Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 044-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Sykehuset i Vestfold HF viderefører planene for Tønsbergprosjektet inn i en forprosjektfase, med de føringer som framgår i saken. 2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst blir innarbeidet. 3. For å videreutvikle gode løsninger og sikre erfaringsoverføring mellom byggeprosjektene ber styret ber om at Sykehuset i Vestfold HF deltar i samhandlingsarena mellom foretakene i foretaksgruppen i regi av Helse Sør-Øst RHF. 4. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for forprosjektfasen, og at dette oversendes administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 5. Basert på den foreliggende konseptfaserapporten fra Sykehuset i Vestfold HF søkes Helse- og omsorgsdepartementet om lån tilsvarende 70 % av prosjektkostnaden. Bakgrunn for søknaden er prosjektkostnaden på nåværende tidspunkt, pålydende millioner kroner (2014 kroner), inklusive utstyr og eksklusive byggelånsrenter. Samlet ramme på millioner kroner er foreløpig grunnlaget for lånesøknaden. Denne vil bli supplert med eventuelle investeringsbehov i IKT utover det som allerede er inkludert i prosjektet før lånesøknad sendes Helse- og omsorgsdepartementet. Beløpet som blir lagt til grunn for lånesøknaden blir å anse som en øvre ramme for prosjektet. Det vil i det videre arbeidet med forprosjektet bli etablert en endelig prosjektkostnad for prosjektet. Styret forutsetter samtidig at foretaket kan etablere et vesentlig innslag av egenfinansiering i prosjektet, i tråd med vedtaket i styresak Side 1 av 13

2 6. Styret tar til etterretning at prosjektet ikke ventes å gi vesentlige økonomiske gevinster, og at økonomisk bæreevne for prosjektet er basert på fremtidig produktivitetsvekst i Sykehuset i Vestfold HF. Styret finner det nødvendig at Sykehuset i Vestfold HF styrker de økonomiske resultatene i tiden frem til nybygget tas i bruk, slik at den nødvendige økonomiske tilpasningen i det alt vesentligste er oppnådd før innflytting. Hamar, 11. juni 2014 Peder Olsen administrerende direktør Side 2 av 13

3 1. Hva saken gjelder Planarbeidet for fullføring av utbyggingen av sykehuset i Tønsberg har pågått siden 6. byggetrinn ble fullført i 2006, og var sist behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF i sak Budsjett 2013, hvor styret fattet følgende vedtak: 8. Styret godkjenner at prosjektene for nybygg for akuttpsykiatri og sengeposter ved Sykehuset i Vestfold HF i Tønsberg og Psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand videreføres fra idé- til konseptfase. Det legges til grunn at begge prosjektene, ved en eventuell senere søknad om oppstart forprosjekt, fremlegger en finansieringsplan med et vesentlig innslag av egenfinansiering.. Styret i Sykehuset i Vestfold HF sluttbehandlet konseptfaserapporten, med tilleggsutredninger, i sak 023/2014 Tønsbergprosjektet Valg av konsept, med anmodning til HSØ om oppstart av forprosjekt i møte 23. mail 2014, med følgende vedtak: 1. Styret tar konseptrapporten og KSK-rapporten til etterretning. 2. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling og med anmodning om godkjenning av oppstart på forprosjektet. Styret behandlet videre i samme møte sak 028/2014 Tønsbergprosjektet Mandat for forprosjejtetet, med følgende vedtak: 1. Styret legger til grunn at forprosjektet baseres på alternativ Styret vedtar forslag til mandat for forprosjektet. 3. Saken oversendes sammen med sak 023/2014 til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling og med anmodning om godkjenning av oppstart på forprosjektet. 4. Det legges opp til en systematisk rapportering til styret om forprosjektets framdrift. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 2.1 Bakgrunn Tønsbergprosjektet består av det 7. byggetrinnet på sykehuset i Tønsberg, som innebærer fullføring av somatikkutbyggingen i Tønsberg, samt erstatningsbygg for sykehuspsykiatrien, inklusive alderpsykiatrien, som i dag ligger på Granli. Somatikkbygget vil inneholde erstatning for dagens sengeposter i bygg A og B, og eventuelt et nytt akuttsenter. Begge disse prosjektene er i tråd med utviklingsplanen for Telemark og Vestfold sykehusområde, som ble ferdigstilt og behandlet i de respektive sykehusstyrene i sykehusområdet i juni I sak i styret i Helse Sør-Øst RHF står det: Dette prosjektets behov er godt dokumentert gjennom tilstandsanalysene for eksisterende bygg og manglende sengekapasitet i Tønsberg. Sykehuset i Vestfold vil arbeide aktivt for å optimalisere bruken av BIM i dette prosjektet, og det vil bli gjennomført i tråd med Helse Sør-Østs BIM-strategi. Dette foretaket er trolig det mest BIM-modne i foretaksgruppen, og satser på en full 5- dimensjonal modell (3D pluss framdrifts- og økonomistyring i modellen), sammen med utstrakt bruk av standardiserte løsninger og prefabrikasjon. Gjennom dette er målet å oppnå: - Forbedret kvalitet - Reduserte kostnader Side 3 av 13

4 - Redusert byggetid For Helse Sør-Øst kan Sykehuset i Vestfold HF være en testbase for å videreutvikle standardisering av løsninger og effektive gjennomføringsmodeller, basert på bl.a. erfaringer fra Prosjektet Nytt Østfoldsykehus og foretakets eget utviklingsarbeid. Dette kan være et viktig bidrag til å optimalisere planleggings- og byggeprosessene for andre store investeringer i regionen, bl.a. i Vestre Viken, Oslo og Innlandet. Under forutsetning om at prosjektet blir godkjent og prioritert, må gjennomføringen tilpasses foretaksgruppens samlede bæreevne, og foretakets muligheter til å bidra med egenfinansiering. Fra sammendraget i konseptrapporten: De konseptuelle problemstillingene omhandler erstatningsbygg for: 1. Sengepostene i bygg A og B 2. Psykiatri i K1, K2 og K3 3. Akuttmottaket i L-bygget er lite hensiktsmessig i forhold til effektiv drift, og lite fleksibelt for fremtidige endringer (elastisitet). Ved et eventuelt nytt akuttmottak følger det at dette akuttmottaket må flyttes. Prosjektutløsende faktor er todelt: 1. Den tekniske tilstanden på bygningsmassen som omfattes av byggetrinn 7 er så dårlig at det er behov for total rehabilitering av bygningene. Det er gjennomført kortsiktige utbedringer, men disse er ikke tilstrekkelige til at byggene er levedyktige som sykehusbygg i fremtiden. 2. Bygningene som omfattes i prosjektet er lite tilpasningsdyktige, og understøtter ikke hensiktsmessig og effektiv drift 2.2 Innhold og funksjoner Sykehuset i Vestfold HF har vurdert tre prinsipielle løsninger i konseptfasen: Nullalternativet Alternativ 1 - Erstatningsbygg i tråd med utviklingsplanen inklusiv løsning for alderspsykiatri Alternativ 2 - Erstatningsbygg i tråd med utviklingsplanen inklusiv akuttsenter og alderspsykiatri Nullalternativet innebærer rehabilitering av eksisterende bygg med tilleggsareal for å løse beregnet behov for kapasiteter. Kostnader knyttet til rehabilitering av bygg til dagens krav samt tilbygg for arealkompensasjon vurderes å være minst like dyrt som å bygge nytt. Alternativ 1 innebærer løsning for beregnet behov for senger og dag/poliklinisk aktivitet innenfor somatikk, akuttpsykiatri, alderspsykiatri og psykiatriske spesialpoliklinikker. Alternativ 2 innebærer nær lik løsning som alternativ 1, men med nytt akuttsenter inkludert større akutt/observasjonspost og færre normalsenger. Både alternativ 1 og 2 har skissert løsning for helikopterplass på tak på nybygget for somatikk, samt løsninger som bedrer forholdene knyttet varemottak, lager, avfallshåndtering og sengevask. For begge nybyggalternativer legges det opp til en-sengsrom og observasjonsrom på somatiske sengeområder, samt krav til gode nødvendige støtterom for den aktuelle funksjonen. Dette alternativet vil samtidig gi et redusert behov for senger på grunn av redusert antall innleggelser og liggedøgn. Dette er i utredningen beregnet til 29 senger. Side 4 av 13

5 Av konseptrapporten framgår det at alt. 2 er det anbefalte alternativet, og i saksutredningen presiseres det videre at En observasjonsenhet er vel så viktig som et akuttmottak, spesielt med tanke på akutt syke eldre og imøtekommelse av den forventede vekst i denne gruppens behov. Behovet for utredning og diagnostikk parallelt fra flere deler av spesialisthelsetjenesten er økende. Oppsummert innhold, somatikk: - Generelle standard sengeområde:176 senger - En lettpost/hotell (16 senger) - Nytt akuttsenter med: - akuttmottak med skadestue - billed- og laboratoriediagnostikk - en integrert observasjonsenhet på 30 senger. - Barne- og ungdomssenter (sengepost og dag/poliklinikk) - Nyfødtintensiv - Dag- / poliklinisk område: 37 plasser - Reservert utvidelse til Radiologi - Arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering, sentral sengevask og arkiver for bio-bank - Garderober for personale - Helikopterlandingsplass Innhold, sykehuspsykiatrien: Funksjoner: - Alderspsykiatri: døgnenhet og poliklinikk - Psykiatrisk akuttmottagelse med observasjonspost - Psykiatriske døgnenheter - ECT - Spesialpoliklinikker: - Enhet for spiseforstyrrelse - Poliklinikk ADHD - Poliklinikk Psykose - Administrasjon/ledelse - Trenings-/aktivitetsfasiliteter Sykehuspsykiatrien er dimensjonert 50 døgnplasser (inklusiv 10 skjerming), 64 poliklinikk- /samtalerom og kontorarbeidsplasser. 2.3 Arealer, investeringskostnad og framdrift: Til sammen er det oppført m² nytt sykehusareal ved sykehuset i Tønsberg siden I tillegg er det bygget et parkeringshus på m². Sykehuset har fortsatt i bruk i overkant av m² gammel bygningsmasse av varierende kvalitet. Av dette utgjør de gamle sengepostfløyene (A/B-blokken) ca m2. Sengepostfløyene A (1938) og B (1974) har tilstandsgrad på hhv. 1,6 og 1,5. Bygg B er dessuten oppført som et midlertidig bygg, og har delvis etasjeskillere av gipskassetter. Disse vil miste bæreevnen ved nedfukting i form av for eksempel vannlekkasjer eller brannslukking, og kan derfor heller ikke sprinkles. De har dessuten dårlig tilpasningsdyktighet (hhv. 1,8 og 1,7), og har for lite etasjeareal til å kunne fungere med driftseffektive sengeposter. Psykiatribyggene som skal erstattes, kommer også relativt dårlig ut, særlig når det gjelder tilpasningsdyktighet. Side 5 av 13

6 Totalt nytt areal i anbefalt alternativ er ca m² BTA. Dette fordeler seg på et psykiatribygg (bygg F) med ca m² BTA og to tilbygg til somatikken (bygg E og J) med til sammen omtrent m² BTA inklusive kulverter og forbindelser. Totalt rives det ca m 2 BTA. Hovedgrunnene til arealøkningen er økningen i brutto-/nettofaktor på grunn av mer teknisk infrastruktur og kommunikasjonsarealer, framskrivning og økte krav til funksjonell standard, herunder 1-sengsrom. I tillegg bidrar flytting av alderspsykiatrien fra Granli, og flytting av psykiatriadministrasjon fra leide lokaler til arealøkningen. Etablering av akuttsenter betyr relativt lite, siden dette motvirkes med redusert sengebehov. Alt. 2, som inkluderer akuttsenter, er bare 600 m 2 større enn alt. 1, siden arealbehovet i akuttsenteret motvirkes av lavere sengebehov i ordinære sengeposter.nåsituasjon: Etter utbygging: Side 6 av 13

7 Samlet prosjektkostnad inkl. MTU (medisinteknisk utstyr), eks. byggelånsrenter: Nullalternativet: Minst som nybygg Alt. 1: mill. kr. (bygg og MTU 74) Alt. 2: mill. kr. (bygg og MTU 136) Konseptfasen legger til grunn byggestart 2115/2016, med ferdig psykiatribygg i 2018 og ferdig somatikkbygg i 2020 Tønsbergprosjektet har som mål å bygge 50 % raskere og 10 % (nedjustert fra 15 %) billigere enn tradisjonelle byggeprosjekter. Det er derfor for somatikkbygget og psykiatribygget vurdert flere ulike byggemetoder over bakkeplan, med ulik grad av prefabrikasjon og produksjon på byggeplass. Metode 1: Tradisjonell: forutsetter høy grad av produksjon på byggeplass og standard byggetid for denne type prosjekt. Metode 2: Flatpakket og prefabrikkerte elementer/løsninger for somatikk- og psykiatribygget: forutsetter stor grad av produksjon av prefabrikkerte elementer utenfor byggeplass, slik at byggetid kuttes betydelig for byggene over bakkeplan. Metode 3: Modul/flatpakket: kun aktuelt for psykiatribygget og baserer seg på bruk av større moduler som bygges på fabrikk og løftes på plass i løpet av få uker. De tre metodene representerer ulike kostnader, og ulik byggetid: Forventet kostnad Byggetid mnd. (P50), eks. MTU Byggemetode Byggemetode Byggemetode Det er videre lagt til grunn mål om standardisering av 80 % av romtypene og industrialisering av byggeprosessen, med inntil 90 % av bygget over bakkeplan som elementer produsert utenfor byggeplass. I styresaken, og de tilhørende økonomiske analysene, har Sykehuset i Vestfold HF lagt det økonomisk mest krevende alternativet, basert på en tradisjonell byggemåte, til grunn ved beskrivelse av løsning og byggemetode, ut fra en worst case -vurdering. Samtidig er de økonomiske og framdriftsmessige målene gjennom standardisering og industrialisering forutsatt tatt med videre inn i forprosjektet, basert på utnyttelse av nye planleggingsverktøy, med digital ferdigstillelse før byggestart (VDC virtuell design og bygging). 2.4 Ekstern kvalitetssikring av konseptet (KSK) Det er et krav at sykehusprosjekter med antatt prosjektkostnad over 500 mill. kr. skal gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av konseptvalg. Denne kvalitetssikringen ble gjennomført av Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet på oppdrag fra Sykehuset i Vestfold HF. Hovedkonklusjonen fra kvalitetssikringen er at konseptrapporten dokumenterer behovet for ny bygningsmasse på sykehuset, og peker spesielt på dagens sengebygg bygg for A og B har kort resterende levetid, og en rehabilitering av disse bygg er beregnet å være like dyrt som å bygge nytt. Side 7 av 13

8 Det påpekes at dokumentasjonen på enkelte områder er noe mangelfull, uten at dette antakelig ville endret rangering av alternativene. Et unntak er vurderingen av effektene som følger av at det etableres et akuttsenter, både når det gjelder sengebehov, investerings- og driftskostnader samt behandlingskvalitet. Selv om alternativene beskrives som konseptuelt ulike er de i analysene ofte behandlet med like forutsetninger eller uklare løsningsbeskrivelser. En ytterligere utredning av disse forhold vil være nødvendig for å skape tilstrekkelig sikkerhet i valget mellom alternativ 1 og alternativ 2. Vi anbefaler derfor at også alternativ 1 tas med videre i forprosjektfase, inntil det er dokumentert noe grundigere hvilke effekter et akuttsenter vil gi, og det dermed er dannet et godt grunnlag for å velge mellom disse to alternativene. Det vurderes videre at usikkerhetsanalysen knyttet til kostnadsestimatet på om lag kroner 2,5 milliarder (P50, inkludert utstyr) viser for lav usikkerhet, og at prosjektets kalkyler bør videreutvikles. Endelig kostnadsramme bør derfor ikke fastsettes før etter gjennomført forprosjekt. Prosjektet har gjort konkrete vurderinger når det gjelder byggemetode (tradisjonell, flatpakket, modul). I tillegg har ulike løsninger vært vurdert gjennom mange års utredningsarbeid. Prosjektet virker derfor omfattende bearbeidet og relativt modent når det gjelder hvordan de nye bygningskropper kan arronderes i forhold til eksisterende bygningsmasse og tomt. Tønsbergprosjektet har gjennomgått flere runder med grundige vurderinger. Det at prosjektet i stor grad omhandler erstatning av til dels utrangerte bygg med nye bygg gjør at det i liten grad oppleves som kontroversielt. Dette gjør at det er mindre avgjørende at enkelte elementer i konseptrapporten er utredet mindre grundig enn det som ville være ønskelig. Det vil være mulig å arbeide videre i en forprosjektfase med de problemstillingene som per nå er underutviklet. Vi anbefaler at det arbeides videre med alternativ 2 og alternativ 1 i en forprosjektfase, og at det så raskt som mulig fremskaffes ytterligere dokumentasjon på akuttsenterets effekter for kostnader og behandlingskvalitet, slik at det blir et godt grunnlag for å velge ett av de to alternativene. 2.5 Vurdering av IKT Det er foreløpig ikke lagt inn IKT-investeringer i prosjektet ut over byggnære IKT-installasjoner. I prosjektets hovedprogram utstyr står det: Prosjektet skal ikke ha ansvar for, eller budsjettere med, innføring av nye kliniske IKT-systemer. Anskaffelse av slike systemer håndteres i linjen.) Det må imidlertid gjøres en samlet konsekvensvurdering av IKT-området, hvor også de økonomiske effekter av det regionale IKT-moderniseringsprogrammet inkluderes. Det må også vurderes om prosjektet kan utløse flyttekostnader, eller andre kostnader som kan relateres til prosjektet. 2.6 Økonomisk bærekraft Sykehuset i Vestfold HF har gjennom sin sak 023/2014 Tønsbergprosjektet Valg av konsept, med anmodning til HSØ om oppstart av forprosjekt i møte 23. mail 2014, samt i vedlegg 18 til Konseptfaserapporten, utarbeidet en redegjørelse for økonomisk bæreevne i prosjektet. Siden Sykehuset i Vestfold HF ikke har valgt endelig konsept, er den videre omtalen om økonomi basert på konseptfaserapportens alternativ 2, som inkluderer erstatningsbygg i tråd med utviklingsplanen inklusiv akuttsenter og alderspsykiatri. Dette alternativet har den høyeste byggekostnaden blant alternativene, og omtales som worst case. Byggekostnaden er 95 millioner kroner høyere for dette alternativet enn for alternativ 1. Imidlertid presenterer konseptfaserapporten Sykehuset i Vestfold HFs ambisjoner om kostnadsbesparelser og byggetid knyttet til alternative byggemetodikker: tradisjonell, flatpakket og modul/flatpakket. De Side 8 av 13

9 økonomiske kalkylene viser til at det forventes om lag 250 millioner kroner i besparelser i forventet kostnad P50 mellom tradisjonell byggemetode og flatpakket; modul/flatpakket. Helse Sør-Øst RHF deler Sykehuset i Vestfold HFs forventning til reduserte byggekostnader i prosjektet. Økonomisk bæreevne er forskjellen mellom kontantstrøm fra lån (avdrag og renter) og netto driftsgevinster. Analyser på prosjektnivå skal kun inneholde investeringsutgifter og driftsøkonomiske konsekvenser som er direkte knyttet til investeringsprosjektet. Prosjektet vil ha økonomisk bæreevne dersom summen av de fremtidige driftsgevinstene er tilstrekkelig til å dekke det totale investeringsbeløpet og rente på investeringsbeløpet. Denne tilnærmingen vil gi et grunnlag for å vurdere prosjektets driftsøkonomiske konsekvenser opp mot totalinvesteringen uavhengig av om prosjektet finansieres med fremmedkapital (lån), egne oppsparte midler eller oppnådde positive resultater. Det gjennomføres videre analyser av økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå. I disse analysene inkluderes helseforetakets egenfinansiering av prosjektet, driftsøkonomi på virksomhet som ikke er omfattet av investeringsprosjektet og eventuelle andre økonomiske forhold som påvirker helseforetakets totaløkonomi. Det kan være økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå selv om det ikke er økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Beregningene som Sykehuset i Vestfold HF har gjennomført er på bakgrunn av en foreløpig finansieringsplan som baserer seg på at prosjektets totalkostnad finansieres med 70 % rentebærende regionale lån, samt 30 % lånt/tilbakebetalt konsernfordring fra Helse Sør-Øst RHF. Basert på dette viser beregningene at prosjektet isolert ikke har økonomisk bæreevne. Sykehuset i Vestfold HF baserer denne konklusjonen på blant annet at på innflytningstidspunktet gir prosjektet som sådan, ikke noen mulighet for en mer effektiv drift. Kvalitetsøkningen i pasientbehandlingen - for eksempel gjennom bruken av flere enerom - vurderes å gi like stor økning i kostnader som besparingene gjennom mer effektive løsninger i dagens gamle bygg gir. Det er også gjort beregninger for økonomisk bæreevne for helseforetaket. Her har Sykehuset i Vestfold HF omtalt at Foretakets bærekraft forutsetter en oppbygging av resultatbuffer i årene før prosjektets ferdigstillelse slik at deler av den økte belastningen som kommer når byggene tas i bruk, dekkes av dette. Sykehuset i Vestfold HF har i beregningene innarbeidet hovedsakelig to drivere for å oppnå positiv økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå: økt aktivitet uten bemanningsøkning, oppbygging av en resultatbuffer i årene før prosjektet ferdigstilles, gjennom generell effektivisering i foretakets driftsøkonomi. Tabell fra styresak 023/2014 Tønsbergprosjektet i Sykehuset Vestfold HF: Side 9 av 13

10 Sykehuset i Vestfold HF har innkalkulert med en positiv likviditetseffekt på 27,7 millioner kroner i 2019, økende til 49,5 millioner kroner i 2025 og påfølgende år. Egne overordnede prosjektanalyser utført av Helse Sør-Øst RHF indikerer at investeringen i den kalkulerte størrelsesorden medfører et krav til økonomisk effekter tilsvarende 125 millioner kroner årlig over en gjennomsnittlig økonomisk levetid for prosjektet på 27 år. Basert på hvilke gevinster Sykehuset i Vestfold HF beregner, vil gjennomføring av prosjektet medføre en betydelig belastning på sykehusøkonomien. Sykehuset i Vestfold HFs utgifter til renter og avdrag vil være større enn netto driftsgevinster frem flere år etter ferdigstillelse av investeringsprosjektet. Dette utløser et finansieringsbehov som vil påføre Sykehuset i Vestfold HF ytterligere rentebelastning. Helse Sør-Øst RHF må reservere nødvendig likviditet for å kunne håndtere dette finansieringsbehovet. Sykehuset i Vestfold HF legger i sin styresak 023/2014 Tønsbergprosjektet vekt på at Helse Sør-Øst RHF aksepterer eller håndterer de økonomiske utfordringene, samt at det vises til at den årlige effektiviseringen som har forekommet de senere år i Sykehuset i Vestfold HF: Det er en av forutsetninger for prosjektet at HSØ i de årlige budsjettildelinger aksepterer eller håndterer de økonomiske utfordringene for SiV som dette innebærer, i tråd med forutsetningene for deres kapitalinntektsmodell jfr. styresak i HSØ Med de forbeholdt som er nevnt over, vurderer direktøren at SiV har bærekraft for Tønsbergprosjektet. Det vises i denne sammenheng til at den årlige effektiviseringen SiV har gjennomført de siste årene. Prosjektet forutsetter en generell forbedring i foretakets driftsøkonomi i perioden 2016 til 2026 (med effekt videre framover) på 115 mill kr. Det utgjør en årlig forbedring på drøye 10 mill kr eller en kvart prosent, noe som er lavere enn den årlige ambisjonen foretaket har for omstilling. Risikoen er knyttet til hvilke ytterligere økonomisk utfordringer SiV får i denne perioden som følge av for eksempel endringer i inntektsmodellene Det er usikkerhet til flere av forutsetningene som inngår i analysen av den økonomiske bæreevnen. Det er foretatt sensitivitetsanalyser som viser at relativt små endringer i sentrale forutsetninger knyttet til å oppnå nødvendige driftsøkonomiske resultater vil kunne få betydelig utslag på økonomisk bæreevne. Konseptfaserapporten og Sykehuset i Vestfold HFs styresak viser til at prosjektet ikke ventes å gi vesentlige økonomiske gevinster, og at økonomisk bæreevne for prosjektet funderes på fremtidig produktivitetsvekst i Sykehuset i Vestfold HF. En slik tilnærming innebærer at det foreligger en viss risiko knyttet til den økonomiske bæreevnen, da historiske resultater ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Som et tiltak for å redusere denne risikoen vurderer Helse Sør-Øst RHF det dit hen at det er nødvendig at Sykehuset i Vestfold HF styrker de økonomiske resultatene i tiden frem til igangsetting av prosjektet, slik at den nødvendige økonomiske tilpasningen i det alt vesentligste er oppnådd før innflytting i ferdigstilt bygningsmasse. I vedtakspunkt 5 til styresak BUDSJETT 2014, ble det vedtatt at For helseforetak med større byggeprosjekter vil det gjøres særskilte vurderinger av behov for inntektsstøtte samt aksept for resultatmessig underskudd. Dette vedtaket innebærer at det for et prosjekts tidligfaseplanlegging ikke er anledning til å underbygge bærekraft i prosjektet med særskilt regional inntektsstøtte. Imidlertid vil det på et senere tidspunkt kunne gis slik støttet i forbindelse med de årlige budsjettarbeidene, i de tilfeller hvor gevinstrealiseringen viser seg å ikke oppnås tidsnok i henhold til opprinnelig tidsplan. Side 10 av 13

11 Helseforetak og byggeprosjekter med bæreevne vil i de fleste tilfeller måtte påregne negative resultater de første driftsårene etter at et nybygg er tatt i bruk. Dette skyldes hovedsakelig at renter og avskrivninger er større enn positive resultateffekter i drift som følge av investeringen (dvs gevinster korrigert for oppstartskostnader med mer). Dette kan i utgangspunktet håndteres gjennom de årlige resultatkravene som fastsettes for helseforetaket. Som analysene i konseptrapporten viser, medfører avdrag og renter at også likviditetsutviklingen i de fleste tilfeller blir negativ. En eventuell vurdering av behov for midlertidig ekstraordinær inntektsstøtte vil måtte skje i nær dialog mellom Sykehuset i Vestfold HF og Helse Sør-Øst RHF, og besluttes for det enkelte budsjettår. Ved vurdering av prosjektet og helseforetakets bæreevne skal det imidlertid ikke planlegges med slik inntektsstøtte. 2.7 Mandat for forprosjektfasen Sykehuset i Vestfold HF har lagt følgende mål, rammet og krav til grunn for forprosjektfasen: Målsettinger: Prosjektets målsetningshierarki er beskrevet i konseptrapporten og legges til grunn i forprosjektet. Prosjektets resultatmål er: 1. Tønsbergprosjektet skal realiseres til en kostnad som er 10 % lavere enn det som er gjennomsnittet for tilsvarende byggeprosjekter 2. Tønsbergprosjektet skal oppføres 50 % raskere enn det som er gjennomsnittet for tilsvarende byggeprosjekter (fra etablerte konstruksjoner i grunn). 3. Bedre kvalitet - ingen byggefeil 4. Tønsbergprosjektet skal realiseres med innhold og kvalitet som er minst like god som sammenlignbare sykehus Prosess- og byggtekniske målsettinger: Prosjektet skal ha fokus på levetidskostnader (LCC) ved valg av løsninger. Prosjektet skal prosjekteres ferdig - før byggingen starter. Prosjektet skal benytte nye arbeidsprosesser tilpasset ny teknologi for optimal gjennomføring av byggeprosjektet. Bygget skal ha stor grad av fleksibilitet, generalitet og elastisitet Prosjektet bør følge metodikken for å oppnå miljøkravene som stilles til nivå Exellence ihht BREEAM NOR. Rammebetingelser: Prosjektets resultatmål (tid, kost, kvalitet) krever at forprosjektet videreutvikler og detaljerer anbefalt løsningen fra konseptfasen. Forprosjektet skal gi økt sikkerhet for omfang, byggemetode og investeringskostnadene. Konseptfasens forventede byggekostnad P50 er basert på tradisjonell byggemetode. Anbefalt alternativ fra konseptfasen ga følgende resultat: - Forventet byggekostnad P50 inkl utstyr inkl mva: MNOK, pris jan Byggestart 2015/2016, ferdig psykiatribygg 2018 og ferdig somatikkbygg Side 11 av 13

12 Krav til forprosjektfasen: Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4 Prosjektet skal imøtekomme sørge for-ansvaret Prosjektet må ligge innenfor SiVs og HSØs økonomisk handlingsrom. Prosjektet skal oppføres innenfor reguleringsplanens bestemmelser Prosjektet skal gjennomføres som et komplett åpenbim-prosjekt, ihht HSØs BIM-strategi og påfølgende Joint Statement, i alle byggets faser. HSØ skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale. Mandatet for forprosjektfasen bygger på konseptrapporten, hvor alternativ 2, med nytt akuttsenter, anbefales som videre konsept for sykehuset i Vestfold. 2.8 Andre forhold Det besluttet å etablere et felleseid interregionalt helseforetak for planlegging og bygging av sykehus, hvor erfaringsoverføring mellom sykehusprosjektene i Norge er et sentralt element. Samtidig er standardisering og gjenbruk av gode løsninger viktig for mer effektive og gode helsebygg. Disse aspektene vil måtte ha betydning for det videre planleggingsarbeidet. 3. Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør mener at styresak 023/2014 og 028/2014 i Sykehuset i Vestfold, sammen med konseptrapporten og kvalitetssikringen av denne, gir et godt underlag for å kunne ta standpunkt til videreføring av Tønsberg til forprosjekt. Administrerende direktør har også merket seg den at eksterne kvalitetssikringen av prosjektet omtaler det som relativt modent og omfattende bearbeidet. I det vedtatte mandatet for forprosjektfasen forutsetter styret i Sykehuset Vestfold HFat alt. 2 lagt til grunn, selv om den eksterne kvalitetssikringen imidlertid anbefaler at både alternativ 1 og 2 tas med videre i forprosjektfasen. Denne beslutningen er knyttet til ønsket om å oppnå mer effektive behandlingslinjer, og administrerende direktør mener det er riktig å legge denne vurderingen til grunn for den videre prosessen. Forprosjektet skal utrede ulike byggemetoder som kan ha betydning for både investeringskostnad og gjennomføringstid. Sykehuset i Vestfold HF har i flere prosjekter vist seg som en ledende byggeier når det gjelder å ta i bruk nye planleggings- og styringsverktøy i byggeprosesser, og i utvikling av industrialiserte byggemetoder. Administrerende direktør har derfor forventninger til at dette vil kunne bidra til reduserte byggekostnader og kortere byggetider, i tråd med mandatets resultatmål. Administrerende direktør er imidlertid inneforstått at slike ambisiøse mål også må følges opp i markedet generelt for at dette skal lykkes i Sykehuset i Vestfold HF. Dette er en gradvis utvikling, der de ulike markedsaktørene, både på byggherresiden og innen planlegging og bygging må trekke i samme retning for å lykkes. Side 12 av 13

13 Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt med å systematisere erfaringer mellom sykehusprosjektene i regionen, og har som mål å ivareta og videreutvikle standardiserte løsninger gjennom objektkataloger, standardromskataloger og funksjonelle løsninger for øvrig. Med basis i Prosjekt nytt østfoldsykehus og det arbeidet Sykehuset i Vestfold HF selv har gjort, kan dette videreutvikles inn mot flere prosjekter, som i prosjektene Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og senere i Sykehuset Innlandet HF. Det forusettes derfor at Sykehuset i Vestfold HF gjennom Tønsbergprosjektet bidrar til dette, blant annet gjennom å avsette nødvendige ressurser til samarbeid og utvikling av løsninger for mer effektive og gode helsebygg. Dette samarbeidet må også sees i et nasjonalt perspektiv, og tas hensyn til ved videre oppbyggingen av prosjektorganisasjonen. Det må legges til grunn at oppbemanning av prosjektorganisasjonen kan skje gjennom det nasjonale helseforetaket for planlegging og bygging av sykehus. Administrerende direktør legger til grunn analysen av økonomisk bæreevne slik den foreligger fra Sykehuset i Vestfold HF. Det må i forprosjektfasen gjennomføres fornyet, og mer detaljert gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for de økonomiske analysene, herunder blant annet investeringsnivået inklusive IKT-investeringer og forventede netto driftsøkonomiske gevinster. Beløpet som blir lagt til grunn for lånesøknaden blir å anse som en øvre ramme for prosjektet. Administrerende direktør legger videre til grunn at Sykehuset i Vestfold HF, i tråd med styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF i sak , kan etablere et vesentlig innslag av egenfinansiering. Trykte vedlegg: Styresak 023/2014 i Sykehuset i Vestfold HF - Tønsbergprosjektet Valg av konsept, med anmodning til HSØ om oppstart av forprosjekt, Protokoll med vedtak Styresak 028/2014 i Sykehuset i Vestfold HF - Tønsbergprosjektet Mandat for forprosjektet med protokoll. Utrykte vedlegg: Konseptrapport Tønsbergprosjektet, dat Kvalitetssikring (KSK) av Tønsbergprosjektet konseptfase, v. 0.9, dat Side 13 av 13

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 023/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Økonomidirektør Roger Gjennestad og Prosjektleder Ellen Kongshaug Sakstittel: Tønsbergprosjektet Valg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 010-2018 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 043-2014 IDÉFASE FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN, MED MANDAT FOR KONSEPTFASEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 043-2014 IDÉFASE FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN, MED MANDAT FOR KONSEPTFASEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 043-2014 IDÉFASE FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN, MED MANDAT FOR KONSEPTFASEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

Kvalitetssikring (KSK) av Tønsbergprosjektet konseptfase. Utkast versjon 0,9

Kvalitetssikring (KSK) av Tønsbergprosjektet konseptfase. Utkast versjon 0,9 Kvalitetssikring (KSK) av Tønsbergprosjektet konseptfase. Utkast versjon 0,9 På oppdrag fra: Utarbeidet av: Sykehuset i Vestfold HF Terramar AS, Hospitalitet AS og Oslo Economics AS Dato: 30. april 2014

Detaljer

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak 49-2012

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/16 Forprosjekt og utbyggingsvedtak - Psykiatriløftet Levanger Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERGPROSJEKTET. FORPROSJEKTRAPPORT

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERGPROSJEKTET. FORPROSJEKTRAPPORT Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 009-2016 SYKEHUSET I VESTFOLD HF, TØNSBERGPROSJEKTET. FORPROSJEKTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Konferanse om sykehusutbygging NSH og Arkitektforum for helsebygg Bergen,

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Konseptrapport Tønsbergprosjektet 25.4.2014

Konseptrapport Tønsbergprosjektet 25.4.2014 Konseptrapport Tønsbergprosjektet 25.4.2014 Prosjektinformasjon Innsatsområde Prosjekt Fase Prosjekteier Prosjektansvarlig Virksomhetsutvikling, bygg og eiendom Tønsbergprosjektet - revidert 7. byggetrinn

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24/10/07

Styret Helse Sør-Øst RHF 24/10/07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24/10/07 SAK NR 048-2007 Prioriteringskriterier for investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Møte med Verdiskaping Vestfold 6/10-2015

Sykehuset i Vestfold HF. Møte med Verdiskaping Vestfold 6/10-2015 Sykehuset i Vestfold HF Møte med Verdiskaping Vestfold 6/10-2015 Om Sykehuset i Vestfold HF (SiV) Et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad Sak nr: 69/2011 Navn på sak: Iverksettelse av forprosjektfase,

Detaljer

Møtedato Sak nr: 050/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Prosjektleder Ellen Kongshaug

Møtedato Sak nr: 050/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Prosjektleder Ellen Kongshaug Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 050/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Prosjektleder Ellen Kongshaug Sakstittel: IDEFASERAPPORT - TØNBERGPROSJEKTET Trykte vedlegg: Idefaserapport

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Fremtidens måte å bygge på

Fremtidens måte å bygge på Fremtidens måte å bygge på Et sykehusprosjekt med ambisiøse mål Tønsbergprosjektet Prosjektleder Ellen Kongshaug 23/10 2014 «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

PLAN FOR KONSEPTFASE

PLAN FOR KONSEPTFASE Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2009 HELSE FINNMARK KIRKENES,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 129-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 097-2013 UTREDNING AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SYKEHUSPLANLEGGING Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin tilslutning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer