MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Mandag 4. desember 2006 klokken 1000 Administrasjonens møterom D1 704 Til stede: Forfall: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Marianne Balto Henriksen, nestleder Jorhill Andreassen Torbjørn Evanger Anette Fosse Toralf Hasvold Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Rune Moe Petter Pettersen Finn Henry Hansen Hanne C. Iversen UNN HF: Direktør Knut E. Schrøder SMS Magne Johnsen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Studentrepresentanter fra medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø, Marte Petrikke Grenersen, utdanningsansvarlig, Nmf Tromsø og Martin Ording Helgesen, leder, Nmf Tromsø, fikk ordet før styret startet behandling av budsjettsaken. De påpekte at det var uakseptabelt å godta redusert kvalitet på studiet ved å innføre 4-dagersuke eller flat nedskjæring. Pasientene i Nord-Norge har krav på like god behandling som andre pasienter i Norge. Er hjertet i lomma på Helse Nord RHF eller hos pasientene og studentene?

2 - 2 - Styremøte UNN HF Sak 56/06 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø om medisinerutdanningen Dokument utdelt i møtet: Tabell over studenter, Medisinstudiet, klinisk undervisning på UNN i 2006 Innstilling til vedtak: 1. Styret ber om at administrasjonen innleder drøftinger med Universitetet i Tromsø med sikte på å lage en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale omkring medisinerstudiet. Avtalen skal omhandle den delen av legeutdanningen hvor UNN HF som universitetssykehus leverer tjenester til Universitetet i forbindelse med utdanning av leger. 2. Styret ber om at avtalen også omhandler dekning av de økonomiske forpliktelser som måtte komme som følge av avtaleteksten. Direktøren trakk sitt forslag. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstaterer at det ikke er etablert noen avtale om medisinerutdanningen i Tromsø mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF som forutsatt. Videre at det finansielle grunnlag for dagens medisinerutdanning ikke er på plass. Styret ber derfor om at det etableres et avtaleverk mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF som klargjør UNN`s forpliktelser og økonomiske rammer. Vedtak: Styreleders forslag enstemmig vedtatt Sak 57/06 Budsjett 2007 oppfølging av styresak 53/06 Dokumenter utdelt i møtet: Ny tabell 2 og 3 i styresak 57/06 Brev av til Styret i Helse Nord RHF fra Brukerutvalget i UNN: Konsekvenser for pasienter og pårørende som en følge av de pålagte budsjettmessige nedskjæringene i UNN Protokoll av fra Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i UNN Notat av Stillingsstopp i UNN HF oppfølging På styremøtet ble det fremlagt en ny oversikt over tilpasningsproblemer: Tiltak som ikke har konsekvenser for pasienter, ansatte og undervisning: Bedre priser via anbud Tiltak som har vesentlige konsekvenser for pasienter og ansatte: Redusert antall stillinger Redusert innleie Redusert rusbehandling

3 - 3 - Styremøte UNN HF Redusert driftskostnader Tiltak som går direkte ut over pasientene og undervisning, og dermed er uakseptable: Redusert rusbehandling Reduserte driftskostnader Redusert tjenesteplaner for legene Tabell 3 Tilpasningsproblem 2007 Tiltaksnr Forventet underskudd Redusert antall stillinger 55 Merforbruk som videresføres i Tiltak som reduserer kostnadene i 07: 2 Reduserte gjestepasientkostnader til rusbehandling 10 3 Redusert innleie 10 4 Bedre priser via anbud 10 5 Reduserte tjenesteplaner til legene 25 6 Reduserte driftskostnader pga lavere aktivitet 20 Sum reduserte kostnader Nye kostnader som øker tilpasningsprobl. i 07: Overtakelse av ambulansene -33 Økte medikamentkostnader -15 Skjerpet resultatkrav -20 Økte gjestpasientkostnader -5 Reduserte labinntekter -7 Reduserte ISF inntekter -15 Sum nye kostnader og potensielt underskudd -95 Uløst problem -50 Behov for ny finansiering 80% ISF finansiering av regionspasienter 40 Korrekt finansiering av undervisningstilskudd 10 Sum økt finansiering 50 Økonomisk effekt av ikke iverksatt tiltak 5 og 6-45 Uløst problem inkl ny finansiering -45 Styremedlem i UNN og dekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, Toralf Hasvold, holdt en redegjørelse vedrørende medisinerutdanningen og Universitetet sine krav overfor UNN i forhold til de foreslåtte reduksjoner i aktiviteten ved UNN. Dekanen gjennomgikk undervisningstimetallet for de forskjellige trinn av studiet og hvilke konsekvenser reduserte arbeidstimetall i UNN vil føre til, bl.a. bortfall av eksamensrett 5. og 6. årskull.

4 - 4 - Styremøte UNN HF Helse Nord har for 2007 gitt UNN 2005 som referanseår mht. drift- og undervisningskapasitet. Studenttallet vil i årene som kommer øke med 15 studenter per år fram til 2010, og for å beholde balansen mellom driften og undervisingen må det en tilsvarende økning av pasientgrunnlaget for å dekke undervisningen. Dekanen mener at denne driftsbalansen allerede i 2005 var et minimum som normtall i undervisningen. Konklusjon er at verken 4-dagersuke eller avslutning av dagen klokken 15 er forenlig med et medisinstudium i Tromsø. I tillegg er det uakseptabelt dersom driften ved UNN blir så mye svekket at pasientgrunnlaget for undervisningen blir dårligere enn det var i Det må utformes en kontrakt mellom Helse Nord RHF og UiTø som omhandler universitetsforpliktelsene, og det må sikres et kvalitetsmessing tilbud både til studenter og lærekrefter i nord. Innstilling til vedtak: Styret er bekymret for at redusert aktivitet for å oppnå økonomisk balanse i løpet av kort tid vil føre til en reduksjon av kompetanse og tilbud den nordnorske befolkning. Styret erkjenner videre at en slik utvikling ikke vil være forenelig verken med eiers krav i bestillerdokument, med befolkningens lovhjemlete krav på tjenester eller med de nasjonale målsettingene om et regionalisert helsevesen. Styret beklager at det ikke er samsvar mellom pasientrettigheter og finansieringen av tjenestetilbudet, jfr bl.a. gjestepasientkostnadene til rus, kostnader til TNF hemmer og kostbare kreftmedisiner, og medfølgende budsjett for denne oppgaven. Styret tar til etterretning at tilbudet til Universitet og Høgskolen reduseres. Dersom kravet om økonomisk balanse er absolutt, ser styret ingen annen utvei enn å opprettholde forslaget om 4-dagers uke, og å redusere aktiviteten med ca 2000 planlagte innleggelser i Styret ber om at Helse Nord omgjør finansieringsordningen for regionspasienter på UNN, slik at disse blir finansiert med 100 % ISF. Innenfor de økonomiske rammene UNN har til disposisjon, kan vi kun behandle det antall regionpasienter som vi har fått gjestepasientfinansiering for i basistilskuddet. Direktørens forslag til vedtak ble enstemmig nedstemt. Bodil Langbakk, Mai-Britt Martinsen, Rune Moe og Petter Pettersen foreslo følgende punkter til nytt vedtak: De økonomiske rammer som foreligger for spesialisthelsetjenesten, er ikke forenelig med et fullverdig helsetilbud til den nordnorske befolkningen.

5 - 5 - Styremøte UNN HF For å oppnå økonomisk balanse ved UNN HF i 2007, vil det kreves så stor omlegging og reduksjon av driften at følgende blir konsekvenser: Ventelistene vil øke, og pasientrettighetsloven brytes. Utdannelsen av leger ved UiTø vil være truet, og kan i verste fall stoppes. Også øvrige helsearbeidere vil påvirkes negativt i sin utdannelse ved UNN. De ansattes arbeidsforhold blir ytterligere forverret, jfr. Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje som gav UNN pålegg om å sikre balanse i forhold mellom ressurser og oppgaver, og sykefraværet er økende. Styret ved UNN kan ikke initiere en prosess som vil medføre brudd på pasientrettighetsloven og stopp i legeutdanningen i Nord-Norge, så balansekravet på 150 mill. kroner må utsettes til det kommer økte bevilgninger. Alternativt må Helse Nord/Helseministeren gi oss klar tilbakemelding på hvilke behandlingstilbud som skal legges ned, samt ta ansvar for nedbygging av UiTø/UNN`s funksjoner. Styreleder foreslo følgende punkter til nytt vedtak: Styret konstaterer etter redegjørelsen fra dekan ved Det medisinske fakultet, Toralf Hasvold, at tiltakene 5 og 6 (kfr. tabell over) vurderes på nytt når nytt undervisningsopplegg og avtaleverk om medisinerutdanningen foreligger. Styret legger til grunn at det gis finansiering for økningen av regionpasientene med 80 % DRG og at undervisningstilskuddet øker som følge av den foretatte økningen av medisinerutdanningen. Dette betyr (kfr. tabell ovenfor) en økt inntekt på 50 mill. kroner. Styret ber derfor om at 2007-budsjettet reguleres ved at dagens UNN får lov til å gå med 45 mill. kroner i underskudd ut over styringsmålet. Det ble votert over forslaget fra Langbakk, Martinsen, Moe og Pettersen mot styreleders forslag: 6 stemmer for styreleders forslag (4 mot: Langbakk, Martinsen, Pettersen og Moe) Jorhill Andreassen foreslo følgende punkter til nytt vedtak: Styret er bekymret for at redusert aktivitet for å oppnå økonomisk balanse i løpet av kort tid vil føre til en reduksjon av kompetanse og tilbud til den nordnorske befolkning. Styret erkjenner at en slik utvikling ikke er forenlig med eiers krav i bestillerdokumentet, men befolkningens lovhjemlede krav på tjenester og de nasjonale målsettingene om et regionalisert helsevesen. Styret beklager at det ikke er samsvar mellom pasientrettigheter og finansiering av det tilbudet som skal oppfylle disse rettighetene.

6 - 6 - Styremøte UNN HF Styret har spesielt merket seg at det ikke er gitt nødvendig finansiering for å gi nye pasienter tilgang til TNF-hemmere og til den beste behandling av kreftpasienter. Enstemmig vedtatt Anette Fosse foreslo følgende punkter til nytt vedtak: Styret mener det er bekymringsfullt at behandlingstilbudet til rettighetspasienter begrenses i nord, samtidig som det er overkapasitet i sør. Denne ubalansen medfører at rettighetspasienter i nord ikke får nødvendig helsetilbud i egen region. I tillegg til de ulempene dette er for pasientene, vil det svekke kompetansebyggingen i nord, og det gir økte transport- og gjestepasientkostnader. Styret ber om at Helse Nord tar disse bekymringene med i samtalene med eier. Styret ber om at det i samarbeid med primærhelsetjenesten og de andre helseforetakene i nord utvikles gode pasientforløp som sikrer at utredning, behandling og oppfølging skjer i tråd med prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå. Enstemmig vedtatt Endelig vedtak ble som følger: Styret konstaterer etter redegjørelsen fra dekan ved Det medisinske fakultet, Toralf Hasvold, at tiltakene 5 og 6 (kfr. tabell over) vurderes på nytt når nytt undervisningsopplegg og avtaleverk om medisinerutdanningen foreligger. Styret er bekymret for at redusert aktivitet for å oppnå økonomisk balanse i løpet av kort tid vil føre til en reduksjon av kompetanse og tilbud til den nordnorske befolkning. Styret erkjenner at en slik utvikling ikke er forenlig med eiers krav i bestillerdokumentet, men befolkningens lovhjemlede krav på tjenester og de nasjonale målsettingene om et regionalisert helsevesen. Styret mener det er bekymringsfullt at behandlingstilbudet til rettighetspasienter begrenses i nord, samtidig som det er overkapasitet i sør. Denne ubalansen medfører at rettighetspasienter i nord ikke får nødvendig helsetilbud i egen region. I tillegg til de ulempene dette er for pasientene, vil det svekke kompetansebyggingen i nord, og det gir økte transport- og gjestepasientkostnader. Styret ber om at Helse Nord tar disse bekymringene med i samtalene med eier. Styret beklager at det ikke er samsvar mellom pasientrettigheter og finansiering av det tilbudet som skal oppfylle disse rettighetene. Styret har spesielt merket seg at det ikke er gitt nødvendig finansiering for å gi nye pasienter tilgang til TNF-hemmere og til den beste behandling av kreftpasienter. Styret ber om at det i samarbeid med primærhelsetjenesten og de andre helseforetakene i nord utvikles gode pasientforløp som sikrer at utredning,

7 - 7 - Styremøte UNN HF behandling og oppfølging skjer i tråd med prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå. Styret legger til grunn at det gis finansiering for økningen av regionpasientene med 80 % DRG og at undervisningstilskuddet øker som følge av den foretatte økningen av medisinerutdanningen. Dette betyr (kfr. tabell ovenfor) en økt inntekt på 50 mill. kroner. Styret ber derfor om at 2007-budsjettet reguleres ved at dagens UNN får lov til å gå med 45 mill. kroner i underskudd ut over styringsmålet. Sak 58/06 Investeringsplan Helse Nord - Prosjekt Sykehushaugen Dokument utdelt i møtet: Notat av fra Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF: Tilleggsmomenter til ved norovirusutbrudd ved Narvik sykehus. Styreleder viste til møte mellom styreledere og direktørene i nord om investeringsrammer i Det ble gitt klare signaler om at investeringsbudsjettet burde økes ut over 580 mill. kroner, som tidligere er lagt til grunn. Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge er bekymret for den femtidige driften ved sykehuset i Narvik dersom arbeidet med realisering av Prosjekt Sykehushaugen stanser opp som en følge av mangel på investeringsmidler. 2. Styret henstiller til styret for Helse Nord om at Prosjekt Sykehushaugen gis en plass på prioriteringslisten som gjør at prosjektet kan realiseres raskt. Enstemmig vedtatt Tromsø, 4. desember 2006 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør

8 - 8 - Styremøte UNN HF Johan Petter Barlindhaug styreleder Marianne Balto Henriksen nestleder Finn Henry Hansen Bodil Langbakk Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Anette Fosse Toralf Hasvold Jorhill Andreassen Petter A. Pettersen Torbjørn Evanger Rune Moe

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Johan Petter Barlindhaug

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 26. august 2008 Kl.: 11.30 til ca. 17.00 Sted: Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik møterom Peisestua, Søsterveien Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Det avholdes styremøte i Helse Finnmark HF, 19. februar 2004 kl. 14.00. Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, møterom i administrasjonen. Saksliste: Sak 2/2004

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer