MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Arbeidssekvens Kommunplanens arealdel Før behandling av sakslista vil det være en arbeidssekvens om Kommuneplanens arealdel i henhold til FUP-sak 08/08 om framtidsplan og arbeidsopplegg. SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 0010/08 * UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDE 17 I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM SLUTTBEHANDLING 0011/08 * REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUNET - HASLERUDGUTUA - SLUTTBEHANDLING 0012/08 REGULERINGSPLAN FOR "BÆSSFARJORDET" - NYTT PLANFORSLAG 0013/08 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET 0014/08 * REGULERINGSPLAN FOR NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING 0015/08 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVERNSTAD, JAREN - GNR. 280/2 OG 7, 281/4 OG 5 M.FL. Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren For Ordføreren Anne Marie Blekkerud konsulent

2 Sak 0009/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 08/00715 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0009/08 Fast utvalg for plansaker PS / Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for del av område 34, Bæssfarjordet, i kommunedelplan for Gran sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Forslag til utbyggingsavtale Vedlagt: Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk/bekkomlegginger - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua Side 2

3 Sak 0009/08 - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For Bæssfarjordet i område 34 i kommunedelplan for Gran sentrum er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan for Bæssfarjordet. Avtalens form og innhold er ved tidligere forslag til utbyggingsavtaler blitt underlagt juridisk vurdering og funnet å være lovlig. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av et tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Nøyaktige kalkyler vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Presedensen er knyttet til hvilke tiltak det skal knyttes kontantbidrag til og andre tiltak utbygger er ansvarlig for. Kontantbeløpenes størrelse vil uansett vil være del av og et resultat av forhandlinger. Forslaget til avtale gir føringer for Gran kommunes investeringer i Gran sentrum i de nærmeste årene. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring/ bekkeomlegginger. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Saken bør av hensyn til Gran kommunes finansiering behandles av formannskap før utsendelse på høring. Side 3 av 21

4 Sak 0010/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDE 17 I KOMMUNEDELPLAN FOR GRAN SENTRUM - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 08/00047 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0010/08 Fast utvalg for plansaker PS / Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS for eiendommene gnr/bnr 262/78,98,127 og 148 innenfor område 17 i kommunedelplan for Gran sentrum inngås. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Undertegnet utbyggingsavtale m/garanti Brev fra Granstunet Eiendom AS av Utlegging til offentlig ettersyn Fast utvalg for plansaker - sak 0002/07 Utlegging til offentlig ettersyn Formannskapet - sak 0002/07 - Brev fra KS-advokatene av Høringsuttallelse fra Hadeland Eiendomsdrift av Uttallelse fra Granstunet Eiendom av Vedlagt: Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommunedelplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. For område 17 i kommunedelplan for Gran sentrum er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan for Granstunet Haslerudgutua, Gran sentrum. I tillegg til de aktuelle av ovenstående punkter er det forhandlet om avståelser av arealer til offentlige formål, utbyggers overtagelse av kommunalt parkeringsareal og parkeringsplasser som erstatning for disse. Side 4

5 Sak 0010/08 Høringsforslag til utbyggingsavtale for område 17 ble behandelt av fast utvalg for plansaker og formannskapet i sakene 0002/07 og 0002/07, henholdsvis den og Forslaget ble deretter bekjentgjort med høringsfrist Alle politiske partier har vært invitert til eget møte den for gjennomgang av lovverk og bakgrunn for bruk av utbyggingsavtaler i Gran kommune. Forslaget er forelagt KS (kommunenes sentralforbund)-advokatene for vurdering av lovligheten av avtalen og gjennomgang av avtalens enkeltpunkter. Følgende hovedpunkter i vurderingen gjengis: Lovlighet Avtalens krav om bidrag er vurdert til å være lovlig og at avtalen slik er i samsvar med loven Kommentarer til enkeltpunkter o Det foreslås flytting og omformulering av tekst fra punkt 10, 2. ledd til pkt. 1 samt behov for noen presiseringer vedrørende overføring av eiendom, henvisning og bebyggelsens art. o Bedre klarlegging av hvordan fordeling av kostnader til flomvoll skal gjøres om ikke kommunen får de forutsatte bidrag fra NVE. o Mener at det er uklart hvilken særlig rett frikjøper av parkeringsplasser skal ha i publikums benyttelse av disse. o Utbyggers forpliktelser bør ikke bortfalle som følge av forsinkelser i vedtak om reguleringsplan o Foreslår at kommunen tar inn egen tekst om erstatningsansvar ved forsinkelser/ manglende ferdigstillelse fra kommunens side. o Det bør angis noe klarere hvordan oppgjør for eiendom fra kommunen til utbygger skjer. o Foreslår bedre presisering av vilkår og krav kommunen kan stille etter plan- og bygningsloven o Forholdet til refusjoner bør presiseres nærmere. Det er innkommet følgende uttallelse til høringsforslaget (hovedpunkter gjengis): Hadeland Eiendomsdrift AS Mener at forslag til avtale gir ingen eller svært liten forutsigbarhet for fremtidige utbyggere og at dette er i strid med generelle retningslinjer gitt av departementet Mener at avtalen mangler generelle oppsett over fordeling mellom forskjellige utbyggere i Gran sentrum og at prinsipp for fordeling mellom de forskjellige utbyggingsområder må fremkomme. Mener at fordeling av kommunens kapitalkostnad må fremkomme. Mener at risikoen for grove kalkyler må defineres bedre Mener at det ikke kommer klart nok frem hvordan bytte av parkeringsarealer mot bebyggelsesarealer skjer Mener at at foreliggende forslag innebærer en politisk og økonomisk risiko for Gran kommune og en mulig favorisering av Granstunet Eiendom AS. Vurdering: Vedlagte avtale gir føringer for Gran kommunes investeringer i Gran sentrum i de nærmeste årene. Spesielt vil rådmannen peke på investeringer som er knyttet til gjennomføring innen tidspunkter angitt i forslag til avtale. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige Side 5 av 21

6 Sak 0010/08 beregninger antyder at Gran kommunes andel, etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen, vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette gjelder spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år, og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. I tråd med kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner har en i forhandlingene tatt med behov for etablering av parkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg/ -areal i tilknytning til utvikling av Granstunet eiendom AS. Forhandlingene innebærer at Granstunet Eiendom AS, etter etablering av 68 stk parkeringsplasser som erstatning for ca. 50 av dagens eksisterende parkeringsplasser, får overdratt eiendom fra Gran kommune som i tråd med reguleringsplanforslaget kan benyttes til utbyggingsformålene bolig/forretning/kontor og parkering. I tillegg forplikter Granstunet Eiendom seg til å kunne stille 31 plasser til disposisjon for andre utbyggere innenfor samme areal. Betingelser for dette forhandles direkte mellom partene. Videre vil arealer og eiendom som er avsatt til offentlige formål i reguleringsplanforslaget bli overdratt vederlagsfritt til Gran kommune for eie, drift og vedlikehold etter foretatt utbygging. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og legger til rette for sterk vekst i Gran sentrum, i samsvar med intensjonene i Kommunedelplan for Gran sentrum. Det har etter innkommet vurdering fra KS-advokaten blitt gjennomført møte med utbygger for å se på muligheter av å kunne innarbeide forhold nevnt under kommentarer til enkeltpunkter. Med unntak av punktet vedrørende frikjøp av parkeringsplasser er alle forhold og endringer medtatt og forsøkt formulert i avtalen. Endringene anses ikke å være av en slik art eller slikt omfang at det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Som kommentar kan nevnes at tidligere frikjøpsordning for Gran heller ikke ga noen særrett til enkeltplasser, men sikret Gran sentrum flere parkeringsplasser totalt sett. Vurdering av innkommet uttalelse Kommunens vedtatte retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler av er i tråd med departementets veileder og har også vært underlagt juridisk vurdering. Disse retningslinjene er lagt til grunn ved utforming av avtalen og denne må derfor oppfattes i tråd med departementets intensjoner. Presedensen i saken anses å ligge i hvilke offentlig infrastruktur som skal medtas i tilsvarende byggeområde som i vedlagte avtale. Størrelser på bidrag m.m. vil være gjenstand for forhandling i hvert enkelt tilfelle. Utbyggingsavtalens pkt. 5 omhandler oppgjør og det er der medtatt indeksregulering i tilfelle prisstigning. Øvrige kapitalkostnadsvurdering er ikke medtatt. Risikoen ved kostnadskalkyler utover bidragsandelen for flomvern må i tråd med avtalen tas av kommunen. Dette er en del av gjennomført forhandling med utbygger. Overføring av kommunal eiendom til utbygger og oppgjør for dette er bedre spesifisert i vedlagte avtale. Omfang av parkeringsplasser som må erstattes er 50. Resterende 30 parkeringsplasser som er nevnt i uttallelse ligger i areal avsatt til flomvern og veg som skal bygges, eies og driftes av Gran kommune. Utbyggingsavtalen er gjort med bakgrunn i kommunedelplan for Gran sentrum og dennes intensjoner og en kan ikke se at det ligger noe favorisering av enkeltutbyggere utover det som allerede er planavklart tidligere. Side 6 av 21

7 Sak 0010/08 Saken bør av hensyn til Gran kommunes finansiering godkjennes av formannskap før endelig vedtak. Dette innebærer at saken fremmes for parallell behandling i Fast utvalg for plansaker og Formannskapet. Saken skal sluttebehandles av kommunestyret. Rådmannen vil ut fra ovenstående og tidligere behandling anbefale at vedlagte avtale inngås. Side 7 av 21

8 Sak 0011/08 REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUNET - HASLERUDGUTUA - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Granstunet Arkivsaksnr.: 07/00388 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0001/07 Fast utvalg for plansaker PS 0011/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for Granstunet Haslerudgutua, vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Det foretas følgende en del mindre justeringer i reguleringsbestemmelsene slik det er redegjort for i saksframlegget og i tillegg følgende endringer: - Kravene fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen vedr. byggegrenser, og NVEs merknader, innarbeides i reguleringsbestemmelsene. - Høydeangivelsen i pkt endres slik at maks. mønehøyde settes til kotehøyde 216,0 for område F/K 1-3 (Granstunet) og til 219,3 for resten av planområdet. Det tas inn en tilleggspresisering i bestemmelsen om at det kun er aktuelt å tillate 3 etasjer, jfr. kommunedelplanens retningslinjer for dette området. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: Utsnitt av kommunedelplan for Gran sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for Granstunet - Haslerudgutua Rapport med ROS-analyse, beredskapsplan m.m. Sak i fast utvalg for plansaker 0001/07, møte 31. oktober 2007 Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn (21. november 21. desember 2007): - Fylkesmannen i Oppland, datert 21.desember NVE, Region Øst, datert 1. februar Statens Vegvesen, Vestoppland Distrikt, datert 17. januar Jernbaneverket, Region Øst, datert 24. januar Oppland fylkeskommune, Regional utvikling og Kulturvern, datert 18. des JAF arkitektkontor, datert 12. desember Hadeland Eiendomsdrift AS (Smietorget), datert 21. desember 2007 Reguleringsplankart, justert etter offentlig ettersyn (nedfotografert) Reguleringsbestemmelser, justert i samsvar med forslaget til vedtak Vedlagt: Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt av Gran kommunestyre i møte 20. juni I kommunedelplanens bestemmelser er det fastlagt krav om reguleringsplan for utbyggingsområdene i planen. Planen har også retningslinjer som fastlegger overordnede rammer for utbyggingens høyde, %- BYA, parkeringsbehov m.m.. Retningslinjene peker også på noen spesielle hensyn som skal tas ved utbygging i Gran sentrum: Universell utforming og folkehelseperspektivet, fornybar energi og fjernvarme, hensyn til dårlig byggegrunn, flomsikring og radon, grøntområder og lekeplasser og parkeringsforhold. Side 8

9 Sak 0011/08 Oppstart av reguleringsplanarbeid for de områdene som i kommunedelplanen er gitt betegnelsene 17 og 18 (se vedlagte utsnitt av kommunedelplanen) ble varslet i februar Senere ønsket utbygger innenfor område 18A å bli med i reguleringsplanarbeidet og nytt oppstart av planarbeid ble varslet i april Samtidig med planarbeidet er det startet opp forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Planprosessen er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. Foreløpig forslag til reguleringplan ble innsendt til kommunen i midten av august og tatt opp på fylkeskommunens arealplanmøte 4. september Endelig reguleringsplanforslag ble innsendt 10. september og ROS-analyse, beredskapsplan m.m. 20. september 2007 (justert 11. oktober 2007, etter innspill fra NVE). Reguleringsplanforslaget ble behandlet i fast utvalg for plansaker i møte 31. oktober 2007 og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 21. november til 21. desember Det kom inn ialt 7 merknader: Fylkesmannen i Oppland: uttaler at reguleringsplanen er i tråd med den vedtatte kommunedelplanen, og har derfor ingen merknader. NVE, Region Øst: påpeker i sin høringsuttalelse at Gran sentrum generelt er flomutsatt, og at forholdet til sikkerhet mot flom er ivaretatt gjennom bestemmelsene om sikringskrav og rekkefølgebestemmelser i den vedtatte kommunedelplanen. NVE har i høringsuttalelsen en del vurderinger av planene om bekkeomlegging, dette er vurderinger som berører flere av de igangsatte reguleringsplanarbeidene i Gran sentrum. NVE har også et par mindre kommentarer til forslaget til reguleringsbestemmelser, jfr. kopi av uttalelsen. Statens Vegvesen, Vestoppland Distrikt: krever at det i reguleringsbestemmelsenes pkt tas inn et punkt om 30 meters byggegrense mot Rv. 4 der formålet er eksisterende eller ny boligbebyggelse, og fremmer innsigelse dersom dette ikke gjøres. Vegvesenet påpeker noen mindre feil i symbolbruk og målestokk-angivelse på plankartet. Jernbaneverket, Region Øst: viser i sin høringsuttalelse til jernbanelovens 10 vedr. byggeavstander, og påpeker at byggegrense nærmere enn 30 meter fra jernbanelinja er å betrakte som unntak fra gjeldende regler. Jernbaneverket har konkludert med at det i reguleringsbestemmelsenes pkt og 4.8 må fastsettes en byggegrense på 15 meter for byggeformål næring og 20 meter for bolig, mens parkeringsplasser og veier skal plasseres minst 9 meter (+ høydeforskjellen) fra jernbanesporet. I tillegg til disse kravene påpeker Jernbaneverket enkelte andre forhold som de mener bør rettes i bestemmelsenes pkt. 1, 2.2, 3.9, 8.1 og 8.5, se vedlagte kopi av uttalelsen. Oppland fylkeskommune, Regional utvikling og Kulturvern: påpeker at en utvidelse av Granstunet mot Gran Torg ikke er i tråd med den vedtatte kommunedelplanen. Fylkeskommunen mener også at det er uheldig å øke %-BYA i forhold til det som er vedtatt i kommunedelplanen, og foreslår at dette endres. I tillegg til disse momentene anbefaler fylkeskommunen et par justeringer i rekkefølgen i reguleringsbestemmelsene. JAF arkitektkontor: som er engasjert av Granstunet Eiendom tar i sin høringsuttalelse opp spørsmål knyttet til foreslått mønehøyde. De viser til at det i det opprinnelige reguleringsplanforslaget fra Granstunet/JAF var foreslått en maks. mønehøyde på opptil 15 meter, mens dette i høringsforslaget var redusert til maks. 12,6 meter. JAF mener at mønehøyden bør settes høyere enn 12,6 meter, p.g.a. at dagens krav til takhøyde i kjøpesentre er endret i forhold til høydene i dagens Granstunet. JAF foreslår at maks. mønehøyde settes til kotehøyde 216,0 for område F/K 1-3 (Granstunet) og til 219,3 for resten av planområdet. Hadeland Eiendomsdrift AS (Smietorget): foreslår i sin høringsuttalelse noen endringer i utformingen av det skisserte "mellombygget" mellom Smietorget og Granstunet (AB 1), og har også en del detaljerte synspunkter på utformingen av reguleringsplanen, bl.a. avgrensingen av områdene F/K/P1, Side 9 av 21

10 Sak 0011/08 B/F/K/P1, Torg 2 og F/K3. De foreslår at reguleringsbestemmelsene justeres m.h.t. avfallshåndtering i sammenheng med varemottak. Hadeland Eiendomsdrift er svært skeptisk til planene om parkeringshus på område B/F/K/P1, og mener dette heller bør etableres på område B/F/K/P2. Etter at alle høringsuttalelsene har kommet inn, har kommunens administrasjon hatt møte med Granstunet Eiendom og JAF arkitektkontor for å diskutere de viktigste problemstillingene. Granstunet/JAF har i denne sammenheng kommet med konkrete forslag til endringer i reguleringsplanens bestemmelser. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kravene fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen vedr. byggegrenser innarbeides i reguleringsplanens bestemmelser (punktene 1, 2.2, 3.9.5, 3.9.6, 3.10, 3.11, 4.8, 8.1.1, og 8.5). Det samme gjelder NVEs merknad vedr. reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.9, 5.1 og 6.1. Ved en videre vurdering av flomsikringstiltakene i de søndre delene av Gran sentrum har en kommet til at den beste løsningen er å satse på Morstadbekkens løp, og ikke en ny kanal sør for Nordre Morstadgutua og Haslerudgutua. Dette er en løsning som kan gjennomføres uten vesentlige endringer i reguleringsplanen for Granstunet Haslerudgutua, men som må hensyntas ved utforming av Gatetun 3. Dette er utbyggingsinteressene i planområdet innforstått med. Merknadene fra Hadeland Eiendomsdrift er tildels svært detaljerte m.h.t. avgrensing av delområder i reguleringsplanen. Rådmannen vil ikke anbefale endringer i reguleringsplanen ut ifra denne høringsuttalelsen, men anbefaler at det tas inn en bestemmelse om søppelhåndtering i bestemmelsenes pkt Bestemmelsene om byggehøyder har vært av de mest kompliserte i denne reguleringsplanen. Rådmannen har etter en nærmere vurdering av saken forståelse for behovet for høyere bygg enn i høringsforslaget (mønehøyde 12,6 meter), og vil anbefale utbyggers forslag om at maks. mønehøyde settes til kotehøyde 216,0 for område F/K 1-3 (Granstunet) og til 219,3 for resten av planområdet. Det bør imidlertid tas inn en tilleggspresisering i bestemmelsene om at det kun er aktuelt å tillate 3 etasjer, jfr. kommunedelplanens retningslinjer for dette området. Rådmannen vil ikke anbefale at kommunen imøtekommer fylkeskommunens forslag om å redusere %- BYA. Bakgrunnen er at det vurderes som riktig å tillate en høyere utnyttelse i dette området, for å få til bygging av parkeringshus. Etablering av gode og effektive parkeringsløsninger, helst i form av parkeringshus, var et viktig ønske som kom fram i arbeidet med kommunedelplanen. Tiltak for å stimulere til dette vurderes som riktig, og rådmannen mener på denne bakgrunn at det er vanskelig å imøtekomme protesten fra Hadeland Eiendomsdrift mot at det planlegges parkeringshus i område B/F/K/P1. Etter samråd med forslagsstiller m/konsulent er det i tillegg foretatt noen mindre justeringer i reguleringsbestemmelsene, men dette er ikke justeringer som har noen vesentlig betydning for andre enn kommunen og utbygger. På denne bakgrunnen anbefaler rådmannen at reguleringsplanen for Granstunet Haslerudgutua fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Side 10 av 21

11 Sak 0012/08 REGULERINGSPLAN FOR "BÆSSFARJORDET" - NYTT PLANFORSLAG Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Bæssfarjordet Arkivsaksnr.: 07/00478 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0116/07 Formannskapet PS 0012/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: Revidert forslag til reguleringsplan for Bæssfarjordet legges ut til offentlig ettersyn i henhold til planog bygningslovens Reguleringsplanen sendes samtidig på høring til statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter, naboer m.fl. Planforslaget er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:500 og med reguleringsbestemmelser. Saksdokumenter: Formannskapssak nr. 0116/07, møte 17. oktober 2007 Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn (31. okt. 30. nov. 2007): - Fylkesmannen i Oppland, 4. desember Statens Vegvesen, 14. november Oppland fylkeskommune, Regional utvikling og kulturvern, datert 29. november Bente Ødegaard og Torgeir Hystad, datert 29. november 2007 Ny planbeskrivelse (endret løsning), datert 25. februar 2008 Reguleringsplankart i målestokk 1:500, datert 25. februar 2008 Nytt forslag til reguleringsbestemmelser Utsnitt av kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt 20. juni 2007 Vedlagt: Saksopplysninger: Det området som omfattes av reguleringsplanforslaget for Bæssfarjordet ble regulert til boligformål i reguleringsplan for Vassenden sentrum, godkjent 7. november I reguleringsbestemmelsene var det fastsatt U-grad på maks 0,25. I kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt av kommunestyret 20. juni 2007, er området avsatt til byggeområde boligformål. I denne planens retningslinjer er det angitt %-BYA på 30 % og 2,5 etasjer. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Bæssfarjordet ble varslet av landskapsarkitekt Arvid Moger i mars Planforslaget ble behandlet av formannskapet i møte 17. oktober 2007 og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 31. oktober til 30. november Det kom inn 4 uttalelser: Fylkesmannen i Oppland: kommenterer at pga. et stort parkeringsareal er den totale utnyttelsen (%- BYA) for planområdet på bare 22 %, og mener at dette er dårlig arealutnyttelse sammenlignet med intensjonene i den vedtatte kommunedelplanen. Fylkesmannen ber også om at byggehøyden vurderes nærmere, og stiller en del spørsmålstegn ved bruken av det avsatte parkeringsarealet. Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt: uttaler at tidligere innspill fra vegvesenet er ivaretatt i planforslaget, og har derfor ingen merknader. Oppland fylkeskommune: mener det er uheldig å legge til rette for en høyere %-BYA enn i den nylig vedtatte kommunedelplanen. Med den høye utnyttelsen bør det avsettes et større og mer egnet lekeareal for barn. Fylkeskommunen kommenterer også at det er avsatt et stort og sammenhengende parkeringsareal, og det bør utarbeides bestemmelser for utforming av dette og buffer mot naboen i sør. Side 11

12 Sak 0012/08 Bente Ødegård og Torgeir Hystad: mener at høydeangivelsene på bygningene bør angis i kotehøyde, da dette gjør det lettere for naboene å forholde seg til planene. De uttaler at de har erfaring fra at byggeplaner blir endret og at reguleringsplanen derfor bør være nøyaktig. De er også skeptiske til parkeringsarealet tett innpå nabogrensa og er redd for at flomvann fra Hovsbekken skal renne over parkeringsarealet og inn på deres eiendom. På bakgrunn av de innkomne merknadene ble utbygger (Bæssfarjordet Eiendom AS) og kommunens administrasjon enige om at utbyggingsplanen burde vurderes nærmere. Reviderte planer ble presentert i et møte 14. februar 2008 og nytt reguleringsplanforslag ble innsendt 25. februar Planområdet har samme avgrensing som før, med Bessmorjordet i vest, eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen i nord, Øvre Hovsgutua i øst og eksisterende boligeiendom i sør, og omfatter et areal på ca. 2,6 dekar. Det nye reguleringsplanforslaget er basert på et boligprosjekt der all parkering er flyttet under bakkenivå, med to bygg over deler av parkeringskjelleren med hhv. 15 og 21 leiligheter. Følgende arealbruk foreslås: 2,14 dekar er foreslått avsatt til boligformål og 0,43 dekar til felles grøntareal og lekeplass. Utbygger foreslår %-BYA på maks 35 % og maks mønehøyde er foreslått angitt med kotehøyde 246,0 m.o.h.. Vurdering: Rådmannen mener at det nye planforslaget gir en bedre arealutnyttelse enn forrige alternativ, og det vurderes som spesielt positivt at all parkering nå er lagt under bakkenivå. Den foreslåtte utbyggingen er således i tråd med overordnet målsetting om å legge til rette for fortetting og økt boligbygging nær Gran sentrum. Tettheten er noe høyere enn det som framgår av retningslinjene i kommunedelplanen, men en økning fra 30 % til 35 % er etter rådmannens vurdering akseptabel, også fordi dette er den samme %-BYA som i reguleringsplanen for Bessmorjordet. Når det gjelder den nye parkeringsløsningen, vil rådmannen vise til retningslinjene til kommunedelplanen for Gran sentrum, der det i pkt. 4.4 presiseres at parkeringsplasser under terreng ikke skal tas med i beregningen av %- BYA. Ny planbeskrivelse (datert 25. februar 2008, se vedlagte kopi) gir en beskrivelse av det reviderte boligprosjektet. Her er parkeringsløsningen og plassering og utformingen av bygningene beskrevet nærmere. Reguleringsbestemmelsene vedr. takform er litt justert, og forelås nå slik: Bygningene skal utformes med skråtak(ensidig eller tosidig, saltak eller valmet tak) og med takvinkel tilpasset andre omkringliggende bygninger. Bygninger eller deler av bygninger, kan tillates utformet med flate tak, under forutstning av at bygningen gis en god utforming i seg selv, og at bygningens totalinntrykk glir godt inn i områdets karakter. Høydeangivelsen er foreslått endret, slik at maks. mønehøyde angis i kotehøyde 246,0 m.o.h., noe som vil være enklere å forholde seg til for bl.a. naboene, jfr. nabomerknad. Som sammenligning er høyden på toppen av haugen i grensen mot naboen i sør 239,8 m.o.h. og i krysset Hovsvegen/Øvre Hovsgutua 238,0 m.o.h. Utbygger opplyser at dette innebærer bygninger med ca. 9, 0 meters mønehøyde. Rådmannen anbefaler at nytt reguleringsplanforslag for Bæssfarjordet legges ut til offenlig ettersyn og sendes på høring til statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter, naboer m.fl. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler i Gran sentrum (sak 0065/07, møte 20. juni 2007), og det er tatt inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene med henvisning til kommunestyrets vedtak og retningslinjene for bruk av utbyggingsavtaler. Side 12 av 21

13 Sak 0013/08 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: GNR 153/5 Arkivsaksnr.: 06/00762 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0071/06 Formannskapet PS 0013/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan for Røysumtunet legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens Planforslaget, som er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser, sendes samtidig på høring til statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter og naboer. 2. Før offentlig ettersyn foretas følgende endringer i reguleringsplanforslaget: - Område AN 1-1 inneholder den gamle hovedbygningen og parkanlegget, og bør reguleres til Almennyttig formål i kombinasjon med Spesialområde Bevaring (lokal bevaringsverdi) - I reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.2 tilføyes et punkt om at det kreves: Fotomontasje eller annet som viser fjernvirkning av ny bebyggelse, spesielt sett fra øst - Det bør foretas noen redigeringsmessige endringer i reguleringsbestemmelsene, bl.a. bør pkt , og deler av 4.1 og 6.1 flyttes over til planbeskrivelsen. Saksdokumenter: Formannskapssak 0071/06, møte 14. juni 2006 (forespørsel om reguleringsplanarbeid) Planbeskrivelse, datert 30. januar 2008 Uttalelse til oppstartvarsel Fylkesmannen i Oppland, datert 17. oktober 2006 Uttalelse til oppstartvarsel Oppland fylkeskommune, datert 30. oktober 2006 Reguleringsplankart, datert 30. januar 2008 (nedfotografert) Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 30. januar 2008 Illustrasjoner av planlagt ny bebyggelse Oversiktskart Vedlagt: Saksopplysninger: Røysumtunet Habiliteringssenter og Ing. Sverre Hagen sendte inn en forespørsel om reguleringsplanarbeid (jfr. plan- og bygningslovens 27-1 og 30) i april 2006, og i møte 14. juni 2006 anbefalte formannskapet at det ble igangsatt reguleringsplanarbeid, jfr. vedlagte kopi av saksframlegg og protokoll. Formannskapet tok allikevel i vedtaket forbehold m.h.t. eventuelle innspill fra fylkeskommunen og fylkesmannen vedr. nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde, og fra vegvesenet vedr. avkjørselsforhold langs Røysumlinna (fylkesveg). Kopi av fylkesmannens og fylkeskommunens uttalelse ved oppstartvarselet følger vedlagt. Det private reguleringsplanforslaget for Røysumtunet er fremmet av Ingeniør Sverre Hagen på vegne av Diakonistiftelsen Røysum. Planen er en detaljert reguleringsplan hvor det ikke stilles krav til bebyggelsesplan i etterkant, og en illustrasjonsplan vedlegges til planen. Sammen med planen er det foreslått reguleringbestemmelser og planens bakgrunn, planprosessen og planforslaget er beskrevet nærmere i en planbeskrivelse. Side 13

14 Sak 0013/08 Hovedformålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for en videre utvikling av Røysumtunet ved å foreslå området regulert til eksisterende og fremtidig byggeområde for allmennyttig formålinstitusjon med tilhørende anlegg. I planforslaget er det også avsatt arealer for fellesområder grøntareal og areal for vei og parkering. I vedlagte planbeskrivelse har Røysumtunet Habiliteringssenter redegjort for institusjonens historie, dagens virksomhet og en strategiplan for utvikling av bedriften for perioden Diakonistiftelsen Røysum har en eiendom med et totalt areal på ca 155 dekar, som fordeler seg med ca. 70 daa skog i Lygnalia (skogbruk), ca. 45daa dyrket mark (landbruk) og ca. 40 daa næringsformål (allmennyttig formål). Det alt vesentlig av de ca. 40 daa næringsområde (allmennyttig formål) er bebygd, og det arealet som ikke er bebygd utgjør ca. 11 dekar. I planbeskrivelsen er Røysumtunets arealer beskrevet nærmere og vurdert. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i september 2006, og samtidig ble naboer og offentlige myndigheter varslet. Innkomne merknader er omtalt og kommentert i planbeskrivelsen. I mai 2007 inviterte Røysumtunet Habiliteringssenter til et orienteringsmøte og her ble det oppnevnt en nabogruppe på tre personer, for orientering og tilbakemelding under planprosessen. Planområdet Røysumtunet Habiliteringssenter ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet Tingelstadhøgda Røykenvik. En stor del av området benyttes i dag som Allmennyttig formål Institusjon, og dette området er i kommuneplanens arealdel avsatt til annet særskilt allmennyttig formål. Resten av eiendommen er avsatt til LNF- område. Med unntak av fylkesvegen som går gjennom plaområdet eies grunnen innenfor planområdet i sin helhet av Diakonistiftelsen Røysum, og det er ingen private eierinteresser knyttet til virksomheten. Det private reguleringsplanforslaget omfatter et område på ca. 54 dekar., og den foreslåtte arealbruken fordeler seg slik: Byggeområder AN 1-1 AN 1-5: Allmennyttig formål institusjon: ca. 19,4 dekar Byggeområder AN 2 AN 3: Allmennyttig formål institusjon (nytt område): ca. 16,4 dekar Trafikk / parkering (eksisterende og nye): ca. 5,8 dekar Felles- grøntareal GR 1 GR 3: ca. 12,6 dekar Vurdering: I saksframlegget til sak 0071/06 pekte rådmannen på at det i denne saken var nødvendig å foreta en vurdering av forholdene mellom bevaringshensyn (kulturlandskap og jordvern) og andre samfunnsmessige forhold, jfr. vedlagte kopi. I uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kommenterer fylkesmannen at planområdet ligger innenfor nasjonalt verdifullt kulturlandskaps-område og at evt. omgjøring fra LNF-område til byggeområde vil være i konflikt med jordvernhensyn, jfr. regjeringens mål om halvering av omdisponeringen av de mest verdifulle jordbruksressursene. Fylkeskommunen har kommet med noen av de samme motforestillingene, men uttaler at varselet ikke sies noe om formålet, og at det derfor er vanskelig å vurdere saken. Rådmannen vil påpeke at en av utfordringene i behandlingen av reguleringsplanforslaget for Røysumtunet vil være å foreta en grundig vurdering og avveiing av de samfunnsinteressene (arbeidsplasser og helse-messige/-faglige forhold) som er knyttet til utvidelse av Røysumtunet opp imot andre hensyn kommunen er satt til å ivareta. Det er åpenbart at det er to hensyn må vurderes grundig i denne saken: bevaring av verdifull dyrka mark og bevaring av et verdifullt kulturlandskapsområde. Landbruksfaglige vurderinger: De jordbruksarealene på østsiden av Røysumlinna (FV 38) som ønskes omdisponert (ca 14 dekar) er klassifisert som verdifulle jordbruksarealer (B-områder) i landbruksplanen for Hadeland. Arealene er godt egnet til dyrking av fôrkorn og fôrvekster, og har god nok produksjonsevne til matkornproduksjon, men er nedklassifisert pga oppstykking med åkerholmer, beitearealer osv. Jordvernstrategien som er nedfelt i Landbruksplan for Hadeland er Side 14 av 21

15 Sak 0013/08 formulert slik for slike B-områder : Arealene har stor verdi som produksjonsarealer i landbruket på regionalt nivå, og skal fortsatt brukes til landbruk, og videre heter det at: Omdisponering av disse områdene må være betinget av samfunnsinteresser av stor vekt. Jordvernhensynene er ytterligere forsterket i regjeringens mål om halvering av omdisponeringen av de mest verdifulle jordbruksressursene og i Jordvernstrategi for Oppland I hht denne strategien er det en forventning til kommunene at det framskaffes nødvendig dokumentasjon knyttet til totalt behov for dyrket mark og vurdering av alternative løsninger. Det er også en forventning om at kommunen påser en effektiv arealutnytting innenfor byggesonen. På bakgrunn av dette burde mulighetene for fortetting av arealene vest for vegen, samt vurdering av alternative løsningen for plassering av boenheter vurderes før dyrket mark omdisponeres. Videre utbygging ved Røysumtunet vil også kunne føre til økt krav om utvidelse av Røysumlinna, og evt. gang- og sykkelveg (jfr. trafikksikkerhetsplanen), noe som vanskelig kan gjøres uten ytterligere omdisponering av dyrket mark. Natur- og miljøfaglige vurderinger: Planområdet ligger innenfor Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde (NVK), og eksisterende bebyggelse på Røysumtunet ligger i kjerneområdet for NVK. Utvidelsen på østsiden av vegen vil berøre den viktige buffersonen til kjerneområdet, og ny bebyggelse vil bli godt synlig i den eksponerte lia ned mot Viggadalen. Lia langs renvatnet er i sin helhet innenfor NVK, fordi den har et mosaikk- og variasjonspreget landskapsbilde med svært høye visuelle og estetiske kvaliteter, og ikke minst framstår den som nesten fri for landbruksfremmed bebyggelse og uheldige inngrep. Flotte, helhetlige eldre gardstun/ gardsbebyggelse, kulturminner, høyt biologisk mangfold, stor variasjon i markslagstyper/ småteigspreg, gutuer og mange åkerreiner gir landskapet på høgda og i denne lia et kontinuitetspreg der landskapet framstår som et historisk speil for en godt bevart og svært verdifull natur- og kulturarv. I forslaget til områdeplan for Granavollen/Tingelstadhøgda/Røykenvik er det pekt på viktigheten av å bevare disse kvalitetene og den fjernvirkning og nærvirkning som særpreger dette landskaps-rommet (Tingelstadhøgda og lia ned mot Viggadalen). Dette er et karakteristisk, særpreget og svært sårbart landskapsbilde det er også et første møte med Hadeland når en kommer med bil ned Lygnabakkene, den daglige utsikten for alle som bor på østsida av dalen og området inneholder store og viktige opplevelseskvaliteter for alle som bor og går på tur i denne delen av Viggadalen. Hvor godt ny bebyggelse og nye elementer kan innpasses i landskapet må vurderes gjennom en visuelle analyse fra utbyggers side, ved fotodokumentasjon og tegninger. Det vil da være lettere å vurdere sårbarhet og inngrep. Vurdering og konklusjon: Rådmannen viser til de landbruksfaglige og natur-/miljøfaglige vurderingene, og påpeker at dette er momenter som må vurderes grundig i saken. Rådmannen vil imidlertid påpeke at også andre samfunnsmessige hensyn må tillegges vekt, ikke minst arbeidsplassene og bedriftens helsemessige og samfunnsmessige betydning. Denne avveiningen er vanskelig, men ut ifra en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Av mer planfaglige og tekniske forhold, vil rådmannen foreslå følgende endringer og justeringer: - Område AN 1-1 inneholder den gamle hovedbygningen og parkanlegget, og bør reguleres til Almennyttig formål i kombinasjon med Spesialområde Bevaring (lokal bevaringsverdi) - I reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.2 bør det tilføyes et punkt om at det må kreves Fotomontasje eller annet som viser fjernvirkning av ny bebyggelse, spesielt sett fra øst - Det bør foretas noen redigeringsmessige endringer i reguleringsbestemmelsene, bl.a. bør pkt , og delere av 4.1 og 6.1 flyttes over til planbeskrivelsen. Side 15 av 21

16 Sak 0014/08 REGULERINGSPLAN FOR NY GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 44 (EGGELINNA) FRA DÆHLENGUTUA TIL RÅSSUMSGUTUA - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG G/S-veg langs Fv.44 Arkivsaksnr.: 07/01869 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0014/08 Fast utvalg for plansaker Innstilling: 1. I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 godkjennes reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua. Reguleringsplanen er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med regulerings-bestemmelser. 2. Kravene fra Oppland fylkeskommune vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 4. Rådmannen bes igangsette arbeidet med grunnerverv med sikte på å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningslovens 31 og 35. Saksdokumenter: Planbeskrivelse, reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 44 (Eggelinna) Reguleringsplankart, datert 7. januar 2008 Reguleringsbestemmelser Innkomne merknader ved offentlig ettersyn i perioden (8. januar 5. februar 2008): - Fylkesmannen i Oppland, datert 15. februar Oppland fylkeskommune, kulturvern og regional utvikling, datert 12. februar Telenor Networks Engineering, e-post datert 8. januar Kari Røken (gnr. 67 bnr. 1), datert 2. februar Kristian Dæhlen (gnr. 66 bnr. 6), datert 3. februar P.O. Egge, H. Hellum og S. Pettersbakken (underskriftsliste), datert 2. febr Brev fra Statens Vegvesen, datert 14. februar oppsummering av merknadene Vedlagt: Saksopplysninger: Gang- og sykkelveg langs Eggelinna (Fv. 44) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua har vært prioritert i Gran kommunes trafikksikkerhetsplan i mange år, og i den vedtatte planen for 2008 er prosjektet prioritert på 3.plass blant større tiltak på fylkesvegnettet. Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt varslet igangsetting av reguleringsplanarbeid 20. september Kommunens administrasjon har hatt nær kontakt med vegvesenet i planprosessen. Forslag til reguleringsplan for fv. 44 (Eggelinna) fra Dæhlengutua til Råssumsgutua forelå i desember Etter avtale med Gran kommune ble reguleringsplanen behandlet etter plan- og bygningslovens 9.4, som gir Statens Vegvesen anledning til å legge ut reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn uten Side 16

17 Sak 0014/08 politisk vedtak i kommunens planutvalg. Reguleringsplanforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 8. januar til 5. februar Det kom inn 5 uttalelser: Oppland fylkeskommune, fagenhet for kulturvern: viser i sin høringsuttalelse til de gjennomførte kulturminneundersøkelsene, og presiserer at følgende tekst må tas med i bestemmelsene: Før iverksettingen av tiltak i tråd med reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 44, Dæhlengutua-Råssumgutua skal det foretas en arkeologisk gransking av de berørte automatisk fredete kulturminner id.nr , og i planområdet. Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Kulturminner med id , og må framgå som polygon på plankartet med id. nummer. Dersom merknadene vedrørende bestemmelser og plankart ikke innarbeides i planen, er denne uttalelsen å oppfatte som innsigelse til planen. Fylkeskommunens fagenhet for regional utvikling: viser til fylkeskommunens svar på varsel om oppstart av planarbeid der det ble oppfordret om å ivareta universell utforming, framkommelighet og hensynet til synshemmede. Telenor Networks Engineering: har ingen kommentarer til reguleringsplanen på dette tidspunktet og regner med å bli varslet i rimelig tid før eventuelle arbeider igangsettes. Kari Røken (gnr. 67 bnr. 1): uttaler at fylkesvegen er bred, oversiktlig, ikke ulykkesutsatt og den har moderat trafikk. Det foreligger ingen tungtveiende grunner til å bygge gang- og sykkelvegen, og hun er ikke innstilt på å avgi grunn. Kristian Dæhlen (gnr. 66 bnr. 6): uttaler at tiltaket vil gi begrenset bidrag til trafikksikkerheten i et område med spredt bebyggelse, og som er regulert til landbruksformål. Det er gang- og sykkelveg allerede på den mest trafikkerte strekningen fra Brandbu sentrum. Det er ikke registrert ulykker i perioden , men grunneier er heller ikke kjent med ulykker fra Grunneier uttaler at gang- og sykkelvegen vil komme tett inntil verneverdig gårdstun, at den vil beslaglegge matjord av høy kvalitet og at verdien av eiendommen vil bli forringet med hensyn til eventuelt fremtidige tomter. Grunneier foreslår at fartsgrensen reduseres til 50 km/t og at det anlegges fartsdempere, og er ikke positiv til grunnavståelse til gang- og sykkelvegen. Per Olav Egge, Håkon Hellum og Sverre Pettersbakken: har organisert en underskriftskampanje for gang og sykkelveg langs Eggelinna, og fått 61 underskrifter fra oppsittere og brukere. Sentralt i merknaden er bedringen av trafikksikkerheten for myke trafikanter, og da spesielt for skolebarn, som gang- sykkelvegen vil medføre. Det trekkes frem at fartsnivået er høyt, at strekningen er uten vegbelysning og at tiltaket vil gi beskjedent beslag av areal. Statens Vegvesens kommentarer: Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt har i oversendelse datert 15. februar kommet med en oppsummering og vurdering av merknadene, se vedlagte kopi. Vegvesenet har følgende kommentar til de motforestillingene som har kommet fra de berørte grunneierne: Separering av trafikantgrupper gir en betydelig trafikksikkerhetsgevinst. Gang- og sykkelveg er godt egnet i spredt bebygde områder og en meget trafikksikker løsning for myke trafikanter. Ingen registrerte ulykker på strekningen er i seg selv ingen garanti for ulykker ikke kan skje. Gang- og sykkelvegen vil dessuten legge til rette for økt ferdsel for myke trafikanter langs vegen. I tillegg legges det til for ordens skyld at trafikkmengden for fv. 44 i Nasjonal vegdatabank er registrert med samme ÅDT (607 i 2005) fra Brandbu helt frem til kryss Råssumsgutua. De alternative forslagene gir normalt ikke tilsvarende trafikksikkerhets-gevinst som gang- sykkelveg, og tas derfor ikke til følge. Vurdering: Side 17 av 21

18 Sak 0014/08 Gran kommunes administrasjon har hatt nært samarbeid med Statens Vegvesen i utarbeidelse av reguleringsplanforslaget, og har underveis vært med på vurdering av ulike løsninger. Kommunen kan slutte seg til de vurderingene som vegvesenet har gjort i saken, og vil presisere at forslaget er i tråd med de prioriteringene som kommunestyret har gjort i arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan gjennom mange år. Etter rådmannens vurdering vil gang- og sykkelveg langs Eggelinna være et viktig bidrag til en bedre trafikksikkerhetssituasjon, og da særlig for barn og ungdom. Uansett framtidig plassering av barneskole i Brandbu-området vil Eggelinna være skoleveg for mange barn, noe som bl.a. framkommer av vedlagte underskriftliste. I tillegg vil et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, sammen med gutuer og andre turveger, være positivt for alle befolkningsgrupper. Et sammenhengende turvegnett vil etter rådmannens vurdering øke befolkningens muligheter for friluftsliv og rekreasjon, og dette er hensyn som er vektlagt bl.a. i "helse-i-plan-arbeidet", som Gran kommune har vært en aktiv medspiller i de siste årene. Statens Vegvesen har i brev datert 14. februar 2008 foretatt en oppsummering av de innkomne høringsuttalelsene, og kommentert og vurdert disse. Fylkesmannens uttalelse kom etter at vegvesenets brev er skrevet, men fylkesmannen har ikke merknader til forslaget. Rådmannen viser til vegvesenets vurderinger, og vil i hovedsak slutte seg til disse. Rådmannen foreslår at de momentene Oppland fylkeskommune har foreslått vedr. kulturminner innarbeides på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. På denne bakgrunnen anbefaler rådmannen at reguleringsplanforslaget for gang- og sykkelveg langs Eggelinna fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Bygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger er Statens Vegvesens ansvar, men kommunen har ansvar for å foreta grunnerverv. Kommunen vil også overta drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegen etter at den er ferdig bygget. Rådmannen vil anbefale at kommunen setter igang arbeide med å få til frivillige avtaler med de berørte grunneierne, jfr. reglene i plan- og bygningslovens 31 og 35. Side 18 av 21

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet.

MØTEINNKALLING. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli holdt åpen spørsmålsrunde i dette ekstraordinære møtet. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Ekstraordinært møte Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2007/100-0 Arkiv: 0102 R0602 Dato: 02.08.2011 Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Fast utvalg

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! SAKSLISTE 18/09 * REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! SAKSLISTE 18/09 * REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 15.04.2009 Tid: 08.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/03201-035 Dato: 26. 09. 05 ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN INNSTILLING TIL: Formannskapet 18. 10. 05

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer