-vrwfi/«zrvveeaw.bare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-vrwfi/«zrvveeaw.bare"

Transkript

1 Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T J Varef:2014/3039 Deres ref: 26H4EY i a-, / (_ Var dato: '.5«;<s{,\, r/ i: 1;,» Deresdato: fl» ' Arkivkode: Klagebehandling - Byggesak - Reguleringsplan for Lyngåsen - Myrholt - 37/ Alstahaug - Stadfesting av kommunens vedtak Vi viser til kommunens oversendelse av Fylkesmannen stadfester Alstahaugs kommunes vedtak av om øyeblikkelig byggestans på eiendommen gbnr 37/1115, da vi ikke kan se at det foreligger feil ved kommunens vedtak. Bakgrunn for klagen Denne saken omhandler klage på vedtak om øyeblikkelig byggestans, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) Saken innehar en omfattende korrespondanse som forutsettes kjent for partene. Fylkesmannen vil i det følgende derfor kun gjengi sakens hovedtrekk. Den ble det gitt igangsettingstillatelse for oppføring av bolig på Veslefrikks vei 3. På grunn av opplysninger om grunnforhold og forholdet til vei, kreves det i tillatelsen uavhengig kontroll på prosjektering av forstøtningsmur. Videre er det satt som vilkår/merknad at det forutsettes at atkomst til Veslefrikks vei 5 (naboeiendom) ivaretas i henhold til notat av , samt at utvendige nivåforskjeller må sikres med rekkverk. For utførelse av rekkverk vises det til VTEK Bjørg Marie Altergård er eier av Veslefrikks vei 5, og representeres i denne saken av advokat Elling André Lillefuhr. Den fremsatte advokat Lillefuhr et krav til Alstahaug kommune om at det skulle gis pålegg til tiltakshaver/ansvarlig søker om ferdigstillelse eller retting av feil og mangler ved det utførte. Det ble opplyst om at tiltakshaver har fjernet Altergårds lovlige atkomst ved inngrep som startet den , og at veien ble fjernet sommeren Det ble videre bedt om at tiltakshaver gis en frist for ferdigstillelse av utomhusarbeidene slik at atkomstveien igjen tjener sitt formål, samt at omgivelsene og naboeiendommen sikres. STATENS HUS Kommunalavdelinga Moloveien 10, 8002Bodø Telefon: OO Telefon: Telefaks: Telefaks:

2 I brev av til tiltakshaver/ansvarlig søkerviser kommunen til at de ikke kan se å ha mottatt søknad om ansvarsrett inkludert kontrollerklæring for prosjektering av nødvendige støttemurer. Videre fremkommer følgende: «Det framgår også av vedtaket [igangsettingstillatelsen] til Veslefrikks vei 5 ivaretas. at det forutsettes at adkomst Vi er kjent med at arbeidene på tomta er i full gang, uten at arbeidene med oppføring av forstøtningsmurer for å sikre veg og omgivelser har vært prioritert. Med hjemmel i pbl pålegges alt byggearbeid på tomta stanset med øyeblikkelig virkning og inntil ansvarsrett for uavhengig kontroll på forstøtningsmurer mot veg inkl. kontrollerklæring er fremlagt. Dersom arbeidet fortsetter uten at etterspurt dokumentasjon fremlegges vil det bli fremmet sak vedr. fastsetting av tvangsmulkt ihht. pbl Dette brevet må på denne bakgrunn oppfattes som forhåndsvarse/ i hht. pbl » Den mottok kommunen søknad om kontroll på prosjektering av forstøtningsmur mot vei. Søknaden ble godkjent i sak 234/13. Kommunen mottok også kontrollerklæring på prosjektering av forstøtningsmur som konkluderte med at ingen avvik var funnet. På bakgrunn av dette ble byggestans av opphevet. Vedtaket om øyeblikkelig byggestans ble den påklagd av advokat Lillefuhr. Han anfører at det er feil i kommunens vedtak av , ved at det ikke ble satt som vilkår at skråning og atkomstvei til Veslefrikks vei 5 skal sikres før øvrige byggearbeider kan gjenopptas. Advokat Lillefuhr har opplyst om at det per mures støttemur mot Veslefrikks vei. Det er imidlertid ikke gjort noe når det gjelder mur mot Altergårds avkjørsel eller tomtegrense. Videre er det opplyst at det er satt et rekkverk ned i løsmassen øverst i skråningen. Flekkverket er av Altergård beskrevet som vaklevorent og provisorisk, og gir ingen form for sikring. Altergård har verken veiatkomst eller en trygg gangatkomst til sin egen bolig. Dette er en helt uholdbar situasjon som ikke avhjelpes ved at kommunen den mottok kontrollerklæring på prosjektering. Advokat Lillefuhr anfører at kommunens vedtak åpenbart er helt utilstrekkelig for sitt formål, nemlig å sørge for at det blir etablert nødvendig forstøtningsmur mot Veslefrikks vei 5, før videre arbeid på bygget gjennomføres. Han krever at det vedtas byggestans inntil nødvendige forstøtningsmurer og et trygt rekkverk mot skråningen på Veslefrikks vei 3 er etablert, samt at atkomstvei for bil på Veslefrikks vei 5 er gjenopprettet. Det må også settes en kort frist for når arbeidet skal være kommet i gang og når det skal være gjennomført. Det opplyses om at Altergård vil kreve dekket sine advokatutgifter med klagen. Kommunen avga den foreløpig svar i saken. Kommunen viser her til at bakgrunnen for pålegget om byggestans var at arbeidet med forstøtningsmurer langs vei var påbegynt uten at prosjektering av denne del av arbeidet i tilstrekkelig grad var ivaretatt da byggearbeidet ble pålagt stanset. Siden arbeidet med å få opp forstøtningsmurer for å unngå utsklidning av vei var prekært, ble det åpnet for å fortsette dette arbeidet så snart Side 2 av 6

3 ansvarsforholdet var på plass. Det vises til at det både i igangsettingstillatelsen av og i påleggsbrevet av var forutsatt at også atkomst til Veslefrikks vei 5 ivaretas. Dette fremgår ved at kommunen bevisst har brukt ordet «forstøtningsmurer» i pålegget. Videre viser kommunen til at de ved befaring den registrerte at hovedforstøtning av avkjørsel til Veslefrikks vei 5 fortsatt ikke var fullført, men at ekstra forstøtning i bunnen er videreført og at midlertidig rekkverk er oppført, slik at det per dato ikke anses å være umiddelbar fare for ytterligere utrasing. Deler av avkjørselen er dog allerede rast ut, og eier av Veslefrikks vei 5 kan ikke bruke sin avkjørsel før bilatkomst før hovedforstøtning er på plass. Kommunen viser videre til at det kan være nødvendig å berøre naboens eiendom i en byggefase, men vil påse at nevnte murer er på plass før boligene i Veslefrikks vei 3 tas i bruk. Etter kommunens oppfatning har pålegget medført at situasjonen nå er stabil på denne del av tomta, men skjønner Altergårds frustrasjon over at bilatkomsten fortsatt mangler. Kommunen er enig i, og har tatt høyde for, at tidligere situasjon for Veslefrikks vei 5 må gjenopprettes. Likevel er de ikke enig i at sikkerheten tilsier umiddelbar handling. Den oppfordret advokat Lillefuhr Planutvalget til å ta klagen til følge og gi et klart pålegg med frist for etablering av forstøtningsmur og ferdigstillelse av veien, i samsvar med igangsettingstillatelsen. Videre påpeker han at det ikke er tilstrekkelig at dette først gjøres når leilighetene skal innflyttes. Det er heller ikke tilstrekkelig at «nevnte murer er på plass før boligene inr. 3 tas i bruk», da dette kun vil sikre at Veslefrikks vei 3 har etablert murer mot naboeiendommen og for vei, men ikke at veien er gjenopprettet. I kommunens saksfremlegg av til klagebehandlingen fremkommer det av enhetsleders vurdering at det beror på myndighetenes eget skjønn om byggestans etter pbl skal gis. I denne saken ble det ansett som svært risikabelt, og i strid med tillatelsen, at forstøtningsmurer blant annet mot vei ble oppført før fagområdet uavhengig kontroll var ansvarsbelagt. I enhetsleders konklusjon fremholdes det at kommunen er uenig med advokat Lillefuhr i at det over tid har vært umiddelbar fare for personsikkerhet. Det vises til at hele eiendommen grenser til Veslefrikks vei og at avkjørselen har vært tilgjengelig for gående i hele perioden. Kommunen mener dog at det for å sikre en varig løsning var helt nødvendig å få plassert ansvar for uavhengig kontroll av murer før disse ble oppført, og at dette var bakgrunnen for pålegget om byggestans. Enhetslederen kunne ikke se at det i klagen fremsettes momenter som tilsier at pålegget om byggestans, som for øvrig ble opphevet den , må endres. Det ble anbefalt at klagen ikke tas til følge. Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den som sak 8/14. Etter det Planutvalget kunne se, er det i klagen ikke fremsatt nye tungtveiende momenter som ikke var med i grunnlaget for enhetsleders vedtak i brev av med pålegg om byggestans. Det tidligere vedtak ble opprettholdt og saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. Side 3 av 6

4 Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager har framlagt. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven 34 annet ledd. Etter det Fylkesmannen kan se, bygger klagen fra advokat Lillefuhr på det forhold at han allerede før kommunen fattet pålegg om byggestans, ba kommunen om å gi tiltakshaver et pålegg med frist for å sikre omgivelsene og naboeiendommen, samt å gjenopprette atkomstvei. ifølge advokat Lillefuhr avhjelpes disse forholdene ikke ved at kommunen vedtok øyeblikkelig byggestans inntil ansvarsrett og kontrollerklæring ble fremlagt. Slik saken står for Fylkesmannen, er det dermed tre spørsmål som er sentrale. Det tørste er om det foreligger feil ved kommunens pålegg om øyeblikkelig byggestans. Dernest er det et spørsmål om tidspunkt for eventuelle sikkerhetstiltak, og endelig et spørsmål knyttet til innholdet av vilkåretlmerknaden i igangsettingstillatelsen om at Altergårds adkomst skal ivaretas. Hva gjelder pålegg om øyeblikkelig byggestans er Fylkesmannen enig med kommunen i at det beror på deres eget skjønn om pålegg etter pbl skal gis eller ikke, seot.prp. nr. 45 ( ) s Da det fremgår av igangsettingstillatelsen at det kreves uavhengig kontroll på prosjektering av forstøtningsmur, samt at arbeidene på tomten var startet uten at sikring i form av forstøtningsmurer var prioritert, kan vi ikke se at det var feil å pålegge øyeblikkelig byggestans inntil ansvarsrett for uavhengig kontroll og kontrollerklæring ble fremlagt. Ettersom søknad om ansvarsrett er godkjent og kontrollerklæring uten registrerte avvik nå er fremlagt, anser vi prosjekteringen for formelt sett å være i orden. Når det gjelder advokat Lillefuhrs anførsler om forstøtningsmurer og rekkverk, er dette forhold tilknyttet sikkerheten rundt byggeprosjektet. Han har anført at det må settes frister for når sikring i form av forstøtningsmur og rekkverk skal være utført. Fylkesmannen vil i den sammenheng vise til at ansvarlig utførende er ansvarlig for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak under utførelsen etter pbl. 28-2, se 23-6 annet Iedd. Plan- og bygningsloven 28-2 Iyder slik: <<Bygge- eller rivingsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og forå opprettholde den offentlige trafikk. Maskiner, stillaser og alt utstyr for byggearbeid skal være forsvarlig innrettet og vedlikeholdt, og driften skal være ordnet slik at fare for liv og helse ikke oppstår. Kommunen kan gi de pålegg den finner påkrevd for at disse bestemmelser blir holdt, herunder om grunnundersøkelser. >> Bestemmelsen gir anvisning på når nødvendige sikkerhetstiltak skal være gjennomført i en byggeprosess. Det sentrale tidspunktet for sikring er altså at nødvendige sikringstiltak skal Side 4 av 6

5 være truffet «på forhånd». Etter det Fylkesmannen kan se har kommunen ikke vurdert om sikkerheten under utførelsen har vært i tråd med pbl Vi bemerker at vi ikke har oversikt over hvor langt byggeprosessen per dags dato er kommet og eventuelle behov for sikringstiltak, men finner likevel grunn til å påpeke at dersom nødvendige sikringstiltak under utførelsen ikke er eller har vært ivaretatt, er dette et forhold som omfattes av kommunens plikt til å forfølge ulovligheter, jf. pbl Selv om private rettssubjekter ikke har rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter (jf. Ot.prp. nr. 45 ( ) s. 352), vil vi oppfordre kommunen til å vurdere om nødvendige sikringstiltak under utførelsen er gjennomført i henhold til Når det gjelder Altergårds avkjørsel for bilatkomst, fremkommer det av igangsettingstillatelsen at denne skal ivaretas. Kommunen har uttalt at avkjørselen ikke kan brukes før hovedforstøtning er på plass, men at de vil påse at nevnte murer er på plass før boligene i Veslefrikks vei 3 tas i bruk. Advokat Lillefuhr har på sin side uttalt at det ikke er tilstrekkelig at dette først gjøres når leilighetene er innflyttingsklare, samt at dette heller ikke vil sikre at veien blir gjenopprettet. Fylkesmannen er av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig at atkomsten gjenopprettes før boligene i Veslefrikks vei 3 tas i bruk, for at atkomsten skal anses ivaretatt i henhold til igangsettingstiilatelsen. Med dette mener vi at det ikke er tilstrekkelig at murene er på plass før boligene i Veslefrikks vei 3 tas i bruk, men at atkomsten også settes i den stand den var før den ble fjernet. På bakgrunn av det ovennevnte er Fylkesmannen kommet til at det ikke foreligger feil ved kommunens vedtak. Vedtaket blir dermed å stadfeste. Fylkesmannen oppfordrer imidlertid Alstahaug kommune til å foreta en nærmere vurdering av gjennomføring av sikkerhetstiltak etter pbl Vedtak Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av i sak 09/2107. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven 34. Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven 28. Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. Med hilsen RoarArne Kvitvi fung. \). S Qo.2n3 Veronica Sjaaeng rådgiver Side 5 av 6

6 Kopi til: Legalconsult Advokat AS v/advokat Elling Postboks 514 sentrum 7405 TRONDHEIM André Lillefuhr Larsens Byggeservice AS v/geir Larsen Mispelveien 9A 3152 TOLVSRØD Side 6 av 6

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer