krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS"

Transkript

1 TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 1

2 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl Plan og bygningsloven Teknisk forskrift (TEK97/07/10) Veiledning til Teknisk foskrift (VTEK) Lov om brannvern Forebyggendeforskriften (FOBTOB 1990/FOBTOT ) Veiledning til Forebyggendeforskriften Arbeidsmiljøloven HMS-forskriften Veiledning til HMS-forskriften Elektrisitetsloven FEL NEK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 2

3 Tekstmessige endringer fra TEK97 til TEK10 Typiske endringer i teksten i kap 11-1 til Skade på miljø og andre samfunnsinteresser er forebygget på en akseptabel måte - > sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige samfunnsinteresser blir liten Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse.. - > ut fra den trussel en brann kan innbære for skade på liv og helse.. Byggverk skal utføres - > byggverk skal prosjekteres og utføres Ved beregning av stabilitet t og bæreevne - > ved ddimensjonering i for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet Byggverk der det kan foreligge særlig fare for eksplosjon - > byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 3

4 Tekstmessige endringer fra VTEK97 til VTEK10 En rekke formuleringer i teksten i kap. 11-1til er vanskelig å tolke Samme tema er spredd rundt i forskjellige kapitler (arealkrav til garasjer, side 97, 108, 119, vindu i brannvegg, side 87 kontra seksjoneringsvegg, side 91, Temaveilederen HO-3/2000 på side 97 og 117) Det er en rekke henvisninger som er kompliserte (til første ledd, annet ledd bokstav a, etc) Utydelig grenseoppgang (eks for bruk av brennbar isolasjon, side 99) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 4

5 Verifikasjon av brannsikkerhet ved analyse (TEK10 2-1) I veiledningen til TEK10 kap. 11 Innledning er det angitt at risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med to publikasjoner; -(NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk - Teknisk spesifikasjon SN-INSTA/TS 950:2014 Analytisk brannteknisk prosjektering Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 5

6 Teknisk forskrift (TEK) kap 11 Skiller mellom personsikkerhet (risikoklasse 1-6) verdisikkerhet (brannklasse 1-4) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 6

7 Begreper RISIKOKLASSER skade på liv og helse, 6 nivåer BRANNKLASSE verdisikring, 4 nivåer BRANNMOTSTAND angis materialnøytralt, men med bokstaver som angir hvilke egenskaper motstanden er knyttet til OPPDELING tre nivåer (brannvegg, seksjon) TRAPPEROM Interntrapp, Tr1, Tr2, Tr3 ETASJEANTALL Mellometasje 1/5, tilleggsdel - loft 1/3 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 7

8 11-2 Risikoklasser Risikoklasse Bare sporadisk personopphold Alle kjenner rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet Byggverk beregnet for overnatting Lite brannfarlig aktivitet 1 Ja Ja Nei Ja 2 Ja/Nei Ja Nei Nei 3 Nei Ja Nei Ja 4 Nei Ja Ja Ja 5 Nei Nei Nei Ja 6 Nei Nei Ja Ja C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 8

9 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse. VTEK utg! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 9

10 Viktige endringer i VTEK 2010/11 Typiske endringer i tabellen som eksemplifiserer RKl Driftsbygning med husdyr: fra RKl1 til RKl2 (NYTT) Brannstasjon med døgnbemanning (ny): RKl4 Asylmottak: fra RKl4 til RKl6 (nytt) Alders og seniorboliger (ny): RKl 6 NB!!!!! Viktige endringer! C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 10

11 11-3 Brannklasser Brannklasse: 1 Liten Konsekvens 2 Middels 3 Stor 4 Særlig stor C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 11

12 11-3 Bygningers brannklasse C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 12

13 Endringer i VTEK 2010/11 En viktig presisering i knyttet t til Brannklasse 4 Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berører andre vesentlige samfunnsinteresser må plasseres i Brannklasse 4 (brannsikkerheten må verifiseres ved analyse) Eksempler på dette er byggverk som utgjør en vesentlig del av samfunnets infrastruktur som f.eks: a) Transport (flyplasser, jernbanestasjoner, j etc) b) Telekommunikasjon c) Kjemisk industri og miljøfarlig produksjon d) Byggverk der det lagres særlig brann- eller miljøfarlige stoffer C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 13

14 11-4 Funksjonskrav i TEK 2010/11 Bæreevne og stabilitet ved bann og eksplosjon Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for a kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på åbyggverket. Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende till d bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres. Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for en etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 14

15 11-4 Et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres?? Hva betyr dette i praksis når bæresystemer, skillekonstruksjoner og kledning/overflate er utført i brennbare materialer? Hvordan opprettholde tilfredsstillende bæreevne når alt brenner opp? Hvordan modellere seg vekk fra dette? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 15

16 11-4 Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand ut fra brannklasse 11-4 TABELL 1: Bærende bygningsdeleres brannmotstand avhengig av brannklasse Bygningsdel Brannklasse (BKL) Bærende hovedsystem R 30/B60 R 60/B60 R 90/A90 Sekundære, bærende R 30/B60 R 60/B60 R 60A60 bygningsdeler, etasjeskillere Trappeløp - R 30/B30 R 30A30 Bærende bygningdel under øverste kjeller R 60/A60 R 90/A90 R 120/A120 Utvendig trappeløp, beskyttet - R30 A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 16

17 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK I 11-4 (punkt 6b) står det at takkonstruksjonen kan oppføres uten spesifisert brannmotstand når byggverket er i Brannklasse 1 og alle materialer i takkonstruksjonen, inkl isolasjonen, er utført i A2-s1,d0 I 11-9 (punkt 6) står det som før at i byggverk i Brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 benyttes på bærende takkonstruksjoner som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 17

18 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst en trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 18

19 11-6 Oppdeling av bygning Tre nivåer for brannteknisk oppdeling Branncellebegrensende bygningsdel intern oppdeling i bygning g brannmotstand minst EI 30 (avh. av Brannklasse) Brannseksjonering intern oppdeling i bygning brannmotstand minst REI-M 120 dør skal være selvlukkende og ha samme brannklasse som veggen (ubrennbar). Brannvegg (<8 meter) brukes for å skille bygninger brannmotstand minst REI-M 120, ubrennbar C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 19

20 11-6 tabell 1 Brannveggens brannmotstand Spesifikk brannenergi MJ/m2 Brannveggens brannmotstand Inntil 400 REI 120-M A2-s1,d0 (A120) REI 180-M A2-s1,d0 (A180) REI 240-M A2-s1,d0 (A240) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 20

21 11-7 tabell 1 Størrelse på brannseksjon Spesifikk Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering brannbelastning Med Med Med MJ/m 2 Normalt brannalarmanlegg sprinkleranlegg brannventilasjon over uegnet under ubegrenset best egnet for en-etasjes bygninger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 21

22 11-8 Brannceller Funksjonskrav k i TEK Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 22

23 11-8 Brannceller Preaksepterte ytelser i VTEK Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller Rømningsveier, trapperom (også de som ikke er del av rømningsvei), hvert enkelt sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner, hvert enkelt gjesterom i overnattingsbygg, hvert enkelt forsamlingslokale, hvert enkelt salgslokale, boenhet, hybelleilighet, barnehage som utgjør en avdeling, hvert enkelt undervisningsrom med tilhørende birom, kontorer eller kontorlandskap, storkjøkken, garasjer > 50 m2, store hulrom inntil 400 m2, hulrom over nedforet himling med kabler > 50MJ/løpemeter, tekniske rom som betjener andre brannceller, tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei, kulvert, heissjakt, installasjonssjakt, husdyrrom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 23

24 11-8 tabell 1 Brannmotstand på skillende konstruksjoner Skillende konstruksjoner k Brannklasse Branncellebegrensende konstruksjon EI30 EI60 EI60 Bygn.del som omslutter trapperom, heissjakt, og installasjonssjakter j over flere plan EI30 EI60 1, 3 EI60 1, 3 Heismaskinrom EI60 EI60 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for fast brensel EI60 1 EI60 1 EI60 1 Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsovn for flytende brensel. Innfyrt effekt P > 100 kw EI60 1 EI60 1 EI P 100 EI30 EI30 EI P < 50 kw bestående av begrenset brennbare materialer eller bedre begrenset brennbar kledning med overflate In1 heisdører han alternativt utføres i E90 (CS?) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 24

25 Endringer i VTEK 2010/11/15 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK VTEK10 - Dør fra boenhet til trapperom Tr1 trenger ikke være selvlukkende VTEK97/07 bruk av selvlukkende dør fra boenhet til trapperom vil bedre brannsikkerheten vesentlig Dører som etter ikke skal ha større manuell åpningskraft enn 30N (tidligere 20N) må ha påmontert åpningsautomatikk Sjakter må røykventilleres I byggverk > 8 etasjer skal det være en ventilert branncelle (luftsluse) mellom heissjakt og tilstøtende rom C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 25

26 Åpningskraft på dører i hovedatkomst og hovedrømningsvei Veiledningen sier at kravet om åpningskraft gjelder for alle hovedatkomster og hovedrømningsveier som er likeverdige. Dører i alternative atkomst- og rømningsveier er ikke omfattet av kravet. Hva som er hovedatkomst og hovedrømningsvei i et byggverk må angis av ansvarlig prosjekterende. Ofte vil disse være sammenfallende, noe som er fordelaktig fordi de fleste gjerne først vil forsøke å ta seg ut av et byggverk samme vei som de kom inn. Hovedrømningsveien må altså defineres av ansvarlig for brannsikkerhetsstrategien og angis på branntegninger. Dersom det ikke er noen naturlig hovedrømningsvei, dvs. at rømningsveiene er likeverdige, vil kravet være som før. Da vil kravet om åpningskraft gjelde dører i alle rømningsveier. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 26

27 Endringer i VTEK Dørautomatikk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 27

28 Endringer i VTEK 2010/11 Skjerpelser og uoverensstemmelser i VTEK Skal trapperom over 2 etasje installeres med mekanisk ventilasjon fortrinnsvis overtrykksventilasjon for å kunne operere under evakuering i tillegg til røykluker? Parkeringsareal > 400 m2 må ha røykventilasjon med et hastighetsfelt i lengderetning på 1,0 m/s noe som krever enorme mengder luft ( m3/h i en garasje på 50x100 m) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 28

29 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelsen, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og td til overtenning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 29

30 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 30

31 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 31

32 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 32

33 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 33

34 11-11 Tilrettelegging for rømning og redning Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse (NYTT) I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning (vanskelig å ivareta i landskap, skolebaser, kjøpesentra, etc) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling. (laftsittende ledesystem) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 34

35 Rømnings- merking C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 35

36 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk slokkeanlegg (NYTT) Byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner (NYTT) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg (NYTT) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg, kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt lt der den oppstår (hva skal det være??) Byggverk beregnet for virksomhet i Risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg (krav) Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem Byggverk i Risikoklasse 5 og 6, byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger skal ha evakueringsplaner før bruk C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 36

37 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 37

38 11-12 Optiske signalgivere g Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket. I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssigna Optiske signalgivere er ikke angitt som ytelse for boligbygninger generelt. I boligbygninger g må det gjøres en konkret vurdering av behovet, basert på de brukerne boligene er beregnet for. Der det er behov for optiske signalgivere, må disse plasseres slik at de er synlige fra kjøkken og stue. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 38

39 12-3 Krav om heis i byggverk Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis (NYTT) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 39

40 11-13 Tredje ledd Utgang fra branncelle (TEK) - (NYTT ) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende d plan dersom det installeres automatisk ti slokkeanlegg. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 40

41 11-13 Tredje ledd Utgang fra branncelle (Hva betyr det i praksis?) Endringen gjelder altså bare byggverk i risikoklasse 4 (boligbygninger) der det ikke er krav om heis, dvs. mindre boligbygninger. Endringen er gjort for å gi økt fleksibilitet og muligheter for utnyttelse av boligens areal, for eksempel å ta i bruk loft til beboelse. Boligen slipper utvendige brannstiger eller trapper som ofte er praktisk vanskelig både å bygge og bruke, og ofte estetisk lite ønskelig. Brannsikkerheten i boligen totalt sett vil bli vesentlig høyere. Automatisk slokkeanlegg er her et kompenserende tiltak for å ivareta person-sikkerheten sikkerheten innenfor en branncelle. Det mest aktuelle slokkanlegget er et boligsprinkleranlegg. Det er bare den aktuelle boligen/branncellen som mangler direkte utgang fra øverst plan, som må ha automatisk ti slokkeanlegg. l Ib byggverk med dflere boliger/brannceller ll trenger altså ikke resten av byggverket å være dekket av slokkeanlegget. C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 41

42 11-14 Rømningsvei svalganger (Preakseptert i VTEK) Svalganger som er lengre enn 30 meter må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbydes avstand på max 30 meter (NYTT) Svalgangen må være min 1,2 meter bred (flammeskjerm). Bygg med boenhet medkrav om heis, flerbolighus og bygg med krav om UU skal likevel l ha svalgang etter 12-6 med fri bredde 1,5 meter. På lange svalganger skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre (1,8 meter bredde) (NYTT) 12-6, fjerde ledd bokstad b).: Det må ikke være noen hinder som reduserer bredden i svalgangen eller korridoren (NYTT) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 42

43 11-14 Skille i svalgang g C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 43

44 Rullestolsirkel, slagretning, rømningsbredde C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 44

45 Rammebetingelser PRO/KPR BRANN Elektro - RIE Akustikk VVS - RIV Bygg - RIB Arkitekt - ARK C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 45

46 Kontrollfunksjon KUT El- Installasjon Blikkenslager Arbeider Betong Arbeider Sprinkler Installasjon Vestilasjon Arbeider BRANN Tømrer Arbeider Stål Arbeider Dør Montasje Lås Montasje Tette Abid Arbeider C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 46

47 Dokumentasjon på ulike nivåer? Konseptnivå a) er det mulig å oppfylle ytelsene (åpen branncelle over mange plan)? b) er det vilje til å oppfylle ytelsene (kostnader, valg av materialer, etc) Detaljprosjekteringsnivå (Analyser, beregninger, prøvning, etc) a) lar analysen seg gjennomføre? b) velges det relevante inputparametere til beregningene? c) lar detaljen seg teste? Utførelsesnivå a) lar detaljen seg bygge (alt kan bygges)? b) lar detaljens ytelsesnivå seg dokumentere (hvordan dokumentere)? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 47 47

48 Barneskole der C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 48 undervisningsarealer, fellesarealer, fluktvei, rømningssone og rømningsvei er en og samme branncelle!

49 God nok ytelse i forhold til funksjonskravet i TEK? Brannverntiltak: Bygget er fullsprinklet Heldekkende brannalarmanlegg Heldekkende ledesystem Fravik: Brannsmitte mellom etasjeplan (kjølesoner) Innvendig hjørnesmitte pga vinduer Åpen branncelle over flere plan Grunnflate (3.350 m 2 ), totalgrunnflate (6.700 m 2 ) i en seksjon Rømning vi annen branncelle (bibliotek, elevbase 6-7) Rømningssoner på 1,2 meter i fellesarealer og korridorer Møblering i tilknytning til rømningssonene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 49 49

50 God nok dokumentasjon? Er løsningen å betrakte som preakseptert med de aktuelle fravikene? Hvor mange og hvilken type fravik kan aksepteres i en preakseptert løsning? Er det akseptabelt å betrakte alle korridorene som interne fluktveier eller rømningssoner, og hvordan dokumentere dette? Er det akseptabelt med rømning via flere andre rom som iht TEK naturlig skulle vært adskilt som separate brannceller? Er det akseptabelt med bruk av brennbar kledning i undervisningsrom, fellesarealer og deler av fluktveiene/rømningssonene fordi disse ikke er skilt fra hverandre som separate brannceller? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 50 50

51 Spilepanel på veggene Spilepanel i himlinger C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 51

52 Spilepanel på ytterveggene Trepanel i ytterkledning C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 52

53 For dårlig dokumentasjon? For dårlig ytelse? Tilfredsstiller en spileveggen med sitt materialvalg og sin oppbygging kravet til ytelsesnivå In2 (D-s2,d0)? Vil en brann i det elektriske anlegget (stikkontakt, bryter) integrert i spilepanelveggen kunne spre seg til selve veggen og antenne denne fra baksida av spilene via den brennbare Tyvekduken? Vil en sprinklerinstallasjon kunne begrense eller stoppe en brann som oppstår skjult i tilknytning til en slik overflate/kledningsløsning? l i C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 53 53

54 God nok dokumentasjon - For dårlig ytelse? Branntest av spilepanelet iht NS-EN 13823:2002 (SBI Small Burning Item test) t) Prøvningsresultatene viste følgende resultater: - FIGRA = 559 W/s (Brannutviklingsindeks) - THR600 = 43 MJ (Total varmeavgivelse i løpet av 10 minutter) - TSP600 = 10 m 2 (total røykproduksjon) Testen viser følgende parameterutvikling i løpet av brannforløpet: - Brannutviklingen steg fra 0 W/s til 559 W/s momentant - Den gjennomsnittlige varmeavgivelseshastigheten HRR beregnet som 30 sekunders gjennomsnitt steg fra 0 kw til ca 70 kw i løpet av 2-3 minutter C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 54 54

55 God nok ytelse isolert sett For dårlig ytelse totalt t sett? Produkttype: FIGRA (W/s) THR 600 (MJ) Klasse MDF Melamineplater D Kryssfiner-plater ,7 D Sponplater ,9 D Sponplater trekt med papirtapet Valgt løsning: ,7 D Spilepanel p D Sprinkla bygg, ingen åpningsbare vinduer, få brannceller, stort persontall id fåb ll t t tll C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 55

56 Umulig å vurdere.. Avhenger av en eller annen forståelse mellom PRO og KPR Det testen avslører er at brannen i elementene utvikler seg så hurtig at det ikke produseres nevneverdig med røyk (s1). Brannutviklingsindeksen når 559 W/s så godt som umiddelbart, men holder seg under den grenseverdien som skiller klasse D fra klasse E. Påført sprinklervann vil kunne medføre økt grad av ufullstendig forbrenning (redusert brannutvikling) med økt røykutvikling og redusert sikt. Det som derfor må vurderes av brannteknisk rådgiver er hvorvidt den hurtige brannutviklingen i denne spilepanelkledningen vil kunne spre seg så fort at den er en trussel for rømningssikkerheten og personsikkerheten all den tid skolebygget har begrenset med branncelleinndeling mellom undervisningsarealene, basearealene, korridorene og rømningsarealene, ingen rømning via vindu C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 56 56

57 Brannteknisk konsept Er det godt nok å dokumentere at de enkelt fravik/avvik hver for seg er ivaretatt uten å se dette i en helhetlig sammenheng med de øvrige valgte ytelser som er tatt direkte ut fra VTEK? Vil et sprinkleranlegg kunne kompensere for alle type fravik hver for seg og i sum? Hva skal kreves av dokumentasjon for å vise hvilken effekt et sprinkleranlegg har i forhold til de ytelser det skal erstatte? Er det preakseptert å samle 270 barn i alderen 5-7 7årienog samme branncelle bestående av flere rom? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 57 57

58 Uoverensstemmelser mellom 11, 12, 13 og Ab Arbeidsplassforskriften kift Rømningsbredder Rekkverkshøyder k Åpningsbarhet på vinduer Merking i gulv for rømning kontra UU C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 58 58

59 Avstand Bad C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 59

60 Hvordan brannbeskytt e stålet over badene? C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 60

61 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 61

62 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 62

63 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 63

64 C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 64

65 God nok ytelse? Brannverntiltak: Det er ikke plass til hender eller annet utstyr for å få isolert vekk stålet Kan det kombineres bruk av brannmaling og Conlitt på deler av stål i et bæresystem? Kan treverk som føres inntil stål inngå som en del av brannbeskyttelsene C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 65 65

66 Gjenganger i tvistesakene: Rammeforholdene Varierende rammebetingelser Langvarige byggesaker med utskiftning av prosjekterende (PRO) Kompliserte byggverk med ukontrollerte endringer underveis For liten involvering av kompetent kontrollerende (KPR) Kontrollerende (KPR) har et utydelig mandat; kvalitetssikring t ik i og/eller revisor på vegne av myndighetene? Varierende ivaretakelse og utydelige grenseflater mot annet regelverk Brannvernslovgivning, internkontroll, Bruk av ytelseskutt for å redde uheldige løsninger Varierende involvering av bygningsforvalter og bruker Andre behov enn ren personsikkerhet (verdier, tilgjengelighet) C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 66

67 Gjenganger i tvistesakene: analyse, referansebruk og logikk Uklar terminologi, f.eks : sikkerhetsnivå VTEK: sikkerhetsnivå = sikkerhetsmargin Manglende konsistens i den kvalitative analysen: Fremstår ikke som en helhetlig vurdering, en rekke forhold mangler Forutsetningene er ulike og/eller motstridende Logiske brudd mellom forutsetninger, begrensinger og resultater Referansebruk (Kontrollerende skal sjekke dette i detalj) Referansene peker kun, og er ikke detaljerte t (de brukes ikke) Indirekte: referanse til referanse Uklart om de er relevante Lar seg vanskelig kontrollere C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 67

68 Avsluttende kommentarer Manglende retningslinjer på hva som er godt nok! Varierende praksis på hva som er godt nok! Varierende meninger og oppfatning om hva som er godt nok! Stort t sett gjøres det god brannteknisk k prosjektering Utførelse: ingen oversikt over omfanget av branntekniske byggefeil C:\My documents\pro\ \forskrifter.ppt Side 68

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996

Brann i rekkehus. Sammendrag. 1. Innledning. 2. Utforming av rekkehus. 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 Melding HO-3/97 Brann i rekkehus Sammendrag 1. Innledning 2. Utforming av rekkehus 3. Statistikk. Analyse av rekkehusbranner i 1995 og 1996 4. Vurdering av dagens krav 5. Utbedring av eksisterende rekkehusbebyggelse

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: 74 01 56 50 Fax: 74 01 56 51 am@tronderplan.no www.tronderplan.no Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: 74 20 91 70 Postboks 480 Fax: 74 20 91 71 7801 Namsos Trønder-plan

Detaljer