INNKOKMNE FORSLAG TIL RESOLUSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKOKMNE FORSLAG TIL RESOLUSJONER"

Transkript

1 INNKOKMNE FORSLAG TIL RESOLUSJONER Side Vedlegg Resolusjon om incentiver for å fremme god undervisning Vedlegg Resolusjon om nasjonale prøver for medisinstudiet Vedlegg Resolusjon om studentkultur, studentmedia og studentidrett Vedlegg Resolusjon om tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet Vedlegg Resolusjon om turbostipend Vedlegg Resolusjon om fjerning av autorisasjonsavgiften Vedlegg Resolusjon om praksisplasser 0 Vedlegg Resolusjon om statistikkføring av klagesensur

2

3 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM INCENTIVER FOR Å FREMME GOD UNDERVISNING Forslagstillere: Aida Matre, Ingvild Kvinnsland, Kaja Karinsdatter Toset, Peder Engesæth (NHH) 0 0 INCENTIVORDNINGER FOR Å FREMME GOD UNDERVISNING Utdanningsinstitusjonen, slik vi kjenner den i dag, har to funksjoner: den skal drive forskning og undervisning. Disse formålene kan fort kannibalisere hverandre dersom ikke begge har gode incentivsystemer. NSO mener er det viktig at studentenes interesser blir ivaretatt, og at utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for at det ikke er studentene som blir taperene i denne kampen. Per i dag finnes det mange incentivordninger som skal sørge for at undervisningsansvarlig tilstreber å bedre sine forskningsresultater. Hos mange institusjoner finnes det ingen eller få incentivordninger som skal sikre at god undervisningskvalitet opprettholdes. Sett i sammenheng med at mange studiesteder har undervisningsplikt, men også forskningsrett, sender dette klare signaler fra institusjonene om at god forskning er den delen av arbeidet som bør prioriteres. NSO mener det bør etableres incentivsystemer for å fremme god undervisning. Dette fordi det vil sidestille undervisning med forskning hos institusjonen, og sikre at studentene får god forskningsbaserte undervisningen ved at undervisningsansvarlige tilstreber å utvikle sine undervisningsmetoder. NSO ber Kunnskapsdepartementet utforme konkrete incentivordninger som skal belønne god undervisning. sider

4 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM NASJONALE PRØVER FOR MEDISINSTUDIET Forslagstillere: Ole Marius Gaasø, Eivind A. Valestrand, Erlend Frøland, Stine Andersen, Torfinn Støve Madssen (FKMO) NASJONALE PRØVER FOR MEDISINSTUDIET I dei siste åra har dei medisinske fakulteta diskutert om ein bør innføre nasjonale prøver for medisinstudia i Noreg. Denne resolusjonen er eit resultat av grundig drøfting blant norske medisinstudentar, med lokale debattar i alle studiebyar og ei omfattande høringsrunde. Tilbakemeldingane er at ei nasjonal prøve bør vere for pasientane og studentane, ikkje arbeidsgivarane. Ei nasjonal prøve for medisinstudiet skal i hovudsak nyttast til å forbetre utdanningskvaliteten. Prøva skal ikkje kunne brukast av arbeidsgivarar i vurderinga av søkarar. Nasjonale prøver er for tida eit viktig tema i høgare utdanning. Motivasjonane for innføringa av nasjonale prøver er ulike. Kunnskapsdepartementet (KD) har ønska nasjonale prøver som eit middel for kvalitetssikring, og for likare læringsutbytte på dei ulike utdanningane omkring i landet. KD arbeider allereie no for å innføre nasjonale prøver på mellom anna sjukepleiar- og revisorutdanningane. Dei medisinske fakulteta har derimot ynskja ei nasjonal prøve for å kunne samanlikne studia, og bruke denne informasjonen i arbeidet med å auke utdanningskvaliteten, både lokalt og nasjonalt. Enkelte har også ynskja at denne prøva skal ha karakterar som kan brukast i vurderinga av jobbsøkarar. Norsk medisinstudentforeining (Nmf) og Norsk studentorganisasjon (NSO) har gjort eit større arbeid for å kartleggje korleis norske medisinstudentar stiller seg til nasjonale prøver, og denne resolusjonen byggjer på dette arbeidet. Nasjonale læringsutbytteskildringar Nasjonale læringsutbytteskildringar må vere ein føresetnad for å kunne arbeide for innføringa av nasjonale prøver. Før ein kan utforme ei slik prøve, og vurdere resultata, må ein kome til ei felles forståing for kva medisinstudentar i Noreg skal lære i grunnutdanninga. Dette er særleg viktig ved innføringa av ein felles avsluttande nasjonal eksamen i siste studieår. Formålet med nasjonale prøver Det er viktig å spørje kva formål ei slik prøve skal ha. Svaret vil rettleie korleis ei nasjonal prøve blir gjennomført. Det har vore diskutert i hovudsak tre formål ved ei nasjonal prøve: ) kvalitetssikring av studentane, ) kvalitetsheving av utdanningane og ) vurdering av jobbsøkarar. Det er utfordrande å utforme ei nasjonal prøve som oppfyller alle desse formåla på ein god måte. Tilbakemeldingane er at dersom ei nasjonal prøve blir innført, bør det innførast som eit verkty i kvalitetsarbeidet i utdanningane. Med ei nasjonal prøve vil ein kunne samanlikne dei ulike lærestadane. Dette kan gi verdifull informasjon som kan brukast til å drive målretta forbetringsarbeid både lokalt og nasjonalt. Av omsyn til pasienttryggleik er det viktig at studentane som blir uteksaminert, har eit minstenivå av kompetanse. Ein kan godt tenkje seg at ei nasjonal prøve kunne brukast til dette formålet. Derimot oppfattar ein at dette allereie er ivaretatt på ein tilfredsstillande måte av eksisterande eksamensordningar. Ei nasjonal prøve bør derfor optimaliserast med tanke på kvalitetsforbetring, heller enn kvalitetssikring av studentane. sider

5 Eksamen er også ein viktig del av læringsprosessen til studentane. Det er derfor viktig at ei nasjonal prøve også blir brukt som eit pedagogisk verkty. Studentane bør få tilbakemelding på eigne prestasjonar, slik at dei kan jobbe målretta for betre læringsutbytte. Arbeidslivet Ei nasjonal prøve kunne vore ein måte for arbeidsgivarar å skilje søkarar på. Dette kunne bidratt til ein meir føreseieleg arbeidsmarknad og meir ryddige tilsettingar. Høringssvara viser at ein ikkje ynskjer ei nasjonal prøve som vurderingsgrunnlag for tilsettingar. Det er berre dokumentert ein låg til moderat samanheng mellom karakterar i studiet og prestasjonar som framtidig lege. Det er derfor høgst usikkert at prøveresultatet frå éi enkel prøve vil gjere det lettare å velje ut dei best kvalifiserte søkarane. Eksamen er i høg grad styrande for kva og korleis studentane lærer. Dette er i enda større grad sant for eksamenar med telande karakterar. Innføringa av ei nasjonal prøve med karakterar vil derfor potensielt vere eit stort inngrep i dei eksisterande studiemodellane. Om ein skal unngå å påverke studentlæringa på ein uheldig måte, vil det stille store krav til eksamensforma. Dersom eksamenen skal brukast til ei generell vurdering av studentane sin sluttkompetanse, kan dette gjere prøva mindre eigna som informasjonsgrunnlag for målretta forbetringsarbeid i utdanningane. Nasjonale prøver som styringsverkty Nasjonale prøver blir i aukande grad brukt av regjeringa som styringsverkty. Nasjonale prøver vil få konsekvensar for både form og innhald for utdanningane. Akademisk friheit er ein viktig verdi i høgare utdanning. Høgskulane og universiteta si rett og plikt til å fritt utforme det faglege grunnlaget for eiga utdanning, er i dag heimla i Universitets- og høgskulelova. Vi har no ei utvikling der regjeringa i stadig større grad ynskjer å styre både det faglege innhaldet i utdanningane, og korleis institusjonane pedagogisk skal utføre utdanningsoppdraget sitt. Dette kan gi grunnlag for bekymring. Eksamen er ein sentral del i læringsprosessen til studentane, og må tilpassast den enkelte utdanning sine læringsaktivitetar og læringsmål. Ei utvikling mot meir bruk av nasjonal prøver kan gå ut over institusjonane si mogelegheit til å drive sjølvstendig pedagogisk og fagleg utviklingsarbeid. Oppsummering Ei nasjonal prøve bør vere til fordel for pasientane og studentane, ikkje arbeidsgivarane. Nasjonale prøver er ei mogelegheit til å setje utdanningskvalitet i fokus på nasjonalt nivå gjennom samanlikning av lærestadane. På denne måten kan ein starte eit nasjonalt samarbeid, der fakulteta kan lære av kvarandre og jobbe saman for forbetring av norsk legeutdanning. Dette er ei prioritering som vil gagne både studentar, fakultet og pasientane. Norsk studentorganisasjon meiner at: Nasjonale læringsutbytteskildringar må vere ein føresetnad for ei eventuell nasjonal prøve for medisinstudiet. Ei nasjonal prøve for medisinstudiet bør i hovudsak brukast til å betre utdanningskvaliteten. Det ikkje skal vere mogeleg for arbeidsgivar å nytte resultata frå nasjonal prøver til å rangere søkjarar. Vedlegg til sak LM 0.0-: Resolusjon om nasjonale prøver for medisinstudiet side

6 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM STUDENTKULTUR, STUDENTMEDIA OG STUDENTIDRETT Forslagstillere: Maria Kittilsen og Christine Svendsrud (LS) STUDENTKULTUR, STUDENTMEDIA OG STUDENTIDRETT Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT), utført i 0, viser en sterk korrelasjon mellom studentengasjement og god psykisk helse. I den samme undersøkelsen fremkommer det at hele e n av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. Studentidrett, studentmedia og studentkultur er svært viktige deler av hverdagen for studenter, og har dermed stor betydning for fysisk og psykisk helse. Gode rammevilkår for organisasjoner innenfor disse tre områdene vil få ringvirkninger i et bredt spekter av studentmassen. Rammevilkår for studentkultur Den enkelte utdanningsinstitusjon har ansvar for å stille infrastruktur til rådighet for sine studentforeninger. Dette innebærer lokaler, kontorplasser, kommunikasjonsutstyr og andre tjenester som er nødvendig for driften av den enkelte forening. Rammevilkår for studentidrett Idrettsdeltagelse gir sosial tilhørighet, mestringsopplevelse og opplevelsen av å ta del i en demokratisk organisasjon. Samtidig er idrett og fysisk aktivitet forebyggende for en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Fysisk og psykisk helse henger tett sammen, og idrett kan virke helsefremmende på begge områder. NSO har derfor tiltro til at helsefremmende og forebyggende arbeid må skje lokalt der studenter bor og oppholder seg under studietiden. Det er først og fremst et lokalt ansvar å støtte driften av studentidretten, og først og fremst et nasjonalt ansvar å finansiere utbygging av anlegg og andre nødvendigheter. Samskipnadene og utdanningsinstitusjonene skal støtte opp om driften av studentidrettslagene. Idrettslag skal som selvstendige innretninger ha full autonomi over egen virksomhet, og støtteordninger skal ikke påvirke styringen av idrettslaget. Studenter skal være en prioritert målgruppe i idrettsanlegg som er finansiert av studentsamskipnad og/eller utdanningsinstitusjon. Sentrale brukergrupper skal involveres i referansegrupper og brukerutvalg eller linkende, med mulighet til å følge prosessen og komme med innspill underveis. Studentidretten skal ha tilgang til kommunale idrettsanlegg på lik linje med andre idrettsforeninger. NSO stiller seg positive til økt utbygging av idrettsanlegg der kapasiteten er mangelfull. Relevante lokale og nasjonale interesseorganisasjoner skal være høringsinstans under planlegging og utbygging av studentidrettsanlegg. Rammevilkår for studentmedia Studentmediene fungerer som formidler av studentkultur og aktuelle nyhetssaker, og som et uformelt offentlig kontrollorgan for saker som berører studenter innenfor både formelle og uformelle politiske og administrative prosesser. For å sikre at mediene oppfyller denne rollen vektlegger NSO reell uavhengighet fra utenforstående interesser og forutsigbarhet i rammevilkår. Det skal legges til rette for at studentmediene kan ha en stabil og forutsigbar økonomi. Dette er avgjørende for medienes mulighet til å levere god journalistikk over tid. Studenttall og mediets omfang på virksomhet bør styre forvaltning av midler til det enkelte studentmedie. Tildelingen skal være fri for redaksjonell påvirkning og unngå å påvirke styringen av mediet. sider

7 0 NSO mener at: studentkultur, studentidrett og studentmedia må være prioriterte felt i arbeidet med studenters psykiske helse. Ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom studentene selv, gjennom semesteravgiften, og det offentlige, i tillegg til eventuell brukerbetaling. studentkultur, studentidrett og studentmedia må være studentstyrt, og derfor bør finansieringen tildeles i demokratiske organer styrt av studentene selv. det skal sikres gode og forutsigbare rammevilkår for studentkultur, studentmedia, studentidrett. institusjonene, samskipnadene og det offentlige må ta delt ansvar i å styrke både studentkultur, studentkultur og studentidrett. Vedlegg til sak LM 0.0-: Resolusjon om studentkultur, studentmedia og studentidrett side

8 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM TETTERE KONTAKT MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG ARBEIDSLIVET Forslagstillere: UiA: Tine Borg, Christine Alveberg, Tamara Nevmerzytska, Erlend Hjertås, Jonas Strisland og Kim RIchard Henden Klem, NLA: Camilla Hermansen, Gjermund Håkonseth, Kirubel Hailu og Therese Scherffenberg, UiB: Susann Strømsvåg og Magnus Nygaard, UiS: Anine Klepp, Magne Bartlett, Amund Thomassen, Morten Asbjørnsen, Nadia Heyler, Bjørn Ole Gjersdal, Rebecca Øglænd, Sverre Gaupås og Daniel Iniesta EN TETTERE KONTAKT MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG ARBEIDSLIVET Det høyere utdanningsbildet i Norge har vært preget av store endringer siden 0-tallet, hvor en av hovedtendensene er den stadige økningen av studenter som tar høyere utdanning. For å ta et eksempel på den eksplosive økningen vises det til at studentantallet mellom og økte fra til over (Hjellbrekke 00) I dag representerer NSO ca studenter, og dette vil øke fremover. Analysene fra studiebarometeret viser at studenter som går profesjonsstudier finner studieprogrammet sitt yrkesrelevant, mens andre mer «frie studier» ikke gjør dette i samme grad. Krav til kvalitet i utdanningen må gjenspeile seg arbeids- og næringslivets behov for kompetanse. Potensialet for å videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, forskning og universiteter og høyskoler er stort. Flere har pekt på at det er en utfordring å sikre at utdanningene er relevant for arbeidslivet, blant annet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Nasjonalt organ for kvalitetssikring av studier (NOKUT). Kun en liten prosentandel av studentene skal fortsette en karriere i akademia, resten skal ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Det er derfor viktig med en arbeidsrelevant utdanning. For å imøtekomme denne utfordringen sees det dermed som nyttig for studentene å ha en tettere kobling mellom praksis og teori. Dette krever et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. NSO mener dette vil bidra til at studentene får en tettere kontakt med arbeidslivet og en refleksjon rundt sin egen utdanning. Nylig ble det gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter i forbindelse med NIFUs og NHOs kompetansebarometer. Der spurte de norske bedrifter om i hvilken grad de mener universitets- og høyskolestudier kan bli styrket gjennom følgende former samarbeid: (www.nho.no). Gjesteforelesere fra næringslivet. Bachelor- eller masteroppgave skrevet i samarbeid med en bedrift. Praksisplasser for studenter i bedrifter. Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjon om innholdet i studier av 0 spurte bedrifter svarte at de mener disse tiltakene vil styrke utdanningene. Det de mener er viktigst for å øke kvaliteten er praksis i bedrifter i løpet av studietiden, og dette gjelder alle fagfelt. NSO mener dette er noe alle høyskoler og universiteter bør etterstrebe. NSO mener at samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, og at ulike former for samarbeid vil styrke sider

9 0 0 kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren. NSO mener derfor det er ønskelig at studenter som ikke har obligatorisk praksis skal få tilbud og mulighet til å ta studiepoeng i form av praksisarbeid i løpet av en -årig bachelorgrad. NSO mener at: Studenter skal få tilbud om å ta studiepoeng i form av en praksisordning (og trainee?). Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner om innholdet i studier. Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for en tettere kontakt mellom studentene og arbeidslivet, blant annet i form av gjesteforelesninger og samarbeid om oppgaveskriving. Kilder: Hjellbrekke, J. m.fl. (00) «Sosial mobilitet» Kantardjiev, K. 0 «RSA og utdanningens relevans Hva vet NOKUT. https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/kompetanse-ogutdanning/nokut_relevans-og-rsa---kim-kantardjiev.pdf Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, Kompetanse og utdanning, kompetansebarometer https://www.nho.no/politikk-og-analyse/kompetanse-og-utdanning/vil-ha-mer-samarbeid-medutdanningsinstitusjonene/ Oppegaard, S. 0. «Hvordan sikre at høyer utdanning er relevant for arbeidslivet» https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/kompetanse-ogutdanning/nho_innledning---svein-oppegaard_ny_versjon.pdf Vedlegg til sak LM 0.0-: Resolusjon om tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet side

10 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM TURBOSTIPEND Forslagstillere: Forslagstillere: Aida Matre, Ingvild Kvinnsland, Kaja Karinsdatter Toset, Peder Engesæth (NHH) 0 0 TURBOSTIPEND For mange bruker for lang tid på å fullføre påbegynte studier. Det er mange ulike og sammensatte årsaker til dette, og det bør heller ikke være et mål at absolutt alle skal fullføre til normert tid. Til tross for dette er det ingen tvil om at andelen som fullfører normert bør være høyere enn den er i dag. NSO mener et tiltak som kan endre på dette vil være å innføre en incentivordning som belønner studenter som fullføre graden sin på normert tid, ved at en større del av av lånet omgjøres til stipend ved fullført grad. Populært kalt «turbostipend». Forskere fra SSB har funnet at en slik incentivordning med premie på 000 kroner bidrar til å redusere studentenes forsinkelse med gjennomsnittlig et halvt år. Et tilsvarende forslag ble nylig fremmet av en ekspertgruppe satt ned av Kunnskapsdepartementet. Produktivitetskommisjonen har også pekt på muligheten for økonomiske incentiver for å øke fullføringsgraden. NSOs primære mål er og vil fortsatt være å øke den samlede studiestøtten til alle norske studenter. En incentivordning som turbostipend skal ikke gå på bekostning av dette, men vil være et ekstra tiltak for å øke fullføringsgraden i høyere utdanning. I stedet for å piske de som bruker lenger tid på studier, ønsker vi å gi en gulrot til de som fullfører til normert tid. Norsk Studentorganisasjon ønsker å innføre turbostipend. sider

11 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM FJERNING AV AUTORISASJONSAVGIFTEN Forslagstillere: HiOA: Anders Skaug, Anette Myklemyr Magnussen, Christoffer Storm Tiller Alsvik, Hoang Vi Pham, Isabel Byrkjeflot Nærø, Jakob Loe, Johanna Åhrberg, Jørgen Ringen Andersen, Lillian Eide Sørensen, Manjit Kaur, Maria Messenlien, Martine Josefine Frantzen, Rune Keisuke Kosaka, Shan Mohammed, Tamara Valdueza Eiret, Tina Årikstad Sørensen og William Giffen Sæbø, HiST: Arve Lingaas, Francesca Frugård, Jonas Krokan Ledal, Magnus Bjerke, Marte Øien, Morten Djupdal, Ole Edward Johns Nystad og Øystein Haug. 0 0 FJERN AUTORISASJONSAVGIFTEN FOR NORSK HØYERE UTDANNING! I dag betaler ferdig utdannende studenter autorisasjonsavgift, enten rett etter at de har bestått avsluttende eksamen, og/eller etter endt praktisk ferdighetstrening. Dette er en prosess som er ment å sikre at studentene har de nødvendige faglige og praktiske ferdighetene, og er egnet for yrket de skal utøve. Autorisasjonen er i praksis et papir som viser at du har rett til å utøve et yrke som er lovregulert og som myndighetene stiller visse krav til. Autorisasjonen gir kandidaten rett til å benytte seg av en bestemt yrkestittel og/eller praktisere et spesifikt yrke. NSO mener at all høyere utdanning skal være gratis, og stiller spørsmålstegn ved hvorfor studenter som er utdannet i Norge etter nasjonale retningslinjer, skal måtte betale for å utøve yrkene sine i Norge. Autorisasjonsprosessen baserer seg på det utdanningsinstitusjonen sier i studentens vitnemål og eventuelt attest. Man ser at de utdanningene som krever ferdighetstrening etter avlagt eksamen for å bli autorisert, kan trenge en form for nasjonal ordning for godkjenning etter endt utdanning. Men hvorfor skal studenter som er utdannet etter allerede nasjonalt regulerte rammeplaner og norsk lovverk, ved en norsk godkjent utdanningsinstitusjon, måtte betale for å praktisere yrke sitt? Dagens samfunn blir i stadig større grad digitalisert og effektivisert. Autorisasjonsordningen er et system som begynner å bære preg av å være utdatert. NSO ønsker at autorisasjonsprosessen skal gjennomgås for å se på hvilken funksjon den har i dag, og hva autorisasjonsprosessen gjør som ikke allerede er gjort ved kandidatens institusjon eller av andre aktører som har ansvar for å godkjenne kandidaten. NSO krever at man fjerner autorisasjonsavgiften for studenter i norsk høyere utdanning som skal jobbe i Norge. sider

12 0 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM PRAKSISPLASSER Forslagstillere: FKHS: Simen Johnsrud Totefoss, Ane Larsen Mjøen, Christoffer Storm Alsvik, Gro Anita Tømmerås, Synne Grønvold, FKLU: Mari Tønnessen Flåtåmo, Daniel Sandbakken Nilsen Jeanette Viken, Maria Vassnes, Silje Marie Bentzen FLERE, BEDRE PRAKSISPLASSER NÅ! I stortingsmelding (0-0) defineres formålet med praksis som følger: «( ) å styrke studentenes kunnskap om arbeidsfeltet og trene på reelle arbeidssituasjoner, og derigjennom forberede dem best mulig for yrket.» Praksis er derfor en sentral læringsarena der studenten kan vurdere det aktuelle fagområdets teori opp mot den faktiske yrkesutøvelsen. At praksis kvalitetssikres, både av NOKUT og internt på den aktuelle institusjonen, er en selvfølge for NSO. Praksisplasser Kvalitet på praksisplassen er avgjørende for at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet de trenger før de skal i arbeid. Den største utfordringen for kvalitet i praksis er mangelen på praksisplasser, denne mangelen gjør det vanskelig å stille krav til de praksisplassene man har. I dag har institusjonene ansvar for å lage avtaler med kommunen og private aktører om praksisplasser. NSO mener at staten må ta et langt større ansvar for å øke mengden praksisplasser ved å lovfeste at alle offentlige institusjoner skal tilby praksisplasser til utdanningsinstitusjoner i deres nærområde. Praksisveiledere En annen utfordring er mangelen på kvalifiserte veiledere i arbeidslivet. Her mener NSO at staten og utdanningsinstitusjonene må ta et felles ansvar. NSO mener at staten burde lovfeste at alle relevante offentlige institusjoner skal ha ansatte med nødvendig veilederkompetanse. Utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å tilby videreutdanning innen veiledning for utdanningsinstitusjonens praksisplasser. For å sikre kvalitet på veiledning i praksis må utdanningsinstitusjonene også ha en praksiskoordinator som følger opp praksisveilederne. Disse kravene stiller vi for å sikre at veilederes fag- og veilederkompetanse er tilstrekkelig for at studentene skal få det læringsutbyttet de har krav på. NSO mener at: Regjeringen må innføre lovfestede praksisplasser ved relevante offentlige institusjoner. Regjeringen må innføre lovfestede krav om veilederkompetanse ved relevante offentlige institusjoner. Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for å tilby videreutdanning innen veiledning til sine praksisplasser. Utdanningsinstitusjonene må ta ansvaret for at veiledere ved praksisplasser tilknyttet deres institusjon har både tilstrekkelig veileder- og fagkompetanse. sider

13 LM 0.0- Resolusjoner vedlegg VEDLEGG : RESOLUSJON OM STATISTIKKFØRING AV KLAGESENSUR Forslagstiller: Sindre Dueland (UiB) NASJONAL STATISTIKKFØRING AV KLAGESENSUR Norsk studentorganisasjon krever at Kunnskapsdepartementet pålegger institusjonene å føre statistikk over all klagesensur i alle emner. Kunnskapsdepartementet skal samle inn statistikken hvert semester og gjøre den tilgjengelig for almenheten i anonymisert form på institusjons- og avdelingsnivå, samt institutt- og emnenivå hvor dette ikke kommer i konflikt med kravet til anonymisering. sider

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS411/12 Dato/tid 26.04.2012 00:00 Referent Morten Edvardsen Arkiv 2012001528 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS4 00.14-11/12 Godkjenning av innkalling LS4 00.15-11/12

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Vedtatt av NSOs landsstyre 28. november

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET

SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET SIRKULASJONSSAK STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: Saker sendt på sirkulasjon 27.03.14, erstatter møtet 01.04.14. Sted: Sirkluasjonssak Tid: 12.15-14.00 SIRKULASJONSSAKER SAKSLISTE 4/2014 Årsrapport om Studiekvalitet

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer