PRE I. Årsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRE I. Årsrapport 2012. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842"

Transkript

1 PRE I 12 Årsrapport 2012 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer

2

3 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Den første delen av rapporten omhandler således PRE. Deretter følger årsberetning, årsregnskap, kontantstrøm oppstilling, noter og revisjonsberetning for SR EiendomsInvest Tyskland I AS. Innhold PRE EiendomsInvest Tyskland AS Leder 4 Årsberetning 2012 PRE 6 Resultat og balanse PRE 10 Kontantstrømoppstilling PRE 13 Noter PRE 14 Revisjonsberetning PRE 24 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Årsberetning Resultat og balanse 27 Kontantstrømoppstilling 30 Noter 31 Revisjonsberetning 35 EiendomsInvest Tyskland AS Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS Andre aksjonærer 22,7 % 30,2 % 29,3 % 17,8 % Eierandel i PRE PRE EiendomsInvest Tyskland AS ("PRE") PRE Real Estate Deutschland Holding A/S (DK) Eiendommer Eiendommer Eiendommer Eiendommer Eiendommer Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 3

4 Kjære aksjonærer Den europeiske gjeldsproblematikken vedvarte også gjennom 2012, dog med noe avtagende oppmerksomhet fra norsk presse sammenlignet med Den tyske økonomien forholdt seg stabil gjennom første halvdel av 2012 og var, i forhold til andre EU-land, mindre påvirket av de økonomiske vanskelighetene. Etter sommeren begynte derimot pilene å peke nedover også for Tyskland, og slik forventet falt landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) gjennom 4. kvartal. BNP-fallet endte på 0,5 %, den største nedgangen siden finanskrisen i , og førte til en samlet økonomisk vekst i 2012 på beskjedne 0,7 %. Dette sammenlignet med en BNP-vekst på 3 % i 2011 og 4,2 % i Den økonomiske nedgangen i 4. kvartal 2012 var dog kortvarig, og den tyske sentralbanken tror på en moderat økonomisk oppgang i Sentralbanken peker samtidig på at eksterne økonomiske faktorer ikke legger til rette for etterspørselsvekst fra utlandet, da spesielt Europa. Etterspørselen etter tyske varer og tjenester innen euroområdet falt med 2,1 % sammenlignet med Nedgangen ble dog veiet opp av økt eksport til land utenfor Europa. Her ble det registrert en årsbasert eksportvekst på 8,8 % til EUR 471,7 milliarder. Totalt sett kunne Tyskland skilte med EUR milliarder i eksporterte varer og tjenester i 2012, en oppgang på 3,4 % sammenlignet med kvartal så derimot markante eksportfall både i oktober og november. Tysk inflasjon endte på gjennomsnittlige 2,1 % i 2012, kun 0,1 prosentpoeng over den Europeiske Sentralbankens målsetning. Økt arbeidsledighet mot slutten av året Ujustert tysk arbeidsledighet var opp 0,1 prosentpoeng fra desember 2011 (6,6 %) til desember 2012 (6,7 %), for deretter å øke med hele 0,7 prosentpoeng inn i januar 2013 til 7,4 %. Analytikere og økonomiske eksperter hadde allerede i løpet av høsten 2012 fremlagt prognoser om økt arbeidsledighet gjennom årsskiftet og inn i 1. kvartal 2013, for deretter å stabilisere seg. Varierende grad av tillit til videre vekst Både ZEW- og Ifo-indeksen, indikatorer på økonomisk sentiment de kommende seks månedene hos henholdsvis tyske investorer / finansanalytikere og bedriftsledere, kunne vise til redusert sentiment frem mot sommeren 2012 for deretter å ta seg opp igjen. Begge indeksene avsluttet 2012 i en positiv trendkurve, men har i de påfølgende månedene i 2013 sett en ny tilbakegang. Både investorer, finansanalytikere og bedriftsledere er positive til videre tysk vekst, men er fremdeles engstelige for innvirkningen den pågående gjeldsproblematikken i EU har på Tyskland og landets økonomi. Ifo-indeksen falt 4,47 % i perioden desember 2011 til desember 2012, og endte på 102,5 poeng. ZEW-indeksen gikk fra -21,6 poeng i januar 2012 opp til 23,4 poeng i april, og endte året på 6,9 poeng. Vedvarende finansieringsmangel for eiendomsinvestorer Økonomiske uroligheter ellers i Europa har for Tyskland, som relativt sett kan vise til stabile makroøkonomiske forhold, materialisert seg i form av store innstramninger hva gjelder bankfinansiering. Baselkomitéen, det internasjonale organet for sentralbanker, vedtok innføring av et nytt soliditetsregelverk; Basel III, i Regelverket skal implementeres i perioden og inkluderer nye kapitalkrav som innebærer estimerte USD 566 milliarder i økt egenkapital hos verdens største banker. For de tyske bankene innebærer dette oppbremsing av ny utlånsaktivitet og innfrielse av eksisterende lån for å imøtekomme de nye kapital- og likviditetsstyringskravene. Enkelte banker, deriblant Hypothekenbank Frankfurt (tidligere Eurohypo), har valgt å innfri samtlige eiendomsrelaterte lån og tre helt ut av markedet for finansiering av eiendom. Eiendomstransaksjoner som fant sted i 2011 og 2012 involverte i all hovedsak håndplukking av enkelteiendommer og salg av kriserammede porteføljer til sterkt rabatterte priser. Større porteføljekjøp ble gjort av investorer uten et trykkende behov for bankfinansiering eller der selgende part tilrettela for bankfinansiering for kjøper. 4 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

5 Porteføljestatus Den operasjonelle driften i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) er relativt tilfredsstillende. Grunnet et anstrengt tysk banklånemarked, og derigjennom lav etterspørsel etter særlig næringseiendom, så forvalter PRE Management ( Forvalter ) et negativt avvik mellom bokførte verdier og markedsverdier på enkelte eiendommer ved utgangen av Basert på forsiktighetsprinsippet valgte Forvalter å nedskrive disse eiendommene. Nedskrivningene har hatt en negativ resultateffekt. Det ble gjennom sommeren og høsten 2012 lagt ned betydelige ressurser på innledende forhandlinger med interessenter som hadde indikert en interesse for kjøp av de underliggende eiendommene i PRE og søsterselskapet PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Blant interessentene var et børsnotert tysk eiendomsselskap som de siste årene hadde stått uten bokførte verdier og der styret og ledelsen var i markedet på jakt etter porteføljeeiendommer. Det indikative tilbudet fra den børsnoterte aktøren ble raskt dratt frem som det mest attraktive blant de ulike tilbudene, og Forvalter og styret i PRE innledet konkrete oppkjøpssamtaler gjennom høsten Grunnet potensielle skattemessige utfordringer ved overdragelse av PRE-aksjonærenes aksjer i det norske aksjeselskapet og usikkerhet med tanke på likviditet og utvanningseffekter i det tyske selskapet, besluttet styret i PRE å ikke gå videre i forhandlingene. Også i etterkant av samtalene med den børsnoterte aktøren har Forvalter vært i innledende samtaler med ulike interessenter som har indikert en interesse for enten enkelteiendommer, porteføljesegmenter eller hele den samlede eiendomsporteføljen til PRE og PRE EiendomsInvest Tyskland II AS. Forvalter fortsetter arbeidet med oppfølging av disse interessentene samt ny interesse som måtte materialisere seg i Porteføljens næringseiendommer hadde i desember 2012 en ledighet på 11,24 % (13,51 % i desember 2011). Privatboligsegmentet hadde en ledighet på 4,38 % (3,82 % i desember 2011). Forvalter har hatt reduksjon av porteføljeledighet på høy prioritet gjennom 2012 og vil fortsette med dette også i Per mars 2013 er total ledighet 6,03 %, ned 1,33 prosentpoeng siden utgangen av Forvalter vil fortsette sitt arbeid med porteføljeoptimering i 2013, og vil rette alt fokus på en vellykket exit. Utdeling av utbytte Forvalter og styret i PRE EiendomsInvest Tyskland AS har siden oppstarten av selskapet hatt en klar målsetning om å opprettholde en betryggende grad av kapitalreserver. Tilstrekkelige kapitalreserver er en essensiell betingelse i driften av lukkede fondsstrukturer, der styret og Forvalter ikke uten videre har anledning til å hente inn ytterligere kapital. Kapitalreservene anvendes blant annet til ekstraordinære og uforutsette hendelser. Det ble ved oppstart av selskapet budsjettert med at styret kunne vedta årlige dividendeutbetalinger gjennom hele selskapets levetid som var til og med oktober En to-årig forlengelse av selskapets levetid ble vedtatt på fjorårets ordinære generalforsamling. For å opprettholde graden av kapitalreserver og samtidig gjennomføre dividendeutbetalinger i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet 2012 må Forvalter frigjøre kapital gjennom salg av porteføljeeiendommer. Et salgsarbeid er igangsatt med det mål å oppnå tilstrekkelig likviditet til dividendeutbetaling. Forvalter og styret ønsker dog å utsette en dividendeutbetaling for regnskapsåret 2012 til salgsprosessen er sluttført. Porteføljeledigheten i PRE lå i desember 2012 på 7,36 %, en kvartalsmessig nedgang på 0,13 prosentpoeng fra utgangen av september og en nedgang på 0,67 prosentpoeng fra desember Tobias Junge Administrerende direktør, PRE EiendomsInvest Tyskland AS Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 5

6 Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Virksomheten i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( Selskapet ) er å kjøpe, drifte og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom. Selskapets investeringer gjøres i Tyskland. Det investeres innen segmentene utleieboliger og næringseiendom. PRE EiendomsInvest Tyskland AS har forretningsadresse i Oslo. Konsernet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som eier Selskapets investeringer i Tyskland. Selskapet har en forvaltningsavtale med PRE Management AS ( Forvalter ) for daglig forvaltning av porteføljen. Ved utgangen av året var det gjennomført overtakelser av eiendommer for til sammen EUR 341,9 mill. (inkl. kjøpskostnader og andre aktiverte kostnader). Porteføljen bestod ved årsskiftet av 141 eiendommer med til sammen m 2 utleieareal. Direkteavkastningen (yield) på gjennomførte transaksjoner basert på kjøpspris og leie ved kjøpstidspunkt er ca. 7,4 %. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2013 og konsernets strategiske planer for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Porteføljestatus Konsernets virksomhet skjer i det tyske eiendomsmarked. Konsernets strategi er gjennom sin virksomhet å erverve, besitte og utvikle verdier i dette markedet. Den europeiske gjeldskrisen var fremdeles et sentralt tema gjennom hele Tysk industri fremgår i eurosammenheng som et skjeldent lyspunkt, men restriktiv finansieringsvilje fra det tyske bankmarkedet vedvarer. Bankene arbeider fremdeles for å imøtekomme nye kapitalkrav som følger av soliditetsregelverket Basel III, hvilket innebærer redusert utlånsaktivitet. Transaksjoner i det tyske eiendomsmarkedet til priser opp til EUR 2 mill. foregikk i større omfang enn i Kjøp og salg av større eiendomsporteføljer ble også registrert, dog involverte disse transaksjonene enten (i) utelukkende leiligheter og andre typer boligeiendom, eller (ii) en blanding av bolig- og næringseiendom der hovedvekten var privatboliger og der finansiering var en del av avtalen. Primærmålet for eiendomsinvestorer i 2012 var Berlin, men det ble også registrert større transaksjoner i andre byer. Blant annet var Statens pensjonsfond utland (populært kalt Oljefondet ) sammen med medinvestor AXA France Insurance Companies i markedet i oktober 2012 og investerte i to kontor- og butikkeiendommer i henholdsvis Berlin og Frankfurt. Kjøpsprisen, EUR 784 millioner, tilsvarte en rabatt på om lag 29 % sammenlignet med hva tidligere eier Morgan Stanley betalte for eiendommene. Et annet eksempel er salget av en portefølje på totalt eiendommer fra Landesbank Baden-Württemberg ( LBBW ) til eiendomsselskapet Patrizia AG, et salg som ikke ville vært gjennomførbart uten bankfinansiering fra selger LBBW. I mai 2012 vedtok Selskapets generalforsamling en to-årig forlengelse av Selskapets levetid, og Forvalter var i de påfølgende månedene i flere konkrete kjøpssamtaler. Interessentene besto av både privatpersoner, markedsledende børsnoterte aktører samt andre investorstrukturer. Konkrete oppkjøpssamtaler ble igangsatt med et børsnotert selskap sensommeren Selskapet var tidligere aktivt innen eiendomsinvesteringer, men har de siste årene stått uten bokførte verdier. Styret og ledelsen ønsket nå å gjøre nye eiendomskjøp for å blåse nytt liv i selskapet. Transaksjonen ville for Selskapets aksjonærer innebære et tilbud om nyutstedte aksjer hos den tyske interessenten i innbytte mot aksjene i Selskapet. Styret besluttet til slutt ikke å gå videre i forhandlingene. 6 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

7 Hovedbegrunnelsen var usikkerhet rundt transaksjonsvolum i aksjen etter oppkjøp, potensielle skattemessige utfordringer ved en overtakelse i den foreslåtte strukturen, samt mulige utvanningseffekter og manglende innflytelse blant Selskapets aksjonærmasse når disse ville blitt enkeltaksjonærer i det tyske selskapet. Fokus for 2012, med unntak av exit-arbeidet, var forlengelse av leiekontrakter innen Selskapets næringsportefølje. Sammenlignet med 2011 er etterspørselen etter Selskapets næringsarealer bedre i Videre registrerer Forvalter økt etterspørsel etter større lokaler; fra gjennomsnittlige m 2 i 2011 til gjennomsnittlige m 2 i Forvalter ser en vedvarende trend for korte og mellomlange leiekontrakter (3-5 år) grunnet usikre prognoser for økonomisk vekst i Europa. Forvalter var i 2012 i stand til å leie ut og forlenge 22 % av Selskapets næringsportefølje, men leieprisene måtte nedjusteres på enkelte leiekontrakter på grunn av stor lokal konkurranse fra andre gårdeiere. Den største kommersielle leieavtalen inngått i 2012 var en 10-årig kontrakt med DuPont vedrørende om lag m 2 i Hugenottenallee i Neu-Isenburg. Utviklingen i Selskapets boligportefølje forholdt seg stabil gjennom Oppjustering av leiepriser var gjennomførbart på en rekke eiendommer i Dresden og Rhein-Main samt på enkelte bygg i Selskapets Leipzig-portefølje. Markedsprisveksten i de tre geografiske områdene var dog lavere enn tysk inflasjonsvekst i 2012 (2,1 %). 9,2 % av porteføljens næringsarealer hadde behov for kontraktsforlengelser i Forvalter var i stand til å forlenge 92 % av dette arealet. Gjennomsnittlig forlengelsesperiode var 5,6 år. 13,5 % av porteføljens næringsarealer ble utleid til nye leietakere i Gjennomsnittlig leieperiode var 6,8 år. Forvalter var i stand til å redusere porteføljeledigheten fra 8,2 % i januar 2012 til 7,4 % i desember. Ledighetsfallet kom som en følge av Forvalters arbeid med nye leiekontrakter innen næringssegmentet. Næringsledigheten falt fra 13,6 % i januar til 11,2 % i desember. Ledigheten innen privatboligsegmentet var preget av normale sesongfluktasjoner, og endte opp 0,35 prosentpoeng til 4,4 % i desember På grunn av den ustabile markedssituasjonen for tysk næringseiendom har dette segmentet falt i verdi. Dette har igjen ført til at flere av Selskapets porteføljeeiendommer har en bokført verdi høyere enn antatt markedsverdi. På grunn av forsiktighetsprinsippet har man derfor valgt å nedskrive disse eiendommene til antatt markedsverdi. I løpet av 2012 har også flere boligeiendommer hatt en stigning i antatt markedsverdi. Selskapets styre og ledelse vil igjen gjøre ettertrykkelig oppmerksom på at verdsettelsen av eiendomsporteføljen gjennomføres på bakgrunn av antagelsen om et going concern (igangværende virksomhet). Dette innebærer at verdivurderer hensyntar blant annet leiepriser, ledighet og byggenes beliggenhet og standard, og priser porteføljen med utgangspunkt i videre drift. Verdivurderingen er derimot ikke identisk med oppnåelig pris i markedet dersom man blir tvunget til å realisere et salg på kort tid, eller i et marked hvor andre eiendomsinvestorer tvinges til å realisere og dermed forstyrrer markedstilbudet av eiendom. Endelig salgspris avhenger av blant annet timing, og dermed særlig etterspørsel og tilgang på finansiering. Som i andre bransjer kan realisert salgspris i situasjoner med tidspress være lavere enn den antatte verdi. Fremtidig utvikling Hovedfokus i 2013 er exit. Forvalter vil i 2013 fortsette det omfattende arbeidet med ulike exit-alternativer, og vil konkretisere hvilke alternativer det bør fokuseres på. Interessenter som har indikert en interesse følges aktivt opp, selv om det i mange tilfeller er snakk om aktører som ikke vil kunne fremme konkrete bud før det tyske bankmarkedet bedres og finansiering er mulig å oppnå. Styret og Forvalter regner ikke med å se store tegn til et bedret utlånsmarked i 2013, primært fordi tyske banker fremdeles jobber mot å imøtekomme nye kapitalkravregler fastsatt gjennom Basel III-reglementet og fordi den økonomiske situasjonen i enkelte EU-land fremdeles er dyster. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 7

8 Videre vil Forvalters fokus i 2013 være ytterligere reduksjon av porteføljens næringsledighet. I tillegg vil det dedikeres flere ressurser til gjennomføring av leieprisøkninger hos porteføljeeiendommer hvor dette er mulig. Dette spesielt grunnet pågående politiske diskusjoner omkring lovregulerte leieprisjusteringer og fordi Forvalter ønsker å realisere økte leiepriser hos porteføljeeiendommene før et eventuelt leieprisreguleringslovverk trer i kraft. Lånekontrakter på enkelte av porteføljeeiendommene vil måtte forlenges i løpet av 2013, og nye rentebetingelser vil måtte fremforhandles. Leietakere, samarbeidspartnere og banker er positive til både porteføljen og forvaltning av denne, noe som skaper et godt fundament for videre utvikling og en vellykket exit når finansieringssituasjonen bedres. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Morselskapets regnskap avlegges i norske kroner. I denne årsberetningen og noter vises derfor morselskapet i NOK og konsernet i EUR. Konsernet Resultatene følger av gjennomføring av Selskapets valgte strategi. Omsetningen i konsernet utgjorde EUR 21,5 mill. Resultatet ble EUR -10,3 mill. Eiendommer ble i løpet av året nedskrevet med til sammen EUR 6,8 mill. Konsernets likviditetsbeholdning var EUR 7,5 mill. per Egenkapitalen på balansedagen var EUR 98,4 mill., tilsvarende 30,6 % av totalkapitalen. Konsernets gjeld består i all hovedsak av gjeld til finansinstitusjoner. Gjelden er sikret med pant i eiendom konsernet eier. Totalkapitalen var ved utgangen av året EUR 321,8 mill., sammenlignet med EUR 340,2 mill. året før. Morselskapet Morselskapet hadde ikke driftsinntekter i Resultatet på NOK -57,9 mill. skyldes i hovedsak nedskriving av aksjer i det danske datterselskapet. Morselskapet hadde på balansedagen en egenkapital på NOK 893,9 mill., tilsvarende 99,9 % av totalkapitalen. Totalkapitalen for morselskapet på balansedagen var NOK 895,2 mill. mot NOK 983,8 mill. året før. Finansiell risiko Overordnet om målsetning og strategi Selskapet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder. Målsetningen er å redusere den finansielle risiko til ønsket nivå innenfor de forskjellige områdene. Valutarisiko Konsernets operative virksomhet skjer i Tyskland. Nær sagt alle inntekter og kostnader er derfor i euro. Fremmedfinansieringen av virksomheten skjer også i euro. Det element som utsettes for risiko som følge av svingninger i vekslingsforholdet mellom euro/norske kroner er Selskapets egenkapital vurdert på gitte punkter i tid. Denne risikoen har ingen operativ konsekvens, og er ikke dekket ved bruk av sikringsinstrumenter. Selskapets aksjonærer innehar dermed en valutarisiko med tanke på vurderingen av aksjenes fremtidige verdi. 8 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

9 Markedsrisiko Selskapets strategi er i hovedsak å erverve, eie, leie ut og selge sine eiendommer. Strategien spesifiserer fokus mot sentralt lokaliserte bolig- og næringseiendommer av høy kvalitet i byer med et godt markedspotensial. Mer enn 50 % av Tysklands befolkning leier bolig. Etterspørselen er god i dette segmentet, og risikoen dermed liten. På grunn av Selskapets størrelse og strategi utgjør ingen enkeltkunder en stor del av Selskapets inntjening. Risiko som følge av enkeltkunder er dermed liten. Renterisiko Selskapets virksomhet er som angitt i stor grad fremmedfinansiert. Renterisikoen dekkes løpende enten ved inngåelse av låneavtaler med fast rente eller ved rentebytteavtaler og sikring ved derivatstrukturer som gir en forutsigbar rentekostnad. Selskapet har som strategi å dekke opp mot 100 % av sin renterisiko. Endringer i rentenivået kan påvirke fremtidige investeringsmuligheter. Kredittrisiko Med grunnlag i konsernets virksomhet (utleie av fast eiendom) anses risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser som lav. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i Selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Selskapets operasjonelle virksomhet er likviditetsgenererende og relativt forutsigbar. Arbeidsmiljø og personale Verken Selskapet eller konsernet har ansatte utover daglig leder. Likestilling Både Selskapet og konsernet har som mål å tilstrebe likebehandling. Miljørapportering Verken Selskapet eller konsernets virksomhet anses å påvirke det ytre miljø. Eierstyring og Selskapets ledelse Styret / Selskapet har implementert interne retningslinjer for investeringer, drift og salg av fast eiendom. De interne retningslinjene stiller også krav til finansiering og utarbeidelse av sensitivitetsanalyser. Oslo, den 5. juni 2013 Nils Olav Årseth Sign. Styrets leder Ola Steinar Smeby Sign. Styremedlem Bård Gjertsen Sign. Styremedlem Tobias Junge Sign. Daglig leder Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 9

10 Resultatregnskap PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Driftsinntekter 0 0 Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader konsern Annen rentekostnad Nedskrivning finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer 8 10 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

11 Balanse PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP ANLEGGSMIDLER KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EIENDELER Noter Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6, Inventar, kontormaskiner, og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Lån til tilknyttet virksomhet Andre investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Kundefordringer Lån til datterselskaper Tilgode offentlige avgifter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 11

12 MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EGENKAPITAL Noter Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner 6, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, den 5. juni 2013 Nils Olav Årseth Sign. Styrets leder Ola Steinar Smeby Sign. Styremedlem Bård Gjertsen Sign. Styremedlem Tobias Junge Sign. Daglig leder 12 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

13 Kontantstrømoppstilling PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning på driftsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld / Forskudd til leverandører Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Investeringer i tomter, bygninger oa driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Lån til tilknyttet virksomhet Lån fra kredittinstitusjoner Utbetaling innskutt kapital / utbytte Endring som følge av omregningsdifferanser Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv ved periodens slutt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 13

14 Noter til regnskapet 2012 PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskaps standarder og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Anvendte regnskapsprinsipper i utenlandsk datterselskap er samtidig omarbeidet til god regnskapsskikk i Norge. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om selskapene i konsernet. Inntektsføringsprinsipp Leieinntektene i datterselskapene inntektsføres fortløpende for perioden de gjelder. Eventuelt utbytte/utdeling fra datterselskap inntektsføres i samme periode som det avsettes i datterselskapene i den grad utbyttet representerer utdeling av opptjente resultater i eierperioden. I motsatt fall blir utbytte/utdeling bokført som reduksjon av anskaffelseskost på aksjene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skatt kostnadsføres når den påløper dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, som konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulike periodiseringer av det regnskaps messige og det skattemessige resultat. Konsern Investeringer i datterselskaper er i selskapsregnskapet vurdert etter kostmetoden. Datterselskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Nærstående Nærstående parter utgjøres av morselskap, datterselskap og PRE Management AS. PRE Management AS har inngått avtale om forvaltning av selskapene i konsernet. Transaksjoner mellom selskapene gjennomføres etter armlengdes priser. Transaksjoner mellom morselskap og datterselskap gjelder i all hovedsak renter på mellomværende. 14 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

15 Valuta Konsernets funksjonelle valuta er EUR. Selskapet rapporterer derfor konserntall i EUR. Årsregnskapet for konsernet legges frem i EUR. For NOK-poster i konsernregnskapet er for balanseposter benyttet valutakurs 7,341 NOK/EUR, per , og for resultatposter er det benyttet 7,4744 NOK/EUR, snittkurs for Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kontantstrømoppstilling Selskapet har valgt å sette opp kontantstrømoppstillingen basert på den indirekte metoden. Note 2 Operasjonell og finansiell risiko Konsernets aktiviteter medfører ulik finansiell risiko. Operasjonell risiko er relatert til byggenes kvalitet, samt drift av byggene. Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Operasjonell risiko Konsernets eiendommer er driftet av profesjonelle eiendomsforvaltere med et klart skriftlig mandat om å engasjere nødvendig kompetanse og ressurser for å overholde lovmessige standarder. Konsernet har inngått forsikringspoliser som dekker uforutsett fysisk skade på, eller tap av, forsikret eiendom som oppstår grunnet farer som brann, vannskade og storm. Forsikringsordninger er inngått med anerkjente forsikringsselskaper. Finansiell risiko Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt selskapets likviditet og finansielle fleksibilitet. Finansieringskostnad renterisiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko relatert til renteendringer, gitt at det foreligger lån med flytende rente. Ved utgangen av 2012 var 100 % av den totale gjelden rentesikret. Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert til å være effektiv. Alle rentesikringsavtalene løper i hele låneperioden. Vektet gjennomsnittlig løpetid for den rentebærende gjeld var den ,7 år. På grunn av fallende markedsrente hadde konsernet ved årsskiftet et latent tap på rentesikringsavtaler på til sammen EUR 8,3 mill. Rentetap føres løpende ved realisasjon. Leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet Leieinntekter er eksponert for endringer i markedsleie, samt kredittrisiko. Markedet Konsernet ønsker langsiktige leieavtaler. Leietakerne skal hovedsaklig være store, solide selskaper og offentlige leietakere for å redusere risikoen knyttet til leiekontraktene. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene for næringseiendom er 4,8 år. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 15

16 Inflasjon Majoriteten av leiekontraktene blir KPI-justert, slik at selskapet kan justere leien i samsvar med utvikling i prisutviklingen. Selskapet ønsker å sikre slik regulering i alle fremtidige leiekontrakter. Valutarisiko Konsernet har rentebærende gjeld i euro. Alle leieinntekter er imidlertid også i euro og gir sikring av valutarisiko. Valutarisikoen er derimot knyttet til det tidspunktet når eiendommene selges og kapitalen skal flyttes tilbake til Norge (EUR veksles til NOK). Valutarisikoen ligger da hos aksjonærene og ikke hos konsernet. Note 3 - Datterselskaper / konsern Konsernet består av følgende selskaper: PRE EiendomsInvest Tyskland AS (mor) og det utenlandske datterselskapet som følger: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Real Estate Deutschland Holding A/S Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland Holding A/S har igjen følgende datterselskaper som er konsolidert inn i Selskapet: Eierandel/ Land stemmeandel PRE Real Estate Deutschland 1 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 2 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 3 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 4 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 5 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 6 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 7 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 8 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 9 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 10 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 11 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 12 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 13 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 14 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 15 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 16 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 17 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 18 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 19 ApS Danmark 100 % PRE Real Estate Deutschland 20 ApS Danmark 100 % PRE EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere i fast eiendom i Tyskland gjennom sitt datterselskap i Danmark. Selskapene i Danmark investerer i og utvikler eiendommer for salg/ utleie i Tyskland. 16 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

17 Mellomværende konsern Fordring til datter Tall i NOK inkl. renter PRE Real Estate Deutschland Holding A/S 2 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte, m.m. Tobias Junge er daglig leder for selskapet. Selskapets daglig leder mottar ikke lønn fra selskapet og kommer derfor ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har utover dette ingen andre ansatte. Daglig leder eller styremedlemmer har ikke avtale om pensjon, sluttvederlag, bonus, opsjoner eller lignende. Det er for selskapet avsatt honorarer til styret på til sammen NOK for Beløpet fremkommer på følgende måte: Styrets formann mottar fra selskapet NOK i godtgjøring for De øvrige styremedlemmene mottar NOK hver. I tillegg er det foretatt en avsetning på NOK i styrehonorar til styrets formann for styrearbeider utført i PRE Real Estate Deutschland Holding A/S (100 % eid datterselskap i Danmark) for Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør NOK inkl. mva, herav NOK i annen bistand. Konsernet Konsernet har ingen ansatte og kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør EUR inkl. mva, herav EUR i annen bistand. Note 5 - Andre driftskostnader Konsernet Tall i EUR Vedlikeholdskostnader Forvaltnings-, forretnings-, revisjon og andre honorarer Juridisk bistand Eiendomstaksering Andre driftskostnader TOTALT Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 17

18 Note 6 - Varige driftsmidler Morselskapet har ingen varige driftsmidler. Konsernet: Tall i EUR Inventar o.a. utstyr Tomter Bygninger Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger pr Nedskrivning pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger Balanseført verdi pr Økonomisk levetid 3-5 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Alle eiendommer bygd før 1925 avskrives med 2,5 % pr. år. Alle eiendommer bygd etter 1925 avskrives med 2 % pr. år. Alle forretningseiendommer bygd etter mars 1985 avskrives med 3 % pr. år. I løpet av 2012 ble det ikke overtatt nye eiendommer. Det ble derfor ikke utbetalt noe transaksjonshonorarer i Note 7 - Skatter Årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

19 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Tall i NOK Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Da det er usikkert om selskapet får benyttet seg av den utsatte skattefordelen, har en valgt ikke å bokføre denne. Konsernet: Konsernet er ikke eget skattesubjekt, og det er derfor valgt og ikke vise en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Konsernets utsatte skattefordel stammer fra utsatt skattefordel i datterselskapene på EUR 2,92 mill. Årets skattekostnad rapportert for konsernet utgjøres av følgende: Tall i EUR Beregnet betalbar skatt norsk virksomhet 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel norsk virksomhet 0 0 Beregnet betalbar skatt utenlandsk virksomhet Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandsk virksomhet Konsernets skattekostnad Note 8 - Egenkapital Aksjekapital og annen egenkapital Tall i NOK Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Valutadifferanse ved utbetaling av avsatt utbytte Årets resultat Egenkapital Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 19

20 Konsernet: Aksjekapital og annen egenkapital: Tall i EUR Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital Note 9 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon, eierstruktur og nærstående parter Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 20 største aksjonærene / over 1 % eierandel i morselskapet pr var: Ordinære aksjer Stemme-/ eierandel Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS ,18 % SR EiendomsInvest Tyskland I AS ,27 % EiendomsInvest Tyskland AS ,71 % Kanuto Holding AS ,44 % Opplysningsvesenets Fond ,30 % Syd Property AS ,83 % Hathon Holding AS ,30 % Sum antall aksjer ,03 % Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer i selskapets styre: Følgende styremedlemmer er aksjonærer direkte eller indirekte i selskapet: Navn Rolle Antall aksjer Bård Gjertsen 1) Styremedlem Ola Smeby 2) Styremedlem ) Bård Gjertsen er indirekte aksjonær via selskapet Syd Property AS 2) Ola Smeby er indirekte aksjonær via selskapet Forenede Forvaltning AS Eierne av PRE Management AS eier indirekte et ubetydelig antall aksjer i selskapet. PRE EiendomsInvest Tyskland AS har inngått avtale med PRE Management AS om forvaltning av selskapene i konsernet. Samlet honorar for utførte tjenester i 2012 utgjør EUR 2,1 mill. 20 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

21 Note 10 Fordringer Andre fordringer Konsernet: Langsiktige fordringer Tall i EUR Lån til tilknyttet selskap Kortsiktige fordringer Tall i EUR Aktiverte kostnader (periodisering) Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Totalt Ved utgangen av året hadde Konsernet til gode NOK 3,3 mill. hos PRE Management. Beløpet renteberegnings og tilbakebetales etter avtale. Note 11 Bankinnskudd Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Konsernet: Tall i EUR Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd (depositum) Note 12 Inntekter Alle konsernets inntekter knytter seg til utleie av eiendom og er opptjent i Tyskland. Virksomhetsområdene for inntektene er utleie av privatboliger, forretningslokaler og parkering. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 21

22 Note 13 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Tall i NOK Renteinntekter Agio Totalt Finanskostnader Tall i NOK Rentekostnader Nedskrivning finansielle anleggsmidler Disagio Totalt Konsernet: Finansinntekter Tall i EUR Renteinntekter Agio Andre finansinntekter Totalt Finanskostnader Tall i EUR Rentekostnader Finansieringskostnader Andre finanskostnader 0 39 Totalt Note 14 Store enkelttransaksjoner Det har ikke vært gjennomført emisjoner eller noen annen form for kapitalinnhenting i løpet av Det er ikke overtatt eiendommer i løpet av Total eiendoms masse utgjør ved årsskifte EUR 341,5 mill. før akkumulerte avskrivninger. Eiendomsmassen fordelte seg pr på kommersiell- og boligeiendommer i forholdet 42 % / 58 % (basert på m 2 ). I løpet av 2011 etablerte PRE EiendomsInvest Tyskland AS i samarbeid med PRE EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE Bolig-Privatisering AS selskapet PRE Mittelheide GmbH. PRE EiendomsInvest Tyskland AS sin eierandel i selskapet var på 42,48 % per Innbetalt egenkapital i selskapet utgjorde EUR I tillegg har PRE EiendomsInvest Tyskland AS gitt et lån til PRE Mittelheide GmbH på EUR 6,2 mill. 22 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

23 Note 15 Gjeld Langsiktig gjeld Konsernet: Ervervede eiendommer finansieres med egenkapital og banklån. Låneavtaler med en begrenset løpetid har i gjennomsnitt en gjenværende løpetid på 2,7 år. Alle banklån er sikret gjennom pant i eiendommene. Kjøpspris for pantsatte eiendeler er EUR 314,6 mill. Forfallsoversikt langsiktig gjeld Tall i EUR Mellom 1 3 år Mellom 4 5 år Over 5 år Totalt Ingen datterselskap er i brudd med bankenes lånebetingelser pr Annen kortsiktig gjeld Konsern Tall i EUR Depositum leietakere Avsatte rentekostnader Annen kortsiktig gjeld Totalt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 23

24 24 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

25 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 25

26 Årsberetning for 2012 SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Virksomheten til SR EiendomsInvest Tyskland I AS ( Selskapet ) er å investere i selskapet PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). PRE har som eneste formål å kjøpe, eie og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom i Tyskland. PRE har en forvaltningsavtale med PRE Management AS for daglig forvaltning av porteføljen. Ved utgangen av året bestod porteføljen av boligenheter, 360 næringsenheter og parkeringsplasser til en samlet kjøpspris inkludert transaksjonskostnader på ca. EUR 337 mill. Samlet utleieareal var m 2. I tillegg har PRE en økonomisk eierinteresse på 46 % av PRE Mittelheide GmbH, et eiendomsselskap bestående av 239 boligenheter til en kjøpspris inkludert transaksjonskostnader på EUR 9,9 mill. Samlet areal er m 2. Øvrige parter med økonomisk eierinteresse i PRE Mittelheide GmbH er PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (46 %) og PRE Bolig-Privatisering AS (8 %). Selskapet eide per 31. desember aksjer i PRE EiendomsInvest Tyskland AS, tilsvarende 29,27 % av aksjekapitalen. Selskapet har per balansedagen ikke generert inntekter i 2012 utover renteinntekter. Utbyttet som Selskapet utdelte til aksjonærene i 2012 ble gjort som utdeling fra fri egenkapital. På grunn av en ustabil markedssituasjon for tysk næringseiendom har dette segmentet falt i verdi, noe som igjen har ført til at flere av porteføljeeiendommene i PRE har en bokført verdi høyere enn antatt markedsverdi. På grunn av forsiktighetsprinsippet har forvalter og styret valgt å nedskrive aksjebeholdningen i PRE med NOK 34,9 mill. i årsregnskapet til SR EiendomsInvest Tyskland I AS til antatt markedsverdi på NOK 261,9 mill. Selskapets likviditetssituasjon anses som tilfredsstillende ved utgangen av året, men er på rapporteringstidspunktet noe anstrengt. Dette anses å være en temporær situasjon som forventes å bedre seg når utbytte utbetales etter at PRE har gjennomført salg an enkelte porteføljeeiendommer. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet har ingen ansatte og styret består av tre menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt dift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, 10. juni 2013 Rolf Karsten Smith Sign. Styrets leder Steinar Rosnes Jakobsen Sign. Styremedlem Morten Solum Mathiesen Sign. Styremedlem 26 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

27 Resultatregnskap SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS NOTE Driftskostnader Andre driftskostnader 1, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Skatter på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 27

28 Balanse SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

29 Balanse SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital 3, Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. juni 2013 Rolf Karsten Smith Sign. Styrets leder Morten Solum Mathiesen Sign. Styremedlem Steinar Rosnes Jakobsen Sign. Styremedlem Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 29

30 Kontantstrømoppstilling SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Nedskriving finansielle anleggsmidler Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Tilbakebetaling av innbetalt kapital Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

31 Noter til regnskapet 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. Inntekter Selskapets inntekter knytter seg til avkastning på investeringen i aksjer og renteinntekter på bankinnskudd. Mottatt utbytte fra investeringen inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer, dersom utbyttet representerer opptjent inntekt. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de påløper. Investering i aksjer Investering i aksjer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør NOK inkl. mva., herav utgjør NOK honorar for andre tjenester. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 31

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Årsrapport 2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 12 SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 11 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...21

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Årsrapport 2014 US Opportunities AS

Årsrapport 2014 US Opportunities AS Årsrapport 2014 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå... 11 Kiel...

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer