STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING"

Transkript

1 STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark Godkjent ved rektors fullmakt

2 Innhold 1. Visjon 2. Strategiske mål 3. Bakgrunn 4. Funksjonshemning 5. Prinsipper 6. Handlingsplan - tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet 6.2 Pedagogisk tilgjengelighet 6.3 Tilgjengelighet til studielitteratur 6.4 Bevisstgjøring og samarbeid 6.5 Informasjon Vedlegg

3 Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark Strategier og handlingsplan for funksjonshemmede studenter ved Høgskolen i Hedmark ble vedtatt av høgskolestyret i møte Planen for perioden er en revidert utgave av den forrige planen, og den er forankret i Høgskolens strategiske plan for samme periode. 1. Visjon I Strategisk plan for for Høgskolen i Hedmark står det at høgskolen skal arbeide for at læringsmiljøet tilrettelegges etter prinsippet om universell utforming. Innen utgangen av 2008 skal læringsmiljøet i størst mulig grad være tilpasset alle studenter. Høgskolen i Hedmark skal være tilgjengelig for funksjonshemmede studenter slik at de kan utnytte sine evner og muligheter til høyere utdanning på linje med andre studenter. Arbeidet for å gi studenter med funksjonshemning gode vilkår ved Høgskolen i Hedmark må ta utgangspunkt i den funksjonshemmede student og hans/hennes situasjon, evner og muligheter. Studentene skal oppleve høgskolen som fysisk og arbeidsmessig åpen og tilgjengelig. Det er et mål at Høgskolen i Hedmark har funksjonshemmede i tankene ved gjennomføring av alle tiltak, fysiske så vel som pedagogiske, slik at denne gruppen studenter ikke blir stengt ute fra deltagelse. Jo tidligere individuelle behov og ønsker blir fanget opp, desto bedre. En høgskole som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, er en god høgskole for alle. 2. Strategiske mål Veien mot denne visjonen kan skisseres ved en del overordnede strategiske mål: 1. Fysisk tilgjengelighet Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Hedmark skal innrettes slik at studenter med funksjonshemning har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter. 2. Pedagogisk tilgjengelighet Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbudet på lik linje med de øvrige studenter. 3. Tilgjengelighet til studielitteratur Pensum- og tilleggslitteratur skal gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter. 3

4 4. Bevisstgjøring og samarbeid Ansatte og studenter ved Høgskolen i Hedmark skal bevisstgjøres på de problemene studenter med funksjonshemning møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter plikter de ansatte å sette seg inn i hjelpemidler og særtiltak som kan lette studiearbeidet for den enkelte student. 5. Informasjon Høgskolens informasjon skal utformes slik at den i størst mulig grad er tilgjengelig for alle studenter. De strategiske målene angir hva høgskolen ønsker at situasjonen skal være. Målene skal være retningsgivende for arbeidet med praktiske tiltak for funksjonshemmede studenter. Handlingsplanen tar for seg hvert enkelt av de strategiske målene, og formulerer forslag til tiltak for å møte de utfordringene som ligger der. 3. Bakgrunn I Stortingsmelding nr 8 ( ) Om handlingsplan for funksjonshemma ble alle høgre utdanningsinstitusjoner bedt om å utarbeide handlingsplaner for funksjonshemmede studenter i løpet av 1999, og å oppnevne faste kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene som kan gi studenter informasjon om hvordan lærestedet og studiene er tilrettelagt for ulike grupper funksjonshemmede. Handlingsplanen bør ifølge stortingsmeldingen inneholde både institusjonens mål for arbeidet, og administrative, bygningsmessige og organisatoriske tiltak for å nå målene. Høgskolen i Hedmark har et Læringsmiljøutvalg (LMU) som blant annet skal ha et særlig ansvar for både de fysiske forhold ved institusjonen og at undervisningen også tilrettelegges for studenter med ulike funksjonshemninger. Alle studiestedene har også en kontaktperson for studenter med funksjonshemninger. LMU har revidert og vedtatt denne handlingsplanen. 4. Funksjonshemning I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede brukes følgende definisjon: "Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse." Senere i den samme planen utdypes konsekvensene av en slik definisjon: Definisjonen er relasjonell, den beskriver samspillet mellom to størrelser: individet med sine forutsetninger og samfunnet som omgir individet. Funksjonshemmedes mulighet for deltakelse og likestilling forutsetter at gapet mellom forventninger og krav gjøres mindre. Dette kan skje ved at den enkeltes funksjonshemning kompenseres gjennom individrettede tiltak av økonomisk, medisinsk, teknisk og praktisk art. Det kan også skje ved at samfunnet endrer sine krav, gjennom å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at funksjonshemmede i minst mulig grad hindres i sin deltakelse.» 4

5 Funksjonshemmede utgjør ingen ensartet gruppe, verken i samfunnet eller på høgskolen. De som kommer til høgskolen, vil ofte være blant de mest ressurssterke. Likevel vil utfordringene i studiesituasjonen være betydelige også for disse, blant annet fordi det innebærer tilpasning til nye omgivelser og nye oppgaver. Noe av målet med en handlingsplan må være å gjøre tilpasningen lettest mulig. Høgskolen i Hedmark ønsker å tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med funksjonshemning fordi det er studenter med ressurser som vil være en berikelse for miljøet. Funksjonshemninger kan litt forenklet grupperes i fem grupper : Bevegelseshemning Hørselshemning Synshemning Dysleksi Andre skjulte funksjonshemninger (f. eks. som følge av psykiske lidelser eller kronisk sykdom, som diabetes, allergi, epilepsi, angst) Hver gruppe møter sine spesielle utfordringer og krever sine spesielle tiltak. Felles for alle disse gruppene er imidlertid at en bedring av deres studiesituasjon krever en høy grad av bevissthet i høgskolemiljøet. Denne handlingsplanen er også et ledd i arbeidet med å skape en slik bevissthet. 5. Prinsipper Handlingsplanen bygger på følgende prinsipper: Funksjonshemning er en relasjon mellom individ og miljø. Det betyr at man ikke bare må konsentrere seg om den enkelte student, men også fokusere på omgivelsene. Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep. Tilrettelegging tar først og fremst sikte på å kompensere for en ulempe. Funksjonshemmede studenter skal ikke få fordeler i forhold til andre studenter. Alle enheter ved Høgskolen i Hedmark som forholder seg til studenter, har også et ansvar for studenter med funksjonshemning. 5

6 6. HANDLINGSPLAN Tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Hedmark (HH) skal innrettes slik at studenter med funksjonshemning har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter. De samme krav skal i størst mulig utstrekning også gjelde for bygninger og lokaler som HH leier. Fysisk tilgjengelighet, med unntak at pedagogisk tilrettelegging i undervisningslokalene, vil ikke bli omtalt særskilt i denne handlingsplanen, men viktige stikkord tas med. Læringsmiljøutvalget har utarbeidet en særskilt handlingsplan/oversikt for dette som følger som vedlegg. Tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet Det skal være en stabil og forutsigbar finansiering av tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning, og de allokerte midler skal komme studenter med funksjonshemning til gode. Høgskolen må sørge for å sette av tilstrekkelig med midler på budsjettene til nødvendige utbedringer/god tilrettelegging for å sikre i størst mulig grad universell utforming av lokalene. Oversikt over ønskede tiltak Høgskolen i Hedmark skal ha en oppdatert oversikt over ønskede tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning. Ferdsel på uteområder Høgskolen i Hedmark skal legge til rette uteområdene med sikte på at bevegelseshemmede og synshemmede studenter skal kunne ferdes uten hindringer. Tilgang til bygninger Bygningsnære områder og inngangspartier ved Høgskolen i Hedmark skal planlegges og utformes med sikte på at studenter med bevegelseshemning eller synshemning skal ha samme adkomstmuligheter til bygningene som andre studenter. Det må være parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær inngang. Ferdsel i bygninger Innearealer ved Høgskolen i Hedmark skal utformes med sikte på at funksjonshemmede studenter skal kunne ferdes uhindret. Tilgang til undervisningsrom, herunder laboratorier, PC-lab er, etc. Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til auditoriene og andre undervisningsrom ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til bibliotek Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til bibliotekene ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til kantiner Funksjonshemmede studenter skal kunne benytte kantiner ved Høgskolen i Hedmark på lik linje med de øvrige studenter. Tilgang til hvilerom og toaletter Bygningene ved Høgskolen i Hedmark skal ha toaletter for funksjonshemmede. Der det er mulig, bør det være slike toaletter i hver etasje. På hver studiested bør det etableres hvilerom. 6

7 6.2 Pedagogisk tilgjengelighet Høgskolen i Hedmark skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbud på lik linje med de øvrige studenter Tilrettelegging av undervisningen fysiske forhold Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av fysiske forhold. Tiltak: Undervisningsrommene må gjøres mest mulig brukervennlige slik at funksjonshemmede studenter kan ha utbytte av undervisningen på lik linje med andre studenter. Det må derfor legges vekt på følgende forhold som vil bedre tilgjengeligheten til undervisningen. I motsatt fall vil det representere hindringer Belysning. Det må være gode lysforhold i lokalet slik at det går bra å ta notater. Tavle og tavlelys må også være hensiktsmessig. Akustikk. Det må legges vekt på akustiske forhold, slik at hørselshemmede studenter kan utnytte sin hørsel best mulig. Auditorier må utstyres med teleslynge. Reserverte plasser. I auditorier må det ved behov reserveres noen plasser for funksjonshemmede studenter som har behov for å sitte nær foreleseren. Synshemmede kan for eksempel ha behov for å sitte langt fremme for å gjøre opptak på kassett. Hørselshemmede må sitte nær for å kunne se foreleser og for å kunne munnavlese. Plass for hjelpemidler. Det må være mulighet for å plassere nødvendige hjelpemidler i undervisningsrom. Eksempel på dette er spesielle stoler, lampe, tavlekamera osv. Det bør være strømuttak, spesielt i nærheten av reserverte plasser. Inneklima. Høgskolen må sørge for at alle undervisningslokaler har godt inneklima og at renholdet er forsvarlig. Ansvar: Avdelingene sammen med IT/teknisk personell Tilrettelegging av undervisningen pedagogiske forhold Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av undervisningsmessige forhold. Tiltak: Undervisningspersonalet må gjøre seg kjent med hvilke vansker og barrierer den enkelte funksjonshemmede møter i undervisningen og hvordan disse kan overkommes. Det må være utgangspunkt for all undervisning med funksjonshemmede studenter til stede. Det må være studieadministrative rutiner for informasjon til undervisningspersonalet når det er behov for særskilt tilrettelegging (j.fr. kvalitetssystemet). Ansvar: Avdelingene, forelesere Notater fra forelesninger Funksjonshemmede studenter som har problemer med å ta notater på vanlig måte under forelesning, må få mulighet til å ta notater på en annen måte. Tiltak: Det må legges til rette for andre måter å ta notater fra forelesninger, f. eks: opptak på kassett (avklares og lages en skriftlig avtale med foreleser) kopier av notatene til en medstudent/fadder bruk av bærbar PC 7

8 Ansvar: kopier av forelesers notater og/eller transparenter disposisjon for forelesningen og notater kan legges ut på nettet slik at studentene kan få tilgang til dem. Avdelingene har ansvaret for at undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad for alle studenter. Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg notater fra undervisningen. Den enkelte funksjonshemmede student og kursansvarlig/avdeling må sammen tilrettelegge for gode løsninger Særordning til eksamen Funksjonshemmede studenter skal få eksamen tilrettelagt slik at de så langt råd er, får kompensert ulempene ved funksjonshemningen og med minst mulige hindringer får vist sine kunnskaper på lik linje med andre studenter. Tiltak: Eksamensforskriften for HH, 6 Eksamen under særlige vilkår legges til grunn for behandling av søknader om særordninger under eksamen. Det benyttes eget søknadsskjema, og søkes innen gjeldende frister 1. oktober og 1. mars. Ansvar: Studenten søker om tilrettelegging med dokumentasjon av funksjonshemningen. Søknaden avgjøres administrativt ved hver avdeling. Avdelingsadministrasjonen har ansvaret for den praktiske tilrettelegging med spesielle hjelpemidler og eget rom når det er nødvendig. Kommentar: Tilrettelegging under eksamen skal kompensere for ulempen ved funksjonshemningen og ikke representere en fordel. Tilrettelegging under eksamen betyr derfor ikke nødvendigvis det samme som optimal tilrettelegging. Særordningene skal også være rettferdige i forhold til andre studenter Kompensatorisk undervisning / støtteundervisning Hvis studenter mister deler av undervisningen på grunn av sin funksjonshemning, skal HH vurdere mulig støtteundervisning i tillegg til den ordinære undervisningen. Tiltak: Vurdere mulig støtteundervisning i samråd med fagpersonalet ved avdelingen. Vurdere fadderordning (stud.ass.) for tilleggsundervisning. Vurdere lesehjelp/sekretærhjelp Ansvar: Avdelingene Kommentar: Hovedprinsippet er at funksjonshemmede studenter skal følge den ordinære undervisningen. Noen studenter kan miste deler av undervisningen p.g.a. sin funksjonshemning. Støtteundervisning kan i slike tilfelle være et supplement. Utgifter knyttet til kompensatorisk undervisning må som hovedregel dekkes an andre offentlige instanser. 6.3 Tilgjengelighet til studielitteratur Pensum- og tilleggslitteratur bør i samråd med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter. Tiltak: Oversikt over pensumlitteratur sendes umiddelbart til NLB ved opptak av synshemmede studenter. 8

9 Ansvar: Kommentar: For studenter som er inne i et studieløp sendes nye pensumlister fortløpende til NLB. Formidling av lesehjelp ved behov. Avdelingene i dialog med studentene Studenter som ikke kan eller som har problemer med å lese vanlig skrift, må få mulighet til å få lærestoffet produsert i annen form. Det kan være: lydbøker blindeskriftbøker forstørret tekst elektronisk tekst På dette området må det arbeides tett opp til det offentlige forøvrig. Tiltak ved HH vil kun være et supplement. Det er Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) som har hovedansvar for produksjon av pensumlitteratur på lyd og i blindeskrift. NLB kan også låne inn litteratur produsert i andre land. Til tross for dette tilbudet har synshemmede og andre lesehemmede (dyslektikere o.a.) store problemer fordi de ikke får den litteraturen de har behov for. De får også bøkene lenge etter studiestart, noe som fører til at studentene ofte ikke får lest pensum før eksamen. 6.4 Bevisstgjøring og samarbeid Ansatte og studenter ved Høgskolen i Hedmark må bevisstgjøres på de problemene funksjonshemmede studenter møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter må de ansatte sette seg inn i mulige hjelpemidler og særtiltak som kan lette studiearbeidet for den enkelte student. Tiltak: Ansvar: Kommentar: Høgskolen skal: Informere og bevisstgjøre studenter og ansatte om funksjonshemmedes behov og rettigheter. Sørge for at avdelingene følger prosedyrene i kvalitetssystemet (P07-Oppstart av studieåret) i den grad det er mulig å tilrettelegge timeplan/romplan og andre hjelpemidler for studenter som har særskilte behov i sin studiesituasjon. Høgskolens brosjyremateriell, studiehåndbok og avdelingenes egne studentguider må inneholde oppdatert informasjon om tilgjengelighet for studenter med funksjonshemning. Fellesadministrasjonen og avdelingene. Funksjonshemmede studenter er en tallmessig liten gruppe, og resultatet kan lett bli at de blir usynlige. For å øke bevisstheten om deres behov, er det nødvendig med synliggjøring. Funksjonshemmede studenter er først og fremst studenter, men med noen særlige behov for tilrettelegging. Det er viktig at personalet som arbeider med tilrettelegging, får anledning til å møtes og utveksle erfaringer. Det gjelder både innenfor HH og i forhold til andre universitet og høyskoler. Læringsmiljøutvalget må holde seg orientert om eksterne tilbud og kan være en pådriver internt i høgskolen for å skape slike møteplasser. 6.5 Informasjon Høgskolen i Hedmark skal gjøre det mulig for funksjonshemmede studenter å kunne orientere seg i informasjonstilbud på lik linje med de øvrige studenter. Informasjonen skal utformes slik at den er tilgjengelig for alle studenter. 9

10 Tiltak: Ansvar: Kommentar: Ved utforming av skilt, informasjonstavler, kart og ulike former for trykksaker skal det tas hensyn til faktorer som letter lesbarhet og oversikt for svaksynte og andre lesehemmede Lesbarhet og oversikt skal også gjelde ved utforming av elektronisk informasjon All offisiell informasjon på oppslagstavler skal være tilgjengelig i annen form for blinde, for eksempel elektronisk Høgskolen må sørge for at opplysninger om tilrettelegging for funksjonshemmede studenter publiseres gjennom relevante informasjonskanaler. Avdelingene og Fellesadministrasjonen Skriftlig, visuell informasjon er ikke tilgjengelig for blinde, og utformingen av slik informasjon kan gjøre den vanskelig tilgjengelig for andre grupper som svaksynte og andre lesehemmede. Det er ikke uvanlig at trykksaker og websider er utformet slik at de kan være vanskelige å lese selv for personer med normalt syn. Ved å ta hensyn til kontrast, bokstavstørrelse, layout og andre faktorer vil informasjonen fungere bedre for de fleste andre også. Enhetlig og konsekvent utforming, belysning og plassering av skilt og oppslagstavler gjør det lettere å finne fram for alle. 10

11 FYSISK TILGJENGELIGHET - OVERSIKT OVER TILTAK (vedlegg til Strategier og handlingsplan for studenter med funksjonshemning) Læringsmiljøutvalget besøkte i perioden høst 2003 høst 2004 alle avdelinger unntatt Avd. for landbruks- og naturfag som skal samlokaliseres med Avd. for lærerutdanning, studiested Hamar i 2005, for å se på den fysiske tilgjengeligheten for funksjonshemmede. En rekke av de tiltak som sto i tiltaksoversikten til Strategier og handlingsplan for funksjonshemmede er gjennomført i samarbeid med Statsbygg. Etter gjennomgangen har det vært utført ytterligere utbedringstiltak. En del av de gjenstående tiltak kan sammenfattes i et felles punkt under Generelt for alle avdelinger. De fleste av disse tiltakene sto i den forrige tiltaksoversikten slik som automatiske døråpnere og markering for synshemmede. Under hver avdeling står de mer spesifikke tiltak. Generelt for alle avdelinger Ferdigstille markering for synshemmede med kontrastfarger (trapper, søyler, store glassflater og dørkarmer) Alle dørskilt og andre skilt må vurderes i forhold til lesbarhet for synshemmede Automatiske døråpnere må monteres på dører som går tyngre enn 2 kg (2 N) Det må legges inn terskeleliminatorer ved alle dørterskler som er høyere enn 2 cm Det bør tilrettelegges for parkeringsplasser for funksjonshemmede nær inngangspartiene (3,8 4 m) Teleslynge bør installeres i resepsjon og store undervisningsrom Det bør være nedsenket skranke i resepsjon og bibliotek Det bør monteres hev-/senkmekanismer på enkelte databord og reserverte lesesalsplasser Toaletter må være tilgjengelige for funksjonshemmede (armlener og speil i passende høyde) Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Rømningsveier på bakkeplan må utbedres med heller, ev. skråplan Avdeling for lærerutdanning, studiested Hamar Inngangspartiet til musikkbygget må tilrettelegges (rampe?) ved behov Avdeling for lærerutdanning, studiested Elverum Uttrekkbar arbeidsplate for rullestolbrukere bør monteres i store auditorium Ved oppussing av kantine må store hvite veggflater og stolper markeres Vurdere installasjon av trappeheis ved E 116 Avdeling for helse- og sosialfag Installere trappeheis fra kantine til klasserom for fjernundervisning ved behov Vurdere automatisk døråpner ved gjennomgang til sykehuset 11

12 Avdeling for skog- og utmarksfag Lufttilgang/luftkvalitet i datarom i 3 etg. må forbedres Det må gjøres noe med overlyset som avgir varme i datarommet i 3. etg. Vurdere installasjon av trappeheis mellom 2. og 3. etg. Heis fra 1. til 2. etg. bør få skilt med blindeskrift Det må legges rampe ved undervisningsbygg utenfor hovedbygning Det må legges rampe fra kantine ut til uteareal (nødutgang) Det er behov for skråstilt kant ved inngangspartiet (fra bakken opp til golvet i overbygget) Det bør legges fast dekke på gangvei mellom hovedbygning og Låven når den tas i bruk 12

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010 Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2001 2010 1 Innhold 1. Visjon 2. Hvem gjelder planen for? 3. Bakgrunn 4. Hva er funksjonshemning? 5. Prinsipper 6. Strategier/tiltak 6.1 Fysisk tilgjengelighet

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Avklaringer og definisjoner... 4 1.1 Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE MISJONSHØGSKOLEN 2014-2018 vedtatt av Høgskolestyret mars 2014 ( sak ) Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 DEL 1: HANDLINGSPLANENS MÅLSETTING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse IS-1180 Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse Arbeidsgruppen bak dette informasjonsheftet har bestått av Kjetil Knarlag, studieavd. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet,

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning

Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning Prosjektrapport Universell utforming og tilgjengeliggjøring av studielitteratur 2008 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 2 Om prosjektet...

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Deltakelse i politisk arbeid

Deltakelse i politisk arbeid Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle IS-1371 Veileder Deltasenteret Veilederens tittel: Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle Utgitt:

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

STF78 A044517 Åpen RAPPORT. Det tilgjengelige bibliotek. Sluttevaluering. Tone Øderud og Marit Hoem Kvam. SINTEF Helse

STF78 A044517 Åpen RAPPORT. Det tilgjengelige bibliotek. Sluttevaluering. Tone Øderud og Marit Hoem Kvam. SINTEF Helse STF78 A044517 Åpen RAPPORT Det tilgjengelige bibliotek Sluttevaluering Tone Øderud og Marit Hoem Kvam SINTEF Helse Januar 2005 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Standard for undervisningsrom ved UMB

Standard for undervisningsrom ved UMB Standard for undervisningsrom ved UMB Rapport fra prosjektgruppe Leif Thomas Geir Tutturen Anne Svinndal Bodil Norderval Anne Syversen Høvde Lena Kjøbli Grønflaten UMB, 21.05.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Fra utdanning og ut i jobb med funksjonsnedsettelse: Har lærestedene ansvar?

Fra utdanning og ut i jobb med funksjonsnedsettelse: Har lærestedene ansvar? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Fra utdanning og ut i jobb med funksjonsnedsettelse: Har lærestedene ansvar? Kunnskap,

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer