Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur"

Transkript

1 Faun rapport Oppdragsgiver: Sigdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur

2 Forord Undertegnede vil få takke Sigdal kommune v/ Kjell Ove Hovde og Tone Ødegård for bestilling av bestandsvurderingsrapport etter jakta En takk rettes også til alle jegerne for nok et år med innsamling og levering av et i praksis komplett tannmateriale. Selv om forfatteren av årets rapport er ny siden forrige bestandsvurderingsrapport etter jakta 2014, holder vi fast ved at det er de tetthetsavhengige faktorene som bør tillegges mest vekt i dagens elgforvaltning. Årets anbefalinger til neste års jaktuttak kan av noen oppleves som «brutale», men vi mener økt jaktuttak er nødvendig for å unngå en ny overbelastning av elgbeitene i Sigdal. Med ønske om skitt jakt kommende høst! Fyresdal Morten Meland Forsidefoto: Vellykket elgjakt () 2

3 Faun rapport : Tittel: Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2016 Forfatter: Morten Meland ISBN: Tilgjengelighet: Fritt Oppdragsgiver: Sigdal kommune Prosjektleder: Morten Meland Prosjektstart: Prosjektslutt: Referat: Aldersregistrering av skutte elg i Sigdal etter jakta 2016 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklinga i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden og gitt anbefalinger til neste års jaktuttak. Sammendrag: Norsk Dato: Antall sider: 26 + vedlegg Kontaktopplysninger : Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL Internet: E-post: Telefon: Kontaktopplysninger forfatter: Navn: Morten Meland E-post: Telefon:

4 Innhold Sammendrag... 5 Innledning... 6 Materiale og metode... 6 Resultat... 8 Hovedtall for de skutte elgene Fellingstall, elgtetthet og kjønnsforhold... 9 Utvikling med alder Bestandskondisjon Elg og trafikk Elgen i nabokommunene Hjort Jaktvald i Sigdal Diskusjon Konklusjon Vedlegg 4

5 Sammendrag Aldersregistrering Det ble felt 180 elg i Sigdal i 2016 og vi har mottatt komplett alder- og vektdata for 178 av disse. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 60 %. Elgtetthet og bestandsstruktur Etter jakta 2016 er det beregnet en elgbestand på om lag 690 elg. Under jakta 2016 ble det observert 0,44 elg per jegerdag og med et kjønnsforhold på 2 ku per okse. Kjønnsforholdet har generelt holdt seg på et stabilt jevnt nivå rundt 2 kuer per okse observert, men det estimerte kjønnsforholdet synes likevel å ha blitt noe skeivere de siste par åra. Det ble felt en overvekt av hanndyr av dyr 1,5 år eller eldre (60%) i 2016, og ut fra dette forventes at kjønnsforholdet kan bli ytterligere forskjøvet. Bestandskondisjon Kalv- og tvillingraten var ifølge sett elg-data på hhv. 0,70 og 1,11 i Høyere kalverate er ikke observert i jakta siden 2009, noe som må tolkes som positivt. Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2016 på hhv. 60 og 123 kg. Slaktevekter for kalv og ungdyr er i snitt noe lavere de siste 5 årene, sammenlignet med starten av 2000-tallet. Jaktuttak 2017 Økt elgtetthet de siste par åra tilsier at det fremtidige jaktuttaket bør økes for å oppnå ønsket utvikling i beitetrykk og bestandskondisjon. Vi anbefaler en reduksjon av dagens elgtetthet til under 0,4 sett elg per jegerdag, men helst lavere for å best mulig legge til rette for økt bestandskondisjon. Videre har vi foreslått en betydelig økning i uttaket av hodyr for å oppnå en mer effektiv bestandsreduksjon og for å oppnå et jevnere kjønnsforhold. For å oppnå dette har vi skissert et jaktuttak på 275 elg i

6 Innledning Hjorteviltartene er de økonomisk sett viktigste viltartene våre, både i form av verdier gjennom salg av jakt og kjøtt, men også som en potensiell kostnad gjennom trafikkpåkjørsler og skadegjørere på skog og innmark. Gjennom sin tilstedeværelse påvirker også hjorteviltet en rekke andre arter i naturen. Kunnskap om struktur, produksjonsevne og vilttetthet er derfor viktig i norsk hjorteviltforvaltning. Alt hjortevilt kan aldersregistreres ved tannsnitting. Sammen med jegeropplysninger fra «sett elg» og kunnskap om beitenes sammensetning og tilstand, dannes det kunnskapsgrunnlaget vi har til rådighet i dagens forvaltning. I denne rapporten sammenstiller vi jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alderog vektdata fra felt elg. Avslutningsvis kommer vi med forslag og anbefalinger til jaktuttaket for 2017 basert på forestående data, tetthetsberegninger samt gjeldende kommunale målsettinger. Materiale og metode Aldersregistrering Alderen til elgene blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i rennende vann, samt en prosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av en lupe. Man kan da lese av «årringer» i kalklaget (Figur 1). Figur 1. Det er området fra rotspissen og ca. 1/3 opp på tannhalsen som benyttes ved aldersregistreringen (venstre bilde). På ferdige fargede snitt kan man lese av «årringer» i kalklaget (høyre bilde). Individet på bildet ble skutt som 6,5-åring (5 årssoner + 1). 6

7 Datagrunnlag Data fra sett og felt elg er benytta. Data er henta fra Hjorteviltregisteret ( Statistisk sentralbyrå ( er benyttet for å illustrere irregulær avgang av elg (tabell 03501), tømmeravvirkning (tabell 03895) og produktivt skogareal (tabell 07366). Felte elg I perioden 1987 til 2016 er det skutt 8657 elg i Sigdal etter tall fra Hjorteviltregisteret. Faun har gjennomført aldersregistreringer siden 2004 og har alders- og vektopplysninger for i alt 3880 elg felt i kommunen (inkl. kalv og ungdyr). Som tidligere er fellingsdata fra HVR supplert med opplysningene på tannkonvoluttene. Felte hjort Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( er det skutt 230 hjort i kommunen i perioden Opplysninger om alder og vekt er begrenset. Nøyaktigheten av indeksene (ku pr. okse, sett elg pr. jegerdagsverk) fra sett- og felt elg varierer 1. Det anbefales minimum hhv. 500 og 1000 observasjoner for henholdsvis antall sett elg og antall jegerdager for å sikre statistisk nøyaktighet 2. Tallmaterialet fra Sigdal tilfredstiller disse «kravene» på kommunenivå med hhv elg og 3466 jegerdager i Kohortsanalyse Modellen tar utgangspunkt i at dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle elger før eller senere i det aktuelle valdet/kommunen bli skutt. Dersom vi i et område aldersbestemmer alle skutte dyr, vet vi i hvilken periode de har levd og hvor gamle de til en hver tid har vært. Dermed kan vi «rekonstruere» bestanden tilbake i tid, og beregne et minimumsestimat for den faktiske bestanden. For årene tidlig i perioden er en stor del av alle elger som levde skutt, ergo kjenner vi også bestandens sammensetning. For de siste åra blir beregningene mer usikre siden det fremdeles er mange elg i live etter jakta Nærmere beskrivelse av metoden er gjennomgått i faglitteraturen 3. Konfidensintervall I flere av figurene blir det benyttet konfidensintervall. Under gitte forutsetninger (ikke alltid oppfylt!) viser disse intervallene yttergrensene hvor man med 95 % sikkerhet vet at den reelle verdien befinner seg innenfor. Dess større antall observasjoner som ligger bak, dess smalere blir konfidensintervallene. 1 Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. NINA Rapport s. 2 Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.-E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jakt-materialet fra overvåkningsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden NINA Rapport Gangsei, L.E A Bayesian method for estimating moose (Alces alces) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis Norwegian University of Life Sciences. 7

8 Resultat Hovedtall for de skutte elgene 2016 Etter tall fra Hjorteviltregisteret ( ble det felt 180 elg i Sigdal i Vi har komplett alder- og vektdata for 178 elg (Tabell 1 og figur 2). Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 60 %. Tabell 1: Hovedresultat for okser (til venstre) og kyr (til høyre) med kjent alder og vekt felt i Antall Antall Alder Snittvekt (n) Alder Snittvekt (n) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Alder ,5 Aldersfordeling 2016 Ku Okse Figur 2. Alderspyramide over aldersbestemte elg i Sigdal i 2016, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). Felte dyr i hver aldersklasse vises som antall av alle felte individer av hvert kjønn Antall 8

9 Fellingstall, elgtetthet og kjønnsforhold Samtidig som at elgtettheten steg, økte også avskytingen i kommunen betydelig fra slutten av 80-tallet. Etter bestandstoppen rundt midten av 90-tallet, ble elgtettheten betydelig redusert i årene som fulgte (Figur 3). Siden 2010 har fellingstallene avtatt årlig frem til i dag. Den beregnede elgtettheten sammenfaller godt med utviklingen som sett elg per jegerdag viser. Etter en svak bestandsoppgang i årene , ble elgtettheten på ny svakt redusert fram til Redusert felling, spesielt de siste tre åra har deretter ført til bestandsvekst (Figur 4). Etter jakta 2016 er det beregnet en elgtetthet på om lag 690 elg (Figur 4). I 2016 ble det observert 2 ku per okse, mens det estimerte kjønnsforholdet etter jakta er beregnet til å være skeivere (2,6 ku per okse) (Figur 5). Kjønnsforholdet har generelt holdt seg på et stabilt jevnt nivå rundt 2 kuer per okse observert, men det estimerte kjønnsforholdet synes likevel å ha blitt noe skeivere de siste par åra. Generelt gjelder at kjønnsforholdet vil endre seg gjennom jakta, gitt at det felles flere okser enn kyr i løpet av jakta. Siden vinterstammen av kyr (før jakta) er høyere, blir det relative uttaket (jaktpresset) av okser og kyr forskjellig, selv om en det felles et jevnt antall okser og kyr. Som tidligere nevnt ble det felt en overvekt av hanndyr av dyr 1,5 år eller eldre (60%) i 2016, ut fra dette forventes at kjønnsforholdet vil bli ytterlige forskjøvet. I forvaltningsplanen for hjortevilt i Sigdal er det et fastsatt mål at kjønnsforholdet reduseres ned mot 1,5-1,7 ku per okse for perioden For å oppnå dette bør det felles et betydelig høyere antall hodyr enn hanndyr relativt sett. Felte elg Sigdal Kalv Ungdyr Eldre okse Eldre ku Sett per dag Figur 3. Antall felte elg og sett elg per dag i Sigdal i perioden for kategoriene kalv, ungdyr, eldre okse og eldre ku ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

10 Figur 4. Beregnet elgtetthet etter jakt i Sigdal i perioden med svarte firkanter (verdier på venstre loddrette akse). Sett per dag med røde kryss (verdier på høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker. Figur 5. Beregnet kjønnsforhold etter jakta i perioden med svarte firkanter og 95 % konfidensintervall med grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss. 10

11 Utvikling med alder Vekt og gevirstørrelse hos okser Vektdataene viser at oksene vokser frem til rundt 7 års alder, både med tanke på vekt (Figur 6) og gevirstørrelse (Figur 7). De felte oksene i 2016 hadde noenlunde lik eller lavere gjennomsnittsvekt per aldersklasse i forhold til snittet i perioden En gjennomsnittlig elgokse i Sigdal når 200 kg slaktevekt som 4,5 åring. Det ble felt 17 elgokser på 200 kg slaktevekt eller mer i 2016, den tyngste på 293 kg. Ingen av oksene over 200 kg i slaktevekt var yngre enn 3,5 år. Når det gjelder gevirstørrelse, målt etter antall tagger, ble det felt 12 okser med 8 tagger eller mer i geviret, og det høyeste taggantallet var 15. Denne oksen ble aldersbestemt til 6,5 år og med slaktevekt på 229 kg. Vekt og produktivitet hos kyr Veksten til kyrne flater i snitt ut ved 2,5-3,5 års alder, og den gjennomsnittlige vektøkningen er deretter liten (Figur 8). Vektstagnasjonen skyldes investering av energi i eget avkom, noe som går på bekostning av økning i egen kroppsvekt. Motsatt ser en i områder med lavere bestandskondisjon en utholdende vekst frem til rundt 4 års alder før veksten «flater ut». Dette illustrer tidforskjellene kyrne bruker på å nå kjønnsmoden alder, som i stor grad er betinget av kroppsvekt 4 og elgtetthet. Drektighetsraten synes å være lav før rundt 5 års alder for så å holde seg på et stabilt nivå (Figur 9). Dette stemmer godt overens med at elgkyr vanligvis er høyproduktive ved 4-5 år års alder 5 og reproduksjonen avtar når de blir rundt 12 år gamle 6. Vi understreker at de reelle verdiene for drektighetsraten nok er høyere enn hva figuren gir inntrykk av, da man må anta at kyr med kalv har mindre risiko for å bli felt under jakta. Kurven gjenspeiler likevel forskjellen i den innbyrdes drektighetsandelen mellom ulike aldersklasser. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalderen til eldre okser (2,5 år og eldre) har vært relativt stabil og variert rundt 4 år i hele perioden vi har data for (Figur 10). For 2016 var snittalderen til eldre okser 3,8 år (n=42). Kyrnes snittalder har holdt seg høyere over tid, men har hatt en svak nedgang de siste par åra (Figur 10). I 2016 var gjennomsnittalderen i jaktuttaket for eldre kyr 5,8 år, noe som antyder at en betydelig andel av elgkyrne er i høyproduktiv alder i Sigdal. 4 Sæther, B.E. et.al Ecological correlates of individual variation in age at maturity in female moose (Alces alces): the effects of enviromental variability. Journal of Animal Ecology 62: Sæther, B.E et. Al Life history of the moose (Alces alces): fecundity rates in relation to age and carcass weight. Journal of Mammalogy 64: Garel, M et.al Age, size and spatiotemporal variation in ovulation patterns of a seasonal breeder, the Norwegian moose (Alces alces). American Naturalist 173:

12 Figur 6. Gjennomsnittsvekter i forhold til alder for okser skutt Sigdal i perioden med svarte ruter (n = 1958). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for okser felt i 2016 (n = 103) vist med røde kryss. Figur 7. Gjennomsnittlig antall tagger i forhold til alder for okser skutt i Sigdal i perioden med svarte ruter (n = 1277). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for antall tagger til de samme aldersklassene. Gjennomsnittlig antall tagger for okser felt i 2016 (n = 67) vist med røde kryss. 12

13 Figur 8. Gjennomsnittsvekter i forhold til alder for kyr skutt i Sigdal i perioden med svarte ruter (n = 1930). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2016 (n = 75) vist med røde kryss. Figur 9. Andel skutte elgkyr i ulike aldersklasser (2,5 år eller eldre) som hadde kalv(er) og/eller melk i juret ved felling i perioden (n = 815). 95 % konfidensintervall med grå streker. 13

14 Figur 10. Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, n = 815) og okser (svarte punkter, n = 809) minst 2,5 år gamle felt i Sigdal i perioden Bestandskondisjon Kalv- og tvillingrate Kalveproduksjonen (kalv- og tvillingraten) gikk synlig ned fra slutten av 80-tallet og fram til om lag 1999 før bestandskondisjonen stabiliserte seg på et lavere nivå. Kalv- og tvillingraten var ifølge sett elg-data på hhv. 0,70 og 1,11 i 2016 (Figur 11 og 12). Andelen ku med kalv var 62 %, mens 11 % av kuene med kalv hadde tvillingkalver under jakta Høyere kalverate er ikke observert i jakta siden 2009, noe som må tolkes som positivt. Sammenlignet med kalveraten (0,62) og tvillingraten (1,10) for Buskerud fylke i 2016, var kalveproduksjonen i Sigdal noe høyere. Kalv- og ungdyrvekter Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2016 på hhv. 60 og 123 kg (Figur 13 og 14). Utviklingen i slaktevekter for kalv og ungdyr må i snitt betegnes som noe lavere de siste 5 årene, sammenlignet med starten av 2000-tallet. Unntaket er jaktåret 2015 da slaktevektene var høyere, med slaktevekter på kalv og ungdyr på hhv. 66 og 128 kg. 14

15 Figur 11. Kalv per ku fra sett elg i Sigdal i perioden med røde kryss. Estimert kalverate før jakta i samme periode med svarte firkanter. 95 % konfidensintervall med grå streker. Figur 12. Kalv per kalvku/tvillingrate fra sett elg i Sigdal med svarte ruter i perioden

16 Figur 13. Gjennomsnittsvekter for kalver skutt i Sigdal i perioden med svarte ruter (n = 741). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt i tilsvarende periode. Slaktevekter for enkeltindivid vist med grå punkt. Figur 14. Gjennomsnittsvekter i forhold til årstall for ungdyr skutt i Sigdal i perioden med svarte ruter (n = 1555). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt i tilsvarende periode. Slaktevekter for enkeltindivid vist med grå punkt. 16

17 Hannkalvandel I en elgbestand med høy bestandskondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv 7. Tilsvarende fødes det en overvekt av hokalv i en elgbestand med lavere bestandskondisjon. Vi vil derfor tolke en høy andel hannkalv i jaktuttaket som et positivt tegn for bestandskondisjonen. Dette er under forutsetning av at andelen hannkalv i jaktuttaket er representativ for kjønnsfordelingen i den totale kalvebestanden. Høy andel hannkalver i bestanden vil i tillegg dempe effekten av en overvekt av eldre hanndyr i jaktuttaket. Hannkalvandelen har fluktuert rundt 50 % over lang tid, om men med årlige variasjoner. De siste to årene har det blitt felt en overvekt av hokalv og i 2016 utgjorde hannkalvandelen 48 % av jaktuttaket (Figur 15). Figur 15. Kjønnsforhold blant de skutte kalvene i Sigdal i perioden % konfidensintervall med grå streker. 7 Bjørneraas, K et.al Large-scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (Alces alces): an effect of density-dependent decrease in maternal condition? Canadian Journal of Zoology 87:

18 Elg og trafikk Andelen trafikkdrept i Sigdal sammenfaller med elgtettheten over tid (Figur 16), og det er godt dokumentert at antall påkjørsler av elg har sammenheng med elgtetthet, vinterklima (snø og temperatur) og trafikkbelastning 8. Konflikter knyttet til hjortevilt og trafikk er kostbare 9 og er derfor noe som etter vårt syn bør tillegges betydelig vekt i den offentlige forvaltninga. I 2015/2016 er det i følge SSB registrert 1 trafikkdrept elg langs veg i kommunen. I et helhetlig perspektiv vurderer vi det derfor som positivt at kostnadene i form av påkjørsler er redusert betydelig over tid, og at man per i dag har et høyt jaktutbytte i forhold til antall trafikkdrepte elg, jf. figur Elg og trafikk 1, Antall elg ,8 0,6 0,4 Sett elg pr. jegerdag 2 0,2 0 0 Bil sett elg pr. jegerdag Figur 16. Registrert trafikkdrept elg i Sigdal i perioden på venstre y-akse. Elgtetthet, illustrert som sett elg pr. jegerdag på høyre y-akse. Data fra og hjorteviltregisteret. Merk at årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte. Søylen for 1987 representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv. 8 Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikk- ulykker i perioden NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning. 9 Sivertsen, T.R., Gundersen, H., Rolandsen, C.M., Andreassen, H.P., Hanssen, F. Hanssen, M.G. & Lykkja, O Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg. Høgskolen i Hedmark oppdragsrapport nr

19 Elgen i nabokommunene For å undersøke tilstanden for elgbestanden i Sigdal, har vi sammenlignet elgbestanden i Sigdal med tilgrensede kommuner; dvs. kommunene Nore og Uvdal, Flå, Krødsherad, Modum, Flesberg og Rollag. Utviklingen i elgtetthet, målt som sett elg per dag, har til dels vært svært ulik i kommunene. Elgtettheten i Sigdal ligger på et moderat nivå sammenlignet med nabokommunene. Flesberg og dels Krødsherad skiller seg ut med den høyeste elgtettheten i perioden (Figur 17). Det må likevel nevnes at «sett elg per dag» ikke alltid er egnet til å sammenligne elgtetthet på tvers av områder, da oppdagbarheten kan variere med forhold som topografi og jaktform. Sett elg per dag 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sett elg per jegerdag Figur 17. Sett elg per jegerdag i Sigdal og nabokommunene; Nore og Uvdal, Flå, Krødsherad, Modum, Flesberg og Rollag i perioden Sett-elg data for 2016 er foreløpige for noen av kommunene ( Videre har vi sammenlignet antall felte elg med areal produktivt skogareal, tømmeravvirkning og andel trafikkdrept elg for kommunene. De to førstnevnte sier noe om elgtettheten i forhold til ressursgrunnlaget, mens sistnevnte sier noe om jaktutbyttet i forhold til konfliktnivået knyttet til trafikk. I Sigdal utgjør andelen produktivt skogareal i underkant av 2000 daa bak hver felte elg (Figur 18, øvre del). Krødsherad skiller seg ut med nær 3000 daa produktivt skogareal bak hver elgfelling i perioden Fremstillingen fortoner seg annerledes ved å se på tømmeravvirkningen bak hver felte elg (Figur 18, midtre del). Sigdal plasserer seg her også på et «moderat» nivå sammenlignet med nabokommunene med om lag 250 m 3 avvirket mengde tømmer per felt elg. Nivået i Krødsherad og Modum må betegnes som høyt med godt over 500 m 3 avvirket tømmer per felt elg, noe som vil legge til rette for økt forproduksjon på nye areal med ungskog. Antall felte elg per trafikkdrept elg var svært lavt (372 felt per trafikkdrept) i Sigdal, til forskjell fra blant annet Flå og Modum der konfliktnivået mellom trafikk og elg har vært betydelig høyere i perioden (Figur 18, nedre del). Det er verdt å merke seg at figurene nedenfor kun gir et øyeblikksbilde av situasjonen, uten å vise noen «trend» den ene eller andre veien. 19

20 Prod. skogareal (daa) bak hver felte elg ( ) Flesberg Nore og Uvdal Sigdal Rollag Flå Modum Krødsherad Tømmeravvirkning (m 3 ) bak hver felte elg ( ) Nore og Uvdal Flå Flesberg Sigdal Rollag Krødsherad Modum Felt elg per trafikkdrept ( ) Flå Modum Flesberg Nore og Uvdal Krødsherad Rollag Figur 18. Produktivt skogareal bak hver felt elg (øvre delfigur), tømmeravvirkning (gran og furu) per felt elg og felt elg per trafikkdrept elg (bil og tog) (nedre delfigur) i Sigdal og nabokommunene; Flå, Modum, Nore og Uvdal, Flesberg, Krødsherad og Rollag i perioden (snittverdier). Tall fra Statistisk sentralbyrå ( og Hjorteviltregisteret ( 20 Sigdal

21 Hjort Ifølge hjorteviltregisteret er det rapportert 30 felte hjort i Sigdal, fordelt på 2 kalv, 8 spissbukk, 4 ungkoller, 9 eldre hanndyr og 7 eldre hodyr (Figur 19). Ut ifra fellingstallene kan det synes som bestandsveksten har stabilisert seg noe i siste treårsperiode. Fortsatt er antagelig hjort å regne som «bonusvilt» i elgjakta, og bestandsveksten er sannsynligvis høyere enn det fellingstallene kan gi inntrykk av. Faun mottok ingen tannkonvolutter fra hjort i Sigdal det siste året. Antall Felte hjort Buskerud Sigdal Figur 19. Antall felte hjort i Buskerud fylke (venstre akse) og Sigdal (høyre akse) i perioden Tall fra Statistisk sentralbyrå ( og hjorteviltregisteret ( 21

22 Jaktvald i Sigdal For å belyse de lokale variasjonene i kommunen har vi sammenstilt «sett elg per jegerdag», «sett ku per okse», «sett kalv per ku» og «kalv per kalvku» i jaktvalda i Sigdal for siste treårsperiode (Figur 20 og 21). Elgtettheten, målt som «sett per dag», har vært variabel i de ulike jaktvalda. «Slettefjell» har hatt lavest elgtetthet (0,26) mens «Greenskogen» hadde den høyeste med 0,58 sett elg per dag i perioden Fem av jaktvalda ligger høyere enn snittet for kommunen samlet. Det observerte kjønnsforholdet varierer betydelig fra 1,6 i «Eggedal» til hele 4,8 ku per okse i «Sole». Det må nevnes at antall observasjoner og jaktinnsats er noe begrenset i flere vald, og tallene blir dermed i mange tilfeller usikre. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Sett elg per jegerdag 5,0 Sett ku per okse 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur 20. «Sett elg per jegerdag» (øvre delfigur) og «sett ku per okse» (nedre delfigur) i de ulike vald i Sigdal, vist som gjennomsnittsverdier for perioden Gjennomsnittlig verdi for kommunen samlet i samme periode vist med vannrett, rød strek. Tall fra Hjorteviltregisteret ( 22

23 Kalveproduksjonen, uttrykt som «kalv per ku» og «kalv per kalvku», varierer også innad i kommunen (Figur 21). «Slettefjell», «Grønhovdroa» og «Greenskogen» skiller seg noe ut med både høye kalve- og tvillingrater. Kalvrater 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Sett kalv per ku Sett kalv per kalvku Figur 21. Observerte kalvrater i de ulike vald i Sigdal, vist som gjennomsnittsverdier for perioden Tall fra Hjorteviltregisteret ( Diskusjon Tetthetsberegninger Som omtalt tidligere 10 er det knyttet usikkerhet til tetthetsberegningene, og at siste års tetthetsestimat erfaringsmessig blir noe underestimert. Tetthetsetimatet vårt for 2014, indikerer nå at bestanden var høyere enn først estimert i forrige rapport, jf. figur 4. Generelt gjelder at dess lenger tid vi går tilbake, dess sikrere blir estimatene. Dette har sammenheng med at en større andel av elgstammen fremdeles er i live inneværende år, jf. metodekapittelet. Det synes likevel klart at elgbestanden har vært i vekst de siste par årene som følge av reduserte fellingstall. Modellen vi bruker bygger på en naturlig dødelighet mellom jaktsesongene på 5 %, da dette er ansett som et realistisk tall for norske elgbestander bl.a. basert på flere merkeprosjekt. Som beskrevet i tidligere rapporter, var den naturlige dødeligheten mest sannsynlig høyere rundt midten av 90-tallet, og dette er tatt høyde for i årene med de høyeste elgtetthetene. 10 Stenbrenden, M Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta Faun rapport , Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 23

24 Elgtetthet, bestandskondisjon og mattilgang Det er et generelt ønske om at elgbestanden skal være mest mulig produktiv for å oppnå et høyt jaktutbytte og at elgbestanden skal være bærekraftig i forhold til beiteressursene. Dette gjenspeiler også de kommunale målsettingene som er fastsatt i forvaltningsplanen for hjortevilt i Sigdal for perioden Det er bl.a. et mål å tilpasse elgtettheten til beitegrunnlaget der beiteutnyttelsen som tolereres på furu og ROS ikke skal overstige hhv. 30 % og 40 % av siste års skuddproduksjon. Det ble utført elgbeitetaksering i Sigdal våren 2016 (Figur 22), hvorav feltarbeidet ble utført dels av Faun og dels av lokale taksører. I rapporten 11 konkluderte vi den gang med «at furua var svakt overbeita og kraftig overbeiting på ROS-artene til tross for jevn reduksjon i elgtetthet over tid. Dette indikerer at elgbestanden bør ytterligere reduseres før en kan forvente et redusert beitetrykk, spesielt for ROS-artene som kvalitativt er de viktigste beiteplantene.». % Beitetrykk Furu Bjørk ROS Gran Sigdal 2006 Sigdal 2008 Sigdal 2010 Sigdal 2013 Sigdal 2016 Figur 22. Beitetrykk (uttaksprosenter) i takserte bestand i Sigdal i perioden Kritisk beitenivå, 35%, er vist med røde streker i nedre figur. Etter jakta 2016 synes det klart at elgbestanden fortsatt er i vekst, og vi kan anta at belastningen på vinterbeitet vil øke på ny. For å nå et bærekraftig beitegrunnlag med mål om en varig økning i bestandskondisjon i henhold til de kommunale målsettingene, anbefaler vi derfor at jaktuttaket økes for kommende år, slik at beitetrykket avtar. Sigdal kommune har et mål om å redusere bestanden ned mot 0,4 elg per dag i løpet av planperioden. Ut i fra våre erfaringer gjeldende elgtetthet og beitetrykk, vil et måltall nærmere 0,3 elg per jegerdag trolig føre til et mer bærekraftig beitetrykk. 11 Meland, M. og Austjord, T.G Elgbeitetaksering i Sigdal Faun rapport Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 24

25 Som omtalt i beitetakstrapporten Faun utarbeidet for fjoråret, er hogstaktivitet av betydning for fremtidig ungskogproduksjon, og påvirker dermed mattilgangen til elg. Selv om avvirket mengde tømmer ikke er noen fullgod forklaring på bestandskondisjon alene, mener vi hogstaktivitet utvilsomt utgjør en faktor av betydning. Det er tydelig at hogstkvantumet per felte elg er lavere i dag sammenlignet med perioden på slutten av 80- tallet da dette forholdstallet var nær det dobbelte (Figur 23) Tømmeravvirkning (m³) per felt elg m³ Figur 23. Tømmeravvirkning (m 3 ) per felt elg i Sigdal i perioden Tall fra Statistisk sentralbyrå ( og hjorteviltregistret ( Hjort Ifølge forvaltningsplan for hjortevilt i Sigdal for perioden heter det blant annet at Sigdal kommune «ønsker en sunn, produktiv og bærekraftig hjortebestand, uten forringelse av beitegrunnlaget og med akseptable ulemper for jord-/skogbruk.» Trolig er tettheten av hjort fortsatt lav i kommunen, noe en høy bestandskondisjon og lave fellingstall indikerer. Vi anbefaler uansett til at registrering av slaktevekter og sett-hjort skjemaer fortsetter, slik tilfellet har vært de siste tre åra. På denne måten kan en følge utviklingen på best mulig måte, og dermed ta forvaltningsmessige grep ved behov. I lys av bestandsveksten for hjort i Sørøst-Norge har skogskader fra hjort fått økt oppmerksomhet 12. Hjort kan forårsake beiteskader i skog gjennom barkgnag på granskog i hkl. III og IV (20-50 års alder) og dette kan medføre betydelige økonomiske ulemper for drivverdig skog. Selv om skadeomfanget trolig fortsatt er lavt, anbefaler vi på generelt grunnlag at Sigdal og øvrige «Østlandskommuner» med økende bestander av hjort, bør ha et våkent blikk på omfanget av barkgnagskader parallelt med veksten i hjortebestanden. 12 Meland, M., Roer, O & Stenbrenden, M Taksering av hjorteskader på gran i utvalgte raviner i Trøgstad og Eidsberg kommuner. Faun rapport Faun Naturforvaltning Fyresdal. 25

26 Forslag til jaktuttak 2017 Etter en periode med bestandsnedgang, har reduksjon i fellingstall ført til at elgbestanden på ny er i vekst i Sigdal. Etter jaktåret 2016 har vi beregnet en elgbestand på 692 elg, fordelt på 338 kuer, 132 okser og 222 kalver. Det er etter vårt syn naturlig å differensiere noe i jaktuttaket og styre jaktpresset mot de områdene som per i dag har mest dyr, jf. figur 20 (sett elg per jegerdag på valdnivå). Vi har for jaktåret 2017 foreslått et jaktuttak på 275 elg, herunder 55 kalv, 120 kyr og 100 okser (Tabell 2). Anbefalt jaktuttak vil etter vårt syn fremme økning i bestandskondisjonen på lengre sikt, samt virke forebyggende på beitegrunnlaget gjennom en svak reduksjon av elgbestanden. På sikt anbefaler vi en reduksjon av dagens elgtetthet til under 0,4 sett elg per jegerdag for å best mulig legge til rette for økt bestandskondisjon. Videre har vi foreslått en betydelig økning i uttaket av hodyr for å oppnå en mer effektiv bestandsreduksjon og for å oppnå et jevnere kjønnsforhold i tråd med ønsket utvikling i de kommunale målsettingene. Avslutningsvis minner vi om at utfallet av skisserte jaktuttak kun inntreffer dersom alle forutsetningene (kalverater og kjønnsforhold) i beregningene faktisk «slår til». Det synes uansett klart at det er potensiale for en betydelig økning i fellingstall for Tabell 2: Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2016 til etter jakt Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,65 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 48 %(snittverdier siste 3 år). Før jakt 2016 Jaktuttak 2016 Etter jakt 2016 Før jakt 2017 Jaktuttak 2017 Etter jakt 2017 Kalver Kyr Okser Sum Kalv per ku 0,63 0,66 0,65 0,72 Ku per okse 1,77 2,56 1,90 2,45 Konklusjon Det er beregnet en elgbestand på om lag 690 elg etter jakta Det ble observert 0,44 elg per jegerdag under jakta Det må vurderes som positivt at kostnadene knyttet til trafikk og beite/skog er betydelig redusert over tid. Økt elgtetthet de siste par åra tilsier likevel at det fremtidige jaktuttaket bør økes for å oppnå ønsket utvikling i beitetrykk og bestandskondisjon. Vi anbefaler en reduksjon av dagens elgtetthet til godt under 0,4 sett elg per jegerdag for å best mulig legge til rette for økt bestandskondisjon. Vi foreslått en betydelig økning i uttaket av hodyr for å oppnå en mer effektiv bestandsreduksjon, samt et jevnere kjønnsforhold. For å oppnå dette har vi skissert et jaktuttak på 275 elg i

27 Vedlegg Rådata for: SIGDAL Fellingsår: 2016 Valdnummer: 0621V0005 Grågaltdalen Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0002 VATNÅS/KLABO Jaktleder: Kjell Tore Ødegård 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0006 Eikje (Helgerud) Jaktleder: Knut Larsen 1 Ho ,5 Ingen En del Lav vekt i forhold til alder 2 Ho ,5 Få En del 3 Hann ,5 Få En del 4 Ho ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen

28 Jaktfeltnr: 0621J0007 ROLFSTAD Jaktleder: Stian Hiåsen 1 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0008 HIÅSEN Jaktleder: Eirik Lindbo Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0009 ROLFSRUD Jaktleder: Harald Grøterud 1 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

29 Jaktfeltnr: 0621J0010 SANDSBRÅTEN Jaktleder: Lars Sandsbråten 1 Ho ,5 Ingen Få 2 Hann ,5 Ingen Få 3 Hann ,5 Ingen Ingen Mangler tenner, kryssa som ungdyr 4 Ho ,5 Ingen Ingen Mangler tenner, kryssa som ungdyr 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0043 LINDSKOV Jaktleder: Erland Linskov 1 Ho ,5 Ingen Få Jaktfeltnr: 0621J0085 JAMNE Jaktleder: Nils Jamne 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Valdnummer: 0621V0006 Gryteelva Valdansvarlig:

30 Jaktfeltnr: 0621J0011 NUBBERUD Jaktleder: Asbjørn Nubberud Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 6 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 7 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Mangler tenner, kryssa som ungdyr Valdnummer: 0621V0012 Sole Viltstellområde Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0018e Sole Seterskog Jaktleder: Kjell Erik Kopseng 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Få 3 Hann ,5 Ikke reg. Få

31 Jaktfeltnr: 0621J0087 Sole Jaktleder: Bjørnar Ovnan Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ingen En del 2 Ho ,5 Ingen Ingen 3 Ho ,5 Ingen Ingen Lav vekt i forhold til alder 4 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0088 Soleskogen Jaktleder: Ole Kjær 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen Valdnummer: 0621V0013 Grønhovdsroa Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0019 MOHAGEN, Jaktleder: Inge Tangen Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

32 10 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 6 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 8 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 9 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0020 SIGDAL KOMMUNE Jaktleder: Sigdal kommune 1 Hann ,5 Få Ingen Jaktfeltnr: 0621J0022 GRØNHOVD Jaktleder: Gunnar Aalien 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ikke reg. Få Valdnummer: 0621V0014 Eggedal Driftsplanområde Valdansvarlig:

33 Jaktfeltnr: 0621J ECKHOFF Jaktleder: Geir Erland Kolbjørnsrud 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Ho ,5 Ikke reg. Få 3 Hann ,5 Ingen Ingen Lav vekt i forhold til alder 4 Hann ,5 Ingen Ingen 5 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0025 BESSERUD, Jaktleder: Tone Besserud Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Lav vekt i forhold til alder 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0026 SØLAND Jaktleder: Torstein Søland 1 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen

34 3 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0027 FRØVOLD Jaktleder: Odd Rugland Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0028 Vestbygda Jaktleder: Erland Frøvold Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 10 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 11 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 12 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 13 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

35 6 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 7 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 8 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0040 SKALLAND Jaktleder: Håkon Aabø 1 Hann ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0041 AALIEN Jaktleder: Stein Tore Aalien Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann ,5 Ingen Ingen 3 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0042 NORDBYGDA JAKTLAG Jaktleder: Geir L. Åsland Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann Ikke reg. Ikke reg. Mangler tenner

36 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 7 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. oddgad 8 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Geir 9 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Valdnummer: 0621V0016 Nattjernåsen Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0029 ØVERBY Jaktleder: Odd Killingstad 1 Hann ,5 Ingen Få Lav vekt i forhold til alder Jaktfeltnr: 0621J0030 Bergerud Jaktleder: Odd Bergerud 1 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0031 STØVERN Jaktleder: Kåre Støveren Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann ,5 Ikke reg. Ingen Lav vekt i forhold til alder

37 3 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0032 SOLBERG Jaktleder: Hans Erik Solberg Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Ho ,5 Ikke reg. Få 2 Hann ,5 Ikke reg. Få 3 Ho ,5 Ikke reg. Få 4 Hann ,5 Ikke reg. Få 5 Ho ,5 Ikke reg. Få 6 Hann ,5 Ikke reg. Få 7 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 8 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0033 VAD Jaktleder: Kristoffer Vad Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann ,5 Ingen Få 3 Hann ,5 Ingen Få 4 Hann ,5 Ingen Ingen

38 5 Hann ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0084 Kolsrud-marka Jaktleder: Lasse Stæhr Hann Ikke reg. Ikke reg. Mangler tenner Valdnummer: 0621V0017 Østre Soneren Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0034 Ramstad/Haugan Jaktleder: Rune Solbakken Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Ho ,5 Få En del 2 Ho ,5 En del En del Høy vekt i forhold til alder 3 Hann ,5 Få Få 4 Hann ,5 Få Få 5 Hann ,5 Få Få Lav vekt i forhold til alder Jaktfeltnr: 0621J0035 LINDBO Jaktleder: Nils Knut Lindbo 1 Ho ,5 Ingen Mange

39 2 Ho ,5 Ingen Få Jaktfeltnr: 0621J0036 BERGAN Jaktleder: Thorleif Bergan 1 Ho ,5 Ingen En del 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Ho ,5 Ingen Ingen 2 Hann ,5 Ingen En del 3 Ho ,5 Ingen Få Valdnummer: 0621V0018 Øvre Sigdal og Rundskogen Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0037 EIDAL Jaktleder: Leif Eidal Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR, mangler tenner 2 Ho ,5 Ikke reg. Få 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 4 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 5 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 6 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg.

40 7 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 8 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. 9 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Jaktfeltnr: 0621J0039 SØRE HAGA Jaktleder: Ole Kjær Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Valdnummer: 0621V0023 Slettefjeld Driftsplanområde Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0015 TVEITEN Jaktleder: Aslak N. Ulberg Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Hann ,5 Ikke reg. Ingen Jaktfeltnr: 0621J0016 LØVLID Jaktleder: Erling Løvlid Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 1 Hann ,5 Ingen Ingen vegar

41 2 Hann ,5 Ingen Ingen espen 3 Ho ,5 Ingen Ingen gunnar 4 Ho ,5 Ingen Ingen 5 Ho ,5 Ingen Ingen Lav vekt i forhold til alder 6 Hann ,5 Ingen Få 7 Hann ,5 Ingen Ingen 8 Hann ,5 Ingen Ingen Lav vekt i forhold til alder Jaktfeltnr: 0621J0017 LAAG Jaktleder: Jon Låg Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Valdnummer: 0621V0024 Greenskogen Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0001 GREEN Jaktleder: Per Green Ho ,5 Ingen Ingen OBS! Trafikkskadd Hann Ikke reg. Ikke reg. OBS! Trafikkskadd, Mangler for mye av tannrot til å aldersbestemme 1 Ho ,5 Ingen Få 2 Ho ,5 Ingen Få

42 3 Hann ,5 Ingen Ingen 4 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Mangler tenner, kryssa som ungdyr 5 Hann ,5 Ingen Ingen 6 Ho ,5 Ingen Ingen Jaktfeltnr: 0621J0003 GRØNSETH Jaktleder: Kjell Tore Ødegård Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Høy vekt i forhold til alder Jaktfeltnr: 0621J0004 KVISLEMARKA Jaktleder: Dag Muggerud 1 Hann ,5 Få En del 1 Ho ,5 Ingen En del Mangler tenner, kryssa som ungdyr 2 Hann ,5 Ingen En del 3 Hann ,5 Ingen En del 4 Ho ,5 Ingen Ingen 5 Hann Ikke reg. Ikke reg. Mangler for mye av tannrot til å aldersbestemme

43 Jaktfeltnr: 0621J0005 BRÅTEN Jaktleder: Erling Grøterud Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR 2 Hann ,5 Ikke reg. Ikke reg. 3 Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Valdnummer: 0621V0151 Torbjørn Øens Jaktlag Valdansvarlig: Jaktfeltnr: 0621J0089 Søre Kopseng Jaktleder: Torbjørn Øen Ho ,5 Ikke reg. Ikke reg. Fra HVR Hann ,5 Ikke reg. Ingen

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016:

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2015 Oppdragsgiver: Flå og Nes kommuner Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Flå og Nes kommuner

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 004-2015 Oppdragsgiver: Ringerike kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Ringerike kommune

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 007-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2015 Oppdragsgiver: Midt-Telemark landbrukskontor Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 003-2013 Oppdragsgiver: Søndre Land Kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil jeg

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 016-2014 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi retter en takk

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2014 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2016 Oppdragsgiver: Notodden kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord takker Notodden kommune

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2015 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Takk til ValHal elgregion

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2014 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2015 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Undertegnede

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 014-2017 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 014-2017:

Detaljer

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007.

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007. Faun rapport 14-28 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 27 Oppdragsgivere:

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Faun rapport 003-2012

Faun rapport 003-2012 Faun rapport 003-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Froland etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Froland kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Undertegnede vil herved takke for oppdraget

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

Faun rapport 011-2012

Faun rapport 011-2012 Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 002-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sigdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Jeg håper rapporten skaper et godt grunnlag

Detaljer

Faun rapport 009-2009

Faun rapport 009-2009 Faun rapport 009-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Landbrukskontoret for Hadeland Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord På Hadeland har det

Detaljer

Faun rapport 010-2012

Faun rapport 010-2012 Faun rapport 010-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Stange etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Stange kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Faun rapport 004-2012

Faun rapport 004-2012 Faun rapport 004-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Ringerike kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden 1 Forord Denne rapporten er en av de første

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2013 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi vil

Detaljer

Faun rapport 011-2009

Faun rapport 011-2009 Faun rapport 11-29 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 28 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke Søndre Land kommune

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 013-2016 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 013-2016:

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 28-214 Oppdragsgiver: Flesberg kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta 214 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Gjennom jegernes egne observasjoner (sett

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 12-21 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 29 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Kristin Halvorsen

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2013 Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur

Detaljer

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale.

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale. Fau un rappo ort 004 2 2013 Oppdraagsgiver:: Notodd den Komm mune Alde ersregisstrerin ng og b bestan ndsvurderingg av elgg i Notodd N den ettter jakkta 201 12 Maggnus Ste enbrend den vi jjobber med d

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 008-2016 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Faun rapport 026-2010

Faun rapport 026-2010 Faun rapport 026-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i ValHal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion ved

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Aust-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 013-2013 Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Faun rapport 022-2011

Faun rapport 022-2011 Faun rapport 22-211 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg og hjort i ValHal etter jakta 21 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 022-2017 Oppdragsgiver: Vest-Agder Fylkeskommune Elgbeitetaksering i Vest-Agder 2017 Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å rette en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 7-217 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 217 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Undertegnende vil på ny få takke Aust-Agder fylkeskommune v/

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 016-2011 Bestandsvurdering for elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2010 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden

Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden Faun rapport 020-2015 Oppdragsgiver: Nordre Land kommune Elgbeitetaksering i Nordre Land 2015 Morten Meland, Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å takke Nordre Land

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

Faun rapport 023-2012

Faun rapport 023-2012 Faun rapport 023-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Drangedal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Drangedal kommune Forfattere: Lars Erik Gangsei og Magnus Stenbrenden 1 Forord

Detaljer

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2014 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Vest-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 014-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sør-Aurdal kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til alle

Detaljer

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 021-2013 Oppdragsgiver: Åseral kommune Elgbeitetaksering i Åseral 2013 Lars Egil Libjå & Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil undertegnede takke for oppdraget med

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2013 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen Avskytningsmodell Tradisjonelt stort uttak av kalv fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte kjøttfylde jegeres motvilje

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2005

Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2005 Faun rapport 7-26 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 25 Oppdragsgiver: Ringerike kommune VILTFORVALTNING

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 010-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Drangedal etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Drangedal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til jegerne i Drangedal for

Detaljer