RINGERIKSBANEN UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL INFORMASJONSMØTE 20.MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKSBANEN UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL INFORMASJONSMØTE 20.MARS 2014"

Transkript

1 RINGERIKSBANEN UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL INFORMASJONSMØTE 20.MARS

2 Program Møteleder: Torild Hage, Jernbaneverket Perspektiver for utvikling av jernbanen Ringeriksbanens plass i InterCity utbyggingen Lars Christian Stendal, Regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket, Plan Sør/Vest Ringeriksbanen; utredning før plan etter plan- og bygningsloven Cecilie Bjørlykke; Prosjektleder Torben Brand; Kapasitetsutredning og tilbudskonsept Bjørn Kummeneje; Alternativutvikling Nina Tveiten; Påkobling Hønefoss og Sandvika E 16 Skaret Hønefoss og forholdet til Ringeriksbanen Gert Myhren, planleggingsleder, Statens vegvesen, Region sør Lunsj KVU-Hønefoss - Ringeriksbanen og stasjonsbyen Hønefoss Inger Kammerud, prosjektleder, Statens vegvesen, Region sør Ringeriksbanen og utviklingspotensialet. Råd til utredningsfasen Per Berger, ordfører i Hole kommune Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune Avslutning 2

3 Perspektiver for utvikling av jernbanen Ringeriksbanens plass i InterCity utbyggingen Lars Christian Stendal, Regional planog utviklingsdirektør, Jernbaneverket, Plan Sør/Vest 3

4 Perspektiver for utvikling En moderne jernbane mellom Sandvika og Hønefoss vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo mot Ringerike, og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil reduseres med inntil én time. En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom Østlandet og Vestlandet. 4

5 Ringeriksbanens plass i InterCity utbyggingen 5

6 Utredningsarbeid for Ringeriksbanen Oppdragsbrev, SD Premiss: En av Intercitystrekningene Ikke nødvendig med KVU Utbyggingsalternativ med dobbeltspor og høyere hastighet Byggestart så tidlig som mulig i siste seksårsperiode Vurdere statlig (regulerings)plan og OPS 6

7 Utredningsbehov Oppdragsbrev, SD og mandat Utvikle utbyggingsalternativer med dobbeltspor og dimensjonerende hastighet Oppdatert kostnadsanslag og beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet Forholdet til dagens kapasitet gjennom Oslo Forholdet til E16 Forholdet til andre utredninger Vurdering av statlig plan Utbyggings- og finansieringsmodell 7

8 Ringeriksbanen og E16 Mandat for koordinering, SD : Legge til grunn at det i transportkorridoren skal bygges både vei og bane Føring: sammenhengende utbygging av E16 Avklare viktige grenseflater mellom vei og jernbane frem mot sommeren Om/hvor det bør være felles korridor Felles leveranse til SD 15. juni

9 Organisering, fremdrift og arbeidsopplegg Cecilie Bjørlykke Prosjektleder Kjernegruppe 9

10 Rammer for utredningen IC KVU Oslonavet R2027 E16 Ringeriksbanen Bred samfunnsanalyse av godstransport Vern KVU Hønefoss Kommunale arealstrategier Byutvikling Knutepunktsutvikling Kollektivsystem og transportsystem 10

11 2 1 Fase 1: Hovedgrep og byggeklosser 3 4 RINGERIKSBANEN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER MELLOM HØNEFOSS OG SANDVIKA AKTIVITETER I FASE 1 1 HOVEDGREP 2 HØNEFOSS 3 HØNEFOSS KROKSUND 4 KROKSUND 5 SANDVIKA Kartet viser traseer fra KDP E16 Skaret - Hønefoss og KDP for Ringeriksbanen 5 11

12 Fase 2: Helhetlige alternativ og grensesnitt til E16 Helhetlige alternativ: På bakgrunn av resultatene fra fase 1 settes elementene sammen til helhetlige utbyggingsalternativ. Fellesparseller med E16: Som del av alternativutviklingen avklares det hvilke parseller som er aktuelle for felles trase veg/bane. Detaljeringsgrad: Alternativene utvikles til et nivå som har en nøyaktighet som gir et godt nok grunnlag for kostnadsberegning og samfunnsøkonomisk beregning. 12

13 Fase 3: Samfunnsøkonomisk analyse Kostnadsvurdering: Nøyaktighetsnivå som for Intercity - +/- 40 pst. Markedspotensial: Det gjøres nye trafikkberegninger for korte og lange reiser. Eksisterende materiale/trafikkberegninger brukes for å gi modellarbeidet en god ramme. Samfunnsøkonomi: Samfunnsøkonomisk analyse gjennomføres i tråd med metodehåndbok JD 205 Fasen oppsummeres med en oversikt over samfunnsøkonomien i de aktuelle utbyggingsalternativene 13

14 Fase 4: Siling og anbefaling Siling; anbefaling av hvilke utbyggingsalternativer som videreføres Anbefaling av planprosess vil bygge på silingsresultatet OPS 14

15 Framdrift RINGERIKSBANEN IC KVU-O E16 Overordnet prosjektplan Oppstart, oppbemanning Hovedgrep og byggeklosser Alternativutvikling Samarbeid med SVV Kostnadsvurdering Trafikkmodellering Samfunnsøkonomisk analyse Prosess og planform Vurdering av OPS Siling, rangering, anbefaling Sammenstilling, rapportering Behandling SD, Oppstart off. planprosess Utbyggingsstrategi, inkl RRB Konseptdokument Teknisk designbasis Transportanalyser Spesialanalyser og kostnadsberegninger Behov, mål, krav, konsepter Innsigelsesbefaring, MD Delt. Fase 2 J F M A M J J A S O N D x MILEPÆLER M1 M2 M3 M4 M5 15

16 Prosjekteiers representant Anette Aanesland Prosjektleder, SVV Nils Brandt Planleggingsleder/ KDP gr.lag Gert Myhren KJERNETEAM Prosjekteier Anita Skauge Prosjekteiers representant Lars Chr Stendal Prosjektleder, JBV Cecilie Bjørlykke Planprosess Hanne Dybwik- Rafto PROSJEKTRÅD: Statens vegvesen v. Kjell Inge Davik Prosjektdirektør IC Trafikk og Marked Infrastruktur KONFLIKTLØSNINGS- GRUPPE (dep. mandat) SAMARBEIDS- GRUPPE Kjerneteam IC KVU Oslonavet R2027 Kommuner Fylkeskommuner REFERANSEGRUPPE (Adm. og politisk) Hole kommune Ringerike kommune Bærum kommune Buskerud og Akershus Fylkeskommuner Fylkesmann SVV Miljø/KDP gr.lag Frode N. Bye Alternativutvikling Bjørn Kummeneje Nina Tveiten Torben Brandt NN fagansvar veg Samfunnsøkonomi Nils Henning Anderssen 16

17 Prosjekteier Prosjekteiers representant REFERANSEGRUPPE: Ringerike kommune: ordfører Kjell B Hansen Fylkesmannen i Buskerud: Avd.direktør Øivind Holm Hole kommune: Ordfører Per Berger, Per Christian Gomnæs, Kommunalsjef Heming Herdlevær Bærum kommune: Ordfører Lisbeth Hanner Krogh Samfunnsdirektør Arthur Wøhni Buskerud Fylkeskommune: Politiker Trond Johansen, Administrasjon Gro R. Solberg Hordaland Fylkeskommune: Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes Prosjektleder Kjernegruppe SAMARBEIDSGRUPPE: Ringerike kommune: Ingeborg Faller Hole kommune: John-Morten Landrø, Hilde Bendz Bærum kommune: Kari Sagbakken Buskerud fylkeskommune: Runar Stustad Fylkesmannen i Buskerud: Øivind Holm KVU Oslo-navet: Øyvind Røslett, IC: Forum Nye Bergensbanen: A. Nes Akershus Fylkeskommune: Tom Granquist 17

18 Kapasitetsutvikling Ringeriksbanen fra resultatmål til infrastrukturmodell Torben Brand Kjernegruppe Kapasitet RINGERIKSBANEN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER MELLOM HØNEFOSS OG SANDVIKA AKTIVITETER I FASE 1 1 HOVEDGREP 2 HØNEFOSS 3 HØNEFOSS KROKSUND 4 KROKSUND 5 SANDVIKA Kartet viser traseer fra KDP E16 Skaret - Hønefoss og KDP for Ringeriksbanen 5 18

19 Kapasitetsplanleggingsprosess 1. Operasjonalisering av mål 2. Nettverkskonsept (banens rolle i nettverket) 3. Tilbudskonsept innen en bane 1. Linjer 2. Vektet stoppmønster 3. Frekvens 4. Operasjonalisering av tilbudskonsept i et infrastrukturkonsept 1. Mulighetsrom 2. Transportanalyse 1. Bruk standard verdier som banekonsept/teknisk designbasis/strategisk rammeverk 19

20 Kapasitetsplanleggingsprosess 1. Operasjonalisering av mål 2. Nettverkskonsept (banens rolle i nettverket) 3. Tilbudskonsept innen en bane 1. Linjer 2. Vektet stoppmønster 3. Frekvens 4. Operasjonalisering av tilbudskonsept i et infrastrukturkonsept 1. Mulighetsrom 2. Transportanalyse 1. Bruk standard verdier som banekonsept/teknisk designbasis/strategisk rammeverk IC beslutning 20

21 Strekningskapasitet og infrastruktur Kilde: Jernbaneverkets Perspektivutredning: «En jernbane for framtiden - Perspektiver mot 2040» 21

22 Blandet trafikk reduserer kapasiteten Sandvika Hønefoss 00:00 01:00 22

23 Kjøretidsforskjeller 23

24 Tilbudskonsept som forutsatt Ringeriksbanen isolert sett 5-6 tog i timen og retning på grunn av ulikt stoppmønster i grunnrute Med godstog i avvikssituasjoner gir et redusert tilbud Østlandsnettverket for Ringeriksbanen R2027: tilgjengelig kapasitet 2 IC/lokaltog pr time og retning, og ett fjerntog hver 4. time og retning Ruteplan på lang sikt (økt kapasitet i Oslokorridoren) Trolig 4-5 tog pr time og retning på Ringeriksbanen pga. tilpasning til øvrig trafikk 24

25 Stasjonsområder Hønefoss og Sandvika Se behov for: Baneforbindelser Linjestruktur Vending Hensetting Hastighet Plattformer Kilde: Veileder for kapasitetssterke og robuste infrastruktursystemer, Jernbaneverket (PAK) Kilde: Veileder for prosjektering av kapasitetssterke hensettingsanlegg, Jernbaneverket (PAK) 25

26 2 1 3 Utbyggingsalternativer Bjørn Kummeneje Kjernegruppe Alternativutvikling RINGERIKSBANEN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER MELLOM HØNEFOSS OG SANDVIKA AKTIVITETER I FASE 1 1 HOVEDGREP 2 HØNEFOSS 3 HØNEFOSS KROKSUND 4 KROKSUND 5 SANDVIKA Kartet viser traseer fra KDP E16 Skaret - Hønefoss og KDP for Ringeriksbanen 4 5 FASE 2: ALTERNATIVUTVIKLING 26

27 2 1 3 Kroksund Hønefoss Områder med høy verdi for natur, kultur og landbruk Hva tåles av inngrep? Samordning med E16 Mulige avbøtende tiltak 4 Kryssing Kroksund Aktuelle kryssingspunkt Ulike bruløsninger Samordning med E16 Tilpasning og design 3 RINGERIKSBANEN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER MELLOM HØNEFOSS OG SANDVIKA AKTIVITETER I FASE 1 1 HOVEDGREP 2 HØNEFOSS 3 HØNEFOSS KROKSUND 4 KROKSUND 5 SANDVIKA Kartet viser traseer fra KDP E16 Skaret - Hønefoss og KDP for Ringeriksbanen 4 5 FASE 2: ALTERNATIVUTVIKLING 27

28 TraséMange via Åsa vedtatt av Kroksund - Hønefoss Stortinget 2002 verneinteresser Oppdatering til dobbeltspor og best mulig tilpasning til E16 og verneinteresser i området Nye planer for E16 følger de samme hovedkorridorene som Ringeriksbanen fra 1999 Komitemerknad 2007: «ber om at Kroksundalternativet blir vurdert på nytt

29 4 Kryssing av Kroksund Jernbane på tilnærmet rett linje Mye er gjort tidligere men må oppdateres Samordning med E16 skissert i 1992 Nå: Dobbeltspor og fire kjørefelt 29

30 Mange ulike konstruksjons- prinsipper kan brukes Skisser fra parallelle oppdrag for SVV og NSB

31 Følsomt område Eksponert og synlig Viktig for fugleliv Viktig for friluftsliv 31

32 Fase 2: Helhetlige alternativ og grensesnitt til E16 Helhetlige alternativ: På bakgrunn av resultatene fra fase 1 settes elementene sammen til helhetlige utbyggingsalternativ. Fellesparseller med E16: Som del av alternativutviklingen avklares det hvilke parseller som er aktuelle for felles trase veg/bane. Detaljeringsgrad: Alternativene utvikles til et nivå som har en nøyaktighet som gir et godt nok grunnlag for kostnadsberegning og samfunnsøkonomisk beregning. 32

33 Helhetlig alternativ Økt hastighet er ønsket Vanskelig å oppnå på strekningen på grunn av Lange tunneler Stigning Stoppmønster Tilpasning til E16 Tilpasning til terreng og verneverdier 33

34 Geometri Det norske regelverket er harmonisert mot europeisk standard Lempeligere krav i 2014 enn i km/h 250 km/h Normalkrav til kurveradius m 4000 m m 3400 m Minstekrav til kurveradius 1999 og m 2900 m 34

35 Gods eller ikke gods? Stigning og fall er viktigst for godstog Jernbane Med godstog Uten godstog Normal krav til stigning 1,25 % 2 % Minstekrav til stigning 2 % 2,5 % Dagens stigning Bergensbanen Voss-Fagernut 2,2 % Veg Nasjonale hoveveger Andre hovedveger Normal krav til stigning 5-6 % 8 % 35

36 Dobbeltspor Omtrent 5 meter bredere enn enkeltspor 36

37 Ett eller to tunnelløp? Europeiske krav til rømningsvei fra tunnel Hver 1000 meter når det er ett tunnelløp Hver 500 meter når det er to tunnelløp Internasjonalt er det en trend at lange tunneler (>15 km) bygges med to tunnelløp Lengste tunnel i vedtatt linje fra 2000: 9,6 km Med direktelinjer: over 17 km To tunnelløp gir større luftmotstand Høyere energiforbruk Redusert topphastighet gir lenger reisetid 37

38 Reisetid og hastighet Økt topphastighet gir ikke alltid stor reisetidsgevinst Stigning og luftmotstand i tunnel reduserer hastigheten Stopp underveis har stor betydning 38

39 Eksempel reisetid Sammenligningsgrunnlag Topphastighet: Topphastighet 200: med to stopp Ett stor tunnelløp (men stigning 2,5%) ca 18 minutter 1,5 minutt raskere 4,5 minutt saktere sekunder raskere 39

40 Optimalisering Kort reisetid er viktigere enn høy hastighet God tilpasning til omgivelser God tilpasning til E16 Kontroll på kostnadene 40

41 Tilkoblingspunkter for Ringeriksbanen ved Sandvika og Hønefoss Nina Tveiten Kjernegruppe påkoblingspunkt RINGERIKSBANEN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV UTBYGGINGSALTERNATIVER MELLOM HØNEFOSS OG SANDVIKA AKTIVITETER I FASE 1 1 HOVEDGREP 2 HØNEFOSS 3 HØNEFOSS KROKSUND 4 KROKSUND 5 SANDVIKA Kartet viser traseer fra KDP E16 Skaret - Hønefoss og KDP for Ringeriksbanen 5

42 Tilkoblingspunkt Hønefoss Kroksund alternativene - mulige stasjoner: Tolpinrud, eks. Hønefoss stasjon og Hønengata Åsa alternativ Hønengata, eks. Hønefoss stasjon Hønengata Mulig stoppmønster: Kroksund alternativer Lokaltog: Tolpinrud, Hønefoss st., Hønengata, Jevnaker eller Tolpinrud, Hønefoss stasjon og vending her eller sløyfe tilbake Fjerntog: Tolpinrud, videre mot Bergen Åsa alternativer Lokaltog: Hønengata, Hønefoss st., ev. Heradsbygda og vende her Fjerntog: Hønefoss st. og videre mot Bergen

43 Tilkoblingspunkt Sandvika Tilkoblingspunkt Jong, avgrening fra nytt dobbeltspor Sandvika Asker i 2 tunneler under Tanumåsen I tillegg vurderes andre mulige avgreningspunkter i Sandvika

44 Tilkoblingspunkt Sandvika ved Jong Tilkobling i 2 tunneler under Tanumåsen jfr. hovedplanen

45 Dimensjoneringsforutsetninger for stasjoner/ holdeplasser Plattform: høyde 760mm, lengde 250m (plass til 350m for minst 1 plattform for nye stasjoner med fjerntrafikk) stigning/ fall ved plattform skal ikke overstige 2 promille spor mot plattform skal ha radius 2000m eller større (helst rett linje) Ved godstogkjøring (permanent blandet trafikk) forbikjøringsspor (helst ved stasjonen) for 600m lange godstog der det er aktuelt Stasjonsstørrelse og fasiliteter vurderes ifht. passasjergrunnlag og togtilbud (bil-, HC-, sykkelparkering, av- og påstigning, buss, buss for tog, taxi, skilting, informasjon, monitorer, venteareal, grøntareal, trapper/ ramper/ heis m.m.)

46 Andre viktige vurderinger Knutepunktsutvikling tilknytning av øvrig veg- og transportsystem Stasjonsløsninger og utforming Overganger bane og øvrig transport Drift, vedlikehold infrastruktur og rullende materiell, beredskap Vending, hensetting Overkjøringsmuligheter hvis det er aktuelt Innføring til Hønefoss med dobbeltspor Kapasitet på Sandvika stasjon på kort og lang sikt Trafikale konsekvenser for alternative tilkoblinger Kapasitet i Vestkorridoren m.m.

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptanalyse Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt av Jernbaneverket

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. Konseptmuligheter. KONSEPTVALGUTREDNING Norconsult for Jernbaneverket

Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. Konseptmuligheter. KONSEPTVALGUTREDNING Norconsult for Jernbaneverket Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Norconsult for Jernbaneverket 16.12.2011 MÅL OG KRAV 1 Konseptvalgutredning IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Oppsummering av merknader til Silingsrapporten Juni 2015 Innledning Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL SILINGSRAPPORT Sist skrevet ut 01.06.15 Side 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

MELD IN(; RINGERIKSBANEN. NSB Hovedkontoret. ETTEI{ PLAN- OG BY(;l'\1!\H;SLOVEI\'S *.B -J. Konsernstab strategi og miljr). l. juli 1992.

MELD IN(; RINGERIKSBANEN. NSB Hovedkontoret. ETTEI{ PLAN- OG BY(;l'\1!\H;SLOVEI\'S *.B -J. Konsernstab strategi og miljr). l. juli 1992. MELD IN(; ETTEI{ PLAN- OG BY(;l'\1!\H;SLOVEI\'S *.B -J KONSEKVENSUTREDNIN(;EJ~ RINGERIKSBANEN NSB Hovedkontoret Konsernstab strategi og miljr). l. juli 1992. NSB, RINGERIKSBANEN l FORORD NSB har til hensikt

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden Bli med oss frem! Sørvestbanen - historien og fremtiden 1 Sørvestbanen - historien og fremtiden I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet

Detaljer

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

Utkast. Handlingsprogram 2010 2019. Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Mai 2009 Versjon 1.

Utkast. Handlingsprogram 2010 2019. Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Mai 2009 Versjon 1. Utkast Handlingsprogram 2010 2019 Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Mai 2009 Versjon 1.0 1 Forord Regjeringen har lagt fram St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal

Detaljer

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet Prosjektplan KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet 1 Innledning Samferdselsdepartementet har, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen

Detaljer

Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport

Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport Pressemelding Nr.: Dato: 12.04.2013 Kontaktperson: Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport Østfold Veg E18 Den pågående utbyggingen av E18 mellom Melleby

Detaljer

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted

Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen. Dokumentasjon og resultater fra verksted Jernbaneverket KS1 Ringeriksbanen Dokumentasjon og resultater fra verksted Klækken Hotell, Hønefoss, 20. og 21. november 2007 1 Innledning... 3 1.1 Kort om KS1 og konseptvalgutredning (KVU)... 3 1.2 Opplegg

Detaljer

UTVIKLING AV BERGENSBENEN MED VEKT PÅ RINGERIKSBANEN, STATUS OG MOGELEGHEITER

UTVIKLING AV BERGENSBENEN MED VEKT PÅ RINGERIKSBANEN, STATUS OG MOGELEGHEITER SAK 11-14 UTVIKLING AV BERGENSBENEN MED VEKT PÅ RINGERIKSBANEN, STATUS OG MOGELEGHEITER Saksopplysning Utviklinga av Bergensbanen og ikkje minst planlegging av Ringeriksbanen er inne i ein spennande og

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

Del 2: Korridorspesifikke analyser

Del 2: Korridorspesifikke analyser Høyhastighetsutredningen 2010-2012 Konklusjoner og oppsummering av Fase 3 Del 2: Korridorspesifikke analyser Jernbaneverket 23. januar 2012 Versjon 1, 23.01.12 1 Høyhastighetsutredningen Konklusjoner og

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens Konsekvensutredning E16 Wøyen - Økri Konsekvensutredning utvidelse til fire felt september 2004 Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult

Detaljer

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen Ringeriksbanen Stasjoner April1993 NSB Eiendomsdivisjonen NSB Eiendomsdivisjonen Forord Stortinget vedtok den 18. juni 1992 at Ringeriksbanen skal realiseres. Den foreslås derved tatt med i NJP 1994-97

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Innst. 273 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 273 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 273 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:83 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn ENDRINGSRAPPORT SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn 01B Forslag til detaljreguleringsplan etter offentlig ettersyn 09.11.2012 ATG KDS KS 00B Endringer etter offentlig ettersyn til kommentering

Detaljer

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE

www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE November 2005 2 Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus. Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus. 3 Forord Denne

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer