Varsel endring av utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel endring av utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 2016/5874 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Adressater ifølge liste Innvalgstelefon: Varsel endring av utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner Numedal-Laugens Brukseierforening (NLB) har pålegg om å sette ut ørret i Halnefjorden. Utsettingen er kompensasjon for de negative effekter reguleringen har på fiskebestanden. Fylkesmannen foreslår å opprettholde utsettingspålegg på årig ørret i Halnefjorden. Av disse settes 1000 stk i Sleipa. I Øvre Hein settes det 500 flerårig ørret som kompensasjon for uttak av fisk under stamfiske i Sleipa. Vurderingene er basert på de fiskefaglige undersøkelsene som ble gjennomført i Merknader kan sendes Fylkesmannen innen 21. april Vi viser til forslag til revidert utsettingspålegg i Halne/Heinvassdraget (ref. brev ), Bakgrunn Rettighetshaverne i Halne/Heinvassdraget har tidligere fremmet ønske om å få gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i Halnefjorden og Øvre Hein. Bakgrunnen var behov om oppdatert kunnskap om fiskestatus i vatna, sett i lys av forrige undersøkelse som skjedde i I Halnefjorden blir det årlig satt ut årig ørret. I Øvre Hein ble utsettingspålegget stilt i bero i Etter en undersøkelse i 2007 ble det konkludert med at det fortsatt var behov for utsetting av fisk i Halnefjorden, mens naturlig rekruttering i Øvre Hein ikke tilsa utsetting av ørret her. I de senere årene har imidlertid rettighetshaverne i Øvre Hein stilte spørsmål om det igjen burde settes ut ørret i vatnet. I samråd med Fylkesmannen sendte Numedal-Laugens Brukseierforening (NLB) ut anbud på undersøkelser i Halnefjorden og Øvre Hein. I 2015 gjennomførte NaturPartner og Gustavsen Naturanalyser fiskeribiologiske undersøkelser i vatna, etter faglig opplegg som var utformet i samråd med Fylkesmannen. Resultatene er summert i tidligere oversendt rapport (ref. rapp nr , NaturPartner). Fokus i undersøkelsen ble lagt på bestandsstatus og naturlig rekruttering, samt effekt av utsetting i Halnefjorden. Feltarbeidet ble lagt opp etter samme mal og innsats som for undersøkelsene i Basert på faglig skjønn og bestandsvurderinger i undersøkelsen i 2015, sendte Fylkesmannen forslag til revidert utsettingspålegg og tiltak for å styrke naturlig rekruttering på høring (ref ). Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 7 Forslaget gjaldt bl.a.: Utsettingspålegget på årig ørret i Halnefjorden opprettholdes. Økt størrelse på utsettingsfisken. I Øvre Hein settes det ut 500 stk flerårig ørret som kompensasjon for uttak av stamfisk i Sleipa. I det tidligere sundet og på egna plasser (bl.a. i utløpskanalen) i Halnefjorden, legges det ut gytegrus for å styrke naturlig rekruttering. I utløpspartiet til Sleipa i Øvre Hein, bør det vurderes om det er partier som kan biotopforbedres ved utlegging av gytegrus. Frist for uttalelse ble satt til 15. februar Innkomne uttalelser: Ved fristens utløp var det kommet inn 3 merknader. Gerd Aasberg og Emil Steira (rettighetshavere i Øvre Hein) Gerd Aasberg og Emil Steira ønsker å drive næringsfiske i Øvre Hein. De har investert i utstyr og fått støtte fra Innovasjon Norge. Etter et mer intensivt fiske i vatnet ble det registrert at nedgang i fangsten på fra 0.5 kg til 0.1 kg per garnnatt. De siste årene har det skjedd noe bedring med til ca. 0.2 kg per garnnatt. Dette skyldes bl.a. overgang til å fiske med 3, 4 og 6 m høye garn. Aasberg og Steira kommer med flere innspill. I rapporten blir det pekt på at Øvre Hein har bæreevne til å huse en større bestand, men at den naturlige rekrutteringen ikke er tilstrekkelig. Avkantingen i Øvre Hein burde ikke være mindre enn i Halnefjorden. Forskjellen anses å skyldes reguleringen. Regulanten burde derfor pålegges tiltak for å bedre fiske. Det pekes også på at det fiskes stamfisk i Sleipa. Utsetting av 500 flerårig ørret anses å være for lite, og et dårlig tiltak da stamfisken har bedre overlevelse enn utsatt fisk. Stamfiske fører også til mindre gyting og redusert yngelproduksjon. Videre pekes det på at utsatt fisk i Halnefjorden har finneslitasje og har derfor lite akseptabel kvalitet. I utgangspunktet burde stamfisken til Halne vært fisket i innløpselvene til Halne. Aasberg og Steira mener også at gytingen av ørret i Sleipa og elva mot Heintjørn bør undersøkes nærmere. Bl.a. det forhold at ørret kan gyte på høgvannstand i Sleipa om høsten, mens denne rogna blir liggende tørt når vannføringen reduseres senere. I tillegg til utlegging av gytegrus i utløpsoset for Sleipa, bør også områdene mellom Øvre Hein og Heintjørn vurderes. Sett i lys av at Øvre Hein bør ha et potensiale til å produsere 1000 kg per år, mener Aasberg og Steira at pålegget bør være årig ørret årlig i en overgangsfase til utlegging av gytegrus forhåpentligvis vil bedre den naturlige rekrutteringen. Videre blir det pekt på at oppfølgende undersøkelser bør skje hyppigere enn 5-7 år. Det blir videre opplyst at det ikke ble betalt erstatning til grunneierne i Øve Hein for reguleringen av Halnefjorden. Hvis ikke bestanden i Øvre Hein blir på et akseptabelt nivå, bør slik erstatning utbetales. Til slutt i uttalelsen legges det ved noen synspunkter som er gjort av Gunnar Lehmann ved LFI i Bergen i forhold til hva som bør undersøkes i vassdraget. Det gjelder uttak av

3 Side 3 av 7 stamfisk/rogn, overlevelse av rogn/yngel i Sleipa, bonitering av gytearealer, samt dokumentering av fiskevandringer i vassdraget. Kirsten Halland og Ole Halland (rettighetshavere i Øvre Hein) Som medeiere i den delen av Øvre Hein som ligger i Nore og Uvdal kommune, støtter Kirsten Halland og Ole Halland uttalelsen fra Gerd Aasberg og Emil Steira Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) NLB mener Halnefjorden vil få sikret bestanden gjennom økt tilrettelegging for naturlig rekruttering, stor 1-årig ørret og voksen stamfisk. Naturlig rekruttering vil bli økt gjennom utlegging av gytegrus. Kartlegging og utlegging av gytegrus vil bli iverksatt i perioden I følge regulanten er det private fisket erstattet ved skjønn. Det utbetales årlige erstatninger både for Halnefjorden og den midlertidige senkingen i 1959 av vatna i Krækkjavassdraget. Målet med utsettingene er å sikre fiskebestanden i det regulerte magasinet, samt kompensere for det allmenne fisket. Det blir pekt på at allmennhetens tilgang til fiske er liten i vatna, noe som bør tillegges vekt i saken. I den sammenheng viser NLB til daværende Direktoratet for naturforvaltnings begrunnelse i forbindelse med at utsettingspålegget i Bjornesfjorden ble stilt i bero. Når det gjelder Halnefjorden viser NLB til at en god del av hunfisken fiskes på 39 m m garn før den blir kjønnsmoden. Øking av maskevidden vil derfor øke den naturlige rekrutteringen. I og med at dette ble konkludert med både i undersøkelsen i 2007 og i 2015, stiller NLB spørsmål om det er skjedd en slik endring i beskatningsformen. I tillegg vil planlagt utlegging av gytegrus, styrke rekrutteringen. For Øvre Hein anser NLB at bestandssituasjonen er omtrent den samme i 2015 som i 2007, med bl.a. vekststagnasjon ved 8 års alder. NLB peker også på at utsettingspåleggene i Heinvassdraget var knytta til senkingen av flere vatn i Krækkjavassdraget i 1959, og ikke til reguleringen av Halnefjorden. Når det gjelder størrelsen på utsettingsfisken mener NLB denne bør ha et noe bredere intervall (15-20 cm) i forhold til den foreslåtte størrelse (17-20 cm). Med hensyn på uttak av stamfisk fra Sleipa, anser NLB at gytebestanden ikke har endret seg vesentlig etter flere år med stamfiske i elva. Det kan heller ikke utelukkes at stamfisken trekker ned i Sleipa fra Halnefjorden. Men regulanten erkjenner at det må kompenseres for uttak av stamfisk. Regulanten mener derfor at utsetting av 500 flerårig ørret i Øvre Hein som kompensasjon for uttak av stamfisk er rimelig. Dette bør imidlertid sees i sammenheng med utsettingsantallet i Halnefjorden. NLB mener derfor at antallet i Halnefjorden bør settes til stk 1-årig ørret. NLB støtter tiltakene for å styrke naturlig rekruttering, og ønsker å gjennomføre dette i Halnefjorden. Hvis dette lykkes forventer NLB at utsettingspålegget blir redusert. NLB ber Fylkesmannen vurdere behovet for merking av fisk ved finneklipping, bl.a. på grunn av stress for fisken under merking. Tilbakemelding på gjenfangst fra fiskerne er også fraværende.

4 Side 4 av 7 Ellers peker NLB på at det er minstevannføring fra Halnefjorden på 500 l/ s når det ikke er overløp på dammen. Det vises også til at fisketrappa i dammen på Halnefjorden har optimal plassering og funksjon. Hvert år fanges fisk i trappa under stamfiske. Regulanten anser derfor at de kompenserer for de påvirkningene reguleringen medfører. Når det gjelder optimal produksjon av fisk i Øvre Hein i forbindelse med næringsfiske, anser regulanten at det ikke er grunnlag for slik kompensasjon som følge av reguleringseffekter. Vurdering Undersøkelsene i vassdraget i 2015 viste at bestanden av ørret i Halnefjorden er tynn, mens bestanden i Øvre Hein har middels tetthet. Dette underbygges bl.a. av høgere forekomst av fisk på småmaska garn i Øvre Hein, bedre vekst og bedre kondisjon hos ørreten i Halnefjorden. Fangsten av mindre ørret på småmaska garn var ca. dobbel så høg i Øvre Hein som i Halnefjorden. Dette indikerer høgere naturlig rekruttering av ørret i Øvre Hein enn i Halnefjorden. Spesielt når dette sees i lys av at det i Halnefjorden årlig settes ut ørretunger. Gjenfangsten av utsatt ørret i Halnefjorden ligger på over 50 %. I Øvre Hein synes veksten å indikere vekststagnasjon etter 8 årsalder, noe som tilsier høgere bestand og konkurranse om næring. I forhold til undersøkelsen i 2007 synes det ikke å ha skjedd vesentlig endringer i bestandstetthet i Øvre Hein, mens bestanden i Halnefjorden synes å ha godt noe tilbake. Rettighetshaverne i Øvre Hein anser at andelen av større fisk er beskjeden. Lite forekomst av større ørret i begge vatna, viser at bestandene er utsatt for betydelig beskatning. Det medfører at fisken blir fanget før den når kjønnsmoden alder rundt 40 cm. Dette gjelder spesielt i Øvre Hein hvor det bl.a. benyttes 35 mm garn. Maskevidda her bør derfor heves til 39 mm slik det er foreslått i rapporten. I Halnefjorden blir det benytte 39 mm garn. Her er imidlertid veksten hos ørreten bedre slik at en med fordel kan bruke mer 45 mm garn. Økt maskevidde vil derfor øke forekomsten av gytefisk i bestandene og bedre rekrutteringen. Kondisjonen hos ørreten i Halnefjorden var god (1.13), mens ørreten i Øvre Hein hadde en større andel av fisk med kondisjon under god, og et gjennomsnitt på 1,0. Reguleringen av Halnefjorden påvirker forholdene for ørret gjennom nedsatt produksjon av næringsdyr i strandsona mellom høgeste og laveste regulerte vannstand (4 m), og demningen på utløpet. Før regulering var Sleipa gyteelv også for ørret fra Halnefjorden. Fisken kunne vandre fritt ut og inn av vatnet. Også sundet i Halnefjorden var trolig gyteområdet for ørreten før oppdemming og senking av fjorden. Etter at det ble etablert fisketrapp i dammen har nå ørret som slipper seg ut av Halnefjorden, mulighet for å vandre tilbake til fjorden. Slik gytevandring fra Halnefjorden ned i Sleipa anses foreløpig ikke å være reetablert. Øvre Hein er ikke direkte berørt av regulering gjennom endret vannstand med tørrlegging av strandsoner. Produksjonen av næringsdyr er derfor ikke redusert. Imidlertid er rekrutteringen til Øvre Hein fra Sleipa redusert gjennom endret vannregime i elva. Regulanten er pålagt å slippe minst 0.5 m 3 / sek ut fra Halnefjorden hele året. Når Halnefjorden er fylt opp på forsommeren, renner naturlig tilsig over dammen ned i Sleipa fram til tapping skjer i oktober/november. Selv om det slippes minstevannføring i perioder med oppfylling av Halnefjorden, anses naturlig rekrutteringen og oppvekstforholdene for ørret i Sleipa å være påvirket ved endret vannregime. I følge regulanten synes imidlertid oppgang av stamfisk på Sleipa om høsten, opp mot fisketrappa, å ha holdt seg relativt stabil de siste årene. Dette indikerer en stabil bestand av gytefisk i Øvre Hein.

5 Side 5 av 7 Det tidligere utsettingspålegget i Øvre Hein på 4000 settefisk var knytta til graving i utløpene i vatn i Krækkjavassdraget for å skaffe mer vann til Noreverkene i 1959 (ref. Rettsbok for Numedal Herredsrett av 15. januar 1961). I og med at vassdraget ikke er regulert, følger vannføringen i elva fra Heinungen ned til Øvre Hein naturlig tilsig. Slik sett anses innløpselva og oset fra Heinungen å være gode gyte- og oppvekstområder for ørreten i Øvre Hein. Også utløpselva mot Heintjørn anses å være gyte- og oppvekstområder for rekruttering av ørret til Øvre Hein. Utsettingspålegget i Øvre Hein ble derfor stilt i bero i 1998, siden ørretbestanden var god selv om Sleipa var regulert. Ut fra bestandsstatus anses naturlig rekruttering til Øvre Hein å være tilstrekkelig for å opprettholde en akseptabel og bærekraftig ørretbestand. Vi kan vi imidlertid dele rettighetshavernes synspunkt med hensyn på at gyte- og oppvekstforholdene i Sleipa er endret. Dette gjelder både som følge av varierende vannregime og uttak av gytefisk. Bestandsparametrene i Halnefjorden og gjenfangst av utsatt ørret (over 50 %), tilsier at det fortsatt er behov for utsetting av ørret i vatnet. I Øvre Hein er det en tettere bestand basert på naturlig rekruttering. Imidlertid påvirker reguleringseffekten i Sleipa rekrutteringen, og bør kompenseres. Regulanten er også innforstått med at uttak av stamfisk i Sleipa må kompenseres. Når det gjelder størrelsen på pålegget i Halnefjorden, anses det ikke å være grunnlag for å øke dette. Men størrelsen på utsettingsfisken bør økes for å bedre overlevelsen i forhold til konkurranse fra ørekyte. Konsesjonsvilkårene i Norereguleringen (ref. kgl.res. av 18. mai 2001) skal kompensere for reguleringseffekter i vassdraget som følge av oppdemming av Halnefjorden. Sleipa blir vesentlig påvirket av reguleringen av Halnefjorden. Det anses derfor rimelig at en viss andel av pålegget i Halnefjorden settes i Sleipa. Dette vil kunne kompensere noe for de negative effektene reguleringen har medført i vassdraget. Sett i lys av dette mener derfor Fylkesmannen at 1000 stk 1-årig ørret fra pålegget i Halnefjorden skal settes i Sleipa. Ørreten som settes i Sleipa vil kunne vandre både ned i Øvre Hein eller opp i Halnefjorden via fisketrappa. Utsettingspålegget vil derfor kunne bidra til å reetablere fiskevandringer i vassdraget. Samlet vil derfor utsettingspålegget kunne veie noe opp for de negative effektene reguleringen har både i Halnefjorden og i Sleipa. Som påpekt også i rapporten fra prøvefisket, kan størrelsen på utsettingsfisken i Halnefjorden med fordel økes, for å bedre overlevelsen. I forslaget til utsettingspålegg foreslo Fylkesmannen at størrelsen på den utsatte fisken bør ligge mellom cm. Selv om fisken i anlegget på Nore vokser bra, mener regulanten at nedre grense er satt for høgt for å kunne effektuere pålegget. Sett i lys av dette finner vi å kunne utvide rammen på utsettingsfisken til mellom cm. For å skaffe rogn av lokal fisk til utsetting av stedegen ørret, blir det årlig fisket stamfisk i Sleipa. Som kompensasjon for årlig uttak av stamfisken skal det derfor settes ut 500 flerårig ørret i Øvre Hein. I tillegg skal det gjennomføres biotopforbedrende tiltak med utlegging av gytegrus både i sundet i Halnefjorden og utløpsområdet for Sleipa i Øvre Hein. Dette vil kunne styrke naturlig rekruttering både i Halnefjorden og i Øvre Hein. Gitt positiv effekt av disse tiltakene vil utsettingspålegget i Halnefjorden på sikt kunne reduseres.

6 Side 6 av 7 Utsatt fisk bør i utgangspunktet merkes. Dette vil gjøre det lettere å evaluere effekt av utsettingen, bl.a. i det ordinære fiske i vatna og i prøvefiske. Fram til nå har derfor utsatt fisk i Halnefjorden vært merket ved finneklipping. Med hensyn på kultivering er prinsippet at det skal benyttes villfisk. Dette vil sikre mest mulig genetisk variasjon i utsettingsfisken. Slik sett er det viktig at utsatt fisk ikke inngår i som en del av stamfisken. Imidlertid påpeker regulanten at det foreligger få tilbakemeldinger av fanget merka fisk i Halnefjorden. Heller ikke under stamfiske i Sleipa er det fanget merket ørret fra Halnefjorden. I Øvre Hein blir også kun sporadisk fanget enkelte merka fisk. Under prøvefiske ble en merka fisk fanget (0.6 %). Fisken i Øvre Hein hadde heller ikke finneslitasje som tilsa utvandring fra Halnefjorden. I og med at utsatt ørret fra Halnefjorden ikke forekommer i gytefisken i Sleipa, anses merking av utsettingsfisk for å kunne skille den ut under stamfiske, å være mindre aktuelt. I forhold til evaluering av effekt av utsetting ved prøvefiske, er det mulig å spore utsatt fisk gjennom analyse av fiskeskjellene. Vi ser også at det er forbundet med stress for fisken å bli merket (bedøvelse, håndtering etc.). Hvis det ikke kommer tilbakemelding fra rettighetshaverne med ønske om fortsatt merking, er Fylkesmannen innstilt på å fravike kravet om merking av fisken som settes i Halnefjorden. Når det gjelder de 1000 stk 1- åring og 500 flerårig ørret som skal settes i Sleipa og i Øvre Hein, skal disse fortsatt merkes ved finneklipping. Hensikten vil være både å kunne skille ut utsatt fisk under stamfiske, samt vurdere gjenfangst av utsatt ørret i Øvre Hein. I følge rettighetshaverne i Øvre Hein er det ikke utbetalt erstatning for tap av fiske som følge av Halnereguleringen. Dette må i så fall fremmes som et privatrettslig krav overfor regulanten, da det ikke er hjemlet i konsesjonsvilkårene. Konklusjon På bakgrunn av faglig skjønn, basert bl.a. på fiskeundersøkelsen i 2015, samt innkomne merknader til tidligere høringsforslag, varsler Fylkesmannen om følgende utsettingspålegg og tiltak i Halnefjorden og Øvre Hein: Utsettingspålegget på årig ørret i Halnefjorden opprettholdes. Av disse settes 1000 stk 1-årig ørret i Sleipa på strekningen fra fisketrappa ned til Øvre Hein. Ørreten som settes skal være i størrelsesområdet cm. I Øvre Hein settes det 500 stk flerårig ørret som kompensasjon for uttak av stamfisk i Sleipa. I sundet og på egna plasser (bl.a. i utløpskanalen) i Halnefjorden legges det ut gytegrus for å styrke naturlig rekruttering. I innløpsområdet til Sleipa i Øvre Hein, skal det vurderes om det er partier som kan biotopforbedres ved utlegging av gytegrus for å styrke naturlig rekruttering. Effekt av biotoptiltak og utsetting av ørret evalueres etter 5 år.

7 Side 7 av 7 Varselet om revisjon av utsettingspålegg og biotoptiltak i Halnefjorden og Sleipa sendes på høring. Frist for på komme med innspill settes til 21. april Pålegget vil deretter utformes med hjemmel i konsesjonsvilkårene for Norereguleringen fra Med hilsen Hilde Sundt Skålevåg Fagsjef Erik Garnås Adressater: Halne Sameige 3580 Geilo Gerd Aasberg og Emil Steira, 3588 Dagali Kjell Ole Fønstelien 3632 Uvdal Kirstin Halland og Ole Halland, Dagali 3580 Geilo NLB 3630 Rødberg Statkraft Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Kopi Nore og Uvdal kommune Hol kommune Miljødirektoratet

Høring av forslag til utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner

Høring av forslag til utsettingspålegg i Halnefjorden og Øvre Hein i Hol og Nore og Uvdal kommuner Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 2016/5874 Arkivnr.: 443.1 Deres referanse: 08.09.2016 Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Adressater ifølge liste Høring av forslag til utsettingspålegg

Detaljer

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner Vår dato: 10.09.2013 Vår referanse: 2013/6001 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Adressater i følge liste Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte

Detaljer

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse: Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Høgevarde Fiskeforening Stein Finstad (steinvk.finstad@gmail.com) Resultat fra

Detaljer

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn i Finnemarka

Resultat fra biologisk oppfølging og evaluering av kalkingsvatn i Finnemarka Vår dato: 09.06.2015 Vår referanse: 2015/3859 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Drammens Sportsfiskere Postboks 355 3001 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 07 borgar32@gmail.com Resultat

Detaljer

Uttalelse til søknad for Hol 1 Stolsvatn og Mjåvatn kraftverk i Hol og Ål kommuner

Uttalelse til søknad for Hol 1 Stolsvatn og Mjåvatn kraftverk i Hol og Ål kommuner Vår dato: 18.08.2014 Vår referanse: 2014/2645 Arkivnr.: 563 Deres referanse: 03.04.2014 Saksbehandler: Erik Garnås Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Uttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Uste Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner

Uttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Uste Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner Vår dato: 18.09.2018 Vår referanse: 2018/3239 Arkivnr.: 560 Deres referanse: 22.05.2018 Saksbehandler: Erik Garnås Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Spørsmål knyttet til akutt vannstandsfall i Drammenselva ved Hellefoss

Spørsmål knyttet til akutt vannstandsfall i Drammenselva ved Hellefoss Vår dato: 19.09.2013 Vår referanse: 2013/6198 Arkivnr.: 443.1 Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås EB Kraftproduksjon Postboks 1563, 3007 Drammen Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Spørsmål knyttet til

Detaljer

Vurdering av forurensning fra kunstgressbanen til Fiskum IL på Darbu i Øvre Eiker kommune

Vurdering av forurensning fra kunstgressbanen til Fiskum IL på Darbu i Øvre Eiker kommune Vår dato: 16.11.2016 Vår referanse: 2016/6452 Arkivnr.: 460 Deres referanse: 3.10.2016 Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Fiskum IL v/ Dan Ove Gundersen Boxrudveien 3 3322 Fiskum (dan-ove.gundersen@telenor.com)

Detaljer

Anmeldelse av utfylling i Randselva ved Hvalsmoen i Ringerike kommune

Anmeldelse av utfylling i Randselva ved Hvalsmoen i Ringerike kommune Vår dato: 03.09.2010 Vår referanse: 2010/5752 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Nordre Buskerud Politidistrikt Askveien 4, 3510 Hønefoss Anmeldelse av utfylling

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Optimalisering av vannføring og naturlig rekruttering hos Hunderørret

Optimalisering av vannføring og naturlig rekruttering hos Hunderørret Optimalisering av vannføring og naturlig rekruttering hos Hunderørret Fremtida for Hunderørretstammen Seminar ved Breiseth hotell, 26. mars 2009 av Morten Kraabøl (NINA / NTNU) Jon Museth (NINA) 1 Kart

Detaljer

Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet

Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet Dokkfløymagasinet (innsjønr 610, 735 m o.h., 950 ha,) ligger i Dokkavassdraget i Gausdal og Nordre Land kommuner. Det opprinnelig 60 ha store vatnet ble oppdemt

Detaljer

Høring av revisjonsdokument for regulering av Einunna, Fundinmagasinet mv.

Høring av revisjonsdokument for regulering av Einunna, Fundinmagasinet mv. NVE Konsesjonsavdelingen Oslo Folldal 30.04.2019 Høring av revisjonsdokument for regulering av Einunna, Fundinmagasinet mv. Viser til brev høring av revisjonsdokument 17.01.19. Folldal fjellstyre ønsker

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGEN. Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie. Dokka-Etna. Overvåking

MILJØVERNAVDELINGEN. Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie. Dokka-Etna. Overvåking MILJØVERNAVDELINGEN Stasjon 7. Foto: Erik Friele Lie Dokka-Etna Overvåking 2015 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Område og metoder...2 Ungfiskregistrering...4 Gytefiskregistrering...6 Vurdering...7

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Tidsbegrenset utvidelse av tillatelse for Grønneflåta laguneanlegg og Tunhovd laguneanlegg for kloakkslam

Tidsbegrenset utvidelse av tillatelse for Grønneflåta laguneanlegg og Tunhovd laguneanlegg for kloakkslam Vår dato: 24.08.2011 Vår referanse: 2010/6939 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Birger Deinboll Saksbehandler: Håkon Dalen Nore og Uvdal kommune Innvalgstelefon: 32266826 3630 Rødberg Tidsbegrenset utvidelse

Detaljer

Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen Terskelstrekning Mykstu - Kjerradammen Rollag kommune Buskerud fylke 2015

Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen Terskelstrekning Mykstu - Kjerradammen Rollag kommune Buskerud fylke 2015 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen Terskelstrekning Mykstu - Kjerradammen Rollag kommune Buskerud fylke 2015 Kjell

Detaljer

KULTIVERING PÅ NATURENS PREMISSER? Trondheim, 25. mars 2014

KULTIVERING PÅ NATURENS PREMISSER? Trondheim, 25. mars 2014 KULTIVERING PÅ NATURENS PREMISSER? Trondheim, 25. mars 2014 Konsernretningslinjer for miljø i Statkraft Mulig miljøpåvirkning skal identifiseres og vurderes i alle aktiviteter Alle medarbeidere skal forstå

Detaljer

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006 Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 6 av Tomas Westly Naturkompetanse Notat 6- Område Innsjødata Navn Buvannet Nummer 58 Kommune Gjerdrum Fylke Akershus Moh 6 Areal,8 km Drenerer til Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad).

Innledning. Metode. Bilde 1. Gytegroptelling ble foretatt ved hjelp av fridykking (snorkel og dykkermaske) (foto I. Aasestad). Gytefisk- og gytegroptelling i Aagaardselva 2008 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2008 Innledning I utkast til ny driftsplan for Glomma og Aagardselva er det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Vannkvaliteten i vassdraget er god. ph varierer fra

Vannkvaliteten i vassdraget er god. ph varierer fra 3.26 ØYSTRE SLIDRE VASSDRAGET 3.26.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 55 km lange Øystre-Slidrevassdraget (Fig. 19) ligger i kommunene Vang, Øystre-Slidre, Vestre-Slidre og Nord Aurdal. Storparten av det

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Foruten reguleringsinngrepene er vatna lite påvirket av menneskelig aktivitet. Vatna er svakt sure. ph målt i august 1975 var fra

Foruten reguleringsinngrepene er vatna lite påvirket av menneskelig aktivitet. Vatna er svakt sure. ph målt i august 1975 var fra 3.32 TAFJORDVASSDRAGET 3.32.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Tafjordvassdraget (Fig. 23) ligger i Skjåk kommune, Oppland fylke og i Nordal og Stranda kommuner, Møre og Romsdal fylke. I Oppland fylke er det 5 regulerte

Detaljer

Dokka-Etna (Nordre Land)

Dokka-Etna (Nordre Land) Dokka-Etna (Nordre Land) Område og metoder Dokka-Etna er største tilløpselv til Randsfjorden. For brukere er ørret og sik er de viktigste fiskeartene i elva, i Dokka går storørret fra Randsfjorden helt

Detaljer

Konsekvenser for ørretstammen i Eikeren.

Konsekvenser for ørretstammen i Eikeren. Norsk Institutt for Vannforskning Oslo O-211659 Eikeren som ny drikkevannskilde for Vestfold og Nedre Buskerud Konsekvenser for ørretstammen i Eikeren. 2 Forord Undersøkelsen er en del av KU-utredningene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03728-15 Saksbehandler Kjell Mykkeltvedt Revisjon av konsesjonsvilkår for Uste - Nes utbyggingen. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 13.09.2018 64/18 Formannskapet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Kleivi - mellomlagring av avfall - rapportnummer I.FMBU Vår dato: 06.09.2016 Vår referanse: 2016/5591 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Hallindal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 ÅL Innvalgstelefon: 32266823

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Revidert tiltaksdel av Handlingsplan for innlandsfisk i regulerte deler av Mandalsvassdraget Fagrådet for innlandsfisk på Agder

Revidert tiltaksdel av Handlingsplan for innlandsfisk i regulerte deler av Mandalsvassdraget Fagrådet for innlandsfisk på Agder Revidert tiltaksdel av Handlingsplan for innlandsfisk i regulerte deler av Mandalsvassdraget 2011 2020 Fagrådet for innlandsfisk på Agder Januar 2016 Innledning Fagrådet for innlandsfisk i Agder er en

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Glommavassdraget - da krøkla kom til Storsjøen

Glommavassdraget - da krøkla kom til Storsjøen Glommavassdraget - da krøkla kom til Storsjøen Jon Museth, NINA Storsjøen 251 m o.h. 46 km 2 Største dyp 39 m Første gang reg. i 194 (1,5 m) Fom. 1969: Regulert 3,64 m sik, røye, harr, ørret, gjedde, abbor,

Detaljer

Fangstregistreringer i Slidrefjorden

Fangstregistreringer i Slidrefjorden Fangstregistreringer i Slidrefjorden Slidrefjorden (innsjønr. 516, 366 m o.h., 1 250 ha) ligger i Begnavassdraget i Vestre Slidre og Vang kommune og er regulert 3,5 m. Konsesjon for reguleringen ble gitt

Detaljer

Fangstregistreringer i Vinstervatna

Fangstregistreringer i Vinstervatna Fangstregistreringer i Vinstervatna Vinstervatna (innsjønr: 32712, 1019 m o.h., 1940 ha) er en felles betegnelse på flere innsjøer i Vinstravassdraget som dannet et sammenhengende magasin ved regulering.

Detaljer

Rapport Prøvefiske i Halnefjorden og Øvre Hein 2015

Rapport Prøvefiske i Halnefjorden og Øvre Hein 2015 Rapport 2-2015 Prøvefiske i Halnefjorden og Øvre Hein 2015 Skien, 31. mai 2016 Innledning Side 2 av 49 På oppdrag fra Numedals-Laugens Brugseierforening utførte NaturPartner AS og Gustavsen Naturanalyser

Detaljer

3. Resultater & konklusjoner

3. Resultater & konklusjoner 3. Resultater & konklusjoner 3. 1 Fiskfjord-reguleringa 3.1.1 Områdebeskrivelse Fiskfjord kraftverk mottar vann fra reguleringsmagasinet Andre Fiskfjordvatnet, og har utløp i Første Fiskfjordvatn. Vassdraget

Detaljer

Midlertidig tillatelse for anleggsaktivitet som medfører overløpsutslipp til Drammenselva

Midlertidig tillatelse for anleggsaktivitet som medfører overløpsutslipp til Drammenselva Vår dato: 31.08.2018 Vår referanse: 2018/4724 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Saksbehandler: Andreas Røed Drammen kommune Postboks 7500 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32 26 66 14 Midlertidig tillatelse

Detaljer

Overvåking av Kvernåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvernåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 5-2010 Overvåking av Kvernåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 1; 2010 Skien 27. september 2010 Side 2 av 6 Bakgrunn Reguleringsmagasinet Rolleivstadvatn Husstøylvatn ligger

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn

Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn Vedlegg 2 Merknader etter offentlig ettersyn Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Dato: 16.05.2017 Saksref: 201718559-2 Deres ref.: 15/204804 Side: 1 / 2 Vår saksbehandler: Stig Hagelid

Detaljer

Til NVE 7. juni Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Til NVE 7. juni Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Lysaker 7. juni 2013 Overføring av Vossadalsvatnet til Samnangervassdraget I 2011 utarbeidet Sweco en rapport for fisk og ferskvannsbiologi, i forbindelse med overføringen av Vossadalsvatnet fra Øystesevassdraget

Detaljer

Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva. Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet

Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva. Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva Jo Vegar Arnekleiv NTNU Vitenskapsmuseet Nedre Leirfoss Øvre Leirfoss Ulike typer av inngrep i Nidelva Forbygging og kanalisering Forurensning Introduserte

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelse for Kongsberg Automotive AS, avdeling Hvittingfoss

Vedtak om endring av utslippstillatelse for Kongsberg Automotive AS, avdeling Hvittingfoss Vår dato: 07.09.2009 Vår referanse: 2007/1989 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg Automotive AS, avd. Hvittingfoss Dyrmyrgata 45 3611 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Dato: Til. Fra. Gudbrandsdal Sportsfiskeforening ved styreleder Per Ragnar Seeberg.

Dato: Til. Fra. Gudbrandsdal Sportsfiskeforening ved styreleder Per Ragnar Seeberg. Dato: 21.03.2017 Til NVE - Konsesjonsavdelingen. Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo nve@nve.no Fra Gudbrandsdal Sportsfiskeforening ved styreleder Per Ragnar Seeberg per@gsff.no Storørret Norge ved Styreleder

Detaljer

Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Nesten 500 ansatte. Klima Samfunn. Marin molekylærbiologi

Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Nesten 500 ansatte. Klima Samfunn. Marin molekylærbiologi Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen Nesten 500 ansatte Klima Samfunn Energi Helse Miljø Modellering Marin molekylærbiologi BT bilde Uni Research Miljø: Gruppe LFI (laboratorium

Detaljer

Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 2013

Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 2013 . Rapport 215-2 Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 213 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 215-2 sider - 7 Tittel - Fiskebiologisk undersøkelse i Mevatnet i Ibestad kommune 213. ISBN

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark har ikke funnet grunnlag for å trekke innsigelsen, og NVE har oversendt saken til departementet i brev av

Fylkesmannen i Hedmark har ikke funnet grunnlag for å trekke innsigelsen, og NVE har oversendt saken til departementet i brev av Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 Parkgata 36 2306 HAMAR Deres ref Vår ref Dato 16/1455 21.4.2017 Nøra kraftverk i Os kommune i Hedmark Fylkesmannen i Hedmark har i høringsuttalelse av 12.1.2015 fremmet

Detaljer

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW)

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW) 3.4. MOKSA 3.4.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 18 km lange Moksavassdraget (Fig. 5) ligger i Øyer kommune. Store deler av det 95.5 km 2 store nedbørfeltet ligger over 800 m o. h. med høyeste punkt på 1174

Detaljer

Færre kreps fanget i Steinsfjorden i 2012

Færre kreps fanget i Steinsfjorden i 2012 Færre kreps fanget i Steinsfjorden i 2012 Det ble tatt tolv prosent mindre kreps i Steinsfjorden i 2012 enn i 2011. Men tilveksten og rekrutteringen av kreps i fjorden er positiv. Totalt lå fangsten i

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017)

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) - Laks - Sjøørret - Sjørøye (Leirelvvassdraget/Storvatnvassdraget) - Innlandsørret og innlandsrøye (innsjøene i

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Follum forbrenningsanlegg - Vardar AS, inspeksjonsrapport I.FMBU.

Rapport etter forurensningstilsyn ved Follum forbrenningsanlegg - Vardar AS, inspeksjonsrapport I.FMBU. Vår dato: 30.5.2016 Vår referanse: 2016/3287 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Follum forbrenningsanlegg Follumveien 100 3500 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266823 Dette

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Endrede manøvreringsbestemmelser for Laudal kraftverk, Marnardal kommune

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Endrede manøvreringsbestemmelser for Laudal kraftverk, Marnardal kommune DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200701661 10/403-3 SEPT2013 Endrede manøvreringsbestemmelser for

Detaljer

Miljø og vannkraft. fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag. www.statkraft.no

Miljø og vannkraft. fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag. www.statkraft.no Miljø og vannkraft fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag www.statkraft.no fokus på miljø i vannkraftanlegg og regulerte vassdrag Vår visjon er å være ledende i Europa innen miljøvennlig

Detaljer

Notat. Minstevannføring i Holsreguleringen. Holsreguleringen (E-CO) Kopi til: Dato: Vår ref.: Forretningsutvikling/BOD/

Notat. Minstevannføring i Holsreguleringen. Holsreguleringen (E-CO) Kopi til: Dato: Vår ref.: Forretningsutvikling/BOD/ Notat E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO 976 894 677 MVA www.e-co.no Til: Kopi til: Holsreguleringen (E-CO)

Detaljer

NGOFA-info november 2016

NGOFA-info november 2016 NGOFA-info november 2016 Trist syn på oversiden av hjulet i soli den 10-09-16. Etter iherdig jobbing/ rapportskriving og godt samarbeid med Fiskeforvalter/Nve/Sarpsborg kommune og Grunneiere. Ser det nå

Detaljer

NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen

NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Til NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen 16.02.2017 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Fra: Storørret Norge v/ Tore Solbakken tore.solbakken@storørretnorge.no 2630 Ringebu Gudbrandsdal Sportsfiskeforening

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK

RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK RAPPORT FRA UTFØRTE FISKESTELLTILTAK I SØRFOLD 2010 Røyrfangst fra høstfisket i Mørsvikvatnet STIG TANGEN, NOVEMBER 2010 Forord Sørfold kommune har i 2010 videreført sitt samarbeid med Tangen produkter

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Att: Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Telefon: 46803662 Seksjon: Vår referanse: 12/1807 Utviklingsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 3. februar 2012 Deres dato: HØRING

Detaljer

Rapport etter oppfølgende tilsyn ved Berghs karosseriverksted i Øvre Eiker kommune

Rapport etter oppfølgende tilsyn ved Berghs karosseriverksted i Øvre Eiker kommune Vår dato: 25.06.2014 Vår referanse: 2010/3683 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Berghs karosseriverksted Grøsland 3300 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Pålegg om undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget - Hamarøy

Pålegg om undersøkelser og tiltak i Sagvatnanvassdraget - Hamarøy Nord-Salten Kraft AS 8276 ULVSVÅG Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2015/3878 Deres ref: Vår dato: 18.09.2015 Deres dato: 04.09.2015 Arkivkode: 561 Pålegg om

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

KARTLEGGING AV EDELKREPS I UTVALGTE VANN I TELEMARK, 2017

KARTLEGGING AV EDELKREPS I UTVALGTE VANN I TELEMARK, 2017 KARTLEGGING AV EDELKREPS I UTVALGTE VANN I TELEMARK, 2017 I perioden August september 2017 er det gjennomført testfiske etter kreps i utvalgte vann i Telemark. Fisket er gjennomført ved hjelp av teiner,

Detaljer

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Fastsatt ved kgl.res. 23.08.2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold 13. Fremmet av Miljøverndepartementet.

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

Begrenset høring av søknad om biotoptiltak i nedre del av Mår og Gjøyst i Tinn kommune

Begrenset høring av søknad om biotoptiltak i nedre del av Mår og Gjøyst i Tinn kommune Aust-Telemark vassområde v/ Liv R. Flå Vår dato: 28.01.2019 Vår ref.: 201842522-2 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Midttun 22959773/lami@nve.no Begrenset høring av søknad om biotoptiltak

Detaljer

Tillatelse til stamfiske 2014 og utplanting av øyerogn for reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget, RBR0701

Tillatelse til stamfiske 2014 og utplanting av øyerogn for reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget, RBR0701 Deres ref.: Vår dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/7815 Arkivnr.: 443.1 Bjerkreim elveeigarlag SA Gjedrem 81 4387 BJERKREIM Att. Torill Gjedrem Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Søknad om midlertidig manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk Tilbakemelding til NVE etter høringsrunden

Søknad om midlertidig manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk Tilbakemelding til NVE etter høringsrunden Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 - Majorstua 0301 OSLO Deres referanse Saksbehandler Vår referanse Dato Runar Myhrer Rueslåtten 16/00390-16 25.03.2017 Søknad om midlertidig manøvreringsreglement

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved Utleiesenteret AS avd. Drammen Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2015/3382 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Lasse Kjøsterud Saksbehandler: Kirsten Kleveland Utleiesenteret AS avd. Drammen Postboks 685 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune Vår dato: 12.11.2013 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud Vår dato: 11.09.2015 Vår referanse: 2008/5480 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Helmer Grinderud Helmerveien 3622 SVENE Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført)

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Lærerkurs- Naturveiledning i vann og vassdrag Hans Mack Berger, TOFA, 20.05.2015 Ørret Ørreten

Detaljer

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 3-2011 Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 2; 2011 Skien 1. november 2011 Side 2 av 7 Bakgrunn Reguleringsmagasinet Rolleivstadvatn Husstøylvatn ligger

Detaljer

LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI-Unifob Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 152 Fiskebiologiske undersøkelser i Halnefjorden, Store og Vesle Krækkja, Krækjungen, Heinungen og Øvre og Nedre Hein august 27

Detaljer

E-CO Vannkraft. Power plants

E-CO Vannkraft. Power plants Power plants 1 2 3 4 5 Stolsvatn E-CO Vannkraft 6 7 8 Hallingdølen 22. juni 2004 - Rødungen E-CO Vannkraft 9 10 Magasindata Reg.grenser Volum Tilsig Magasin (m) (mill. m3) (mill. m3/år) Stolsmag. 1) 1091,0-1078,0

Detaljer

Blåfall AS Søknad om planendring for bygging av småkraftverk i Bergselvi i Luster kommune, Sogn og Fjordane - NVEs vedtak

Blåfall AS Søknad om planendring for bygging av småkraftverk i Bergselvi i Luster kommune, Sogn og Fjordane - NVEs vedtak Blåfall AS Postboks 61 1324 LYSAKER Att: Åsmund Ellingsen Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 200702303-129 Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Helén Nathalie Liebig-Larsen Deres ref.: Tlf. 22959895 Blåfall

Detaljer

Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk i Mandalsvassdraget, Marnardal kommune

Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk i Mandalsvassdraget, Marnardal kommune Agder Energi Vannkraft AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S Vår dato: 11.06.2014 Vår ref.: 201402832-6 Arkiv: 312 /022.Z Deres dato: 20.05.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Stein Wisthus Johansen

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø

Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

3.28 BEGNAVASSDRAGET VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.28 BEGNAVASSDRAGET VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.28 BEGNAVASSDRAGET 3.28.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Begna, (Fig. 21) ligger i kommunene Vang, Vestre-Slidre, Nord Aurdal og Sør Aurdal, Oppland fylke, og i Ringerike kommune, Buskerud fylke. I Oppland fylke

Detaljer

Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim

Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim av Terje Nøst fagleder naturforvaltning Fagtreff vannforeningen 04.11.2014. Foto: Morten Andre

Detaljer

Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina

Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina Kvinesdal JFF 4480 Kvinesdal e-post: ol-aase2online.no Kvinesdal 01.06.2016 NVE-konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina Vilkårsrevisjon

Detaljer

HydroFish Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet.

HydroFish Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet. HydroFish 27- Identifisere kritiske faktorer for produksjon av fisk og næringsdyr i magasin og innsjøer i fjellet. Evaluere betydningen av variasjon i ytre pådriv (klima/vær relatert) som kommer i tillegg

Detaljer

Bevaring og reetablering av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris. Espen Holthe Prosjektleder

Bevaring og reetablering av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris. Espen Holthe Prosjektleder Bevaring og reetablering av fiskebestander i Vefsnaregionen etter behandling mot G.salaris Espen Holthe Prosjektleder Bevaring og reetableringsprosjektet omfatter 22 forskjellige fiskebestander fra 6 vassdrag

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal gjenvinningsstasjon og Bekkeseth avfallssortering

Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal gjenvinningsstasjon og Bekkeseth avfallssortering Vår dato: 12.09.2011 Vår referanse: 2011/517 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Stian Bekkeseth Saksbehandler: Bekkeseth AS Innvalgstelefon: 32266821 3632 UVDAL Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hønefoss Krom & Nikkel AS i Ringerike kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hønefoss Krom & Nikkel AS i Ringerike kommune Vår dato: 22.04.2013 Vår referanse: 2013/2336 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Hønefoss Krom & Nikkel AS Postboks 3104 3501 HØNEFOSS Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13865 Deres referanse: Vår dato: 08.12.2015 Deres

Detaljer

Fiskeribiologiske undersøkelser i Songa og Bitdalsvatn i 2007

Fiskeribiologiske undersøkelser i Songa og Bitdalsvatn i 2007 2 3 Fiskeribiologiske undersøkelser i Songa og Bitdalsvatn i 27 Svein Jakob Saltveit og Åge Brabrand Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer