Til alle som leser faglitteratur!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle som leser faglitteratur!"

Transkript

1 Mai 2009

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Tone Elin Mekki (red) mfl Sykepleieboken 1 Grunnleggende sykepleie Akribe 3. utg ISBN Pris kr. 695,00 SYKEPLEIEBOKEN 1 I NY, REVIDERT UTGAVE På bakgrunn av tilbakemeldinger fra høgskolelektorer, studenter og et eget redaksjonsutvalg foreligger nå en ny og revidert utgave av Sykepleieboken 1. Den nye utgaven har fått ny struktur, som mange vil finne mer logisk. Boken består nå av fire deler. Det teoretiske perspektivet er styrket gjennom fire nye kapitler. Det er lagt stor vekt på at stoffet skal svare på kravene om at innholdet skal være forsknings- og erfaringsbasert. De fire nye kapitlene er: Kapittel 3, som belyser sykepleie som fag og yrke i forhold til samfunnets krav til profesjonen. Kapittel 4, hvor Virginia Hendersons definisjon av sykepleierens funksjon blir utdypet. Kapittel 5 hvor, Heesok Suzie Kim beskriver sykepleieutøvelsens karakteristika. Mange har etterlyst et kapittel om sykepleieprosessen. I et nytt kapittel 12 blir sykepleieres behov for prosesskunnskap belyst som en avgjørende faktor for å kunne bidra i det tverrfaglige teamet rundt pasienten. Unni Knutstad (red) mfl Sykepleieboken 2 teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie Boken beskriver sykepleiefaglige begreper og fenomener som er vesentlige for klinisk sykepleie, blant annet livskvalitet og velvære, håp og håpløshet, mestring, smerte, kvalme og krenkende omsorg. Boken retter seg i hovedsak mot sykepleierstudenter i bachelorstudier, men vil også kunne være et bidrag til viderekomne studenter som ønsker å fordype seg i enkelte sykepleiefaglige temaer. Kapittel 9 om smerte er nytt for denne utgaven. Akribe 2. utg ISBN Pris kr. 475,00

4 Unni Knutstad (red) Sykepleieboken 3 Klinisk sykepleie Boken beskriver sykepleiefaglige begreper og fenomener som er vesentlige for klinisk sykepleie. Innholdet er organisert etter organsystemene, i hvert av disse systemene finnes en rekke sykdommer og til noen av dem er det beskrevet sykepleie. Boken retter seg i hovedsak mot sykepleiestudenter i bachelorstudier, men vil også kunne være et bidrag til viderekomne studenter som ønsker å fordype seg i enkelte sykepleiefaglige temaer. Akribe ISBN Pris kr. 950,00 Cappelen Damm 1. utg ISBN Pris kr. 249,00 Halvor Nordby Kommunikasjon og helseledelse God kommunikasjon er den fundamentale forutsetningen for vellykket ledelse. Men hva er egentlig god kommunikasjon? Forfatteren presenterer og diskuterer kommunikasjonsutfordringer som er spesielt viktige for ledere i det moderne norske helsevesenet. Mange av disse ufordringene handler om motsetningen mellom en klassisk medisinsk og en moderne økonomisk-administrativ ideologi, men de har også å gjøre med helsevesenets kompleksitet, rammebetingelser og profesjonsmotsetninger. I den første delen av boka brukes grunnleggende teorier om språk og bevissthet til å analysere kommunikasjonsbetingelser i helseledelse. I den andre delen viser forfatteren hvordan disse betingelsene kan møtes. Hovedmålet er praktisk: Helseledere er ofte involvert i krevende kommunikasjon. Kunnskap om kommunikasjon kan derfor være til stor praktisk hjelp. Boka er skrevet på en måte som er enkel og forståelig for alle som er interessert i kommunikasjon. I motsetning til mange andre analyser av ledelse skriver forfatteren inngående om hvordan man kan oppnå god kommunikasjon i grunnleggende mellommenneskelige relasjoner. Boka egner seg godt i undervisning og som et viktig supplement til bøker som har et mer organisasjonsteoretisk perspektiv.

5 Anne Moen, Ragnhild Hellesø, Asbjørn Berge, Sykepleieres journalføring Dokumentasjon og informasjonshåndtering Hensikten med denne boka er å styrke sykepleieres handlingskompetanse i dokumentasjonen i pasientjournalen. Den tar blant annet opp temaer som faglige og juridiske krav, hjelpemidler, muntlig informasjonsutveksling og kvalitetsforebyggende arbeid. Boka inneholder noe av stoffet fra boken Dokumentasjon og informasjonshåndtering fra 2002 av samme forfattere. Den er beregnet på høgskolelektorer, studenter, sykepleiere og ledere i helsetjenesten. Akribe ISBN Pris kr. 392,00 Rolf Kåresen (red) og Erik Wist (red) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Gyldendal 3. utg ISBN Pris kr. 585,00 Dette er en basisbok om kreftsykdommer, som nå foreligger i 3. utgave og er faglig oppdatert innen alle sentrale områder. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi, og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Her omtales også bruken av alternativ medisin. Det er lagt vekt på en enkel og oversiktlig fremstilling, bl.a. ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen og en rekke instruktive illustrasjoner. Kreftsykdommer er primært rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som kreftsykepleiere og stråleterapeuter, vil ha nytte av boken.

6 Trond Markestad Klinisk pediatri Gjennomillustrert lærebok i barnesykdommer som kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming på en pedagogisk måte. Her beskrives normalvariasjonen i vekst og utvikling og betydningen av vanlige symptomer og kliniske funn, og praktiske beslutningskjeder i utredning, observasjon og behandling. Boken er beregnet på legestudenter, leger, studenter i videreutdanning i barnesykepleie og sykepleiere. Fagbokforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 478,00 Kristin Heggdal Kroppskunnskaping pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Gyldendal ISBN Pris kr. 449,00 Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Det er altså pasientens, brukerens og klientens egen prosess for å fremme helse og velvære i eget liv. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle når det gjelder å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Teorien og modellen som forfatteren har utviklet, bygger på menneskers erfaring med å leve med ulike typer langvarig sykdom og funksjonssvikt. Disse erfaringene og personers handlinger i forskjellige faser utdypes og diskuteres i forhold til teori om helsefremmende prosesser, kropp og kunnskap, salutogense, recovery og empowerment. Kroppskunnskaping vil si å arbeide relasjonelt med brukermedvirkning og å styrke helsefremmende prosesser. Boken henvender seg både til helsepersonell og helse- og sosialfagstudenter som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade.

7 Jan Erik Haugen, Øistein Knudsen jr. Akuttmedisinsk sykepleie Utenfor sykehus Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 475,00 Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor sykehus? Boka har en samlet fremstilling av akuttmedisinske tilstander og skader, tilpasset sykepleiere. Den inneholder de seneste retningslinjene innenfor hjerte-lunge-redning og er oppdatert på moderne skade- og sykdomsbehandling. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Lærestoffet er forskningsbasert og oppbygd med observasjoner og tiltak på basalt og avansert nivå. Boka er rikt illustrert og inneholder mye instruktiv kasuistikk som hjelper leseren å knytte sammen teori og praksis. Berit Johannessen (red) Komplementær og alternativ behandling En grunnbok for sykepleiere Gyldendal ISBN Pris kr. 295,00 Stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. Det viser seg at annenhver nordmann nå har gått til en eller flere former for alternativ behandling. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er også viktig for sykepleieren å vite noe om de mest brukte alternative behandlingsmetodene, og innholdet og prinsippene i disse. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer blant annet fokus på det å støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken er delt i tre, den første delen tar for seg generelle forhold ved alternativ behandling, den andre delen omhandler noen aktuelle alternative tiltak som sykepleieren selv kan integrere i sin praksis, mens den siste delen er en presentasjon av de mest brukte behandlingstilbudene. Den siste delen er skrevet av utøvere med lang erfaring innenfor sitt felt.

8 Akribe ISBN Pris kr. 1100,00 Sue Moorhead (red) mfl NIC, NOC og NANDA NIC: Boka er et klinisk verktøy som gir en oversikt over alle sykepleierintervensjoner og spesialisert praksis. Den standardiserer og definerer kunnskapen som ligger til grunn for utdannelsen i og utøvelsen av sykepleie. Boka legger til rette for at både sykepleiere, sykepleierstudenter, sykepleieledere og høgskolelærere skal kunne velge velegnede og relevante intervensjoner. NOC: Boka inneholder et klassifikasjonssystem som gir en omfattende oversikt over standardiserte resultatkategorier, definisjoner og målingsskalaer for å beskrive pasientresultater som påvirkes av sykepleiepraksis. Boka er beregnet på sykepleiere, studenter, høgskolepersonell, forskere og ledere. NAN- DA: Boka inneholder standardiserte begreper for sykepleiediagnoser med definisjoner og kjennetegn. Stein Kaasa (red) Palliasjon Nordisk lærebok Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 780,00 Palliasjon er 2. utgave av den nordiske læreboken som samlet tar for seg palliativ behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer er viktig, det samme er tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer. Denne 2. utgaven er oppdatert på alle sentrale områder, også med mange nye kapitler. Ledende norske, svenske og danske fagpersoner har bidratt. Første del av boken tar for seg hva fagområdet palliasjon er og gir en introduksjon til forskning på området. Den andre delen tar for seg pasienten og familien med tilhørende emner som konsultasjon, diagnostikk, de pårørendes rolle, håp, håpløshet, eksistensiell omsorg, alternativ behandling og eutanasi. Den tredje delen gir en innføring i organisering av det palliative tilbudet. Smerte og smertebehandling finnes i den fjerde delen med temaer som smertediagnostikk, patofysiologiske mekanismer, molekylærgenetikk og medikamentell behandling. I femte og siste del av boken fokuseres det på hvordan man diagnostiserer og behandler ulike symptomer og tilstander.

9 Berit Johannessen (red) Komplementær og alternativ behandling En grunnbok for sykepleiere Gyldendal ISBN Pris kr. 295,00 Stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. Det viser seg at annenhver nordmann nå har gått til en eller flere former for alternativ behandling. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er også viktig for sykepleieren å vite noe om de mest brukte alternative behandlingsmetodene, og innholdet og prinsippene i disse. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer blant annet fokus på det å støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken er delt i tre, den første delen tar for seg generelle forhold ved alternativ behandling, den andre delen omhandler noen aktuelle alternative tiltak som sykepleieren selv kan integrere i sin praksis, mens den siste delen er en presentasjon av de mest brukte behandlingstilbudene. Den siste delen er skrevet av utøvere med lang erfaring innenfor sitt felt. Petter Giæver Lungesykdommer Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 399,00 Boken gir en basal innføring i klinisk respirasjonsfysiologi og lungefunksjonsprøver. Kirurgiske og invasive prosedyrer omtales, men beskrives ikke i detalj. Stoffet er lagt frem lettfattelig og oversiktlig. Nødvendig medisinsk terminologi er forsøkt forklart med norske ord og uttrykk. Boken inneholder en rekke illustrasjoner og røntgenbilder. Lungesykdommer ble utgitt første gang i 2002 og var da første norske lærebok på dette nivået. Etterspørselen har vært stor, og boken har fått meget god omtale. Dette er andre utgave, revidert og oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling av de fleste lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. Sjeldnere sykdommer er omtalt med liten skrift. Boken gir i tillegg en basal innføring i klinisk respirasjonsfysiologi og lungefunksjonsprøver. Kirurgiske og invasive prosedyrer omtales, men beskrives ikke i detalj. Stoffet er lagt frem lettfattelig og oversiktlig. Nødvendig medisinsk terminologi er forsøkt forklart med norske ord og uttrykk. Boken inneholder en rekke illustrasjoner og røntgenbilder. «Lungesykdommer» er i første rekke skrevet for medisinstudenter og fysioterapistudenter, men leger og annet helsepersonell som behandler lungepasienter, vil ha glede av boken.

10 Ann Merete Otterstad Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold Fra utsikt til innsikt Forfatterne i denne boka ser på kulturelt mangfold som foranderlige prosesser og gir etnisitet og kultur meningsinnhold knyttet til teori og praksiserfaringer. Samtidig legger de vekt på å vise betydningen av å ikke snakke om forståelsen av ett mangfold, én kultur eller én etnisitet. Hver artikkel i boka undersøker aspekter av mangfold med utgangspunkt i sin fagdisiplin og åpner for ny profesjonskunnskap om dette komplekse feltet. Universitetsforlaget ISBN Pris kr. 369,00 Hilde Beate Gudim og Kari Hilde Juvkam Gynekologi, kort og godt Gynekologi, kort og godt, er en systematisk og praktisk fremstilling av faget gynekologi. Boken gir en lettfattelig oversikt over aktuelle gynekologiske emner og en konkret veiledning i forhold til utredning, behandling og behov for viderehenvisning. Forfatterne har også lagt vekt på å få med nyttige nettadresser og link til aktuelt lovverk. Gynekologi kort og godt, bygger på forfatternes egen utgivelse Gynekologi i allmennpraksis, Tano Aschehoug Universitetsforlaget ISBN Pris kr. 299,00

11 Audun Myskja På vei mot en integrert medisin en innføring i komplementær og alternativ behandling Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 325,00 Alternativ behandling er i eksplosiv vekst i Norge og andre vestlige land, og det er økende interesse for å integrere alternative terapier i helsevesenets tilbud. Det krever økt kunnskap slik at man kan skille klinten fra hveten innenfor et uoversiktlig fagfelt. Denne boken er den første i sitt slag i Norge og gir leseren oversikt over terapier, viten om aktuelle forskningsmetoder og forskningsresultater vi kan bygge på, og klarhet i begreper. Audun Myskja gjør dypdykk i stoffet og gir praktiske tips med illustrerende pasienthistorier i en rik og mangefasettert framstilling. På vei mot en integrert medisin er rettet mot helsearbeidere og studenter i helsefag, og er egnet for det allmenne publikum. Trygve Tjade Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer Fagbokforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 398,00 Vi har gode metoder til å forebygge, påvise og behandle infeksjonssykdommer. Likevel er disse sykdommene et stort helseproblem: De er svært vanlige, og de er smittsomme. I denne boken blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. En slik tilnærming gjør stoffet lett tilgjengelig, spennende og praktisk orientert. Små historier fra virkeligheten er tatt med for å gjøre stoffet levende. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. Boken er kortfattet og skrevet i et lett forståelig språk. I denne tredje utgaven av boken er innholdet oppgradert i henhold til den utviklingen som har skjedd innenfor medisinen siden forrige utgave, og innenfor enkelte områder er detaljnivået økt. Det pedagogiske grepet fra tidligere utgaver er beholdt. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer er egnet for studenter og yrkesaktive innenfor alle helseprofesjoner.

12 Solrun Holm og Ingrid Kummeneje Pre- og postoperativ sykepleie Med dagkirurgi Fagbokforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 368,00 I denne boken blir de nye prinsippene som brukes for å gi operasjonspasienter best mulig behandling, beskrevet: prinsippene om informa-sjon, reduksjon av kirurgisk stress, smertebehandling, mobilisering og ernæring. Når de følges pre- og postoperativt, gjenvinner pasientene de normale funksjonene raskere, og rekonvalesenstiden blir vesentlig forkortet sammenlignet med vanlig postoperativ oppfølging. I denne nye utgaven er det tatt inn nye kapitler som utdyper noen av områdene. For at pasienten skal få et best mulig behandlingsopplegg, er det viktig at sykepleieren har god kunnskap om disse områdene og forstår grunnlaget for de nye prinsippene. Boken er skrevet for sykepleiere ved kirurgiske avdelinger og for sykepleiere som tar videreutdanning innenfor klinisk sykepleie. Solrun G. Holm er førstelektor ved Høgskolen i Bodø. Ingrid Kummeneje er anestesisykepleier ved Nordlandssykehuset Lofoten. Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes og Olav Røise Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi Boka tar for seg sykdomslære, skader og ulykker og anestesi, overvåking og intensivmedisin. Boka er ment for sykepleierstudenter og sykepleiere i praksis, men også andre grupper helsepersonell vil ha glede av og nytte av boka. Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 898,00

13 Rolf Hanoa, Oddvar Moen og Per Skjelbred Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 348,00 I denne boken presenteres de viktigste metodene for undersøkelse og operativ behandling av pasienter med skader i ansikt, hode og nakke, og den postoperative omsorgen for disse pasientene blir beskrevet. Her omtales også organiseringen av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet og pasientrettigheter. Boken er praktisk å ha ved kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med skader. Den vil også være til nytte for leger på legevakter, for øyeleger, øre-nese-hals-leger, tannleger, sykepleiere i akuttmottak, på anestesi-, operasjons- og intensivavdelinger, for studenter i medisin og helsefag og for ambulansearbeidere. Redaktørene er dr.med. og arbeider ved Ullevål universitetssykehus. Rolf Hanoa er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen er seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred er professor og avdelingsoverlege samme sted. Jill Bolte Taylor Med et slag Hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt Med et slag er en kronologisk dokumentasjon av et hjerneslag. Hjerneforskeren Jill Bolte formidler hva som skjedde i hennes egen hjerne den natten hun selv ble rammet av slag. Akademisk utdannelse veves sammen med personlig erfaring i det som er blitt en fascinerende reise inn i menneskets hjerne, og en guide til alle som er berørt av hjerneslag. Cappelen Damm 1. utg ISBN Pris kr. 329,00

14 Anne Røer Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingsstrategier Gyldendal Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på. Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende. 2. utg ISBN Pris kr. 275,00 Gerd Strand (red) AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi En grunnbok Fagbokforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 368,00 Denne boken ble utgitt første gang i Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å revidere boken. Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende. Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). NK er ett av de 16 kompetansesentrene som hører til Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne diagnoser. NK drives av medisinsk divisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål på oppdrag fra Helse Sør- Øst.

15 Ant Forfatter Tittel Pris Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mekki mfl Sykepleieboken 1 Kr. 695,00 Knutstad mfl Sykepleieboken 2 Kr. 475,00 Knutstad Sykepleieboken 3 Kr. 950,00 Nordby Kommunikasjon og helseledelse Kr. 249,00 Moen mfl Sykepleieres journalføring Kr. 392,00 Kåresen mfl Kreftsykdommer Kr. 585,00 Markestad Klinisk pediatri Kr. 478,00 Heggdal Kroppskunnskaping Kr. 449,00 Haugen mfl Akuttmedisinsk sykepleie Kr. 475,00 Johannessen Komplementær og alternativ behandling Kr. 295,00 Moorhead mfl NIC, NOC og NANDA Kr. 1100,00 Kaasa Palliasjon Kr. 780,00 Johannessen Komplementær og alternativ behandling Kr. 295,00 Giæver Lungesykdommer Kr. 399,00 Otterstad Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold Kr. 369,00 Gudim mfl Gynekologi, kort og godt Kr. 299,00 Myskja På vei mot en integrert medisin Kr. 325,00 Tjade Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer Kr. 298,00 Holm mfl Pre- og postoperativ sykepleie Kr. 368,00 Jacobsen mfl Sykdomslære Kr. 898,00 Hanoa mfl Ansiktstraumatologi Kr. 348,00 Taylor Med et slag Kr. 329,00 Røer Spiseforstyrrelser Kr. 275,00 Strand AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi Kr. 368,00

16 Se våre nyhetskataloger på

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mai 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Katalog. Medisinsk faglitteratur

Katalog. Medisinsk faglitteratur Katalog Medisinsk faglitteratur Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 2 Aktuelle fagbøker innen medisin Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen psykiatri.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen psykiatri. Oktober 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sosialt arbeid.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sosialt arbeid. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag 2015 HELSE- OG SOSIALFAG Cappelen Damm Akademisk 2015 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du en oversikt over nye titler

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Mars 2013 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

ISBN 978-82-450-0620-9 188 sider Kr 298

ISBN 978-82-450-0620-9 188 sider Kr 298 Jon Schackt KULTURTEORI Innføring i et flerfaglig felt ISBN 978-82-450-0620-9 188 sider Kr 298 Kultur er et mye brukt begrep, så vel i dagligdagse som i faglige kontekster. Det har en sentral plass som

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2012 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

Læringsnøkkelen Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring

Læringsnøkkelen Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring Mars 2010 Britt Fadnes, Kirsti Leira og Per Brodal Læringsnøkkelen Om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring Universitetsforlaget 1. utg. 2010 ISBN 9788215013725 Pris kr. 259,00 Læringsnøkkelen

Detaljer