Risikovurdering brann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering brann"

Transkript

1 Tyrifjorden Brygge AS Risikovurdering brann Tilleggsvurdering knyttet til detaljregulering Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 100 Versjon: J

2 Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdragsgivers kontaktperson: Olaf N. Lofstad Rådgiver: Norconsult AS, Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Oppdragsleder: Kevin H. Medby Fagansvarlig: Trygg Konradsen/ Tore Andre Hermansen J Endelig utgave KHMe ToAHe/TKo KHMe B For gjennomsyn hos oppdragsgiver KHMe ToAHe/TKo KHMe A For fagkontroll KHMe Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 16

3 Sammendrag I forbindelse med omregulering av detaljregulering for Tyrifjorden brygge (PlanID: ) er Norconsult bedt om å utføre en risikovurdering av brann i fremtidige bygninger. Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for at det kan etableres helse- og omsorgsrelatert virksomhet herunder alders- og omsorgsboliger med service samt tilhørende aktivitetsbygg og bygg for administrasjon innenfor området. I forbindelse med offentlig ettersyn etter første gangs behandling kom det inn en merknad fra Ringerike brann- og redningstjeneste; Planlagt bygg vil ligge utenfor grensen på 10 minutter som er gitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen hva gjelder utrykningstid for brannvesen til tiltaket. Videre har de presisert at beredskapen (lang innsatstid) er for dårlig til å håndtere et slikt risikoobjekt som et sykehus/sykehjem er. Av den grunn innstiller brannvesenet på rekkefølgebestemmelse hvor bruk av bygg på Tyrifjorden brygge først kan gjøres etter at en eventuell ny brannstasjon står ferdig i Hole. På bakgrunn av dette er Norconsult engasjert av Tyrifjorden Brygge AS for å utføre en tilleggsvurdering knyttet til brann. Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Da analysen er utført i forbindelse med en omregulering følges også retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Gjennomførte risikoanalyser viser at en hendelse med brann i en slik bygning og virksomhet vil kunne medføre uakseptabel konsekvens (konservativt vurdert). Sett i forhold til innsatstiden på opp mot 20 minutter er det vanskelig å finne konsekvensreduserende tiltak utover å anbefale en trinnvis utbygging; Trinnvis utbygging der fase 1 omfatter boliger for personer som ikke har behov for assistert rømning det er da viktig at utbygger og den ansvarlige for drift av anlegget påser og sørger for at bruken samsvarer med prosjektering og denne forutsetning. Dette må følges opp gjennom tilsyn fra lokalt brannvesen. Rekkefølgebestemmelse om at før fase 2 kan realiseres, forutsetter at ny brannstasjon med maksimum innsatstid på 15 min. er etablert og operativ. Fase 2 åpner for virksomhet hvor også brukere/ beboere med behov for assistert rømning kan inkluderes. Relatert til 15 min innsatstid vil det fortsatt være krav om å iverksette ytterligere risikoreduserende tiltak. Det vil si utover kravene som stilles til risikoklasse 6 for bygg i henhold til TEK10. Følgende konsekvensreduserende tiltak er aktuelle å implementere som ytterligere sikkerhetstiltak for å kompensere for manglende tilfredsstillelse av krav om 10 minutters innsatstid til objektet: Bruk av hurtig respons sprinklerhoder Etablere branncelleskiller EI 60 uavhengig av antall etasjer Vurdere inndeling i 3 brannseksjoner i stedet for kun 2 Forsterket internkontroll Side 3 av 16

4 Innhold Innledning 5 Bakgrunn 5 Forutsetninger og avgrensninger 5 Styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter 5 Om analyseobjektet 7 Planområdet og ønsket utvikling 7 Lokalt brannvesen Ringerike brann- og redningsvesen 8 Metode 9 Innledning 9 Risikoanalyse 9 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 9 Vurdering av risiko 10 Risikoreduserende tiltak 10 Risikoanalyse 11 Krav i lovverket 11 Innsatstid - dimensjoneringsforskriften 11 Risikoklasse og krav til tiltak 12 Vurdering av brann i Tyrifjorden brygge 13 Konklusjon og tiltaksvurdering Side 4 av 16

5 Innledning Bakgrunn I forbindelse med omregulering av detaljregulering for Tyrifjorden brygge (PlanID: ) G-1 er Norconsult bedt om å utføre en risikovurdering av brann i fremtidige bygninger. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til bl.a. hotell med tilhørende anlegg og bryggeområde for bolig. Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for at det kan etableres helse- og omsorgsrelatert virksomhet herunder alders- og omsorgsboliger med service samt tilhørende aktivitetsbygg og bygg for administrasjon innenfor området. I forbindelse med offentlig ettersyn etter første gangs behandling kom det inn en merknad fra Ringerike brann- og redningstjeneste, datert : Planlagt bygg vil ligge utenfor grensen på 10 minutter som er gitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen hva gjelder utrykningstid for brannvesen til tiltaket. Det bes om at dette ivaretas i ROS analyser og videre saksbehandling. Videre har de presisert at beredskapen (lang innsatstid) er for dårlig til å håndtere et slikt risikoobjekt som et sykehus/sykehjem er. Av den grunn innstiller brannvesenet på rekkefølgebestemmelse hvor bruk av bygg på Tyrifjorden brygge først kan gjøres etter at en eventuell ny brannstasjon står ferdig i Hole. På bakgrunn av dette er Norconsult engasjert av Tyrifjorden Brygge AS for å utføre en tilleggsvurdering knyttet til brann. Det er allerede utført en vurdering av samfunnssikkerhetsforhold knyttet til krav i PBL ( 4-3) i forbindelse med omreguleringssaken. Den analysen er utført av Spir Arkitekter og Norconsult har ikke gjort vurderinger knyttet til den analysen. Forutsetninger og avgrensninger Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. Den er avgrenset til temaet brann i bygning. Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet oversendt Norconsult fra Tyrifjorden Brygge AS evt. prosjektets arkitekt. Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning) ikke en evt. anleggsfase. Analysen omhandler enkelthendelsen brann i bygning, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen. Styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter I analysen er styrende dokumenter som fremgår av tabellen under lagt til grunn. I tillegg inneholder tabellen oversikt over grunnlagsdokumenter som har vært tilgjengelige for arbeidet med vurderingen Side 5 av 16

6 Tabell 1 - Styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter Ref. Tittel Dato Utgiver Styrende dokumenter S-1 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge S-2 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK 10). FOR S-3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) 2010 Kommunal- og regionaldepartementet 2008 Miljøverndepartementet S-4 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og beredskapsdepartementet S-5 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2002 Justis- og beredskapsdepartementet S-6 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 2011 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Grunnlagsdokumenter G-1 Omregulering av detaljregulering for Tyrifjorden brygge Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser PlanID: G-2 Plankart, detaljregulering Tyrifjorden Brygge Hole kommune G-3 Veiledning om tekniske krav til byggverk (Publikasjonsnummer HO-2/2011) G-4 BE-Melding HO-3/2000, temaveileder «Brannventilasjon», Spir Arkitekter på oppdrag for Tyrifjorden Brygge AS Spir Arkitekter på oppdrag for Tyrifjorden Brygge AS 2011 Direktoratet for byggkvalitet 2000 Direktoratet for byggkvalitet G-5 Offisielle kartdatabaser og statistikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statens kartverk, m.fl Side 6 av 16

7 Om analyseobjektet Planområdet og ønsket utvikling Planområdet måler ca. 60 daa. og omfatter eiendommene Utstranda 153 og 155, gbnr. 233/1, 38 og 40 m.fl. Størstedelen av området benyttes i dag til campingplass (se figur 1). Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for at det innenfor området kan etableres helse- og omsorgsrelatert virksomhet, herunder alders- og omsorgsboliger med service samt tilhørende aktivitetsbygg og bygg for administrasjon. I forbindelse med merknadene fra brannvesenet er det gjort nye vurderinger knyttet til utbyggingstempo. Det vurderes derfor en trinnvis utbygging over to faser. Fase 1 åpner for helse- og omsorgsrelatert virksomhet, beregnet for brukere/ beboere uten behov for assistert rømning. Fase 2 åpner for virksomhet hvor også brukere/ beboere med behov for assistert rømning kan inkluderes. Før fase 2 kan realiseres, forutsettes det at ny brannstasjon med maksimum innsatstid på 15 min. er etablert og operativ. Figur 1 - Kartet viser utsnitt av forslag til reguleringsplan Side 7 av 16

8 Lokalt brannvesen Ringerike brann- og redningsvesen Et utbygd område vil dekkes av Ringerike brann- og redningstjeneste. Brannvesenet beskriver følgende på egne nettsider ( Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR) er et yrkesbrannvesen lokalisert med hovedbrannstsjon/administrasjon i Hønefoss. RBRs innsatsområde er Ringerike og Hole kommuner i Buskerud. Totalt innbyggerantall i dekningsområdet er ( ) Totalt har brannvesenet 46 personer i heltidsstillinger samt 24 deltidsmannskaper, noe som betyr at vi er et middels stort yrkesbrannvesen. Det er til enhver tid 6 brannkonstabler på vakt og kan rykke ut på sekunder. En mannskapsstyrke på 6 brannkonstabler tilsier ett vaktlag på 4 mannskaper med støttestyrke (stigebil) Mannskapene er døgnkasernerte. Hovedstasjon, som vil være den som dekker planområdet, har adresse Dronning Åstas gate 12, se kartutsnitt til høyre. Figur 2 - Lokalisering av brannstasjon Ringerike brann- og redningstjeneste - kartutsnitt fra DSB kart Side 8 av 16

9 Metode Innledning Analysen følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger S-1. Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Da analysen er utført i forbindelse med en omregulering følges også retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging S-6. Det er ikke gjennomført en egen farekartlegging i denne analysen da det kun er gjort vurdering av ett enkelt faretema brann i bygning. Risikoanalyse Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. Konsekvensene er vurdert med hensyn til Liv og helse og Materielle verdier. Tabell 2 - Sannsynlighetskategorier Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert år 3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert år 4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år Tabell Konsekvenskategorier Konsekvenskategori Beskrivelse 1. Svært liten konsekvens Ingen personskade Materielle skader < kr 2. Liten konsekvens Personskade Materielle skader kr 3. Middels konsekvens Alvorlig personskade Materielle skader kr 4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person. Store materielle skader kr 5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer Svært store materielle skader > kr Side 9 av 16

10 Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Vurdering av risiko De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens. Risikomatrisen har 3 soner: GRØNN GUL RØD Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. Tabell 3 - Risikomatrise SANNSYNLIGHET 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Moderat sannsynlig 1. Lite sannsynlig KONSEKVENS 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor Risikoreduserende tiltak Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. Hendelser i matrisens røde områder risikoreduserende tiltak er nødvendig Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. Hendelser i matrisens gule områder tiltak bør vurderes Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering. Hendelser i matrisens grønne områder akseptabel risiko Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene Side 10 av 16

11 Risikoanalyse Krav i lovverket Dimensjoneringsforskriften - innsatstid Innsatstiden defineres i Dimensjoneringsforskriftens 1-4 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brannskadested. Kjøretiden som er en del av innsatstiden beregnes etter fartsgrensen på aktuelle strekninger. Kravene til innsatstid er bestemmende for lokalisering av brannstasjoner. Dimensjoneringsforskriftens 4-8 beskriver innsatstid for forskjellig type bebyggelse: 1) Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter for: Tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning. Sykehus/sykehjem mv (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning, risikoklasse 6). Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l. 2) Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter 3) Innsatstiden utenfor tettsteder skal ikke overstige 30 minutter Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer for økt risiko. Det skal dokumenteres hvordan dette er gjort. Tiltaket som opprinnelig lå til grunn for omreguleringen vil være et særskilt risikoobjekt med krav om 10 minutters innsatstid. Basert på en trinnvis utbygging som nevnt i kap. 2, vil fase 1 ikke være et objekt med krav om innsatstid på 10 minutter. Ved utbygging av fase 2 vil krav til 10 minutters innsatstid bli gjeldende. Innsatstid til Tyrifjorden brygge Hovedstasjonen har adresse, Dronning Åstas gate 12, Hønefoss. Normal forspenningstid ved norske brannvesen ved kasernert mannskaper er 2 minutter. Dette har også RBR i e-post mottatt opplyst gjelder for dem. Ved beregning av innsatstid til et objekt benyttes, i tillegg til forspenningstid, gjeldende fartsgrense på vei fra stasjon til aktuelt objekt, samt tid for å iverksette innsats på skadestedet. Dagens avkjøring fra Fv. 155 opprettholdes etter utbygging. En beregning ved hjelp av Gulesider tilsier en kjøretid på ca. 15 minutter. Forspenningstid og kjøretid utgjør dermed ca. 17 minutter til dette objektet. Figur 3 - Kartutsnitt kjørerute fra hovedbrannstasjon til planområdet Side 11 av 16

12 Innsatstiden blir da totalt opp mot 20 minutter. Byggteknisk forskrift - Risikoklasse og krav til tiltak Byggteknisk forskrift stiller krav til vurdering av en bygnings risikoklasse samt hvilke tiltak som må etableres ved objektet. Denne type bygning/ bolig vil i henhold til TEK klassifiseres i risikoklasse 6 (bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg/ bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger). Dette medfører krav til relativt høyt sikkerhetsnivå. Sikkerhet defineres ofte som produktet av teknisk og organisatorisk sikkerhet. Dvs. at det er et avhengighetsforhold mellom de tekniske og organisatoriske tiltakene, hvor fravær av det ene leddet også vil få konsekvenser for det andre. Eksempelvis kan ikke sikkerhet alene baseres på tekniske tiltak da disse er avhengig av korrekt bruk, vedlikehold og tilsyn. På samme måte vil ikke organisatoriske tiltak alene gi tilstrekkelig sikkerhet ved et akutt branntilløp uten tekniske hjelpemidler. Tekniske tiltak kan deles inn i to hovedgrupper: Aktive tiltak som stasjonære slokkeanlegg (sprinkler, vanntåke, Inergene gasser o.l), manuelt slokkeutstyr, automatisk brannalarmanlegg med direkte varsling osv. Passive tiltak som seksjonerende- og branncellebegrensende konstruksjoner, røykvarlsere med lokal varsling etc. Organisatoriske tiltak er primært forebyggende arbeide gjennom øvelser, internkontroll og vedlikehold. Relevante sikkerhetstiltak for ulike risikoklasser For bygg i risikoklasse 6 er det krav til aktive tiltak som stasjonære slokkeanlegg og automatisk brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentral. Videre er det også krav til passive tiltak som branncelleinndeling og seksjonering. For bygg i risikoklasse 6 kan man indirekte si at det ikke er forskjell på verdisikring og personsikring, da dette henger tett sammen i denne kategori bygg. Men utgangspunktet vil alltid være at personsikkerheten settes foran verdisikkerhet. I henhold til OFAS (Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg) er det ikke registrert omkomne som følge av brann i sprinklede bygg. Dette gjør at sprinkleranlegg er meget godt egnet for å sikre personer så vel som verdier. Ved at det begrenser størrelsen på en brann og dens utvikling, bidrar det også til å forlenge den tilgjengelige rømningstiden. For bygg til sykehus/sykehjem eller andre pleieinstitusjoner er det krav til sprinkleranlegg for å øke tilgjengelig rømningstid. Det er også krav til seksjonering (REI 120 M) av bygg i R.kl. 6, uavhengig av byggets størrelse. Dette for å kunne evakuere horisontalt innbyrdes mellom seksjonene slik at en unngår vertikal/tidkrevende rømning. Ved å evakuere til naboseksjon horisontalt vil en kunne oppholde seg på sikkert sted i 120 minutter, som er definert som tilstrekkelig for enten at brannen blir slokket eller at videre evakuering blir iverksatt. Det er i tillegg krav til minimum 2 uavhengige rømningsveier, automatisk brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet, manuelle brannslanger/-håndslokkere for å nevne noen. For bygg i r.kl 4 (boliger) er det lavere krav til sikkerhetsnivå. Dersom det er krav til heis er det også krav til stasjonært slokkeanlegg, et krav som gjøres gjeldende hvis det bygges høyere enn 2 etasjer. Her der det imidlertid ikke krav til seksjonering for å sikre horisontal evakuering, og for boliger er det tilstrekkelig med ett trapperom forutsatt at brannvesenet har atkomst til hver etasje med sitt høydemateriell. Det er videre krav til seriekoblede røykvarslere, manuelt slokkeutstyr og branncelleinndeling Side 12 av 16

13 En av årsakene til kravet om sprinkling av boliger med heis er at dette gjør bygget bedre tilgjengelig for universell utforming, som igjen betyr at det ikke er alle som kan evakuere selv. Sprinkling og tilkomst for brannvesenets høydemateriell er dermed ansett som tilstrekkelig sikring av beboere i denne kategori bygg. Byggteknisk forskrift adkomst nødetater og slokkevannskapasitet Gjennom TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap og 15-9 Vannforsyningsanlegg med ledningsnett stilles det krav til adkomst for nødetater samt tilstrekkelig slokkevann. Det er forutsatt at planområdet tilfredsstiller de behov nødetatene, spesielt brannvesenet, har for å komme til med sitt materiell og drive effektiv redningsinnsats dersom behov. Videre forutsettes det også at det etableres et tilstrekkelig antall uttakspunkt for brannvann enten via kummer eller brannhydranter. Det er på nåværende tidspunkt ikke gjennomført kapasitetsberegninger i eksisterende vannledningsnett. Dersom det viser seg at det ikke er god nok kapasitet i ledningsnettet må det etableres et permanent brannvannsuttak ved bruk av inntak i Tyrifjorden. Det samme gjelder for tilstrekkelig kapasitet for sprinkleranlegg. Vurdering av brann i Tyrifjorden brygge For vurdering av hendelser knyttet til brann er det gjort en forutsetning om at det er en fult utbygd helseinstitusjon som opprinnelig skissert i omreguleringsplanen og at fase 2 er gjennomført. Dette vurderes som det dimensjonerende objektet å legge til grunn for vurdering av risiko. Ved trinnvis utbygging bare av fase 1 vil området dekkes av 20 minutters innsatstid fra Ringerike brann- og redningsvesens hovedstasjon. Brannscenarier bolig/beboerrom og lager I BE-Melding HO-3/2000, temaveileder «Brannventilasjon», er det i tabell 7-1 Brannbelastning, brannveksttid og typiske lokaler en oversikt over sannsynlige brannvekstrater som funksjon av brannenergi. Her er brannveksttiden for eksempelvis boliger/beboerrom med brannenergi MJ/m 2 omhyllingsareal satt til 225 s, og for rom med brannenergi MJ/m 2 omhyllingsareal (lintøylager, lager for tørrfor etc.) en brannveksttid på 150 s. Brannveksttiden her er angitt som tiden til brannen har utviklet en samlet energi på 1000 kw (brannareal > 2 m 2 ). Tabell 7-3, i overnevnte temaveileder, angir responstid for aktive tiltak som sprinkler og røykdetektor. Ut i fra tabellen fremkommer det at et sprinklerhode vil løse ut etter 3,5 minutt i typisk beboerrom, og etter 3 min i lager eller andre rom med høy brannenergi. Tilsvarende vil røykdetektor alarmere etter 1 min for beboerrom og 0,5 min i rom med høyere brannenergi. Ved bruk av kun brannalarm vil det forutsette at manuell slokking iverksettes umiddelbart når brannen er lokalisert. Alternativt vil slokking iverksettes ved brannvesenets ankomst, ca. 20 min etter varsling og 21 min. etter branntilløpet startet. Om vi forutsetter brenselkontrollert brann (-tilstrekkelig oksygen for å underholde en brann) får vi følgende brannareal som følge av ulike aktive sikringstiltak: Side 13 av 16

14 Type tiltak Brannveksttid Brannareal (m 2 ) Brannalarm, manuell slokking 225 s 1 m 2 Brannalarm, brannvesenet slokker 225 s > 32 m 2 Sprinkleranlegg 225 s 1 m 2 Brannalarm, manuell slokking 150 s 3 m 2 Brannalarm, brannvesenet slokker 150 s > 72 m 2 Sprinkleranlegg 150 s 1 m 2 Som oppsummeringen viser er en avhengig av sprinkleranlegg for å begrense størrelse på en brann, og evt. slokke den. Alternativet er manuell slokking av tilstedeværende personell, men disse må være spesielt trenet skal de klare å slokke en brann. Dersom det skal utføres av ansatte ved f.eks. et sykehjem, vil dette i så fall komme i konflikt med behovet for å bistå evakuering. Det anbefales derfor ikke å basere et brannkonsept på manuell slokking av tilstedeværende personell/beboere. Risikoanalyse større brann i bygningskompleks. Drøfting av sannsynlighet: Som grunnlag for å vurdere sannsynlighet for en større brann i dette objektet har Norconsult bl.a. benyttet erfaring og kunnskap fra utarbeidelse av ROS-analyser for og sammen med en rekke brannvesen i Norge bl.a.; Sarpsborg brannvesen, Fredrikstad brannvesen, Mosseregionen Interkommunale brannvesen, Glåmdal brann IKS, Haugaland brann (10 kommunale brannvesen), Fitjar brannvesen. I tillegg benyttes erfaring og vurderinger gjort i forbindelse med kommunale ROSanalyser som følge av forskrift om kommunal beredskapsplikt. I Norge er det relativt sjeldent at det oppstår en brann i sykehjem/ institusjon for eldre som utvikler seg til en stor brann. Mindre branntilløp som ikke utvikler seg i særlig grad inntreffer noe oftere. Det er flere årsaker til at det kan oppstå brann i denne type objekter, så som feil i teknisk anlegg, lynnedslag, ildspåsettelse, tildekning av varmekilde mv. Det kan ikke utelukkes at en slik hendelse vil inntreffe i en hendelsesfrekvens på år og vurderes dermed å være sannsynlig. Drøfting av konsekvens: I forbindelse med drøfting av konsekvens er det gjort vurderinger av et fremtidig objekt bygget ut med plasser for personer som trenger assistert rømming og som dermed kommer inn under kravet til 10 minutters innsatstid. Videre er det lagt til grunn at sikkerhetstiltak som stilles til denne type bygg (risikoklasse 6) i henhold til TEK10 er implementert Side 14 av 16

15 Liv og helse: En slik hendelse har stort potensial for alvorlige konsekvenser for liv og helse. Allikevel må det her bemerkes at bygg i denne risikoklassen som underlegges kravene i TEK10 vil ha et svært høyt sikkerhetsnivå. I tillegg må følgende trekkes frem at OFAS (Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg) ikke har registrert omkomne som følge av brann i sprinklede bygg. Lang innsatstid (opp mot det dobbelte av kravet) for lokalt brannvesen er en faktor som vil kunne bidra til at konsekvensen her kan bli høyere dersom en brann får utvikle seg gjennom så lang tid før brannvesenet får assistert med slukking og redning. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB, publisert i forbindelse med brannstatistikk for 2016, viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Det må bemerkes her at dette gjelder særskilt for folk som bor hjemme og således ikke personer som bor på omsorgsinstitusjoner. Mange beboere på omsorgsinstitusjoner vil ha behov for assistert rømning av brannvesenet (i tillegg til ansatt personell) og lang innsatstid bidrar til økt konsekvens. I et konservativ lys vurderes denne type hendelse å kunne medføre stor konsekvens. Materielle verdier: En større brann vil også kunne bli begrenset av de sikkerhetstiltak som må etableres for denne type bygg. For bygg i risikoklasse 6 kan man indirekte si at det ikke er forskjell på verdisikring og personsikring, da dette henger tett sammen i denne kategori bygg. Kravene til sikkerhetstiltak stilt gjennom TEK10 vil også bidra til å begrense konsekvenser for materielle verdier. Men en lang innsatstid på opp mot 20 minutter vil øke konsekvensene for materielle verdier dersom en stor brann allikevel skulle oppstå stor konsekvens. Oppsummering: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Verdi Liv og helse X X X Materielle verdier X X X Konklusjon og tiltaksvurdering Tyrifjorden Brygge er med sin beliggenhet og utbygd som opprinnelig planlagt/ med fase 2 utenfor forskriftskravet om 10 min innsatstid for brannvesenet, og helt opp på grensen for kravet til 20 minutters innsatstid (tettsteder for øvrig). Ved en brann er tid det vesentligste aspektet for en vellykket evakuering og slokkeinnsats. Det må på denne bakgrunn iverksettes forsterkede sikringstiltak for at innsatstiden skal kunne aksepteres og nødvendig beredskap sikres. Det er fra brannvesenets side gitt en aksept for et avvik på inntil 5 min, dvs. at 15 min innsatstid er definert som akseptkriteriet for bruk av byggene til virksomhet i risikoklasse 6 sykehjem/ pleieinstitusjon). Gjennomførte risikoanalyser viser også at en hendelse med brann i en slik bygning og virksomhet vil kunne medføre uakseptabel konsekvens (konservativt vurdert) Side 15 av 16

16 Sett i forhold til innsatstiden på opp mot 20 minutter er det vanskelig å finne konsekvensreduserende tiltak utover å anbefale en trinnvis utbygging; Trinnvis utbygging der fase 1 omfatter boliger for personer som ikke har behov for assistert rømning det er da viktig at utbygger og den ansvarlige for drift av anlegget påser og sørger for at bruken samsvarer med prosjektering og denne forutsetning. Dette må følges opp gjennom tilsyn fra lokalt brannvesen. Rekkefølgebestemmelse om at før fase 2 kan realiseres, forutsetter at ny brannstasjon med maksimum innsatstid på 15 min. er etablert og operativ. Fase 2 åpner for virksomhet hvor også brukere/ beboere med behov for assistert rømning kan inkluderes. Relatert til 15 min innsatstid vil det fortsatt være krav om å iverksette ytterligere risikoreduserende tiltak. Det vil si utover kravene som stilles til risikoklasse 6 for bygg i henhold til TEK10. Følgende konsekvensreduserende tiltak er aktuelle å implementere som ytterligere sikkerhetstiltak for å kompensere for manglende tilfredsstillelse av krav om 10 minutters innsatstid til objektet: Bruk av hurtig respons sprinklerhoder Etablere branncelleskiller EI 60 uavhengig av antall etasjer Vurdere inndeling i 3 brannseksjoner i stedet for kun 2 Forsterket internkontroll Side 16 av 16

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Statens vegvesen Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Fv. 206 Sønsterud Skansen, GS-veg 2015-02-16 J02 2015-02-16 Endelig utgave KHMe ToAHe LGGlo A01 2015-02-16 For fagkontroll KHMe ToAHe

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Sydvaranger Gruve AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for ny hovedatkomst for gruveområdet til Sydvaranger Gruve AS i Bjørnevatn 2011-06-06 J 2011-06-14 Endelig utgave ENEri KHMe SBTim B 2011-06-06

Detaljer

Supplerende ROS-analyse

Supplerende ROS-analyse Jernbaneverket Supplerende ROS-analyse Ny rømningstunnel R1 ved Øgarden, Sande kommune 2012-04-17 Oppdragsnr.5011949 Oppdragsnr.: 5011949 J 2012-04-16 Endelig utgave KHMe McBry AHR A 2012-04-13 For fagkontroll

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Universell utforming. Konsekvenser ny TEK. Brannsikkerhet og rømningsveier. Grunnlag for ny forskrift

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Universell utforming. Konsekvenser ny TEK. Brannsikkerhet og rømningsveier. Grunnlag for ny forskrift Universell utforming Konsekvenser ny TEK Brannsikkerhet og rømningsveier Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Erfaringer Grunnlag for ny forskrift Boliger, inkl. omsorgsboliger etc. Institusjoner

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled. Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Utdyping Verdens Ende Fiskerihavn- innseilingsled Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 10.03.2015 Konkurransegrunnlag PM BH TI Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Skanska Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Korsfløyta masseuttak, Sør-Odal kommune 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5144891 J02 2015-05-07 Til bruk ToAHe KHMe A01 2015-05-07 For fagkontroll

Detaljer

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Øyvind Buljo Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014-01-17 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen

Områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Ullensaker kommune ROS-analyse Områdereguleringsplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen 2015-11-23 J02 23.11.2015 Endelig versjon KHMe ToAHe ToGau A01 15.01.2015 For fagkontroll KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Jaasund utvikling AS. ROS-analyse. Reguleringsplan Jåsund felt G, H, I2 og M. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Versjon:

Jaasund utvikling AS. ROS-analyse. Reguleringsplan Jåsund felt G, H, I2 og M. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Versjon: Jaasund utvikling AS ROS-analyse Reguleringsplan Jåsund felt G, H, I2 og M Oppdragsnr.: 5152111 Dokumentnr.: Versjon: 01 2017-05-03 Oppdragsgiver: Jaasund utvikling AS Oppdragsgivers kontaktperson: Arnvid

Detaljer

Innhold. 2 Beskrivelse av analyseobjektet 8

Innhold. 2 Beskrivelse av analyseobjektet 8 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forutsetninger og begrensninger 4 1.3 Definisjoner og forkortelser 5 1.4 Styrende dokumenter for risiko- og sårbarhetsanalysen 6 1.5 Underlagsdokumentasjon 6 1.6

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, Spydeberg kommune

Detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, Spydeberg kommune Spydeberg kommune Detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, Spydeberg kommune Risiko- og Oppdragsnr.: 5133409 Dokumentnr.: 5133409-ROS Versjon: J02 2016-05-27 Oppdragsgiver: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig:

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veileder HEDMARKEN. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap BRANNVESEN

Veileder HEDMARKEN. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap BRANNVESEN Veileder HEDMARKEN BRANNVESEN Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Innhold Organisering av brannvesenet og innsatstider... 3 Område og innbyggere... 3 Stasjoner... 3 Bemanning... 3 Innsatstid...

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DETALJREGULERING ETTER PBL 12-2/ 12-3 FOR DELER AV KAUPANGKVARTALET, GNR 230/BNR 39 OG 230/477 M.FL. PLANID: Vedlegg 2 til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet

Detaljer

AquaGen AS. Reguieringspian AquaGen AS. emne kommune. Kyrksæterøra, Norconsult

AquaGen AS. Reguieringspian AquaGen AS. emne kommune. Kyrksæterøra, Norconsult AquaGen AS Reguieringspian AquaGen AS Kyrksæterøra, 20 I 4-0 i-30 Oppdraqsnr,'. emne kommune 0-Qpdragsnurp-mer 5 32 86 Norconsult Norconsuk ROS-analyse Reguleringsplan AquaGen AS Oppdragsnr.: Oppdragsnummer:

Detaljer

Revisjon av akseptkriterier for risiko

Revisjon av akseptkriterier for risiko Kvinnherad kommune Revisjon av akseptkriterier for risiko 2012-12-12 J03 2012-12-12 Endelig utgave ToAHe JSA/ KHMe B02 2012-12-07 For gjennomsyn hos oppdragsgiver ToAHe JSA/ KHMe A01 2012-12-05 For fagkontroll

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Fjell kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv. 206 Bildøybakken - Døsjø 2011-06-03 J01 2011-06-03 Endelig utgave KHMe KEr KEr A01 2011-05-18 For intern fagkontroll KHMe KEr Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

Kryssingsspor Dallerud Lillehammer kommune

Kryssingsspor Dallerud Lillehammer kommune Lillehammer kommune Reguleringsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013-11-05 00A 2013-12-09 Endelig utgave KHME ToAHe Ivs A01 2013-11-05 For fagkontroll KHMe ToAHe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Vedlegg nr. 8 OG DEL AV FV. 115, G/BNR 53/353 M.FL. DETALJREGULERING FOR LØKENTUNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Askim kommune, 7.

Vedlegg nr. 8 OG DEL AV FV. 115, G/BNR 53/353 M.FL. DETALJREGULERING FOR LØKENTUNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Askim kommune, 7. DETALJREGULERING FOR LØKENTUNET OG DEL AV FV. 115, G/BNR 53/353 M.FL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Askim kommune, 7. april 2016 2 SAMMENDRAG I forbindelse med detaljregulering av området «Løkentunet» er

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Bergen og Omland Havnevesen MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 12.01.2013 Innhenting av tilbud JIOKL THH THH Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Detaljregulering Rv.3, Alvdal tettsted, Kvennbekkdalen - Steimosletta

Detaljregulering Rv.3, Alvdal tettsted, Kvennbekkdalen - Steimosletta Statens vegvesen ROS-analyse Detaljregulering 2012-12-20 Oppdragsnr. : 5121815 J02 2012-12-20 Endelig versjon ToAHe KHMe ArD A01 2012-12-12 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård

Detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård Spydeberg kommune Detaljreguleringsplan for Hovin kirke og kirkegård Risiko- og sårbarhetsanalyse Oppdragsnr.: 5133409 Dokumentnr.: 5133409-ROS Versjon: J02 2016-06-30 Oppdragsgiver: Rådgiver: Oppdragsleder:

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik.

Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik. NARVIK KOMMUNE Areal og Byggesak Saksframlegg Arkivsak: 11/1029 Dokumentnr: 1 Arkivkode: K1-031 Saksbeh: Rune Hjallar SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap 12.05.2011

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse Albert Kr. Hæhre AS Risiko og sårbarhetsanalyse 12. mai 2010 J 16.03.10 Ferdigstilt rapport KHME JSA RBL A 15.03.10 Fagkontroll KHME JSA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Laksefjord AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Laksefjord AS, Friarfjord 2014-01-02 20.01.14 AP Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Datert: 31.10.2014 Sist revidert: Utarbeidet av Marita

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange Asfalt Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan Sætermyrberget masseuttak 2015-09-24 J02 2015.08.10 Endelig utgave KHMe ToAHe ArD A01 2015.08.07 For fagkontroll KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Endinger ifm planavgrensning ToAHe KHMe StE 01B Endringer ifm trafo 08.04.2013 ToAHe KHMe StE 00B Første utgave 28.02.2013 ToAHe KHMe StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Statens vegvesen, Region øst Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av gang- og sykkelvei langs fv. 120 gnr. 27, bnr. 1, m.fl. 2014-03-24 J02 2014-03-24 Endelig versjon ToAHe KHMe RBL A01 2014-03-21

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene

Sosialpolitisk utvikling. Forebyggende forum. Lett monterbare automatiske slokkesystem. 13. september 2007. Gjøvik 2007. av omsorgstjenestene Forebyggende forum Gjøvik 2007 Lett monterbare automatiske slokkesystem Trond Dilling senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Sosialpolitisk utvikling Fra institusjon til boliggjøring

Detaljer

Diseplass næringsområde

Diseplass næringsområde Bever Utvikling AS Diseplass næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse Oppdragsnr.: 5146600 Dokumentnr.: 5146600- ROS Versjon: J02 2016-06-01 Oppdragsgiver: Bever Utvikling AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Veileder. Gjøvik brannvesen. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Veileder. Gjøvik brannvesen. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Veileder Gjøvik brannvesen Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Innhold Organisering av brannvesenet og innsatstider... 3 Område og innbyggere... 3 Stasjoner... 3 Bemanning... 3 Innsatstid...

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Statens vegvesen Region Sør Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for utvidelse av Rv. 7 ved Veme 2011-12-08 Oppdragsnummer : 5104203 J 11-12-08 Endelig utgave MCBry KHMe IvS A 11-12-07 For fagkontroll

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S.

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S. ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S. Steen Prosjektmedarbeidere Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Målsetting...

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

SAK TEKST ANSVAR FRIST. 2 Hovedangrepsvei for brannvesen Hovedangrepsvei for brannvesen vil bli hovedinngang som leder inn til personalavdelingen.

SAK TEKST ANSVAR FRIST. 2 Hovedangrepsvei for brannvesen Hovedangrepsvei for brannvesen vil bli hovedinngang som leder inn til personalavdelingen. MØTEREFERAT OPPDRAG Aase Gaard DOKUMENTKODE 217640-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen MØTELEDER Tore Magnus Andersen REFERAT NR 1 MØTESTED Sandnes brannstasjon MØTEDATO 24. mars 2015 REFERENT Tore

Detaljer

Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter

Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter Sør-Trøndelag Fylkeskommune ROS-analyse Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter Sistranda, Frøya kommune 2017-03-13 A02 2017-03-13 For kommunal behandling PaMyk PaMyk A01 2017-03-02 For fagkontroll

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KULTURPARKEN - GIMMING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Askim kommune, desember 2013

OMRÅDEREGULERING KULTURPARKEN - GIMMING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Askim kommune, desember 2013 OMRÅDEREGULERING KULTURPARKEN - GIMMING RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Askim kommune, desember 2013 2 B 03.12.13 Endelig utgave FIK A 27.11.13 For fagkontroll FIK PØF PØF Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune

Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune Smaalenene Eiendom AS ROS-analyse Detaljreguleringsplan Gamle Kirkevei 29, Askim kommune 2012-10-24 01 Revisjon: J J 24.10.2012 Endelig versjon MCBRY KHMe MASOD A 22.10.2012 For fagkontroll MCBRY KHMe

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER I ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPGÅRD, SKI, OG ÅS KOMMUNER

RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER I ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPGÅRD, SKI, OG ÅS KOMMUNER Follo Brannvesen IKS RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER I ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPGÅRD, SKI, OG ÅS KOMMUNER Dette dokumentet er tiltenkt byggesaker i Enebakk, Frogn,

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Fjell kommune. 5101507 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv. 206 Døsjø - Liaskjæret

Fjell kommune. 5101507 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv. 206 Døsjø - Liaskjæret 5101507 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv. 206 Døsjø - Liaskjæret 21. februar 2011 J 21.02.11 Endelig utgave KHMe JSA KER A 16.02.11 Til fagkontroll KHMe Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257

Glava AS. ROS-analyse. Glava, Askim. 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Glava AS ROS-analyse Glava, Askim 2012-09-25 Oppdragsnr.5114257 Revisjon: J J Endelig utgave MCBry A For fagkontroll MCBry JSA AHu Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer