STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING"

Transkript

1 STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark Godkjent ved rektors fullmakt

2 Innhold 1. Visjon 2. Strategiske mål 3. Bakgrunn 4. Funksjonshemning 5. Prinsipper 6. Handlingsplan - tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet 6.2 Pedagogisk tilgjengelighet 6.3 Tilgjengelighet til studielitteratur 6.4 Bevisstgjøring og samarbeid 6.5 Informasjon Vedlegg

3 Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark Strategier og handlingsplan for funksjonshemmede studenter ved Høgskolen i Hedmark ble vedtatt av høgskolestyret i møte Planen for perioden er en revidert utgave av den forrige planen, og den er forankret i Høgskolens strategiske plan for samme periode. 1. Visjon I Strategisk plan for for Høgskolen i Hedmark står det at høgskolen skal arbeide for at læringsmiljøet tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming. Innen utgangen av 2008 skal læringsmiljøet i størst mulig grad være tilpasset alle studenter. Høgskolen i Hedmark skal være tilgjengelig for funksjonshemmede studenter slik at de kan utnytte sine evner og muligheter til høyere utdanning på linje med andre studenter. Arbeidet for å gi studenter med funksjonshemning gode vilkår ved Høgskolen i Hedmark må ta utgangspunkt i den funksjonshemmede student og hans/hennes situasjon, evner og muligheter. Studentene skal oppleve høgskolen som fysisk og arbeidsmessig åpen og tilgjengelig. Det er et mål at Høgskolen i Hedmark har funksjonshemmede i tankene ved gjennomføring av alle tiltak, fysiske så vel som pedagogiske, slik at denne gruppen studenter ikke blir stengt ute fra deltagelse. Jo tidligere individuelle behov og ønsker blir fanget opp, desto bedre. En høgskole som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, er en god høgskole for alle. 2. Strategiske mål Veien mot denne visjonen kan skisseres ved en del overordnede strategiske mål: 1. Fysisk tilgjengelighet Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Hedmark skal innrettes slik at studenter med funksjonshemning har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter. 2. Pedagogisk tilgjengelighet Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbudet på lik linje med de øvrige studenter. 3. Tilgjengelighet til studielitteratur Pensum- og tilleggslitteratur skal gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter. 3

4 4. Bevisstgjøring og samarbeid Ansatte og studenter ved Høgskolen i Hedmark skal bevisstgjøres på de problemene studenter med funksjonshemning møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter plikter de ansatte å sette seg inn i hjelpemidler og særtiltak som kan lette studiearbeidet for den enkelte student. 5. Informasjon Høgskolens informasjon skal utformes slik at den i størst mulig grad er tilgjengelig for alle studenter. De strategiske målene angir hva høgskolen ønsker at situasjonen skal være. Målene skal være retningsgivende for arbeidet med praktiske tiltak for funksjonshemmede studenter. Handlingsplanen tar for seg hvert enkelt av de strategiske målene, og formulerer forslag til tiltak for å møte de utfordringene som ligger der. 3. Bakgrunn I Stortingsmelding nr 8 ( ) Om handlingsplan for funksjonshemma ble alle høgre utdanningsinstitusjoner bedt om å utarbeide handlingsplaner for funksjonshemmede studenter i løpet av 1999, og å oppnevne faste kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene som kan gi studenter informasjon om hvordan lærestedet og studiene er tilrettelagt for ulike grupper funksjonshemmede. Handlingsplanen bør ifølge stortingsmeldingen inneholde både institusjonens mål for arbeidet, og administrative, bygningsmessige og organisatoriske tiltak for å nå målene. Høgskolen i Hedmark har et Læringsmiljøutvalg (LMU) som blant annet skal ha et særlig ansvar for både de fysiske forhold ved institusjonen og at undervisningen også tilrettelegges for studenter med ulike funksjonshemninger. Alle studiestedene har også en kontaktperson for studenter med funksjonshemninger. LMU har revidert og vedtatt denne handlingsplanen. 4. Funksjonshemning I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede brukes følgende definisjon: "Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse." Senere i den samme planen utdypes konsekvensene av en slik definisjon: Definisjonen er relasjonell, den beskriver samspillet mellom to størrelser: individet med sine forutsetninger og samfunnet som omgir individet. Funksjonshemmedes mulighet for deltakelse og likestilling forutsetter at gapet mellom forventninger og krav gjøres mindre. Dette kan skje ved at den enkeltes funksjonshemning kompenseres gjennom individrettede tiltak av økonomisk, medisinsk, teknisk og praktisk art. Det kan også skje ved at samfunnet endrer sine krav, gjennom å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at funksjonshemmede i minst mulig grad hindres i sin deltakelse.» 4

5 Funksjonshemmede utgjør ingen ensartet gruppe, verken i samfunnet eller på høgskolen. De som kommer til høgskolen, vil ofte være blant de mest ressurssterke. Likevel vil utfordringene i studiesituasjonen være betydelige også for disse, blant annet fordi det innebærer tilpasning til nye omgivelser og nye oppgaver. Noe av målet med en handlingsplan må være å gjøre tilpasningen lettest mulig. Høgskolen i Hedmark ønsker å tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med funksjonshemning fordi det er studenter med ressurser som vil være en berikelse for miljøet. Funksjonshemninger kan litt forenklet grupperes i fem grupper : Bevegelseshemning Hørselshemning Synshemning Dysleksi Andre skjulte funksjonshemninger (f. eks. som følge av psykiske lidelser eller kronisk sykdom, som diabetes, allergi, epilepsi, angst) Hver gruppe møter sine spesielle utfordringer og krever sine spesielle tiltak. Felles for alle disse gruppene er imidlertid at en bedring av deres studiesituasjon krever en høy grad av bevissthet i høgskolemiljøet. Denne handlingsplanen er også et ledd i arbeidet med å skape en slik bevissthet. 5. Prinsipper Handlingsplanen bygger på følgende prinsipper: Funksjonshemning er en relasjon mellom individ og miljø. Det betyr at man ikke bare må konsentrere seg om den enkelte student, men også fokusere på omgivelsene. Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep. Tilrettelegging tar først og fremst sikte på å kompensere for en ulempe. Funksjonshemmede studenter skal ikke få fordeler i forhold til andre studenter. Alle enheter ved Høgskolen i Hedmark som forholder seg til studenter, har også et ansvar for studenter med funksjonshemning. 5

6 6. HANDLINGSPLAN Tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Hedmark (HH) skal innrettes slik at studenter med funksjonshemning har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter. De samme krav skal i størst mulig utstrekning også gjelde for bygninger og lokaler som HH leier. Fysisk tilgjengelighet, med unntak at pedagogisk tilrettelegging i undervisningslokalene, vil ikke bli omtalt særskilt i denne handlingsplanen, men viktige stikkord tas med. Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en særskilt handlingsplan/oversikt for dette som følger som vedlegg. Tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet Det skal være en stabil og forutsigbar finansiering av tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning, og de allokerte midler skal komme studenter med funksjonshemning til gode. Høgskolen må sørge for å sette av tilstrekkelig med midler på budsjettene til nødvendige utbedringer/god tilrettelegging for å sikre i størst mulig grad universell utforming av lokalene. Oversikt over ønskede tiltak Høgskolen i Hedmark skal ha en oppdatert oversikt over ønskede tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning. Ferdsel på uteområder Høgskolen i Hedmark skal legge til rette uteområdene med sikte på at bevegelseshemmede og synshemmede studenter skal kunne ferdes uten hindringer. Tilgang til bygninger Bygningsnære områder og inngangspartier ved Høgskolen i Hedmark skal planlegges og utformes med sikte på at studenter med bevegelseshemning eller synshemning skal ha samme adkomstmuligheter til bygningene som andre studenter. Det må være parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær inngang. Ferdsel i bygninger Innearealer ved Høgskolen i Hedmark skal utformes med sikte på at funksjonshemmede studenter skal kunne ferdes uhindret. Tilgang til undervisningsrom, herunder laboratorier, PC-lab er, etc. Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til auditoriene og andre undervisningsrom ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til bibliotek Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til bibliotekene ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til kantiner Funksjonshemmede studenter skal kunne benytte kantiner ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til hvilerom og toaletter Bygningene ved Høgskolen i Hedmark skal ha toaletter for funksjonshemmede. Der det er mulig, bør det være slike toaletter i hver etasje. På hver studiested bør det etableres hvilerom. 6

7 6.2 Pedagogisk tilgjengelighet Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbud på lik linje med de øvrige studenter Tilrettelegging av undervisningen fysiske forhold Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av fysiske forhold. Tiltak: Undervisningsrommene må gjøres mest mulig brukervennlige slik at funksjonshemmede studenter kan ha utbytte av undervisningen på lik linje med andre studenter. Det må derfor legges vekt på følgende forhold som vil bedre tilgjengeligheten til undervisningen. I motsatt fall vil det representere hindringer Belysning. Det må være gode lysforhold i lokalet slik at det går bra å ta notater. Tavle og tavlelys må også være hensiktsmessig. Akustikk. Det må legges vekt på akustiske forhold, slik at hørselshemmede studenter kan utnytte sin hørsel best mulig. Auditorier må utstyres med teleslynge. Reserverte plasser. I auditorier må det ved behov reserveres noen plasser for funksjonshemmede studenter som har behov for å sitte nær foreleseren. Synshemmede kan for eksempel ha behov for å sitte langt fremme for å gjøre opptak på kassett. Hørselshemmede må sitte nær for å kunne se foreleser og for å kunne munnavlese. Plass for hjelpemidler. Det må være mulighet for å plassere nødvendige hjelpemidler i undervisningsrom. Eksempel på dette er spesielle stoler, lampe, tavlekamera osv. Det bør være strømuttak, spesielt i nærheten av reserverte plasser. Inneklima. Høgskolen må sørge for at alle undervisningslokaler har godt inneklima og at renholdet er forsvarlig. Ansvar: Avdelingene sammen med IT/teknisk personell Tilrettelegging av undervisningen pedagogiske forhold Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av undervisningsmessige forhold. Tiltak: Undervisningspersonalet må gjøre seg kjent med hvilke vansker og barrierer den enkelte funksjonshemmede møter i undervisningen og hvordan disse kan overkommes. Det må være utgangspunkt for all undervisning med funksjonshemmede studenter til stede. Det må være studieadministrative rutiner for informasjon til undervisningspersonalet når det er behov for særskilt tilrettelegging (j.fr. kvalitetssystemet). Ansvar: Avdelingene, forelesere Notater fra forelesninger Funksjonshemmede studenter som har problemer med å ta notater på vanlig måte under forelesning, må få mulighet til å ta notater på en annen måte. Tiltak: Det må legges til rette for andre måter å ta notater fra forelesninger, f. eks: opptak på kassett (avklares og lages en skriftlig avtale med foreleser) kopier av notatene til en medstudent/fadder bruk av bærbar PC 7

8 Ansvar: kopier av forelesers notater og/eller transparenter disposisjon for forelesningen og notater kan legges ut på nettet slik at studentene kan få tilgang til dem. Avdelingene har ansvaret for at undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad for alle studenter. Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg notater fra undervisningen. Den enkelte funksjonshemmede student og kursansvarlig/avdeling må sammen tilrettelegge for gode løsninger Særordning til eksamen Funksjonshemmede studenter skal få eksamen tilrettelagt slik at de så langt råd er, får kompensert ulempene ved funksjonshemningen og med minst mulige hindringer får vist sine kunnskaper på lik linje med andre studenter. Tiltak: Eksamensforskriften for HH, 6 Eksamen under særlige vilkår legges til grunn for behandling av søknader om særordninger under eksamen. Det benyttes eget søknadsskjema, og søkes innen gjeldende frister 1. oktober og 1. mars. Ansvar: Studenten søker om tilrettelegging med dokumentasjon av funksjonshemningen. Søknaden avgjøres administrativt ved hver avdeling. Avdelingsadministrasjonen har ansvaret for den praktiske tilrettelegging med spesielle hjelpemidler og eget rom når det er nødvendig. Kommentar: Tilrettelegging under eksamen skal kompensere for ulempen ved funksjonshemningen og ikke representere en fordel. Tilrettelegging under eksamen betyr derfor ikke nødvendigvis det samme som optimal tilrettelegging. Særordningene skal også være rettferdige i forhold til andre studenter Kompensatorisk undervisning / støtteundervisning Hvis studenter mister deler av undervisningen på grunn av sin funksjonshemning, skal HH vurdere mulig støtteundervisning i tillegg til den ordinære undervisningen. Tiltak: Vurdere mulig støtteundervisning i samråd med fagpersonalet ved avdelingen. Vurdere fadderordning (stud.ass.) for tilleggsundervisning. Vurdere lesehjelp/sekretærhjelp Ansvar: Avdelingene Kommentar: Hovedprinsippet er at funksjonshemmede studenter skal følge den ordinære undervisningen. Noen studenter kan miste deler av undervisningen p.g.a. sin funksjonshemning. Støtteundervisning kan i slike tilfelle være et supplement. Utgifter knyttet til kompensatorisk undervisning må som hovedregel dekkes an andre offentlige instanser. 6.3 Tilgjengelighet til studielitteratur Pensum- og tilleggslitteratur bør i samråd med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter. Tiltak: Oversikt over pensumlitteratur sendes umiddelbart til NLB ved opptak av synshemmede studenter. 8

9 Ansvar: Kommentar: For studenter som er inne i et studieløp sendes nye pensumlister fortløpende til NLB. Formidling av lesehjelp ved behov. Avdelingene i dialog med studentene Studenter som ikke kan eller som har problemer med å lese vanlig skrift, må få mulighet til å få lærestoffet produsert i annen form. Det kan være: lydbøker blindeskriftbøker forstørret tekst elektronisk tekst På dette området må det arbeides tett opp til det offentlige forøvrig. Tiltak ved HH vil kun være et supplement. Det er Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) som har hovedansvar for produksjon av pensumlitteratur på lyd og i blindeskrift. NLB kan også låne inn litteratur produsert i andre land. Til tross for dette tilbudet har synshemmede og andre lesehemmede (dyslektikere o.a.) store problemer fordi de ikke får den litteraturen de har behov for. De får også bøkene lenge etter studiestart, noe som fører til at studentene ofte ikke får lest pensum før eksamen. 6.4 Bevisstgjøring og samarbeid Ansatte og studenter ved Høgskolen i Hedmark må bevisstgjøres på de problemene funksjonshemmede studenter møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter må de ansatte sette seg inn i mulige hjelpemidler og særtiltak som kan lette studiearbeidet for den enkelte student. Tiltak: Ansvar: Kommentar: Høgskolen skal: Informere og bevisstgjøre studenter og ansatte om funksjonshemmedes behov og rettigheter. Sørge for at avdelingene følger prosedyrene i kvalitetssystemet (P07-Oppstart av studieåret) i den grad det er mulig å tilrettelegge timeplan/romplan og andre hjelpemidler for studenter som har særskilte behov i sin studiesituasjon. Høgskolens brosjyremateriell, studiehåndbok og avdelingenes egne studentguider må inneholde oppdatert informasjon om tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning. Fellesadministrasjonen og avdelingene. Funksjonshemmede studenter er en tallmessig liten gruppe, og resultatet kan lett bli at de blir usynlige. For å øke bevisstheten om deres behov, er det nødvendig med synliggjøring. Funksjonshemmede studenter er først og fremst studenter, men med noen særlige behov for tilrettelegging. Det er viktig at personalet som arbeider med tilrettelegging, får anledning til å møtes og utveksle erfaringer. Det gjelder både innenfor HH og i forhold til andre universitet og høyskoler. Læringsmiljøutvalget må holde seg orientert om eksterne tilbud og kan være en pådriver internt i høgskolen for å skape slike møteplasser. 6.5 Informasjon Høgskolen i Hedmark skal gjøre det mulig for funksjonshemmede studenter å kunne orientere seg i informasjonstilbud på lik linje med de øvrige studenter. Informasjonen skal utformes slik at den er tilgjengelig for alle studenter. 9

10 Tiltak: Ansvar: Kommentar: Ved utforming av skilt, informasjonstavler, kart og ulike former for trykksaker skal det tas hensyn til faktorer som letter lesbarhet og oversikt for svaksynte og andre lesehemmede Lesbarhet og oversikt skal også gjelde ved utforming av elektronisk informasjon All offisiell informasjon på oppslagstavler skal være tilgjengelig i annen form for blinde, for eksempel elektronisk Høgskolen må sørge for at opplysninger om tilrettelegging for funksjonshemmede studenter publiseres gjennom relevante informasjonskanaler. Avdelingene og Fellesadministrasjonen Skriftlig, visuell informasjon er ikke tilgjengelig for blinde, og utformingen av slik informasjon kan gjøre den vanskelig tilgjengelig for andre grupper som svaksynte og andre lesehemmede. Det er ikke uvanlig at trykksaker og websider er utformet slik at de kan være vanskelige å lese selv for personer med normalt syn. Ved å ta hensyn til kontrast, bokstavstørrelse, layout og andre faktorer vil informasjonen fungere bedre for de fleste andre også. Enhetlig og konsekvent utforming, belysning og plassering av skilt og oppslagstavler gjør det lettere å finne fram for alle. 10

11 FYSISK TILGJENGELIGHET - OVERSIKT OVER TILTAK (vedlegg til Strategier og handlingsplan for studenter med funksjonshemning) Læringsmiljøutvalget besøkte i perioden høst 2003 høst 2004 alle avdelinger unntatt Avd. for landbruks- og naturfag som skal samlokaliseres med Avd. for lærerutdanning, studiested Hamar i 2005, for å se på den fysiske tilgjengeligheten for funksjonshemmede. En rekke av de tiltak som sto i tiltaksoversikten til Strategier og handlingsplan for funksjonshemmede er gjennomført i samarbeid med Statsbygg. Etter gjennomgangen har det vært utført ytterligere utbedringstiltak. En del av de gjenstående tiltak kan sammenfattes i et felles punkt under Generelt for alle avdelinger. De fleste av disse tiltakene sto i den forrige tiltaksoversikten slik som automatiske døråpnere og markering for synshemmede. Under hver avdeling står de mer spesifikke tiltak. Generelt for alle avdelinger Ferdigstille markering for synshemmede med kontrastfarger (trapper, søyler, store glassflater og dørkarmer) Alle dørskilt og andre skilt må vurderes i forhold til lesbarhet for synshemmede Automatiske døråpnere må monteres på dører som går tyngre enn 2 kg (2 N) Det må legges inn terskeleliminatorer ved alle dørterskler som er høyere enn 2 cm Det bør tilrettelegges for parkeringsplasser for funksjonshemmede nær inngangspartiene (3,8 4 m) Teleslynge bør installeres i resepsjon og store undervisningsrom Det bør være nedsenket skranke i resepsjon og bibliotek Det bør monteres hev-/senkmekanismer på enkelte databord og reserverte lesesalsplasser Toaletter må være tilgjengelige for funksjonshemmede (armlener og speil i passende høyde) Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Rømningsveier på bakkeplan må utbedres med heller, ev. skråplan Avdeling for lærerutdanning, studiested Hamar Inngangspartiet til musikkbygget må tilrettelegges (rampe?) ved behov Avdeling for lærerutdanning, studiested Elverum Uttrekkbar arbeidsplate for rullestolbrukere bør monteres i store auditorium Ved oppussing av kantine må store hvite veggflater og stolper markeres Vurdere installasjon av trappeheis ved E 116 Avdeling for helse- og sosialfag Installere trappeheis fra kantine til klasserom for fjernundervisning ved behov Vurdere automatisk døråpner ved gjennomgang til sykehuset 11

12 Avdeling for skog- og utmarksfag Lufttilgang/luftkvalitet i datarom i 3 etg. må forbedres Det må gjøres noe med overlyset som avgir varme i datarommet i 3. etg. Vurdere installasjon av trappeheis mellom 2. og 3. etg. Heis fra 1. til 2. etg. bør få skilt med blindeskrift Det må legges rampe ved undervisningsbygg utenfor hovedbygning Det må legges rampe fra kantine ut til uteareal (nødutgang) Det er behov for skråstilt kant ved inngangspartiet (fra bakken opp til golvet i overbygget) Det bør legges fast dekke på gangvei mellom hovedbygning og Låven når den tas i bruk 12

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

Handlingsplan. for studenter med nedsatt funksjonsevne Rådgjevingsgruppa ved NLA Høgskolen Vedtak i styret sak ST 5/12

Handlingsplan. for studenter med nedsatt funksjonsevne Rådgjevingsgruppa ved NLA Høgskolen Vedtak i styret sak ST 5/12 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. 2012-2014 Rådgjevingsgruppa ved NLA Høgskolen Vedtak i styret sak ST 5/12 1 Innhold Del 1: Handlingsplanens hovedmål, prinsipper og målsettinger...

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMA STUDENTAR

Kunst- og designhøgskolen i Bergen HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMA STUDENTAR Kunst- og designhøgskolen i Bergen HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMA STUDENTAR Innhald: 1. Innleiing.. 3 2. Kva er ei funksjonshemming/kven gjeld planen for?. 4 3. Visjon.. 5 4. Strategiar/ tiltak 5 4.1

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010 Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010 1 Innhold 1. Visjon 2. Hvem gjelder planen for? 3. Bakgrunn 4. Hva er funksjonshemning? 5. Prinsipper 6. Strategier/tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser 1 Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser Kjetil Knarlag Rådgiver for funksjonshemmede studenter/ Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Trondheim

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING Et likeverdig studietilbud for alle studenter

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING Et likeverdig studietilbud for alle studenter HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2016-2020 Et likeverdig studietilbud for alle studenter 1 2 HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2016-2020 3 Innhold Visjon

Detaljer

H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G UNIVERSITETET I AGDER

H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER H AN D LI N G S P L AN F OR U NI VE RSE LL U TF ORMI N G OG TI LRE TTE LE G GI N G 2016-2020 Et likeverdig studietilbud for alle studenter Innhold Visjon Mål og tiltak for 2016-2020

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Avklaringer og definisjoner... 4 1.1 Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming...

Detaljer

Ha dli gspla for stude ter ed edsatt

Ha dli gspla for stude ter ed edsatt Ha dli gspla for stude ter ed edsatt fu ksjo sev e, periode 6 VID vite skapelige høgskole Vedtatt av Høgskolestyret 25.10.2016 1 Fysisk tilgjengelighet Mål: VID skal være tilgjengelig for alle studenter.

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Høgskolen i Sør-Trøndelag. Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010-2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no Dokumenter som handlingsplanen ved HiST er forankret i: Universitets- og høgskoleloven,

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Handlingsplan for tilrettelegging for funksjonshemmede ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Handlingsplan for tilrettelegging for funksjonshemmede ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Handlingsplan for tilrettelegging for funksjonshemmede ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2006-2009 1. Innledning Grunnlaget for arbeidet med utforming av et inkluderende studiemiljø finnes i lover og reguleringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE MISJONSHØGSKOLEN 2014-2018 vedtatt av Høgskolestyret mars 2014 ( sak ) Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 DEL 1: HANDLINGSPLANENS MÅLSETTING

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 01.12.2014 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember 2014 Dere innkalles med dette til møte i rådet

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

LMU-sak 28/2010 Handlingsplan universell utforming oppfølging av tiltaksplan og status 2010

LMU-sak 28/2010 Handlingsplan universell utforming oppfølging av tiltaksplan og status 2010 1302 1901 LMU-SAK NR: 28/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 28/2010 Handlingsplan universell

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008 Innhold Forord... 3 Del 1... 4 Handlingsplanens hovedmål, prinsipper og bakgrunn... 4 1. Overordnet målsetting... 4 2. Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14 INNHOLD Kontakt 4 Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6 Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8 Kontakt fakultetene 14 kontakt Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Tilgjengelighet for alle. Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø

Tilgjengelighet for alle. Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Tilgjengelighet for alle Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Tilgjengelighet for alle Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Kjetil Knarlag Leder, Universell

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB 16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB Avtale Dette er en samarbeidsavtale mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og [navn på utdanningsinstitusjon]. Avtalen regulerer

Detaljer

LMU-sak 7/2012 Tiltaksplan for universell utforming og tilrettelegging gjennomførte tiltak og ny tiltaksplan for perioden

LMU-sak 7/2012 Tiltaksplan for universell utforming og tilrettelegging gjennomførte tiltak og ny tiltaksplan for perioden 1302 1901 LMU-SAK NR: 7/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 7/2012 Tiltaksplan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1 2. Opptak og studiestart 2 3. Pedagogiske tiltak 3 4. Tilgjengelighet og fysisk

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30 Møteprotokoll Utvalg : Råd for likestilling av funksjonshemmede Møtested : Kommunehuset, Dato : 06.09.2017 Tidspunkt : 08:45-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunnar T. Skjellvik

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer

Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Læringsmiljøutvalget 28.10.2008 Vedtatt av høgskolestyret 1.1 Revisjon 24.11.2011 Arbeidsutvalg

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Konferanse Velferdsteknologi

Konferanse Velferdsteknologi Konferanse Velferdsteknologi NAV Hjelpemiddelsentral En presentasjon ved: Anne Bente Rønningen, Aust-Agder Hallvard Sundsli, Vest-Agder Hallgeir Gjelsvik, Aust-Agder NAV, 03.03.15 Side 1 Historikk Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018

Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018 Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018 Forord og visjon Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) er kjent for å være et universitet

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter?

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter? Inkluderende læringsmiljø Krav, rettigheter og plikter? Studieveiledernes verktøykasse: Et inkluderende læringsmiljø Kjetil Knarlag Prosjektleder Universell 2 Om universell Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide:

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Bakgrunn Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Et faktagrunnlag for universell utforming i Region øst. Dvs. generelle fakta om lover som vi bør forholde oss til, og informasjon og veiledere

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2146

Ombudets uttalelse i sak 11/2146 Vår ref.: Dato: 11/2146-08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2146 I klagen hevdes det at virksomheten ikke oppfyller sin plikt til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Universell utforming og reiseliv

Universell utforming og reiseliv Universell utforming og reiseliv 25. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Maihaugen Velkommen til Maihaugen v/torger Korpberget, driftssjef ved Lillehammer-museene Innledning om universell utforming

Detaljer

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018 1302 1901 US-SAK NR: 95/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP OG PROSJEKTLEDER EIENDOM, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2010/672 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Læringsmiljø Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff,

Detaljer

Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen. Bryne v/onny Eikhaug

Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen. Bryne v/onny Eikhaug Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen Bryne 14.02.07 v/onny Eikhaug 1 Agenda: Om Design for alle Hva, hvorfor, hvordan Universell utforming og boligen 2 Om En

Detaljer

Universell utforming. Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga

Universell utforming. Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga Universell utforming Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga Lovverket Plan- og bygningsloven Herunder og fornyet Teknisk forskrift (TEK10) Lov om offentlige anskaffelser Diskriminerings-

Detaljer

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter Studentlivet for alle Universell utforming av arrangement og aktiviteter Universell utforming av studentaktiviteter Universell utforming bidrar til likestilling gjennom å inkludere flest mulig i ordinære

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 16.03. kl. 14:00 Sted: Midt i mellom 2 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 11/15 15/00278-3

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Dialog- og Utviklingsavdelingen Fra: Arshad Khan Vår ref. 10/1665-6/SF-471, SF-551, SF-711, SF-865, SF-900//AKH Dato: 26.02.2011 MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG BYRDEFULLT

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

12/1718 19.09.2013. Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til

12/1718 19.09.2013. Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Vår ref.: Dato: 12/1718 19.09.2013 Ombudets uttalelse Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden fakultetet har vært under oppussing, samt

Detaljer