Follo Prosjekt a.s er engasjert som ny ansvarlig søker etter BYCO AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Follo Prosjekt a.s er engasjert som ny ansvarlig søker etter BYCO AS."

Transkript

1

2

3 Adresse: Seiersten Sentrum DRØBAK Frogn kommune Samfunnsutvikling v/ Lilian Olsson Telefon: Mobiltlf.: E-post: Kto.nr Foretaksnr.: MVA Drøbak GNR. 86 BNR. 630 HUSVIKHOLMEN 8 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE SØKNAD OM BRUKSENDRING SØKNAD DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL Follo Prosjekt a.s søker, på vegne av H. Heitmann & Son AS, om bruksendring av deler av bygning ved Husvikholmen 8 i Drøbak. For deler av bygget søkes det om bruksendring fra informasjonssenter, kundeservice og båtbutikk/verksted til bar, restaurant, nattklubb. I henhold til plan og bygningsloven 19-1 søkes det samtidig om dispensasjon fra reguleringsformålet i reguleringsplan for Husvik-Gylte. Det søkes om tillatelse til å benytte teknisk forskrift 97 og om dispensasjon fra energikravet i denne, for deler av bygget. Follo Prosjekt a.s er engasjert som ny ansvarlig søker etter BYCO AS. Bakgrunn for saken Søndre Follo brannvesen gjennomførte tilsyn av Perlen bar & restaurant ved Husvikholmen 8 i Drøbak den Det ble avdekket forhold som brannvesenet mente kunne være i strid med bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Se vedlagte brev fra Brannvesenet datert Den mottok Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS, driverne av Perlen bar & restaurant, et brev fra Frogn kommune om umiddelbar stans av restaurantdriften. Kommunen begrunnet opphøret av restaurantdriften med at det ikke forelå noen søknad eller godkjent bruksendring av Husvikholmen 8 til forsamlingslokale/bar/restaurant/nattklubb. Bruken var derfor i strid med godkjent bruk, og måtte behandles som et ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven. Se vedlagte brev fra Frogn kommune datert I brevet av anbefalte kommunen at tiltakshaver skulle bestille forhåndskonferanse for å avklare videre saksgang. Det er ikke avholdt formell forhåndskonferanse, men et møte den Formålet med møtet var å komme fram til hva som kreves for å få godkjenning av lokalene til restaurantdrift. Frogn kommune foreslo en søknadsprosess bestående av 2 faser. I fase 1 skulle det søkes om midlertidig dispensasjon fra reguleringsformål og annen bruk av lokalene enn tidligere godkjent. I fase 2 ønsket kommunen at det skulle søkes om permanent dispensasjon fra reguleringsformålet og om bruksendring av bygningen. Dersom det var behov for andre dispensasjoner eller unntak fra TEK skulle dette også inngå i søknaden. Fase 2 er det det som nå søkes om. Referat fra møtet ligger vedlagt. Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsførsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk. Utfører eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.

4 I fase 1 ønsket kommunen utfyllende dokumentasjon og redegjørelse for å kunne gi midlertidig dispensasjon. BYCO AS søkte, på vegne av H. Heitmann & Son AS, i brev av om midlertidig dispensasjon fra reguleringsformålet for bruk av lokalene til restaurantdrift. Vedlagt søknaden lå også en liste over tiltak som må utføres i fase 1 utarbeidet av Firesafe AS. Disse tiltakene er nå utført. Søknaden av ligger vedlagt. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og innkommet søknad, ga kommunen i brev av midlertidig dispensasjon fra reguleringsformålet til den Vedtak om opphør av ulovlig bruk oppheves i det samme vedtaket. Den midlertidige dispensasjonen ble gitt på en rekke vilkår. Se vedlagte brev av Søknad om tillatelse til å benytte teknisk forskrift 97 Når det gjelder brannkravene for bygningen, oppfyller disse gjeldende teknisk forskrift (TEK 10). Søknad om ombygging til pub, venterom og toaletter ble godkjent i Den omsøkte bruken ble den gangen vurdert til å ligge innenfor reguleringsformålet. Se avsnitt under. Det søkes også om tillatelse til å benytte teknisk forskrift 97 (TEK 97) ved tilrettelegging av bygget for restaurantdrift på bakgrunn av byggets alder (oppført i 1970/71). Bruk av TEK 97 er konferert med byggesaksbehandler i Frogn kommune. Søknad om bruksendring Bygget i Husvikholmen 8, som er på ca. 900 m², er i dag godkjent brukt til informasjonssenter, kundeservice og båtbutikk/verkstedhall. I tillegg har det i mange år vært kontorvirksomhet i bygget, knyttet til båtbutikken/utstillingshallen. Kontorene er det ønskelig at beholdes som i dag, og kontorlokalene på sjøsiden er nylig rehabilitert (2013). Bygningen ble oppført i 1970/71 og har hatt bevertning/servering siden slutten av 80-tallet. Det har vært musikkarrangementer i bygget siden begynnelsen av 90-tallet. Siste godkjente byggetegninger er fra 1980 da det ble søkt om fasadeendring av bygget. I 1996 ble det søkt om byggetillatelse for ombygging av eksisterende forretnings- og serveringslokale til ny pub, venterom og toaletter. Det forelå samtykke til virksomheten fra næringsmiddeltilsynet og arbeidstilsynet da søknaden ble behandlet. Teknisk sjef vurderte den gangen at det ikke var nødvendig å søke om bruksendring siden det bare var en utvidelse av eksisterende virksomhet. Den omsøkte bruken ble den gangen vurdert til å ligge innenfor reguleringsformålet. På bakgrunn av dette godkjente teknisk sjef i sak 96/0038 søknaden med visse vilkår. Dokumentene som manglet for å få ferdigattest ble aldri innsendt. Det manglet blant annet søknad om ansvarsrett og utomhusplan. I forbindelse med byggesaken for Husvikholmen 10 (2005) ble det sendt inn utomhusplan/parkeringsplan for hele eiendommen. Ferdigattest for dette bygget ble gitt Planen viste sommerbruk og vinterbruk av eiendommen, se vedlegg. Siden mai 2013 har Perlen bar & restaurant drevet bar, restaurant og nattklubb i deler av bygget. I mai, juni, juli og august er restauranten åpen daglig til kl. 22. Nattklubben har i tillegg åpent til kl i helgene. September mai er det kun åpent i forbindelse med spesielle arrangementer og i helgene. Det arrangeres sporadisk større arrangementer, som f.eks. konserter, maksimalt 1 gang i måneden. Driverne av Perlen bar & restaurant mener at lokalene er godt egnet for å drive bar og restaurant. Lokalene er oversiktlige og lar seg enkelt tilpasse antall gjester ved å stenge av «konsertdelen» med en flyttbar vegg. I sommermånedene foregår mesteparten av serveringen på terrassen ute. Denne er godt tilgjengelig for alle. Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsførsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk. Utfører eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.

5 Follo Prosjekt a.s søker, på vegne av tiltakshaver H. Heitmann & Son AS, om bruksendring av deler av Husvikholmen 8 til bar, restaurant og nattklubb. For å tilpasse lokalene til teknisk forskrift og ny bruk, vil en rekke tiltak iverksettes. Se vedlagte framdriftsplan og beskrivelse under. Teknisk forskrift 97/10 Follo Prosjekt a.s har vurdert bygget i forhold til kravene i TEK 97. Vi har kommet fram til at det må gjøres oppgraderinger av bygget innen ventilasjon og brukbarhet for å oppfylle denne forskriften. Ved gjennomføring av tiltakene opplistet i vedlagte framdriftsplan, vil kravene i TEK 97 oppfylles. Branntiltakene er hentet fra brannkonsept utarbeidet av Firesafe AS og oppfyller kravene i TEK 10. Brannkonsept kan ettersendes om ønskelig. Tiltakshaver og restaurantdriverne prioriterer gjennomføring av branntiltak for å ivareta sikkerheten. Det søkes om en forlenget dispensasjon for å drive Perlen bar og restaurant fram til mai 2014, da alle tiltakene i framdriftsplanen skal være gjennomført. Fram til påske vil det kun være sporadiske arrangementer og Perlen vil ikke holde restauranten/nattklubben åpen i denne perioden. Samlet sett er tiltakene svært kostbare å gjennomføre for tiltakshaver og restaurantdriverne. For å kunne håndtere disse kostnadene, blir de nødt til å fordele tiltakene utover noe tid. Deres eneste inntekt restauranten og baren, og ved stenging av denne vil eierne ikke ha kapital til å gjennomføre tiltakene. Dersom kommunen krever at alle tiltakene skal gjennomføres samtidig, vil dette bety at restauranten/baren må opphøre sin drift. Ventilasjon i henhold til TEK 97 Beskrivelse av nytt ventilasjonsanlegg i henhold til TEK 97 ligger vedlagt. Se også framdriftsplan. Ved utbedring av ventilasjonen, foreslås det å skifte ut noen vinduer i den søndre delen av bygget der det vinterlagres båter. I vinterhalvåret vil det ikke være mulig å komme til disse vinduene med stor kran på grunn av båtene som lagres her. Vinduene kan derfor ikke skiftes ut før båtene er flyttet. I henhold til framdriftsplan, vil de nye vinduene være på plass før mai Brukbarhet i henhold til TEK 97 Universell tilrettelegging er ønskelig å gjennomføre så snart det er praktisk gjennomførbart. Dette betyr blant annet etablering av nytt handicaptoalett. Se også andre tiltak for universell tilrettelegging (kalt brukbarhet i TEK 97) i framdriftsplan. Driverne av restauranten ønsker å bygge om sanitærløsning for å tilrettelegge for flere toaletter. Det vil bli skilt på herre- og dametoaletter. I tillegg vil det etableres et bøttekott for oppbevaring/bruk av rengjøringspersonale. Driverne ønsker også å renovere kjøkken samtidig med gjennomføring av branntiltak og sanitærtiltak. Perlen bar og restaurant vil derfor kun holde åpent for mindre selskaper/arrangementer (maksimalt 50 gjester) fram mot påske, ellers vil de holde stengt. Søknad om dispensasjon fra teknisk forskrift 97, 8-21 Energibruk Beskrivelse Vegger i eksisterende bygg er oppbygd med Leca, 20 cm, pusset begge sider. Mesteparten av vegg mot vest har fått tilbygget kontordel, hvor veggene har blitt oppgradert med 100 mm. mineralullisolasjon slik at den godt imøtekommer krav i hht. TEK 97. Det samme gjelder den del av bygget som innebefatter kjøkken, toaletter og kontorer mot nordøst. Det vil si at ca. 42 % av totalt vegg-areal tilfredsstiller krav til yttervegg i hht. TEK 97. I hovedsak er det «hallen» som er dårligst isolert. Taket består av Henderson-plater pålagt isolasjon og tekket med papp. Antatt isolasjonstykkelse er 120 mm. Noe som gir en U-verdi på 0,30 W/m²K. Dette er innfor krav i hht. TEK 97. Neste gang man foretar en omtekking av taket, vil det være naturlig å foreta tilleggsisolering. Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsførsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk. Utfører eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.

6 Gulv er i hht. opprinnelige byggetegninger isolert med løs Leca og tilfredsstiller krav i TEK 97. Dvs. at U-verdi er bedre enn 0,3 W/m²K. Dører og port oppfyller krav i hht. TEK 97, vinduer høyt plassert i «hallen» oppfyller ikke krav, men 6 av disse er tenkt utskiftet. Se vedlagte framdriftsplan. Alle andre vinduer oppfyller kravene i TEK 97. Søknad om dispensasjon Å oppfylle energikravene i TEK 97 for hele bygget, vil ikke være mulig å gjennomføre uten uforholdsmessige kostnader (jfr. plan- og bygningsloven 31-2). Kostnadene anslås å ligge til rundt kr Det er kun deler av bygget som til vanlig benyttes av restauranten og baren og denne delen av lokalene er bedre isolert enn «hallen». Hallen vil kun benyttes sporadisk, maksimalt 12 ganger i året, til større arrangementer. Det er derfor urimelig å kreve en oppgradering av denne delen av bygget i henhold til TEK 97. På bakgrunn av ovennevnte forhold søkes det om dispensasjon fra energikravene i TEK 97. En dispensasjon fra energikravet i TEK 97 kan ikke sies å påvirke helse, miljø eller sikkerhet og vil ikke være til hinder for bruksendringen av deler av lokalene. Søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet Det søkes om dispensasjon fra reguleringsformålet forretning/kontor/industri for å kunne drive bar og restaurant i deler av lokalene ved Husvikholmen 8. Parkeringskrav i reguleringsplan er ivaretatt, se vedlagte sommer- og vinterplan for parkering og båtlagring. Om sommeren er det merket opp 190 p- plasser og om vinteren 53 p-plasser. I tillegg til parkering på egen tomt, benyttes felles parkeringsplass som Drøbak båtforening eier. Gjesteparkering med båt er også ivaretatt. Uavhengig kontroll Kommunen har vurdert tiltaket til å ligge innenfor tiltaksklasse 2. Det skal utføres uavhengig kontroll av visse fagfelt når en søknad havner i tiltaksklasse 2. Ansvarlig søker har vurdert uavhengig kontroll til å omfatte brann da dette håndteres etter TEK 10. Det vil utføres uavhengig kontroll av brannkonseptet fra Firesafe AS før det søkes om igangsettelsestillatelse. Søknad til Arbeidstilsynet Det er utarbeidet en søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 som oversendes Arbeidstilsynet parallelt med denne søknaden. Uttalelse fra Arbeidstilsynet ettersendes så snart den foreligger. Nabovarsel og merknader I henhold til plan- og bygningsloven 21-3 er tiltaket nabovarslet i brev av Gjenpart av nabovarsel og tegningene som fulgte varselet ligger vedlagt. Det har kommet inn 1 merknad til tiltaket E-post fra adv. Morten Bryn på vegne av nabo Per Aspelund Innhold: Nabo Per Aspelund opplever at den senere tid har vært konserter, nattklubb og arrangementer med ekstremt støynivå, fyll og bråk. Dette fører til utrygghet i et tidligere rolig og beskyttet område. Klage til Frogn kommune datert lå vedlagt merknaden. Ansvarlig søker antar at kommunen har mottatt dette brevet tidligere, og gjengir ikke innholdet i denne klagen. Aspelund mener han har tatt kontakt med driver av Perlen, uten at dette har ført til endringer. Han mener videre at det er en risiko å drive uteservering nær kai, bensinpumper og opplagsplasser. Aspelund mener at støytiltak ikke er planlagt og dette gir grunnlag for innvendinger mot søknaden. Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsførsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk. Utfører eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.

7 Aspelund sier også i brevet at: - gjenboere burde vært varslet om tiltaket - Sjenkestedet ligger langt fra drosjeholdeplass og offentlig kommunikasjon - Støyproblematikk er ikke ivaretatt - Naboeiendommer vil få dårligere markedsverdi - Naboer har begrensede muligheter for å skjerme seg Kommentar til merknaden: Området Husvik-Gylte er regulert til forretning/kontor/industri, og består ikke hovedsakelig av boligtomter. Området ligger nær Drøbak sentrum og kan sees på som en utstrekning av denne. Det må derfor påregnes noe sentrumsaktivitet i dette området. Større arrangementer finner sted sporadisk, maksimalt 12 ganger i året. Perlen bar og restaurant vil også holde stengt store deler av vinteren. Når det gjelder støytiltak har drivere av restauranten vært i kontakt med Per Aspelund flere ganger for å komme fram til en tilfredsstillende løsning, uten at dette har ført frem. H. Heitmann & Son AS har senest avholdt et møte med Per Aspelund den for å komme fram til en løsning. I dette møtet mente Aspelund at ingen tiltak var tilfredsstillende, og at eneste løsning for ham var å selge eiendommen. Når det gjelder varsling av gjenboere anså ansvarlig søker det ikke som relevant å varsle flere enn tilgrensende naboer siden det er lang avstand til andre tomter. En bruksendring vil ikke føre til vesentlige ulemper for helse, miljø og sikkerhet. Med bakgrunn i en helthetsvurdering, anser ansvarlig søker fordelene til å være større enn ulempene ved å tillate tiltaket. Med hilsen Follo Prosjekt a.s Maria Kalnæs Danielsen Landskapsarkitekt MNLA Vedlegg: 1. Framdriftsplan, datert Søknad om tillatelse til tiltak inkl. vedlegg, datert Søknad om ansvarsrett, datert Plantegninger ny sitasjon, etter tiltak, datert Merknad til nabovarsel fra Per Aspelund, datert Beskrivelse av ventilasjon, datert Beskrivelse av portabel rampe 8. Plantegninger, snitt og fasader eksisterende situasjon, datert Vedtak om midlertidig dispensasjon, datert Søknad om midlertidig dispensasjon, datert Referat fra møte med Frogn kommune, datert Pålegg om opphør av ulovlig bruk, brev datert Sommer- og vinterplan for parkering, 2005 Konsulenter innen prosjektledelse, anleggs- og byggeledelse, forretningsførsel, reguleringsarbeid og kommunalteknikk. Utfører eiendomsforvaltning, tilstandskontroll/rehabilitering.

8

9

10

11

12

13 VedleggE-3

14 VedleggE-4 sør

15 VedleggE-5

16 VedleggE-6

17

18

19

20

21

22

23 FRAMDRIFTSPLAN FOR RESTAURANT OG BAR I HUSVIKHOLMEN 8 Tiltak Des Jan Feb Mars 2014 April 2014 Mai 2014 Antatt kostnad Brannalarmanlegg kategori 2 monteres ,- Det settes inn ny dobbel ståldør med panikkbeslag i stedet for rulleport ,- Det monteres nye brannslanger og håndslokkeapparater Er gjort ,- Nødlys skal monteres i henhold til NS ,- Sette inn brannvegger EI 30 i henhold til brannkonsept ,- Montere 3 EI 30 cs dører i henhold til brannkonsept ,- Det skal etableres nytt handicaptoalett som oppfyller kravene i TEK ,- Det skilles mellom herre- og kvinnetoaletter (etterspørsel fra Arbeidstilsynet) 750,- Bygge om sanitærløsning for å tilrettelegge for flere toaletter ,- Der det skal være tilgjengelighet for alle, skal innvendige døråpninger ha minimum 90 cm fri bredde ,- Alle terskler skal tilpasses rullestol ,- Rampe etableres i trapp til restaurantdelen ,- Håndløper monteres i trapp opp til restaurant 2000,- Nytt ventilasjonsaggregat som tilfredsstiller krav til ventilasjon ved vanlig bruk vil bli etablert ,-

24 Anlegget består av 1 stk aggregat med luftmengde 2000 m3/h som veksler mellom kontorer på dagtid og restaurant på kvelden. Ved store arrangementer benyttes vinduer til naturlig lufting i salen som styres av motorer og CO2 følere. Nye vinduer for naturlig lufting, 6 stk , ,-

25

26

27

28

29 PERLEN BAR OG RESTAURANT / KONTORER ORIENTERING LUFTBEHANDLINGSANLEGG / VENTILASJON Lokalene ventileres via 1 stk balansert ventilasjonsaggregat i kombinasjon med naturlig ventilasjon. Anlegget veksler mellom kontorer på dagtid og restaurant på kveldstid med motorstyrte spjeld i kanalene. Aggregat plasseres på tak. Totalt behandlet luftmengde ca m 3 /h. Spiseplass i restaurant, kjøkken og kontorer ventileres kun med mekanisk ventilasjon ettersom takhøyden er for lav til å benytte naturlig ventilasjon. Barområde med tilhørende arealer med stor takhøyde ventileres med kombinasjon av mekaniskog naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon via vinduer høyt opp på veggen på to sider av fasadene. Åpning av vinduer styres automatisk med motorstyring samt tilstedeværelses, C02 og temperatur følere med system type «Windowmaster» Ved lav utetemperatur styres åpning av vinduene i korte intervaller kun styrt av C02 føler. Naturlig lufting via vinduer benyttes kun unntaksvis ved store belastninger av lokalene ved konserter ol. Anlegget prosjekteres for å tilfredsstille TEK 07 og arbeidstilsynets krav 444. Aggregat oppbygging Tilluftsdel - Spjeld - Filterklasse EU7 - Roterende varmegjenvinner - varmebatteri - Tilluftsvifte - Lyddemper Avtrekksdel - Lyddemper - Spjeld - Filterklasse EU7 - Roterende varmegjenvinner - Fraluftsvifte - Avkast Luftbalanse Balansert ventilasjon. WC / kjøkken/ lager : Overstrømning fra tilliggende arealer. Dimensjonerings kriterier Luftmengde pr. person: 7 l/s (25,2 m 3 /h) Luftmengde pr. m 2 gulv: 2,0 l/s (3,6 m 3 /h) Luftmengde pr. WC: 28 l/s (100 m 3 /h) Gjennomsnittlig luftmengde i oppholdsrom/kontor: ca. 12 m 3 /h. Prosessventilasjon Avtrekk fra kjøkken via kjøkkenhetter direkte til det fri Sarpsborg LARS MYHRE ØSTFOLD AS Morten Dannevig (Sign.) Karl Johans gate Sarpsborg Telefon: Foretaks nr.: MVA

30 PORTABEL RAMPELØSNING MELLOM BAR OG RESTAURANTDEL Det kjøpes inn rampe type VR28, er 279 cm lang, har innvendig bredde på 82 cm. og har maks brukervekt på 400 kg. Denne brukes ved behov og legges ut i trapp mellom restaurant og bar.

31 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg BYCO AS Teglveien 21 B 1402 SKI Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Anne-Bergitte Thinn Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Midlertidig dispensasjon Det vises til søknad mottatt A. Midlertidig dispensasjon tom B. Opphevelse av pålegg Tiltak: Midlertidig dispensasjon Tiltakets adresse: Husvikholmen 10, 1443 DRØBAK Gnr./bnr./fnr./snr.: 86/630/0/0 Ansvarlig søker: Byco AS Tiltakshaver: Heitmann H & Son AS, Husvikholmen 10, 1443 DRØBAK. Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS, Husvikholmen 8, 1443 DRØBAK VEDTAK A. Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) 19-3 midlertidig dispensasjon fra formål i reguleringsplan for Husvik-Gylte slik det er søkt om da det anses å foreligge en klar overvekt av fordeler. Dispensasjonen gis tom Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. B. Med hjemmel i forvaltningsloven 35 a oppheves vedtak om opphør av ulovlig bruk datert Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det skal innsendes komplett søknad om dispensasjon og bruksendring av bygningen innen 4 uker, senest Duk i taket må fjernes omgående da kommunen ikke finner at kravene til dokumentasjon er tilfredsstillende. 3. Ved alle arrangementer skal følgende organisatoriske tiltak være ivaretatt: Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 5

32 4. Behandlings- og tilsynsgebyr iht. Frogn kommunes gebyrregulativ må betales, jf. saksutredningen. Innbetalingsblankett sendes tiltakshaver. 5. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven 27. Med hilsen Anne Holten Enhetsleder Anne-Bergitte Thinn Avdelingsleder byggesak Dokumentet er elektronisk godkjent. Klage på vedtak: Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av 19. Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 2 av 5

33 SAKSUTREDNING 1. Bakgrunn: Eiendommen inngår i reguleringsplan for Husvik-Gylte der den er avsatt til kombinert formål forretning/kontor/industri, felt K4. Etter plan- og bygningsloven av 1985 (som denne planen er utarbeidet etter) så skal restauranter, serveringssteder, nattklubber mv. plasseres i reguleringsformål for herberger og bevertningssteder. Det vil si at bruken av lokalene til bar, restaurant og nattklubb ikke er i samsvar med planen når det gjelder reguleringsformålet, og det må søkes om dispensasjon for dette. Lokalene er tatt i bruk til restaurant/nattklubb/bar uten at dette er omsøkt som bruksendring og godkjent etter plan- og bygningsloven. Det ble i vedtak den gitt pålegg om opphør av ulovlig bruk med øyeblikkelig virkning. Det ble avholdt et møte mellom partene i saken og kommunen den Søndre Follo Brannvesen IKS har gjennomført et branntilsyn og det foreligger rapport datert Her er det gitt en frist på 4 uker på å gi redegjørelse/tilbakemelding på avvik som er avdekket under tilsynet. Søknad om dispensasjon ble mottatt Midlertidig dispensasjon: Det er søkt om midlertidig dispensasjon iht. pbl for bruken av eiendommen fram til søknad om bruksendring er sendt og behandlet. Det anslås at det kan sendes inn komplett søknad på 4-6 uker. Pbl setter som forutsetning for å gi dispensasjon at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Ansvarlig søker oppgir følgende begrunnelse for søknaden: Bygningen har hatt restaurantdrift siden ultimo -80 tallet, og musikk arrangementer siden primo -90 tallet. Dette avviker ikke særlig fra dagens drift som primært har restaurant, og mindre selskaper, men at det innimellom er store eventer/konserter. Vedtaket om stans av driften kom uventet og vil få så store konsekvenser for selskapet hvis opphøret skal vedvare. Dog er kanskje det viktigste at det er gjort strakstiltak etter at brannvesenet hadde sin siste befaring, samt at Firesafe har gjort en anbefaling over tiltak som må gjøres i fase 1. Dette er panikkbeslag på restaurant og hoveddør. Samt at det ytterligere må monteres røykdetektorer. Begge disse tiltakene er iverksatt og bekreftet utført før fredag 18/10-13 kl 12. I tillegg har Perlen satt sine evakuerings- og brannrutiner i et bedre system. Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 3 av 5

34 Naboer/gjenboere er ikke varslet om dispensasjonssøknaden. I medhold av pbl andre ledd, gis det fritak for nabovarsling da deres interesser ikke anses å bli berørt av en midlertidig dispensasjon. Det legges ved denne vurderingen vekt på at det er satt en kort frist for innsendelse av komplett søknad om dispensasjon og bruksendring, og at denne søknaden skal nabovarsles. Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet slik: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er kjent for kommunen at det har vært etablert restaurant og servering i bygningen siden 80-tallet, uten at dette er behandlet eller godkjent iht plan- og bygningsloven. I denne perioden har det ikke innkommet vesentlige innvendinger mot arealbruken. Ved en vurdering av en midlertidig dispensasjon til , legges det vekt på at dette er en forlengelse av den bruken som har pågått over lang tid allerede. Det gis i denne forbindelse en kort frist for innsending av komplett søknad og det understrekes at dette ikke innebærer noen godkjenning av bruksendring av bygningen som sådan, herunder de tekniske løsningene. På bakgrunn av at dette er en fortsettelse av etablert bruk, vurderes det at hensynene bak reguleringsformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det vurderes heller ikke at hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Med hensyn til fordeler har kommunen lagt vekt på at dette er en nyetablert, sårbar virksomhet som har foretatt betydelige investeringer. Ulempene er at det ikke foreligger en grundig gjennomgang av de tekniske og organisatoriske forholdene. Kommunen vurderer allikevel den dokumentasjonen som er gitt i notatet fra Firesafe som en tilfredsstillende løsning for en tidsbegrenset periode med de vilkårene som er satt. Fordelene ved denne midlertidige dispensasjonen anses derfor som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er innkommet et brannteknisk notat fra Firesafe som beskriver brannsikkerheten i bygget og hvilke tiltak som må til for at brannsikkerheten skal anses som forsvarlig i en avgrenset tidsperiode. Søndre Follo Brannvesen IKS har uttalt seg til det branntekniske notatet og viser til at Firesafe påpeker utilfredsstillende forhold ved flere områder. I SFB sin tilsynsrapport er det gitt krav om tilbakemelding på påviste avvik ved tilsyn , men ikke gitt pålegg om utbedring. Det er satt en frist på 4 uker for tilbakemeldingen. Brannvesenet er godt kjent med forholdene og de viser til at de vil kunne stanse virksomheten eller forby bruk av vedkommende byggverk dersom de finner det påkrevd. Kommunen legger vekt på at det er gjennomført strakstiltak med hensyn til det brannsikkerhetsmessige og at det settes vilkår om Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 4 av 5

35 organisatoriske tiltak. På bakgrunn av brannvesenets frist setter kommunen tilsvarende frist for innsending av komplett søknad. Det er ikke tilfredsstillende dokumentasjon på egenskapene på duken i taket. Duken må derfor fjernes omgående. Dette settes som vilkår. Konklusjon: Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av fordeler som taler for dispensasjon. Kommunen finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Det settes vilkår til dispensasjonen. 3. Omgjøring av vedtak Etter forvaltningsloven 35 a) kan kommunen omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. I denne saken kan ikke dette sies å være tilfelle. Da det er innsendt søknad om dispensasjon med dokumentasjon på gjennomførte og planlagte tiltak i forhold til brannsikkerhet, finner kommunen at det er riktig å oppheve vedtak om pålegg om opphør av ulovlig bruk. 4. Konklusjon: Søknad om dispensasjon innvilges da det anses å foreligge en overvekt av fordeler iht. pbl. 19-2, jf. ovenstående saksutredning. Vedtak om pålegg om opphør av ulovlig bruk oppheves iht fvl 35 a). Det understrekes at dette vedtaket ikke innebærer noen godkjenning av bruksendring av bygningen som sådan, herunder de tekniske løsningene. 5. Gebyr (iht. Frogn kommunes gebyrregulativ): Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum Dispensasjon, tiltaksklasse , ,- Total sum: ,- Kopi: Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS Heitmann H & Son AS Søndre Follo Brannvesen IKS Fakturateamet, her Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 5 av 5

36 BYCO AS V/Ingeniør Geir Aaslund Teglveien Ski Org: MVA Mob Mail Frogn Kommune Enhet for Samfunnsutvikling- Bygg Att: Lillian Olsson Ski, 17. oktober 2013 Kopi: Heitmann Marin, Perlen, Anne-Bergitte Thinn Husvikholmen 8, Gnr/bnr 86/630, Perlen Bar & Resaurant. Søknad om dispensasjon for bruk av lokalene som avviker fra reguleringsbestemmelsene for eiendommen. Dispensasjonen vil være tidsbegrenset og det vil i perioden komme søknad om bruksendring for eiendommen. Det vises til kommunens brev av om stans og umiddelbart opphør av drift på Perlen Bar & Restaurant med vedlagte brev fra Søndre Follo Brannvesen IKS, datert 6/ Samt møte mellom partene og kommunen 16/10-13 hos kommunen. Dette er Fase 1. Til informasjon har bygningen hatt restaurantdrift siden ultimo -80 tallet, og musikk arrangementer siden primo -90 tallet. Dette avviker ikke særlig fra dagens drift som primært har restaurant, og mindre selskaper, men at det innimellom er store eventer/konserter. Vedtaket om stans av driften kom uventet og vil få så store konsekvenser for selskapet hvis opphøret skal vedvare. Dog er kanskje det viktigste at det er gjort strakstiltak etter at brannvesenet hadde sin siste befaring, samt at Firesafe har gjort en anbefaling over tiltak som må gjøres i fase 1. Dette er panikkbeslag på restaurant og hoveddør. Samt at det ytterligere må monteres røykdetektorer. Begge disse tiltakene er iverksatt og bekreftet utført før fredag 18/10-13 kl 12. I tillegg har Perlen satt sine evakuering og brannrutiner i et bedre system. Det bes derfor om dispensasjon for bruken av eiendommen fra fredag 18/10-13 kl 16, og fram til søknad om bruksendring er sendt og behandlet. Jeg vil estimere tiden for å få sendt en søknad vil være 4-6 uker, dvs ultimo november, kommunens saksbehandlingstid, og 4-8 uker med bygningsmessige/tekniske tiltak før ferdigattest kan utstedes. Disse tiltakene vil bli bekreftet fra enten, meg, driver eller eier av bygget direkte til kommunen når de er utført. Det har etter brannvesenets siste befaring 8/ blitt gjort tiltak som listes opp. 1. Rømningsdører er snudd utadslående. 2. Det er utvidet rømningsvei skilt/belysning med 7 stk med nødlysbatteri. 3. Det er satt inn 6 ekstra brannslukningsapparater, samt kontroll av brannslanger, Noha. 4. Rutinen for ansatte ved brann er skrevet ned og satt inn i bedriftens kvalitetssystem. 5. Rutiner for konserter angående vakthold og evakuering ved brann i lokalet er skrevet ned og lagt inn i bedriftens kvalitetssystem. 6. Det er utført elektrisk kontroll og risikoanalyse over det elektriske anlegget. 7. Avtale med S24 om kontrakt med alarm tilknyttet brannvesenet er framlagt. 8. Det er dokumentert brannhemmende duk i taket. 9. For store eventer benyttes det egne vaktselskaper. 10. Det er bestilt flere røykvarslere iht Firesafe anbefaling Fase 1. S24 bekrefter montering før fredag 18/10-13 kl Det er bestilt panikk beslag på rømningsdører fra restauranten og hoveddør iht Firesafe anbefaling Fase 1. Bekreftet montert for fredag 18/10-13 kl 12.

37 17/ Side 2 av 2 Geir Aaslund Ansvarlig søker Vedlegg: Sendes i egen e-post A. Brann notat Firesafe B. Brann og Rømningsplan C. Situasjonsplan sommer område D. Situasjonsplan vinter område E. Instruks opplæring F. Sjekkliste opplæring G. Bekreftelse om vakthold H. Avtale med S24 I. Rapport Noah ekstra J. Eventkalender K. Diverse bilder brann skilting og merking L. Dokumentasjon på duk i taket M. Bekreftelse bestilling og levering av panikk beslag. N. Rutiner for ansatte ved evakuering/brann O. Samsvarserklæring el, med kontroll og risikovurdering P. 1-3 S 24 bekreftelse montering av flere røykvarslere og prudukt dokumentasjon Q. Rutiner for vakthold, evakuering/brann vakter

38 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Til møtedeltakere Fra kommunen Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS Heitmann H & Son AS Ali Afshar Mathias Holm Oda Lotte Heitmann Firesafe AS BYCO AS Gity Afshar Anne Holten, enhetsleder Lilian Olsson, saksbehandler Anne-Bergitte Thinn, avdelingsleder Referat fra møte vedr. Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 Perlen Bar & Restaurant Møtedato: Tid: Sted: Frogn Rådhus Utgangspunktet for møtet var at det ikke foreligger nødvendig godkjenning for bruk av lokalene til Perlen Bar & Restaurant og at det på bakgrunn av dette er gitt et pålegg om opphør av ulovlig bruk med øyeblikkelig virkning. Formålet med møtet var å komme frem til hva som kreves for å få en slik godkjenning. Planstatus: Eiendommen inngår i reguleringsplan for Husvik-Gylte der den er avsatt til kombinert formål forretning/kontor/industri, felt K4. Etter plan- og bygningsloven av 1985 (som denne planen er utarbeidet etter) så skal restauranter, serveringssteder, nattklubber mv. plasseres i reguleringsformål for herberger og bevertningssteder. Det vil si at bruken av lokalene til bar, restaurant og nattklubb ikke er i samsvar med planen når det gjelder reguleringsformålet, og det må søkes om dispensasjon for dette. Søknad om tillatelse til tiltak: Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 20-1 å ta i bruk bygning eller del av den til annet enn det den er godkjent til. Lokalene i Husvikholmen 8 er godkjent brukt til informasjonssenter, kundeservice og båtbutikk/verkstedhall. Bruk av lokalene til bar, restaurant og nattklubb er derfor søknadspliktig. Etter plan- og bygningsloven gjelder det ingen foreldelsesfrist for ulovlige tiltak. Det har derfor ingen betydning i denne sammenheng at lokalene har vært brukt til dette formålet i lengre tid. Tiltaket er uansett søknadspliktig. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 4

39 Kommunen vurderer at tiltaket havner i tiltaksklasse 2. Merk at det stilles krav til uavhengig kontroll av enkelte fagområder for slike søknader. Det skal også foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet for bygninger som inneholder arbeidsplasser. Tekniske krav: For søknader som utarbeides nå er det dagens krav (TEK 10) som gjelder. Kommunen kan i henhold til pbl 31-2 gi tillatelse til bruksendring av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Hvis ikke kriteriene for unntaksbestemmelsen oppfylles så er det anledning til å søke om dispensasjon for å benytte annen teknisk forskrift. Kommunen har en egen veileder og hjelpeskjema for søknad om unntak fra TEK som sendes Byco AS. Det ble gjort klart av Heitmann at målet deres var å åpne igjen så raskt som mulig. Det var forberedt en søknad om oppsettende virkning av vedtaket. Kommunen ser ikke på det nåværende tidspunkt at en slik søknad kan føre frem, og anbefalte i stedet løsningen som er skissert under. Heitmann var enig i dette. Det ble lagt frem dokumentasjon på at mangler som var påpekt av brannvesenet er rettet i ettertid. Representant fra Firesafe informerte om at det etter deres vurdering var mulig å gjennomføre enkle tiltak som sikrer forsvarlig bruk i en avgrenset periode. Det ble på bakgrunn av dette skissert følgende plan: Fase 1: Det søkes om midlertidig dispensasjon fra formål i plan og annen bruk av lokalene enn tidligere godkjent. Midlertidigheten avgrenses til den tidsperioden det forventes å ta for å utarbeide og behandle en søknad om permanent dispensasjon og tillatelse til tiltak. Det ble i møtet antydet 6 uker. Det må innsendes: Begrunnet søknad om dispensasjon. Redegjørelse for hvordan brannsikkerheten ivaretas i forhold til forskjellige typer bruk. Skriftlig redegjørelse for de tiltak som allerede er gjennomført med tanke på sikkerhet og beredskap. Oversikt over arrangementer og daglig drift i den begrensede tidsperioden. Kommunen er innstilt på å behandle denne søknaden før helgen dersom den er mottatt senest klokken 16, torsdag Det gis for denne søknaden fritak fra krav til nabovarsling. Søknaden sendes Vi besørger journalføringen. Fase 2: Det søkes om permanent dispensasjon fra formål og om bruksendring av bygningen. Dersom det er behov for andre dispensasjoner eller skal søkes om unntak fra TEK skal dette også inngå i søknaden. Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 2 av 4

40 Søknadene skal nabovarsles på vanlig måte. Kommunen avklarer om dispensasjonssøknaden skal behandles politisk eller administrativt og gir tilbakemelding om dette. Søknad sendes Situasjonskart tilpasset søknadstypen er sendt Byco på e-post i dag. Veileder vedr. søknad om bruksendring ble gitt til Byco i møtet. Veileder for søknad om dispensasjon sendes Byco pr. e-post i dag. Klikk her for å skrive inn merknader. Dato: Referent: Anne-Bergitte Thinn Avdelingsleder byggesak Dokumentet er elektronisk godkjent Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 3 av 4

41 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS Husvikholmen DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/ Lilian Olsson Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant - Pålegg om opphør av ulovlig bruk med øyeblikkelig virkning pbl 32-4 Tiltakets adresse: Husvikholmen 10, 1443 DRØBAK Gnr./bnr./fnr./snr.: 86/630/0/0 Tiltakshaver: Heitmann H & Son AS, Husvikholmen 10, 1443 DRØBAK. Drøbak Butikk & Restaurantdrift AS, Husvikholmen 8, 1443 DRØBAK VEDTAK Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-4 gis det pålegg om opphør av ulovlig bruk av lokaler med øyeblikkelig virkning på eiendommen gnr. 86, bnr. 630, Husvikholmen 8, 1443 Drøbak Begrunnelsen fremgår av saksutredningen. For Frogn kommune Anne-Bergitte Thinn;Anne-Bergitte Thinn Lilian Olsson Avdelingsleder byggesak;avdelingsleder byggesak Saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent. Informasjon om klage Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan - og bygningsloven 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av 19. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 4

42 SAKSUTREDNING Frogn kommune har mottatt brev fra Søndre Follo Brannvesen IKS den , om forhold som kan være i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. I brevet går det frem at brannvesenet har gjennomført tilsyn og at det ble avdekket følgende forhold: Manglende dokumentasjon på at hele Husvikholmen 8 er regulert til forsamlingslokale og salgslokale. Det kunne ikke dokumenteres at det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller en ferdigattest for Husvikholmen 8. Det er montert brannalarmanlegg kategori 1 i bygget. I forsamlingslokale i risikoklasse 5 er det krav til brannalarmanlegg kategori 2 som er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dokumentasjon kunne ikke fremlegges. Etter en gjennomgang av kommunens arkiver kan bygningsmyndigheten ikke se at det foreligger søknad om eller tillatelse til bruksendring av lokalene til forsamlingslokale/bar/restaurant/nattklubb. Lokalene i Husvikholmen 8 er godkjent brukt til informasjonssenter, kundeservice og båtbutikk/verkstedhall. Siste formelle godkjenning etter planog bygningsloven er i følge kommunens arkiv fra Det har vært etablert kiosk og gatekjøkken i bygningen. Dette har vært kjent for kommunen uten at det har vært søkt om eller godkjent etter plan- og bygningsloven. Kommunen mottok søknad om byggetillatelse som gjaldt tiltak beskrevet som fasadeendring/ombygging til pub. Tegninger er datert Søknaden ble godkjent i delegert sak 96/0210 den Her heter det at før skriftlig byggetillatelse blir gitt må følgende forhold være ordnet: 1.1 Behandlings- og kontrollgebyr må være betalt. 1.2 Søknad om ansvarsrett må være godkjent. 1.3 Det må sendes inn samtykke fra forsvaret for bruk av utearealene på bygningens vestside. 1.4 Det må innsendes utomhusplan for godkjenning. Planen må være godkjent av forsvaret. Det er også stilt vilkår til brannsikring i vedtaket. Det er ikke innkommet noe i denne saken etter dette vedtaket. Det vil si at byggetillatelsen ikke er gitt, og at tillatelsen nå er foreldet. Det ble den søkt om oppføring av ny mesanin-etasje (2.etg) i båthallen. I denne søknaden er det opplyst fra ansvarlig søker at arbeidene ikke skal omfatte endring av bruk eller fasader. Det er videre opplyst i søknaden at lokalitetene har vært brukt til båthall, kontor café/restaurant/servering. Bygningsmyndigheten har derfor ikke vurdert bruken av lokalene i forbindelse med denne søknaden. Det ble gitt rammetillatelse for ny mesanin-etasje i vedtak 12/185 datert Ansvarlig søker har senere Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 2 av 4

43 trukket søknad om ansvarsrett. Det er ikke søkt om eller gitt igangsettingstillatelse for mesanin-etasjen. Det er heller ikke kommet ny søknad om ansvarsrett for ansvarlig foretak. Bruksendring er søknadspliktig dersom: Byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser. Det foreligger ingen søknad eller godkjent bruksendring av Husvikholmen 8 til forsamlingslokale/bar/restaurant/nattklubb. Det vil si at bruken er i strid med godkjent bruk, og må behandles som et ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven. Påleggets innhold Med hjemmel i plan- og bygningslovens 32-4 gis det pålegg om øyeblikkelig opphør av ulovlig bruk. Varsel om tvangsmulkt og forelegg Bygningsmyndigheten informerer om at dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, vil vi fastsette tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens Vi varsler samtidig om at bygningsmyndigheten alternativt eller i tillegg til tvangsmulkten kan utstede forelegg etter plan- og bygningslovens Et slikt forelegg vil kunne få samme rettsvirkning som en rettskraftig dom og fullbyrdes etter reglene for dommer. Et forelegg vil kunne tinglyses som en heftelse på eiendommen. Det gis anledning til å uttale seg innen 2 uker. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr I medhold av plan- og bygningslovens 32-8 varsles det om mulig ileggelse av overtredelsesgebyr. Jf. byggesaksforskriftens 16-1 kan overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. Dere har rett til å uttale dere før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Frist for dette settes til 3 uker fra brevets dato, jf. pbl 32-8 tredje ledd. Videre saksgang For at bruken av lokalene skal kunne godkjennes, må det innsendes søknad i Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 3 av 4

44 henhold til pbl Det anbefales at dere kontakter kommunen for å avtale en forhåndskonferanse. I forhåndskonferansen bør ansvarlig søker delta. Skjema for bestilling av forhåndskonferanse finnes på kommunens nettside. Her finnes også mer informasjon om byggesak og søknadsplikten. Melding om forhold som kan være i strid med plan og bygningslovgivningen.msg;perlen Bar & Restaurant.pdf Vedlegg: Brev fra brannvesenet Kopi: Søndre Follo Brannvesen IKS Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 13/ Side 4 av 4

45

46

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/02223-17 Lilian Olsson 26.01.2015 Dispensasjon fra formål og rammetillatelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silje Marie Raad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Silje Marie Raad Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Kommunalteknikk Kristian Solem Deres ref. Vår ref. Dato 36572/2014//5GRO 24.11.2014 GBNR. 124/5 - KRISTIAN SOLEM - RESTAURERING, TILBYGG OG GARASJE: DISP. FRA REG.PLAN Vedlagt følger utskrift av ovennevnte

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Siv.ark Frank Kalfoss Seljevn 11 1430 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Rammetillatelse pbl. 20-1, til tilbygg

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2016/1641-16510/2016 Arkivkode: 91/14/L42 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Ås kommune Plan og utvikling Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/326 Arkivnr.: GNR 37/76 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Gnr 42 bnr Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag

Gnr 42 bnr Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/03040-37 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Ås kommune Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/01798-21 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00297-4 Lilian Olsson 04.02.2016 Dispensasjon og tillatelse

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Det vises til søknad mottatt med senere kompletteringer.

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Det vises til søknad mottatt med senere kompletteringer. Ås kommune Byggesak og geodata Kopimottaker Matrikkelføring - Ås kommune Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/01552-18 Siri Gilbert 24.03.2017 Gnr 113 Bnr 84 - Lunneveien 4 Garasje og støttemur Dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 175/045 Arkivsaksnr: 2014/259-3 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 175/45, 176/30, og 176/37 Søknad om rammetillatelse

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4210-27 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/320 og 65/1643 - Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak -

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPESKSJONSTILSYN PÅ GNR. 14/38/13 - OMINNREDNING OG BRUK AV BUTIKK-/SERVICELOKALE TIL

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL Ingeniør Sverre Hagen Postboks 86 2714 Jaren Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/693-12 GNR 173/398 16.02.2016 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.5.2010/sak

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

TEGNINGSLISTE SØKNAD 16/01447 ENGER ØSTRE GNR 193 BNR 2 LIER KOMMUNE Tidligere oversendt 9.9.2016: Vedlegg E-3 Vedlegg E-4 Planskisse etappe 1 avslutning Profiler etappe 1 avslutning Nye kart og tegninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Harald Ulvund Naustbukta 17 6620 Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 462/17 Deres ref: Vår ref Dato 2015/1906-4 06.06.2017 Byggesaksbehandling - Avslått søknad om tillatelse til

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 26.09.2016 2016/1183-12577/2016 Arkivkode: 36/231 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

DELEGERT VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1055-2 Bjørn Kristiansen, 10/336 27.08.2012

DELEGERT VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1055-2 Bjørn Kristiansen, 10/336 27.08.2012 VIKNA KOMMUNE Teknisk etat Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Eiendomsavd. Postboks 2650 7735 STEINKJER DELEGERT VEDTAK - nr. 100/12 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1055-2 Bjørn Kristiansen,

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL.

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL. Torill Eide Tunheim Myklabergveien 18 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 11.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200705171-4 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: : 81-111 D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja GBNR 058/282 - BRUKSENDRING Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring Byggesakskontoret Atle Brynjulfsen Postboks 4120 8089 BODØ Dato:... 30.10.2014 Saksbehandler:... Anita R. Berntsen Telefon direkte:... 75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:... 68053/2014 Saksnr./vår ref.:...

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer