krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS"

Transkript

1 TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 1

2 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl Plan og bygningsloven Teknisk forskrift (TEK97/07/10) Veiledning til Teknisk foskrift (VTEK) Lov om brannvern Forebyggendeforskriften (FOBTOB 1990/FOBTOT ) Veiledning til Forebyggendeforskriften Arbeidsmiljøloven HMS-forskriften Veiledning til HMS-forskriften Elektrisitetsloven FEL NEK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 2

3 Tekstmessige endringer fra TEK97 til TEK10 Typiske endringer i teksten i kap 11-1 til Skade på miljø og andre samfunnsinteresser er forebygget på en akseptabel måte - > sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse.. - > ut fra den trussel en brann kan innbære for skade på liv og helse.. Byggverk skal utføres - > byggverk skal prosjekteres og utføres Ved beregning av stabilitet t og bæreevne - > ved ddimensjonering i for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet Byggverk der det kan foreligge særlig fare for eksplosjon - > byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 3

4 Tekstmessige endringer fra VTEK97 til VTEK10 En rekke formuleringer i teksten i kap. 11-1til er vanskelig å tolke Samme tema er spredd rundt i forskjellige kapitler (arealkrav til garasjer, side 97, 108, 119, vindu i brannvegg, side 87 kontra seksjoneringsvegg, side 91, Temaveilederen HO-3/2000 på side 97 og 117) Det er en rekke henvisninger som er kompliserte (til første ledd, annet ledd bokstav a, etc) Utydelig grenseoppgang (eks for bruk av brennbar isolasjon, side 99) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 4

5 Verifikasjon av brannsikkerhet ved analyse (TEK10 2-1) I veiledningen til TEK10 kap. 11 Innledning er det angitt at risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med to publikasjoner; -(NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk - Teknisk spesifikasjon SN-INSTA/TS 950:2014 Analytisk brannteknisk prosjektering Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 5

6 Teknisk forskrift (TEK) kap 11 Skiller mellom personsikkerhet (risikoklasse 1-6) verdisikkerhet (brannklasse 1-4) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 6

7 Begreper RISIKOKLASSER skade på liv og helse, 6 nivåer BRANNKLASSE verdisikring, 4 nivåer BRANNMOTSTAND angis materialnøytralt, men med bokstaver som angir hvilke egenskaper motstanden er knyttet til OPPDELING tre nivåer (brannvegg, seksjon) TRAPPEROM Interntrapp, Tr1, Tr2, Tr3 ETASJEANTALL Mellometasje 1/5, tilleggsdel - loft 1/3 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 7

8 11-2 Risikoklasser Risikoklasse Bare sporadisk personopphold Alle kjenner rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet Byggverk beregnet for overnatting Lite brannfarlig aktivitet 1 Ja Ja Nei Ja 2 Ja/Nei Ja Nei Nei 3 Nei Ja Nei Ja 4 Nei Ja Ja Ja 5 Nei Nei Nei Ja 6 Nei Nei Ja Ja C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 8

9 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse. VTEK utg! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 9

10 Viktige endringer i VTEK 2010/11 Typiske endringer i tabellen som eksemplifiserer RKl Driftsbygning med husdyr: fra RKl1 til RKl2 (NYTT) Brannstasjon med døgnbemanning (ny): RKl4 Asylmottak: fra RKl4 til RKl6 (nytt) Alders og seniorboliger (ny): RKl 6 NB!!!!! Viktige endringer! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 10

11 11-3 Brannklasser Brannklasse: 1 Liten Konsekvens 2 Middels 3 Stor 4 Særlig stor C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 11

12 11-3 Bygningers brannklasse C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 12

13 Endringer i VTEK 2010/11 En viktig presisering i knyttet t til Brannklasse 4 Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berører andre vesentlige samfunnsinteresser må plasseres i Brannklasse 4 (brannsikkerheten må verifiseres ved analyse) Eksempler på dette er byggverk som utgjør en vesentlig del av samfunnets infrastruktur som f.eks: a) Transport (flyplasser, jernbanestasjoner, j etc) b) Telekommunikasjon c) Kjemisk industri og miljøfarlig produksjon d) Byggverk der det lagres særlig brann- eller miljøfarlige stoffer C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 13

14 11-4 Funksjonskrav i TEK 2010/11 Bæreevne og stabilitet ved bann og eksplosjon Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for a kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på åbyggverket. Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende till d bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres. Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for en etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 14

15 11-4 Et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres?? Hva betyr dette i praksis når bæresystemer, skillekonstruksjoner og kledning/overflate er utført i brennbare materialer? Hvordan opprettholde tilfredsstillende bæreevne når alt brenner opp? Hvordan modellere seg vekk fra dette? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 15

16 11-4 Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand ut fra brannklasse 11-4 TABELL 1: Bærende bygningsdeleres brannmotstand avhengig av brannklasse Bygningsdel Brannklasse (BKL) Bærende hovedsystem R 30/B60 R 60/B60 R 90/A90 Sekundære, bærende R 30/B60 R 60/B60 R 60A60 bygningsdeler, etasjeskillere Trappeløp - R 30/B30 R 30A30 Bærende bygningdel under øverste kjeller R 60/A60 R 90/A90 R 120/A120 Utvendig trappeløp, beskyttet - R30 A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 16

17 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK I 11-4 (punkt 6b) står det at takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifisert brannmotstand når byggverket er i Brannklasse 1 og alle materialer i takkonstruksjonen, inkl isolasjonen, er utført i A2-s1,d0 I 11-9 (punkt 6) står det som før at i byggverk i Brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 benyttes på bærende takkonstruksjoner som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 17

18 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst en trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 18

19 11-6 Oppdeling av bygning Tre nivåer for brannteknisk oppdeling Branncellebegrensende bygningsdel intern oppdeling i bygning g brannmotstand minst EI 30 (avh. av Brannklasse) Brannseksjonering intern oppdeling i bygning brannmotstand minst REI-M 120 dør skal være selvlukkende og ha samme brannklasse som veggen (ubrennbar). Brannvegg (<8 meter) brukes for å skille bygninger brannmotstand minst REI-M 120, ubrennbar C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 19

20 11-6 tabell 1 Brannveggens brannmotstand Spesifikk brannenergi MJ/m2 Brannveggens brannmotstand Inntil 400 REI 120-M A2-s1,d0 (A120) REI 180-M A2-s1,d0 (A180) REI 240-M A2-s1,d0 (A240) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 20

21 11-7 tabell 1 Størrelse på brannseksjon Spesifikk Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering brannbelastning Med Med Med MJ/m 2 Normalt brannalarmanlegg sprinkleranlegg brannventilasjon over uegnet under ubegrenset best egnet for en-etasjes bygninger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 21

22 11-8 Brannceller Funksjonskrav k i TEK Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 22

23 11-8 Brannceller Preaksepterte ytelser i VTEK Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller Rømningsveier, trapperom (også de som ikke er del av rømningsvei), hvert enkelt sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner, hvert enkelt gjesterom i overnattingsbygg, hvert enkelt forsamlingslokale, hvert enkelt salgslokale, boenhet, hybelleilighet, barnehage som utgjør en avdeling, hvert enkelt undervisningsrom med tilhørende birom, kontorer eller kontorlandskap, storkjøkken, garasjer > 50 m2, store hulrom inntil 400 m2, hulrom over nedforet himling med kabler > 50MJ/løpemeter, tekniske rom som betjener andre brannceller, tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei, kulvert, heissjakt, installasjonssjakt, husdyrrom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 23

24 11-8 tabell 1 Brannmotstand på skillende konstruksjoner Skillende konstruksjoner k Brannklasse Branncellebegrensende konstruksjon EI30 EI60 EI60 Bygn.del som omslutter trapperom, heissjakt, og installasjonssjakter j over flere plan EI30 EI60 1, 3 EI60 1, 3 Heismaskinrom EI60 EI60 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for fast brensel EI60 1 EI60 1 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for flytende brensel. Innfyrt effekt P > 100 kw EI60 1 EI60 1 EI P 100 EI30 EI30 EI P < 50 kw bestående av begrenset brennbare materialer eller bedre begrenset brennbar kledning med overflate In1 heisdører han alternativt utføres i E90 (CS?) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 24

25 Endringer i VTEK 2010/11/15 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK VTEK10 - Dør fra boenhet til trapperom Tr1 trenger ikke være selvlukkende VTEK97/07 bruk av selvlukkende dør fra boenhet til trapperom vil bedre brannsikkerheten vesentlig Dører som etter ikke skal ha større manuell åpningskraft enn 30N (tidligere 20N) må ha påmontert åpningsautomatikk Sjakter må røykventilleres I byggverk > 8 etasjer skal det være en ventilert branncelle (luftsluse) mellom heissjakt og tilstøtende rom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 25

26 Åpningskraft på dører i hovedatkomst og hovedrømningsvei Veiledningen sier at kravet om åpningskraft gjelder for alle hovedatkomster og hovedrømningsveier som er likeverdige. Dører i alternative atkomst- og rømningsveier er ikke omfattet av kravet. Hva som er hovedatkomst og hovedrømningsvei i et byggverk må angis av ansvarlig prosjekterende. Ofte vil disse være sammenfallende, noe som er fordelaktig fordi de fleste gjerne først vil forsøke å ta seg ut av et byggverk samme vei som de kom inn. Hovedrømningsveien må altså defineres av ansvarlig for brannsikkerhetsstrategien og angis på branntegninger. Dersom det ikke er noen naturlig hovedrømningsvei, dvs. at rømningsveiene er likeverdige, vil kravet være som før. Da vil kravet om åpningskraft gjelde dører i alle rømningsveier. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 26

27 Endringer i VTEK Dørautomatikk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 27

28 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK Skal trapperom over 2 etasje installeres med mekanisk ventilasjon fortrinnsvis overtrykksventilasjon for å kunne operere under evakuering i tillegg til røykluker? Parkeringsareal > 400 m2 må ha røykventilasjon med et hastighetsfelt i lengderetning på 1,0 m/s noe som krever enorme mengder luft ( m3/h i en garasje på 50x100 m) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 28

29 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelsen, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og td til overtenning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 29

30 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 30

31 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 31

32 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 32

33 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 33

34 11-11 Tilrettelegging for rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse (NYTT) I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning (vanskelig å ivareta i landskap, skolebaser, kjøpesentra, etc) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling. (laftsittende ledesystem) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 34

35 Rømnings- merking C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 35

36 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk slokkeanlegg (NYTT) Byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner (NYTT) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg (NYTT) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg, kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt lt der den oppstår (hva skal det være??) Byggverk beregnet for virksomhet i Risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg (krav) Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem Byggverk i Risikoklasse 5 og 6, byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger skal ha evakueringsplaner før bruk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 36

37 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 37

38 11-12 Optiske signalgivere g Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket. I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssigna Optiske signalgivere er ikke angitt som ytelse for boligbygninger generelt. I boligbygninger g må det gjøres en konkret vurdering av behovet, basert på de brukerne boligene er beregnet for. Der det er behov for optiske signalgivere, må disse plasseres slik at de er synlige fra kjøkken og stue. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 38

39 12-3 Krav om heis i byggverk Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis (NYTT) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 39

40 11-13 Tredje ledd Utgang fra branncelle (TEK) - (NYTT ) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende d plan dersom det installeres automatisk ti slokkeanlegg. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 40

41 11-13 Tredje ledd Utgang fra branncelle (Hva betyr det i praksis?) Endringen gjelder altså bare byggverk i risikoklasse 4 (boligbygninger) der det ikke er krav om heis, dvs. mindre boligbygninger. Endringen er gjort for å gi økt fleksibilitet og muligheter for utnyttelse av boligens areal, for eksempel å ta i bruk loft til beboelse. Boligen slipper utvendige brannstiger eller trapper som ofte er praktisk vanskelig både å bygge og bruke, og ofte estetisk lite ønskelig. Brannsikkerheten i boligen totalt sett vil bli vesentlig høyere. Automatisk slokkeanlegg er her et kompenserende tiltak for å ivareta person-sikkerheten sikkerheten innenfor en branncelle. Det mest aktuelle slokkanlegget er et boligsprinkleranlegg. Det er bare den aktuelle boligen/branncellen som mangler direkte utgang fra øverst plan, som må ha automatisk ti slokkeanlegg. l Ib byggverk med dflere boliger/brannceller ll trenger altså ikke resten av byggverket å være dekket av slokkeanlegget. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 41

42 11-14 Rømningsvei svalganger (Preakseptert i VTEK) Svalganger som er lengre enn 30 meter må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbydes avstand på max 30 meter (NYTT) Svalgangen må være min 1,2 meter bred (flammeskjerm). Bygg med boenhet medkrav om heis, flerbolighus og bygg med krav om UU skal likevel l ha svalgang etter 12-6 med fri bredde 1,5 meter. På lange svalganger skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre (1,8 meter bredde) (NYTT) 12-6, fjerde ledd bokstad b).: Det må ikke være noen hinder som reduserer bredden i svalgangen eller korridoren (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 42

43 11-14 Skille i svalgang g C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 43

44 Rullestolsirkel, slagretning, rømningsbredde C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 44

45 Rammebetingelser PRO/KPR BRANN Elektro - RIE Akustikk VVS - RIV Bygg - RIB Arkitekt - ARK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 45

46 Kontrollfunksjon KUT El- Installasjon Blikkenslager Arbeider Betong Arbeider Sprinkler Installasjon Vestilasjon Arbeider BRANN Tømrer Arbeider Stål Arbeider Dør Montasje Lås Montasje Tette Abid Arbeider C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 46

47 Dokumentasjon på ulike nivåer? Konseptnivå a) er det mulig å oppfylle ytelsene (åpen branncelle over mange plan)? b) er det vilje til å oppfylle ytelsene (kostnader, valg av materialer, etc) Detaljprosjekteringsnivå (Analyser, beregninger, prøvning, etc) a) lar analysen seg gjennomføre? b) velges det relevante inputparametere til beregningene? c) lar detaljen seg teste? Utførelsesnivå a) lar detaljen seg bygge (alt kan bygges)? b) lar detaljens ytelsesnivå seg dokumentere (hvordan dokumentere)? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 47 47

48 Barneskole der C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 48 undervisningsarealer, fellesarealer, fluktvei, rømningssone og rømningsvei er en og samme branncelle!

49 God nok ytelse i forhold til funksjonskravet i TEK? Brannverntiltak: Bygget er fullsprinklet Heldekkende brannalarmanlegg Heldekkende ledesystem Fravik: Brannsmitte mellom etasjeplan (kjølesoner) Innvendig hjørnesmitte pga vinduer Åpen branncelle over flere plan Grunnflate (3.350 m 2 ), totalgrunnflate (6.700 m 2 ) i en seksjon Rømning vi annen branncelle (bibliotek, elevbase 6-7) Rømningssoner på 1,2 meter i fellesarealer og korridorer Møblering i tilknytning til rømningssonene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 49 49

50 God nok dokumentasjon? Er løsningen å betrakte som preakseptert med de aktuelle fravikene? Hvor mange og hvilken type fravik kan aksepteres i en preakseptert løsning? Er det akseptabelt å betrakte alle korridorene som interne fluktveier eller rømningssoner, og hvordan dokumentere dette? Er det akseptabelt med rømning via flere andre rom som iht TEK naturlig skulle vært adskilt som separate brannceller? Er det akseptabelt med bruk av brennbar kledning i undervisningsrom, fellesarealer og deler av fluktveiene/rømningssonene fordi disse ikke er skilt fra hverandre som separate brannceller? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 50 50

51 Spilepanel på veggene Spilepanel i himlinger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 51

52 Spilepanel på ytterveggene Trepanel i ytterkledning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 52

53 For dårlig dokumentasjon? For dårlig ytelse? Tilfredsstiller en spileveggen med sitt materialvalg og sin oppbygging kravet til ytelsesnivå In2 (D-s2,d0)? Vil en brann i det elektriske anlegget (stikkontakt, bryter) integrert i spilepanelveggen kunne spre seg til selve veggen og antenne denne fra baksida av spilene via den brennbare Tyvekduken? Vil en sprinklerinstallasjon kunne begrense eller stoppe en brann som oppstår skjult i tilknytning til en slik overflate/kledningsløsning? l i C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 53 53

54 God nok dokumentasjon - For dårlig ytelse? Branntest av spilepanelet iht NS-EN 13823:2002 (SBI Small Burning Item test) t) Prøvningsresultatene viste følgende resultater: - FIGRA = 559 W/s (Brannutviklingsindeks) - THR600 = 43 MJ (Total varmeavgivelse i løpet av 10 minutter) - TSP600 = 10 m 2 (total røykproduksjon) Testen viser følgende parameterutvikling i løpet av brannforløpet: - Brannutviklingen steg fra 0 W/s til 559 W/s momentant - Den gjennomsnittlige varmeavgivelseshastigheten HRR beregnet som 30 sekunders gjennomsnitt steg fra 0 kw til ca 70 kw i løpet av 2-3 minutter C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 54 54

55 God nok ytelse isolert sett For dårlig ytelse totalt t sett? Produkttype: FIGRA (W/s) THR 600 (MJ) Klasse MDF Melamineplater D Kryssfiner-plater ,7 D Sponplater ,9 D Sponplater trekt med papirtapet Valgt løsning: ,7 D Spilepanel p D Sprinkla bygg, ingen åpningsbare vinduer, få brannceller, stort persontall id fåb ll t t tll C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 55

56 Umulig å vurdere.. Avhenger av en eller annen forståelse mellom PRO og KPR Det testen avslører er at brannen i elementene utvikler seg så hurtig at det ikke produseres nevneverdig med røyk (s1). Brannutviklingsindeksen når 559 W/s så godt som umiddelbart, men holder seg under den grenseverdien som skiller klasse D fra klasse E. Påført sprinklervann vil kunne medføre økt grad av ufullstendig forbrenning (redusert brannutvikling) med økt røykutvikling og redusert sikt. Det som derfor må vurderes av brannteknisk rådgiver er hvorvidt den hurtige brannutviklingen i denne spilepanelkledningen vil kunne spre seg så fort at den er en trussel for rømningssikkerheten og personsikkerheten all den tid skolebygget har begrenset med branncelleinndeling mellom undervisningsarealene, basearealene, korridorene og rømningsarealene, ingen rømning via vindu C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 56 56

57 Brannteknisk konsept Er det godt nok å dokumentere at de enkelt fravik/avvik hver for seg er ivaretatt uten å se dette i en helhetlig sammenheng med de øvrige valgte ytelser som er tatt direkte ut fra VTEK? Vil et sprinkleranlegg kunne kompensere for alle type fravik hver for seg og i sum? Hva skal kreves av dokumentasjon for å vise hvilken effekt et sprinkleranlegg har i forhold til de ytelser det skal erstatte? Er det preakseptert å samle 270 barn i alderen 5-7 7årienog samme branncelle bestående av flere rom? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 57 57

58 Uoverensstemmelser mellom 11, 12, 13 og Ab Arbeidsplassforskriften kift Rømningsbredder Rekkverkshøyder k Åpningsbarhet på vinduer Merking i gulv for rømning kontra UU C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 58 58

59 Avstand Bad C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 59

60 Hvordan brannbeskytt e stålet over badene? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 60

61 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 61

62 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 62

63 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 63

64 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 64

65 God nok ytelse? Brannverntiltak: Det er ikke plass til hender eller annet utstyr for å få isolert vekk stålet Kan det kombineres bruk av brannmaling og Conlitt på deler av stål i et bæresystem? Kan treverk som føres inntil stål inngå som en del av brannbeskyttelsene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 65 65

66 Gjenganger i tvistesakene: Rammeforholdene Varierende rammebetingelser Langvarige byggesaker med utskiftning av prosjekterende (PRO) Kompliserte byggverk med ukontrollerte endringer underveis For liten involvering av kompetent kontrollerende (KPR) Kontrollerende (KPR) har et utydelig mandat; kvalitetssikring t ik i og/eller revisor på vegne av myndighetene? Varierende ivaretakelse og utydelige grenseflater mot annet regelverk Brannvernslovgivning, internkontroll, Bruk av ytelseskutt for å redde uheldige løsninger Varierende involvering av bygningsforvalter og bruker Andre behov enn ren personsikkerhet (verdier, tilgjengelighet) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 66

67 Gjenganger i tvistesakene: analyse, referansebruk og logikk Uklar terminologi, f.eks : sikkerhetsnivå VTEK: sikkerhetsnivå = sikkerhetsmargin Manglende konsistens i den kvalitative analysen: Fremstår ikke som en helhetlig vurdering, en rekke forhold mangler Forutsetningene er ulike og/eller motstridende Logiske brudd mellom forutsetninger, begrensinger og resultater Referansebruk (Kontrollerende skal sjekke dette i detalj) Referansene peker kun, og er ikke detaljerte t (de brukes ikke) Indirekte: referanse til referanse Uklart om de er relevante Lar seg vanskelig kontrollere C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 67

68 Avsluttende kommentarer Manglende retningslinjer på hva som er godt nok! Varierende praksis på hva som er godt nok! Varierende meninger og oppfatning om hva som er godt nok! Stort t sett gjøres det god brannteknisk k prosjektering Utførelse: ingen oversikt over omfanget av branntekniske byggefeil C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 68

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Praktisering av ny kontrollordning Dr.ing Atle W. Heskestad, SINTEF NBL ( i samarbeid med Siv.ing Geir Drangsholt,

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 4. januar 2012: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bedre brannsikkerhet i bygninger (dag 2) Kursdagene 2012, NTNU, Gløshaugen Dr.ing Atle

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no

Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo. Dr.ing Atle William HESKESTAD www.nbl.sintef.no Verifikasjon av personsikkerhet Hva er god nok dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? Bruk av skjønn hvem bestemmer? Brannsikkerhet i bygninger TEKNA NITO - kurs 5.-6. mai 2010 Oslo Dr.ing Atle William

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk Brannceller 11-8. Brannceller Publisert dato 24.01.2014 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 25.10.2017 FIRESAFE TEK17 1. juli trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. I TEK17 er krav fjernet, lempet og forenklet. Oversikt de

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

Brannobjekt: legge tilrette for at bygningen på en. Branndokumentasjonen skal. er forebyggende tiltak mot brann.

Brannobjekt: legge tilrette for at bygningen på en. Branndokumentasjonen skal. er forebyggende tiltak mot brann. Brannobjekt: GID 1634/ 283/39/ 0/ 0; Oppdal Oppdal Distrikt tsmedisinske Senter KF BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON 2012052 BR1 STRATEGI NIVÅ A Branndokumentasjonen skal legge tilrette for at bygningen på en

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT!

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011 Byggeregler Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Nye byggeforskrifter I kraft 1.7.2010 TEK Overgangsperiode fram til 1.7.2011 med unntak for kap.

Detaljer

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer