NETTSTASJON UNDERJORDISK BYGGKRAV INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "211-03 NETTSTASJON UNDERJORDISK BYGGKRAV INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Spesifikasjon NETTSTASJON UNDERJORDISK BYGGKRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Bentzen Jens Tore Holene Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KRAV TIL UTFØRELSE GENERELT FORSKRIFTSKRAV ETABLERING AV PROVISORISK FORSYNING I ANLEGGSPERIODEN FUNKSJONELLE KRAV KRAV TIL NETTSTASJONSROM KRAV VED STØPING AV NYE KONSTRUKSJONER KRAV VED REHABILITERING AV EKSISTERENDE BETONG KRAV TIL VENTILASJON KRAV TIL ADKOMST/RØMNINGSVEI KRAV TIL KABELINNFØRING KRAV TIL BELYSNING KRAV TIL DOKUMENTASJON Krav til utførelse 1.1 Generelt Denne tekniske spesifikasjonen gjelder bygningstekniske krav til underjordiske nettstasjoner, både ved nybygging og rehabilitering av eksisterende nettstasjoner. For spesifikasjon av elektrotekniske krav henvises til: Nettstasjon RB Underjordisk Elektrokrav For nye underjordiske nettstasjoner eller ved flytting av eksisterende nettstasjoner skal det utarbeides en overenskomst mellom Nettselskapet og grunneier om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av nettstasjoner. Overenskomsten regulerer forhold som adkomst under anleggsperioden, sikring av arbeidsstedet, og istandsettelse av området etter at anlegget er ferdig. Det påhviler entreprenøren å fylle Nettselskapet sine forpliktelser i forhold til avtalen i anleggsfasen. Alle underjordiske nettstasjoner skal minimum dimensjoneres for til og med 1600 kva transformator. 1.2 Forskriftskrav Underjordiske nettstasjoner skal bygges etter de til enhver tid gjeldende forskrifter for elektriske forsyningsanlegg, for tiden FEF: 2006 og andre relevante normer og forskrifter. 1.3 Etablering av provisorisk forsyning i anleggsperioden Det påhviler entreprenøren å planlegge og etablere provisorisk forsyning til kunder som er tilknyttet nettstasjonen i hele anleggsperioden.

2 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 2 av 7 2 Funksjonelle krav 2.1 Krav til Nettstasjonsrom Ved etablering av nye underjordiske nettstasjoner skal det etableres et rom som er minimum 11,2 m 2 for en transformator. Ingen av veggene skal være kortere enn 2,8 m (innvendig). Takhøyden skal være minimum 2,8 meter. Vanntetting: Det skal etableres en vanntett membran over nettstasjonen, slik at nettstasjonen ikke får fukt- eller vannproblemer. Membranen føres minimum 30 50cm ned på vegger rundt stasjonen. Membran skal være av asfalt takbelegg eller annet materiale med tilsvarende funksjon og kvalitet og må helsveises eller helklebes til takkonstruksjonen. Membranen av asfalt takbelegg legges med minimum 100 mm sveisede sideomlegg. For å hindre blæredannelse fra ev. damptrykk mellom bærekonstruksjonen og membranen, må man være omhyggelig med priming av underlaget. Legges asfalt direkte på membran, skal det utføres i henhold til figur 1: Figur 1: Overdekking av membran med asfalt Krav til overflate: Betong som underlag for membranen må ha en plan og jevn overflate, tilsvarende brettskurt betong. For at alle fordelene med en kontaktmembran (membran direkte på bærekonstruksjonen) skal oppnås, må underlaget primes grundig. Før primingen må overflaten være rengjort og tørr. For øvrig følges leverandørens anvisninger. Det skal legges diffusjonstett grunnmursplate av plast (med knaster eller riller) fra underkant av fundament og opp under takmembran med min.15 cm overlapp rundt stasjonen. For eksisterende nettstasjonsrom kan lavere takhøyde enn 2,8 m aksepteres, dersom dette ikke kommer i konflikt med plassering av det elektrotekniske materiellet. Dersom det er relevant, skal det støpes inn trekkroker m/øye i vegg for inn og uttrekk av transformator. Trekkroker og innfesting skal være dimensjonert for trekking av transformatorer med ytelse opp til og med 1600 kva. Krav til drenering rundt stasjonen. Massene i terrenget skal ha gode drensevner, slik at vann ikke trenger inn i nettstasjonen. Ved tilbakefylling av masser, skal det brukes godt drenerende masser, sand, grus eller pukk innpakket i fiberduk. Steinstørrelsen skal for god drenering være i området 20-70mm.

3 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 3 av 7 Overflatebehandling: Innvendig vegger og tak påføres 2 strøk hvitmaling (ikke diffusjonstett). Kalkhvitting tillates ikke. Vegger i nedfiringssjakt påføres 2 lag Rescon Cl-brems eller tilsvarende produkt (silan/siloxanbasert). For stasjoner som har vannlås, skal vegger og bunn påføres 2 lag polyuretan maling. Gulvet stålglattes, fortrinnsvis i sitt eget fett under støpingen og påføres betongolje eller (ikke diffusjonstett) maling i 2 strøk. 2.2 Krav ved støping av nye konstruksjoner Vegger, gulv og tak støpes i miljøklasse MA (Meget aggressivt miljø) Betongkvalitet minimum C 40. Vegger, gulv og tak støpes vanntett, i 25 cm tykkelse, armert med forbehandlede støpeskjøter eller Water - stop. Nettstasjonsrommet kan støpes i ett fysisk stykke, eller i hele horisontale moduler, gitt at vanntetthet oppnås. Gulvet skal dimensjoneres og armeres for transformatorer på min. 5,0 tonn som står på 4 hjul med en hjulavstand på 75 cm begge veier. Dersom gulvet støpes på kult, må det avrettes i toppen med subbus og en plastfolie legges under betongen. Innvendige betongflater for vegger og tak pusses ikke, men kvistes og sårflekkes. Forskaling med finerplater eller tykkelseshøvlede materialer er derfor å anbefale. Alle støpearbeider skal foregå fortløpende slik at krav til mekanisk styrke og tetthet blir ivaretatt. 2.3 Krav ved rehabilitering av eksisterende betong Ved rehabilitering kan eksisterende nettstasjonsrom benyttes dersom rommet er tilfredsstillende i forhold til plassering av det elektriske materiellet og det er mulig å finne gode løsninger på adkomst, ventilasjon og fukt-problematikk. Forskjellige metoder skal vurderes før utbedring av eventuell skade gjennomføres. Dette er skader som skyldes armeringskorrosjon. Nettstasjonen skal etter rehabilitering være slik at vann ikke trenger inn i nettstasjonen og gir redusert betongkvalitet og/eller skader på komponenter. Krav A Bevare, opprettholde eller gjenopprette passivitet Metode - øke overdekning - mekanisk reparasjon - realkalisering - kloriduttrekk - overflatebehandling B Øke resistivitet - begrense fuktinnhold C Katodisk kontroll - begrense oksygentilgang D Katodisk beskyttelse - elektrisk ledende dekksjikt - elektrisk ledende belegg - anoder i utfrest spor - stavanoder E Kontroll av anodisk områder - belegg på armering - inhibitor

4 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 4 av Krav til ventilasjon For at nettstasjonens transformatorer skal få tilstrekkelig kjøling, må tiltak for kjøling etableres. Kjøling av transformatoren skal primært realiseres med naturlig ventilasjon. I særskilte tilfeller kan mekanisk ventilasjon aksepteres dersom naturlig ventilasjon praktisk sett ikke lar seg gjennomføre. For å dekke temperaturkravet, må utbygger velge blant angitte alternative løsninger i Tabell 1, Tabell 2 eller ved at det dokumenteres at utbyggers løsning overholder angitte temperaturkrav. Dersom utbygger velger å dokumentere annen løsning, skal det utføres 3.parts kontroll av annen løsning med beregninger for utbyggers regning. Nettselskapet forbeholder seg retten til valg av 3.parts kontrollør. Alternativ Areal rist innluft, [m 2 ] Areal rist/rør/pipe utluft, [m 2 ] Høydeforskjell inn-/utluft, [m] 1 1,8 1,0 2,8 2 1,3 0, ,8 0,8 9 Tabell 1: Ventilasjonsalternativer med 1 stk transformator Alternativ Areal rist innluft, [m 2 ] Areal rist/rør/pipe utluft, [m 2 ] Høydeforskjell inn-/utluft, [m] 1 2,3 2,0 2,8 2 1,8 2, ,8 1,5 9 Tabell 2: Ventilasjonsalternativer med 2 stk transformatorer Definisjoner: Høydeforskjell = senter ventilasjonsrist for luftinntak i friluft og senter ventilasjonsrist for utluft i friluft. Dersom entreprenør/utbygger ønsker å dokumentere at tilstrekkelig kjøling oppnås med andre kanaldimensjoner eller ristarealer, skal følgende forutsetninger legges til grunn: Den naturlige ventilasjonen skal ha tilstrekkelig kjølekapasitet til å sikre at temperaturen i nettstasjonsrommet ikke overstiger 40 C. En transformator avgir varme som følge av tomgangstap og belastningstap. Tomgangstapene er uavhengig av belastningen, mens belastningstapene øker i annen potens med belastningen. Dimensjonerende for den varmemengde som skal ledes bort er belastningstapene i transformatoren med nominell maksimal last og en ute-temperatur på 25 C. Nettstasjoner type underjordisk skal ha tilstrekkelig kjøling tilpasset det antallet transformatorer som plasseres i nettstasjonsrommet, men for minimum 1 stk 1600 kva transformator dersom ikke noe annet er avtalt. Den effektmengde som skal ledes bort fra en 1600 kva transformator i standard utførelse, er vist i tabellen nedenfor:

5 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 5 av 7 Transformator størrelse [kva] Tomgangstap [Watt] Belastningstap nominell belastning [Watt] Sum varmetap [Watt] x Dersom ventilasjon/kjøling dokumenteres og 3.parts-kontrolleres utført med tilstrekkelig kjøleevne, er dette å betrakte som en preakseptert løsning, på lik linje med oppgitte tabellverdier i denne spesifikasjon. Før en ny nettstasjon settes i drift, skal det dokumenteres at ventilasjonen er dimensjonert for å kunne kjøle den aktuelle varmemengde tilstrekkelig. I nettstasjonsrom med flere enn to transformatorer, skal egne beregninger gjennomføres av utbygger som dokumenterer tilstrekkelig ventilasjon/kjøling. Dersom ventilasjonskanaler planlegges ført horisontalt, skal egne beregninger gjennomføres av utbygger som dokumenterer tilstrekkelig ventilasjon/kjøling. Kaldluftinntak og varmluftavtrekk skal fremgå på elektroentreprenørens nettstasjonstegning. Innluft skal etableres for kjøling av transformator. For alle nettstasjonsløsninger skal rist for innluft etableres vertikalt og min. 15cm over bakkeplan. Luftekanaler dimensjoneres i henhold til nødvendige branntekniske krav. For naturlig ventilasjon: For å oppnå nødvendig høydeforskjell, benyttes nettstasjonstårn, eller føring/ventilasjonskanal på yttervegg eller i bygning. Ved føring gjennom bygg gjelder samme krav som for ventilasjon av rom i bygg. For nye nettstasjoner skal innluft passere gjennom vertikal rist for å redusere inntrengning av vann, blader og smuss. Nedre kant av rist skal plasseres min. 15 cm over bakkeplan. Ved rehabilitering skal det også søkes å etablere vertikal rist for innluft. Innluft skal ledes til gulvhøyde ved transformator. Utluft skal føres slik at luftgjennomstrømningen gir best mulig kjøling av transformatoren. Ventilasjonsrister skal ha minst mulig luftmotstand, være utført i bukket metall, utføres i korrosjonsbestandige materialer, være innstikkssikre og være mekanisk bestandig. Tilleggs krav dersom mekanisk ventilasjon benyttes: Luftinntaket skal ha filter for å redusere støvinnholdet i stasjonen. Dette filteret skal være av standard utførelse og skal kunne skiftes uten tilgang til nettstasjonsrommet. Det skal føres signal for høy oljetemperatur i transformatoren til driftsentralen for å avdekke svikt i ventilasjonen. 2.5 Krav til adkomst/rømningsvei I rene underjordiske stasjoner skal hovedadkomst være gjennom luke i bakkeplanet. Luka skal tjene både som adkomst for personell og som nedfiringsluke for transformatorer. Følgende funksjonskrav stilles generelt:

6 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 6 av 7 Ny luke plasseres utenfor veibane og der dagens luke ligger i veibane skal det søkes å finne en ny plassering utenfor veibane. Det skal være mulig for 1 person å åpne og lukke luken. Luken skal kunne åpnes lett og gir enkel adkomst til stasjonen. Ny luke er normalt hovedadkomst til nettstasjonen. Ny luke skal tåle minimum 12 tonns akseltrykk, være mekanisk bestandig/stabil, tåle korrosivt miljø, være vanntett og slik anordnet at vann ikke kan trenge inn i nettstasjonen. Det skal være mulig å etablere lås og løfteanordninger/håndtak innfelt i luke eller tilsvarende funksjonalitet. Innvendig lysmål skal være minst 2000 *1550 millimeter i hele lukas/nedfiringssjaktens høyde. Dette gjør det mulig å benytte utsparinger til eksisterende luker. Det skal være drenering rundt luka, med helning mot og avløp fra alle hjørnene, og drensvannet skal føres i rør til sluk, eller til grunnen gjennom steinfilter. Utløp skal min. være 50 mm i diameter. Det skal være vanntett i overgangen mellom luke og lukekarm, for å unngå vannlekkasjer inn i stasjonen, dersom dreneringen tettes. For å unngå problemer med overflatevann inn i nettstasjonen ved hellende terreng, skal det i tillegg medtas rist/drenering på overside av luke eller løsninger med tilsvarende vannavledende funksjon. Det skal være en trapp/stige festet i lukens ramme, og denne skal være utstyrt med leider. Trapp / stige skal være mulig å demontere for inn og uttransport av materiell. Stigen skal dimensjoneres for persontrafikk, være lett, korrosjonsbestandig, ha gode trinn og tilstrekkelig med rekkverk. Alternativ funksjonalitet som for eksempel heis tillates. Det skal etableres godt synlige og merkede hinder rundt lukeåpning, som raskt, enkelt og brukervennlig kan etableres ved arbeid og befaring. Løsningen skal hindre at personell skal kunne falle ned i lukeåpningen. Der hvor rom for betjening og transformator er fysisk adskilt, aksepteres på gitte vilkår kun en adkomst. Der det ikke finnes transformatorrom som egen branncelle, er det krav om redningsrom, eller etablering av uavhengige rømningsveier. Der det i dag er adgang gjennom nettstasjonstårn skal denne opprettholdes som ekstra rømningsvei. For nye stasjoner skal det søkes å etablere rømningssvei for eksempel gjennom tilstøtende bygning, eller i forbindelse med ventilasjonstårn. Rømningsveier og rekkverk/luke merkes i tillegg med fosforiserende maling/merkeskilt/ledere som klart viser retningen til nødutgangen. Utgangene markeres med fosforiserende skilt. Det skal være panikkbeslag på eventuell utgangsdør i nettstasjonstårn. 2.6 Krav til kabelinnføring Se spesifikasjon vedlegg 1 Kabelinnforing HS og LS. 2.7 Krav til belysning Det skal en være fast lysinstallasjon som gir allmenn god belysning. Lyskastere eller lysrørarmaturer kan benyttes. Lyskildene skal samlet, uten ekstern påvirkning/bidrag, minimum gi et belysningsnivå ved betjeningsorganer på 200 lux (målt 1 meter over gulv). Det skal være lysbryter ved lukekant og i eventuelt rømningstårn. Lysarmatur skal plasseres slik at det er uten fare å skifte lyskilde mens stasjonsanlegget er i drift. Lyskilde skal kunne skiftes i normal personhøyde (uten bruk av stige).

7 Spesifikasjon: Nettstasjon Underjordisk byggekrav Side 7 av 7 Stasjonene skal være utstyrt med etterlysende ledesystem: se spesifikasjon Nødlys og ledesystem i underjordiske nettstasjoner 2.8 Krav til dokumentasjon Følgende tegninger skal utarbeides og leveres før byggestart: Nettstasjonstegninger som minimum skal vise bygningskonstruksjonene, ventilasjonsløsning, adkomst og plassering av elektroteknisk materiell. Plan og snitt. Armeringstegninger ved nye konstruksjoner(vegger/tak/gulv) Dreneringstegning fra adkomst- og nedfiringsluke og fra vannlås/sandfang. For øvrig vises til generelle krav til dokumentasjon under spesifikasjoner: 04 Dokumentasjon

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Våtrom i mur og betong

Våtrom i mur og betong MURKATALOGEN 2004 Anvisning P15 Våtrom i mur og betong 1 Innledning.......................... 3 2 Krav til konstruksjon................. 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag.......... 4 3 Materialer for veggoppbygging.........

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

Kommentar og endringsforslag til utkastet bes sendt til: nb@tekna.no.

Kommentar og endringsforslag til utkastet bes sendt til: nb@tekna.no. Høringsbrev Vedlagt følger forslag til revidert utgave av Norsk Betongforeningsutgave Publikasjon 25 «Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling». Revisjonsarbeidet

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

Spesifikasjon for svømmeanlegg

Spesifikasjon for svømmeanlegg Spesifikasjon for svømmeanlegg Mai 2010 Spesifikasjon for svømmeanlegg mai 2010 side 2 NORGES SVØMMEFORBUND - BAKGRUNN Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av ca 45 000 aktive

Detaljer

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14 VEDLEGG 5.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER 3 1.1 GENERELT 3 1.2 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR 3 1.3 OFFENTLIGE MYNDIGHETER 3 1.4 PROSJEKTKRAV 5 1.5 KVALITETSSIKRING (KS) 7 1.6 RIGG

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

2.1.1 Kommunale veier... 5 2.1.2 Private veier... 5. 2.3.1 Demontering av bestående anlegg... 6 2.3.2 Midlertidig fjerning av belysningen...

2.1.1 Kommunale veier... 5 2.1.2 Private veier... 5. 2.3.1 Demontering av bestående anlegg... 6 2.3.2 Midlertidig fjerning av belysningen... Teknisk veilysnorm Teknisk veilysnorm for Drammen kommune Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 MÅLSETTING... 4 1.3 OMFANG... 4 1.4 REGLER, LOVER OG FORSKRIFTER... 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse C 1 Funsksjonsbeskrivelse P208 Klemmaparken 1 0. GENERELT... 8 1. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 11 01.1 Rigg og drift... 11 01.1.1 Rigg på byggeplass 11 01.1.2 Drift av byggeplass 11 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer