Arbeidsmarkedstiltak Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Sum utgifter 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -2,5-2,6-2,6-2,6-2,6 Tilskudd og refusjoner -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Sum inntekter -4,5-4,6-4,6-4,6-4,6 Netto driftsramme 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 247 Fordeling på underliggende tjenester Sysselsettingstiltak / adm. 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingshemmede 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 Bergen kommune sysselsetter 39 personer som er ansatt innenfor ulike arbeidsmarkedstiltak. Disse arbeidstakerne jobber på ordinære tjenestesteder i kommunen. Budsjettet er plassert på Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Det foreslås ingen endringer i perioden, utover ordinær lønns- og priskompensasjon. 247

20 KAPITTEL 4 Fellestjenester Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 23,2 24,3 24,3 24,3 24,3 Overføringsutgifter 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 Sum utgifter 35,0 36,4 36,4 36,4 36,4 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -6,3-6,3-6,3-6,3-6,3 Tilskudd og refusjoner -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Sum inntekter -7,1-7,1-7,1-7,1-7,1 Netto driftsramme 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 248 Fordeling på underliggende tjenester Bergensalliansen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne fellestjenester 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Overformynderiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Div. tilskudd 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 Offentlige toaletter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Fordeling på byrådsavdelinger 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Byrådsleders avdeling 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Fellesposter - bykassen 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 27,8 29,2 29,2 29,2 29,2 Kontor for skjenkesaker Kontor for skjenkesaker har ansvar for den administrative forvaltningen av kommunens arbeid etter Serverings- og alkoholloven. Arbeidet omfatter saksbehandling av søknader om serverings- og/eller skjenkebevillinger. Kontoret har også ansvaret for gjennomføringen av kunnskapsprøven og etablererprøven. I tillegg har kontoret ansvar for kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder og saksforberedelse av inndragningssaker. Kontoret behandler søknader om ambulerende bevillinger, bevillinger til en enkelt bestemt anledning, samt søknader om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt anledning, søknader om endring av styrer og stedfortreder, søknader om utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning og for behandling av søknader om dispensasjoner fra åpningstidsbestemmelsene ved nattklubber. Kontoret utfakturerer bevillingsgebyr, holder og fakturer kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering og forbereder klagesaker til Fylkesmannen. 248

21 KAPITTEL 4 Utfordringer i tjenestene Samarbeidet med en rekke andre offentlige instanser har blitt vesentlig bedret siste år gjennom deltagelse i diverse tverretatlige fora med representanter fra Kemneren, Trafikketaten, skattemyndigheter, politi, brannvesen, NAV med flere. Dette koordineringsarbeidet krever mye ressurser, men gir gode resultater. Øvrige poster På dette tjenesteområdet utgiftsføres kommunens utgifter til gruppeliv-, yrkesskade- og ulykkesforsikring for alle ansatte i kommunen og andre som har rett til slike ytelser. Forsikringsutgiftene fordeles regnskapsmessig på der hvor avlønningen skjer. Bergensalliansen er et interkommunalt samarbeidsforum for de 20 kommunene i regionen. Bergen kommune er vertskommune. Bystyret vedtok i sak at Bergen kommune skulle gå inn som medlem i alliansen på de premisser som fremgår av saksutredningen. Blant premissene ligger ansvar for regnskap, økonomi og personal. Derfor blir Bergensalliansens aktiviteter budsjettert her. Budsjettet inngår i sum utgifter og inntekter, men med netto null i budsjettramme. Posten Diverse tilskudd omfatter ytelser til ulike lag og organisasjoner, samt tilskudd til feiring av 17. mai. Fordelingen følger av oversikten over forslag til tilskudd i kapittel 8 under Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,8 27,8 27,8 27,8 Lønns- og priskomp. og innt.krav 0,3 0,3 0,3 0,3 Andre kostnadsendringer Justering forsikringer 1,0 1,0 1,0 1,0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,1 0,1 0,1 0,1 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,4 1,4 1,4 1,4 29,2 29,2 29,2 29,2 Kommentar til driftsbudsjettet Det forutsettes det også at eksisterende forsikringsavtaler videreføres. Byrådet foreslår at det budsjetteres med en økning fra 22 mill. til 23 mill. for yrkesskadeforsikring. Dette har sammenheng med etterslep på yrkesskadeforsikring for De ordinære utgiftene består av avsetninger og utbetalinger til kjente skader, administrasjonskostnader og premie for den risiko som er dekket gjennom forsikringsselskapet. 249 PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdet finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 140/12 Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fra samt forskrifter om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Det skal i hver fireårsperiode fastsettes retningslinjer for kommunens salgs- og skjenkebevillinger. Innen ordinær driftsramme 249

22 KAPITTEL 4 Sivilforsvar og beredskap Bruttotabell drift Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 Sum utgifter 4,0 4,4 4,4 4,4 4,5 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -0,6-0,9-0,9-0,9-0,9 Sum inntekter -0,6-0,9-0,9-0,9-0,9 Netto driftsramme 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Fordeling på underliggende tjenester Tilfluktsrom 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 Sivilforsvar / akutt beredskap 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 250 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Byrådsleders avdeling 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Fellesposter - bykassen 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 Totalsum 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 Sivilforsvarets myndigheter anskaffer materiell til Sivilforsvaret og beslutter lokalisering av lager etter en nasjonal vurdering, og kommunene har ansvar for å lagre og vedlikeholde dette materiellet. Kostnader til lagring og vedlikehold skal dekkes av kommunene, jfr. Sivilbeskyttelsesloven. 250

23 KAPITTEL 4 Interne tjenester/fordelte kostnader Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 89,0 72,8 72,8 72,8 72,8 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 22,9 26,2 26,2 26,2 26,2 Overføringsutgifter -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 111,8 99,1 99,1 99,1 99,1 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -122,2-113,2-116,9-115,9-115,9 Tilskudd og refusjoner -3,7-4,5-4,5-4,5-4,5 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Sum inntekter -126,3-118,1-121,8-120,8-120,8 Netto driftsramme -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Fordeling på underliggende tjenester Internfordelte tjenester 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Biladministrasjon -11,4-15,4-19,1-18,1-18,1 Parkdrift -0,3-0,1-0,1-0,1-0,1 Renholdstjenester -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9 Håndverkertjenester bygg 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Driftstjeneste bygg -6,4-6,3-6,3-6,3-6,3 IUA Bergen region 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Fordeling på byrådsavdelinger -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -3,0-3,6-3,6-3,6-3,6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Byrådsleders avdeling 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Fellesposter - bykassen -12,8-16,3-20,0-19,0-19,0 Totalsum -14,5-19,0-22,8-21,7-21,7 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Denne budsjettposten gjelder fordelte kostnader fra Etat for bygg og eiendom. Det vises til samlet redegjørelse for denne etaten i kapittel 6. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Denne budsjettposten gjelder fordelte kostnader knyttet til parkdrift. Byrådsleders avdeling (IUA Bergen region) Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som består av 3 kommuner i Sogn og Fjordane og 23 kommuner i Hordaland. IUA Bergen region ivaretar deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen som er organisert under byrådsleders avdeling. 251 Fellesposter bykassen Denne budsjettposten omfatter i all hovedsak motpost (inntekt) til kalkulatoriske kostnader som belastes tjenesten «Biladministrasjon», som befinner seg i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Disse kostnadene blir overført til andre byrådsavdelinger/tjenesteområder. 251

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling

Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ. Byrådsleders avdeling Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ Byrådsleders avdeling BYRÅDSLEDERS AVDELING Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad 20 Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling

FOTO: LUJZA H. OLSEN. Byrådsleders. avdeling FOTO: LUJZA H. OLSEN Byrådsleders avdeling DEL 2 - KAP. 2 - Byrådsleder: Monica Mæland (H) Kommunaldirektør: Robert Rastad Byrådsleders avdeling skal arbeide for å sikre god koordinering mellom det politiske

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN

Bergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN Bergen vesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN BRANNVESEN Bergen vesen er kommunens - og redningskorps og yter tjenester

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap Foto: ETAT FOR UTBYGGING Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal 30 har overordnet ansvar

Detaljer

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune

Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune Byrådssak 1280 /15 Digitalisering som verktøy for forenkling og forbedring av tjenestetilbudet i Bergen kommune INKV ESARK-1725-201525605-1 Hva saken gjelder: I kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030»

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2015.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2015. Byrådssak 1471 /14 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2014 EJR ESARK-121-201400180-75 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2014. Gjelder

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev

Detaljer

Digitalisering av økonomiplan og tertialrapporter i Bergen. Erfaringer fra Bergen kommune

Digitalisering av økonomiplan og tertialrapporter i Bergen. Erfaringer fra Bergen kommune Digitalisering av økonomiplan og tertialrapporter i Bergen Erfaringer fra Bergen kommune Fakta om Bergen 280.000 innbyggere 18.400 ansatte 14.300 årsverk Driftsbudsjett: 21 mrd. Parlamentarisk styreform

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Administrasjon og fellesfunksjoner

Administrasjon og fellesfunksjoner KAPITTEL 4 Administrasjon og fellesposter omhandler følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til driftsbudsjett i økonomiplanperioden: Tjenesteområde VB2013 2014 2015 2016 2017 Administrasjon og

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK /17 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 HEBE ESARK-0702-201533215-8 Hva saken gjelder: Saken gjelder sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017. I tillegg

Detaljer

Byrådssak 1191 /15. Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1191 /15. Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1191 /15 Klassifisering av informasjonssystemer i Bergen kommune LIBR ESARK-1727-201512221-1 Hva saken gjelder: Byråden for finans, eiendom og eierskap legger i denne saken frem en rapport som

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER

DIVERSE SENTRALE BUDSJETTPOSTER Per Christian og Vibeke i vekstbedriften Nordnes Verksteder gjør skolefrukt klart til utkjøring til barneskolene og kombinert skolene i Bergen. Foto: Bjarne Merok Olsen, Nordnes Verksteder DIVERSE SENTRALE

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : 3.10.2014 Avdeling : 5 Byrådsavd.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Sammenslåing av Bergen kommunes likestillingspris og mangfoldspris

Sammenslåing av Bergen kommunes likestillingspris og mangfoldspris Byrådssak 263/13 Sammenslåing av Bergen kommunes likestillingspris og mangfoldspris TANB ESARK-0005-201301090-9 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i en årrekke delt ut en likestillingspris. Denne var

Detaljer

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK

Byrådssak 1383 /15. Ny strategi for informasjonssikkerhet ESARK Byrådssak 1383 /15 Ny strategi for informasjonssikkerhet GOBR ESARK-1727-201525637-1 Hva saken gjelder: Byråden for finans, eiendom og eierskap legger i denne saken frem en ny strategi for informasjonssikkerhet.

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer