Styresaknr. 24/06 REF: 2003/ Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresaknr. 24/06 REF: 2003/000520. 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck"

Transkript

1 Styresaknr. 24/06 REF: 2003/ ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset Saksbehandlers kommentar: 1. Høringsforslag Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset- muntlig informasjon v/prosjektleder Randi Spørck Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : Vedtak: Styresak 20/06 29 mai 1

2 Vedlegg 1 Foretaksledelsen Bodø Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø v/ dekan Toralf Hasvold prodekan forskning Arnfinn Sundsfjord prodekan undervisning Nils E. Huseby fakultetsdirektør Eilif Nilssen instituttleder IKM Roy Bremnes Nordlandssykehuset v/ direktør universitetsansatte forskere klinikk- og avdelingssjefer avdelingsoverleger Deres referanse Vår referanse: Sted / dato: 2005/ OVERSENDELSE AV REFERAT FRA MØTE MELLOM MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ OG NORDLANDSSYKEHUSET Vi oversender referat som nå er godkjent av ansvarlige ved fakultetet og Nordlandssykehuset. Vi vil igjen takke deltakerne for bidragene til et konstruktivt møte og samtidig understreke vårt felles ansvar for, i tråd med møtets konklusjoner, å følge opp realiseringen av tiltak og samarbeidsprosessen videre. Med vennlig hilsen Rolf Salvesen møteleder Otto Mathisen referent Styresak 20/06 29 mai 2

3 REFERAT FRA MØTE MELLOM DET MEDISINSKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ OG NORDLANDSSYKEHUSET Møtet som ble holdt i Nordlandssykehuset, var kommet i stand på bakgrunn av henvendelse til fakultetet fra Nordlandssykehuset seinhøsten 2005, i henhold til avtale fra møtet mellom daværende dekan Kirsti Ytrehus og Nordlandssykehuset Målsettingen var å gå videre på drøftinger omkring forskning og utvidelse av undervisningsfunksjoner. Møtet, som varte fra kl. 9 til kl. 14, var delt i fire. Første og siste del var mellom fakultetsledelsen og instituttleder IKM og en sentral gruppe universitetsansatte samt fagdirektør ved Nordlandssykehuset. De mellomliggende delene bestod av presentasjoner og drøftinger omkring forskning og undervisning med utvidet deltakergruppe fra forskningsmiljø og avdelingsledelse/universitetslærere ved sykehuset. Professor II Rolf Salvesen ledet møtet. Deltakere i den samlete møtesekvensen: Fra Universitetet i Tromsø: Dekan Toralf Hasvold (tiltrådte under forskningsdelen), prodekan forskning Arnfinn Sundsfjord, prodekan undervisning Nils E. Huseby, fakultetsdirektør Eilif Nilssen, instituttleder IKM Roy Bremnes. Fra Nordlandssykehuset: Professor II Rolf Salvesen, professor II Tom Eirik Mollnes, førsteamanuensis II Knut Sørgaard, førsteamanuensis II Erik Waage Nielsen (tiltrådte under forskningsdelen), førsteamanuensis II Jan Holt, førsteamanuensis II Ole Lars Brekke, ass. avdelingsoverlege Knut Tore Lappegård, fagdirektør Otto Mathisen. Møtet omfattet tre hovedproblemstillinger: 1. Bakgrunn for møtet. 2. Forskning (med perspektiver videre). 3. Undervisning (med perspektiver videre). 1. Bakgrunn for møtet. Ved innledende del av møtet ble det gjort en oppsummering av prosessen det siste året. Med bakgrunn i møte mellom fakultetsledelsen og Nordlandssykehuset høsten 2004 møttes dekan og en sentral gruppe universitetsansatte samt fagdirektør i Nordlandssykehuset Sentral problemstilling i møtet var utvidelse av Nordlandssykehusets oppgaver i undervisning av medisinstudenter, både med hensyn til antall studenter og kliniske fagområder/funksjoner, og involvering av sykehusets universitetsansatte i evalueringen av profesjonsstudiet i medisin. Under dette lå Nordlandssykehusets interesse for å utvide universitetsoppgavene og fakultetets mulighet til og behov for i høyere grad å kunne benytte den kliniske og forskningsmessige kompetansen og aktivitetsbredden/pasientomfanget som er i sykehuset, i medisinerutdanningen. Det var enighet om oppfølging i form av møte med ny fakultetsledelse, og Nordlandssykehuset ville ta initiativ til dette høsten Dekan Kirsti Ytrehus skrev et notat til Fakultetsstyret om konklusjonene. I samspill mellom Nordlandssykehuset og Fakultetsledelsen har man så blitt enige om innhold i foreliggende møte. 2. Forskning. Etter en orientering om struktur og organisering v/mathisen ble forskningsvirksomheten ved NLSH presentert v/mollnes, Lappegård og Sørgaard. Sentralt i sykehuset står satsing på å få fram dr.grader, nå støttet av bl.a. fordypningsstillinger ass.leger (D-stillinger), og en begynnende stimulering til vitenskapelig toppkompetanse ved at det er opprettet en halv postdocstilling i sykehuset. Det arbeides for å få til en mer systematisk årsplanlegging for forskning i avdelingene. Forskningsmidlene via Helse Styresak 20/06 29 mai 3

4 Nord / USAM er sentrale for forskningsfinansieringen i sykehuset, supplert av mindre årlige forskningsmidler i sykehuset til somatikk og psykiatri. Flere prosjekter skjer i samarbeid mellom klinikk og labfag, det er en tendens til større prosjekter både i somatikk og psykiatri, det er et økende samarbeid med UNN (både i prosjekter nå også stimulert ved nettverksmidler - og med klinisk forskningsavdeling der), og et ikke ubetydelig samarbeid internasjonalt. Det er en felles oppfatning mellom universitetet og sykehuset om at forskningsorganisering og forskningsaktivitet ved sykehuset er gode, og at det er viktig å få fram flere dr.grader og flere postdocløp (bl.a. ved flere postdocstillinger). Kombinasjonsstillinger (spesialistkompetanse og dr.grad) ble også framhevet som viktig virkemiddel i forskningsstyrkingen (bør gripes tak i av USAM). I den etterfølgende presentasjonen fra universitetet v/ Sundsfjord ble det først orientert om det nye dekanatet og fakultets/instituttledelse, og videre om situasjonen ved fakultetet nå og perspektiver videre framover i denne dekanatperioden. Forskningsbasert undervisning står sentralt, og kvalitetsreformen og kravene fra NOKUT er grunnleggende for utviklingsarbeidet. Rekruttering til vitenskapelige toppstillinger er en svært viktig utfordring. Nordlandssykehuset ses sammen med UNN som viktigste partner. Det blir viktig å lage strukturer som fanger opp dette, og Fakultetets forskningsutvalg vurderes som hensiktsmessig organ i denne sammenheng. Konklusjon: Nordlandssykehuset inviteres til å ha en representant med vara i forskningsutvalget (ikke krav om at vedkommende har universitetsstilling). Kunnskapen ved universitetet om hva som foregår på forskningssiden i Bodø anses å være begrenset. Det arbeides ved fakultetet med hjemmesidene, og forskning ved Nordlandssykehuset bør presenteres der. Konklusjon: Nordlandssykehuset kommer inn på hjemmesidene, med presentasjoner fra avdelingene av hva av forskning som drives hvor til enhver tid. Det er ønskelig at studenter skriver oppgaver med utgangspunkt i den kliniske virksomheten eller pågående forskning ved Nordlandssykehuset. Her er det både viktig at studentene tidlig blir kjent med tema/prosjektmuligheter ved sykehuset og at universitetet legger forholdene til rette (valg av oppgave ved sykehuset knyttet til sikring av klinisk tjeneste her). Det er ønskelig at det også kommer studenter fra forskerlinja som har sine prosjekter ved sykehuset. Konklusjon: Ideer/prosjektskisser/pågående forskning med mulighet for deltagelse for studenter meldes inn i katalogen ved fakultetet. Det skal legges frister for katalog på nettet, det er mulig å melde inn med det samme. Fakultetet arbeider for praktisk tilrettelegging av mulighetene for å kombinere oppgaveskriving/forskning og klinisk praksis ved sykehuset. 3. Undervisning. Huseby innledet med å presentere strukturen ved fakultetet. Det arbeides nå med NOKUTkonklusjoner/krav. Studieplanen skal evalueres av ekstern komité. I kjølvannet av dette vil det bli vurdert om studieplanen skal endres, og dette arbeidet vil en da i så fall vurdere å trekke Nordlandssykehuset med i. Med 100 studenter årlig opplever man fra universitetet å ha nådd et smertepunkt. Det er behov for å ha flere studenter ved Nordlandssykehuset i stadium III (medisin/kirurgi), altså i 5. år. Stadium IV (6. år) er delt tjenestemessig i 7 fagmoduler med felles gjennomgående teoriundervisning, og med 4 muntlige eksamener. Fakultetet vil her vurdere om man har klinisk kapasitet til tilstrekkelig tjeneste for alle studentene i stadium IV ved UNN. Fra Nordlandssykehuset presenterte Lappegård, avdelingsoverlege Hans Thorbjørn Rydningen (kirurgi) og Waage Nielsen erfaringer fra og muligheter framover når det gjelder studentundervisningen ved sykehuset. I stadium III har man svært gode erfaringer med å ha studenter i sykehuset, det oppleves interessant og motiverende, og en opplever at studentene er tilfredse med tilbudet. Det samme uttrykker fakultetet. Tilfanget på pasienter og mulighet for bredde i kliniske erfaringer er store i NLSH, og avdelingene anser seg å ha kapasitet til å utvide tilbudet. Dette er i tråd med fakultetets ønsker. Styresak 20/06 29 mai 4

5 Konklusjon: Fakultetet vil komme med henvendelse til Nordlandssykehuset om å ta imot flere studenter i stadium III. Når det gjelder stadium IV ble det presentert godt klinisk og undervisningsmessig grunnlag samt sterk motivasjon fra sykehuset for å ha studenter i flere sentrale av disse fagene. Fakultetet kan slutte seg til denne vurderingen. Det sentrale er ikke grad av sengebaserte funksjoner, men å ha et godt klinisk materiale og undervisningskompetanse. Sykehuset kan ikke gi tilbud i alle stadium IV-fag. Fra tidligere er det gode gjensidige erfaringer med å ha studenter i psykiatridelen, en ordning som opphørte ved omlegging av studieplanen. Praksissituasjonen oppleves som presset innen flere fag i Tromsø, og fakultetet vil se på muligheten for praksis i stadium IV fag i Bodø hvis situasjonen i Tromsø forverres. Når det gjelder den langsgående undervisningen i stadium IV, har man allerede gode erfaringer med telebaserte løsninger, og undervisning kan da gis både av lærere i Tromsø og Bodø. Dette må utredes nærmere ved en evt. satsing på Bodø i stadium IV. I det videre arbeid med justering og evt. omlegging av studieplanen, bør organiseringen av stadium IV vies særlig oppmerksomhet, med tanke på å kunne redusere de praktiske problemene ved dagens ordning. Det ble understreket både fra sykehuset og universitetet at enhver ordning med å legge deler av stadium IV til Bodø må gjøres permanent og ikke midlertidig. Konklusjon: Fakultetet vurderer behov for utplassering av studenter i stadium IV-fag i Bodø, og kommer tilbake med innspill på dette. Etter de pågående evalueringene vil det bli vurdert planlegging av ny studieplan i Tromsø. Fra fakultetet og sykehuset ble det understreket at det også var ønskelig at Nordlandssykehuset blir representert i programstyret for medisin. Fakultetet vil arbeide videre med dette, men ønsker allerede nå å ha en undervisningsansvarlig kontaktperson ved Nordlandssykehuset. Fakultetet vil også bringe tilbake til aktuelle miljøer i Tromsø informasjon om Nordlandssykehusets undervisningsressurser. Konklusjon: Fakultetet vurderer å la Nordlandssykehuset være representert i programstyret for medisin. Inntil videre oppnevner NLSH en undervisningsansvarlig person relatert fakultetet. Avslutningsvis ble det understreket at fakultetet og NLSH må være aktive i å bruke hverandre og optimalt bruke Nordlandssykehuset og dets fagkompetanse i medisinerutdanningen, og at dette gis et strukturelt fundament. Begge parter vil nå arbeide aktivt for å følge opp de foreliggende konklusjonene og andre omforente samarbeidsforslag som måtte komme i den videre samarbeidsprosessen. Otto Mathisen fagdirektør Styresak 20/06 29 mai 5

6 Vedlegg 2 Notat Til: Styret Fra Direktør Eivind Solheim Til orientering: Strålebehandling i NLSH finansiering av ny sengekapasitet. I pkt. 2 i styrets vedtak i sak 13/2006 heter det: Styret ber om at manglende finansiering av senger knyttet til strålebehandling tas opp med Helse Nord og at tilbudet ikke startes opp før dette er avklart.. 4.mai ble det avholdt møte i Helse Nords lokaler angående dette vedtakspunktet. Tilstede var styreleder Bjørn Kaldhol, Helse Nord RHF, adm. direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF, styreleder Bjørn Kjensli, NLSH og direktør Eivind Solheim, NLSH. Fra NLSH ble det fremmet behov for finansiering av 10 nye senger til netto årskostnad 6 mill. kr. Med ny kapasitet etablert pr. 1. oktober inneværende år, tilsier dette tilførsel av 1,5 mill. kr. inneværende budsjettår, og permanent styrking av basisramma med 6 mill. kr. fra og med Etter drøfting av saken i møtet, er det enighet om ovennevnte styrking av budsjettet til NLSH. Dette innebærer at NLSH forpliktes å starte Stråleenheten etter de forutsetninger som er lagt for virksomheten. 4 mai 2006 Eivind Solheim direktør Styresak 20/06 29 mai 6

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Rapport fra prosjekt for. Gjennomgang av den samlede administrasjon ved Universitetet i Tromsø

Rapport fra prosjekt for. Gjennomgang av den samlede administrasjon ved Universitetet i Tromsø Rapport fra prosjekt for Gjennomgang av den samlede administrasjon ved Universitetet i Tromsø November 2001 Styringsgruppen for prosjekt for gjennomgang av den samlede administrasjonen ved Universitetet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Møte 2-31.05.2012-Innkalling med saksvedlegg til fakultetsstyret ved NT

Møte 2-31.05.2012-Innkalling med saksvedlegg til fakultetsstyret ved NT 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 21.05.2012 Referanse 2012/1402/MFJ Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetsstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møte 2-31.05.2012-Innkalling med

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 82-2010

Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 82-2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: 2010/812-13/023 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.12.2010 Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Oslo Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: dekan Hanne Kathrine Krogstrup,

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Delprosjekt 4: Slik rekrutterer vi de beste talentene

Delprosjekt 4: Slik rekrutterer vi de beste talentene 1 Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 4: Slik rekrutterer vi de beste talentene Rapport fra arbeidsgruppe: Leder: Gunn Mangerud Ove Borge Lise Gundersen Christhard

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer