Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument"

Transkript

1 Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon www. hafslund.no E-post: 19. mai 2015

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1. Risikofaktorer 3 2. Ansvarserklæring 5 3. Revisor 6 4. Informasjon om Hafslund ASA 6 5. Hovedtrekk ved virksomheten 6 6. Organisasjonsstruktur 9 7. Vesentlige negative endringer 9 8. Styre og ledelse Styret i Hafslund ASA Konsernledelsen i Hafslund ASA Interessekonflikter Aksjonæroversikt Regnskap Gjennomsyn av dokumenter Kryssreferanseliste 15 2

3 1. Risikofaktorer Utsteder, Hafslund ASA, er morselskap i konsern og er eksponert mot de samme risikofaktorer som konsernet generelt. Hafslundkonsernets virksomhet innebærer eksponering mot en rekke ulike risikofaktorer. Hafslundkonsernet har en naturlig finansiell eksponering i tilknytning til kraftmarkedet, og er i tillegg eksponert for valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoer. Finansielle risikofaktorer som har likhetstrekk på tvers av forretningsområdene, er i betydelig grad sentralisert for optimal håndtering av risiko. a) Kraftpris og volumrisiko Flere av konsernets resultatenheter er eksponert for risiko knyttet til kraftmarkedet. Den naturlige markedseksponeringen kommer hovedsakelig som følge av eierskap i kraftproduksjon, og strømsalg til kunder. I forretningsområdet Varme er det også risiko knyttet til at pris på fjernvarme settes ut fra kundens alternativkostnad til oppvarming i form av elektrisitet. Det samme gjelder energigjenvinningsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad, hvor prismekanismer i salgskontraktene gjør at inntektene i større eller mindre grad avhenger av kraftprisen. I tillegg foretar Hafslundkonsernet aktiv posisjonstaking i kraftmarkedet gjennom konsernets krafthandelsvirksomhet. Utviklingen i kraftpriser vil sammen med faktorer som påvirker produksjonsvolum, i første rekke værforhold, være av vesentlig betydning for resultatene til produksjons- og varmevirksomheten. Hafslundkonsernet sikrer løpende deler av vannkraftproduksjonsvolumet, samt inngår sikringsforretninger i forretningsområdet Varme, for å redusere kraftprisrisiko. b) Valutarisiko Datterselskap i utlandet har innskudd eller trekk i sine lands valutaer (svenske kroner eller euro) i konsernets cash-pool. Samlet eksponering for valutakursendringer i utenlandske datterselskap nettes langt på vei mot norske konsernselskap sine trekk og innskudd i utenlandsk valuta i konsernets cash-pool. Hafslundkonsernet har gjeld i utenlandsk valuta, samt virksomheter som gjennomfører transaksjoner som er eksponert for svingninger i valutakurs. Dette gjelder i særdeleshet handel med kraft og kraftderivater i EUR og SEK. For å redusere valutarisiko benyttes hovedsakelig valutaterminer. Ved låneopptak i utenlandsk valuta sikres hovedstol og basisrente med basisswap på opptrekkstidspunktet. Derivatkontrakter i EUR og SEK er først og fremst inngått med formål å sikre framtidige valutaposisjoner tilknyttet kraftderivater som strømsalgsvirksomheten holder for sikringsformål, samt redusere valutarisiko tilknyttet framtidig eurokontantstrøm fra salg av kraftproduksjon og inntekter fra varmeproduksjon. c) Renterisiko Myndighetenes fastsettelse av inntektsrammen for nettvirksomheten inneholder et renteelement. Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres til en viss grad på årets gjennomsnittlige 5 års swap-rente pluss et gjennomsnittlig kredittpåslag for obligasjoner med 5 års løpetid utstedt av kraftselskap med god kredittverdighet. Konsernet er eksponert for renterisiko når det gjelder rentebærende gjeld. For lån med flytende rente vil renteendringer påvirke selskapets kontantstrøm. For selskapets lån med opptakstidspunkt før 31. desember 2009 vil renteendringer, inkludert endringer i kredittspread, påvirke virkelig verdi av lånene. Hafslund ASA har en blanding av fast- og flytende rentelån i sin låneportefølje. Rentederivater benyttes for å redusere svingninger i kontantstrøm knyttet til finanskostnader. Gjennom rammer for renterisiko har styret besluttet at andelen fastrente for låneporteføljen skal ligge mellom 30 og 60 prosent. d) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra 3

4 virksomheten og finansielle forpliktelser. Kontantstrømmen fra forretningsområdene vil variere blant annet i forhold til prisnivået i markedet. Konsernet har derfor etablert langsiktige, kommitterte trekkrettigheter for å sikre tilgjengelig likviditet også i perioder hvor det kan være vanskelig å oppnå finansiering i markedene. e) Kredittrisiko Hovedtyngden av konsernets debitorer er privatpersoner og bedrifter som kjøper strøm eller fjernvarme. Hafslundkonsernet har derfor ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko. Motpartsrisiko innen krafthandelsvirksomheten minimeres gjennom at man hovedsakelig clearer kontrakter via Nasdaq OMX Commodities, samt inngår bilaterale avtaler mot kommunale og statlige selskaper. 4

5 2. Ansvarserklæring Hafslund ASA erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo 19. mai 2015 Hafslund ASA 5

6 3. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748, Sentrum 0106 Oslo Tlf: Selskapets revisor har siden 2002 vært PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers er medlem av "DnR - Den norske Revisorforening". Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært signing partner for 2014-regnskapet, mens statsautorisert revisor Erling Elsrud har vært signing partner for 2013-regnskapet. Ingen annen informasjon i registreringsdokumentet enn årsrapportene 2013 og 2014 er revidert av revisor. 4. Informasjon om Hafslund ASA Organisasjonsnummer: Allmennaksjeselskap Stiftelsesdato: Foretaksnavn: Hafslund ASA Forretningsadresse registrert hovedkontor: Skøyen, Drammensveien 144, 0277 Oslo Telefon: Kommune: Oslo Land: Norge Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo Hafslund ASA er registrert i Foretaksregisteret. Lov om allmennaksjeselskaper gjelder for selskapet. 5. Hovedtrekk ved virksomheten Hafslundkonsernet er blant Norges største aktører innen nettvirksomhet, strømsalg, fjernvarme og kraftproduksjon. Selskapet er notert på Oslo Børs. Hafslund ASAs vedtektsfestede formål er: 1) Produksjon, fordeling, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi 2) industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet og finansvirksomhet 3) annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser. Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med andre foretak i inn og utland. Virksomheten i utsteder, Hafslund ASA, består av ledelse av konsernet samt avdelingene Kommunikasjon og samfunnskontakt, Strategi, HR og IKT samt Økonomi og finans (se nedenfor). Konsernet er organisert i fire forretningsområder og tre stabsområder: 6

7 Forretningsområdene Produksjon Varme Nett Marked Stabsområdene Kommunikasjon og samfunnskontakt Strategi, HR og IKT Økonomi og finans PRODUKSJON Produksjon omfatter konsernets produksjon av vannkraft. Produksjon består av fire elvekraftverk mellom Øyeren og Fredrikstad i nedre Glomma (Vamma kraftverk, Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss, Hafslund kraftverk og Sarp kraftverk) og fire mindre kraftverk i Andelva (Eidsvoll) ved utløpet av Mjøsa, (Mago A, B, C og D). Sarp kraftverk eies 50 prosent av Hafslundkonsernet mens de øvrige kraftverkene er heleide. Kraftproduksjonsvirksomheten har en samlet middelproduksjon per år på om lag GWh. Hafslundkonsernets reguleringsmulighet av vannstanden er lav ettersom den totale magasinkapasiteten i vassdraget bare er cirka 15 prosent av årlig nedbør. Dette betyr at det er liten mulighet til å forskyve produksjonen gjennom styrt magasinering og tapping. Produksjonen følger vannføringen i elva, med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget. Hafslundkonsernets erverv av vannfall fant sted før innføring av konsesjonsplikt i Staten kan derfor ikke gjøre hjemfall gjeldende for noen av kraftverkene i henhold til eksisterende lovgivning. Forslag til endringer i hjemfallsinstituttet vil derfor ikke ha innvirkning på Hafslundkonsernets kraftrettigheter. Hafslund Produksjon prosjekterer for bygging av nytt aggregat i Vamma kraftverk. Endelig investeringsbeslutning forventes i siste halvår Foreløpig estimat på investeringskostnad er 800 mill. NOK, og en eventuell utbygging forventes å gi en årlig merproduksjon på 160 GWh. VARME Forretningsområdet Varme består av fjernvarmevirksomheten i Oslo og Akershus, samt produksjon av varme og damp til industri i Østfold. Varme oppnådde i 2014 en varmeproduksjon på 1,9 TWh. Hafslund prioriterer bruk av varme kjøpt fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg og benytter deretter energi produsert ved egne varmesentraler. Egenproduksjon skjer ved å hente ut varme fra byens kloakk samt varmeproduksjon basert på ulike fornybare energikilder. Hafslund har som mål å fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen. Spesielle situasjoner og langvarig kulde kan føre til et begrenset bruk av fossile energikilder for å opprettholde forsyningssikkerheten. For å sikre leveringssikkerheten selv de kaldeste timene under vinteren benytter selskapet også el-kjeler, samt spisslastkilder som LNG- og oljekjeler i produksjonen av fjernvarme. 7

8 Hafslund driver også produksjon og drift av fjernvarme til Oslo Lufthavn og omkringliggende næringsområde, samt drift av fjernvarme til Kolbotn sentrum og Mastemyr Næringspark. Ved utgangen av 2014 var en bygningsmasse tilsvarende cirka 840 boligblokker, 3260 eneboliger og rekkehus, samt 1120 næringsbygg, herunder skoler, offentlige og kommunale bygninger, tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett. NETT Hafslundkonsernets nettvirksomhet hadde ved utgangen av 2014 om lag kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett eier og drifter regionalnettet i Akershus, Oslo og Østfold. Dette dekker til sammen 34 kommuner. Hafslund Nett forsyner disse kommunene med strøm: Aremark, Asker, Askim, Aurskog, Bærum, Eidsberg, Eidsvoll, Fet, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Lørenskog, Marker, Moss, Nes, Nannestad, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skedsmo, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås. Hafslundkonsernet har en av Europas mest moderne driftssentraler som styrer, overvåker og optimaliserer driften av Hafslunds strømnett, kraftverk og fjernvarmeanlegg. Hafslund Nett skal installere AMS-målere hos alle nettkunder innen 1. januar Estimert inversteringskostnad er 2,4 milliarder NOK. AMS innebærer at kundene får en strømmåler som registrerer strømforbruket på timebasis og automatisk sender informasjon om forbruket til nettselskapet. Kundene vil få regninger basert på faktisk forbruk, løpende nettleie, og kraftpriser time for time, og dermed mulighet til å påvirke strømregningen i større grad enn før. AMS-målerne vil gi nettselskapet mer informasjon om forholdene i nettet nær kundene, og kan dermed raskere rette opp feil, og kunne planlegge utbyggingen av nettet bedre. Det vil gi bedre leveringssikkerhet, og over tid utsatte investeringer og lavere nettleie for kundene. Hafslund Nett planlegger å starte første pilot for utrulling av AMS-målere i løpet av MARKED Forretningsområdet Marked består av virksomhetsområdene strømsalg og kunde- og faktureringstjenester, med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Hafslundkonsernet tilbyr strøm til privat- og bedriftsmarkedet gjennom hel- og deleide selskaper i Norge, Sverige og Finland. Ved utgangen av 2014 hadde konsernet nærmere 1,1 millioner strømkunder. Hafslund Kundesenter utfører kundesentertjenester for alle selskaper i konsernet som opererer under merkenavnet Hafslund. Hafslund Tellier AS (tidl. Hafslund Fakturaservice AS) utfører tjenester innenfor måling, fakturering og innfordring for konsernets selskaper. Dette omfatter løpende fakturering til mer enn én million sluttkunder. KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Kommunikasjon og samfunnskontakt omfatter blant annet konsernkommunikasjon, samfunnskontakt og oppfølging av konsernets rammebetingelser og arbeidet med samfunnsansvar. 8

9 STRATEGI, HR OG IKT Strategi, HR og IKT omfatter blant annet strategiarbeid, HR, kompetanseutvikling og IKT. ØKONOMI OG FINANS Økonomi og finans omfatter blant annet økonomisk styring og rapportering, finansiering, krafthandel og risk management. 6. Organisasjonsstruktur Hafslund ASA (utsteder) er morselskap i konsernet som er organisert i fire forretningsområder: Produksjon, Varme, Nett og Marked samt stabsområdene Kommunikasjon og samfunnskontakt, Strategi, HR og IKT samt Økonomi og finans. Den operative virksomheten finner kun sted i en rekke heleide og noen deleide datterselskaper. Hafslund ASA er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene, særlig Hafslund Nett og Hafslund Produksjon for å betjene gjelden. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. 7. Vesentlige negative endringer Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden reviderte regnskaper for 2014 ble offentliggjort 18. mars

10 8. Styre og ledelse 8.1 Styret i Hafslund ASA Styret er ansvarlig for forvaltningen av Hafslundkonsernet. Det skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, føre tilsyn med den daglige ledelsen og vedta planer og budsjetter for konsernet og dets datterselskaper. Styret i Hafslund ASA består av: Birger Magnus, styreleder. Birger Magnus er styreleder i NRK, Storebrand ASA, XENETA A/S, bmenu A/S, Alliance Spring Venture og Aktiv Mot Kreft. Han er dessuten styremedlem i SAS, Aschehoug, Harvard Business School Publishing, Kristian Gerhard Jebsens Gruppen og Stiftelsen KGJ. Magnus er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra den franske skolen INSEAD. Magnus er tidligere konserndirektør i medieselskapet Schibsted og var bl.a. styreleder i Aftenposten, VG, SvD, Aftonbladet, 20 min og Media Norge. Han var sterkt involvert i utviklingen av disse selskapenes digitale satsinger, bl.a. FINN, Blocket og Scandinavia Online. Magnus var i perioden partner i konsulentselskapet McKinsey, senest som ansvarlig partner for Oslo-kontoret. Magnus er norsk statsborger. Magnus ble valgt inn i styret første gang 6. mai 2010 og har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i Magnus og nærstående eier B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Maria Moræus Hanssen, styremedlem. Maria Moræus Hanssen er ansatt som Managing Director i GDF SUEZ E&P Norge. Moræus Hanssen var investeringsansvarlig i Aker ASA fra 2008 til høsten Hun er utdannet reservoaringeniør fra NTH (1988) og petroleumsøkonom fra franske petroleumsinstituttet, IFP (1991). Moræus Hanssen begynte i Norsk Hydro i 1992, senere Statoil. Hun jobbet hovedsakelig med norsk sokkel blant annet som letesjef, som ansvarlig for nye feltutbygginger, som plattformsjef og var senior vice president for gassforsyning- og infrastruktur da hun sluttet. Hun er styremedlem i EMGS ASA. Moræus Hanssen er norsk statsborger. Moræus Hanssen ble valgt inn i styret første gang 6. mai 2010 og har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i Moræus Hanssen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Per Langer, styremedlem. Per Langer har vært medlem av Fortums konsernledelse siden 2009, og er nå Executive Vice President for divisjonen Hydro Power & Technology med ansvar for blant annet vannkraftproduksjonen i Sverige og Finland samt for nye markeder og forretningsutvikling. Langer er også ansvarlig for konsernstrategi, samt forskning og utvikling i Fortum. Langer har erfaring fra Gullspång Kraft AB, og hadde i perioden 1999 til 2007 forskjellige lederstillinger innen Fortums portefølje- og krafthandelsvirksomhet. Langer ledet fra 2007 til 2009 Fortums varmevirksomhet i Finland, Norge, Polen og Baltikum. Langer har diverse styreverv i Fortum konsernet, og er styremedlem i EFA AB og Svensk Energi. Langer er utdannet ingeniør fra universitet i Västerås og har en Master of Science grad i sosialøkonomi fra universitet i Karlstad. Langer er svensk statsborger. Langer ble valgt inn i styret første gang 7. mai 2013 og har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i Langer og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund, men Fortum eier A-aksjer og B-aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Odd Håkon Hoelsæter, styremedlem. Odd Håkon Hoelsæter er oppnevnt som medlem av Single Electricity Market Committee, som er en overordnet regulator for kraftmarkedet i Irland og Nord-Irland. Hoelsæter er også styremedlem i Eidsiva Nett Holding AS og STRI AB, samt 10

11 arbeider som rådgiver. Hoelsæter har vært konsernsjef i Statnett SF fra januar 1992 til februar Før det var han driftsdirektør for Samkjøringen av kraftverkene i Norge. Hoelsæter har vært styreleder i Nord Pool ASA, styremedlem i Gassco AS og Spekter (tidligere NAVO), samt i Hafslund Nett AS. Hoelsæter har tidligere vært President i NORDEL og ETSO, som var de nordiske/europeiske samarbeidsorganisasjonene for de systemansvarlige nettselskapene. Hoelsæter er utdannet sivilingeniør fra NTH. Han er norsk statsborger. Hoelsæter ble valgt inn i styret første gang 4. mai 2011 og har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i Hoelsæter og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Ellen Chr. Christiansen, styremedlem. Ellen Chr. Christiansen jobber i NAV Forvaltning, og har tidligere vært direktør for ytelsesforvaltningen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og fylkesdirektør i NAV Akershus og i Trygdeetaten i Akershus. Hun har vært byråd i Oslo kommune i to omganger, og har sittet på Stortinget fra Oslo i perioden Fra var hun informasjonssjef i TV 3 Norge. Christiansen har tidligere vært styremedlem i Hafslund i perioden , videre har hun vært styremedlem i bl.a. Eco Energi Holding, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus og i Oslo Energi Holding. Hun har en interfakultær Cand Mag med språk, statsvitenskap samt en to-årig økonomisk-administrativ utdanning fra Økonomisk College. Christiansen er norsk statsborger. Christiansen ble valgt inn i styret første gang 24. april 2012 og har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i Christiansen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Per Orfjell, ansattevalgt styremedlem. Per Orfjell er konserntillitsvalgt og spesialrådgiver i Hafslundkonsernet. Han har arbeidet som energimontør i Oslo Lysverker, avdelingsleder i Oslo Energi AS siden 1992 og som avdelingsleder i Viken Energinett AS siden Orfjell er utdannet energimontør. Han ble valgt inn i styret første gang 1. oktober 1998 og sist gjenvalgt av de ansatte 27. oktober 2014, med funksjonstid to år. Han er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Hafslundkonsernet. Orfjell er norsk statsborger. Orfjell og nærstående eier 852 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Per Luneborg, ansattevalgt styremedlem. Per Luneborg er konserntillitsvalgt og seniorrådgiver i Hafslund Nett AS. Luneborg er utdannet cand. mag. innen elektrotekniske og økonomiske fag ved Høyskolen i Narvik. Han ble ansatt i Oslo Energi AS i 1996 og har arbeidet som senioringeniør, gruppeleder og prosjektleder i flere selskaper tilknyttet nettvirksomhetene i konsernet. Luneborg ble valgt inn i styret som varamedlem første gang i 2003, og som styremedlem i desember Han ble sist gjenvalgt av de ansatte 27. oktober 2014, med funksjonstid to år. Han har vært konserntillitsvalgt for NITO i Hafslundkonsernet siden Luneborg er norsk statsborger. Luneborg og nærstående eier 277 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Jane Koppang, ansattevalgt styremedlem. Jane Koppang er ansattrepresentant i styret og salgsansvarlig i Hafslund Varme AS. Koppang ble ansatt i Oslo Lysverker i 1984, og har siden hatt ulike funksjoner innen salg og marked i flere selskaper tilknyttet konsernet. Hun har også arbeidet som daglig leder i Røyken Kraft i perioden , et selskap som er 51 % eid av Hafslund. Koppang har grunnkurs i Bedriftsøkonomi, og diverse kurs innen salg og prosjektstyring. Koppang ble første valgt som ansattrepresentant for konsernstyret i oktober 2012, og gjenvalgt for en periode på to år 27. oktober Koppang er også ansattrepresentant i Hafslund Varme AS. Koppang er norsk statsborger. Koppang og nærstående eier 862 B-aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. 11

12 8.2 Konsernledelsen i Hafslund ASA Konsernledelsen består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretningsområdene og støtteenhetene. Konsernsjefen står for den daglige ledelsen av Hafslundkonsernets virksomhet, og konserndirektørene bistår konsernsjefen med oppfølgingen av forretningsområdene og rapportering til styret. Finn Bjørn Ruyter konsernsjef Finn Bjørn Ruyter ble ansatt som konsernsjef 20. mars Han var konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund ASA fra august 2010 til august 2012 og visekonsernsjef siden 1. juli Ruyter kom fra stillingen som Chief Operating Officer (COO) i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Ruyter arbeidet i perioden i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel. Han var ansvarlig for krafthandel i Elkem og leder av Elkem Energi i perioden Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Ruyter og nærstående eier 5000 A-aksjer og 5600 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Kari Ekelund Thørud visekonsernsjef og konserndirektør Marked Kari Ekelund Thørud har vært visekonsernsjef siden 13. juni 2012 og konserndirektør for forretningsområdet Marked siden 1. september Hun kom fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Ekelund Thørud har tidligere vært økonomidirektør for forretningsområdet Varme og infrastruktur i Hafslund ASA og har også vært ansatt som rådgiver for konserndirektør Marked i Hafslund ASA. Hun har videre bakgrunn som førstekonsulent i Norges vassdragsog energidirektorat (NVE). Ekelund Thørud er nestleder i styret i Energi Norge AS, og styremedlem i Mallin AS, Eidsiva Nett Holding AS og Energy Future Invest AS. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse fra Handelshøyskolen BI, og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole. Ekelund Thørud og nærstående eier 1027 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Heidi Ulmo - konserndirektør Økonomi og finans Heidi Ulmo tiltrådte stillingen som konserndirektør Økonomi og finans 20. august Ulmo har siden juni 2010 vært Director Corporate Finance i DNB Markets. Før det var hun CFO i Infratek ASA ( ) og ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund ( ). Ulmo har videre vært prosjektleder i Carnegie Investment Bankings corporate finance avdeling i Oslo ( ) og har arbeidserfaring fra PwC i London ( ) og McKinsey i Oslo ( ). Ulmo har en MSc i International Accounting and Finance fra London School of Economics, og er siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow. Ulmo er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst (CFA). Ulmo og nærstående eier 3000 A- aksjer og 6600 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Anders Østby - konserndirektør Produksjon Anders Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør for Produksjon 9. september Han har vært administrerende direktør i Hafslund Produksjon siden oktober 2008, med ansvar for konsernets vannkraftproduksjon og bygging av Hafslunds nye kraftstasjon på Kykkelsrud. Østby har tidligere vært direktør for divisjon Marked i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging og driftsleder i Hafslund Nett, avdelingsleder for planavdelingen i Hafslund Nett, samt byggherrerepresentant i samme selskap. Han er styremedlem i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). Østby er utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg økonomistudier fra BI. Han og nærstående eier 4037 B- aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. 12

13 Jan Presttun konserndirektør Varme Jan Presttun tiltrådte stillingen som konserndirektør for Varme 9. september Han har arbeidet som konserndirektør for Fjernvarme siden januar 2009 og konserndirektør for Nett siden 2. september Han har vært administrerende direktør for Hafslund Fjernvarme fra januar 2007 og fram til september Presttun arbeidet fra februar 2002 og fram til januar 2007 som administrerende direktør i Hafslund Nett. I perioden 2000 til februar 2002 hadde Presttun forskjellige roller i daværende Viken Energinett. Presttun kom til i Hafslund/Viken Energinett i 1999 i forbindelse med oppkjøpet av Energiselskapet Asker og Bærum Nett (EAB Nett), hvor han var administrerende direktør. Han er styremedlem i EB Nett. Presttun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og bedriftsøkonom fra BI. Han og nærstående eier 3656 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Kristin Lian - konserndirektør Nett Kristin Lian tiltrådte stillingen som konserndirektør for Nett og administrerende direktør for Hafslund Nett 1. mars Lian har vært direktør for Netteier i Hafslund Nett siden desember 2010, der hun blant annet hadde ansvaret for investeringsbeslutninger og utbygging av Hafslunds distribusjons- og regionalnett. Lian har tidligere vært direktør for Plan i Hafslund Nett og avdelingsleder på Hafslund Driftssentral. Lian startet i Viken Energinett i 1999 som senere ble del av Hafslund Nett. Lian er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Lian og nærstående eier 1293 B-aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Tarjei Lie - konserndirektør Strategi, HR og IKT Tarjei Lie tiltrådte stillingen som konserndirektør Strategi, HR og IKT 1. april Lie har siden desember 2013 vært administrerende direktør i Energibolaget i Sverige AB og SverigesEnergi AB, heleide strømsalgsselskaper i Hafslund-konsernet, samt forretningsutvikler i Hafslund Marked, Utland. Lie har før dette vært konserntrainee i Storebrand ASA ( ), personlig rådgiver for konsernsjefen i Storebrand ( ), administrerende direktør i Storebrand Baltic ( ), og leder for Storebrand Privat Direkte ( ). Lie er utdannet jurist og har i tillegg cand.mag.-grad i matematikk/sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har også en MBA fra INSEAD i Paris. Lie og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. Johan Chr. Hovland - konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Johan Chr. Hovland tiltrådte stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt 15. august Hovland har siden 2011 vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Orkla ASA. Hovland har før dette vært direktør for samfunnskontakt i Elkem ( ), divisjonssjef og daglig leder i Elkem Energi ( ) og produksjonsdirektør i Elkem Energi ( ). Hovland har også arbeidserfaring fra Prosessindustriens Landsforening og Nærings- og energidepartementet. Hovland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hovland og nærstående eier 4600 B- aksjer i Hafslund ASA. Forretningsadresse: Hafslund ASA, Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo, Norge. 8.3 Interessekonflikter Medlemmene av styret og konsernledelsen i Hafslund ASA er ikke ansett å inneha interessekonflikter i forhold til vervet/stillingen i Hafslund ASA. Styremedlem Per Langer er imidlertid ansatt i Fortum-konsernet, som blant annet driver tilsvarende virksomhet som Hafslundkonsernet. Fortum Forvaltning AS, som er et selskap eid av Fortum-konsernet, eier 34,1 % i 13

14 Hafslund ASA. Potensielle interessekonflikter kan være kjøp/salg av selskaper hvor både Hafslundkonsernet og Fortum er part, samt strategisk viktige beslutninger innenfor virksomhetsområder som er overlappende. Styremedlem Odd Håkon Hoelsæter er også styremedlem i Eidsiva Nett Holding AS som driver tilsvarende virksomhet som Hafslund Nett. Konserndirektør Kari Ekelund Thørud er styremedlem i Eidsiva Nett Holding AS som driver tilsvarende virksomhet som Hafslund Nett. Selskapene driver imidlertid monopolvirksomhet slik at mulige interessekonflikter anses begrenset og vil i hovedsak referere seg til kjøp/salg av selskaper m.v der hvor to eller flere av de nevnte selskapene er parter. Med unntak av de potensielle interessekonflikter som nevnt i punkt 8.3, foreligger det ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 8.1 og 8.2 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 9. Aksjonæroversikt Hafslund ASAs 10 største aksjonærer per 31. mars 2015: Nr. Navn A-aksjer B-aksjer Total % av total 1 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS ,73 % 2 FORTUM FORVALTNING AS ,10 % 3 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE ,12 % 4 MP PENSJON PK ,02 % 5 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,51 % 6 FOLKETRYGDFONDET ,43 % 7 HAFSLUND ASA ,22 % 8 GREENWICH LAND SECURITIES AS ,20 % 9 NEW ALTERNATIVES FUND, INC ,17 % 10 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,17 % Totalt 10 største aksjonærer Totalt antall aksjer Lov om allmennaksjeselskaper gjelder for selskapet og sikrer at visse aksjeeiere ikke gis en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning. Hafslundkonsernets retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig. Styret i Hafslund ASA følger opp kravene gitt i Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober Oslo kommune eier 58,5 % av de stemmeberettigede A-aksjene og har dermed bestemmende innflytelse over selskapet. 10. Regnskap Når det gjelder kvartals- og årsrapporter vises det til Hafslundkonsernets hjemmeside Velg Om Hafslund, deretter Investor og så Resultater og presentasjoner. Det presiseres at årsrapporter er inntatt prospektet ved henvisning. Siste reviderte årsregnskap som er fremlagt er for Hafslund ASA publiserer årsrapportene som pdf-fil. 14

15 Sidehenvisninger til Hafslundkonsernets årsrapporter: Årsrapport 2013 Årsrapport 2014 Resultat, utvidet resultat konsern Side 12 Side 17 Balanse konsern Side 13 Side 18 Kontantstrømoppstilling konsern Side 14 Side 19 Endring i egenkapital Side 15 Side 20 Noter konsern Side Side Revisors beretning Side Side 78 Kvartals- og årsrapporter er også registrert hos Oslo Børs. Hafslundkonsernets historiske årsregnskaper er revidert. Hafslundkonsernets kvartalsrapporter er ikke revidert. Hafslundkonsernet publiserte rapport for 1. kvartal 2015 den 7. mai 2015, rapporten finnes her: Det har ikke forekommet forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. 11. Gjennomsyn av dokumenter Selskapets vedtekter, kvartals- og årsrapporter er lagt ut på Hafslundkonsernets hjemmeside, og kan også fås ved direkte henvendelse til selskapet. Tilsvarende er selskapets firmaattest tilgjengelig ved henvendelse til selskapet. Dokumentene er tilgjengelige for innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid. 12. Kryssreferanseliste Side i registreringsdok. Pkt. 10, s. 16 Pkt. 10, s. 16 Pkt. 10, s. 16 Pkt. 10, s. 16 Hva Revisors beretning regnskap Revidert årsregnskap 2013 Revisors beretning regnskap Revidert årsregnskap 2014 Henvisning til Hafslund Årsrapport 2013, side Hafslund Årsrapport 2013, side Hafslund Årsrapport 2014, side 78 Hafslund Årsrapport 2014, side

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 26. juni

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 24. mars

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 23. februar

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 26. november

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 1. Risikoforhold Hafslunds virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko, eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, omdømmemessig,

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 13. juni

Detaljer

Prospekt obligasjonslån 2006. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån 2006. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån 2006 Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 13. juni 2007

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 13. juni 2007 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 13. juni 2007 1. Risikofaktorer Fornybar energi - innsatsfaktorer: Konsernets satsing innefor fornybar energi vil fremover introdusere nye risikoforhold

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Home / Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Hafslunds retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse og legge grunnlaget for

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Akershus Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 21. desember 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 32 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25

Registre. Tilrettelegger: 1 av 25 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 25 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Aksjonærinformasjon Hafslund har som mål å gi aksjonærene konkurransedyktig avkastning sammenliknet med alternative plasseringer med tilsvarende risiko. Slik avkastning søkes gjennom en kombinasjon av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 29

Registre. Tilrettelegger: 1 av 29 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 Prospekt for obligasjonslån TrønderEnergi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Trondheim/ /Oslo, 26. september 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006 ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006 1. Ansvarserklæring ASA erklærer at opplysningene i dette tillegget til Registreringsdokumentet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer