REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr SCHJONGSLUNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 298-03 SCHJONGSLUNDEN"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr SCHJONGSLUNDEN Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Sist endret Alternativ 2 1.gangs behandling i planutvalget , sak 0091/04 Offentlig høring gangs behandling i planutvalget , sak 0124/05 Formannskapet , sak 0139 Vedtatt av kommunestyret , sak 0106 Mindre vesentlig endring , sak 150/06 (kun endring på plankart, ikke i bestemmelsene) Mindre vesentlig endring , sak 14/07 (kun endring i bestemmelsene, ikke på plankartet) Vesentlig endring: 1.gangs behandling i planutvalget , sak 90/09 1.gangs behandling i formannskapet , sak 107/09 Offentlig høring gangs behandling i planutvalget., sak. Formannskapet., sak Vedtatt av kommunestyret, sak 1. Reguleringsformål Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. Området reguleres til følgende formål (Pbl 25): - Byggeområder Områder for særskilt angitt allmennyttig formål - Offentlige trafikkområder Kjøreveg Gang- og sykkelveg, fortau Parkeringsplass - Friområder Parkbelte Anlegg for idrett og sport - Fareområde Område med flomfare - Spesialområder Friluftsområde Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet - Områder med kombinerte formål Forretning / kontor / anlegg for idrett og sport Allmennyttig / anlegg for idrett og sport Parkering / anlegg for idrett og sport Parkering / friluftsområde De ulike formålene er vist på plankartet s. 1 / 10

2 FORMÅLSBESTEMMELSER DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 2. Byggeområder 2.1 Områder for allmennyttig formål Områdene BA-1, BA-2, BA-3 og BA-4 skal nyttes til byggeområder for allmennyttig formål med underformål anlegg for idrett og sport. Område BA-4 skal nyttes til flerbrukshall. 2. Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA). Maksimal utnyttelse i område BA-1 = 90 % BYA Maksimal utnyttelse i område BA-2 = 70 % BYA Maksimal utnyttelse i område BA-3 = 90 % BYA Maksimal utnyttelse i område BA-4 = 100 % BYA 3. Byggehøyde Maksimal byggehøyde for gesims og for møne beregnes i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte høyder. I område BA-1 er maksimal byggehøyde 7,0 m for gesims og 11,0 m for møne I område BA-2 er maksimal byggehøyde 6,0 m for gesims og 9,0 m for møne I område BA-3 er maksimal byggehøyde 9,0 m for gesims og 10,0 m for møne I område BA-4 er maksimal byggehøyde 12,5 m for gesims og 12,5 m for møne. 4. Byggegrense Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensen, med minimum 1 meter avstand fra formålsgrensen. For BA-4 kan det bygges helt ut til formålsgrensa. 5. Takform I områdene BA-1, BA-2, BA-3 og BA-4 skal bygningene ha saltak eller flatt tak. For område BA-4 skal takform være pulttak, saltak eller krumt tak. Takformen skal bidra til å nedskalere inntrykket av bygningen. 6. Materialbruk og fargevalg I området BA-4 tillates kun naturmateriale som tre, stein, tegl, glass og betong. Valg av materiale og utforming skal benyttes for å nedskalere inntrykket av bygningen samt for å få den til å harmonere med de omkringliggende naturlige omgivelsene. Fargevalg skal tilpasses naturen rundt samt stadionbygget. 7. Parkeringsdekning Det stilles ikke krav om parkeringsdekning i henhold til kommunal vedtekt. Det kreves ikke opparbeidet parkeringsplasser innenfor det enkelte byggeområde. Det skal opparbeides parkeringsplasser på egne områder avsatt til formålet. 8. Gjerder Det tillates ikke oppført gjerder rundt byggeområdene. Unntak gjelder for gjerde mellom bygning i byggeområde BA-1 og friområde FI-6 (friluftsbadet) og mellom flerbrukshallen i området BA-4 og FI-6. Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. s. 2 / 10

3 9. Skilt, reklame o.l. Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon. 10. Flaggstenger Inntil 2 flaggstenger pr bygning er tillatt innenfor byggeområdene. 3. Offentlige trafikkområder 3.0 Felles bestemmelser for offentlige trafikkområder Områdene kan nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på plankartet. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til trafikkområdene. 2. Tekniske planer Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av kommunen. 3. Vegstandard Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. 4. Avkjøringsforhold Avkjørsler er vist på plankartet. Avkjørsler skal være iflg kommunal norm. 5. Utførelse av terrengbehandling Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 3.1 Kjøreveg Områdene kan nyttes til formål offentlig trafikkområde; kjøreveg. 2. Stenging Det tillates oppført port / bom for stenging av vegene TV-2 og TV-3 ut mot Ringeriksgata (TV- 1). 3.2 Gang/sykkelveg, fortau Områdene kan nyttes til formål offentlig trafikkområde; gang/sykkelveg, fortau. 3.3 Parkeringsplass Parkeringsplassene er beregnet for offentligheten. I forbindelse med arrangementer kan kommunen legge restriksjoner på parkeringen innenfor planområdet. 2. Frisikt Parkeringsplasser skal ikke anlegges slik at parkeringen blir til hinder for sikt i kryss og avkjørsler. Frisiktlinjer er vist på plankartet. s. 3 / 10

4 4. Friområder 4.0 Felles bestemmelser for friområder Områdene skal nyttes til formål friområde, med underformål som angitt på plankartet. 2. Skilt, reklame o.l. Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon. 4.1 Parkbelte 1. Funksjon Områdene som er vist som parkbelte på plankartet skal være parkmessig sone mellom trafikkområde og annet område. Områdene skal inneholde trerekker. Eksisterende trær skal bevares og nye trær skal plantes i tilsvarende rytme som eksisterende trær. 2. Bygg og anlegg Bygninger eller anlegg tillates ikke oppført i parkbeltet. Unntak gjelder lyktestolper og i noen områder gjerder (gjerder: se pkt 3). 3. Gjerder I områder avsatt til parkbelte langs Ringeriksgata kan det oppføres flettverksgjerder. Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal ikke hindre innsyn. 4.2 Anlegg for idrett og sport 1. Funksjoner/bruk Område FI-1 skal primært nyttes til ball-løkke Område FI-2 skal primært nyttes til ball-løkke Område FI-3 skal primært nyttes til friidrettsarena med tribuner, sekundært til fotball Område FI-4 skal primært nyttes til fotballbane Område FI-5 skal primært nyttes til sandvolleyballbaner Område FI-6 skal primært nyttes til friluftsbad Område FI-7 skal primært nyttes til fotballbane Annen bruk kan tillates i den grad den ikke er til vesentlig hinder for den primære bruken. 2. Banemateriale Arealet innenfor løpebanen i område FI-3 skal ha naturgress. 3. Gjerder Det kan føres opp gjerde rundt område FI-3 og FI-4. Det skal være gjerde rundt område FI-6 så lenge det nyttes til friluftsbad. Det kan føres opp gjerde mot kjøreveg i friområdet FI-1. Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. 4. Bygninger på området Det tillates ikke oppført bygninger på områdene FI-1, FI-2, FI-4, FI-5, FI-6 eller FI-7. På område FI-3 kan det oppføres tribuneanlegg. s. 4 / 10

5 5. Tribuneanlegg I område FI-3 kan det oppføres tribuner. Maksimal byggehøyde for gesims og for møne beregnes i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. Maksimal byggehøyde er 5,0 m for gesims og 6,0 m for møne Tribuneanlegg kan ikke plasseres utenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense kan tribunen plasseres helt inntil formålsgrensen. 5. Fareområder 5.1 Område med flomfare 1. Funksjoner/bruk Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200-års flom. Dersom det skal oppføres bygninger i fareområdene, må punkt 2, under, oppfylles. 2. Vilkår Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak gjennomføres. + 69,2 er nivået for 200-årsflom på stedet. Alle bygg og installasjoner utføres med sikkerhetsmargin 0,5 m slik at de tåler flom opp til kote + 69,7. For gressbaner til fotball stilles det ikke krav om flomsikringstiltak, men banen må ikke ligge lavere enn kote Spesialområder 6.1 Friluftsområde (på land) 1. Funksjon Område SF-1 kan nyttes til friluftsliv. Området skal være skogkledd med naturlig vegetasjon og høye trær. Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 2. Bygg og anlegg Gangstier og benker tillates opparbeidet i friluftsområdet. Det kan ikke anlegges brygger eller båtutsettingsplasser i friluftsområdet. Gjerder tillates ikke i friluftsområdet. Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdet. 3. Skogsdrift Skogsdrift tillates ikke i friluftsområdet. Inngrep i terreng og vegetasjon ut over alminnelig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også lagring, tilrigging, massedeponering og annen bruk av arealene, når det etter kommunens skjønn vil komme i strid med reguleringsplanens målsetting. 4. Kantvegetasjon langs elva Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Inngrep som berører elvekanten tillates i utgangspunktet ikke. Dersom det likevel er behov for inngrep, skal naturverdiene og inngrepets konsekvens for disse verdiene, dokumenteres. Det skal også redegjøres for alternative muligheter for løsning av behovet som er årsaken til inngrepssaken. s. 5 / 10

6 6.2 Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet 1. Reguleringsformål Område SK-1 skal nyttes til pumpestasjon. 2. Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA). Maksimal utnyttelse i område SK-1 = 35 % BYA 3. Byggehøyde Maksimal byggehøyde for gesims og for møne beregnes i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte høyder. I område SK-1 er maksimal byggehøyde 4,0 m for gesims og 4,0 m for møne 4. Takform I område SK-1 skal bygningene ha saltak eller flatt tak. 5. Gjerder Det tillates ikke oppført gjerder rundt område SK Områder med kombinerte formål 7.1 Forretning / kontor / anlegg for idrett og sport Område F/K/I-1 skal primært nyttes til hovedarena for fotball Område F/K/I-1 kan nyttes til kombinert formål : - byggeområder for forretning - byggeområde for kontor - friområde, med underformål anlegg for idrett og sport Formålene forretning og kontor skal være relatert til friluftsliv, sport og idrett, og virksomheten skal ikke gi konflikt med det primære formålet. 2. Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad i område F/K/I-1 beregnes som tillatt bruksareal (T-BRA) for kontor og forretning, og maksimalt antall tilskuerplasser for tribuneanlegg. Maksimalt tillatt bruksareal for kontor og/eller forretning T-BRA = m 2. Maksimalt antall tilskuerplasser = 3000 stk. 3. Byggehøyde Maksimal byggehøyde for gesims og for møne beregnes i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte høyder. I område F/K/I-1 er maksimal byggehøyde 12,0 m for gesims og 12,5 m for møne 4. Byggegrense Bygning / tribuneanlegg kan ikke plasseres utenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense kan tribunen plasseres helt inntil formålsgrensen. 5. Takform I område F/K/I-1 skal bygningene / tribuneanleggene ha pulttak eller flatt tak. 6. Parkeringsdekning Det stilles ikke krav om parkeringsdekning i henhold til kommunal vedtekt. Eventuelle parkeringsplasser innenfor område F/K/I-1 må inkorporeres i tribuneanlegget. s. 6 / 10

7 7. Gjerder Det kan føres opp gjerde rundt område F/K/I-1. Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. 8. Skilt, reklame o.l. Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon. 9. Flaggstenger Inntil 4 flaggstenger er tillatt innenfor område F/K/I Allmennyttig / anlegg for idrett og sport Området skal nyttes til formål allmennyttig / anlegg for idrett og sport. 2. Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%BYA). Maksimal utnyttelse i område A/I-1 = 15 % BYA 3. Byggehøyde Maksimal byggehøyde for gesims og for møne beregnes i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. Luftinntak / -utkast o.l. kan tillates inntil 1,0 m over de angitte høyder. I område A/I-1 er maksimal byggehøyde 4,0 m for gesims og 6,0 m for møne 4. Byggegrense Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensen, med minimum 4 meter avstand fra formålsgrensen. Bygning skal ikke plasseres i område med flomfare. 5. Takform I område A/I-1 skal bygningene ha saltak eller flatt tak. 6. Parkeringsdekning Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. 7. Gjerder Det tillates ikke oppført gjerder rundt byggeområdene. Unntak gjelder for gjerde mellom eventuelt anlegg for idrett og sport og kjøreveg TV-3 Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. 8. Eksisterende bebyggelse Dagens virksomhet som vandrerhjem kan drives innenfor eksisterende bygningsmasse, men endra bruk og endra bygningsmasse må være i tråd med planformålet. 9. Skilt, reklame o.l. Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon. 10. Flaggstenger Inntil 2 flaggstenger er tillatt innenfor område A/I-1. s. 7 / 10

8 11. Bevaring av vegetasjon og terreng Eksisterende trær i område A/I-1 skal bevares. 7.3 Parkering / anlegg for idrett og sport Område P/I-1 er primært beregnet for skøytelek om vinteren. Området kan også nyttes til ballspill eller til parkering i forbindelse med enkeltarrangementer innenfor planområdet. I forbindelse med arrangementer kan kommunen imidlertid også legge restriksjoner på parkeringen innenfor planområdet. 2. Opparbeiding Området skal ha en overflate som egner seg for islegging om vinteren. 3. Gjerder Det kan føres opp gjerde mot kjøreveg i område P/I-1. Gjerdene kan være inntil 3,0 m høye. Gjerdene skal være flettverksgjerder og ikke hindre innsyn. 4. Avkjøringsforhold Det kan etableres avkjørsel til område P/I-1 fra kjøreveg TV Bygninger på området Det tillates ikke oppført bygninger på område P/I Parkering / friluftsområde Område P/F-1 kan nyttes til parkering i forbindelse med enkeltarrangementer innenfor planområdet. I forbindelse med arrangementer kan kommunen imidlertid også legge restriksjoner på parkeringen innenfor planområdet. Område P/F-1 er primært friluftsområde. Bestemmelsene knyttet til friluftsområde SF-1 skal derfor også gjelde for område P/F-1. Se Bevaring av vegetasjon og terreng Eksisterende trær i område P/F-1 skal bevares. 3. Opparbeiding Området skal ikke opparbeides til parkeringsplass. Parkering må i tilfelle skje på eksisterende skogsbunn mellom trærne. 4. Avkjøringsforhold Det skal ikke opparbeides egne avkjørsler til område P/F-1 5. Bygninger på området Det tillates ikke oppført bygninger på område P/F-1. s. 8 / 10

9 BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 8. Rekkefølgebestemmelser 1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 2. Brannvann Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 3. Flomsikring Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke tar skade av flom opp til kote + 69,7. Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 4. Sykkelparkering Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger eller anlegg før det er etablert parkeringsplasser for sykler. Parkeringsplasser for sykler skal ligge nærmere inngang enn parkeringsplasser for biler. Minimumskrav: 0,1 sykkelparkeringsplass pr tilskuerplass 0,2 sykkelparkeringsplasser pr utøver, funksjonærer og andre. 5. Offentlige trafikkområder TP-7, TP-8, TV-2, TV-3, TV-4, TV-6 og alle tilliggende gang/sykkelveier, samt TG-9, må opparbeides før det gis brukstillatelse for BA Bygninger som skal rives Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygning på BA-4 før eksisterende bygninger på BA- 4 er revet. 5. Spesielle forutsetninger for tribuneanlegg a) Følgende forutsetninger gjelder spesielt for tribuner i tilknytning til hovedarena for fotball og eventuelle nye tribuner for friidrettsarena: Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tribuneanlegg før følgende anlegg er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen: - Stenging av sydligste del av Kongens gate (syd for Owrens gate) ved Owrens gate b) Det kan ikke gis brukstillatelse for tribuneanlegg før skiltplan for tilstøtende boligområde er vedtatt og skilting er utført. Dette innbefatter : - Schjongs gt. stenges for gjennomkjøringstrafikk med skilt Innkjøring forbudt - med underskilt Kjøring kun til eiendommene. Skiltingen skal være utført innen Soneparkering for boligområdet Løkka og Schjongstangen. 1-2 frikort skal tilkomme hver husstand. Skiltingen skal være utført innen s. 9 / 10

10 6. Spesielle forutsetninger for kontor- og forretningsarealer a) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for kontor- og forretningsarealer uten at det samtidig foreligger planer for tribuneanlegg på den aktuelle siden av fotballbanen. b) Før det kan gis igangsettingstillatelse for kontor- og forretningsarealer skal de følgende anlegg være gjennomført i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen: - Tydelig skilting av henholdsvis parkering og parkering forbudt i det tilgrensende boligområdet - Stenging av sydligste del av Kongens gate (syd for Owrens gate) ved Owrens gate 6. Flytting av gjerder Gjerdet rundt friluftsbadet må flyttes og reetableres før det gis brukstillatelse for BA Bestemmelser om endring av formål over tid, etter visse vilkår Se 7.2. Til informasjon (ikke del av planens juridisk bindende bestemmelser): Kulturminner Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8.2. Radon Det må gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m 3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig. s. 10 / 10

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr SCHJONGSLUNDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr SCHJONGSLUNDEN RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 298-03 SCHJONGSLUNDEN Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 03.05.2004. Sist endret 28.08.2009 Alternativ 5 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-03 SCHJONGSLUNDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-03 SCHJONGSLUNDEN RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-03 SCHJONGSLUNDEN Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 03.05.2004. Sist endret 15.02.2011 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-05 SCHJONGSLUNDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-05 SCHJONGSLUNDEN RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_298-05 SCHJONGSLUNDEN Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 03.05.2004. Sist endret 30.10.2014 1.gangs behandling

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 241-02 Hvervenenga

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 241-02 Hvervenenga RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 241-02 Hvervenenga Utarbeidet av PRO-team as på vegne av Conceptor Eiendom as. Sist revidert av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 282 BÅLERUDMARKA

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 282 BÅLERUDMARKA Vedtatt RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 282 BÅLERUDMARKA Utarbeidet av Ringerike kommune, plan- og bygningstjenesten 15.12.2000 Sist revidert av Ringerike kommune, Miljø-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign.

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Endringsliste: Nr Endring Dato Sign. RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. Utarbeidet av, 13.4.2015 Sist revidert 20.05.15 1.gangs behandling i planutvalget Offentlig høring 2.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for HØNEN GÅRD

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for HØNEN GÅRD RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen, 19.2.2015 Sist revidert DATO REGULERINGSBESTEMMELSER 0605-397 Detaljregulering for HØNEN

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11. RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12 Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.06 Varsel om oppstart,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. REGULERINGSBESTEMMELSER 0605-399: Ny skole og boligområde Benterud

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret. REGULERINGSBESTEMMELSER 0605-399: Ny skole og boligområde Benterud RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER 0605-399: Ny skole og boligområde Benterud Utarbeidet av SG Arkitektur, Sist revidert: Ringerike kommune 13.11.15

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 323 05 Eikli sør, næringsområde

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 323 05 Eikli sør, næringsområde RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 323 05 Eikli sør, næringsområde Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 23.02.07 Sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR INGENIØR RYBERGSGATE 20 og 42 REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR INGENIØR RYBERGSGATE 20 og 42 REGULERINGSBESTEMMELSER Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse Arkivkode Sted Sist datert: 03/3345-22 PLA 223 DRAMMEN 24.08.2006 1. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR INGENIØR RYBERGSGATE 20 og 42 REGULERINGSBESTEMMELSER 1.1 Området

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 08.7.2015 Revidert 12.8.2015 Revidert REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1 1.gangs behandling i

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY

ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY Dato: 10 / 12-2008 Dato for siste revisjon: Dato for planutvalgets vedtak: Dato for bystyrets vedtak: Dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: 0633 2004012 NORE OG UVDAL KOMMUNE. Dato: 06.04.2011 Vedtatt av kommunestyret den 28.03.2011, sak nr.: 12/11 1. Generelt. Planens grenser fremkommer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANG BRENNERI. Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:12.12.07 Sist revidert: 20.06.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANG BRENNERI. Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:12.12.07 Sist revidert: 20.06. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VANG BRENNERI Arkivopplysinger: Saksbeh.:PJO Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:12.12.07 Sist revidert: 20.06.08 Opplysninger

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.05, 03.05.05, 05.09.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.03.05,

Detaljer

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden Planbeskrivelse for Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hensikt med planen... 3 Hovedinnhold... 3 Planens forhold til rammer og hovedlinjer

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for.plan nr. Dato: 1 Fellesbestemmelser Merknader (Kolonnen strykes før planen sendes inn). Krav til uteoppholdsareal For hver boenhet skal det avsettes xx m² uteoppholdsareal.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE

REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 05.04.04. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.04.04, 15.05.04, 11.10.04 (Skien kommune)

Detaljer

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Området Draget på Dale i Kristiansund var opprinnelig omfattet av reguleringsplan R-183, stadfestet 24.06.1987. Vestre del av området er

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Ytre Stamsund Sist revidert 10.11.2010 1. Generelt I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som i tilhørende

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Arkivsak: 12/5204 Arkivkode: PLANR 4048 Sakstittel: PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.- Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt:

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt: TYSVÆR KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: 2016 12 Vedtatt: 1 Avgrensing og formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg for Falkeid IL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Midtbakken Bekoskogen reguleringsplan. Formålet med reguleringsplan og de tilhørende bestemmelsene er:

Reguleringsbestemmelser for Midtbakken Bekoskogen reguleringsplan. Formålet med reguleringsplan og de tilhørende bestemmelsene er: Reguleringsbestemmelser for Midtbakken Bekoskogen reguleringsplan Arkiv: L12272.54 Planid: 19980016 Vedtatt: 14.10.1996 Oppdatert med mindre endring vedtatt 14.03.12 Formålet med reguleringsplan og de

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 311 BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 311 BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 311 BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD 1.gangs behandling i planutvalget 04.04.05 sak 0036/ 0 Offentlig høring 09.04.05-09.05.05

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer