MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: 22.06.2010 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Kantina Rådhuset Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt, Arnt Jakobsen, Tommy Johnsen, Roy Nilsen, Steinar Albrigtsen, Stig Sørra, Margit-Pernille Langseth, Ann-Kristin Wik, Terje Hofstad, Øyvind Toft, Einar Ebbesen, Hanne Wiig, Roger Bastesen, Norvald Ruderaas, Ann KarinEdvardsen, Skule Skulstad, Vibeke Lind, Hanne Nora Nilssen ( fra kl ) Forfall: Inge Skjemstad, Silje Aaker Hanssen, Per Jægtvik, Andrzej Rasinski, Fredrik Sund, Finn Ivar Jacobsen, Tina Valåmo, Peter-Arne Talseth, Knut Wang Varamedlemmer: Lars Inge Ingebrigtsen, Heidi Klaussen, Bjarne Jørgen Myhre Olsen, Geir Henriksen, Margit Steinholt, Line Elisabeth Sørra ( fra. Kl ) Odd Magne Karlsen ( til kl ), ble avløst av Ann Iren Ruderaas ( fra kl ) Helge Møller, Evy Wenche Hesjedahl ( frem til kl ) møtte for Hanne Nora Nilssen. Fra adm. (evt. andre): Admsjef Børge Toft, sekr. Grethe Tønder, ass.adm.sjef Hans Jan Aarsund, Regnskapssjef Kjell Erling Bardal, økonomikonsulent Heidi Mathisen, fagsjef Connie Pettersen. Merknader til: - Innkalling - Saksliste Underskrifter: Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2 Side2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/10 10/1094 REGNSKAP ALSTAHAUG KOMMUNE /10 10/337 ÅRSMELDING /10 10/ TERTIALRAPPORT BUDSJETTREGULERING 23/10 10/740 ÅRSBERETNING OG REGNSK 2009 KF ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 24/10 10/1611 TERTIALRAPPORT ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 25/10 10/1602 BUDSJETT 2011 RAMMER, PROSESS M.V. 26/10 09/772 SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE 27/10 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM 28/10 10/1593 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE 29/10 10/1448 OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG 1 BUDSJETT /10 10/20 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FRA /10 10/1348 POLITISK ORGANISERING 32/10 07/645 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STAMNESØRA 33/10 10/1580 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING /10 10/126 Side3

4 TØTTA SOM SENTER FOR SØRDELEN AV ALSTAHAUG KOMMUNE TJØTTAUTVALGETS RAPPORT Forslag til uttalelse: Helsedirektoratets rapport: Nybyrjarstillingar for legar praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdannede legar. Referatsak: Årsmelding 2009 for Råd for likestilling av funksjonshemmede MØTE I KOMMUNESTYRET 22. JUNI Sakspapirene var sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene var i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på Til stede ved møtets begynnelse: 29 representanter. Ved innledning til møtet bemerket representanten Magne Steinholt at møtestart var kl , mens oppsatt møtestart var kl Steinholt presiserte at det var viktig at oppsatt møtetidspunkt ble respektert. Merknader til sakslisten: Representanten Bård Anders Langø bemerket at sakslisten var så lang at det ville være vanskelig å få til en grundig nok behandling av sakene. Representanten Margit Steinholt satte frem forslag om at sak tertialrapport 2010 budsjettregulering - skulle settes opp som siste sak. Forslaget ble satt under votering og ble forkastet med 21 mot 8 stemmer. Med bakgrunn i ovennevnte og ettersom det var satt opp svært mange saker til dagens møte, foreslo representanten Margit Steinholt at flg. saker skulle utsettes til behandling på neste møte: Sak 28/10 Fremtidens boform en helhetlige eldreomsorg i Alstahaug kommune og Sak 34/10 Tjøtta som senter for sørdelen av Alstahaug kommune Tjøttautvalgets rapport Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 20 mot 9 stemmer. SPØRSMÅL Fra Hanne Nora Nilssen spørsmål: Innbyggerinitiativ Kommunelovens 39a Side4

5 Saker til behandling: 28/10 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE Formannskapets innstilling: Administrasjonen bes utforme en opptrappingsplan for kommunens pleie- og omsorgstilbud de neste 2 til 15 år. Administrasjonssjefen oppnevner en gruppe, eventuelt med ekstern kompetanse. Gruppen konstituerer seg selv, og legger frem forslag til mandat for formannskapet innen 1. oktober Gruppas arbeid legges frem til politisk behandling i løpet av første kvartal Ettersom det var satt opp svært mange saker til dagens møte, foreslo representanten Margit Steinholt at saken skulle utsettes. Saken ble vedtatt utsatt med 20 mot 9 stemmer. 34/10 TØTTA SOM SENTER FOR SØRDELEN AV ALSTAHAUG KOMMUNE TJØTTAUTVALGETS RAPPORT Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre tar Tjøttautvalgets rapport om Tjøtta som senter for sørdelen av Alstahaug kommune, til etterretning. Rapporten skal være et innspill til rullering av kommunens kommuneplanarbeid. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Ettersom det var satt opp svært mange saker til dagens møte, foreslo representanten Margit Steinholt at saken skulle utsettes. Saken ble vedtatt utsatt med 20 mot 9 stemmer Side5

6 20/10 REGNSKAP ALSTAHAUG KOMMUNE 2009 Formannskapets innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2009 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr , 22, godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr , 39 avsettes til inndekking av restunderskudd KF Petter Dass fra Kr avsettes til tapsføring. Restbeløpet, kr , 93 avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. Det tas opp lån stort kr til følgende formål: Kr til restfinansiering av likviditersreserve investering. Kr til delvis finansiering av prosjekt 708 Veier/ infrastruktur i investeringsbudsjettet for Avdragstiden settes til 20 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, jfr. finansreglement. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2009 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr , 22, godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr , 39 avsettes til inndekking av restunderskudd KF Petter Dass fra Kr avsettes til tapsføring. Restbeløpet, kr , 93 avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. Det tas opp lån stort kr til følgende formål: Kr til restfinansiering av likviditersreserve investering. Kr til delvis finansiering av prosjekt 708 Veier/ infrastruktur investeringsbudsjettet for Avdragstiden settes til 20 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår, jfr.finansreglement. 21/10 ÅRSMELDING 2009 Formannskapets innstilling: Årsmeldingen for Alstahaug kommune for driftsåret 2009 tas til etteretning. Side6

7 Representanten Margit Steinholt bemerket at rapporten s. 17: under politiske utvalg var opplyst antall møter, skal være antall beh. saker. Bemerkningen ble tatt til etterretning. Adm. retter opp feilen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmeldingen for Alstahaug kommune for driftsåret 2009 tas til etterretning. 22/10 1. TERTIALRAPPORT BUDSJETTREGULERING Formannskapets innstilling: Foreliggende regnskapsrapport for 1. tertial 2010 tas til etterretning. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Foreliggende regnskapsrapport for 1. tertial 2010 tas til etterretning. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas. 23/10 ÅRSBERETNING OG REGNSK 2009 KF ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE Formannskapets innstilling: Alstahaug kommunestyre godkjenner regnskap for 2009 for Alstahaug Mottakssted for asylsøkere KF. Alstahaug kommunestyre tar årsmeldingen til etterretning. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side7

8 Alstahaug kommunestyre godkjenner regnskap for 2009 for Alstahaug Mottakssted for asylsøkere KF. Alstahaug kommunestyre tar årsmeldingen til etterretning. 24/10 TERTIALRAPPORT ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar fremlagte regnskapsrapport pr 1. tertial 2010 Alstahaug Havnevesen til etterretning. Representanten Evy Hesjedahl, som også er havnefogd i Alstahaug kommune, svarte på spørsmål vedr. saken. Dette etter anmodning fra ordfører. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar fremlagte regnskapsrapport pr 1. tertial 2010 Alstahaug Havnevesen til etterretning. Repr. Magne Steinholt leverte flg. protokolltilførsel: Venstres representant Evy Hesjedahl ble gitt ordet for å orientere som havnesjef uten at representanten ble innvilget permisjon av kommunestyret. 25/10 BUDSJETT 2011 RAMMER, PROSESS M.V. Formannskapets innstilling: Den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. Representanten Arnt Jakobsen la frem flg. forslag: Økonomiplan skal fremlegges til behandling senest siste møte før behandling av neste års driftsbudsjett. Neste år skal økonomiplan behandles før ferien. Repr. Margit Steinholt la frem flg. forslag: 1. På bakgrunn av økt aktivitet i utvinning og leteboring av olje og gass på Helgelandssokkelen har forsyningsbasene lokalisert til Sandnessjøen fått økt sin Side8

9 oppdragsmengde betydelig. Utbyggingen av Horvnes og Strendene som baseområder initierer økte etableringer og etterspørsel også etter lokale varer og tjenester. Dette må kommunen ta høyde for sitt budsjettarbeid både for 2011 og i økonomiplanen. En forsiktig økning i befolkningen på 20 pr år fra 2011 til 2015 legges til grunn, økningen forutsettes å komme i befolkningsgruppene 0 til 66 år. 2. På samme bakgrunn som beskrevet i punkt 1, ønsker Alstahaug kommunestyre at det fra administrasjonen settes av ressurser til økt satsing på å skaffe kommunen økte inntekter fra ulike alternative finansieringskilder. Dette kan være prosjektfinansiering både sentralt i kommunen og ute i de ulike virksomhetene og det kan være en utviding av grunnlaget for eiendomskatt bl.a. fra oppdrettsnæringen. 3. Alstahaug kommunestyre mener at det ikke vil være forsvarlig å planlegge for et lavere nivå på de velferdstilbud kommune har ansvaret for. De fleste av kommunens virksomheter må planlegge for økt etterspørsel og derfor blir økonomiarbeidet både for inntektsøkning og for effektiv drift, viktig. 4. Alstahaug kommune har de siste årene vært en aktiv Lærlingekommune. I budsjettarbeidet for 2011 og i økonomiplanen må de ulike virksomhetsområdene ta høgde for lærlinger i sine budsjetter. Forutsigbarhet i inntak av lærlinger er viktig både for å sikre egen rekruttering og for å støtte opp om utdanningstilbudene ved Sandnessjøen videregående skole. Å sikre budsjettdekning for lærlinger gjelder spesielt innen helse, omsorg og oppvekst, men også innen andre sektorer er det viktig å være med som lærebedrift Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fra repr. Arnt Jakobsen og repr. Margit Steinholt ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. Forslag vedtatt oversendt formannskapet: Økonomiplan skal fremlegges til behandling senest siste møte før behandling av neste års driftsbudsjett. Neste år skal økonomiplan behandles før ferien På bakgrunn av økt aktivitet i utvinning og leteboring av olje og gass på Helgelandssokkelen har forsyningsbasene lokalisert til Sandnessjøen fått økt sin oppdragsmengde betydelig. Utbyggingen av Horvnes og Strendene som baseområder initierer økte etableringer og etterspørsel også etter lokale varer og tjenester. Dette må kommunen ta høyde for sitt budsjettarbeid både for 2011 og i økonomiplanen. En forsiktig økning i befolkningen på 20 pr år fra 2011 til 2015 legges til grunn, økningen forutsettes å komme i befolkningsgruppene 0 til 66 år. Side9

10 2. På samme bakgrunn som beskrevet i punkt 1, ønsker Alstahaug kommunestyre at det fra administrasjonen settes av ressurser til økt satsing på å skaffe kommunen økte inntekter fra ulike alternative finansieringskilder. Dette kan være prosjektfinansiering både sentralt i kommunen og ute i de ulike virksomhetene og det kan være en utviding av grunnlaget for eiendomskatt bl.a. fra oppdrettsnæringen. 3. Alstahaug kommunestyre mener at det ikke vil være forsvarlig å planlegge for et lavere nivå på de velferdstilbud kommune har ansvaret for. De fleste av kommunens virksomheter må planlegge for økt etterspørsel og derfor blir økonomiarbeidet både for inntektsøkning og for effektiv drift, viktig. 4. Alstahaug kommune har de siste årene vært en aktiv Lærlingekommune. I budsjettarbeidet for 2011 og i økonomiplanen må de ulike virksomhetsområdene ta høgde for lærlinger i sine budsjetter. Forutsigbarhet i inntak av lærlinger er viktig både for å sikre egen rekruttering og for å støtte opp om utdanningstilbudene ved Sandnessjøen videregående skole. Å sikre budsjettdekning for lærlinger gjelder spesielt innen helse, omsorg og oppvekst, men også innen andre sektorer er det viktig å være med som lærebedrift. 26/10 SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling: Det er behov for å få en mer kostnadseffektiv drift av skoleverket i Alstahaug kommune. Det er nødvendig for å kunne håndtere nye kostnader i nye krav til opplæringstilbudet, og for å generelt komme ned på et driftsnivå som kommunen kan bære. Påkrevde investeringer i forhold til skolebygg bør håndteres innen en langsiktig plan for fremtidig skolestruktur. Slik at kommunen investerer mot en mer hensiktsmessig struktur, faglig og økonomisk. For å få til en endring som totalt gir mer skole pr krone, er det nødvendig å se hele skolestrukturen under ett, og ikke dele by og land. Ved å redusere enheter i distriktet er det mulig å få en netto innsparing på ca3 mill pr år. Fra et skolefaglig perspektiv er det ønskelig å få satset på kvalitet i skolebyggene for god pedagogisk tilrettelegging. Innstillingen tar utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon, og løser derfor ikke pedagogiske behov. Alternativ 1a-1 reduserer driften etter år med; 3,4 mill. Investeringen i dette er på et nivå som kommunen kan håndtere. Nøyaktig kostnad i låneperioden vil i stor grad avhenge av de behov som avdekkes ved en grundigere analyse av rehabiliteringsbehov ved Sandnessjøen ungdomsskole. Alternativet løser ingen bruker behov, ut over tekniske oppgradering av skolebyggene, men vil på sikt gi en noe redusert driftskostnad for kommunen. Det betyr i praksis at ungdomsskolen består som i dag, men med oppjustering etter nye krav i bygningsloven. Barneskolene i sentrum reduseres fra 3 til 2. Et mulig oppsett av innsparing og utgift i et 25 års perspektiv: innsparing i distrikt - 2,7 mill Side10

11 investering alternativ 1a 5 mill kostnad i 25 år 2,3 mill innsparing etter 25 år(2,7+3,4) - 6,1 mill Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet Representantene diskuterte saken uten å komme til noen slutning. Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt oversendt kommunestyret uten innstilling. Representanten Line Sørra tiltrer. Vararepresentanten Evy Hesjedahl fratrådte og representanten Hanne Nora Nilssen til trådte. Til stede: 30 representanter. Representantene fikk utdelt brev fra elev ved 7-trinn ved Mindland skole, Line Gjersvold, vedr. videre drift ved skolen. Fremlagte forslag til saken refereres: Repr. Arnt Jakobsen: I forbindelse med omorganisering av skolestrukturen i Sandnessjøen, prosjekteres en ny 1-10 skole i området Rishatten/Radåsmyra. Dette området har god infrastruktur og ligger svært sentralt. Den vil ligge nært til eksisterende idrettsanlegg med de driftsfordeler dette gir, og en vil få lett tilgang på fjernvarmekraft fra vårt fjernvarmeanlegg som sårt trenger nye kunder. Denne skolen bør være fysisk 3-delt med småskole (1-4), mellomtrinn (5-7) og ungdomstrinn (8-10), men organiseres som en skole driftsmessig. Den nye skolen skal erstatte dagens skoler i Sandnessjøen sentrum (Sandnes, Bjarnetjønna, Ura og ungdomsskolen). Dagens bygningsmasse ved disse skolene søkes avhendet eller omdisponert som delfinansiering av nytt skolebygg. Repr. Helge Møller: 1. Alstahaug kommunestyre velger som sentrumsalternativ alternativ 1a 4, dvs. ombygging av Bjarnetjønna skole, og opprettholder Ura og Sandnes som barneskoler. 2. Distriktsskolene opprettholdes. Representanten Magne Steinholt: For å sette skolestrukturen i et framtidig perspektiv må den innarbeides i kommuneplanen og ses i forhold til framtidig boligbygging og bosetting. Side11

12 Til kommunestyrets avgjørelse utredes i denne sammenheng 3 alt.: En 1-10 skole i sentrum To 1-7 og en ny 8-10 skole i sentrum Beholde dagens struktur. Inntil prosessen er gjennomført foretas ingen endringer i skolestrukturen i sentrum eller distriktet. Mindland skole opprettholdes ut skoleåret Skolekretsen opprettholdes slik at skolen kan gjenåpnes dersom det igjen kommer tilflytting av barnefamilier. Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem forslag om et alternativ til kulepunkt 3 i repr. Magne Steinholts forslag: Kulepunkt 3 endres til 1-4 og Representantene Margit Steinholt, Hanne Benedikte Wiig og ordfører Stig Sørra: 1. Sandnessjøen ungdomsskole på Stamnes opprettholdes. Kostnader ved nybygging versus renovering/ombygging utredes. 2. Utrede 2 barneskoler i sentrum Mindland skole opprettholdes ut skoleåret Skolekretsen opprettholdes slik at skolen kan gjenåpnes som 1-4 dersom det igjen kommer tilflytting av barnefamilier. 4. Ungdomstrinnene i Alstahaug kommune skal ha et faglig samarbeid på alle nivå. Votering: Forslag fra repr. Arnt Jakobsen ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. Forslag fra repr. Helge Møller ble forkastet med 29 mot 1 stemme. Forslag fra repr. Magne Steinholt ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. Forslag fra repr. Margit Steinholt, Hanne Benedikte Wiig og ordfører Stig Sørra ble vedtatt med 16 mot 14 stemmer. 1. Sandnessjøen ungdomsskole på Stamnes opprettholdes. Kostnader ved nybygging versus renovering/ombygging utredes. 2. Utrede 2 barneskoler i sentrum Mindland skole opprettholdes ut skoleåret Skolekretsen opprettholdes slik at skolen kan gjenåpnes som 1-4 dersom det igjen kommer tilflytting av barnefamilier. 4. Ungdomstrinnene i Alstahaug kommune skal ha et faglig samarbeid på alle nivå. 27/10 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I SENTRUM Formannskapets innstilling: Adm. sjefen gies fullmakt til å inngå låneavtale på i alt for innløsning av Torolv Kveldulfsons gt Avdragstiden settes til 30 år, og adm. sjefen gies fullmakt til å inngå øvrige betingelser Side12

13 Vararepresentant Odd Magne Karlsen fikk permisjon kl og fratrådte. Vararepresentant Ann Iren Ruderaas tiltrådte. Til stede: 30 representanter. Representanten Lars Inge Ingebrigtsen la i forbindelse med behandling av foreliggende sak frem flg. innspill: Til f.k. kommunestyremøte anmoder kommunestyret om å få seg forelagt en status i kulturhus/badeanleggsaken. Kommunestyret anmoder om: status i kostnadsanslag og antatte investeringstilskudd status i leiekontrakter relatert til utleiearealer status i driftsbudsjett for et kulturhus/badeanlegg Til ovennevnte opplyste ordfører at det pr. dags dato ikke var nye opplysninger i saken, Ordfører viste da til at kostnadsbildet, med en ramme på 210 mill kr (2006/2007-kr.) ikke var endret Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Adm. sjefen gies fullmakt til å inngå låneavtale på i alt for innløsning av Torolv Kveldulfsons gt Avdragstiden settes til 30 år, og adm. sjefen gies fullmakt til å inngå øvrige betingelser. 29/10 OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG 1 BUDSJETT 2010 Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar: 1. Stillingshjemmel på 70 % ved ungdomsklubben legges ned samtidig som hjemmel for kveldsvaktmester omdefineres til miljøarbeider/hallbetjent og overføres fra Bygg- og eiendom til kultursektoren. 2. Ungdomsklubbens åpningstid reduseres med 1 dag i uken og åpningstid på fredager til kl Stillingshjemmel på 100 % ved ungdomsklubben lyses ut, ønskelig med krav om fag/ høyskoleutdanning. 4. Kvinnelig utekontakt utøkes med 50 % og skal være en prosjektstilling finansiert av midler rusmiddelprosjekt bevilget av Helsedirektoratet, og tiltaket gjelder for 1 år av gangen. Side13

14 Representanten Line Sørra er ansatt ved ungdomsklubben og ba om at hennes habilitet ble vurdert. Kommunestyret vedtok enstemmig at repr. Line Sørra var inhabil i forhold til behandling av foreliggende sak, jf fvl ledd. Representanten Einar Ebbesen fikk permisjon og fratrådte. Til stede: 28 representanter. Representanten Magne Steinholt satte frem flg. tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Alstahaug AP ønsker en gjennomgang av ungdomsklubben i Alstahaug. Partiet ønsker en kvalitativ heving av dagens tilbud og ønsker en situasjonsbeskrivelse innen med aktivitetsmål. Ordfører Stig Sørra la frem flg. forslag: Bakgrunnen for verbalforslaget var å se på mulighetene for å spare penger uten å kutte i verken stillinger eller tilbud til brukerne. Utvalget har heller ikke skissert andre alternativer, og da spesielt støttekontakttjenesten. Erfaringer fra andre kommuner viser at en samordning av denne tjenesten gir et langt bedre tilbud til bruker, og kan bidra til innsparinger i kommunen. En ungdomsklubb er ikke en sosialfaglig arena, men en fritidsarena der de klubbansatte samarbeider nært med sosialfaglige instanser i kommunen. En ungdomsklubb er et lavterskeltilbud der ungdom på eget initiativ kan sette i gang aktiviteter eller rett og slett velge å bare være der. I stedet for formannskapets innstilling foreslås følgende: 1. Det gjøres ingen endringer i stillinger eller struktur i Ungdomsklubben. Åpningstider og aktiviteter utarbeides av administrasjonssjefen i samarbeid med klubbstyret. 2. Det lyses ut to stillinger. 1- fullstilling som ungdomsleder med fagbrev eller høgskoleutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 1- halvstilling som ungdomsarbeider med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 20% stilling brukes til ekstravakter, lærlingelønn eller andel sivilarbeider. 3. Kvinnelig utekontakt utøkes med 50 % og skal være en prosjektstilling finansiert av midler rusmiddelprosjekt bevilget av Helsedirektoratet, og tiltaket gjelder for 1 år av gangen. 4. Administrasjonen får i oppgave å se på løsninger for å spare penger ved å samorganisere en del av kommunens tjenester innen de gjeldende sektorene, uten å redusere tilbudet til brukerne. Dette gjelder også kveldsvaktmester i Stamneshallen. Tilleggsforslag: 1. Administrasjonen må se på muligheten for å organisere utekontakten under barnevernet i HALD. Dette kan kanskje frigjøre midler fra de andre kommunene og gi oss et mer helhetlig forebyggende tilbud. Det vil også gi utekontaktene en større mulighet til å bli kjent med/for ungdom før de flytter på hybel og skal ta videregående utdanning i Sandnessjøen Representanten Hanne Nora Nilssen bemerket at det ikke var anvist budsjettdekning i forslaget fremlagt av ordfører og foreslo at saken skulle utsettes. Forslag om utsettelse ble forkastet med 22 mot 6 stemmer. Side14

15 Votering: Ordførerens forslag ble vedtatt med 20 mot 8 stemmer. Bakgrunnen for verbalforslaget var å se på mulighetene for å spare penger uten å kutte i verken stillinger eller tilbud til brukerne. Utvalget har heller ikke skissert andre alternativer, og da spesielt støttekontakttjenesten. Erfaringer fra andre kommuner viser at en samordning av denne tjenesten gir et langt bedre tilbud til bruker, og kan bidra til innsparinger i kommunen. En ungdomsklubb er ikke en sosialfaglig arena, men en fritidsarena der de klubbansatte samarbeider nært med sosialfaglige instanser i kommunen. En ungdomsklubb er et lavterskeltilbud der ungdom på eget initiativ kan sette i gang aktiviteter eller rett og slett velge å bare være der. 1. Det gjøres ingen endringer i stillinger eller struktur i Ungdomsklubben. Åpningstider og aktiviteter utarbeides av administrasjonssjefen i samarbeid med klubbstyret. 2. Det lyses ut to stillinger. 1- fullstilling som ungdomsleder med fagbrev eller høgskoleutdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 1- halvstilling som ungdomsarbeider med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 20% stilling brukes til ekstravakter, lærlingelønn eller andel sivilarbeider. 3. Kvinnelig utekontakt utøkes med 50 % og skal være en prosjektstilling finansiert av midler rusmiddelprosjekt bevilget av Helsedirektoratet, og tiltaket gjelder for 1 år av gangen. 4. Administrasjonen får i oppgave å se på løsninger for å spare penger ved å samorganisere en del av kommunens tjenester innen de gjeldende sektorene, uten å redusere tilbudet til brukerne. Dette gjelder også kveldsvaktmester i Stamneshallen. Vedtatt tilleggsforslag: 1. Administrasjonen må se på muligheten for å organisere utekontakten under barnevernet i HALD. Dette kan kanskje frigjøre midler fra de andre kommunene og gi oss et mer helhetlig forebyggende tilbud. Det vil også gi utekontaktene en større mulighet til å bli kjent med/for ungdom før de flytter på hybel og skal ta videregående utdanning i Sandnessjøen. 30/10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FRA 2011 Formannskapets innstilling: Kommunestyret tilslutter seg forslaget om interkommunalt samarbeid om krisesenter etter vertskommunemodellen med virkning fra , og gir administrasjonssjefen fullmakt til å underskrive vedlagte samarbeidsavtale. Representanten Line Sørra tiltrådte Til stede: 29 representanter. Side15

16 Flere av representanten bemerket at det var uheldig at krisesentertilbudet for Alstahaug skulle ligge så langt borte. Det ble også vist til at formannskapet i sitt vedtak tidligere hadde signalisert at et krisesentertilbud skulle ligge i Sandnessjøen. Representanten Hanne B. Wiig satte frem flg. forslag: Ber om at administrasjonen søker å finne egnet lokale til krisesenter i Alstahaug kommune. Det interkommunale samarbeidet videreføres. Representanten Magne Steinholt satte frem flg. forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Votering: Representanten Magne Steinholts forslag ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 31/10 POLITISK ORGANISERING Formannskapets innstilling: Fra neste valgperiode oktober vedtar kommunestyret flg. endringer i gjeldende politiske organisering i Alstahaug kommune: - Alstahaug kommunestyre reduseres fra 31 til 27 representanter - Alstahaug formannskap reduseres fra 9 til 7 representanter - Fast utvalg for plansaker reduseres fra 9 til 7 representanter - Administrasjonsutvalgets politiske representanter velges blant formannskapets representanter. - Alstahaug eldreråd reduseres fra 7 til 5 representanter ( 2 politikere og 3 representanter fra pensjonistene) Representanten Line Sørra fikk permisjon og fratrådte. Til stede: 28 representanter. Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. forslag: Planutvalget beholder sine 9 representanter Formannskapet beholder sine 9 representanter. Administrasjonsutvalget består slik det er i dag. Representanten Siv Helen Sigerstad satte frem flg. forslag: Alstahaug eldreråd opprettholdes som i dag. Side16

17 Administrasjonsutvalget opprettholdes som i dag. Representanten Arnt Jakobsen satte frem forslag om at kommunestyret skulle reduseres til 25 representanter. Votering. Ordføreren satte formannskapets innstilling under votering punktvis. Alstahaug kommunestyre reduseres fra 31 til 27 representanter ble satt opp mot repr. Arnt Jakobsens forslag og 25 representanter. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 7 stemmer. Alstahaug formannskap reduseres fra 9 til 7 representanter Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 8 stemmer. Fast utvalg for plansaker reduseres fra 9 til 7 representanter Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 8 stemmer.. Administrasjonsutvalgets politiske representanter velges blant formannskapets representanter. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 10 stemmer. Alstahaug eldreråd reduseres fra 7 til 5 representanter ( 2 politikere og 3 representanter fra pensjonistene) Formannskapets innstilling ble forkastet med 16 mot 12 stemmer. Fra neste valgperiode oktober vedtar kommunestyret flg. endringer i gjeldende politiske organisering i Alstahaug kommune: Alstahaug kommunestyre reduseres fra 31 til 27 representanter Alstahaug formannskap reduseres fra 9 til 7 representanter Fast utvalg for plansaker reduseres fra 9 til 7 representanter Administrasjonsutvalgets politiske representanter velges blant formannskapets representanter. Alstahaug eldreråd opprettholdes med 7 representanter ( 2 politikere og 5 representanter fra pensjonistene) Representanten Hanne Nora Nilssen leverte flg. protokolltilførsel: Som representant i kommunestyret er jeg overrasket over at representanten Øyvind Toft får anledning til å bruke kommunestyrets talerstol til å gå til angrep på undertegnede uten at undertegnede blir gitt anledning til å forsvare seg. Det er også undertegnedes oppfatning at ordfører burde ha klubbet representant Toft for sine usakligheter /10 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STAMNESØRA Side17

18 Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven av 1985, 27-2 (jfr. 30), vedtar kommunestyret deler av privat forslag til reguleringsforslag for Stamnesøra. Dette innbefatter arealene mellom Ibsens gate og Bjørnsons gate. Reguleringsbestemmelsene revideres i tråd med denne avgrensingen av planområdet. Det gjøres følgende endring på plankart: B8 får betegnelsen B8A og B8B, slik at det er samsvar mellom plankart og bestemmelser. Representanten Siv Helen Sigerstad fikk permisjon og fratrådte. Til stede: 27 representanter. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan og bygningsloven av 1985, 27-2 (jfr. 30), vedtar kommunestyret deler av privat forslag til reguleringsforslag for Stamnesøra. Dette innbefatter arealene mellom Ibsens gate og Bjørnsons gate. Reguleringsbestemmelsene revideres i tråd med denne avgrensingen av planområdet. Det gjøres følgende endring på plankart: B8 får betegnelsen B8A og B8B, slik at det er samsvar mellom plankart og bestemmelser /10 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommunestyre oppnevner to representanter (1 jente og 1 gutt) som skal delta i Ungdommens Fylkesting Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund Ass. Administrasjonssjef Flg. forslag på representanter ble fremsatt: Side18

19 Margit Langseth foreslo Nina Aspenes Hanne Nora Nilssen forslo Adrian Eriksen Magne Steinholt foreslo Jørn Erik Winther. Votering: Nina Aspenes ble enstemmig valgt. Adrian Eriksen ble valgt med 23 mot 4 stemmer som ble avgitt for Jørn Erik Bosness Winther. Alstahaug kommunestyre oppnevner to representanter (1 jente og 1 gutt) som skal delta i Ungdommens Fylkesting Nina Aspenes 2. Adrian Eriksen SPØRSMÅL Hanne Nora Nilssen hadde sendt inn flg. spørsmål: Innbyggerinitiativ Kommunelovens 39a Foreningen Åsen Vel har tatt initiativ til en underskriftskampanje mot vedtatt igangsetting av planarbeid for del av Stamnesmarka (PUV ). Ifølge Åsen Vel viser anslag at 3 av 4 innbyggere i kommunen er i mot en slik planlagt utbygging, og det ventes at foreningen i det kommende kommunestyremøtet legge fram underskrifter fra minimum 2 prosent av kommunens innbyggere, med oppfordring om at kommunestyret stopper planutvalgets vedtak om å igangsette planarbeid for det nevnte området. I henhold til Kommunelovens 39a plikter kommunestyret å ta stilling til dette innbyggerinitiativet fra Åsen Vel. Da forslaget henviser til en pågående plansak i henhold til plan- og bygningsloven, gjelder ikke nevnte tidsfrist på senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet, jf. Kommunelovens 39a-2. Spørsmål: Vil ordføreren sørge for at nevnte sak settes på sakslisten under kommunestyremøtet den 22juni? Hvis nei, Vil ordføreren sørge for at kommunestyret tar stilling til om administrasjonen skal avvente videre arbeid med planarbeidet for del av Stamnesmarka, inntil at saken settes på sakslisten til kommunestyret for endelig avgjørelse? Ordføreren avviste å sette saken på sakskartet i møtet, jf. kommunelovens 34.1 og viste til pågående planprosess, hvor innbyggerne i kommunen hadde anledning til både engasjement/høring og påvirkning. UTTALELSE Helsedirektoratets rapport: Nybyrjarstillingar for legar praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdannede legar. Side19

20 Bakgrunn for høringsuttalelsen, fra skriv fra Helsedirektoratet, datert , refereres: Nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar Høyring Høyringsfristen er sett til 30. juni Rapporten inneheld ei rekkje forslag og vurderingar. Helsedirektoratet vil be om tilbakemeldingar på forslaga under og at svara følgjer nummereringa som er gitt: 1. Forslaget om nybyrjarstilling. Helsedirektoratet føreslår at dagens turnusteneste blir erstatta med to års nybyrjarstilling, fordelt med eitt år i spesialisthelsetenesta og eitt år i kommunehelsetenesta, som del av spesialistutdanning for legar. Forslaget må konkretiserast og vidareutviklast i samband med den varsla gjennomgangen av spesialistordningane for helsepersonell. 2. Det faglege fokuset i dagens turnusteneste er føreslått vidareført vidareutvikla i nybyrjarstillinga. Følgjande faglege dimensjonar er vektlagt i forslag til ordning: - Trening i kommunikasjon og samarbeid med pasientar og pårørande - Trening i klinisk arbeidsmåte - Handtering av akutte tilstandar - Samhandling, systemforståing og samarbeid med anna personell 3. Statleg styring med oppretting av talet på legestillingar. Dagens turnusordning inneber ei statleg plikt om å opprette turnusstillingar for alle som melder seg til turnusteneste. Dette svekkjer den statlege styringa av talet på legestillingar i landet og utfordrar bæreevna til helsetenesta i ei tid med utsikter til eit visst legeoverskot. Forslaget legg vekt på at det skal vere befolkninga og helsetenesta sine behov for legar og ikkje søkjarmassen til turnusteneste som skal avgjere kor mange stillingar landet treng framover. 4. Ordinære ansvarsliner ved tilsetjing. Forslaget inneber at dei ordinære ansvarslinene for tilsetjing skal gjelde for nyutdanna legar. Omlegginga vil gjere ansvaret for både arbeidstakar og arbeidsgjevar meir tydeleg. Ordninga med loddtrekking av turnusstad og plikta til å tenestegjere på tilvist turnusplass fell bort. Søknadsmengda til særordningar som t.d. særplassering utfordrar turnusordninga. Forslaget ønskjer m.a. å redusere kjønnsdiskriminerande følgjer av dagens ordning. 5. Styrking av kommunane. Forslaget inneber ei dobla tenestelengd for nyutdanna legar i kommunane og dermed også fleire nybyrjarstillingar i forhold til dagens turnusstillingar. Helsedirektoratet meiner at dette bidrar til å styrke legetenesta i kommunane, kvantitativt og kvalitativt. Målet er at alle legar, uansett vidare spesialiseringsretning, blir kjent med kommunehelsetenesta. Distriktskommunar og lokalsjukehus vil i forslaget ha ei viktig rolle som opplæringsarena for nyutdanna legar. Helsedirektoratet rår til å nytte ei tilsvarande nasjonal styring for oppretting av nybyrjarstillingar som for turnusstillingar og å prioritere oppretting av nybyrjarstillingar til distrikta. Generelle merknader Høyringsinstansane kan sjølvsagt også gi tilbakemeldingar generelt i forhold til innhaldet i rapporten, beskriving av turnustenesta og utfordringar i dagens ordning, vurderingar og andre tema som høyringsinstansane ser som viktige. Andre forslag Likeeins ønskjer Helsedirektoratet konkrete innspel og forslag til verkemiddel og løysingar på forslag i rapporten som førebels ikkje er grundig utvikla; t.d. kvalitativt innhald i Side20

21 nybyrjarstillingar, administrative utfordringar kring tilsetjingar, kapasitetsutfordringar (vegleiing og stillingar), tiltak som kan sikre nybyrjarstillingar i heile landet. Vennleg helsing Bjørn Guldvog et. assisterande direktør Ordfører Stig Sørra la frem flg. forslag til uttalelse: Høringsbrev ble sendt ut Alstahaug kommune ønsker som en distriktskommune å kommentere denne aktuelle saken, som vurderes å ha potensielt stor betydning for helsetjenesten i kommunen. Helsedirektoratet har i sitt høringsbrev bedt om tilbakemelding på flere konkretiserte spørsmål. Kommunen vil i dette høringssvaret gi spørsmål I, 4 og 5 særlig oppmerksomhet, i tillegg til å komme med en del mer generelle betraktninger mot slutten av høringssvaret. Innledningsvis ønsker Alstahaug kommune å tilkjennegi en forståelse for at myndighetene kan ha behov for å fornye en ordning som har eksistert mer eller mindre uendret i 55 år. Vi aksepterer at det finnes problemer i dagens ordning. Imidlertid er det viktig for Alstahaug kommune å presisere at kommunen nærmest utelukkende har hatt gode erfaringer med dagens turnusordning. Rekrutteringen til stillingene i kommunen har vært stabil, og den administrative arbeidsmengden i tilknytning til ordningen har vært lite arbeidskrevende. Turnuslegene har generelt vært en ressurs for kommunen, både faglig og sosialt. Kommunen er imidlertid bekymret for at de varslede endringene skal endre på denne situasjonen. Kommentarer til spørsmål fra høringsbrevet: Spørsmål 1) Nybyrjarstilling vs turnustjeneste: Alstahaug kommune er skeptisk til at det legges opp til en sykehustjeneste uten klare retningslinjer for innhold. Rapporten som er framlagt fremstår som noe uferdig, og gjør mange av spørsmålene som fremkommer etter gjennomlesning vanskelig å ta stilling til. Kommentarer til spørsmål 4) Søknad vs trekning av nybegynnerstillinger. Alstahaug kommune er meget skeptiske til Helsedirektoratets intensjon om å forlate tildeling av turnus etter trekningsnummer til fordel for direkte søknad til den enkelte kommune eller foretak. I rapporten begrunner helsedirektoratet dette med at nybegynnerstillingen skal gjennomgå en tilnærming til det ordinære arbeidsliv. Hver enkelt kommune skal på denne måten kunne ansette på ordinær måte den kandidaten som kommunen finner best egnet. På dette området er kommunen grunnleggende uenig med helsedirektoratet. Etter kommunens erfaring er flertallet av dagens medisinstudenter uteksaminert fra medisinske fakulteter uten annen vurdering enn bestått eller ikke bestått. Dette gir kommunen små muligheter for å skille de enkelte søkere fra hverandre på faglig grunnlag. Dette vil gi muligheter for ansettelsesforhold basert på bekjentskap, slektskap og liknende forhold. Mange av dagens medisinstudenter har nære slektninger innen legeyrket. Disse vil ha store fordeler fremfor andre Side21

22 ved en slik ansettelsesprosess. Trekningsbasert valg av turnusplass stiller alle kandidater likt, og oppleves derfor rettferdig. Alstahaug kommune mener å lese ut fra rapporten at myndighetene ønsker en viss kontroll på antall i opprettede stillinger til nybegynnere. Dersom det også fremover skal tilstrebes en viss knapphet på stillingsantallet, vil mange kandidater søkte flere steder enn der de primært ønsker sitt arbeidsforhold. Dette vil medføre en stor administrativ byrde på til dels små og underbemannede kommuneadministrasjoner. Dersom denne prosessen skal normaliseres til arbeidslivet ellers, bør vel også ansettelsesprosess foregå etter gjeldende normer og regler. Dette vil medføre at kommunene for hver nye nybegynner, minst en gang årlig, må utlyse stillingen, få inn søknader, vurdere disse, ta kandidatene inn til intervju for så å tilby den man finner best egnet stillingen etter intern prosess. Spørsmålet blir imidlertid om denne også har fått tilbudt stillinger fra flere andre kommuner samtidig, og hvor langt ned på listen over best egnede kommunen må gå før man får en nybegynner på plass. Alstahaug kommune ser det som sannsynlig at man med dette systemet vil være mer usikker på om kommunen får oppfylt sitt behov for nybegynnerleger enn det man er i dag med trekningsbasert fordeling av turnussteder. Alstahaug kommune kan med sikkerhet si at dersom det ikke innføres kraftige statlige incentiver for kommunen for å opprettholde nybegynnerstillingene, kommer Alstahaug kommune til å søke nasjonalt råd om å få omgjøre turnuslegehjemmelen til en ordinær fastlegehjemmel. Dette vil være billigere, mindre arbeidskrevende og over tid mer stabilt for innbyggerne i kommunen, Kommunen tror også at flere andre kommune vil tenke likt på dette området, og at Helsedirektoratets forutsetning om å doble antall kommunale nybegynnerstillinger til 900 på landsbasis derfor er lite realistisk. Alstahaug kommune stiller spørsmål ved om ikke staten vil miste kontroll over innholdet i nybegynnerstillingene ved en tilnærming til det ordinære arbeidslivet for nybegynnerstillingene for leger. Dersom dette arbeidsforholdet bygger på ordinært avtaleverk, vil arbeidsgiver ha sterk styringsrett når det gjelder arbeidsoppgaver og plikter i forhold til arbeidsgiver. Kommunen er bekymret for at det faglige innholdet i tjenesten vil måtte vike plass for en mer produksjonsrettet tjeneste dersom dette gjennomføres. Sist men ikke minst er Alstahaug kommune bekymret for de etiske aspektene ved en eventuell overgang til en søknadsbasert tildeling av nybegynnerstillinger. Alstahaug kommune er bekymret for at en endret ordning vil medføre vanskeligheter blant annet for unge kvinner med små barn og leger med unorsk etnisitet å komme inn på arbeidsmarkedet som nybegynnerleger, Kommunen er bekymret for at disse legene gang på gang kan komme bakerst i søknadskøen, og at enkelte leger vil gå mange år etter endt studium før de tildeles en nybegynnerjobb. Det er også en reell fare for at det i sentrale strøk vil etableres et grått arbeidsmarked. Slik situasjonen er i dag venter ingen over 6 mnd før de tilbys en turnusplass, noe som virker rimelig sett i forhold til samfunnets økonomiske investering i disse studentene. Kommentarer til spørsmål 5) Styrking av kommunene: Alstahaug kommune er svært skeptisk til Helsedirektoratets antakelse om at en dobling av antall nybegynnerstillinger i kommunene vil være den enkleste og billigste måten å imøtekomme kravene fra en fremtidig samhandlingsreform og styrking av kommunehelsetjenesten på. Dette standpunktet mener kommunen er helt uholdbart. Alstahaug kommune er enig i at kommunehelsetjenesten skal styrkes. Men for å gjennomføre dette trengs det trygge og faglig erfarne leger i alle deler av tjenesten. Disse erfarne legene kan bidra med veiledningskompetanse til nybegynnerleger, slik at nybegynnerlegen føler seg ivaretatt og trygg på sine vurderinger. Nybegynnerlegene kan på ingen måte forventes å være Side22

23 grunnmuren i en fremtidig kommunehelsetjeneste med alle utfordringer som er skissert blant annet gjennom Stortingsmelding nr 47. En av de beste forutsetninger for rekruttering av helsepersonell generelt, og leger spesielt, er et godt og robust fagmiljø. Etter det kommunen kan forstå vil dette forslaget virke utarmende på kommunehelsetjenesten, og ikke styrkende verken kvantitativt eller kvalitativt slik Helsedirektoratet påstår i sitt høringsbrev. Alstahaug kommune ser ikke at forslaget om at distriktstjenesten skal utvides fra 6 mnd til ett år er faglig begrunnet. Som konsekvens av dette forslaget er det bekymringsfullt at staten legger opp til større veiledningsbyrde på en allerede presset primærhelsetjeneste. Allmennlegene i kommunene har allerede i dag et stort veiledningsansvar, Det er ikke nødvendigvis gjennomførbart å utvide dette ytterligere. I små kommuner er veiledningskompetanse en mangelvare, og mange kommuner sliter i dag med å finne allmennleger til å veilede sine studenter, turnusleger og EU-leger. En utøkning av tjenestetiden til ett år vil kreve økt veiledningsinnsats, også for de kandidatene som allerede har bestemt seg for arbeid innen helseforetakene etter endt distriktstjeneste. Med veiledningsresurs som et knapphetsgode, ønsker kommunen at dette primært skal investeres i kandidater med reell motivasjon for arbeid i kommunehelsetjenesten videre. Samtidig ser kommunen verdien av at alle nybegynnerleger får en viss erfaring innen kommunehelsetjenesten. Kommunen ønsker derfor at tjenestetiden i kommunene ikke utøkes, men forblir 6 mnd slik det er i dag. Generelle kommentarer: Kommunen er bekymret for at legene som kommer til distriktstjeneste vil ha ulik faglig erfaringsbakgrunn fra tjenesten i sykehus. Bestemmelsene om tjeneste innen bestemte fag er foreslått tatt bort, og det foreligger på nåværende tidspunkt ikke noe forslag som vil sikre den enkelte lege en tilfredsstillende praktisk erfaring før tiltredelse i kommunehelsetjenesten, med blant annet selvstendig legevaktstjeneste. Kommunen er derfor bekymret for den faglige kvaliteten på framtidens nybegynnerleger. Kommunen er kjent med at det er ulik praktisk opplæring ved de ulike medisinske fakultetene i inn- og utland. Turnustjenesten i sykehus har på mange måter vært en kvalitetssikring som har homogenisert en differensiert studentmasse før tiltredelse i turnustjenesten i kommunehelsetjenesten. Dette er vi bekymret for vil falle bort ved omlegging til ny tjeneste. Staten sier i rapporten at fordelingen av nyutdannede leger skal være et helsepolitisk virkemiddel, med særlig vekt på distriktspolitikk. Alstahaug kommune er imidlertid bekymret for fremtidig rekruttering dersom dagens turnusordning endres drastisk. Kommunen er bekymret for at det vil bli mange søkere til nybegynnerstillingene i sentrale strøk, mens det er fare for at de som kommer til Nord Norge og andre utkantstrøk er de som ikke får jobb noe annet sted. Fylkeslegen i Finnmark, Karin Straume har vist i sine publiserte studier at av alle helsepolitiske rekrutteringstiltak er det satsning på turnuslegene som er det mest effektive. Distriktene har vært avhengige av turnuslegene, både den tiden de er turnusleger, og ikke minst som rekrutteringspotensial. Mange dyktige studenter fra sentrale strøk av landet har i løpet av de siste 55 årene fått øynene opp for kvaliteter ved Utkant-Norge som de ikke kjente til fra før, og de har slått seg ned der i resten av sin yrkesaktive karriere. Det har altså kommer mange gode leger til distriktene mer eller mindre tilfeldig gjennom turnuslegeordningen. Som eksempel nevnes det at ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen har ca 50 % av overlegene gjennomført sin turnustid ved sykehuset. KONKLUSJON: Side23

24 Alstahaug kommune støtter ikke en omlegging til søknadsbasert nybegynnerstillinger for leger, men ønsker fortsatt en ordning basert på trekningsbasert valg av turnusplass. Alstahaug kommune er bekymret for den administrative arbeidsmengden lokalt ved overgang til et søknadsbasert system. Alstahaug kommune er bekymret for fortsatt rekruttering av unge leger til distriktene ved omlegging av tjenesten til et søknadsbasert system. Alstahaug kommune støtter ikke Helsedirektoratets foreslåtte omlegging til 12 måneder i distriktstjeneste, fra dagens 6 mnd. Alstahaug kommune finner det ikke akseptabelt at den skisserte styrkingen avkommunehelsetjenesten fra myndighetenes side er tenkt gjennomført ved økning av stillingshjemler til nybegynnerleger basert på økonomiske vurderinger, og ikke faglige. Alstahaug kommune ønsker også i fremtiden en trygghet for at leger har gjennomgått en likeverdig faglig turnustjeneste på sykehus for de kommer til distriktstjeneste i kommunehelsetjenesten. Dette for å sikre et minimumskrav av faglig kompetanse før selvstendig arbeid i en krevende primærhelsetjeneste, Alstahaug kommune ber myndighetene konsekvensutrede sine forslag før disse eventuelt settes i verk. Ordførerens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Referatsak: Årsmelding 2009 for Råd for likestilling av funksjonshemmede. Ingen kommentar til utsendte referatsak fremkom på møtet. Møtet slutt kl Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side24

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 17.08.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr.

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Møtested: Botnkrona Møtedato: 25.11.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Tore Vikedal Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 14.10.2015 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: 14.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas Møtested: Botnkrona Møtedato: 12.11.2014 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2011 Tid: 13.00 16.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad ( møtte kl. 13.15) Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl. 12.15), Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-12.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Jørn Erik Bosness, Heidi Klaussen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.08.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bår Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne Wiig, Tore ikedal

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Trude Jægtvik. Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.10.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Mette K Johnsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Petro Næringshage Møtedato: 27.09.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 30.09.2009 Tid: 13.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Helge Johansen, Arnt Jakobsen, Tommy Johnsen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bill Rønning, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Trond A

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 12:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.05.2016 Tid: 12:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Norvald Ruderaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Nora Nilssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 31.05.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Elisabeth N Blix, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Trond

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 22.01.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen, Hanne Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen, Hanne Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 10.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore ikedal, Norvald Ruderaas Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Valgstyre Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jørn Erik Bosness, Skule Storheil. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 24.09.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø, Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet: Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Anita Trøite,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/16 16/214 VALG AV STYREMEDLEMMER HELGELAND KRAFT AS MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Ann Karin Edvardsen, Helge Johansen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Wiig, Trond A Johansen. Eirik Fiksdal Berglund, Hanne Nora Nilssen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Wiig, Trond A Johansen. Eirik Fiksdal Berglund, Hanne Nora Nilssen Møtested: Botnkrona Møtedato: 30.11.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Peter Talseth, Trude Jægtvik, Tore

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Møtested: Botnkrona Møtedato: 09.03.2016 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Elisabeth N Blix, Medlemmer: Trond A Johansen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr. Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 12: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 12: Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 12:00 17.30 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen, Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Naturressursutvalget Møtested: Tvilling1, Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: 12:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/941 SYSTEM FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, økonomisjef Frank Pedersen, sekr. Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, økonomisjef Frank Pedersen, sekr. Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bård Anders Langø,

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm

MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Hanne Nora Nilssen (fra kl12.30), Tore Vikedal. Sigmund Aldra fra kl 12.30), Stig Tore Skogsholm Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Hanne Nora Nilssen (til kl12.30),

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08. Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08. Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.10.2008 Sak: 56/08 Resultat: Arkivsak: 07/427 Tittel: OMSTILLINGSPROSJEKT 2008 - FORPROSJEKT Kommunestyret den 30.10.2008: Representantene hadde fått tilsendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 12.11.2013 Tid: 11.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Naturressursutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Guri Bosness, Inger Hansen, Margit Steinholt. Hans Jørgen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl 09.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.11.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Siv Helen Sigerstad, Inge Skjemstad, Helge Johansen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: 09:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.04.2016 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas, Knut Nilsen, Mette Karin Johnsen, Ann Karin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer